STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN"

Transkript

1 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

2 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE JERNBANE, DER ER TAGET HENSYN TIL (MED EU-STØJHANDLINGSPLAN) 4 3 DE ANSVARLIGE MYNDIGHEDER OG DET RETLIGE GRUNDLAG 6 4 ALLE GÆLDENDE GRÆNSEVÆRDIER 7 5 RESUMÉ AF STØJKORTENE 7 6 EN VURDERING AF DET ANSLÅEDE ANTAL PERSONER OG BOLIGER, DER UDSÆTTES FOR STØJ I DE STØJKORTLAGTE INTERVALLER, OG EN INDKREDSNING AF DE PROBLEMER OG SITUATIONER, DER SKAL FORBEDRES, SAMT EN PRIORITERING HERAF 8 7 EN BESKRIVELSE AF ALLE ALLEREDE INDFØRTE STØJBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER OG ALLE PROJEKTER, SOM FORBEREDES 10 8 FORANSTALTNINGER, SOM DE ANSVARLIGE MYNDIGHEDER AGTER AT TRÆFFE I DE FØLGENDE FEM ÅR, HERUNDER ALLE FORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF STILLEOMRÅDER 11 9 SKØN OVER DEN FORVENTEDE NEDBRINGELSE AF ANTALLET AF STØJBELASTEDE PERSONER OG BOLIGER (OM MULIGT OPGJORT MED HENSYN TIL FÆRRE GENER, SØVNFORSTYRRELSER, HELBREDSEFFEKTER MV.) STRATEGI PÅ LANG SIGT FINANSIELLE OPLYSNINGER (HVIS DE ER TILGÆNGELIGE): BUDGETTER, OMKOSTNINGSEFFEKTIVITETSANALYSE OG COST-BENEFITANALYSE PÅTÆNKTE TILTAG TIL EVALUERING AF GENNEMFØRELSEN OG RESULTATERNE AF STØJHANDLINGSPLANEN REFERAT AF DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAGET TIL STØJHANDLINGSPLANEN 12 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

3 Støjhandlingsplan for Side 3 INDLEDNING I henhold til EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som er implementeret i Danmark med støjbekendtgørelsen nr af 21. november 2011, skal ekstern støj kortlægges, og der skal udarbejdes støjhandlingsplaner for følgende: Vejstrækninger med årsdøgntrafik over køretøjer Jernbanestrækninger med mere end togpassager pr. år Større lufthavne med mere end operationer pr. år Større samlede byområder med mere end indbyggere I den aktuelle proces skal støjkortlægge og udarbejde støjhandlingsplaner for deres vej- og togstrækning over Storebælt. Nærværende støjhandlingsplan omhandler støjhandlingsplan for togstrækningen. Tilsvarende arbejde blev udført i perioden I forhold til tidligere er ændringerne på strækningen både mht trafikmængden samt bebyggelsen i store træk uændret, hvorfor kortlægningen fra 2007 er genbrugt i 2012 og hvorfor det i hovedtræk er den samme støjhandlingsplan fra 2008 der genbruges i nærværende skrivelse. I forhold til tidligere handlingsplan er der indføjet et afsnit omkring slibning af sporskifter i kapitlerne 1, 8 og 9 samt supplerende bemærkninger om de 3 støjbelastede boliger på strækningen. 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN Kortlægningen af støjen fra jernbanen på strækningen over Storebælt har vist, at i 1,5 meters højde er 3 boliger støjbelastet med mere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 64 db og i beregningshøjden 4 meter, stiger antallet af støjbelastede boliger til 6. Tidligere støjreducerende tiltag Der blev i på strækningen over Fyn opsat ca. 2 kilometer støjskærme af varierende højde. Støjskærmene er opsat ved boligområderne omkring Nyborg station. Strækningen over Storebælt er dækket af Banedanmarks Støjprojekt, hvor Banedanmark har afsat op til 1 % af det årlige anlægsbudget til støjbekæmpelse, den såkaldte Støjpulje. Projektet, der omfatter alle større hovedstrækninger, har også indeholdt storebæltsstrækningen, hvor 2 af de 3 boliger, der er støjbelastet med mere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi, har fået tilbud støjisolering. Grunden til at den sidste bolig ikke har været med i Banemarks Støjprojekt er formodentligt at Banedanmarks kortlægning fra 2010 regner en lille smule lavere end denne kortlægning (som er fra 2007). Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

4 Støjhandlingsplan for Side 4 Planlagte støjreducerende tiltag agter at slibe skinnerne hvert tredje år i stedet for hver sjette år, der er normalt for danske jernbaner. Dette giver sig ikke til udslag i reduktion af støjbelastede boliger, da kvaliteten af skinnerne ikke er indeholdt i en kortlægning af togstøj, men effekten af slibningen er lavere maksimalværdi samt en reduktion af skinnestøjen. Også selve sporskifterne på strækningen specialslibes manuelt. Resultatet af denne slibning er tidligere målt og dokumenteret af Grontmij i rapport T af 8. juni Som ved skinneslibningen medtages effekten af sporskifteslibningen ikke i selve støjberegningerne. 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE JERNBANE, DER ER TAGET HENSYN TIL (MED EU-STØJHANDLINGSPLAN) Den pågældende strækning over Storebælt går fra kilometer i Nyborg på Fyn og til kilometer i Korsør på Sjælland. Strækningen er ca. 26 kilometer lang dog er støjen kun kortlagt ca. 100 meter ud over vandet på begge sider af Storebælt. Den kortlagte strækning kan ses af nedenstående luftfoto, hvor strækningen er markeret med rød. Billede 1: Den kortlagte strækning. På Fynsiden strækker jernbanen sig fra ca. 1 kilometer vest for Nyborg Station og ned til Storebælt. Den vestligste del af strækningen grænser op mod blandet lav boligbebyggelse på begge sider (området omkring Frisengårdsvej og Christianslundsvej). Øst fra Nyborg station er der et boligområde på den nordlige side af jernbanen øst for Storebæltsvej. Ud over boligområderne består nærområderne til jernbanen af spredt boligbebyggelse af blandet erhverv. Nedenstående billede 2 viser den kortlagte del af strækningen omkring Nyborg. Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

5 Støjhandlingsplan for Side 5 Billede 2: Luftfoto over strækningen over Fyn. På Sjællandsiden går strækningen fra Storebælt til ca. 1,5 kilometer efter Korsør Station. Da Korsør Station ligger udenfor Korsør by, er det et begrænset antal boliger i nærheden af jernbanen, der alle ligger som spredte boliger i det åbne land. Umiddelbart syd for stationen er der en kolonihave. Den kortlagte strækning på Sjællandsiden kan ses af billede 3 nedenfor. Billede 3: Luftfoto over strækningen over Sjælland. Togtrafikken på strækningen er oplyst af Banedanmark, og der regnes med følgende trafiktal (Trafiktallene stammer fra kortlægningen i 2007): Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

6 Støjhandlingsplan for Side 6 Strækning IC3 - Tog dag aften Nat Slagelse Korsør Korsør Nyborg Nyborg - Odense Tabel 1: Antal togmeter på strækningen for IC3-tog. Strækning IR4 - Tog dag aften Nat Slagelse Korsør Korsør Nyborg Nyborg - Odense Tabel 2: Antal togmeter på strækningen for IR4-tog. Strækning Lokotrukne (EA, ME) dag aften nat Slagelse Korsør Korsør Nyborg Nyborg - Odense Tabel 3: Antal togmeter på strækningen for lokotrukne (EA,ME) tog. Strækning Godstog dag aften nat Slagelse Korsør Korsør Nyborg Nyborg - Odense Tabel 4: Antal togmeter på strækningen for godstog. Hastigheden på strækningen varierer alt afhængigt af afstand fra stationerne samt togtype. Væk fra stationerne er der regnet med, at 85 % af togene kører med køreplanshastighed og 15 % kører med maksimal strækningshastighed Forskellen mellem ovenstående trafiktal fra 2007 og nuværende trafiktal er en lille fremgang i antallet af passagertog og en reduktion af antal godstog. Sammenlagt forventes nuværende trafik at give en lille reduktion i støjbelastning i forhold til kortlægning år DE ANSVARLIGE MYNDIGHEDER OG DET RETLIGE GRUNDLAG Den ansvarlige myndighed for støjhandlingsplanen er Vester Søgade København V Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

7 Støjhandlingsplan for Side 7 Det retslige grundlag udgøres af bekendtgørelse nr af 21. november 2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Med denne bekendtgørelse er Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj implementeret i Danmark. De danske retningslinier er yderligere udmøntet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006: Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. 4 ALLE GÆLDENDE GRÆNSEVÆRDIER For togtrafikken over Storebælt er de relevante grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for togstøj. Ifølge Miljøstyrelsens Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner (juli 2007) er de vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner som anvist i Tabel 5 herefter. Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o. lign. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o. lign. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Hoteller, kontorer mv. Tabel 5: Vejledende grænseværdier for togstøj Grænseværdi L den = 59 db L den = 64 db L den = 69 db 5 RESUMÉ AF STØJKORTENE Kortlægningen af strækningen viser, at 363 boliger er belastet med mere end L den = 55 db i 1,5 meter over terræn. Og i 4,0 meter over terræn viser kortlægningen, at 344 boliger er belastet med mere end L den = 55 db. For natperioden er i alt 203 boliger belastet med mere end L den = 50 db i 1,5 meter over terræn. Og i 4,0 meter over terræn viser kortlægningen, at 188 boliger er belastet med mere end L den = 50 db. Resultatet af den strategiske støjkortlægning er vist i bilag 1-8, hvor L den i 1,5 meter og 4 meters højde og L night i 1,5 meter og 4 meters højde er vist for henholdsvis strækningen over Fyn og strækningen over Sjælland. Hovedparten af de støjbelastede boliger i influensområderne ligger placeret i første og til dels anden række langs den støjkortlagte strækning. Ved enkelte lokaliteter er boliger i større afstande fra de støjkortlagte togstrækninger ligeledes støjbelastede. Dette er i særdeleshed i forbindelse ved grænseflader til åbne arealer langs jernbanestrækningen. Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

8 Støjhandlingsplan for Side 8 Støjkonturerne, der kan ses på bilag 1 og bilag 2, præsenterer støjbelastningen L den i 1,5 meter og 4 meter over terræn for strækningen over Fyn (Nyborg), og viser, at støjbelastningen i området er over 55 db ud til ca. 500 meter fra banen. Ved boligerne omkring Christianslundsvej indsnævres støjkonturerne således, at 55 db grænsen ligger ca. 80 meter fra banen. Nærmest jernbanen er støjbelastningen ved den første husrække op til 65 db. Der er ikke stor forskel på bilag 1 (beregning i 1,5 meters højde) og bilag 2 (beregning i 4 meters højde). Støjkonturerne i natperioden (bilag 3 og 4) viser samme støjudbredelsesmønster som for L den, dog med andre og lavere niveauer. Betragtes bilag 5 og 6, der viser støjudbredelsen over strækningen på Sjælland, kan det ses, at det er få boliger, der ligger i influensområdet. Samme gør sig gældende for natperioden, der er vist i bilag 7 og 8. I støjkonturerne medregnes refleksion fra egen facade, hvilket giver op til 3 db højere værdier omkring facaderne. 5.1 Konfliktkort Ifølge EU-direktivet (Støjbekendtgørelsen nr af 21. november 2011) skal den strategiske støjkortlægning af togstøj opgives i 5 db intervaller fra 55 db til 75 db. Den vejledende grænseværdi for togstøj er L den = 64 db altså 9 db højere end de konturer, der er vist i bilagene 1-8. Støj, der er beregnet og præsenteret i den strategiske støjkortlægning, illustrerer dermed ikke støjen i henhold til den vejledende støjgrænse. Tilsvarende gør sig gældende for bolig- og personoptællingerne, som ligeledes ikke tager højde for, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier differentierer sig fra de optalte intervaller i støjkortlægningen. Støjbelastningen kan i henhold til vejledende grænseværdier præsenteres på et såkaldt konfliktkort. Konfliktkortene fremgår af bilag 9-12, hvor vejledende støjgrænse for togstøj, L den = 64 db, er overholdt i de områder, der er angivet med grønne konturer og modsat overskredet i områder angivet med gule, røde eller blå konturer. Bilag 9 og 10 viser konfliktkort for beregningen over Fyn i 1,5 meters og 4 meters højde. Her kan det ses, at der i det åbne land er ca. 100 meter ud til støjgrænsen (overgangen mellem grøn og gul), og at dette indsnævres når banen ligger blandt bebyggelse. Bilag 11 og 12, der illustrerer konfliktkort over Sjælland i 1,5 meter og 4 meter, viser at støjudbredelsen ikke breder sig meget selvom banen kører igennem det åbne land. Det skyldes primært at en stor del strækningen ligger i afgravning. Miljøstyrelsen stiller ikke krav til den natlige støjbelastning, L night, og derfor udarbejdes ikke konfliktkort for natperioden. 6 EN VURDERING AF DET ANSLÅEDE ANTAL PERSONER OG BOLIGER, DER UDSÆTTES FOR STØJ I DE STØJKORTLAGTE INTERVALLER, OG EN INDKREDSNING AF DE PROBLEMER OG SITUATIONER, DER SKAL FORBEDRES, SAMT EN PRIORITERING HERAF I dette afsnit gives en vurdering af det anslåede antal borgere og boliger, der udsættes for støj i de kortlagte intervaller. Derudover indkredses de problemstillinger, der skal behandles og prioriteres. Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

9 Støjhandlingsplan for Side Vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de støjkortlagte intervaller Antallet af støjbelastede boliger og personer er fastlagt ved anvendelse af udtræk fra BBR samt personoplysninger fra Danmarks statistik i et 100x100 meter grid. EU-støjkortlægningen er i henhold til støjbekendtgørelsen udført i 5 db intervaller af støjbelastede boliger og personer fra L den = 55 og opefter i henholdsvis 1,5 meter og 4,0 meter over terræn. For natperioden er der udført tilsvarende optællinger af støjbelastede boliger og personer startende fra L night = 50 db ligeledes i henholdsvis 1,5 meter og 4,0 meter over terræn. Resultaterne kan ses i Tabel 6 til Tabel 9. Da den danske grænseværdi for togstøj er L den = 64 db, er der desuden udført kortlægning af støjbelastede boliger og personer fra L den = 64 db og opefter. Disse resultater kan ses i Tabel 10 og Tabel 11. Nedenstående tabeller viser antallet af boliger og personer, der udsættes for togstøj fra Storebæltsforbindelsen. Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 6: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 7: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den beregnet i 4 meters højde Interval db Antal boliger Antal personer Tabel 8: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L night beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 9: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L night beregnet i 4 meters højde Ovenstående tabeller er som førnævnt ikke et udtræk for boliger og personer, der er støjbelastede for de vejledende grænseværdier (jf. kapitel 4). Nedenstående tabeller viser antal støjbelastede boliger i 5 db intervaller fra den vejledende grænseværdi. Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

10 Støjhandlingsplan for Side 10 Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 10: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdier, L den = 64 db, beregnet i 1,5 meters højde Interval, db Antal boliger Antal personer Tabel 11: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for L den i henhold til vejledende grænseværdier, L den = 64 db, beregnet i 4 meters højde 6.2 En indkredsning af de problemer og situationer, der skal forbedres De følgende afsnit omhandler støjbelastede områder langs jernbanestrækningen og hvilke støjreducerende foranstaltninger, der kan tænkes anvendt for at opnå en reduceret støjbelastning af såvel boliger som personer samt udendørs opholdsarealer. Som det kan ses af ovenstående tabeller er 6 støjbelastede boliger, beregnet i 4 meters højde og 3 støjbelastede boliger, beregnet i 1,5 meters højde. Da de støjbelastede boliger ikke er etageboliger tages der udgangspunkt i beregningerne i 1,5 meters højde. De støjbelastede boliger er Øhavevej 34, Øhavevej 36 i Nyborg og Kruusesmindevej 5 i Korsør. Der er 2 muligheder for at foretage støjdæmpning på strækningen: Facadeisolering af boligerne eller opsætning af støjskærme. Da det drejer sig om i alt 3 støjbelastede boliger vil støjskærme være en meget dyr løsning (samt at der i forvejen er støjskærme ved 2 af de 3 boliger). Angående facadeisolering har strækningen været omfattet af Banedanmarks Støjprojekt, og 2 af de 3 støjbelastede boliger (Øhavevej 36 og Kruusesmindevej 5), der her er tale om, har fået tilbudt støjisolering. Den sidste bolig (Øhavevej 34) har ikke fået tilbud støjisolering. Støjbelastningen på Øhavevej 34 er beregnet til 64,0 db, hvilket er præcist på støjgrænsen. Grunden til at den ikke har været med i Banemarks Støjprojekt er formodentligt at Banedanmarks kortlægning fra 2010 regner en lille smule lavere end denne kortlægning (som er fra 2007). 7 EN BESKRIVELSE AF ALLE ALLEREDE INDFØRTE STØJBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER OG ALLE PROJEKTER, SOM FORBEREDES har i på strækningen over Fyn opsat ca. 2 kilometer støjskærme af varierende højde. Støjskærmene er opsat ved boligområderne omkring Nyborg station. Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

11 Støjhandlingsplan for Side 11 Strækningen over Storebælt er dækket af Banedanmarks støjprojekt, hvor Banedanmark har afsat op til 1% af det årlige anlægsbudget til støjbekæmpelse, den såkaldte Støjpulje. Projektet omfatter alle større hovedstrækninger har også indeholdt storebæltsstrækningen. 8 FORANSTALTNINGER, SOM DE ANSVARLIGE MYNDIGHEDER AGTER AT TRÆFFE I DE FØLGENDE FEM ÅR, HERUNDER ALLE FORANSTALTNINGER TIL BESKYTTELSE AF STILLEOMRÅDER agter at slibe skinnerne hvert tredje år i stedet for hver sjette år, der er normalt for danske jernbaner. Dette giver sig ikke udslag i reduktion af støjbelastede boliger, da kvaliteten af skinnerne ikke er indeholdt i en kortlægning af togstøj, men effekten af slibningen er lavere maksimalværdi samt en reduktion af skinnestøjen. Yderligere foretages også manuelle special slibninger af sporskifterne. 9 SKØN OVER DEN FORVENTEDE NEDBRINGELSE AF ANTALLET AF STØJBELASTEDE PERSONER OG BOLIGER (OM MULIGT OPGJORT MED HENSYN TIL FÆRRE GENER, SØVNFORSTYRRELSER, HELBREDSEFFEKTER MV.) Slibning af skinner og sporskifter giver som sådan ikke udslag i reduktion af støjbelastede boliger, da skinnekvalitet ikke indgår i beregningerne. Derfor vil der ikke ske en reduktion af de 3 støjbelastede boliger pga. slibningen. 10 STRATEGI PÅ LANG SIGT kortlægger strækningen igen år 2017 og vil til denne tid vurdere, om yderligere støjreducerende tiltag bør foretages. 11 FINANSIELLE OPLYSNINGER (HVIS DE ER TILGÆNGELIGE): BUDGETTER, OMKOSTNINGSEFFEKTIVITETSANALYSE OG COST-BENEFITANALYSE Der er i nærværende støjhandlingsplan ikke udarbejdet budgetter, omkostningseffektivitetsanalyse eller cost-benefitanalyser. 12 PÅTÆNKTE TILTAG TIL EVALUERING AF GENNEMFØRELSEN OG RESULTATERNE AF STØJHANDLINGSPLANEN Der påtænkes ikke tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen. Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

12 Støjhandlingsplan for Side REFERAT AF DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAGET TIL STØJHANDLINGSPLANEN Støjhandlingsplanen for Storebælts jernbanestrækning har været i offentlig høring i perioden fra d. 4. juni 2013 og frem til d. 31. juli Der er ikke modtaget kommentarer eller spørgsmål til støjhandlingsplanen i høringsperioden. Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx

13 Støjbelastning Lden i db(a) 55 <= < <= < <= < <= < <= Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Rapport nr. T ,5 kilometer 1 Udarb./Tegn HBE/HBE Kontrolleret Godkendt Dato JOP HBE Sag EU-støjhandlingsplan Sag nr Emne Beregning af Lden for togtrafikstøj i 1,5 meters højde. Beregningen viser støjen på Fyn siden. Bilag 1

14 Støjbelastning Lden i db(a) 55 <= < <= < <= < <= < <= Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Rapport nr. T ,5 kilometer 1 Udarb./Tegn HBE/HBE Kontrolleret Godkendt Dato JOP HBE Sag EU-støjhandlingsplan Sag nr Emne Beregning af Lden for togtrafikstøj i 4 meters højde. Beregningen viser støjen på Fyn siden. Bilag 2

15 Støjbelastning Ln i db(a) 50 <= < <= < <= < <= < <= Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Rapport nr. T ,5 kilometer 1 Udarb./Tegn HBE/HBE Kontrolleret Godkendt Dato JOP HBE Sag EU-støjhandlingsplan Sag nr Emne Beregning af Ln for togtrafikstøj i 1,5 meters højde. Beregningen viser støjen på Fyn siden. Bilag 3

16 Støjbelastning Ln i db(a) 50 <= < <= < <= < <= < <= Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Rapport nr. T ,5 kilometer 1 Udarb./Tegn HBE/HBE Kontrolleret Godkendt Dato JOP HBE Sag EU-støjhandlingsplan Sag nr Emne Beregning af Ln for togtrafikstøj i 4 meters højde. Beregningen viser støjen på Fyn siden. Bilag 4

17 Støjbelastning Lden i db(a) 55 <= < <= < <= < <= < <= Rapport nr. T Sag EU-støjhandlingsplan Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato HBE/HBE JOP HBE Sag nr ,5 1 Emne Beregning af Lden for togtrafikstøj i 1,5 meters højde. Beregningen viser støjen på Sjælland. Bilag 5 kilometer

18 Støjbelastning Lden i db(a) 55 <= < <= < <= < <= < <= 0 0,5 kilometer 1 Rapport nr. T Sag EU-støjhandlingsplan Emne Beregning af Lden for togtrafikstøj i 4 meters højde. Beregningen viser støjen på Sjælland. Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato HBE/HBE JOP HBE Sag nr Bilag 6

19 Støjbelastning Ln i db(a) 50 <= < <= < <= < <= < <= 0 0,5 1 kilometer Rapport nr. T Sag EU-støjhandlingsplan Emne Beregning af Ln for togtrafikstøj i 1,5 meters højde. Beregningen viser støjen på Sjælland. Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato HBE/HBE JOP HBE Sag nr Bilag 7

20 Støjbelastning Ln i db(a) 50 <= < <= < <= < <= < <= 0 0,5 1 kilometer Rapport nr. T Sag EU-støjhandlingsplan Emne Beregning af Ln for togtrafikstøj i 4 meters højde. Beregningen viser støjen på Sjælland. Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato HBE/HBE JOP HBE Sag nr Bilag 8

21 Konfliktkort i db(a) -5 <= <0 0 <= < 5 5 <= < < Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Rapport nr. T ,5 kilometer 1 Udarb./Tegn HBE/HBE Kontrolleret Godkendt Dato JOP HBE Sag EU-støjhandlingsplan Sag nr Emne Konfliktkort, der viser, hvor Miljøstyrelsens Vejledende grænseværdi er overskredet. Dette sker ved farverne gul, rød og blå. Her vises Fyn siden af strækningen i en beregningshøjde på 1,5 meter. Bilag 9

22 Konfliktkort i db(a) -5 <= <0 0 <= < 5 5 <= < < Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Rapport nr. T ,5 kilometer 1 Udarb./Tegn HBE/HBE Kontrolleret Godkendt Dato JOP HBE Sag EU-støjhandlingsplan Sag nr Emne Konfliktkort, der viser, hvor Miljøstyrelsens Vejledende grænseværdi er overskredet. Dette sker ved farverne gul, rød og blå. Her vises Fyn siden af strækningen i en beregningshøjde på 4 meter. Bilag 10

23 Konfliktkort i db(a) -5 <= < 0 0 <= < 5 5 <= < <= 0 0,5 1 kilometer Rapport nr. T Sag EU-støjhandlingsplan Emne Konfliktkort, der viser, hvor Miljøstyrelsens Vejledende grænseværdi er overskredet. Dette sker ved farverne gul, rød og blå. Her vises strækningen over sjælland i en beregningshøjde på 1,5 meter. Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato HBE/HBE JOP HBE Sag nr Bilag 11

24 Konfliktkort i db(a) -5 <= < 0 0 <= < 5 5 <= < <= 0 0,5 1 kilometer Rapport nr. T Sag EU-støjhandlingsplan Emne Konfliktkort, der viser, hvor Miljøstyrelsens Vejledende grænseværdi er overskredet. Dette sker ved farverne gul, rød og blå. Her vises strækningen over sjælland i en beregningshøjde på 4 meter. Granskoven Glostrup Telefon: Telefax: Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt Dato HBE/HBE JOP HBE Sag nr Bilag 12

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

9. Skøn over den. ): budgetter,

9. Skøn over den. ): budgetter, N O T A T Støjhandlingsplann Storebælt, togstrækningen November 29 26. februar 29 Rev. 11. november 29 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen...

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Banedanmarks støjhandlingsplan August 2009 Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Lisette Mortensen Mail: limo@bane.dk

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 7 april 2015

Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn Bilag til Rapport afsnit 7 april 2015 Alternativ placering af evt. ny Aarhus Lufthavn til Rapport afsnit 7 april 2015 Udgivelsesdato : 16. april 2015 Vores reference : 22.2793.02 Udarbejdet : Peter Henningsen Kontrolleret : BMG Version : STØJKONTURKORT

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune

EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projektrapport EU-støjkortlægning 2007 Større veje Vallensbæk Kommune Projekt Støjkortlægning Københavns omegnskommuner Rapport 81-02517-B Opgaveansvarlig Torben Astrup Frederiksberg 30-01-2009 ÅF-Ingemansson

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Banedanmarks støjhandlingsplan

Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmarks støjhandlingsplan August 2013 Banedanmarks støjhandlingsplan Banedanmark Miljø & Energi www.banedanmark.dk Forfatter: Lisette Mortensen Mail: limo@bane.dk Telefon: 8234 0000 Telefon direkte:

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

UDKAST - Roskilde Kommunes

UDKAST - Roskilde Kommunes Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Miljø og Byggesag UDKAST - Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn December 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Inddragelse af og information til offentligheden og internationalt samarbejde

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) Inddragelse af og information til offentligheden og internationalt samarbejde Page 1 of 44 BEK nr 717 af 13/06/2006 Historisk (Støjbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 647 af 18/06/2007 BEK nr 51 af 12/01/2011

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Resumé...3 2. Gentofte Kommune...4 3. De ansvarlige myndigheder...5 4.

Læs mere