Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010"

Transkript

1 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Thorkild Søltoft Pedersen, Hans Østergaard, Lars Bøttern, Peter Roesgaard (fra pkt. 3), Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Jasmin Thangavel, Finn Rosgaard, John Frederiksen og Frede Haukrogh (referent) samt revisor Leif Mosegaard Carsten Laustsen Ad 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen godkendt. Ad 2. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet den 1x. december 2009 (bilag 2) Referatet godkendt og underskrevet. Ad 3. Købstilbud fra UVM dateret 19. jan og mails fra VGT vedr. købstilbud (bilag 3a, b, c og d) VGT har fået købstilbud som nogle af de sidste, 5 skoler mangler stadig. Rektor omtalte bilag 3a og 3b. Opr. frist for afgivelse af evt. bindende eller foreløbigt tilsagn om overtagelse af bygningen var 31. jan., men er udskudt til efter bestyrelsesmødet. Frist for endeligt købstilsagn er 8. marts. Omtalte mails med udveksling af synspunkter, men svar fra ministeriet ikke fremkommet inden mødet. Det vurderes, at skolens argumentation næppe vil ændre ministeriets tilbud. Konsekvenser af skolers evt. afslag på at overtagelse kendes ikke. Vores tilbud er baseret på prognosetal og forekommer højt i sammenligning med nogle andre skoler. Bestyrelsesformanden har bedt om aktindsigt, men endnu ikke modtaget materiale. John F gennemgik talbilaget og omtalte bl.a.: - at bygningstaksameteret er elevafhængigt, hvilket forklarer forskellen på de tal, som blev oplyst på sidste møde, - UVM s prognosemodel, som er ændret undervejs og ikke umiddelbart gennemskuelig for vores vedkommende ( puljes regionsvist). STX-elevtallet forekomme urealistisk højt - at lejeudgifter til Tarm Idrætscenter er indregnet med 60% - at der er fejl og mangler i opgørelsen: forveksling af to lejemål mht. husleje, arealerne på Kokkenborg indgår ikke, skolens forøgede areal efter seneste udbygning er ikke indregnet mht. vedligeholdelsesudgifter - endvidere usikkerhedsfaktorer vedr. skolens garage i tilknytning til pedelboligen, som skal frasælges. VGT s betalingsevne er beregnet på grundlag af elevprognose og fradrag, og købsprisen er fastsat til kr. I den efterfølgende debat blev bl.a. fremført: at der er forundring over elevprognoserne, også i sammenligning med f.eks. Ringkjøbing Gymnasium at uklarheder og fejl naturligvis kræver afklaring og korrektion at en del bestyrelser har gjort indsigelse mod prognosen, men at disse næppe tages til følge at det er usikkert, hvorledes VUC-kursisterne ved Ringkøbing-afdeling indgår 1

2 at køb af pedelboligen kan overvejes hvis fordelagtigt for skolen og hvis bygningstilstanden er i orden Ved afslutningen af debatten bad formanden om en tilkendegivelse fra bestyrelsen mht. tilsagn om overtagelse af bygningen. Alle stemte for at afgive et sådan tilsagn med anførelse af de forbehold, som blev fremført under drøftelsen: at fejlene, mht. lejeindtægten og vedligeholdelsesudgifter til det forøgede bygningsareal rettes, at arealerne på Kokkenborg medfølger, og at forholdene i forb. m. pedelboligen afklares. Ad 4. Finansiering af købstilbud (2 bilag uddelt på mødet: Finansieringsmodeller og Finansiering af bygninger fra Nykredit) John F oplyste, at skolen har en likviditet på ca. 11mio kr., heraf udgør ansattes feriepenge 3 mio. Aftaler om indestående udløber 1. marts, og fx kunne 10 mio bringes i spil og reducere renteudgifterne (5% fra 1. jan). Anbefaler at et a contobeløb på fx 10 mio deponeres hos UVM. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. Leif Mosegaard gjorde opmærksom på, at beløbet skal indbetales INDEN 1. marts for at undgå rente i februar. Aftale med pengeinstitut herom søges indgået. John F kommenterede de to bilag fra Nykredit fra et afholdt møde. Op til bestyrelsesmødet er materiale fra Realkredit Danmark modtaget, ligesom tilbud fra DLR er undervejs. John F kommenterede det omdelte bilag, Finansieringsmodeller, spec. de 3 modeller på s. 3: - 30-årigt kontantlån med fast rente på 5% (må vente, da kursen pt. er over 100) - Cibor3-lån m. variabel rente (loft på 5%) - do, med renteloft på 3,54% Det er muligt at belåne i fuldt omfang. Nykredit anbefaler delvist fastrentelån suppleret med lån med variabel rente op til de 14,5 mio. Fordelen ved fuldt låneoptag nu er den sparede stempelafgift. Ulempen er rentetabet. De yderste obligationer kan i givet fald tilbagekøbes. Ledelsen anbefaler en låneoptagelse lavere end købssummen, idet elevgrundlaget (og dermed betalingsevnen) på sigt kan falde og rentebyrden vil belaste skolens økonomi. Samtidig forventes der ikke betydelige, udgiftskrævende investeringer. Leif Mosegaard udtrykte forståelse for dette synspunkt, men påpegede, at man bør lægge vægt på at bevare et likvidt beredskab til at imødegå aktivitetsudsving. Fuldt låneoptag sikrer likviditet, staten betaler låneomkostningerne, lånemuligheden er pt. optimal, skolens budgetgrundlag gunstigt. Endvidere er en del af den nuværende likvide kapital forudbetalinger fra staten, og evt. omlægning heraf kan gøre skolen sårbar mht. likviditet. I den efterfølgende debat blev flere forslag og synspunkter fremført, fx: at anlægge et forsigtighedsprincip: bevare en solid likvid kapital, indskyde den likviditet som kan afses, optage fast forrentet lån som bund samt supplere med lån med variabel rente at optage max. lån (blandet for at mindske risikoen) med mulighed for indfrielse for at sikre økonomisk robusthed i tilfælde af konjunkturudsving at optage fuldt lån, halvdelen fastforrentet, halvdelen med variabel rente at optage F1-lån i euro (menes at være muligt) at det måske vil være muligt at få pantebrev på 14,5 mio, men kun optage lån på 10 at der stadig skal være likviditet til evt. bygningsforbedringer, udviklingsopgaver mv. at afdrag er høje på variable lån med lav, kort rente at udløbet af Bankpakke1 kan påvirke folks placering af likvide midler og dermed renteudviklingen 2

3 at realkreditinstitutterne, også Nykredit, har forslag til placering af overskudsmidler. Skolens revisor bør inddrages i vurderingen af produkterne på markedet, hvoraf flere har relativt lille marginal mellem lån og indestående, således at ansvaret for dette ikke alene bæres af skolens ledelse at der som en selvfølge ikke er tale spekulative investeringer men alene om at finde den billigste og mest fordelagtige finansieringsmodel at skolerne tilsyneladende vælger forskellige finansieringsmodeller at det er utænkeligt, at bestyrelsen vil kunne gøres personligt ansvarlig at man kunne optage et betydeligt F1-lån, men fastlægge skolens budget ud fra fast forrentet lån og reservere rentegevinsten til senere imødegåelse af renteudsving frem for at lade den indgå i forbrugsmuligheden I enighed traf bestyrelsen følgende beslutning: 1. Bygningskøbet lånefinansieres i fuldt omfang 2. Fordelingen sker med 70% til variabel rente og 30% til fast rente 3. Rentegevinsten ved den lave, variable rente reserves til rentesikring og indgår som særlig reserve i regnskab og egenkapital 4. Formand, rektor og revisor er bemyndiget til at undersøge mulighederne og indgå låneaftale på dette grundlag Ad 5. Nyt fra revisor (bilag 5a og b) Rektor nævnte de i alt 3 bilag: Revisionsprotokollat vedr. kasse- og beholdningseftersyn 21/ , Protokollat vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) samt ministeriets tilbagemelding. De to førstnævnte blev underskrevet af bestyrelsen. Leif Mosegaard oplyste, at tiltrædelsesprotokollatet er udarbejdet, fordi PWC har udskilt forretningsbetingelserne og ikke indebærer indholdsmæssige ændringer. På forespørgsel oplyste revisor, hvad uanmeldt revision omfatter. Bestyrelsen ønsker ikke længere internt, specificeret årsrapport/regnskab, men finder fortsat benchmarking med sammenlignelige skoler relevant. Ad 6. VUC-tilbud (bilag 6) FH kommenterede det udsendte bilag. I forventningen om, at den stigende ledighed vil udløse øget efterspørgsel efter HF-fag, foreslår ledelsen, at der etableres et udbud af adgangsgivende fag i dagtilrettelæggelse på VGT. Formanden konkluderede, at bestyrelsen kan tilslutte sig dette. I den efterfølgende debat blev bl.a. følgende fremført: at Erling Gaasdal i egenskab af formand for kommunens beskæftigelsesudvalg sammen med fagchefen gerne vil have et møde med VUC for at drøfte iværksættelse af uddannelses- og aktiveringstilbud til opkvalificering af ledige, også modeller med fleksible starttidspunkter og merit at kommunen i lyset heraf burde understøtte evt. små undervisningshold at der må gøres en indsats for at gøre VUC attraktivt, både mht. fysiske forhold og tilrettelæggelser, fx rullende skemaer at VUC også skal profileres PR-mæssigt 3

4 Ad 7. Nyt fra HF-VUC Intet at bemærke. Ad 8. Vedtægtstillæg til vedtægterne (ophævelse af vedtægternes 6 stk. 2) (bilag 8a og b) Rektor oplyste, at vedtægtstillægget er nødvendiggjort af en bekendtgørelse, som ophæver 70- års aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer. Vedtaget uden yderligere drøftelse og underskrevet på mødet Ad 8. Siden sidst/nyt fra: a) formanden: Modtaget web-analyse fra bestyrelsesforeningen medsendes som bilag til referatet. Generalforsamling i bestyrelsesforeningen 22/3, samtidig med vores næste møde. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer skal ske i nærmeste fremtid rektor tilskriver de udpegningsberettigede. Mindede om afsløringen af billedtæpper 25/2. Hilste ansættelsen af kommunikationsmedarbejder velkommen. Roste skolen - det daglige samarbejde med ledelsen fungerer godt b) bestyrelsesmedl.: Thorkil P kontaktet af mor ang. gymnasieelev med behov for psykologhjælp. Blev af VGT henvist til Åben Anonym Rådgivning, men finder dette tilbud utilstrækkeligt. Vigtigt, at der tages hånd om elever og familier med behov på dette område. Rektor oplyste, at elever med problemer drøftes på lærerforsamlingsmøderne, og at skolens studievejledere er opmærksomme på elever behov for hjælp (hvorfor reduktion af vejlederfunktionen vil være meget uheldig). Ungdomsuddannelsesinstitutionerne har drøftet spørgsmålet med kommunen, som er velvillig mht. aldersgrænsen for henvisning. Problemet giver sig ofte udslag i fravær, hvor skolen kommer ind i billedet med opfølgning, og i visse tilfælde gives der støttetimer, især til skriftligt arbejde. Er åben for at etablere en anden ordning og vil gerne inddrage kommunens ekspertise. Katrine R fremhævede, at eleverne ofte finder det mere nærliggende at kontakte lærerne end vejlederne. Peter R påpegede, at ikke alle lærere er rustet til dette arbejde, og at teams er vigtige. Advarede mod sygeliggørelse af eleverne gymnasiet indebærer stress-perioder. Fra flere sider blev det nævnt, at problemet synes voksende, også blandt gymnasieelever, og at det er vigtigt, at skolen følger op. Nogle skoler har psykologer tilknyttet, hvilket også modvirker frafald. For lærere med stress og lignende problemer har GL en psykolog-ordning. c) lærerne: Peter R oplyste, at en ny repræsentant for lærerne indtræder i den nye bestyrelse. d) eleverne: Katrine R roste skolens orienteringsindsats gode arrangementer. Elevrådets hjemmeside er klar og afventer kontorets installation. Opfordrede til at indmelde sig på elevrådets Facebook-gruppe. Omtalte løbsarrangementet for Kræftens Bekæmpelse 8/4 forventer at elever, lærere, administration og bestyrelse deltager! e) TAP-personalet: Intet at bemærke f) rektor: Nævnte ansættelsen af kommunikationsmedarbejder, 10 t/uge, som led i opprioritering af skolens PR-indsats, foreløbig med godt resultat. Omtalte og uddelte det nyudviklede materiale. 4

5 Begge orienteringsarrangementer velbesøgt og vellykkede, bl.a. medvirken af elevambassadørerne. Nævnte afsløringen af billedtæpperne 25/2. Efter vinterferien etableres dagligt studieværksted med lærerbemanding, evt. også af ældre elever. En medarbejder i uddannelsesstilling har valgt at opsige sin stilling, og en medarbejder er sygemeldt for en periode i forbindelse med graviditet. Ad. 9. Videregivelse af informationer til medarbejdere og andre Alt kan videregives. Ad. 10. Evt. Intet at bemærke. Poul Jensen, formand Lone Andersen Lars Bøttern Erling Gaasdal Katrine Robsøe Jasmin Thangavel Carsten Laustsen Anna Mette Norlyk Thorkild Søltoft Pedersen Peter Roesgaard Hans Østergaard Finn Rosgaard, sekretær 5

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere