Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)"

Transkript

1 For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb, som i vilkårene er markeret med (*) er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Vilkår for retshjælpsforsikringen 1 Hvem er forsikringstager A. Forsikringstager er den almene boligorganisation*, som er nævnt i policen. 2 Hvem er sikret Sikret er: A. Forsikringstager, som i egenskab af juridisk enhed, varetager den daglige administration* både under opførelse og drift af afdelinger* og andre boliger med tilhørende fællesfaciliteter, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte. 3 Hvad er omfattet A. Forsikringen omfatter tvister opstået i forbindelse med den daglige administration. B. Det er en betingelse for dækning, at tvisten er af en sådan art, at den kan afgøres efter dansk ret og behandles af en dansk domstol efter retsplejelovens bestemmelser om civile sager. C. Forsikringen dækker også tvister af den i punkt 3.B nævnte art, som efter parternes aftale behandles ved voldgift. D. Hvis der opstår en tvist, som anmeldes til Topdanmark, se punkt 11, afgør Topdanmark på basis af anmeldelsen om tvisten er omfattet af forsikringen. E. Topdanmark har både ret og pligt til at udtrykke tvivl om sagens rimelighed. F. Et tilsagn fra Topdanmark om, at tvisten er omfattet af forsikringen, er begrænset til dækning af omkostninger, der står i rimeligt forhold til sagens genstand. 1

2 4. Hvad er ikke omfattet A. Forsikringen omfatter ikke tvister: 1. med personer, som er eller har været i sikredes tjeneste, 2. med afdelinger eller andre boliger, der administreres af sikrede, 3. med nuværende eller tidligere beboere i afdelinger eller andre boliger nævnt i punkt 4.A.2, 4. mellem afdelinger og/eller andre boliger og/eller beboere nævnt i punkt 4.A.1-4.A.3. B. Tvister i forbindelse med erstatningskrav, som er omfattet af den kombinerede bestyrelses- og forretningføreransvarsforsikring eller anden ansvarsforsikring, som er eller kunne være tegnet af sikrede. Denne undtagelse gælder også, hvis sikrede har tegnet en ansvarsforsikring med en utilstrækkelig dækningssum, eller hvor dækningssummen er opbrugt. C. Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. D. Andre tvister med offentlige myndigheder, hvis den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan behandles af de almindelige domstole. E. Tvister i forbindelse med likvidation eller opløsning af forsikringstager (boligorganisationen) og/eller forsikringstagers afdelinger eller tvister i forbindelse med afståelse eller sammenlægning af en afdeling, salg af familieboliger* eller salg af boliger, som er opført med salg for øje. F. Skelforretninger og tvister om hegn. G. Inkassosager rejst af eller imod sikrede, hvis fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom. H. Bødesager. I. Straffesager, bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen. J. Undtagelserne nævnt i punkt 3.A-3.I gælder både ved sag i første og senere instans. 2

3 5 Hvilke omkostninger er dækket 6. Hvilke omkostninger er ikke dækket Forsikringen dækker: A. Egne sagsomkostninger. B. Omkostninger til modpart, hvis omkostningerne er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller godkendt af Topdanmark. C. Udgifter til syn og skøn udmeldt af retten i forbindelse med en rets- eller voldgiftssag. D. Udgifter til bevis, herunder syn og skøn, efter retsplejelovens kap. 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af Topdanmark eller når bevisførelsen giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen. E. Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, som er indhentet med samtykke fra Topdanmark F. Andre omkostninger, som på forhånd er godkendt af Topdanmark. Forsikringen dækker ikke: A. Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen. B. Omkostninger, som ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand. C. Sikredes rejse og opholdsomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste, driftstab og andet indirekte tab. D. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest eller fogedforbud eller sikkerhedstillelse, medmindre omkostningerne er afholdt efter aftale med Topdanmark. E. Hvis sikrede eller sikredes advokat forsømmer at foretage, hvad der påkræves til tvistens rette afgørelse, fx at give møde i retten eller fremskaffe begæret bevismateriale, eller hvis sikrede eller advokaten foretager handlinger, som er urimelige eller vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter Topdanmark kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. 3

4 7 Erstatning og selvrisiko A. Topdanmark betaler erstatning for de omkostninger, som er nævnt i punkt 5 med fradrag af de omkostninger, som skal betales af modparten. B. Topdanmarks erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til kr., og selvrisikoen er fastsat til kr. C. Hvis sagen appelleres gælder punkt 7.B om maksimumdækning og selvrisiko for den samlede behandling. D. Afregning finder sted særskilt efter hver instans. Selvrisiko fradrages ved afregning efter behandling i første instans. E. Fører op til 3 almene boligorganisationer med retshjælpsforsikring i Topdanmark sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne for kumulation i retsplejelovens kapitel 23, gælder punkt 7.B om maksimumdækning og selvrisiko for hver enkelt boligorganisation. F. Er antallet af boligorganisationer mere end tre, begrænses Topdanmarks samlede erstatningspligt og selvrisiko til henholdsvis kr. og kr. Hvis sagen appelleres gælder maksimumdækningen på kr. og selvrisikoen på kr. for den samlede behandling. Afregning finder sted særskilt for hver instans. Selvrisiko fradrages ved afregning efter behandling i første instans. G. Er nogle af sagens parter uden retshjælpsforsikring, fordeles omkostningerne ligeligt på alle parter, forsikrede såvel som uforsikrede. H. En tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentligt samme faktiske kendsgerninger, eller udspringer af samme kontraktforhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed. I. Acontoerstatning udlægges for positive udgifter, fx udlæg til advokatforbindelse, når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selvom dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger inddrevet hos modparten, se punkt

5 8 Fordeling af omkostninger A. Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger til afgørelse af spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten. B. Både ved inden- og udenretligt forlig, skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller forelægges Topdanmark til godkendelse inden indgåelse af bindende aftale. Advokaten skal påse, at rettens omkostningsafgørelse kan kæres i henhold til gældende ret. C. Ved voldgift er det en betingelse for dækning, at omkostningerne fordeles efter principperne i retsplejelovens kapitel 30. D. Omkostninger, der tillægges modparten skal komme Topdanmark til gode. Sikrede skal for egen regning søge tillagte omkostninger inddrevet hos modparten. Er omkostningerne uerholdelige, dækker Topdanmark disse omkostninger med fradrag af selvrisiko og indtræder i sikredes ret. E. Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod saldokvittering, skal forligsbeløbet fordeles forholdsmæssigt mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 9 Forsikringstiden A. Forsikringen dækker omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden* er opstået i forsikringstiden*. B. Selv om søgsmålsgrunden er opstået i forsikringstiden dækker forsikringen ikke, hvis tvisten anmeldes mere end 3 måneder efter forsikringens ophør. 5

6 10 Valg af advokat A. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Det Danske Advokatsamfund. B. Når Topdanmark har givet tilsagn om retshjælpsdækning, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav mv. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke selvrisiko og moms, eventuelle beløb udover dækningen samt udgifter, som falder uden for dækningen. C. Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning. Advokaten har direkte krav mod Topdanmark på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for Topdanmark indgå aftale om salær med sikrede. D. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinjer for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene. E. Har Topdanmark og sikrede sammenfaldende interesser i tvisten, er advokatvalget overladt til Topdanmark. F. Eventuelt advokatskifte må ikke fordyre sagen. 11 Anmeldelse af tvister A. Såfremt der opstår en tvist, som formodes at være omfattet af forsikringen, skal sagen anmeldes til Topdanmark hurtigst muligt. B. Anmeldelsen skal så vidt muligt indeholde: 1. Angivelse af modparten. 2. Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). 3. Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstandens støttes. Hvis det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning har Topdanmark ret til at forlange dokumenter og bevisligheder forelagt og/eller stille krav om en juridisk begrundelse for påstanden. 4. Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt. 5. Advokatens erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav mv. vil holde sig til Topdanmark. C. Under sagens behandling giver advokaten Topdanmark underretning om processkridt af omkostningsmæssig betydning. 6

7 12 Fastsættelse og regulering af prisen 13 Ophør ved opsigelse af den kombinerede bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring A. Prisen fastsættes efter antal lejemål, dog undtaget garager og lignende, i de administrerede boliger (afdelinger mm.). B. Prisen reguleres pr. hovedforfald. C. Reguleringen omfatter en regulering efter antal lejemål pr. hovedforfald og en indeksregulering. D. Indeksreguleringen følger udviklingen i løntallet for Danmarks Statistik. Hvis dette indeks er ophørt anvendes et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. A. Denne forsikring kan kun tegnes af almene boligorganisationer, som har tegnet en kombineret bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring i Topdanmark. B. Bringes den kombinerede bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring til ophør, ophører denne forsikring med virkning fra samme dato. 7

8 ORDFORKLARING A Afdeling Afdeling, også kaldet almen afdeling, omfatter to typer. En almen afdeling, som er en bebygget eller ubebygget ejendom, som afdelingen har skøde på. En almen særlig afdeling, som kan men ikke behøver at have skøde på en ejendom. B Boligorganisation En almen boligorganisation, som i egenskab af juridisk enhed, varetager den daglige administration både under opførelse og drift af afdelinger* og andre boliger med tilhørende fællesfaciliteter, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte. Byggesager Byggesager omfatter nybyggeri, vedligeholdelsesarbejder og fornyelsesarbejder. Byggesager, for hvilke der opkræves byggesagshonorar, er omfattet af den kombinerede bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring, hvis dette er nævnt i den pågældende police. D Daglig administration Daglig administration omfatter sekretariatsvirksomhed, udlejning, inspektion, bogholderi, revision og byggesagsadministration, Administrationen er fordelt på tre administrationsområder, et for boligorganisationens egne afdelinger, et for de afdelinger eller boliger, som tilhører andre og et for byggesagerne*. E Ekstern administration Administration af afdelinger, som tilhører en anden boligorganisation eller støttede boliger, som tilhører andre, fx en kommune. F Forsikringstiden Forsikringstiden er den periode, der løber fra den dato, hvor forsikringen træder i kraft og indtil den dato, hvor forsikringen ophører. 8

9 Familieboliger Almene boliger i boligorganisationens afdelinger udlejet til almene lejere. S Søgsmålsgrund De begivenheder og faktiske forhold eller omstændigheder, som tvisten udspringer af. Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr Borupvang ballerup Telefon Internet 9

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere