Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni Mødetidspunkt: 8:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik Rasmussen (borgmester), Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Morten Schou Jørgensen (stedfortræder) Anette Eriksen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Ansøgning om kommunal garantistillelse for byggekredit til opførelse af seniorboliger på Stationstorvet Stationstorvet - Skema B ansøgning Regnskab Salg af del af Golfsvinget 12 - LUKKET SAG Ring 3 Letbane - Godkendelse af ny udbudsstrategi Godkendelse af låneomlægning - Vallensbæk Boligselskab Højstrupparken Budgetopfølgning på beskæftigelsesområdet Budgetopfølgning Ishøj TMU - Letbanen - godkendelse af dispositionsforslag for anlæg TMU - VVM-Screening af regnvandsledning ved Højstrupparken og olieudskiller ved Tueholmsøen TMU - Forslag til spildevandsplan tillæg 2 om St. Vejleå BKU - Kvalitetsrapport - dagtilbud BKU - Vedtægter for DIAS som selvejende institution Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 16. juni

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget, at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt Annette Eriksen (C) havde meldt forfald til mødet. Morten Schou Jørgensen (C) var indkaldt som stedfortræder. Borgmesteren suspenderede herefter mødet mhp. en temadrøftelse af punkt 2 og 3 inden selve behandlingen af punkterne. Under temadrøftelsen deltog Niels Jørgensen, Erdal Colak samt 1 repræsentant fra KAB. Økonomiudvalget, 16. juni

4 2. Ansøgning om kommunal garantistillelse for byggekredit til opførelse af seniorboliger på Stationstorvet Sagsnr.: 15/2775 Beslutningstema Vallensbæk Boligselskab har anmodet Vallensbæk Kommune om at afgive en kommunal lånegaranti på 25 mio. kr. i første del af opførelsesfasen af seniorboligerne på Vallensbæk Stationstorv. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at der afgives en kommunal lånegaranti til en byggekredit til Vallensbæk Boligselskab på 25 mio. kr. i perioden fra den 1. februar 2016 til den 30. september 2016 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at udsætte punktet til et ekstraordinært møde inden Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni Økonomiudvalget bad Center for Økonomi og Indkøb om at udarbejde en egentlig risikoanalyse inden Økonomiudvalgets ekstraordinære møde. Annette Eriksen (C) deltog ikke i behandling af sagen. Morten Schou Jørgensen (C) deltog som stedfortræder. Sagsfremstilling Vallensbæk Boligselskab ønsker at opføre et seniorbofællesskab med 49 almene boliger på Vallensbæk Stationstorv. Boligerne skal opføres ovenpå det nye butikscenter. Skema A, der indeholdt den første beskrivelse af boligprojektet, blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. september Skema B, der bl.a. indeholder et opdateret budget for byggeriet, bliver også behandlet på dette møde. Godkendelsen af skema B er en forudsætning for igangsættelsen af byggeriet. Opførelsen af almene boliger bliver primært finansieret ved optagelse af realkreditlån, der udgør 88 % af finansieringen. De resterende udgifter dækkes af et kommunalt grundkapitalindskud på 10 % og et beboerindskud på 2 %. Realkreditlånene bliver først optaget ved byggeriets afslutning. For at dække udgifterne før og under byggefasen optages der derfor normalt en byggekredit i perioden indtil byggeriets afslutning. Ved byggeriets afslutning bliver byggekreditten indløst med de optagne realkreditlån. Det har imidlertid ikke været muligt for Vallensbæk Boligselskab at få en byggekredit til opførelsen af boligerne på Stationstorvet. Dette skyldes det særlige forhold, at boligselskabet ikke ejer grunden, som boligerne skal opføres på. Økonomiudvalget, 16. juni

5 Grunden er ejet af ejendomsselskabet Vavsivan, og boligselskabet køber blot retten til at bygge oven på butikscenteret. Normalt vil grunden være ejet af det boligselskab, der skal opføre boligerne, og denne grund ville så tjene som sikkerhed for byggekreditten. Da denne form for sikkerhedsstillelse ikke kan gives, har det ikke været muligt for boligselskabet at opnå en byggekredit på nuværende tidspunkt. Vallensbæk Boligselskab anmoder derfor om, at Vallensbæk Kommune garanterer for en byggekredit på 25 mio. kr. med start i februar Garantien skal løbe indtil opførelsen af byggeriet er kommet så langt, at der er opført et såkaldt råhus. På dette tidspunkt kan de almene boliger udsondres fra resten af byggeriet, og boligselskabet kan opnå skøde på boligerne. På det tidspunkt vil det være muligt for boligselskabet at opnå en byggekredit uden kommunal garanti. Det er forventningen, at råhuset vil være færdigt i juli 2016, og at skødet vil blive udstedt i september Garantistillelsen forventes på nuværende tidspunkt derfor at løbe i 8 måneder. Hvis perioden for garantistillelsen ønskes forlænget, skal dette godkendes af Kommunalbestyrelsen. Der er i andre kommuner givet garantier for byggekreditter til gennemførelse af almene boligprojekter. Det drejer sig bl.a. om Sorø Kommune, hvor der er givet kommunal lånegaranti for en byggekredit til brug for en ombygning af almene ungdomsboliger til almene familieboliger. Boligselskabet har oplyst, at hvis det ikke får en kommunal lånegaranti, vil de forsøge at låne 25 mio. kr. af Vavsivan, der ejer centeret. Boligselskabet har oplyst, at Vavsivan er indstillet på at yde et lån til boligselskabet, men at et eventuelt lån fra Vavsivan vil have en betydelig højere rente end normalt for en byggekredit. Et lån optaget med kommunal garanti forventes derimod at have en årlig rente på under 1 %. Boligselskabet har forhandlet sig frem til, at betalingen for byggeretten til grundejeren Vavsivan først skal gennemføres, når boligselskabet har fået skøde på de almene boliger. Den kommunale lånegaranti skal således ikke dække betalingen for byggeretten, men kun bygge- og projekteringsomkostninger i den første fase af byggeprocessen. Hvis kommunalbestyrelsen godkender, at der bliver givet en garanti, skal boligselskabet løbende informere Vallensbæk Kommune om forløbet af byggeprocessen og udnyttelsen af byggekreditten i hele garantiperioden. Boligselskabets bygherrerådgiver fører i hele byggeprocessen tilsyn med, at betalingerne til entreprenøren og andre leverandører kun gennemføres, hvis de er modsvaret af konkrete leverancer og fremskridt i byggeprocessen. Tidsplanen for opførelsen af seniorboligerne og fordelingen af byggeudgifter i de forskellige hovedfaser af projektet er vist i hovedtræk i tabellen nedenfor: Periode Aktivitet Udgifter Status for udnyttelse af kommunalt garanteret lån Juli 2015 februar 2016 Februar 2016 juli 2016 Juli marts 2017 Projektering, myndighedsbehandling af byggeri og opstart af produktion af betonelementer mv. Opførelse af råhus til seniorboligerne Færdiggørelse af seniorboligerne og endelig betaling for byggeret 12 mio. kr. Udgifterne finansieres af grundkapitalindskuddet. Den kommunale garanti træder først i kraft februar mio. kr. Gradvis stigende udnyttelse af den kommunale garanti op til 25 mio. kr. i juli til september mio. kr. Den kommunale garanti bortfalder september 2016 Økonomiudvalget, 16. juni

6 Der er på nuværende tidspunkt allerede afholdt ca. 2 mio. kr. i udgifter til byggeriet. Den første hovedfase svarer til perioden, indtil butikscenteret i stueplan er opført i et omfang, hvor byggeriet af seniorboligerne kan gennemføres. I denne fase er der udgifter til projektering, myndighedsbehandling og opstart af produktion af betonelementer mv. Disse udgifter bliver primært finansieret af grundkapitalindskuddet på 12,5 mio. kr. Det vurderes, at den største risiko for projektets gennemførelse ligger i denne fase af byggeriet. Hvis opførelsen af butikscenteret af en eller anden grund bringes til standsning før dette tidspunkt, vil det ikke være muligt at opføre boligerne som planlagt. I denne periode er der ikke behov for en kommunalt garanteret byggekredit. Den næste hovedfase begynder, når Vavsivan har opført råhuset til det nye center, så byggeriet af seniorboligerne kan påbegyndes. I denne fase bliver råhuset til seniorboligerne opført, og byggeudgifterne i denne periode bliver primært finansieret af den byggekredit, der ønskes optaget med kommunal garanti. Finansieringen af de første to faser af byggeriet er desuden vist i det vedlagte notat fra KAB, der er forretningsfører for Vallensbæk Boligselskab. Den sidste hovedfase af byggeriet begynder, når råhuset til seniorboligerne er opført. På dette tidspunkt vil udgifterne blive finansieret af en byggekredit optaget med sikkerhed i skødet på råhuset og uden kommunal lånegaranti. Vallensbæk Kommune er efter byggeriets afslutning lovmæssigt forpligtiget til at stille garanti for en væsentlig del af de realkreditlån, der udgør den endelig finansiering af byggeriet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Afgivelsen af garantien medfører ingen umiddelbare udgifter for kommunen, men indebærer, at kommunen løber en risiko for at skulle dække byggeomkostningerne i tilfælde af, at projektet standser og ikke bliver gennemført. Et stop for byggeriet vil også være problematisk for Vallensbæk Boligselskab bl.a. fordi den kommunale grundkapital skal tilbagetales til Vallensbæk Kommune i tilfælde af, at projektet ikke gennemføres. Den almene boligsektor rummer imidlertid et system af dispositionsfonde både lokalt og på landsplan. Disse fonde, der er finansieret igennem bidrag fra lejerne i den almene sektor, har bl.a. til formål at yde støtte til almene boligafdelinger med økonomiske problemer. Afgivelsen af garantien medfører ikke krav om deponering af et tilsvarende beløb eller ledig låneramme. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen. Økonomiudvalget, 16. juni

7 Lov om almene boliger. Bilag: 1 Åben Udgiftsfordeling ved opførelse af seniorboliger.pdf 32877/15 Økonomiudvalget, 16. juni

8 3. Stationstorvet - Skema B ansøgning Sagsnr.: 14/6501 Beslutningstema Boligorganisationen KAB (KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.a.) har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende opførelse af 49 seniorboliger på Vallensbæk Stationstorv. KAB er forretningsfører for Vallensbæk Boligselskab i forbindelse med opførelse af boligerne. Skema B indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektet, hvor de økonomiske oplysninger er baseret på de indkomne licitationsoplysninger. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi & Indkøb indstiller, at godkende skema B for opførelse af 49 seniorboliger efter lov om almene boliger mv. med en samlet anskaffelsessum på 125,256 mio. kr. inkl. moms at godkende, at den anskaffelsessum, der godkendes ved byggeriets igangsætning (skema B), ikke må overskrides ved ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) at godkende, at kommunalbestyrelsens tilsagn er betinget af, at byggeriet bliver opført under iagttagelse af alle gældende regler om opførelse af alment boligbyggeri at der meddeles tillægsbevilling i 2015 til det kommunale grundkapitalindskud på 0,226 mio. kr. at Vallensbæk Kommune stiller garanti for den del af realkreditlånet, der ligger ud over 60 % af kreditforeningens kapitaliserede lejeværdiberegning at godkende den foreløbige husleje på kr. pr. kvadratmeter at godkende det samlede byggeprogram for Vallensbæk Stationstorv at det tages til efterretning, at der først foreligger et skøde på ejendommen i september 2016, efter byggestart at godkende en række generelle bestemmelser herunder ABT 93 med tilføjelser samt en række bestemmelser vedrørende projektering, planlægning, byggeplads, kvalitetssikring og drift og vedligehold. (Som beskrevet i bilag 8) at orientering om de foreløbige oplysninger om byggesagens risikobehæftede forhold bliver godkendt Økonomiudvalget, 16. juni

9 at godkende de beskrevne kriterier for tildelingen af boliger ved førstegangsudlejningen og at kriterierne for genudlejningen af boliger behandles af kommunalbestyrelsen i første halvår af 2016 Repræsentanter fra KAB deltager på Økonomiudvalgets møde under dette punkt. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales med bemærkning om, at de bekrevne kriterier for tildeling af boliger skal suppleres med et kriterium om, at borgere der bor i Vallensbæk, skal have fortrinsret ved tildeling af boligerne. Annette Eriksen (C) deltog ikke i behandling af sagen. Morten Schou Jørgensen (C) deltog som stedfortræder. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 10. september 2014 skema A-ansøgning (tilsagn om offentlig støtte til byggeriet) vedrørende opførelse af på det tidspunkt 50 seniorboliger ved Stationstorvet i Vallensbæk Kommune. Den 2. juni 2015 modtog Vallensbæk Kommune en ansøgning fra boligorganisationen KAB, som er forretningsfører for Vallensbæk Boligselskab, om godkendelse af skema B, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af projektet og samtidig godkender bygherrens påbegyndelse af byggeriet. Beskrivelse af projektet Det fremgår af skema B, at Vallensbæk Boligselskab ønsker at opføre et seniorbofællesskab med 49 almene boliger og et fælleslokale med et samlet areal på i alt kvadratmeter på Vallensbæk Stationstorv. Boligerne skal opføres oven på det nye butikscenter. Der skal i tilknytning til boligerne anlægges fælles terrassearealer og fælleshus. Der forventes byggestart for seniorboligerne december 2015 med en byggeperiode frem til april Der forventes indflytning for beboerne i maj Periode Aktivitet 2. juni 2015 Skema B indsendes 24. juni 2015 Godkendelse af skema B i KB December 2015 December 2015 til april 2017 Maj 2017 Byggestart Byggeperiode Aflevering/Indflytning Vallensbæk Boligselskab har siden september 2014 samlet en gruppe interesserede borgere, som ønsker at flytte ind i de nye seniorboliger. Der har i januar 2015 været afholdt fællesmøde og mindre workshops for de interesserede seniorer. Derudover har der været afholdt såkaldte gruppemøder den 4. marts og den 10. marts I april 2015 blev der arrangeret to studieture med henblik på at indsamle erfaringer fra andre seniorfællesskaber. KAB oplyser, at der er meget stor tilmelding til disse møder, og KAB har p.t. 225 husstande på venteliste. I august 2015 vil interesserede seniorer blive bedt om at melde sig som fremtidige lejere. En formel, bindende lejeaftale kan dog først indgås tættere på indflytningstidspunktet. I august 2015 vil der desuden blive dannet en Økonomiudvalget, 16. juni

10 bofællesskabsforening. KAB vil tage foreningens bestyrelse med på råd omkring overordnede spørgsmål vedrørende fællesarealer og konkrete udformninger. Ligeledes stiller totalentreprenøren en kontaktperson til rådighed, i forhold til beboergruppen. Boliger Det samlede bruttoboligareal er ændret i forhold til skema A-godkendelsen. Som konsekvens af at søjlemodulet i butikscentret har ændret sig i projekteringsforløbet, er både arealer og fordeling af arealer mv. revideret. Dette betyder bl.a., at det samlede areal er opjusteret i forhold til skema A. Det samlede areal udgør således m2 mod de i skema A ansøgte kvadratmeter. Endvidere opereres der nu med 2-rums og 3- rums boliger i projektet. I forbindelse med skema A opererede man også med 4-rums boliger. Endelig er hele bebyggelsen rykket et modul mod nord i forhold til forslaget i forbindelse med skema A-ansøgningen. Bebyggelsen er som nævnt ovenfor baseret på en kombination af 2- og 3- rums boliger. De enkelte boliger varierer i størrelse fra 86 kvadratmeter til 113 kvadratmeter. Den gennemsnitslige størrelse af 2-rums lejligheder er 93 kvadratmeter og 109 kvadratmeter for 3-rumsboliger. Der opføres 12 stk. 2-rums boliger, og 37 stk. 3- rums boliger. Der lanceres 5-6 forskellige størrelser/type af boliger. 3-rums boligerne udføres med option på at kunne konvertere disse rum til 2-rums boliger. Nedenfor er skitseret ændringen af boligtyperne fra skema A til skema B. Antal m2 Samlet m2 Ved skema A: 2 værelses lejligheder værelses lejligheder værelses lejligheder Fælleshus Total Ved skema B: 2 værelses lejligheder 12 3 værelses lejligheder 37 4 værelses fra 86 til 113 m lejligheder Fælleshus Total KAB oplyser i skema B-ansøgningen, at planforholdene for boligbyggeriet er opfyldt. Byggeriet er i overensstemmelse med lokalplan nr. 81, der gælder for området. Der er på nuværende tidspunkt ikke ansøgt om byggetilladelse for boligbyggeriet. Jf. bilag 6, udbudstidsplanen vil Vallensbæk Kommune skulle foretage myndighedsbehandling fra den 24. august til den 16. oktober Økonomiudvalget, 16. juni

11 Udlejningskriterier Ved fastsættelsen af kriterierne for tildeling af en seniorbolig skelnes mellem kriterierne for førstegangsudledning, der bestemmer tildelingen af boliger til de første indflyttere i byggeriet, og kriterierne for genudlejning, der gælder for den efterfølgende tildeling af boliger. Bilag 14 til sagen indeholder en nærmere beskrivelse af kriterierne for tildelingen af boligerne ved førstegangsudlejningen. For at komme i betragtning til en bolig gælder bl.a. de følgende grundlæggende kriterier: Ansøger skal være fyldt 50 år ved indflytningstidspunktet og være uden hjemmeboende børn Ansøger skal være selvhjulpen ved indflytning På nuværende tidspunkt er antallet af interesserede langt større end antallet af boliger. Der er derfor sket en inddeling af ansøgerne i grupper, der udtrykker i hvor høj grad ansøgerne har været engageret i processen omkring udviklingen af seniorboligprojektet. Engagementet er opgjort ud fra antallet af møder, workshops og studieture vedrørende projektet, som ansøgerne har deltaget i. I gruppen af ansøgere med det højeste aktivitetsniveau er der på nuværende tidspunkt flere interesserede end der er boliger. Hvis dette også er tilfældet ved den endelige tildeling af boliger, vil der blive trukket lod om boligerne blandt ansøgerne. KAB har overfor administrationen oplyst, at der ikke benyttes kriterier om deltagelse i fællesspisning eller obligatorisk deltagelse i andre sociale aktiviteter ved tildelingen af boligerne. KAB har oplyst, at en meget stor del af de interesserede er bosiddende i Vallensbæk Kommune. Kriterierne for genudlejning af boligerne er ikke endeligt fastsat på nuværende tidspunkt. Disse skal formuleres i begyndelsen af 2016 af en seniorbofælleskabsgruppe, der består af kommende beboere i byggeriet. Bofælleskabsgruppen skal inden udgangen af første kvartal 2016 indstille et forslag til genudlejningsregler, der skal godkendes i boligorganisationens bestyrelse og i kommunalbestyrelsen. Forventet husleje Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fastsat et maksimumsbeløb på kr. pr. kvadratmeter i 2015 for alment boligbyggeri. Den samlede anskaffelsessum overholder det gældende rammebeløb for almene familieboliger i Hovedstadsregionen inklusive energitillæg. Der var i skema A en kvadratmeterpris på kr. svarende til den maksimale kvadratmeterpris i I skema B er beløbet pr. kvadratmeterpris steget og udgør kr. pr. kvadratmeter boligareal, som svarer til det maksimale rammebeløb i Den månedlige husleje er anslået til at udgøre: Eksemplet er to boliger med det gennemsnitlige antal kvadratmeter for henholdsvis 2- og 3- rums boliger. 2 rums boliger 93 kvadratmeter kr. pr. md med et indskud på kr. 3 rums boliger 109 kvadratmeter kr. pr. md med et indskud på kr. Huslejen bliver udregnet efter almenboliglovens regler, hvilket betyder at beboerne betaler samtlige udgifter til boligerne herunder låneudgifterne. Udgifterne til ydelse på realkreditlånet er pt. 2,80 % p.a. af anskaffelsessummen og en ydelse (bidrag) på 0,27 % af realkreditlånet. Samlede årlige kapitaludgifter er herefter på kr. Dette giver en årlig kapitaludgift pr. kvadratmeter på 740 kr. (beregnes ekskl. Fællesareal) Økonomiudvalget, 16. juni

12 Derudover udgør de årlige driftsudgifter 1,940 mio. kr. svarende til 377 kr. pr. kvadratmeter. Driftsudgifterne er fastsat ud fra nuværende kendskab til ejendomsskatter, offentlige afgifter og forventet bistand fra teknisk personale. Samlet årlig leje ekskl. forbrug pr. kvadratmeter udgør kr. Det er et lille fald i den samlede årlige leje ekskl. forbrug pr. kvadratmeter i forhold til skema A, hvor den samlede årlige leje ekskl. forbrug pr. kvadratmeter udgjorde kr. Endelig godkendelse af huslejens størrelse sker i forbindelse med ibrugtagning af byggeriet (Godkendelse af skema C). Forbrugsudgifter I skema B er aconto-varmebidraget foreløbigt beregnet til 100 kr. pr. kvadratmeter og vil blive opkrævet særskilt og afregnet efter målere i hver enkelt bolig. Aconto-vandbidraget er foreløbigt beregnet til ca. 60 kr. pr. kvadratmeter årligt og vil også blive opkrævet særskilt og afregnet efter målere i hver enkelt bolig. Kvadratmeterprisen på disse forbrugsudgifter er uændrede fra skema A. Anlægsøkonomi Den samlede anskaffelsessum i skema A udgjorde 122,452 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum i skema B udgør 125,256 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er steget med 2,810 mio. kr. I nedenstående opstilling vises forskellen mellem skema A og skema B: KR. Skema A Skema B Forskel Omkostningstype Grundudgifter Totalentreprise Administrative omkostninger Gebyrer Total Grundudgifterne dækker grundkøbet og tilslutningsafgifterne. Totalentreprisen dækker udgifter til opførelse af boligerne og de administrative omkostninger dækker blandt andet byggesagsomkostninger, advokater, ejendomsskatter mv. Den samlede anskaffelsessum er steget med 2,800 mio. kr. hovedsageligt på grund af en stigning i udgifterne til totalentreprisen. Stigningen i anskaffelsessummen skal også ses i relation til forøgelse af byggeriets areal. De administrative omkostninger er steget med 1,076 mio. kr. på grund af merudgifter til honorar til bygherrerådgiver og advokat. KR. Skema A Skema B Forskel Finansiering af udgifter: Beboerindskud 2 % Grundkapital 10 % Realkreditlån 88 % Total Finansiering og den kommunale garanti Grundkapitalindskuddet udgør ifølge lovgivningen 10 % af anskaffelsessummen. På baggrund af skema B oplysninger forventes det at udgøre 12,526 mio. kr. Økonomiudvalget, 16. juni

13 Kommunalbestyrelsen har ved skema A godkendt og bevilget 12,300 mio. kr. Grundet stigning i den samlede anskaffelsessum stiger udgiften i forhold til kommunens finansiering af grundkapitalindskud. Merudgiften udgør 0,226 mio. kr. Grundkapitalindskuddet reguleres endeligt ved skema C, som indeholder de endelige regnskabstal for byggeriet. Vallensbæk Boligselskab optager som bygherre lån svarende til de 88 % af anskaffelsessummen. Lånet optages hos et realkreditinstitut. I forbindelse med Vallensbæk Boligselskabs optagelse af realkreditlånet vil der være en kommunal garantiforpligtelse over for realkreditinstituttet. Størrelsen af garantiforpligtelsen vil blive fastsat ud fra en konkret vurdering og fremgå af det kommende realkreditslåns-tilbud, som realkreditinstituttet udarbejder. Tilsagn til alment byggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder denne garanti. Godkendelsen er godkendt i forbindelse med skema A. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme. Byggeriet skal overholde budgettet. Kommunalbestyrelsen pålægger derfor bygherren, at byggeregnskabet ikke må overskride den meddelte anskaffelsessum. Skøde Grunden, hvor de nye seniorboliger skal opføres, er ejet af ejendomsselskabet Vasivan, og boligselskabet køber retten til at bygge ovenpå butikscentret. Normalt vil grunden være ejet af det boligselskab, der skal opføre byggeriet. Byggeriet på Vallensbæk Stationstorv er en kombination af et privat og alment byggeri. Det betyder, at opførelsen af boligdelen først vil kunne påbegyndes, når råhuset i stueetagen står færdigt. Derefter skal råhuset for boligdelen opføres. Først når råhuset for boligdelen er opført, kan ejendommen udstykkes i to dele. (Centerdelen og boligdelen), hvorefter Vallensbæk boligselskab kan udtage skøde på deres ejendom. Herudover har Vallensbæk Boligselskab anmodet Vallensbæk Kommune om at afgive en kommunal lånegaranti i den del af byggefasen, hvor råhuset til seniorboligerne skal påbegyndes. Det er beskrevet i en særskilt sag som fremlægges på samme Økonomiudvalgsmøde. Gebyrer Gebyrerne i forbindelse med byggeriet ligger procentuelt set fast. De udgør henholdsvis 1 % til byggeskadefonden, 0,20 % til staten og 0,25 % til kommunen. På skema A tidspunktet udgjorde dette beløb 2,235 mio. kr. Beløbet er nu opjusteret til 2,287 mio. kr. grundet stigningen i den samlede anskaffelsessum. Totalentreprisen Bygherren har afholdt et EU-udbud for totalentreprisen i april 2015 og 5 totalentreprenører blev prækvalificeret. Vinder af totalentrepriseudbuddet blev NJ Gruppen i samarbejde med CASA arkitekter. Den samlede entreprisesum udgør 86,562 mio. kr. Entrepriseudgiften svarer til 69,1 % af den samlede anskaffelsessum. Der er afsat 3,000 mio. kr. til uforudsete udgifter og mindre reguleringer for boligdelen. Opførelse af arbejdet udføres i henhold til Almindelige Betingelser for Totalentrepriser i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 93) med nævnte afvigelser, tilføjelser og uddybninger. Forvaltningen har gennemgået de nævnte afvigelser og finder, at der er ganske mange afvigelser fra ABT 93. Forvaltningen står uforstående overfor den valgte fremgangsmåde, men har i øvrigt ikke nogle kommentarer til det. Økonomiudvalget, 16. juni

14 Herudover orienteres Vallensbæk Kommune om nogle særlig risikobehæftede forhold i forhold til projektering og udførelse jf. BEK nr. 773 af 27/06/2011, Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. (jf. bilag 13) Totalentreprenøren skal have særlig fokus på byggesagens risikobehæftede forhold. Totalentreprenøren skal senest ved projektets afslutning udfylde erklæringen om risikobehæftede forhold til bygherre, hvorefter den bliver sendt til kommunen. Totalentreprenøren skal gennem sin kvalitetssikring sikre, at der føres en skærpet kvalitetssikring for de bygningsdele, som er risikobehæftede. Byggeprogrammet er vedlagt som bilag 4. Byggeriets udformning Bolighuset udføres i 4 etager ovenpå det kommende butikscenter, Vallensbæk Stationstorv som opføres 2015/16. Bebyggelsen står på søjler over tagparkeringsdækket til butikscentret. KAB vil på Økonomiudvalgets møde gøre nærmere rede for byggeriets udformning, herunder for ændringer i forhold til skema A. Videre proces Ved byggeriets afslutning skal der udarbejdes et såkaldt skema C-ansøgning, som viser de endelige regnskabstal for de enkelte udgifter. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Den samlede anskaffelsessum for boligerne udgør 125,256 mio. kr. inklusiv gebyr og moms. Seniorboligerne finansieres på følgende måde: 10 % af anskaffelsessummen bliver finansieret med kommunal grundkapital og udgør 12,526 mio. kr. at der meddeles tillægsbevilling i 2015 til det kommunale grundkapitalindskud på 0,226 mio. kr., svarende til forskellen imellem det godkendte kapitalindskud i skema A og det revideret kapitalindskud i skema B. 2 % af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud og udgør 2,505 mio. kr. 88 % af anskaffelsessummen bliver finansieret af realkreditlån og udgør 110,226 mio. kr. Anskaffelsessummen stiger med på 2,804 mio. kr. i forhold til skema A. Det betyder umiddelbart, at det kommunale grundkapitalindskud stiger med 0,226 mio. kr., beboerindskuddet stiger med 0,056 mio. kr., og realkreditlånet forøges med 2,468 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med skema A godkendt 12,3 mio. kr. i grundkapitalindskud. Der skal derfor tillægsbevilliges yderligere 0,226 mio. kr. i forhold til kommunens finansiering af grundkapitalindskud. Økonomiudvalget, 16. juni

15 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Kommunen vil løbende via hjemmesiden og i Vallensbæk NU orientere om projektet. Retsgrundlag Almenboligloven og bekendtgørelsen om støtte til almene boliger m.v. (Støttebekendtgørelsen) Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. (BEK nr. 773 af 27/06/2011) Bilag: 1 Åben Ansøgningsbrev - skema B pr. 2. juni /15 2 Åben Bilag 1 skema B - 2. juni /15 3 Åben Bilag 2 Dispositionsforslag 32409/15 4 Åben Bilag 3 Byggeprogram 32410/15 5 Åben Bilag 4 budget 2. juni /15 6 Åben Bilag 5 Udbudstidsplan 32412/15 7 Åben Bilag 6 Evalueringsrapport 32417/15 8 Åben Bilag 7 Foreløbig Købsaftale 33081/15 9 Åben Bilag 8 Byggesagsbeskrivelse 32418/15 10 Åben Bilag 9 Byggepladstegning 32421/15 11 Åben Bilag 9 A Logistik 32419/15 12 Åben Bilag 10 Totaløkonomiske beregninger 32423/15 13 Åben Bilag 11 Risikobehæftede forhold 32425/15 14 Åben Bilag 12 Udlejningskriterier 32426/15 Økonomiudvalget, 16. juni

16 4. Regnskab 2014 Sagsnr.: 14/8874 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen oversendte den 29. april 2015 årsregnskab 2014 til revision. Revisionen har afgivet sin afsluttende beretning, og Kommunalbestyrelsen skal godkende regnskabet for 2014 inklusive revisionens beretning. Indstilling Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at årsregnskab 2014 og revisionens beretning bliver godkendt BDO Kommunernes Revision v. Verni Jensen og Morten Tufason deltager under Økonomiudvalgets behandling af dette punkt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales Annette Eriksen (C) deltog ikke i behandling af sagen. Morten Schou Jørgensen (C) deltog som stedfortræder. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen oversendte den 29. april 2015 årsregnskabet for 2014 til kommunens revisor, BDO Kommunernes Revision. BDO har herefter afgivet en afsluttende beretning for årsregnskabet. Beretningen omfatter en finansiel revision og en løbende forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen bliver foretaget på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder, herunder en personsagsgennemgang med afrapportering til hhv. Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Revisionen af årsregnskab 2014 har ikke givet anledning til bemærkninger. Som led i forvaltningsrevisionen er jobcentrets produktivitet og beskæftigelseseffekt undersøgt. Beskæftigelseseffekt defineres her som forskellen mellem den forventede og den faktiske andel offentlige forsørgede. For de undersøgte ydelser under ét ligger Jobcenter Vallensbæk over gennemsnittet i klyngen af sammenlignelige kommuner på både produktivitet og beskæftigelseseffekt. For produktiviteten indtager jobcentret den anden højeste placering. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 16. juni

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere