Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?"

Transkript

1 Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

2 Titelblad Finansbacheloruddannelsen 2. årgang 7. semester 2012 Bachelorprojekt Projektet er udarbejdet af: Allan Hansen Underskrift Vejleder: Torben Engelbreht Jakobsen Afleveringsdato: 17. december 2012 kl Antal tegn med mellemrum i rapporten: Antal normalsider af 2100 tegn: 39.39

3 Indholdsfortegnelse 1. Motivation Indledning Problemformulering Arbejdshypotese Disposition Afgrænsning Teori og metode Videnskabsteoretisk tilgang og optik Indsamling af data Forklaringstype Kildekritik Tilstandsrapporten Baggrund for og definition af tilstandsrapporten Karaktersystem i tilstandsrapporten Forbrugernes forståelse og accept af udvikling af huseftersynsordningen ifølge undersøgelse fra Realdania Hustypebeskrivelsen Priser på tilstandsrapporter før og efter de nye tiltag Elinstallationsrapportens indhold og pris Overgangsordningen mellem tilstandsrapporterne Delkonklusion Ejerskifteforsikringer Analyse af indhold og priser for ejerskifteforsikringer Områder dækket af ejerskifteforsikringen Områder ikke dækket af ejerskifteforsikringen Data og priser over tegnede ejerskifteforsikringer Fremtidig udviklingen af ejerskifteforsikringer Delkonklusion Diskussion og konklusion Perspektivering English abstract Kildefortegnelse Bilag Side 2 af 40

4 1. Motivation I mit brancheprojekt på 5. semester skrev jeg om energimærkeordningen og hvorvidt, boligkøbere og sælgere forstod denne ordning og dens betydning. Dette har givet mig lysten til at se nærmere på områderne med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, som også er elementer i en bolighandel. Jeg har i forbindelse med min uddannelse været i praktikophold hos ejendomsmæglere, hvor jeg har oplevet problematikken omkring tilstandsrapportens dækningsomfang og sammenhængen med ejerskifteforsikringens prissætning. Tidligere omfattede en tilstandsrapport ikke skjulte fejl og mangler for el og vvs. Dette blev pr. 1. maj 2012 ændret med nye tiltag, som skal være med til at sikre boligkøbere og boligsælgere bedre i forbindelse med en bolighandel. De nye tiltag skal stille begge parter i en bolighandel bedre, i og med at der udarbejdes en elinstallationsrapport, der omfatter det elektriske system i boligen. Da der skal udarbejdes flere områder i en tilstandsrapport, skal forsikringsselskaberne også dække mere i forbindelse med at udbyde ejerskifteforsikringer. Med baggrund i min interesse for ejendomshandel vil jeg derfor i dette projekt undersøge, om det nye dækningsomfang i tilstandsrapporten retfærdiggør prisen på ejerskifteforsikringen. Dette vil jeg gøre ud fra min problemformulering og dermed forsøge at af- eller bekræfte min arbejdshypotese. Side 3 af 40

5 2. Indledning Dette bachelorprojekt tager udgangspunkt i tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, da der i år 2012 er sket flere spændende initiativer indenfor disse to områder. Fokus er lagt på tidspunktet omkring og efter den 1. maj 2012, hvor det blev indført at en tilstandsrapport også skulle inkludere ulovlige el- og vvs installationer 1. Selvom en tilstandsrapport og den nye elinstallationsrapport ikke er lovpligtig at få udarbejdet i forbindelse med en bolighandel, er det dog noget de fleste vælger. Udarbejdelsen af disse rapporter er også en forudsætning for at kunne tegne en ejerskifteforsikring under huseftersynsordningen, og en sådan forsikring formodes valgt i gennemsnitligt 70 % af alle bolighandler 2. Jeg ønsker via empirien, der er skrevet omkring de nye regler og prisforøgelsen af ejerskifteforsikringen, at forsøge at udlede en sammenhæng mellem disse to områder. Er prisforøgelsen urimelig eller stemmer den overens med den øgede risiko som forsikringsselskaberne løber, når deres forsikringer skal dække over flere områder end hidtil? Med den viden og erfaring, jeg har fået med fra mine praktiksteder 3, synes denne problematik særdeles relevant. Dette skyldes blandt andet, at ejendomsmæglere skal kunne vejlede og rådgive kunderne i henhold til en bolighandel samt kunne forklare sammenhængen mellem dækningsomfanget og præmieforøgelsen på ejerskifteforsikringen. Derfor skal de kende til en forklaring på problemstillingen og kunne guide og vejlede kunderne her ud fra. En elinstallationsrapport er en autoriseret vurdering af en boligs elinstallationer. Rapporten er et selvstændigt tillæg til den eksisterende tilstandsrapport og skal være med til at give en boligkøber en yderligere beskyttelse og sælgeren mulighed for at kunne fraskrive sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Elinstallationsrapporten ligner på mange måder den almindelige tilstandsrapport, og der bruges et lignende karaktersystem, som består af seks karakterer 4. Den typiske pris for udarbejdelse af en elinstallationsrapport ligger på mellem kr og kr inkl. moms 5, hvilket kommer ud over prisen på selve tilstandsrapporten, hvilken typisk ligger omkring kr og kr afhængig af boligens størrelse. Samlet giver disse områder, tilstandsrapporten, ejerskifteforsikringen og sammenhængen mellem dem, en 1 Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring bliver anderledes - Idenyt.dk - (Http://www.idenyt.dk/Boligen/Okonomi/Nye-krav-til-tilstandsrapporten-62768?p=0) - Af Lise Mortensen Høy - Offentliggørelsesdato: Maj Tilstandsrapporten skal fortælle om ulovlig el - Politiken.dk - (Http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/ECE /tilstandsrapporten-skal-fortaelle-om-ulovlig-el/) - Af Dorthe Lønstrup - Offentliggørelsesdato: Estatemæglerne Algren i Aalborg og Nybolig Aabybro/Brovst 4 Huseftersynsordningen - Elinstallationsrapportens indhold - Eleftersyn - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/elinstallationsrapportens-indhold) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Huseftersynsordningen - Priser på elinstallationsrapporter - Eleftersyn - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/priser-paa-elinstallationsrapporter) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Side 4 af 40

6 interessant problemstilling, som undersøges ud fra følgende problemformulering, underspørgsmål og arbejdshypotese Problemformulering Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? - Hvad indeholder tilstandsrapporten? - Hvad er baggrunden for de nye tiltag til tilstandsrapportens indhold? - Er tilstandsrapporten blevet dyrere at udarbejde som følge af det øgede dækningsomfang? - Hvad dækker ejerskifteforsikringen over? - Er ejerskifteforsikringen steget i pris og kan en eventuel prisøgning relateres til tilstandsrapportens udvidelse? 2.2. Arbejdshypotese Tilstandsrapporten dækker mere efter de nye tiltag, der blev pålagt pr. 1. maj 2012, og ejerskifteforsikringen er derfor også blevet dyrere, da den også skal dække bredere 2.3. Disposition Huseftersynsordningen (samlet betegnelse for tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og ejerskifteforsikringen) blev indført for at beskytte boligsælger og køber. For at kunne besvare problemstillingen gennemgår jeg først tilstandsrapporten med en kort redegørelse for dens baggrund og fokus på ændringerne pr. 1. maj 2012, hvor den blev udvidet på nogle punkter. Med udgangspunkt i en brugerundersøgelse fra 2006 vil jeg forsøge at analysere, om ændringerne imødekommer forbrugernes ønsker og i hvilken grad. Desuden vil jeg analysere og vurdere, hvorvidt prisen for tilstandsrapporten før og efter 1. maj 2012 er blevet signifikant forøget. Dernæst vil jeg i afsnit 6 kigge på baggrunden for ejerskifteforsikringen, ændringer i forbindelse med udvidelsen af tilstandsrapporten samt analysere og vurdere prisen på ejerskifteforsikringen i forbindelse hermed. Til slut vil jeg lave en fælles diskussion og konklusion i forhold til min problemformulering og arbejdshypotese og perspektivere mit projekt. Side 5 af 40

7 3. Afgrænsning Jeg har valgt at bachelorprojektet udelukkende skal fokusere på tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer for boligtypen enfamiliehus/villa. Projektet er altså afgrænset til det private boligmarked, hvorfor området med erhvervsejendomme, landbrug og blandede ejendomme ikke inddrages. Endvidere behandles boligformer som ejerlejligheder, andelsboliger som udgangspunkt ej heller. Projektet omhandler sammenhængen mellem tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, hvorfor jeg har valgt helt at afgrænse mig hertil, hvilket vil sige, at der ikke er taget hensyn til andre aspekter i en bolighandel. I projektet er der taget udgangspunkt i empiri indenfor området med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Derfor vil oplysninger her indenfor primært udgøre empirien i projektet. Det har ikke været muligt at fremskaffe data på antal tegnede ejerskifteforsikringer for år 2012, da brancheorganisationen Forsikring og Pension, som står for udregningerne herpå, først modtager og opdaterer statistikker for år 2012 sent i år Her tages der også højde for ændringerne i den nye huseftersynsordning. Dette har jeg erfaret gennem korrespondance med konsulent cand. polit. Andreas Østergaard Nielsen fra Forsikring og Pension 6. Derfor vil tal for år 2012 umiddelbart bygge på formodninger eller antagelser. 6 Mailkorrespondence med Andreas Østergaard Nielsen vedlagt som bilag 1 Side 6 af 40

8 4. Teori og metode Mit formål med projektet er at undersøge sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning. Til løsning af formålet finder jeg det relevant at benytte kvalitative metoder, hvor jeg ønsker at forstå noget, fremfor kvantitative metoder der benyttes, når man ønsker at måle noget. I forbindelse med udarbejdelsen af projektet har jeg fulgt Blooms taksonomiske niveauer omkring læring, forståelse og vurdering 7. Dette hjælper mig med at komme i dybden med empirien på området og danner et bedre grundlag for besvarelse af problemformuleringen. I de følgende afsnit argumenterer jeg for mit valg af metode til indsamling og bearbejdning af empirien. Som en del af projektet har jeg udarbejdet et Gantt kort. Gantt kortet viser arbejdsproceduren, som jeg har fulgt igennem projektet og viser den tidsperiode, der er brugt 8. Gantt kortet er opsat ud fra både et generelt og reelt syn, som indeholder en forhåndsanskuelse over, hvor meget tid jeg forinden bachelorprojektets start, vil afsætte hertil og det reelle tidsforbrug. Da min arbejdsprocedure ud fra min forhåndsanskuelse stemmer godt overens med den faktiske tid brugt, er det samlet til ét samlet Gantt kort fremfor to forskellige. Datoer og perioder, der har været afbrudt af eksamen samt andre opgaver, er som udgangspunkt helt fjernet fra kortet Videnskabsteoretisk tilgang og optik Videnskabsteorien defineres som læren om, hvad videnskab er, og hvordan den løbende udvikler sig og arbejder sammen med praksis og udviklingen i samfundet. Videnskabsteori er dermed en teori om andre teorier, og disse teorier er teorier om virkeligheden. Formålet med videnskabsteorien er at blive bedre til at vurdere den viden man stilles overfor og blive bedre til at frembringe ny viden. For i dette projekt at kunne opnå en større forståelse af den overordnede tankegang, er det nødvendigt at redegøre for, hvilken videnskabsteoretisk tilgang jeg har valgt. Dette kan også beskrives med andre ord, nemlig at jeg må forklare læseren, hvordan jeg vælger at se verden. Jeg vil bruge den kritiske teori til at se kritisk på samfundsstrukturer. Samtidig forholder kritisk teori sig kritisk overfor sig selv. Når man benytter den kritiske teori forholder man sig således kritisk til en selv og det, man kommer frem til gennem projektet. Kritisk teori indeholder fortolkning og har dette som et væsentligt område. Den lægger vægt på kritik af ideologien og forholder sig kritisk til de strukturer, der er i samfundet 9, i denne forbindelse huseftersynsordningen. Når der som baggrund for forskning benyttes kritisk teori, bestemmer det 7 Blooms taksonomi - Hans Reizels Forlag - (Http://organisation.academica.dk/blooms-taksonomi.html) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Ikke oplyst 8 Se venligst vedlagte Gantt kort, bilag 2 9 Introduktion Videnskabsteori & metodelære, 4. udgave, Bind 1, 7. oplag, Forlaget Samfundslitteratur. Af Heine Andersen. Sidenummer 183 Side 7 af 40

9 til dels hvorledes forskningsspørgsmål må udformes. Spørgsmålene skal være enten vurderende eller konstruktive, altså enten handle om de situationerne er, som de bør være, eller hvordan forholdene kan forbedres. Den kritiske teori mener, at samfundsvidenskaberne skal forholde sig kritisk til de samfundsforhold, de undersøger. Dette adskiller kritisk teori fra positivismen og empirisk analytisk videnskabsteori, som mener, at man skal være værdineutrale for at kunne opnå objektiv og gyldig viden. Kritisk teori kan dog ifølge moderne kritisk teori indeholde elementer fra både empirisk analytisk tilgang og fortolkningsvidenskabelig tilgang. Kritisk teori er sammensat af objektivitet og subjektivitet, og ifølge kritisk teori er det vigtigt at være begge for dermed bedre at kunne opnå en udtømmende forståelse af den sociale virkelighed. I projektet arbejdes der deduktivt. Ved deduktiv viden arbejdes der ud fra en teoriramme og en viden. Jeg har opsat en hypotese om, hvordan noget forholder sig, og dette ønsker jeg at undersøge gennem empiri med henblik på enten at kunne be- eller afkræfte hypotesen. Bliver hypotesen bekræftet, kan jeg formulere en egentlig teori, dvs. jeg arbejder fra det generelle til det specielle. Teorien kan perspektivere empirien, og de ting jeg observerer igennem analyser af tekster, kan forstås i mere generelt perspektiv på grund af teorien Indsamling af data Jeg har i forbindelse med projektets udarbejdelse været omkring mange ressourcer for at finde materiale til projektet. Dette gælder både artikler, undersøgelser og analyser, jeg har kunnet finde via internettet eller i teoribøger. Materialet, jeg har indsamlet, dækkes ind indenfor områder med kvalitative data, da det umiddelbart består af tekster og spørgsmål stillet til eksperter indenfor området med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Informationerne vil jeg analysere og sammenholde og der ud fra forsøge at udlede en generel Figur 1 - Hermeneutisk spiral sammenhæng. I forbindelse med indsamlingen af data er den hermeneutiske spiral blevet brugt 10 (Figur 1). Denne er velegnet, når man skal forstå noget nyt. Forforståelsen, jeg allerede har, benyttes til at fortolke det nye. Løbende med at projektet skrider fremad, ændres min forforståelse for indholdet og empirien. Ved at benytte den hermeneutiske spiral er min fortolkning hele tiden sat op mod det, jeg forstår, og den giver dermed hele tiden plads til nye opdagelser. 10 Hvad er hermeneutik? Videnskab.dk - Videnskab.dk - (Http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-erhermeneutik) - Af Niels Ebdrup - Offentliggørelsesdato: Side 8 af 40

10 4.3. Forklaringstype I udarbejdelse af projektet er den funktionelle forklaringstype benyttet 11. Denne forklaringstype analyserer strukturen i et system ved at henvise til funktioner, som strukturen varetager, eller til strukturens virkninger. I denne forbindelse relateres strukturen som huseftersynsordningen og strukturens virkninger som elementerne tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring. Denne proces udføres ved at se på empirien i forhold til teorien, der udledes i samfundet, jf. avisartikler og artikler på internettet Kildekritik I forbindelse med udarbejdelse af et bachelorprojekt er det vigtigt at være kritisk med hensyn til valg af kilder. Det er derfor også vigtigt at tænke meget over valget af kilder og brugen af dem. Det er en god ide at vurdere, hvem der har skrevet/lavet kilden og hvem, den er skrevet/lavet til. Hvis kilden bygger på en undersøgelse, er det vigtigt at vurdere den originale kilde og vægte denne højere end en senere skrevet kilde. Der er i projektet benyttet både primære og sekundære data. Primære data er benyttet i forbindelse med data, jeg selv har udformet i forbindelse med evaluering af undersøgelser og statistikker. Primære data er betegnelsen for data, som indsamles for at tilfredsstille et specielt analyseformål. Problemerne, der kan være i forbindelse med denne type data, er min egen påvirkning af det observerede, altså en selektiv perception, og jeg har måske kun oplevet, hvad jeg ville opleve. De sekundære data er også væsentlige at forholde sig kritisk til, da de kan være farvet af forfatterens egne holdninger og opfattelser. De sekundære data er forsøgt valgt af forfattere af materiale indenfor emnet, herunder specialister og fageksperter, og anses umiddelbart for at være valide kilder. De valgte sekundære data betegnes som kvalitative data, da de er i form af artikler og emnerelateret information. Sekundære data er dermed data, som allerede foreligger, fordi de er indsamlet af andre grunde end for at løse min konkrete problemstilling. 11 Introduktion Videnskabsteori & metodelære, 4. udgave, Bind 1, 7. oplag, Forlaget Samfundslitteratur. Af Heine Andersen. Sidenummer 209 Side 9 af 40

11 5. Tilstandsrapporten For at kunne undersøge min problemformulering, har jeg nedenfor redegjort for indholdet af tilstandsrapporten. Dette både før og efter de nye tiltag kom til. Derud over er forbrugernes forventninger til tilstandsrapporten inddraget og prisen for tilstandsrapporten analyseret og sammenlignet i forhold til de nye tiltag Baggrund for og definition af tilstandsrapporten Rapport, der udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig i henhold til huseftersynsordningens retningslinjer ved en bolighandel. Rapporten beskriver en ejendoms synlige fejl og mangler samt risikoen for, at der kan opstå nye skader ud fra boligens alder. En tilstandsrapport er en undersøgelse af en ejendom, som en byggesagkyndig 12 har udarbejdet efter en gennemgang af en bolig. Den byggesagkyndige har som hovedopgave at vurdere, hvordan en ejendoms stand er, når der sammenlignes med andre lignende boliger. Den byggesagkyndige ser blandt andet på områder som vinduer, tag og vådrum, som er typiske steder for skader. I tilstandsrapporten noteres skader og tegn på fremtidige skader indenfor rimelig tid. Tidligere har der været flere retssager vedrørende fejl og mangler i forbindelse med en bolighandel, dels fordi der er store økonomiske værdier forbundet med en sådan handel, og dels fordi købere havde tendens til at tro, at de havde købt luksus, men kun betalt for discount. Andelen af disse retssager er blevet reduceret som resultat af, at Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LFFE) 13 blev indført den 1. januar Loven har til formål at beskytte forbrugerne, når der handles med fast ejendom, altså at forbedre retsstillingen for både køber og sælger samt at begrænse antallet af retssager vedrørende køb og salg af fast ejendom. Alene i år 2011 blev der indgivet 147 klager over tilstandsrapporter til Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 15. Et stort antal retssager resulterer ofte i, at boligsælgeren er pligtig til at give et afslag i købesummen eller at yde en erstatning til boligkøberen på grund af fysiske fejl eller mangler i forbindelse med boligsalget. Dette hænger sammen med, at 12 En byggesagkyndig er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og er hverken sælger eller købers mand. Er tilstandsrapporten udfærdiget af den byggesagkyndige mangelfuld eller fejlbehæftet, er dette den byggesagkyndiges ansvar og denne hæfter herfor. Dette gælder ikke skjulte fejl og mangler. 13 Omtales fremover med forkortelsen LFFE 14 Ejendomshandel I, 3. udgave Forfattere Helle Porsfelt, Egan Olesen, Poul Erik Winther Jensen, Rasmus Mehl, Jørgen Møller og Anders Palmkvist. Side Aarsberetning2011.pdf - Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige - Husklage.dk - (Http://www.husklage.dk/file/219280/Aarsberetning2011.pdf) - Side 6 - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Ikke oplyst Side 10 af 40

12 boligsælgeren har en 10 årig hæftelse for faktiske fejl og mangler ved boligen 16. En sådan situation er hverken attraktiv for boligkøber eller boligsælger. For sælgeren er det uheldigt, hvis køberen senere fremsætter krav på grund af mangler og i særdeleshed, hvis der er gået nogen tid, og sælgeren har tilrettet økonomien efter boligsalget. For køber er det derimod uheldigt, hvis der efter købet opstår fejl eller mangler ved ejendommen, som ikke var oplyst i tilstandsrapporten. For at gøre op med problematikken omkring retstvister ved bolighandlen, blev der fundet en løsning, som var fordelagtig for begge parter. Løsningen blev, hvad vi i dag kender som en ejerskifteforsikring, hvor sælger kan blive fritaget fra sin mangelbehæftelse og køber kan blive tilgodeset (Ejerskifteforsikringen gennemgås i afsnit 6). Som udgangspunkt hæfter sælger for eventuelle fejl og mangler ved ejendommen. Denne hæftelse ændres dog, hvis køber har modtaget tilstandsrapport, elinstallationsrapport samt et tilbud om ejerskifteforsikring, jf. LFFE 2, stk Er betingelserne opfyldt af sælger, kan køber ikke rette krav mod sælger i anledning af fysiske fejl og mangler. Der er i alt fire punkter som sælger skal opfylde før køber underskriver købsaftalen, for at sælger kan gøres ansvarsfri. Disse punkter gælder dog ikke såfremt sælger har handlet culpøst, altså ansvarsløst. Betingelserne er 18 : 1. Der skal være udfærdiget en tilstandsrapport, som køber har modtaget 2. Køber skal have modtaget et tilbud på ejerskifteforsikring, eller bevis på at en sådan har været ansøgt, men måske afslået grundet ejendommens stand 3. Køber skal have modtaget tilbud om sælgers betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie 4. Køber skal have modtaget oplysning omkring retsvirkningerne af ovenstående, hvori det specificeres, at køber ikke kan gøre krav gældende overfor sælger Ønsker boligsælger ikke at benytte sig at tilbuddet omkring udarbejdelse af tilstandsrapport, gør en ejendomsmægler bedst i at få underskrevet blanketten Fravalg af tilstandsrapport, således at ejendomsmægleren ikke senere kan blive gjort ansvarlig for eventuelle fejl og mangler 19. Er betingelserne opfyldt fra sælgers side, hæfter sælger stadig for mangler opstået efter 16 Ejendomshandel I, 3. udgave Forfattere Helle Porsfelt, Egan Olesen, Poul Erik Winther Jensen, Rasmus Mehl, Jørgen Møller og Anders Palmkvist. Side Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, 2, stk. 1, pkt LBK nr af 28/09/2007. (Https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2563) - Underskrevet Lene Espersen. Retsinformation.dk. Offentliggørelsesdato: af Justitsministeriet 18 Ibid. 2, stk Ejendomshandel I, 3. udgave Forfattere Helle Porsfelt, Egan Olesen, Poul Erik Winther Jensen, Rasmus Mehl, Jørgen Møller og Anders Palmkvist. Side 108 Side 11 af 40

13 tilstandsrapportens udarbejdelse, medmindre andet er aftalt, jf. LFFE 2, stk Har sælger ydet en garanti med hensyn til et bestemt forhold, eller handlet groft uagtsomt eller svigagtigt, jf. LFFE 2, stk. 5., kan køber påberåbe sig en mangel. Om der foreligger en mangel ved ejendommen afgøres efter en byggeteknisk vurdering. Køber kan overfor en godtroende sælger anføre krav om afslag i købesummen, hvis ejendommen lider af en mangel af en vis størrelsesorden og er angivet i tilstandsrapporten, altså bruge rapporten som et forhandlingsdokument. Størrelsen på afslag vil indeholde både en kvalitativ såvel som en kvantitativ vurdering, hvor den kvalitative vurdering beskriver manglens beskaffenhed, som fejl ved tag, vinduer eller vådrum. Den kvantitative vurdering omhandler størrelsen af den værdiforringelse, som ejendommen lider på baggrund af manglen. En sælger kan altså i op til 10 år efter salget risikere at blive mødt med et krav om erstatning eller afslag i prisen på boligen. Bygningsgennemgangen har til formål at afklare, i hvilket omfang at den pågældende ejendoms fysiske tilstand er ringere end en tilsvarende ejendom af samme alder. En sådan gennemgang foretages på baggrund af de byggeteknikker, der blev anvendt, da ejendommen blev opført. En tilstandsrapport udfærdiges på sælgers regning og efter dennes ønske herom, jf. ovenstående. Den bygningssagkyndige udfylder således tilstandsrapporten, som er opdelt i 6 dele: 1. Indledende og vejledende beskrivelse af eftersynet, hvor boligkøber og boligsælger informeres omkring indholdet af rapporten. 2. Resumé af bygningsgennemgangen med beskrivelse af ejendommen samt angivelse af eventuelle bemærkninger, eksempelvis om visse bygningselementer har været gjort utilgængelige af boligsælger. 3. Gennemgang af den foretagne bygningsgennemgang. 4. Gennemgang af de konstaterede skader på bygningerne med angivelse af karakterer samt eventuelle noteangivelser. 5. Sælgers oplysninger om ejendommen som eksempelvis antal år, sælger har beboet ejendommen. Her anføres også hvis grunden har været oversvømmet, om der har været sætningsskader og vigtige informationer omkring vinduer, døre, lofter og gulve m.v. 20 Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, 2, stk. 1. LBK nr af 28/09/2007. (Https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2563) - Underskrevet Lene Espersen. Retsinformation.dk. Offentliggørelsesdato: af Justitsministeriet Side 12 af 40

14 6. Oplysninger om bygningskonstruktioner til brug for ejerskifteforsikringsselskabet, herunder informationer omkring gulvkonstruktioner, tagkonstruktioner, vvs installationer og type af vinduer m.v. Tilstandsrapporten ender ud med en hustypebeskrivelse. Til udarbejdelse af tilstandsrapport benyttes et tilstandsrapportskema, hvori den pågældende ejendom karakteriseres. Karakteren, som ejendommen modtager i de forskellige tilfælde, er dog ikke et udtryk for prisen for en udbedring af de pågældende skader. Tilstandsrapporten omfatter alle bygninger på grunden og er gældende i seks måneder, jf. LFFE 4, stk En gennemgang af ejendommen baseres på en visuel undersøgelse, og den bygningssagkyndige har ikke tilladelse til at foretage destruktive indgreb. Den bygningssagkyndige har kun tilladelse til at benytte enkle tekniske hjælpemidler, hvilket rent praktisk betyder, at tilstandsrapporten derfor kun beskriver synlige fejl og mangler, jf. Bekendtgørelse om huseftersynsordningen Karaktersystem i tilstandsrapporten Den beskikkede bygningssagkyndige vurderer hver enkel bygningsdel og giver den en karakter 23. Karakteren viser, hvilken betydning skaden har for den enkelte bygningsdel eller andre bygningsdele. Den siger intet om prisen for udbedring af eventuelle skader, hvilket flere boligkøbere fejlagtigt tror (Se næste afsnit). Den bygningssagkyndige har endvidere mulighed for at gøre brug af noter, hvor der uddybes omkring de fundne skader, skadernes omfang og årsager. Der er mange områder, som den bygningssagkyndige skal informere om i tilstandsrapporten, men der findes også områder, som ikke indføres Elinstallationernes funktion og lovlighed (Gennemgås i en elinstallationsrapport) - De æstetiske eller arkitektoniske forhold ved ejendommen - Det man kan forvente som almindelig slid og bygningens normale vedligeholdelsesstand (Beskrives i hustypebeskrivelsen, hvor der laves en forventningsafstemning) - Bagatelagtige forhold som ikke umiddelbart vil påvirke ejendommens brug eller værdi 21 Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr af 28/09/2007 Gældende - Retsinformation.dk (Https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2563) -Underskrevet Lene Espersen. Offentliggørelsesdato: af Justitsministeriet 22 Bekendtgørelse om huseftersynsordningen. BEK nr. 18 af 13/01/ Retsinformation.dk (Https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140087) -Underskrevet Carsten Hansen. Offentliggørelsesdato: af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 23 Se venligst oversigt over karaktersystemet i tilstandsrapport og elinstallationsrapport i vedlagte bilag 3 24 Huseftersynsordningen - Tilstandsrapportens indhold - Bygningssagkyndige - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/tilstandsrapportensindhold) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Side 13 af 40

15 - Planløsningen og boligens indretning og placering - Boligens lovlighed, på nær overtrædelser iht. byggelovgivningen - Inventar og hårde hvidevarer - Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg dertil - Markiser og baldakiner - Indretninger og installationer uden for selve boligen Der er altså god grund til at udarbejde en tilstandsrapport, men samtidig er det særlig vigtigt at køber sætter sig grundigt ind i, hvad de forskellige karakterer dækker over, samt hvilke områder der ikke er en del af tilstandsrapporten. Der har i 2006 været udarbejdet en undersøgelse af huseftersynsordningen, herunder tilstandsrapportens indhold, om hvorvidt forbrugerne 25 forstod hvad den indeholder og står for, samt hvad de savnede. Dette er der kommet nogle spændende svar på, som redegøres for i følgende afsnit Undersøgelsen blev udarbejdet for Realdania Forbrugernes forståelse og accept af udvikling af huseftersynsordningen ifølge undersøgelse fra Realdania Rapporten er foretaget som en undersøgelse, hvor der er gennemført kvalitative interviews med professionelle aktører samt et antal udvalgte boligejere, der havde erfaring med bolighandel indenfor huseftersynsordningens virke (1996 og frem). Samtidig er der udarbejdet en kvantitativ opinionsanalyse i form af telefoninterviews med forbrugere, som har handlet bolig indenfor samme tidsramme. Undersøgelsen skulle definere forbrugernes behov og ønsker til tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, ændringer og forbedringer hertil, samt deres villighed til at betale for udvidelser af ejerskifteforsikringen og tilstandsrapporten 27. Derfor synes det aktuelt at medtage denne undersøgelse som en del af dette projekt, da den er med til at give et indblik i forbrugernes forståelse og accept til de to områder, samt ønsker og krav 28. Undersøgelsen er døbt "Huseftersynsordningen - plus, minus ti år". Dette skyldes, at huseftersynsordningen på tidspunktet for undersøgelsens begyndelse i 2006 var ti år gammel og skulle fungere i ti år frem efter året, hvor den blev udarbejdet, altså til og med år Forbrugere = Boligkøbere og Boligsælgere 26 Huseftersynsordningen - plus, minus ti år - Realdania.dk - (Http://www.realdania.dk/Projekter/Byggeriet/Huseftersynsordningen.aspx) Finansieret af Realdania Analyse af Vilstrup - Offentliggørelsesdato: Huseftersynsordningen - plus, minus ti år - Set med forbrugerøjne - Realdania.dk - Side 5 - (Http://www.realdania.dk/Projekter/Byggeriet/~/media/C364418AE6FC4CF8A5418AE ) - Finansieret af Realdania - Analyse af Vilstrup - Offentliggørelsesdato: (Åbnes umiddelbart bedst i Google Chrome browser) 28 Ibid. s Ibid. s. 5. Side 14 af 40

16 Undersøgelsen er endt med den hovedkonklusion, at huseftersynsordningen anses som en succesfuld ordning til forbrugerbeskyttelse. Der konkluderes, at 90 % af boligejerne tillægger huseftersynsordningen stor betydning, at boligsælger kan slippe for erstatningsansvaret for skjulte fejl og mangler, samt at boligkøber modtager tilbud om ejerskifteforsikring. Det fremgår desuden, at respondenterne fandt det vigtigt, at erstatningsansvaret flyttes fra sælger og over på ejerskifteforsikringen, når sælger har opfyldt de 4 betingelser for mangelbehæftelse, som omtalt i afsnit Det fremgår også, at 7 ud af 10 boligejere har god tillid til ejerskifteforsikringen og anser denne for at dække skader, som tilstandsrapporten ikke har anført 31. Trods den store tillid og tilfredshed med huseftersynsordningen afslører undersøgelsen alligevel, at der er et gab mellem måden, som forbrugerne tror at ordningen virker og måden, som den reelt virker på 32. Af undersøgelsen fremgår det yderligere, at et stort flertal (75 %) af boligkøberne er tilfredse med huseftersynsordningen, mens et mindre, men ikke uvæsentligt antal, ønsker den nedlagt 33. Det fremgår, at problemerne ved huseftersynsordningen er, at forbrugerne ikke har et godt nok kendskab til de præmisser og forudsætninger, der gælder med hensyn til tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Forbrugerne tror, at tilstandsrapporten er en form for varedeklaration over ejendommen og fortæller mere, end den faktisk gør. Dette er med til, at der hos forbrugerne opstår et brist i de forventninger, de har til tilstandsrapportens funktioner, samt hvad en ejerskifteforsikring netop dækker over 34. Det fremgår endvidere, at 8 ud af 10 forbrugere føler sig usikre over tilstandsrapportens kvalitet og anvendelighed, idet eftersynet af ejendommen kun sker ved en visuel gennemgang. Det sidste område, som forbrugerne finder særligt problematisk, er karakterskalaen. Realdanias undersøgelse viser, at forbrugerne finder det svært at skelne mellem, hvad de forskellige karakterer betyder for netop dem, og de har dermed svært ved at forholde sig til dem. De fokuserer kun på K3-skader og glemmer, at sådanne ikke nødvendigvis behøver at være dyre at udbedre, mens K2-skader derimod kan være det. Forbrugerne har dermed svært ved at vurdere, hvad de forskellige karakterer symboliserer, og hvad de kan betyde med hensyn til udbedringsomkostninger 35. Der var ifølge undersøgelsen et generelt ønske om, at tilstandsrapporten øges i omfang, der hidtil ikke var en del af rapporten. Som udgangspunkt ønskedes hele ejendommen vurderet i rapporten. Dette ønske er delvist efterkommet idet der til tilstandsrapporten nu laves en hustypebeskrivelse, hvilken gennemgås i afsnit Øvrige områder, som forbrugerne ønskede dækket i rapporten, var el- og vvs 30 Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s. 9. Side 15 af 40

17 installationernes omfang og lovlighed. Disse områder er netop dem, som pr. 1. maj 2012 blev en del af udarbejdelsen af tilstandsrapporten; elinstallationsrapporten dog som separat rapport. Andre områder, som forbrugerne i vid udstrækning ønskede omfattet, var muligheden for at drøfte tilstandsrapporten med den bygningssagkyndige, samt oplysninger omkring ejendommens indeklima og oplysninger om eventuelle miljøbelastninger på matriklen 36. Disse er endnu ikke indbefattet i tilstandsrapporten. Af undersøgelsen fremgår det, at 6 ud af 10 forbrugere var villige til at betale mere for en tilstandsrapport, dog ikke meget og kun forudsat at rapporten dækkede bredere. Det fremgår også, at 3 ud af 4 forbrugere ville være villige til at betale en højere præmie for at sikre sig, at ejerskifteforsikringen dækkede de områder, der ikke var nævnt i tilstandsrapporten 37. Smertegrænsen for, hvor meget forbrugerne var villige til at betale mere for ejerskifteforsikringen, lå på omkring kr pr. år, hvilket vil sige kr i alt for den 5 årige dækningsperiode 38. Disse resultater må derfor anses som udtryk for at stigende omkostninger i forbindelse med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer er accepteret blandt størstedelen af forbrugerne, forudsat at dækningsomfanget øges Hustypebeskrivelsen En hustypebeskrivelse er en relevant beskrivelse af den pågældende ejendom og indeholder en generel og supplerende information omkring hustypen samt informationer omkring kloaksystem og radon, der er en gasart fra undergrunden. Der findes i alt 31 forskellige hustypebeskrivelser, hvor der under hver hustype opgøres, hvad man kan forvente af den pågældende type ejendom 39. Den er altså ment som hjælp til forbrugerne med styring af forventninger til ejendommen. I et eksempel på en ejendom betegnet som "Typehus " 40 angives eksempelvis, at hustypen ikke kan sammenlignes med et nybygget hus på grund af vejrmæssigt slid. I hustypebeskrivelsen fraskrives der dermed visse områder, som forbrugerne bør være opmærksomme på ved den pågældende hustype; med andre ord nedskrives nogle forventninger. Boligkøberne gøres opmærksomme på områder som fundament, vægge, tag, installationer, radon og kloaksystemerne ved ejendommen, anført efter alder. 36 Ibid. s Ibid. s Ejerskifteforsikringer dækkes i afsnit 6 39 Hustypebeskrivelser - huseftersynsinfo.dk - (Http://www.huseftersyninfo.dk/hustypebeskrivelser) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: typehus pdf - Huseftersyn - Typehus Hustypebeskrivelse - huseftersynsinfo.dk - (Http://www.huseftersyninfo.dk/file/216739/12typehus pdf) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Side 16 af 40

18 Priser på tilstandsrapporter før og efter de nye tiltag Prisen for udarbejdelse af en tilstandsrapport er ved lov fastsat med et maksimalt vederlag pr. ejendom. Prisen bestemmes ud fra det samlede bygningsareal, og hvornår hovedhuset er opført. Det samlede bygningsareal er summen af etagernes arealer inkl. stueetagens areal og areal af evt. mansardetage 41, men ekskl. areal af kælder og tagetage. Etagernes størrelse udregnes ud fra det bebyggede areal jf. BBR meddelelsen 42. Nedenfor er opført prisfordelingen for ejendomme omtalt som enfamiliehuse anno og : Priserne for år 2011 er anført i parentes og i kursiv. Samlet bygningsareal jf. BBR Hovedhus opført 1940 eller senere Hovedhus opført før 1940 Grundtakst ekskl. moms Under (4.181,50) 100 m , (5.565,00) 199 m , (6.963,50) 299 m ,00 Administrations tillæg ekskl. moms (403,00) 403,00 (403,00) 403,00 (403,00) 403,00 I alt ekskl. moms (4.586,50) 4.690,00 (5.968,00) 6.105,50 (7.366,50) 7.539,00 I alt inkl. moms (5.733,00) 5.826,50 (7.460,00) 7.632,00 (9.208,00) 9.423,50 Grundtakst ekskl. moms (4.827,00) 4.946,50 (6.412,00) 6.570,50 (7.998,00) 8.196,00 Administrations tillæg ekskl. moms (403,00) 403,00 (403,00) 403,00 (403,00) 403, m 2 + Vederlaget aftales individuelt Vederlaget aftales individuelt I alt ekskl. moms (5.230,00) 5.349,50 (6.815,00) 6.973,50 (8.401,00) 8.599,00 I alt inkl. moms (6.537,50) 6.687,00 (8.519,00) 8.717,00 (10.501,50) ,50 Tabel 1 Priser for tilstandsrapporter Prisen for udarbejdelse af tilstandsrapporter er i sig selv ikke blevet meget dyrere, end den var indtil ændringen i 2012 og holder sig indenfor hvad der synes accepteret hos forbrugerne jf. afsnit Ud fra ovenstående tabel ses det, at prisen for en tilstandsrapport fra 2011 til 2012 kun er steget med ganske få procent. Prisforøgelsen skal ses i lyset af det bredere område, som tilstandsrapporten skal dække over, såsom hustypebeskrivelsen og vvs installationerne. Vvs installationerne tjekkes for manglende eller væsentlig nedsat funktion, men der skal ikke foretages en egentlig undersøgelse af installationerne i forbindelse med tilstandsrapporten. 41 Mansardetage er et areal af boligen i kælderetage, dog med åbning ud mod udendørsarealer. 42 Bekendtgørelse om huseftersynsordningen - Retsinformation.dk - Bilag 1 - (Https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140087#Bil1) - Underskrevet af Carsten Hansen - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Offentliggørelsesdato: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om huseftersynsordningen - BEK nr. 840 af 06/07/2011 Historisk - Bilag 1 - Retsinformation.dk - (Https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138055) - Underskrevet af Henning Steensig - Økonomi- og Erhvervsministeriet - Offentliggørelsesdato: Bekendtgørelse om huseftersynsordningen - Retsinformation.dk - Bilag 1 - (Https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140087#Bil1) - Underskrevet af Carsten Hansen - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Offentliggørelsesdato: Side 17 af 40

19 5.2. Elinstallationsrapportens indhold og pris Den nye udgave af tilstandsrapporten blev som tidligere nævnt tilført en elinstallationsrapport som følge af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Samtidig er basis ejerskifteforsikringen blevet udvidet, således risikoen for at komme til at hænge på skjulte fejl og mangler, bliver markant reduceret. Elinstallationsrapporten er blevet oprettet for at sikre en mere detaljeret og præcis viden omkring boligens samlede standard, og for at både køber og sælger kan sikre sig bedre mod eventuelle skjulte fejl og mangler. En elinstallationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatør, der gennemgår boligens elektriske installationer for eventuelle fejl og mangler, ulovligheder og/eller tegn på slid. Gennemgangen foretages af de bygninger, som hører med til den almindelige beboelsesfunktion, dvs., selve boligen, eventuelt garage eller carport og brændeskur. En af de primære grunde til, at man fremover skulle udarbejde en elinstallationsrapport er, at elektricitet ligger som skyld for mange husbrande. Alene i år 2010 var elinstallationer skyld i cirka registrerede brande, som var forårsaget af elektricitet 45. Elektricitetsrådet angiver, at dårlige elinstallationer er skyld i to brande dagligt 46 og de lavede i 2003 en undersøgelse, hvori det blev konkluderet, at 8 ud af 10 boliger havde alvorlige fejl i elinstallationerne og dermed potentielt var en brandfare 47. Gennemgangen, som elinstallatøren foretager, angives i samme karakterskala som den almindelige tilstandsrapport (Se karakterskalaen i bilag 3). Elinstallatøren gennemgår synlige installationer som eltavler, kontrolmåling af fejlstrømsafbryder, stikkontakter og lampeudtag, samt lavvoltsinstallationer m.v. Hvad en elinstallationsrapport ikke indeholder, er områder som skjulte ledninger, lamper i indkørsel samt hårde hvidevarer og deres installation. Den udarbejdede elinstallationsrapport er efterfølgende gældende i et år fra datoen, hvor den er dateret 48 og prissat som efterfølgende 49 : 45 Brandstatistikken for 2010 / Statistik over elbrande / Statistikker / Publikationer / Global :: sik.dk - Sikkerhedsstyrelsen - (Http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Statistikker/Statistik-overelbrande/Brandstatistikken-for-2010) - Side 6 - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Parcelhusejernes Landsforening - Artikler - Parcelhus.dk - Elektricitetsrådet - (Http://www.parcelhus.dk/module/articles/art/1305/D%C3%A5rlige+elinstallationer+er+skyld+i+to+brande+om+dagen/2) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Tilstandsrapport og elinstallationsrapport ved køb og salg af bolig - Bolius.dk - (Http://www.bolius.dk/altom/forsikringer/artikel/tilstandsrapport-og-elinstallationsrapport-ved-koeb-og-salg-af-bolig/) - Af Aksel Brink, Tine R. Sode, Gusta Clasen & Kristine Virén - Offentliggørelsesdato: og opdateret: Huseftersynsordningen - Elinstallationsrapportens indhold - Eleftersyn - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/elinstallationsrapportens-indhold) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Huseftersynsordningen - Priser på elinstallationsrapporter - Eleftersyn - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/priser-paa-elinstallationsrapporter) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Side 18 af 40

20 Samlet bygningsareal jf. BBR Under 100 Hovedhus opført 2001 eller senere Hovedhus opført før 2001 Maksimalt Administrations I alt I alt ekskl. tillæg ekskl. ekskl. inkl. moms moms moms moms Maksimalt Administrations I alt I alt inkl. ekskl. tillæg ekskl. ekskl. moms moms moms moms m ,00 77, , , ,00 77, , , m ,00 77, , , ,00 77, , , m ,00 77, , , ,00 77, , , m 2 + Vederlaget aftales individuelt Vederlaget aftales individuelt Tabel 2 - Priser for elinstallationsrapporter Priserne er baseret på en maksimal pris, som gennemgangen og udarbejdelsen af elinstallationsrapporten må koste. Prisen for elinstallationsrapporten kommer således som en ekstra udgift i forbindelse med udarbejdelsen af en tilstandsrapport, og er et krav for, at der kan udarbejdes en ejerskifteforsikring på boligen. Det vil sige, at til trods for der er tale om to forskellige rapporter, er den samlede udgift blevet højere for sælger af boligen, som er parten, der har udgiften til tilstandsrapport og elinstallationsrapport Overgangsordningen mellem tilstandsrapporterne Et område, der også har været aktuelt ved tilstandsrapporter er, hvordan boligsælgerne med tilstandsrapporter udarbejdet umiddelbart før de nye tiltag, skulle forholde sig. Til dette blev der oprettet en overgangsordning. Denne betyder, at rapporter der er udarbejdet før den 1. maj 2012, kan blive opdateret, således de indeholder samme oplysninger, som de rapporter, der er udarbejdet efter denne dato. Gamle tilstandsrapporter vil dermed beholde gyldigheden frem til det oprindelige tidspunkt for, hvornår de skal fornyes. Overgangsordningen betyder, at en bygningssagkyndig skal udarbejde et tillæg, hvor der oplyses omkring restlevetiden på taget, samt oplysninger omkring hustypen og vvs installationerne. Hertil kommer elinstallationsrapporten Delkonklusion Tilstandsrapporten er en rapport, der er blevet udvidet som følge af nye tiltag pr. 1. maj Disse tiltag indbefatter hustypebeskrivelse, informationer omkring boligens vvs installationer samt angivelse af, hvad den korteste restlevetid forventes at være på taget. Boligkøberen får 50 Huseftersynsordningen - Overgangsordning for tilstandsrapporter - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/overgangsordning-tilstandsrapporter) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Side 19 af 40

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Tillægsforsikringer i Norden

Tillægsforsikringer i Norden Tillægsforsikringer i Norden Peter Møgelvang-Hansen og Søren Sandfeld Jakobsen TemaNord 2006:524 Tillægsforsikringer i Norden TemaNord 2006:524 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1303-X Tryk:

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere