Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status."

Transkript

1 Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde i mange år. Vi er samtidig overbevist om, at de beboere, der gennem kortere eller længere tid har boet i en af foreningens afdelinger vil kunne drage nytte af denne orientering, idet der hermed gives en række oplysninger, som det i givet fald vil være praktisk at have ved hånden. En boligforening eller et boligselskab er et almennyttigt foretagende, og formålet med vor forening i henhold til de gældende vedtægter er at opføre boliger efter de for det almennyttige byggeri fastsatte regler. Foreningen må således ikke have økonomiske fordele ved hverken opførelsen eller den daglige drift af de enkelte boliger. Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Boligafgifterne bliver beregnet på grundlag af de årlige budgetter, der omfatter terminsydelser, forsikringer, faste udgifter til det offentlige, nødvendige henlæggelser til imødegåelse af hovedistandsættelse og til udskiftning af de tekniske installationer samt til en forsvarlig vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer. Budgetterne omfatter desuden et bidrag til foreningens administration og dispositionsfond. Foreningens ledelse består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Valgbare til bestyrelsen er kun foreningens bosiddende medlemmer og disses ægtefæller. Såvel formand som bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed. Vedligeholdelse og fraflytning Da der ikke på budgetterne er fastsat beløb til almindelig indvendig vedligeholdelse, påhviler denne beboerne for egen regning. Vedligeholdelse, reparation og evt. fornyelse af fjernvarmeanlæg, vaskerier og fællesantenner afholdes af afdelingen. Det samme gælder fornyelse af elkomfurer. Rensning af faldstammer, hovedafløb og kloak påhviler ligeledes afdelingen. Fraflytning: Beboerne kan opsige deres legemål efter de i lejekontrakten foreskrevne regler. Antenner Tilslutning til fællesantenneanlæg må kun foretages med originale kabler og stik. Jf.. lejelovens bestemmelser må beboerne ikke opsætte udvendige antenner. Forsikringer Boligforeningen er kun forsikret ved alm. lovpligtige forsikringer (ikke glasforsikring). Hvis du selv eller dine børn slår en rude i stykker, er ansvaret dit, men under normale

2 omstændigheder vil en sådan skade blive dækket af din familieforsikring. Vi gør opmærksom på, at vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængning ikke er dækket af afdelingens forsikring. Skiltning Navneskilte må, for at skåne døre ved fraflytning, kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af boligforeningen. Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir o.l. må aldrig kastes i toiletkummen. Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværlig og bekostelig. Alle afløb og vandlåse i boligen renholdes af den enkelte beboer. Eventuelle utætheder i installationer skal straks meddeles til ejendomsfunktionæren. Det påhviler endvidere beboerne at sørge for, at der ikke er utætte vandhaner eller cisterner, da dette medfører et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være til lydmæssig gene for andre beboere. Frostvejr For at undgå frostsprængning, må radiatorer i vintertiden aldrig være lukket helt til, hvis vinduer i værelset er åbne. Udluftning Det er utroligt, hvor store mængder fugtighed der tilføres en lejlighed. En familie på 4 personer udvikler dagligt 15 liter vand i form af vanddampe fra sved, ånde, madlavning og vask. Hvis al denne vanddamp ikke ledes bort, vil der uvægerligt opstå fugtskader. Man er ofte selv medvirkende til, at der er fugt i boligen, fordi der ikke luftes ordentligt ud. Der skal udluftes hver dag, en eller flere gange - blot 5-10 minutter ad gangen. Vinduer og døre Beboerne skal selv sørge for, at vinduerne i boligen og dertil hørende kælderrum er forsynet med hele ruder. Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Utætheder, indslag af regn og sne skal hurtigst anmeldes til ejendomsfunktionæren. Ændringer i boligen Boligen skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen samt godkendelse fra byggemyndigheden. Affald Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i forsvarligt lukkede affaldsposer.

3 For at undgå at personale, som er beskæftiget med tømning af renovation, pådrager sig alvorlige skader på grund af snit- eller stilsår, må skarpe genstande - såsom glasskår, knive, konservesdåser og kanyler - ikke kastes i affaldsskakt eller affaldspose, men skal henstilles på et af ejendomsfunktionæren anvist sted. Husk at lukke skaktlåge for at imødegå for rotter og for at undgå dårlig lugt. Af samme grund - nemlig faren for rotter - er det absolut forbudt at fodre fugle ved udkastning af brød og andre madrester. Barnevogne, cykler m.v. I kældrene er der indrettet pulterrum til hver lejlighed samt fælles cykel- og barnevognsrum. Pulterrummene skal være forsynet med lås. Cykler og barnevogne skal anbringes i de dertil indrettede rum og defekte cykler og barnevogne må ikke henstilles i længere tid, da det optager for megen plads. Reparation af knallerter og påfyldning af benzin i kælderrum er i henhold til politivedtægten forbudt. Kældergange samt fællesrum skal altid holdes ryddelige, den nødvendige renholdelse udføres af gårdmanden. Vaske-, rulle- og tørrerum rengøres af beboerne efter brug. Leg og boldspil Børnene må ikke lege eller opholde sig på trapper, gange i kældre og gadedøre, garagetage og steder, hvor det kan være farligt eller til gene for beboerne. Leg med f.eks. bue og pil, dartspil, luftbøsser o.lign. er forbudt på boligforeningens område. Boldspil er tilladt på garageplads, dog kun med plastic/gummibolde - ikke læder, indtil kl Musik Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptagere og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboer. Vær specielt opmærksom på, hvor du anbringer højttalere i forhold til naboer. I senere aftentimer bør du vise særligt hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrrer de andre beboeres ønsker om nattero. I særlige tilfælde bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med støj efter kl Forurening og skader Er en beboer, medlemmer af husstanden eller beboers gæster skyld i forurening eller skader på ejendommen - herunder alt hvad der tilhører ejendommen - bærer beboeren det fulde ansvar.

4 Såfremt boligforeningen iværksætter rengørings- og reparationsarbejder i forbindelse hermed, sker dette for den ansvarlige beboers regning. Beløbet vil således blive betragtet som pligtig pengeydelse i henhold til boligoverenskomsten. Trappevask Trappevask bliver udført af det af boligforeningen antagede rengøringsselskab. Den enkelte beboer skal selv sørge for rengøring af måtter. Grønne anlæg Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne og især børnene til daglig vil gøre deres til at væren om beplantningen og de kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. Parkering Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser. Uden særlig tilladelse fra boligforeningen er det forbudt at henstille last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer i boligområdet - herunder på parkeringsplads. Af hensyn til trafiksikkerheden skal beboerne køre forsigtigt i boligområdet. Vask Tøjtørring, tæppebankning m.v.: I afdelinger med fællesvaskerier er nærmere regler for benyttelse opslået i vaskeriet. Tal evt. med ejendomsfunktionæren om brug af vaskemaskiner m.v. Tørring af tøj skal ske i tørrerum eller i tørregårde. Tøj må ikke hænge ude om natten. Udluftning af sengetøj fra vinduer må kun ske inden kl Bankning af tæpper m.v. må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til andre beboere. Tøj, der er ophængt i klatvasktørrerum skal nedtages, så snart det er tørt. Husdyr Det er ikke tilladt at holde husdyr i foreningens etageejendomme. Hunde- og kattehold er således overtrædelse af dette forbud og vil medføre, at boligoverenskomsten opsiges af foreningen, hvorefter den pågældende må fraflytte boligen. Der kan i den forbindelse henvises til flere foreliggende retsafgørelser, gennem hvilke sådanne opsigelser er blevet fastholdte. Mindre dyr, der uden gene for andre kan holdes i boligen som f.eks. skildpadder, marsvin og stuefugle omfattes ikke af forbudet. Vi hjælper gerne Såfremt du bliver i tvivl, vil der være mulighed for at hente gode råd hos bestyrelsen og ejendomsfunktionæren i dennes træffetid. Det er ofte bestyrelsen eller ejendomsfunktionæren der vil påtale, hvis du eller dine børn

5 overtræder reglerne eller på anden måde tilsidesætter pligten til at iagttage god skik og orden i afdelingen. Du er selvfølgelig forpligtet til at rette dig efter en sådan påtale - men tag ikke bestyrelsen eller ejendomsfunktionæren det ilde op - det er trods alt en del af det arbejde, som disse mennesker har påtaget sig.

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere