Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015"

Transkript

1 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1/GD2 Bilag A: Matriklen Version: 1.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 22. juni 2015 Fil: Kvalitetssikring af ESR data ift GD1 og GD2 - Bilag A Matriklen - ver 1.1.docx

2 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1/GD2 Bilag A: Matriklen Indledning Dokumentets scope Dette dokument er et underbilag til Kvalitetssikring af ESR-data ift. GD1/GD2. Dokumentet indeholder en beskrivelse af, hvorledes Matriklens registerindhold kan etableres på baggrund af ESR s registerindhold, samt en beskrivelse af regler for hvorledes data i en paralleldriftsperiode kan tilbagekonverteres til ESR. Hvorvidt denne tilbagekonvertering foregår fuldautomatisk, halvautomatisk eller manuelt er uden for scope af dette dokument. Dokumentet koncentrerer sig om hvorvidt tilbagekonvertering er mulig ud fra Matriklens registerindhold samt de konverteringsregler, som måtte være knyttet til denne tilbagekonvertering. Scope for konverteringen Matriklen skal sikre en entydig registrering af alle ejendomme af typen Samlet fast ejendom, Ejerlejlighed og Bygning på fremmed grund (BPFG). Ejendommene skal tildeles en entydig nøgle BFEnummer. Værdisæt for/tildeling af BFE-nummer bestemmes autoritativt af Matriklen. Til hver BFE skal der tilknyttes i beliggenhedsadresse. Datagrundlaget til etablering af Matriklen hentes fra følgende kilder: Samlet fast ejendom etableres internt i Matriklen. Eksisterende SFE-numre ophøjes til at være det autoritative BFE-nummer. Ejerlejligheder etableres ud fra registreringer i Digital Tinglysning. Digital Tinglysning er i dag autoritativt register for ejerlejligheder. Registeransvaret for autoritativ registrering af Ejerlejligheder flytter fra Tinglysningsretten til GST. Matriklen tildeler et entydigt BFE-nummer til Tingbogens ejerlejlighedsregistreringer. BPFG etableres ud fra registreringer i ESR. Både Digital Tinglysning og ESR har i dag registreret BPFG. Der er et stort sammenfald i disse registreringer, men der er også forskelle. Arbejdet med datavask har vist, at en maskinel match grundet disse forskelligheder ikke er mulig. Da ESR s registreringer danner grundlaget for ejendomsbeskatningen, er det i GD1 besluttet, at Matriklens registreringer af BPFG skal baseres på ESR s registreringer. Matriklen tildeler et entydigt BFE-nummer til disse BPFG. Beliggenhedsadressen etableres med udgangspunkt i DAR udelukkende ud fra grunddataregistreringer, dvs. at eksisterende registreringer i ESR ikke danner grundlaget for beliggenhedsadressen. For alle tre ejendomstyper etableres en beliggenhedsadresse. Hvis muligt matches denne adresse med en autoritativ adresse i Adresseregistret (DAR). I paralleldriftsperioden skal alle nye ejendomme samt ændringer til eksisterende ejendomme tilbagekopieres til ESR, således ejendomsbeskatning mv. kan fungere som hidtil i paralleldriftsperioden baseret på ESR s registerindhold. - 2 af 18 -

3 Grundlæggende forudsætninger Konvertering fra BFE-nummer til kommuneejendomsnummer Det forudsættes, at der etableres en konverteringstabel ifb. ejendomme registreres i Matriklen identificeret med et BFE-nummer, hvor man ud fra et BFE-nummer kan identificere den ejendom i ESR identificeret ved et kommuneejendomsnummer som ejendomsoplysningerne skal tilbagekopieres til. Tabellen vedligeholdes i hele paralleldriftsperioden. Denne konverteringstabel forudsættes tilgængelig både ift. de konverterede ejendomme og ift. de nye ejendomme, som opstår i paralleldriftsperioden. Hvorledes tabellen etableres og driftes er uden for scope af dokumentet her. Økonomien hertil håndteres jf. aftalen mellem DIGST og KL om udfasning af ESR. Identificerede problemstillinger Flere BFE-ejendomme skal konverteres til samme kommuneejendomsnummer I Matriklen registreres de enkelte ejendomme entydigt vha. et BFE-nummer. Samvurderes nogle af disse ejendomme af SKAT, har Matriklen intet kendskab hertil. Matriklens registreringer er relateret til et BFE-nummer med evt. underliggende jordstykker. I ESR er samvurderede BFE er registreret som én ejendom. Fx beliggenhedsadresse registreres på dette niveau altså ift. den samvurderede ejendom. Konsekvensen heraf er, at der i Matriklen på disse samvurderede ejendomme kan være forskellige forekomster af samme type oplysning, fx beliggenhedsadresse, i relation til BFE-nummeret, men at der kun er ét sted til disse i ESR. Det antages, at der kan opstilles nogle konverteringsregler til håndtering af denne situation. De logiske regler for konvertering er de samme uanset om der er tale om en maskinel eller en manuel konvertering, men der er forskel på hvorledes disse håndteres i praksis. Samme ejendom registreret i flere kommuner i ESR I ESR kan en ejendom være oprettet flere gange, såfremt denne er delvist beliggende i en kommune og vurderes og opkræves ift. ejendomskatten i en anden kommune. SKAT opdeler vurderingen i en vurdering pr. kommune. Tilbagekonverteringen fra Matriklen til ESR foretages til ét kommuneejendomsnummer, dvs. til den kommune der administrerer vurdering og opkrævning af ejendomsskat. Problemstillingen med forskelle mellem grunddataregistrering i Matriklen og en evt. dobbeltregistrering i ESR skal håndteres ifb. tilbagekonverteringstabellen mellem BFE-nummer og ejendomsnummer. Det antages, at evt. oprettelse af kopiejendomme i paralleldriftsperioden håndteres maskinelt eller manuelt af ESR. Dette er uden for scope i Grunddataprogrammets registreringer. Bemærk: Der er pr. januar 2014 identificeret 2950 forekomster med ejendomme bestående af én SFE med jordstykker beliggende i samme kommune og 286 forekomster med ejendomme bestående af flere SFE med jordstykker beliggende i flere kommuner. Da tilbagekonverteringen kun vil omfatte nye eller ændrede ejendomme, vil der være tale om ganske få ejendomme registreret i flere kommuner i paralleldriftsperioden. Håndtering af historik Matriklen indeholder i dag en intern fuld historikregistrering omkring Samlet fast ejendom. Som grunddataregister håndteres historik i Matriklen efter Grunddataprogrammets regler herfor (fx bi- - 3 af 18 -

4 temporale egenskaber for en ejerlejlighed eller en Samlet fast ejendom). Via Matriklens registrering af sammenlægning, nedlæggelse mv. kan man derfor fremadrettet finde den nuværende økonomisk ansvarlige ift. en ejendomsskatteopkrævning selvom en del af ejendommen måtte have en selvstændig vurdering relateret til en sammenlagt ejendom. Matriklens implementering på Datafordeleren vil p.t. ikke omfatte den eksisterende interne historik omkring Samlet fast ejendom. Historik implementeres kun fremadrettet fra implementeringstidspunktet for Matriklens Udvidelse. Årsagen hertil er dels at denne historik ikke er en del af det nuværende projekt scope med tilhørende business case, dels at det ikke er helt trivielt at få tilpasset den eksisterende historik registrering til Grunddataprogrammets krav til historik. Hvis der er økonomi hertil, vil det være muligt at finde en løsning på denne problematik, men det er ikke vurderet p.t., om dette kan gøres inden for de deadlines, som de nuværende implementeringsplaner indeholder. Ifb. etablering af Matriklens registerindhold omkring Ejerlejligheder er den nuværende forventning, at det kun er aktuelt eksisterende ejerlejligheder, som medtages og etableres som ejendomme i Matriklen. Nedlagte ejerlejligheder fx som følge af en sammenlægning af to ejerlejligheder medtages ikke. Ovenstående kan give en udfordring i relation til at kunne håndtere en korrekt ejendomsskatteopkrævning (beregnet på baggrund af hhv. ESR og Matriklens udstilling på Datafordeleren) sendt til nuværende ejer for disse historiske ejendomme. I ESR er der i dag historik siden 2001, og denne bruger SKAT. Udfordringen er illustreret i nedenstående eksempel. Eksempel på historikproblematik: Der eksisterer to selvstændige ejerlejligheder og de vurderes hver for sig ifb. en vurdering. Ejer 1 opkøber Ejerlejlighed 2 hvorefter han får tilladelse til sammenlægning af disse til én lejlighed i eksemplet med Ejerlejlighed 1 som den blivende. Efterfølgende skal der opkræves ejendomsskat, og dette skal gøres på baggrund af de oprindelige vurderinger af Ejerlejlighed 1 og Ejerlejlighed 2 med opkrævning sent til Ejer 3. Hvis konverteringen til matriklen sker før sammenlægningen (1), er der ingen problemer. Opkrævningen vil via Matriklen kunne finde sammenlægningen og dermed indeholde det korrekte beløb, og da alle ejere ift. både BFE-1 og BFE-2 findes i Ejerfortegnelsen, vil opkrævningen også kunne sendes til rette vedkommende (Ejer 3). - 4 af 18 -

5 Hvis konverteringen sker efter sammenlægningen (2) og Matriklen ikke har medtaget historiske ejendomme inden for perioden vil hverken BFE-2 eller sammenlægningen være registreret i Matriklen. Derfor vil det ikke ud fra grunddataregistrenes registrering vil være muligt at medtage Vurdering af Ejendom 2 i opkrævningen. Det skal afklares, om der vil være behov for at Matriklen skal medtage historiske ejendomme af typen Samlet fast ejendom i konverteringen eller om der kan findes en anden løsning på denne problemstilling, således ejendomsskatteopkrævning bliver korrekt og sendt til den rette ejer. Det skal desuden afklares, om der vil være behov for at Matriklen skal medtage historiske ejendomme af typen Ejerlejlighed i konverteringen eller om der kan findes en anden løsning på denne problemstilling, således ejendomsskatteopkrævning bliver korrekt og sendt til den rette ejer. GD1 styregruppen har erkendt, at kommunerne og SKAT har behov for historik på SFE, ejerlejligheder og ejerskab. Derfor er der i forslaget til revideret BC for GD1 afsat midler til at udrede problemstillingen med henblik på at foreslå løsningsalternativer på at stille historik til rådighed for SKAT og kommunerne. Økonomien hertil håndteres under aftale mellem DIGST og KL om fremgangsmåde for udfasning af ESR. Sammenlagte ejerlejligheder Ejerlejligheder registreres fremadrettet i Matriklen med BFE-nummer som identifikation. Fremadrettet vil det være GST s registrering i Matriklen, der resulterer i, at en ejendom er opdelt i ejerlejligheder. Matriklens initiering af ejerlejligheder etableres på baggrund af Tingbogens registrering. Dette kan give en udfordring i forhold til en tilbagekonvertering til ESR og dennes registrering af ejerlejligheder. I ESR har kommunerne i henhold til byggeloven og uden om Tingbogens registrering sammenlagt ejerlejligheder, således der i en del tilfælde kun er registreret én ejerlejlighed i ESR, mens Tingbogen har registreret flere selvstændige ejerlejligheder (med samme ejer). Konsekvensen heraf er, at der i Matriklen (på baggrund af Tingbogens registreringer) vil være ejerlejligheder, som ikke findes i ESR, og som ikke umiddelbart kan tilbagekonverteres til ESR som nye eller opdaterede ejerlejligheder, idet de allerede er registreret i ESR som én sammenlagt ejerlejlighed, og som derfor allerede er omfattet af én ejendomsbeskatning. Denne sammenlægningsproces har været anvendt i kommunerne gennem mange år og med en noget forskellig praksis. Datavasken har vist, at det ikke vil være muligt at rette op på disse forskelle i registrering automatisk. Det vil kræve en ikke ubetydelig manuel kommunal indsats. Problemet bliver også synligt i relation til BBR, hvor der til den nedlagte ejerlejlighed ikke findes en tilhørende selvstændig enhed. Set i relation til de autoritative grunddata vil der derfor opstå situationer, hvor en autoritativ ejerlejlighedsejendom identificeret med et BFE-nummer ikke kan relateres til objekter i BBR. GST har i forbindelse med Datavasken identificeret og beskrevet problemstillingen. Der findes ingen maskinelle løsninger. GST vil til brug for et evt. manuelt udredningsarbejde i kommunerne udarbejde en liste over ejerlejligheder, som ikke findes i ESR. Når grunddatasystemerne etableres, skal datakvaliteten være kendt herunder også hvis der er uoverensstemmelser mellem Matriklen og ESR/BBR, fx i form af manglende BBR objekter til en ejerlejlighed. Samlet fast ejendom - Nuværende interface mellem Matriklen og ESR I dag modtager ESR løbende ændringer til Samlet fast ejendom oplysninger om Jordstykker fra Matriklen via et eksisterende interface. En videreførelse af det nuværende ESR interface mod Matriklen vil have den fordel, at der skal rettes minimalt i ESR samtidig med at Ejendomsdataprogrammets risikoprofil på dette område vil blive - 5 af 18 -

6 mindre, fordi der vil blive tale om ingen eller kun mindre ændringer ift. den nuværende situation. Der vil fortsat være enkelte manuelle kommunale arbejdsgange forbundet med tilbagekonverteringen. GST har tilbudt at videreføre det eksisterende interface mellem Matriklen og ESR i paralleldriftsperioden i forhold til Samlet fast ejendom og dertil hørende jordstykker. Fravælges dette tilbud, vil de helt samme informationer kunne hentes fra en udstillingsservices på Datafordeleren. I forhold til konverteringsregler for tilbagekonvertering til ESR er der ingen forskel på disse løsningsmodeller. Det nuværende interface er beskrevet i tabel 2. Ejerlejligheder Nuværende interface mellem Digital Tinglysning og ESR I dag modtager ESR ejerlejligheder fra Digital Tinglysning som tinglysningsmeddelelser. Når Matriklen etableres som autoritativt register for ejerlejligheder vil registrering af den tinglyste ejerlejlighed fortsat ske i Digital Tinglysning men fremadrettet på baggrund af det af Matriklen tildelte BFE-nummer. En forudsætning for en tinglysning af en ejerlejlighed bliver, at ejerlejligheden er oprettet i Matriklen inden tinglysningen. ESR opretter i dag ejerlejligheder på baggrund af tinglysningsmeddelelser - med en større eller mindre manuel indsats i de enkelte kommuner. En videreførelse af det nuværende ESR interface mod Digital Tinglysning vil have den fordel, at der skal rettes minimalt i ESR samtidig med at Ejendomsdataprogrammets risikoprofil på dette område vil blive mindre end med en total omlægning til Matriklen. Der vil fortsat være enkelte manuelle kommunale arbejdsgange forbundet med tilbagekonverteringen, idet ESR-interface til håndtering af tinglysningsmeddelelser kun er halvautomatisk for mange meddelelsestyper. Derudover vil tildeling af det kommunale ejendomsnummer fortsat være en ESR-opgave. Fravælges dette interface, vil relevante informationer kunne hentes fra en udstillingsservices på Datafordeleren. I forhold til konverteringsregler for tilbagekonvertering til ESR er der ingen forskel på disse løsningsmodeller. Det nuværende interface er beskrevet i dokumentet Kommunikationsspecifikation på tinglysningsrettens hjemmeside: Udtræk af oplysninger fra ESR til brug for Matriklen Beliggenhedsadresse Matriklen etablerer, hvor det er muligt, en beliggenhedsadresse basereret på ejendommens fysiske beliggenhed og DAR s adresser. Der sker derfor ikke en konvertering af adresser fra ESR til Matriklen 1. Samlet fast ejendom Matriklen er i forvejen master for denne ejendomstype, derfor ingen konvertering fra ESR. Ejerlejlighed I forhold til ejerlejligheder er ESR kun et kopiregister. Masterregister er Digital Tinglysning, hvorfor Matriklens registrering af ejerlejligheder overføres fra tingbogen og ikke fra ESR. 1 For ejendomme hvortil der ikke findes en adresse i DAR kan der være behov for at registrere en beliggenhedsbeskrivelse i klartekst. Det er i den forbindelse ikke afklaret hvorvidt denne kan/skal etableres på baggrund af ESR s eksisterende beliggenhedsadresse. Denne afklaring ser i regi af projekt: Beliggenhedsadresse - 6 af 18 -

7 Bygning på fremmed grund Ved opstart af Matriklen som grunddataregister over BPFG skal Matriklens dataindhold etableres på baggrund af de på opstartstidspunktet eksisterende registreringer af BPFG i ESR. Udtræksmodellen består i, at der ifb. etableringen af BPFG i Matriklen laves et udtræk fra ESR omfattende følgende artskoder: Artskode Betydning 3 Bygning på lejet grund 8 Bygning på umatrikuleret areal 9 Bygning på umatrikuleret havneareal 10 Bygning på umatrikuleret jernbaneareal 33 Bygning på lejet grund (midlertidig) 38 Bygning på umatrikuleret areal (midlertidig) 39 Bygning på umatrikuleret havneareal (midlertidig) 40 Bygning på umatrikuleret jernbaneareal (midlertidig) Alle BPFG også BPFG beliggende på et umatrikuleret areal - tildeles et BFE-nummer, således disse indgår i Matriklens ejendomsregistrering på en måde, så andre grunddataregistre mv. kan referere til en sådan BPFG gennem et BFE-nummer. I Matriklen skelnes ikke mellem Bygning på umatrikuleret areal, Bygning på umatrikuleret havneareal og Bygning på umatrikuleret jernbaneareal. De vil alle blive håndteret og registreret i Matriklen som beliggende på umatrikuleret areal. I ESR-udtrækket har Matriklen ikke behov for yderligere attributter (bortset fra dem der er angivet nedenfor ifb. beliggenhedsadresse ) ud over identifikationen af BPFG gennem kombinationen af kommuneejendomsnummer og artskode. Bemærk: Som beskrevet under Identificerede problemstillinger forventer Matriklen kun at medtage eksisterende ejendomme af typen: BPFG. Dette betyder, at udtrækket vil blive filtreret på: Attribut Værdisæt Kriterie Ejendom udgået J (udgået) N (ej udgået) Hvis feltet er udfyldt med J medtages den pågældende BPFG ikke i Matriklen. Tilbagekonvertering fra Matriklen til ESR Indledning Tilbagekonverteringen til ESR (evt. i form af genindtastning) vil omfatte både beliggenhedsadresse og de tre ejendomstyper. Tilbagekonverteringen omfatter ikke oplysninger som er konverteret fra ESR til Matriklen, og som Matriklen ikke efterfølgende har ændret. I ESR er en række oplysninger registreret fysisk flere gange, idet der er registreret kopidata på nogle tabeller. Selvom disse oplysninger kun er registreret én gang i Matriklen, vil en maskinel tilbagekonverteringen til ESR skulle tage højde for, at oplysningerne i nogle tilfælde skal indplaceres på flere tabeller og dermed en forhøjet risikoprofil. I konverteringstabellen (tabel 3) er reglerne for tilbagekonvertering af den enkelte oplysning kun beskrevet én gang. Selve tilbagekonverteringen kan som tidligere nævnt foregå fuldautomatisk, halvautomatisk eller manuelt. Grundlæggende er der tre modeller herfor, som kan være forskellig for de forskelige typer af tilbagekonverteringer og som evt. kan kombineres omkring den enkelte ejendomstype. Det drejer sig om følgende: - 7 af 18 -

8 Etablering af et nyt interface baseret på Matriklens udstillede data på Datafordeleren. Denne model vil kræve ændringer i og omkring modtagersystemet ESR. Der vil her skulle udvikles software, som lytter på matrikelhændelser, henter relevante data via Datafordeleren og indlæser disse i ESR s registertabeller. Anvendelse af eksisterende interface. Eksisterende interface til Matriklen og/eller Digital Tinglysning bevares i den nuværende form (kombineret med manuelle processer helt som i dag). Tinglysningsmeddelelser vil blive suppleret med et BFE-nummer. Nuværende arbejdsgange omkring behandling af disse interfaces bevares inkl. hvad der måtte være af manuelle arbejdsgange knyttet hertil. Manuel tilbagekonvertering med hel eller delvis genindtastning i ESR. Dette vil kræve, at data læses/udtrækkes/printes fra Matriklen som indtastningsgrundlag til ESR registreringen, hvorefter nye eller ændrede ejendomme dobbeltregistreres. Der vil her skulle udarbejdes procedureregler til brug for denne registrering. Såfremt registreringen samtidig betyder, at der skal lukkes for et eksisterende interface, vil dette skulle implementeres i ESR. Yderligere afklaring og vurdering af hvilken metode, der skal/bør anvendes, er uden for dokumentets scope. Økonomien til denne afklaring og løsning håndteres jf. aftalen mellem DIGST og KL om udfasning af ESR. Der opstår fremadrettet ikke nye umatrikulerede arealer i Matriklen. Historisk vil der stadig være umatrikulerede arealer. Det er endnu ikke besluttet hvordan det der i ESR er registreret som umatrikuleret areal fremadrettet skal håndteres Beliggenhedsadresse Til alle BFE-numre i Matriklen vil der være tilknyttet en beliggenhedsadresse, hvoraf man kan fremfinde den kommune som ejendommen forvaltningsmæssigt tilhører (såkaldt administrativ kommune). I relation til beliggenhedsadressen opereres med begrebet: Ejendommens administrative kommunale tilhørsforhold, som i tvivlstilfælde fastsættes af kommunen. Hvorvidt tilbagekonverteringen kan etablere en vejkode 2 hhv. et husnummer afhænger af om beliggenhedsadressen har en tilknyttet DAR-adresse. Der findes ejendomme uden DAR-adresse. Tilbagekonvertering af beliggenhedsadresse vil i henhold til ovenstående være mulig. De nærmere regler er så langt det er muligt p.t. ift. den igangværende afklaring om beliggenhedsadressens indhold og tilhørende regelsæt beskrevet i Tabel 3. Bemærk: Beliggenhedsadresse er ikke en del af det nuværende Matrikel-ESR interfaces. Beliggenhedsadresse skal ifb. tilbagekonverteringen hentes fra en service på Datafordeleren. Dette betyder, at der enten skal laves et maskinelt interface, som læser denne adresse på Datafordeleren og opdaterer ESR, eller at der skal laves en brugergrænseflade til visning af beliggenhedsadressen en kommunal medarbejder, som manuelt så skal opdatere beliggenhedsadressen i ESR via den eksisterende ESR/Structura brugergrænseflade. Samlet fast ejendom Tilbagekonvertering fra Matrikel til ESR foretages efter de helt samme regler, som anvendes i dag bortset fra at SFE-nummeret ophøjes til at være et BFE-nummer samt at Ejendomsnummer ikke vil være udfyldt i udtrækket fra Matriklen. Nedenstående artskoder vil som i dag - kunne etableres ifb. tilbagekonverteringen til ESR: 2 DAR vil indeholde CPR-vejs vejkoder, hvorfor tilbagekonvertering til en CPR-vej vejkode vil være triviel. - 8 af 18 -

9 Artskode Betydning 0 Matrikel/Jordstykke I ESR kan der af hensyn til ejendomsbeskatning mv. være et behov for en yderligere opdeling i mere detaljerede artskoder. Skulle der fortsat være et behov for denne opdeling, skal det håndteres internt i ESR som i dag. De enkelte attributter i forhold til konverteringen er beskrevet i tabel 3. Ejerlejlighed Fremadrettet vil det være GST s registrering i Matriklen, der resulterer i, at en ejendom er opdelt i ejerlejligheder. Fremadrettet vil fordelingstal være valideret af Matriklen, således Digital Tinglysnings registrering på en ejendom samlet set vil være lig 100 %. Dvs. en kvalitetsforbedring ift. den nuværende registrering i Tingbogen. Matriklen tildeler de enkelte ejerlejligheder et entydigt nummer inden for en SFE. Nedenstående artskoder vil som i dag - kunne etableres ifb. tilbagekonverteringen til ESR: Artskode Betydning 2 Ejerlejlighed De enkelte attributter i forhold til konverteringen er beskrevet i tabel 3. Bygning på fremmed grund (BPFG) I Matriklen skelnes ikke mellem umatrikuleret areal, umatrikuleret havneareal og umatrikuleret jernbaneareal. De vil alle blive håndteret og registreret i Matriklen som beliggende på umatrikuleret areal. Derfor vil artskoderne 9 og 10 ikke blive etableret ifb. tilbagekonverteringen. Alle BPFG på umatrikulerede arealer vil blive til artskode 8. Nedenstående artskoder vil derfor kunne etableres ifb. tilbagekonverteringen til ESR: Artskode Betydning 3 Bygning på lejet grund 8 Bygning på umatrikuleret areal I praksis vil alle nye BPFG i Matriklen være endelige fra start (artskode 3 og 8), hvorfor der fremover ikke vil være foreløbigt oprettede BPFG (artskode 33, 38, 39 og 40). Bemærk: BPFG er ikke en del af det nuværende Matrikel-ESR interface. Der vil være behov for at etablere et nyt interface, såfremt konverteringen skal håndteres maskinelt. Et udtræk af oplysninger fra Matriklen/Datafordeleren vil ud over identifikation til at kunne oprette ovenstående artskoder og beliggenhedsadressen ikke indeholde yderligere attributter. - 9 af 18 -

10 Tabel 1: Antal forekomster pr. artskode i ESR. Nedenstående statistik indeholder antal artskoder i ESR udtrukket fra et udtræk etableret af KMD i henhold til Kontrakt ESR udtræk " mellem GST og KMD. Udtrækskriterier: Type 3: Matrikeloplysninger fra ESR. Der udtrækkes alle matrikler, dog ikke jord i fremmed kommune. For ejerlejligheder (artskode 02 og 32) udtrækkes kun matrikler med etagemeter udfyldt. Artskode Indhold Antal artskoder Summer 0 Vigtigste matrikel. Evt. bygning ligger her Andre matrikler på ejendommen Ejerlejlighed Bygning på matrikel (lejet grund) Del af matrikelnummer (parcel) Umatrikuleret areal Umatrikuleret havneareal 72 7 Umatrikuleret jernbaneareal 93 8 Bygning på umatrikuleret areal Bygning på umatrikuleret havneareal Bygning på umatrikuleret jernbaneareal Andet afgivet areal, f. eks lejet grund Tilskyllet Bortskyllet Eksproprieret til Eksproprieret fra Dokumenteret arealafvigelse tillagt Dokumenteret arealafvigelse afgivet Tillagt ved jordfordeling m.v Afgivet ved jordfordeling m.v. 435 Artskode 1 til Vigtigste matrikel. Evt. bygning ligger her Andre matrikler på ejendommen Ejerlejlighed 1 33 Bygning på matrikel (lejet grund) Del af matrikelnummer (parcel) Umatrikuleret areal Umatrikuleret havneareal 3 37 Umatrikuleret jernbaneareal Bygning på umatrikuleret areal Bygning på umatrikuleret havneareal 4 40 Bygning på umatrikuleret jernbaneareal 0 Artskode 30 til Alle artskoder af 18 -

11 Tabel 2: Nuværende interface mellem Matriklen og ESR. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over det nuværende interface mellem Matriklen og ESR. Attribut Type Betydning EKOMNR CHAR(3) Kommunenummer EJOURN CHAR(12) Journalnummer (KMS-journalnummer) EEJDNR CHAR(7) Ejendomsnummer 3 CLELAV CHAR(7) Landsejerlavskode EMATNR CHAR(4) Matrikelnummer ABGSTM CHAR(3) Matrikelbogstav FMATAR CHAR(10) Matrikel areal FVEJ CHAR(10) Heraf vejareal DAPPRO CHAR(8) Approbationsdato (registreringsdato) CNOTE CHAR(1) Noteringskode (hovednotering) CSKOV CHAR(1) Skovnoteringskode FSKOV CHAR(10) Skovareal CJRENTE CHAR(1) Jordrente noteringskode EMMATNR CHAR(7) Modermatrikelnummer CVAND CHAR(1) Kode for vandareal FVAND CHAR(10) Vandareal EJDHENV CHAR(10) Hovednoteringsnummer (SFE/BFE-nummer) HDISP CHAR(10) Disponibelt felt Benyttes ikke p.t. CSTRNOT CHAR(1) Strandnotering ESTRARE CHAR(10) Strandareal CKLINOT CHAR(1) Klitnotering EKLIARE CHAR(10) Klitareal FORURENING1_22 CHAR(308) Forureningsfelter STORMFALD1_2 CHAR(36) Stormfald Bemærk: Interfacet indeholder feltet Ejendomsnummer, hvilket sammen med kommunekoden udgør ESR s nøgle til en vurderingsejendom. Ejendomsnummeret anvendes fremadrettet hverken af landinspektøren eller Matriklen, idet de eksisterende manuelle papirbaserede processer hos landinspektøren udgår og erstattes af en digitaliseret proces. Ejendomsnummer skal derfor som beskrevet andet sted tilsættes manuelt/maskinelt ifb. tilbagekonverteringen i ESR. 3 Ejendomsnummer vil ikke fremadrettet være udfyldt i denne udtræk fra Matriklen af 18 -

12 Tabel 3: Konverteringstabel (Matriklen til ESR) Beliggenhedsadresse Attribut i ESR Beskrivelse Begreb i Matriklen Konverteringsregler ESR-ejendom Beliggenhedsadresse Beliggenhed Ejendommens beliggenhed i klar tekst. Indeholder normalt vejnavn, husnummer og husbogstav samt evt. etage/side for ejerlejligheder. Der er tale om et fritekstfelt, som anvendes meget individuelt i de enkelte kommuner. Reelt er der tale om et internt notefelt. Findes ikke i Matriklen. På Datafordeleren beregnes on-the-fly en beliggenhedsadresse, som ikke må forveksles med dette felt. Tilbagekonverteres ikke hvis feltet er udfyldt i ESR i forvejen. Ved nye ejendomme kan der ud fra beliggenhedsadressen etableres et klartekst felt til dette brug. Kommunenummer Kommune Beliggenhedsadresse Konverteres fra beliggenhedsadresse. Vejkode Kode knyttet til vejnavnet. Vejkode og vejnavn oprettes i Konverteres fra beliggenhedsadresse - såfremt der er CPR's vejregister Beliggenhedsadresse tale om en struktureret adresse. Vejkode svarer til en vejkode i CPR s vejregister. Husnummer Ejendommens husnummer Etagebetegnelse ejerlejlighed Side/dørnr ejerlejlighed Ejendommens eventuelle etagebetegnelse Ejendommens eventuelle side/dør-nummer Beliggenhedsadresse Konverteres fra beliggenhedsadresse, når der er tale om ejerlejligheder af 18 -

13 Bestemt fast ejendom Omfatter ejendomstyperne Samlet fast ejendom, Ejerlejlighed og Bygning på fremmed grund. Attribut i ESR Beskrivelse Begreb i Matriklen Konverteringsregler ESR begreb: ESR-ejendom Moderejendomsnummer Moderejendomsnummer for ejerlejligheder I Matriklen er der relation fra Ejerlejlighed til SFE hvorpå ejerlejligheden er beliggende Via ejendomsnummer-bfe konverteringstabel kan moderejendommens BFE omsættes til et ejendomsnummer. Ejendommens samlede matrikulære areal Summen af arealerne for matriklerne tilknyttet ejendommen Matrikel areal (på et jordstykke) Beregnes som i dag af ESR. For SFE beregnes arealet som summen af de jordstykkearealer, der indgår. Heraf vejareal ialt Summen af vejarealerne for matriklerne tilknyttet ejendommen Vejareal (på et jordstykke) Beregnes som i dag af ESR. For SFE beregnes arealet som summen af de vejarealer, der indgår. Grundens ejendomsnr Grundens ejendomsnummer for bygning på lejet grund Ejendom udgået Markering for, om ejendommen er udgået. J (udgået), N (ej udgået) Årstal for udgået ejendom Angiver det årstal, hvor en ejendom er udgået. Udstykningsejendomsnummer Hvis ejendommen er udstykket fra en anden ejendom, er her angivet denne ejendoms ejendomsnummer I Matriklen findes en relation mellem BPFG og den BFE hvorpå bygningen er beliggende I Matriklen angives på jordstykkeniveau hvilket andet jordstykke, der evt. er udstykket fra. Via ejendomsnummer-bfe konverteringstabel kan den BFE, hvorpå bygningen er beliggende, omsættes til et ejendomsnummer. Eksisterende ESR registrering - tilbagekonverteres ikke. Eksisterende ESR registrering - tilbagekonverteres ikke. Via ejendomsnummer-bfe konverteringstabel kan BFEnummer svarende til den udstykkende ejendom omsættes til et ejendomsnummer af 18 -

14 Attribut i ESR Beskrivelse Begreb i Matriklen Konverteringsregler ESR begreb: Matrikel / Matrikelændring Kommunenummer (Beliggenhedskommune) Kommunenummer modtaget fra GST Jordstykkets kommunale tilhørsforhold Journalnummer Journalnummer tildelt af GST Journalnummer Hovednoteringsnummer Landsejerlavskode Hovednoteringskode modtaget fra GST Landsejerlavskode modtaget fra GST Hovednoteringsnummer Landsejerlavskode. Indgår i den entydige matrikelbetegnelsen Matrikelnummer Matrikelbogstav Matrikulært areal Heraf vejareal Approbationsdato Matrikelnummer modtaget fra GST Matrikelbogstav modtaget fra GST Matrikulært areal modtaget fra GST Matrikelnummer. I Matriklen består matrikelnummer af fra 1-4 cifre samt fra 1-3 bogstaver. Matrikelbogstav. Er ikke et selvstændigt felt i Matriklen, men en del af matrikelnummeret jf. ovenstående. Matrikulært areal. Opgøres pr. jordstykke. Heraf vejareal modtaget fra GST Vejareal. Opgøres pr. jordstykke. Matriklens approbationsdato fra GST. Hvis matriklen er knyttet til en ejerlejlighed, er opdelingsdatoen angivet her. Approbationsdato Leveres i nuværende Matrikel-ESR interface, hvor Matriklens matrikelnummer opdeles i matrikelnummer og matrikelbogstav. Leveres i nuværende Matrikel-ESR interface, hvor Matriklens matrikelnummer opdeles i matrikelnummer og matrikelbogstav af 18 -

15 Attribut i ESR Beskrivelse Begreb i Matriklen Konverteringsregler Hovednoteringskode Hovednoteringskode modtaget fra GST Noteringskode Anføres på SFE. Skovnoteringskode Markering for skov på matriklen Skovnoteringskode Anføres på jordstykke. Skovareal Skovareal modtaget fra GST Skovareal Anføres på jordstykke. Jordrentenoteringskode Modermatrikelnummer Markering for jordrente på matrikelnummeret Hvis matriklen er udstykket er her angivet det matrikelnummer, som den er udstykket fra Jordrentenoteringskode Anføres på jordstykke Relation mellem to BFE Anføres på jordstykke. Vandarealkode Kode for vandareal Vandarealkode Vandareal Areal af vand Vandareal Strandnotering Strandnoteringskode modtaget fra GST Strandnotering Anføres på jordstykke - angiver om jordstykket, eller dele deraf, er omfattet af strandbeskyttelseszone. Strandareal Areal af strandbeskyttelse Strandareal Anføres på jordstykke - angiver arealet for den del af et jordstykke, der er omfattet af strandbeskyttelse l - 15 af 18 -

16 Attribut i ESR Beskrivelse Begreb i Matriklen Konverteringsregler Klitnotering Klitnoteringskode modtaget fra GST Klitnotering. Anføres på jordstykke - angiver om jordstykket, eller dele deraf, er omfattet af klitfredning (klitnotering). Klitareal Areal af klitfredning Klitareal. Anføres på jordstykke - angiver arealet for den del af et jordstykke, der er omfattet af klitfredning. Stormfaldnummer Fortløbende nr. på stormfald Stormfald Registreringskode Journalnummer stormfald Matriklens registreringskode for stormfaldstype (der er ydet tilskud til oprydning / der er ydet tilskud til tilplantning) Journalnummer tildelt af Naturstyrelsen. Nummeret anvendes bl.a. ved betaling af stormfaldstilskud Anføres på jordstykke - angiver om jordstykket, eller dele deraf, er omfattet af stormfaldsregistrering. Matriklen leverer disse oplysninger i ét samlet felt: STORMFALD1_2 ESR har funktionalitet til at omsætte dataindholdet i STORMFALD1_2 til de tre ESR-attributter. Ejerlejlighedsnummer Ejerlejlighedens nummer. Nummeret kan stamme fra e-tl Ejerlejlighedsnummer. Informationen findes fremover som egenskabsdata på ejerlejlighed i Matriklen og videregives til Tingbogen. Oplysninger leveres af Digital Tinglysning via det nuværende interface. (Matriklen leverer ejerlejlighedsnummeret til Digital Tinglysning) - 16 af 18 -

17 Attribut i ESR Beskrivelse Begreb i Matriklen Konverteringsregler Etagemeter Matriklens areal / etagemeter Udskrivningsmatrikel For ejerlejligheder angiver indholdet antal etagemeter Matriklens areal. For ejerlejligheder angiver indholdet antal etagemeter. Der er tale om det samme fysiske felt, som afhængig af artskode tolkes som et matrikelareal hhv. som et ejerlejlighedsareal. Angiver om denne matrikel er ejendommens udskrivningsmatrikel. Hvis ejendommen har flere matrikler, men der kun udskrives én, vil det være den matrikel, der er markeret som udskrivningsmatrikel. Ejerlejlighedsareal. Informationen findes fremover som egenskabsdata på ejerlejlighed i Matriklen og videregives til Tingbogen. Matrikulært areal hhv. Ejerlejlighedsareal. Oplysninger leveres af Digital Tinglysning via det nuværende interface Beskrevet ifb. Matrikulært areal og Etagemeter. Intern ESR registrering konverteres ikke. Anvendes sandsynligvis ikke mere. ID til kort ID til GIS-kort Intern ESR registrering konverteres ikke. Matrikelnotat Internt notat i kommunen Intern ESR registrering konverteres ikke af 18 -

18 Attribut i ESR Beskrivelse Begreb i Matriklen Konverteringsregler ESR-begreb: Tinglysningsejendom Ejendomsnummer Ejendomstype Etagebetegnelse ejerlejlighed Husnummer Kommunenummer Side/dørnr ejerlejlighed Vejkode Ejerlejlighedsnummer Etagemeter Matriklens areal Landsejerlavskode Matrikelbogstav Matrikelnummer Ejendomsnummer modtaget fra Digital Tinglysning. Ejendomstypen som den er kendt i Tinglysning Etagebetegnelse modtaget fra Digital Tinglysning. Husnummer modtaget fra Digital Tinglysning. Kommunenummer modtaget fra Digital Tinglysning. Side/dør-nummer modtaget fra Digital Tinglysning. Vejkode modtaget fra Digital Tinglysning. Ejerlejlighedsnummer for ejerlejligheder i Digital Tinglysning. Antal etagemeter for ejerlejligheder modtaget fra Digital Tinglysning. Areal for ordinære matrikler modtaget fra Digital Tinglysning. Landsejerlavskode modtaget fra Digital Tinglysning. Matrikelbogstav modtaget fra Digital Tinglysning. Matrikelnummer modtaget fra Digital Tinglysning. Alle informationer modtages via det nuværende interface mellem Digital Tinglysning og ESR af 18 -

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 1 af 12 Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 2 af 12 Matrikulære

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsoversigt 18-12-2014

Ejendomsoversigt 18-12-2014 Generelle oplysninger Ejendomsnr: 8529 Vejkode: 763 Vejnavn: Sandgraven Husnr: 3 Etage: Side/dørnr: Hovedejer Beliggenhed: Sandgraven 3 Matrikulært areal: 2.650 Heraf vejareal: 0 Areal til vurdering: 2.650

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene

Plan for tilbagekonvertering til OIS. - fra de nye versioner af grunddataregistrene Plan for tilbagekonvertering til OIS - fra de nye versioner af grunddataregistrene Version 1.0 10. maj 2017 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 BAGGRUND... 2 1.2 TILBAGEKONVERTERINGENS FORMÅL OG AFGRÆSNING...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Mapning mellem OIS og Datafordeleren

Mapning mellem OIS og Datafordeleren Mapning mellem OIS og Datafordeleren Status: Godkendt Version: 1.0 Dato: 20.12.2017 Forord Implementeringen af det fællesoffentlige grunddataprogram medfører en række grundlæggende ændringer i forvaltningen

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse

ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse Dokumentet beskriver det nuværende ejendomsstamregister (ESR) i form af funktionalitet, begreber, informationsindhold og snitflader til andre systemer. Dokumentets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Æblerosevej 11 Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Ejerlav Yderby By, Odden Matrikelnummer Ejendomsnummer 37867 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring

Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Bilag 3: Dataelementer, som frit må videreformidles mhp andre formål end markedsføring Side 2 af 8 Dataelementer, som fremgår af nedenstående tabel, kan anvendes frit. Dette gælder dog ikke brug til markedsføring

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Side 1. Sdr. Vissingvej 26C. Generelle oplysninger

Side 1. Sdr. Vissingvej 26C. Generelle oplysninger Sdr. Vissingvej 26C Generelle oplysninger Beliggenhed Sdr. Vissingvej 26C Ejerlav Matrikelnummer Ejendomsnummer 300638 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40 Matrikulære data Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40 Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 2 af 40 Matrikulære data med geografisk

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere