Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?"

Transkript

1 Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

2 Titelblad Finansbacheloruddannelsen 2. årgang 7. semester 2012 Bachelorprojekt Projektet er udarbejdet af: Allan Hansen Underskrift Vejleder: Torben Engelbreht Jakobsen Afleveringsdato: 17. december 2012 kl Antal tegn med mellemrum i rapporten: Antal normalsider af 2100 tegn: 39.39

3 Indholdsfortegnelse 1. Motivation Indledning Problemformulering Arbejdshypotese Disposition Afgrænsning Teori og metode Videnskabsteoretisk tilgang og optik Indsamling af data Forklaringstype Kildekritik Tilstandsrapporten Baggrund for og definition af tilstandsrapporten Karaktersystem i tilstandsrapporten Forbrugernes forståelse og accept af udvikling af huseftersynsordningen ifølge undersøgelse fra Realdania Hustypebeskrivelsen Priser på tilstandsrapporter før og efter de nye tiltag Elinstallationsrapportens indhold og pris Overgangsordningen mellem tilstandsrapporterne Delkonklusion Ejerskifteforsikringer Analyse af indhold og priser for ejerskifteforsikringer Områder dækket af ejerskifteforsikringen Områder ikke dækket af ejerskifteforsikringen Data og priser over tegnede ejerskifteforsikringer Fremtidig udviklingen af ejerskifteforsikringer Delkonklusion Diskussion og konklusion Perspektivering English abstract Kildefortegnelse Bilag Side 2 af 40

4 1. Motivation I mit brancheprojekt på 5. semester skrev jeg om energimærkeordningen og hvorvidt, boligkøbere og sælgere forstod denne ordning og dens betydning. Dette har givet mig lysten til at se nærmere på områderne med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, som også er elementer i en bolighandel. Jeg har i forbindelse med min uddannelse været i praktikophold hos ejendomsmæglere, hvor jeg har oplevet problematikken omkring tilstandsrapportens dækningsomfang og sammenhængen med ejerskifteforsikringens prissætning. Tidligere omfattede en tilstandsrapport ikke skjulte fejl og mangler for el og vvs. Dette blev pr. 1. maj 2012 ændret med nye tiltag, som skal være med til at sikre boligkøbere og boligsælgere bedre i forbindelse med en bolighandel. De nye tiltag skal stille begge parter i en bolighandel bedre, i og med at der udarbejdes en elinstallationsrapport, der omfatter det elektriske system i boligen. Da der skal udarbejdes flere områder i en tilstandsrapport, skal forsikringsselskaberne også dække mere i forbindelse med at udbyde ejerskifteforsikringer. Med baggrund i min interesse for ejendomshandel vil jeg derfor i dette projekt undersøge, om det nye dækningsomfang i tilstandsrapporten retfærdiggør prisen på ejerskifteforsikringen. Dette vil jeg gøre ud fra min problemformulering og dermed forsøge at af- eller bekræfte min arbejdshypotese. Side 3 af 40

5 2. Indledning Dette bachelorprojekt tager udgangspunkt i tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, da der i år 2012 er sket flere spændende initiativer indenfor disse to områder. Fokus er lagt på tidspunktet omkring og efter den 1. maj 2012, hvor det blev indført at en tilstandsrapport også skulle inkludere ulovlige el- og vvs installationer 1. Selvom en tilstandsrapport og den nye elinstallationsrapport ikke er lovpligtig at få udarbejdet i forbindelse med en bolighandel, er det dog noget de fleste vælger. Udarbejdelsen af disse rapporter er også en forudsætning for at kunne tegne en ejerskifteforsikring under huseftersynsordningen, og en sådan forsikring formodes valgt i gennemsnitligt 70 % af alle bolighandler 2. Jeg ønsker via empirien, der er skrevet omkring de nye regler og prisforøgelsen af ejerskifteforsikringen, at forsøge at udlede en sammenhæng mellem disse to områder. Er prisforøgelsen urimelig eller stemmer den overens med den øgede risiko som forsikringsselskaberne løber, når deres forsikringer skal dække over flere områder end hidtil? Med den viden og erfaring, jeg har fået med fra mine praktiksteder 3, synes denne problematik særdeles relevant. Dette skyldes blandt andet, at ejendomsmæglere skal kunne vejlede og rådgive kunderne i henhold til en bolighandel samt kunne forklare sammenhængen mellem dækningsomfanget og præmieforøgelsen på ejerskifteforsikringen. Derfor skal de kende til en forklaring på problemstillingen og kunne guide og vejlede kunderne her ud fra. En elinstallationsrapport er en autoriseret vurdering af en boligs elinstallationer. Rapporten er et selvstændigt tillæg til den eksisterende tilstandsrapport og skal være med til at give en boligkøber en yderligere beskyttelse og sælgeren mulighed for at kunne fraskrive sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Elinstallationsrapporten ligner på mange måder den almindelige tilstandsrapport, og der bruges et lignende karaktersystem, som består af seks karakterer 4. Den typiske pris for udarbejdelse af en elinstallationsrapport ligger på mellem kr og kr inkl. moms 5, hvilket kommer ud over prisen på selve tilstandsrapporten, hvilken typisk ligger omkring kr og kr afhængig af boligens størrelse. Samlet giver disse områder, tilstandsrapporten, ejerskifteforsikringen og sammenhængen mellem dem, en 1 Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring bliver anderledes - Idenyt.dk - (Http://www.idenyt.dk/Boligen/Okonomi/Nye-krav-til-tilstandsrapporten-62768?p=0) - Af Lise Mortensen Høy - Offentliggørelsesdato: Maj Tilstandsrapporten skal fortælle om ulovlig el - Politiken.dk - (Http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/ECE /tilstandsrapporten-skal-fortaelle-om-ulovlig-el/) - Af Dorthe Lønstrup - Offentliggørelsesdato: Estatemæglerne Algren i Aalborg og Nybolig Aabybro/Brovst 4 Huseftersynsordningen - Elinstallationsrapportens indhold - Eleftersyn - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/elinstallationsrapportens-indhold) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Huseftersynsordningen - Priser på elinstallationsrapporter - Eleftersyn - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/priser-paa-elinstallationsrapporter) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Side 4 af 40

6 interessant problemstilling, som undersøges ud fra følgende problemformulering, underspørgsmål og arbejdshypotese Problemformulering Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? - Hvad indeholder tilstandsrapporten? - Hvad er baggrunden for de nye tiltag til tilstandsrapportens indhold? - Er tilstandsrapporten blevet dyrere at udarbejde som følge af det øgede dækningsomfang? - Hvad dækker ejerskifteforsikringen over? - Er ejerskifteforsikringen steget i pris og kan en eventuel prisøgning relateres til tilstandsrapportens udvidelse? 2.2. Arbejdshypotese Tilstandsrapporten dækker mere efter de nye tiltag, der blev pålagt pr. 1. maj 2012, og ejerskifteforsikringen er derfor også blevet dyrere, da den også skal dække bredere 2.3. Disposition Huseftersynsordningen (samlet betegnelse for tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og ejerskifteforsikringen) blev indført for at beskytte boligsælger og køber. For at kunne besvare problemstillingen gennemgår jeg først tilstandsrapporten med en kort redegørelse for dens baggrund og fokus på ændringerne pr. 1. maj 2012, hvor den blev udvidet på nogle punkter. Med udgangspunkt i en brugerundersøgelse fra 2006 vil jeg forsøge at analysere, om ændringerne imødekommer forbrugernes ønsker og i hvilken grad. Desuden vil jeg analysere og vurdere, hvorvidt prisen for tilstandsrapporten før og efter 1. maj 2012 er blevet signifikant forøget. Dernæst vil jeg i afsnit 6 kigge på baggrunden for ejerskifteforsikringen, ændringer i forbindelse med udvidelsen af tilstandsrapporten samt analysere og vurdere prisen på ejerskifteforsikringen i forbindelse hermed. Til slut vil jeg lave en fælles diskussion og konklusion i forhold til min problemformulering og arbejdshypotese og perspektivere mit projekt. Side 5 af 40

7 3. Afgrænsning Jeg har valgt at bachelorprojektet udelukkende skal fokusere på tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer for boligtypen enfamiliehus/villa. Projektet er altså afgrænset til det private boligmarked, hvorfor området med erhvervsejendomme, landbrug og blandede ejendomme ikke inddrages. Endvidere behandles boligformer som ejerlejligheder, andelsboliger som udgangspunkt ej heller. Projektet omhandler sammenhængen mellem tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, hvorfor jeg har valgt helt at afgrænse mig hertil, hvilket vil sige, at der ikke er taget hensyn til andre aspekter i en bolighandel. I projektet er der taget udgangspunkt i empiri indenfor området med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Derfor vil oplysninger her indenfor primært udgøre empirien i projektet. Det har ikke været muligt at fremskaffe data på antal tegnede ejerskifteforsikringer for år 2012, da brancheorganisationen Forsikring og Pension, som står for udregningerne herpå, først modtager og opdaterer statistikker for år 2012 sent i år Her tages der også højde for ændringerne i den nye huseftersynsordning. Dette har jeg erfaret gennem korrespondance med konsulent cand. polit. Andreas Østergaard Nielsen fra Forsikring og Pension 6. Derfor vil tal for år 2012 umiddelbart bygge på formodninger eller antagelser. 6 Mailkorrespondence med Andreas Østergaard Nielsen vedlagt som bilag 1 Side 6 af 40

8 4. Teori og metode Mit formål med projektet er at undersøge sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning. Til løsning af formålet finder jeg det relevant at benytte kvalitative metoder, hvor jeg ønsker at forstå noget, fremfor kvantitative metoder der benyttes, når man ønsker at måle noget. I forbindelse med udarbejdelsen af projektet har jeg fulgt Blooms taksonomiske niveauer omkring læring, forståelse og vurdering 7. Dette hjælper mig med at komme i dybden med empirien på området og danner et bedre grundlag for besvarelse af problemformuleringen. I de følgende afsnit argumenterer jeg for mit valg af metode til indsamling og bearbejdning af empirien. Som en del af projektet har jeg udarbejdet et Gantt kort. Gantt kortet viser arbejdsproceduren, som jeg har fulgt igennem projektet og viser den tidsperiode, der er brugt 8. Gantt kortet er opsat ud fra både et generelt og reelt syn, som indeholder en forhåndsanskuelse over, hvor meget tid jeg forinden bachelorprojektets start, vil afsætte hertil og det reelle tidsforbrug. Da min arbejdsprocedure ud fra min forhåndsanskuelse stemmer godt overens med den faktiske tid brugt, er det samlet til ét samlet Gantt kort fremfor to forskellige. Datoer og perioder, der har været afbrudt af eksamen samt andre opgaver, er som udgangspunkt helt fjernet fra kortet Videnskabsteoretisk tilgang og optik Videnskabsteorien defineres som læren om, hvad videnskab er, og hvordan den løbende udvikler sig og arbejder sammen med praksis og udviklingen i samfundet. Videnskabsteori er dermed en teori om andre teorier, og disse teorier er teorier om virkeligheden. Formålet med videnskabsteorien er at blive bedre til at vurdere den viden man stilles overfor og blive bedre til at frembringe ny viden. For i dette projekt at kunne opnå en større forståelse af den overordnede tankegang, er det nødvendigt at redegøre for, hvilken videnskabsteoretisk tilgang jeg har valgt. Dette kan også beskrives med andre ord, nemlig at jeg må forklare læseren, hvordan jeg vælger at se verden. Jeg vil bruge den kritiske teori til at se kritisk på samfundsstrukturer. Samtidig forholder kritisk teori sig kritisk overfor sig selv. Når man benytter den kritiske teori forholder man sig således kritisk til en selv og det, man kommer frem til gennem projektet. Kritisk teori indeholder fortolkning og har dette som et væsentligt område. Den lægger vægt på kritik af ideologien og forholder sig kritisk til de strukturer, der er i samfundet 9, i denne forbindelse huseftersynsordningen. Når der som baggrund for forskning benyttes kritisk teori, bestemmer det 7 Blooms taksonomi - Hans Reizels Forlag - (Http://organisation.academica.dk/blooms-taksonomi.html) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Ikke oplyst 8 Se venligst vedlagte Gantt kort, bilag 2 9 Introduktion Videnskabsteori & metodelære, 4. udgave, Bind 1, 7. oplag, Forlaget Samfundslitteratur. Af Heine Andersen. Sidenummer 183 Side 7 af 40

9 til dels hvorledes forskningsspørgsmål må udformes. Spørgsmålene skal være enten vurderende eller konstruktive, altså enten handle om de situationerne er, som de bør være, eller hvordan forholdene kan forbedres. Den kritiske teori mener, at samfundsvidenskaberne skal forholde sig kritisk til de samfundsforhold, de undersøger. Dette adskiller kritisk teori fra positivismen og empirisk analytisk videnskabsteori, som mener, at man skal være værdineutrale for at kunne opnå objektiv og gyldig viden. Kritisk teori kan dog ifølge moderne kritisk teori indeholde elementer fra både empirisk analytisk tilgang og fortolkningsvidenskabelig tilgang. Kritisk teori er sammensat af objektivitet og subjektivitet, og ifølge kritisk teori er det vigtigt at være begge for dermed bedre at kunne opnå en udtømmende forståelse af den sociale virkelighed. I projektet arbejdes der deduktivt. Ved deduktiv viden arbejdes der ud fra en teoriramme og en viden. Jeg har opsat en hypotese om, hvordan noget forholder sig, og dette ønsker jeg at undersøge gennem empiri med henblik på enten at kunne be- eller afkræfte hypotesen. Bliver hypotesen bekræftet, kan jeg formulere en egentlig teori, dvs. jeg arbejder fra det generelle til det specielle. Teorien kan perspektivere empirien, og de ting jeg observerer igennem analyser af tekster, kan forstås i mere generelt perspektiv på grund af teorien Indsamling af data Jeg har i forbindelse med projektets udarbejdelse været omkring mange ressourcer for at finde materiale til projektet. Dette gælder både artikler, undersøgelser og analyser, jeg har kunnet finde via internettet eller i teoribøger. Materialet, jeg har indsamlet, dækkes ind indenfor områder med kvalitative data, da det umiddelbart består af tekster og spørgsmål stillet til eksperter indenfor området med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Informationerne vil jeg analysere og sammenholde og der ud fra forsøge at udlede en generel Figur 1 - Hermeneutisk spiral sammenhæng. I forbindelse med indsamlingen af data er den hermeneutiske spiral blevet brugt 10 (Figur 1). Denne er velegnet, når man skal forstå noget nyt. Forforståelsen, jeg allerede har, benyttes til at fortolke det nye. Løbende med at projektet skrider fremad, ændres min forforståelse for indholdet og empirien. Ved at benytte den hermeneutiske spiral er min fortolkning hele tiden sat op mod det, jeg forstår, og den giver dermed hele tiden plads til nye opdagelser. 10 Hvad er hermeneutik? Videnskab.dk - Videnskab.dk - (Http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-erhermeneutik) - Af Niels Ebdrup - Offentliggørelsesdato: Side 8 af 40

10 4.3. Forklaringstype I udarbejdelse af projektet er den funktionelle forklaringstype benyttet 11. Denne forklaringstype analyserer strukturen i et system ved at henvise til funktioner, som strukturen varetager, eller til strukturens virkninger. I denne forbindelse relateres strukturen som huseftersynsordningen og strukturens virkninger som elementerne tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring. Denne proces udføres ved at se på empirien i forhold til teorien, der udledes i samfundet, jf. avisartikler og artikler på internettet Kildekritik I forbindelse med udarbejdelse af et bachelorprojekt er det vigtigt at være kritisk med hensyn til valg af kilder. Det er derfor også vigtigt at tænke meget over valget af kilder og brugen af dem. Det er en god ide at vurdere, hvem der har skrevet/lavet kilden og hvem, den er skrevet/lavet til. Hvis kilden bygger på en undersøgelse, er det vigtigt at vurdere den originale kilde og vægte denne højere end en senere skrevet kilde. Der er i projektet benyttet både primære og sekundære data. Primære data er benyttet i forbindelse med data, jeg selv har udformet i forbindelse med evaluering af undersøgelser og statistikker. Primære data er betegnelsen for data, som indsamles for at tilfredsstille et specielt analyseformål. Problemerne, der kan være i forbindelse med denne type data, er min egen påvirkning af det observerede, altså en selektiv perception, og jeg har måske kun oplevet, hvad jeg ville opleve. De sekundære data er også væsentlige at forholde sig kritisk til, da de kan være farvet af forfatterens egne holdninger og opfattelser. De sekundære data er forsøgt valgt af forfattere af materiale indenfor emnet, herunder specialister og fageksperter, og anses umiddelbart for at være valide kilder. De valgte sekundære data betegnes som kvalitative data, da de er i form af artikler og emnerelateret information. Sekundære data er dermed data, som allerede foreligger, fordi de er indsamlet af andre grunde end for at løse min konkrete problemstilling. 11 Introduktion Videnskabsteori & metodelære, 4. udgave, Bind 1, 7. oplag, Forlaget Samfundslitteratur. Af Heine Andersen. Sidenummer 209 Side 9 af 40

11 5. Tilstandsrapporten For at kunne undersøge min problemformulering, har jeg nedenfor redegjort for indholdet af tilstandsrapporten. Dette både før og efter de nye tiltag kom til. Derud over er forbrugernes forventninger til tilstandsrapporten inddraget og prisen for tilstandsrapporten analyseret og sammenlignet i forhold til de nye tiltag Baggrund for og definition af tilstandsrapporten Rapport, der udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig i henhold til huseftersynsordningens retningslinjer ved en bolighandel. Rapporten beskriver en ejendoms synlige fejl og mangler samt risikoen for, at der kan opstå nye skader ud fra boligens alder. En tilstandsrapport er en undersøgelse af en ejendom, som en byggesagkyndig 12 har udarbejdet efter en gennemgang af en bolig. Den byggesagkyndige har som hovedopgave at vurdere, hvordan en ejendoms stand er, når der sammenlignes med andre lignende boliger. Den byggesagkyndige ser blandt andet på områder som vinduer, tag og vådrum, som er typiske steder for skader. I tilstandsrapporten noteres skader og tegn på fremtidige skader indenfor rimelig tid. Tidligere har der været flere retssager vedrørende fejl og mangler i forbindelse med en bolighandel, dels fordi der er store økonomiske værdier forbundet med en sådan handel, og dels fordi købere havde tendens til at tro, at de havde købt luksus, men kun betalt for discount. Andelen af disse retssager er blevet reduceret som resultat af, at Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (LFFE) 13 blev indført den 1. januar Loven har til formål at beskytte forbrugerne, når der handles med fast ejendom, altså at forbedre retsstillingen for både køber og sælger samt at begrænse antallet af retssager vedrørende køb og salg af fast ejendom. Alene i år 2011 blev der indgivet 147 klager over tilstandsrapporter til Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 15. Et stort antal retssager resulterer ofte i, at boligsælgeren er pligtig til at give et afslag i købesummen eller at yde en erstatning til boligkøberen på grund af fysiske fejl eller mangler i forbindelse med boligsalget. Dette hænger sammen med, at 12 En byggesagkyndig er beskikket af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og er hverken sælger eller købers mand. Er tilstandsrapporten udfærdiget af den byggesagkyndige mangelfuld eller fejlbehæftet, er dette den byggesagkyndiges ansvar og denne hæfter herfor. Dette gælder ikke skjulte fejl og mangler. 13 Omtales fremover med forkortelsen LFFE 14 Ejendomshandel I, 3. udgave Forfattere Helle Porsfelt, Egan Olesen, Poul Erik Winther Jensen, Rasmus Mehl, Jørgen Møller og Anders Palmkvist. Side Aarsberetning2011.pdf - Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige - Husklage.dk - (Http://www.husklage.dk/file/219280/Aarsberetning2011.pdf) - Side 6 - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Ikke oplyst Side 10 af 40

12 boligsælgeren har en 10 årig hæftelse for faktiske fejl og mangler ved boligen 16. En sådan situation er hverken attraktiv for boligkøber eller boligsælger. For sælgeren er det uheldigt, hvis køberen senere fremsætter krav på grund af mangler og i særdeleshed, hvis der er gået nogen tid, og sælgeren har tilrettet økonomien efter boligsalget. For køber er det derimod uheldigt, hvis der efter købet opstår fejl eller mangler ved ejendommen, som ikke var oplyst i tilstandsrapporten. For at gøre op med problematikken omkring retstvister ved bolighandlen, blev der fundet en løsning, som var fordelagtig for begge parter. Løsningen blev, hvad vi i dag kender som en ejerskifteforsikring, hvor sælger kan blive fritaget fra sin mangelbehæftelse og køber kan blive tilgodeset (Ejerskifteforsikringen gennemgås i afsnit 6). Som udgangspunkt hæfter sælger for eventuelle fejl og mangler ved ejendommen. Denne hæftelse ændres dog, hvis køber har modtaget tilstandsrapport, elinstallationsrapport samt et tilbud om ejerskifteforsikring, jf. LFFE 2, stk Er betingelserne opfyldt af sælger, kan køber ikke rette krav mod sælger i anledning af fysiske fejl og mangler. Der er i alt fire punkter som sælger skal opfylde før køber underskriver købsaftalen, for at sælger kan gøres ansvarsfri. Disse punkter gælder dog ikke såfremt sælger har handlet culpøst, altså ansvarsløst. Betingelserne er 18 : 1. Der skal være udfærdiget en tilstandsrapport, som køber har modtaget 2. Køber skal have modtaget et tilbud på ejerskifteforsikring, eller bevis på at en sådan har været ansøgt, men måske afslået grundet ejendommens stand 3. Køber skal have modtaget tilbud om sælgers betaling af halv ejerskifteforsikringspræmie 4. Køber skal have modtaget oplysning omkring retsvirkningerne af ovenstående, hvori det specificeres, at køber ikke kan gøre krav gældende overfor sælger Ønsker boligsælger ikke at benytte sig at tilbuddet omkring udarbejdelse af tilstandsrapport, gør en ejendomsmægler bedst i at få underskrevet blanketten Fravalg af tilstandsrapport, således at ejendomsmægleren ikke senere kan blive gjort ansvarlig for eventuelle fejl og mangler 19. Er betingelserne opfyldt fra sælgers side, hæfter sælger stadig for mangler opstået efter 16 Ejendomshandel I, 3. udgave Forfattere Helle Porsfelt, Egan Olesen, Poul Erik Winther Jensen, Rasmus Mehl, Jørgen Møller og Anders Palmkvist. Side Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, 2, stk. 1, pkt LBK nr af 28/09/2007. (Https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2563) - Underskrevet Lene Espersen. Retsinformation.dk. Offentliggørelsesdato: af Justitsministeriet 18 Ibid. 2, stk Ejendomshandel I, 3. udgave Forfattere Helle Porsfelt, Egan Olesen, Poul Erik Winther Jensen, Rasmus Mehl, Jørgen Møller og Anders Palmkvist. Side 108 Side 11 af 40

13 tilstandsrapportens udarbejdelse, medmindre andet er aftalt, jf. LFFE 2, stk Har sælger ydet en garanti med hensyn til et bestemt forhold, eller handlet groft uagtsomt eller svigagtigt, jf. LFFE 2, stk. 5., kan køber påberåbe sig en mangel. Om der foreligger en mangel ved ejendommen afgøres efter en byggeteknisk vurdering. Køber kan overfor en godtroende sælger anføre krav om afslag i købesummen, hvis ejendommen lider af en mangel af en vis størrelsesorden og er angivet i tilstandsrapporten, altså bruge rapporten som et forhandlingsdokument. Størrelsen på afslag vil indeholde både en kvalitativ såvel som en kvantitativ vurdering, hvor den kvalitative vurdering beskriver manglens beskaffenhed, som fejl ved tag, vinduer eller vådrum. Den kvantitative vurdering omhandler størrelsen af den værdiforringelse, som ejendommen lider på baggrund af manglen. En sælger kan altså i op til 10 år efter salget risikere at blive mødt med et krav om erstatning eller afslag i prisen på boligen. Bygningsgennemgangen har til formål at afklare, i hvilket omfang at den pågældende ejendoms fysiske tilstand er ringere end en tilsvarende ejendom af samme alder. En sådan gennemgang foretages på baggrund af de byggeteknikker, der blev anvendt, da ejendommen blev opført. En tilstandsrapport udfærdiges på sælgers regning og efter dennes ønske herom, jf. ovenstående. Den bygningssagkyndige udfylder således tilstandsrapporten, som er opdelt i 6 dele: 1. Indledende og vejledende beskrivelse af eftersynet, hvor boligkøber og boligsælger informeres omkring indholdet af rapporten. 2. Resumé af bygningsgennemgangen med beskrivelse af ejendommen samt angivelse af eventuelle bemærkninger, eksempelvis om visse bygningselementer har været gjort utilgængelige af boligsælger. 3. Gennemgang af den foretagne bygningsgennemgang. 4. Gennemgang af de konstaterede skader på bygningerne med angivelse af karakterer samt eventuelle noteangivelser. 5. Sælgers oplysninger om ejendommen som eksempelvis antal år, sælger har beboet ejendommen. Her anføres også hvis grunden har været oversvømmet, om der har været sætningsskader og vigtige informationer omkring vinduer, døre, lofter og gulve m.v. 20 Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, 2, stk. 1. LBK nr af 28/09/2007. (Https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2563) - Underskrevet Lene Espersen. Retsinformation.dk. Offentliggørelsesdato: af Justitsministeriet Side 12 af 40

14 6. Oplysninger om bygningskonstruktioner til brug for ejerskifteforsikringsselskabet, herunder informationer omkring gulvkonstruktioner, tagkonstruktioner, vvs installationer og type af vinduer m.v. Tilstandsrapporten ender ud med en hustypebeskrivelse. Til udarbejdelse af tilstandsrapport benyttes et tilstandsrapportskema, hvori den pågældende ejendom karakteriseres. Karakteren, som ejendommen modtager i de forskellige tilfælde, er dog ikke et udtryk for prisen for en udbedring af de pågældende skader. Tilstandsrapporten omfatter alle bygninger på grunden og er gældende i seks måneder, jf. LFFE 4, stk En gennemgang af ejendommen baseres på en visuel undersøgelse, og den bygningssagkyndige har ikke tilladelse til at foretage destruktive indgreb. Den bygningssagkyndige har kun tilladelse til at benytte enkle tekniske hjælpemidler, hvilket rent praktisk betyder, at tilstandsrapporten derfor kun beskriver synlige fejl og mangler, jf. Bekendtgørelse om huseftersynsordningen Karaktersystem i tilstandsrapporten Den beskikkede bygningssagkyndige vurderer hver enkel bygningsdel og giver den en karakter 23. Karakteren viser, hvilken betydning skaden har for den enkelte bygningsdel eller andre bygningsdele. Den siger intet om prisen for udbedring af eventuelle skader, hvilket flere boligkøbere fejlagtigt tror (Se næste afsnit). Den bygningssagkyndige har endvidere mulighed for at gøre brug af noter, hvor der uddybes omkring de fundne skader, skadernes omfang og årsager. Der er mange områder, som den bygningssagkyndige skal informere om i tilstandsrapporten, men der findes også områder, som ikke indføres Elinstallationernes funktion og lovlighed (Gennemgås i en elinstallationsrapport) - De æstetiske eller arkitektoniske forhold ved ejendommen - Det man kan forvente som almindelig slid og bygningens normale vedligeholdelsesstand (Beskrives i hustypebeskrivelsen, hvor der laves en forventningsafstemning) - Bagatelagtige forhold som ikke umiddelbart vil påvirke ejendommens brug eller værdi 21 Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr af 28/09/2007 Gældende - Retsinformation.dk (Https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2563) -Underskrevet Lene Espersen. Offentliggørelsesdato: af Justitsministeriet 22 Bekendtgørelse om huseftersynsordningen. BEK nr. 18 af 13/01/ Retsinformation.dk (Https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140087) -Underskrevet Carsten Hansen. Offentliggørelsesdato: af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 23 Se venligst oversigt over karaktersystemet i tilstandsrapport og elinstallationsrapport i vedlagte bilag 3 24 Huseftersynsordningen - Tilstandsrapportens indhold - Bygningssagkyndige - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/tilstandsrapportensindhold) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Side 13 af 40

15 - Planløsningen og boligens indretning og placering - Boligens lovlighed, på nær overtrædelser iht. byggelovgivningen - Inventar og hårde hvidevarer - Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg dertil - Markiser og baldakiner - Indretninger og installationer uden for selve boligen Der er altså god grund til at udarbejde en tilstandsrapport, men samtidig er det særlig vigtigt at køber sætter sig grundigt ind i, hvad de forskellige karakterer dækker over, samt hvilke områder der ikke er en del af tilstandsrapporten. Der har i 2006 været udarbejdet en undersøgelse af huseftersynsordningen, herunder tilstandsrapportens indhold, om hvorvidt forbrugerne 25 forstod hvad den indeholder og står for, samt hvad de savnede. Dette er der kommet nogle spændende svar på, som redegøres for i følgende afsnit Undersøgelsen blev udarbejdet for Realdania Forbrugernes forståelse og accept af udvikling af huseftersynsordningen ifølge undersøgelse fra Realdania Rapporten er foretaget som en undersøgelse, hvor der er gennemført kvalitative interviews med professionelle aktører samt et antal udvalgte boligejere, der havde erfaring med bolighandel indenfor huseftersynsordningens virke (1996 og frem). Samtidig er der udarbejdet en kvantitativ opinionsanalyse i form af telefoninterviews med forbrugere, som har handlet bolig indenfor samme tidsramme. Undersøgelsen skulle definere forbrugernes behov og ønsker til tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, ændringer og forbedringer hertil, samt deres villighed til at betale for udvidelser af ejerskifteforsikringen og tilstandsrapporten 27. Derfor synes det aktuelt at medtage denne undersøgelse som en del af dette projekt, da den er med til at give et indblik i forbrugernes forståelse og accept til de to områder, samt ønsker og krav 28. Undersøgelsen er døbt "Huseftersynsordningen - plus, minus ti år". Dette skyldes, at huseftersynsordningen på tidspunktet for undersøgelsens begyndelse i 2006 var ti år gammel og skulle fungere i ti år frem efter året, hvor den blev udarbejdet, altså til og med år Forbrugere = Boligkøbere og Boligsælgere 26 Huseftersynsordningen - plus, minus ti år - Realdania.dk - (Http://www.realdania.dk/Projekter/Byggeriet/Huseftersynsordningen.aspx) Finansieret af Realdania Analyse af Vilstrup - Offentliggørelsesdato: Huseftersynsordningen - plus, minus ti år - Set med forbrugerøjne - Realdania.dk - Side 5 - (Http://www.realdania.dk/Projekter/Byggeriet/~/media/C364418AE6FC4CF8A5418AE ) - Finansieret af Realdania - Analyse af Vilstrup - Offentliggørelsesdato: (Åbnes umiddelbart bedst i Google Chrome browser) 28 Ibid. s Ibid. s. 5. Side 14 af 40

16 Undersøgelsen er endt med den hovedkonklusion, at huseftersynsordningen anses som en succesfuld ordning til forbrugerbeskyttelse. Der konkluderes, at 90 % af boligejerne tillægger huseftersynsordningen stor betydning, at boligsælger kan slippe for erstatningsansvaret for skjulte fejl og mangler, samt at boligkøber modtager tilbud om ejerskifteforsikring. Det fremgår desuden, at respondenterne fandt det vigtigt, at erstatningsansvaret flyttes fra sælger og over på ejerskifteforsikringen, når sælger har opfyldt de 4 betingelser for mangelbehæftelse, som omtalt i afsnit Det fremgår også, at 7 ud af 10 boligejere har god tillid til ejerskifteforsikringen og anser denne for at dække skader, som tilstandsrapporten ikke har anført 31. Trods den store tillid og tilfredshed med huseftersynsordningen afslører undersøgelsen alligevel, at der er et gab mellem måden, som forbrugerne tror at ordningen virker og måden, som den reelt virker på 32. Af undersøgelsen fremgår det yderligere, at et stort flertal (75 %) af boligkøberne er tilfredse med huseftersynsordningen, mens et mindre, men ikke uvæsentligt antal, ønsker den nedlagt 33. Det fremgår, at problemerne ved huseftersynsordningen er, at forbrugerne ikke har et godt nok kendskab til de præmisser og forudsætninger, der gælder med hensyn til tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer. Forbrugerne tror, at tilstandsrapporten er en form for varedeklaration over ejendommen og fortæller mere, end den faktisk gør. Dette er med til, at der hos forbrugerne opstår et brist i de forventninger, de har til tilstandsrapportens funktioner, samt hvad en ejerskifteforsikring netop dækker over 34. Det fremgår endvidere, at 8 ud af 10 forbrugere føler sig usikre over tilstandsrapportens kvalitet og anvendelighed, idet eftersynet af ejendommen kun sker ved en visuel gennemgang. Det sidste område, som forbrugerne finder særligt problematisk, er karakterskalaen. Realdanias undersøgelse viser, at forbrugerne finder det svært at skelne mellem, hvad de forskellige karakterer betyder for netop dem, og de har dermed svært ved at forholde sig til dem. De fokuserer kun på K3-skader og glemmer, at sådanne ikke nødvendigvis behøver at være dyre at udbedre, mens K2-skader derimod kan være det. Forbrugerne har dermed svært ved at vurdere, hvad de forskellige karakterer symboliserer, og hvad de kan betyde med hensyn til udbedringsomkostninger 35. Der var ifølge undersøgelsen et generelt ønske om, at tilstandsrapporten øges i omfang, der hidtil ikke var en del af rapporten. Som udgangspunkt ønskedes hele ejendommen vurderet i rapporten. Dette ønske er delvist efterkommet idet der til tilstandsrapporten nu laves en hustypebeskrivelse, hvilken gennemgås i afsnit Øvrige områder, som forbrugerne ønskede dækket i rapporten, var el- og vvs 30 Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s Ibid. s. 9. Side 15 af 40

17 installationernes omfang og lovlighed. Disse områder er netop dem, som pr. 1. maj 2012 blev en del af udarbejdelsen af tilstandsrapporten; elinstallationsrapporten dog som separat rapport. Andre områder, som forbrugerne i vid udstrækning ønskede omfattet, var muligheden for at drøfte tilstandsrapporten med den bygningssagkyndige, samt oplysninger omkring ejendommens indeklima og oplysninger om eventuelle miljøbelastninger på matriklen 36. Disse er endnu ikke indbefattet i tilstandsrapporten. Af undersøgelsen fremgår det, at 6 ud af 10 forbrugere var villige til at betale mere for en tilstandsrapport, dog ikke meget og kun forudsat at rapporten dækkede bredere. Det fremgår også, at 3 ud af 4 forbrugere ville være villige til at betale en højere præmie for at sikre sig, at ejerskifteforsikringen dækkede de områder, der ikke var nævnt i tilstandsrapporten 37. Smertegrænsen for, hvor meget forbrugerne var villige til at betale mere for ejerskifteforsikringen, lå på omkring kr pr. år, hvilket vil sige kr i alt for den 5 årige dækningsperiode 38. Disse resultater må derfor anses som udtryk for at stigende omkostninger i forbindelse med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer er accepteret blandt størstedelen af forbrugerne, forudsat at dækningsomfanget øges Hustypebeskrivelsen En hustypebeskrivelse er en relevant beskrivelse af den pågældende ejendom og indeholder en generel og supplerende information omkring hustypen samt informationer omkring kloaksystem og radon, der er en gasart fra undergrunden. Der findes i alt 31 forskellige hustypebeskrivelser, hvor der under hver hustype opgøres, hvad man kan forvente af den pågældende type ejendom 39. Den er altså ment som hjælp til forbrugerne med styring af forventninger til ejendommen. I et eksempel på en ejendom betegnet som "Typehus " 40 angives eksempelvis, at hustypen ikke kan sammenlignes med et nybygget hus på grund af vejrmæssigt slid. I hustypebeskrivelsen fraskrives der dermed visse områder, som forbrugerne bør være opmærksomme på ved den pågældende hustype; med andre ord nedskrives nogle forventninger. Boligkøberne gøres opmærksomme på områder som fundament, vægge, tag, installationer, radon og kloaksystemerne ved ejendommen, anført efter alder. 36 Ibid. s Ibid. s Ejerskifteforsikringer dækkes i afsnit 6 39 Hustypebeskrivelser - huseftersynsinfo.dk - (Http://www.huseftersyninfo.dk/hustypebeskrivelser) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: typehus pdf - Huseftersyn - Typehus Hustypebeskrivelse - huseftersynsinfo.dk - (Http://www.huseftersyninfo.dk/file/216739/12typehus pdf) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Side 16 af 40

18 Priser på tilstandsrapporter før og efter de nye tiltag Prisen for udarbejdelse af en tilstandsrapport er ved lov fastsat med et maksimalt vederlag pr. ejendom. Prisen bestemmes ud fra det samlede bygningsareal, og hvornår hovedhuset er opført. Det samlede bygningsareal er summen af etagernes arealer inkl. stueetagens areal og areal af evt. mansardetage 41, men ekskl. areal af kælder og tagetage. Etagernes størrelse udregnes ud fra det bebyggede areal jf. BBR meddelelsen 42. Nedenfor er opført prisfordelingen for ejendomme omtalt som enfamiliehuse anno og : Priserne for år 2011 er anført i parentes og i kursiv. Samlet bygningsareal jf. BBR Hovedhus opført 1940 eller senere Hovedhus opført før 1940 Grundtakst ekskl. moms Under (4.181,50) 100 m , (5.565,00) 199 m , (6.963,50) 299 m ,00 Administrations tillæg ekskl. moms (403,00) 403,00 (403,00) 403,00 (403,00) 403,00 I alt ekskl. moms (4.586,50) 4.690,00 (5.968,00) 6.105,50 (7.366,50) 7.539,00 I alt inkl. moms (5.733,00) 5.826,50 (7.460,00) 7.632,00 (9.208,00) 9.423,50 Grundtakst ekskl. moms (4.827,00) 4.946,50 (6.412,00) 6.570,50 (7.998,00) 8.196,00 Administrations tillæg ekskl. moms (403,00) 403,00 (403,00) 403,00 (403,00) 403, m 2 + Vederlaget aftales individuelt Vederlaget aftales individuelt I alt ekskl. moms (5.230,00) 5.349,50 (6.815,00) 6.973,50 (8.401,00) 8.599,00 I alt inkl. moms (6.537,50) 6.687,00 (8.519,00) 8.717,00 (10.501,50) ,50 Tabel 1 Priser for tilstandsrapporter Prisen for udarbejdelse af tilstandsrapporter er i sig selv ikke blevet meget dyrere, end den var indtil ændringen i 2012 og holder sig indenfor hvad der synes accepteret hos forbrugerne jf. afsnit Ud fra ovenstående tabel ses det, at prisen for en tilstandsrapport fra 2011 til 2012 kun er steget med ganske få procent. Prisforøgelsen skal ses i lyset af det bredere område, som tilstandsrapporten skal dække over, såsom hustypebeskrivelsen og vvs installationerne. Vvs installationerne tjekkes for manglende eller væsentlig nedsat funktion, men der skal ikke foretages en egentlig undersøgelse af installationerne i forbindelse med tilstandsrapporten. 41 Mansardetage er et areal af boligen i kælderetage, dog med åbning ud mod udendørsarealer. 42 Bekendtgørelse om huseftersynsordningen - Retsinformation.dk - Bilag 1 - (Https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140087#Bil1) - Underskrevet af Carsten Hansen - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Offentliggørelsesdato: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om huseftersynsordningen - BEK nr. 840 af 06/07/2011 Historisk - Bilag 1 - Retsinformation.dk - (Https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138055) - Underskrevet af Henning Steensig - Økonomi- og Erhvervsministeriet - Offentliggørelsesdato: Bekendtgørelse om huseftersynsordningen - Retsinformation.dk - Bilag 1 - (Https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140087#Bil1) - Underskrevet af Carsten Hansen - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - Offentliggørelsesdato: Side 17 af 40

19 5.2. Elinstallationsrapportens indhold og pris Den nye udgave af tilstandsrapporten blev som tidligere nævnt tilført en elinstallationsrapport som følge af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Samtidig er basis ejerskifteforsikringen blevet udvidet, således risikoen for at komme til at hænge på skjulte fejl og mangler, bliver markant reduceret. Elinstallationsrapporten er blevet oprettet for at sikre en mere detaljeret og præcis viden omkring boligens samlede standard, og for at både køber og sælger kan sikre sig bedre mod eventuelle skjulte fejl og mangler. En elinstallationsrapport udarbejdes af en autoriseret elinstallatør, der gennemgår boligens elektriske installationer for eventuelle fejl og mangler, ulovligheder og/eller tegn på slid. Gennemgangen foretages af de bygninger, som hører med til den almindelige beboelsesfunktion, dvs., selve boligen, eventuelt garage eller carport og brændeskur. En af de primære grunde til, at man fremover skulle udarbejde en elinstallationsrapport er, at elektricitet ligger som skyld for mange husbrande. Alene i år 2010 var elinstallationer skyld i cirka registrerede brande, som var forårsaget af elektricitet 45. Elektricitetsrådet angiver, at dårlige elinstallationer er skyld i to brande dagligt 46 og de lavede i 2003 en undersøgelse, hvori det blev konkluderet, at 8 ud af 10 boliger havde alvorlige fejl i elinstallationerne og dermed potentielt var en brandfare 47. Gennemgangen, som elinstallatøren foretager, angives i samme karakterskala som den almindelige tilstandsrapport (Se karakterskalaen i bilag 3). Elinstallatøren gennemgår synlige installationer som eltavler, kontrolmåling af fejlstrømsafbryder, stikkontakter og lampeudtag, samt lavvoltsinstallationer m.v. Hvad en elinstallationsrapport ikke indeholder, er områder som skjulte ledninger, lamper i indkørsel samt hårde hvidevarer og deres installation. Den udarbejdede elinstallationsrapport er efterfølgende gældende i et år fra datoen, hvor den er dateret 48 og prissat som efterfølgende 49 : 45 Brandstatistikken for 2010 / Statistik over elbrande / Statistikker / Publikationer / Global :: sik.dk - Sikkerhedsstyrelsen - (Http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Statistikker/Statistik-overelbrande/Brandstatistikken-for-2010) - Side 6 - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Parcelhusejernes Landsforening - Artikler - Parcelhus.dk - Elektricitetsrådet - (Http://www.parcelhus.dk/module/articles/art/1305/D%C3%A5rlige+elinstallationer+er+skyld+i+to+brande+om+dagen/2) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Tilstandsrapport og elinstallationsrapport ved køb og salg af bolig - Bolius.dk - (Http://www.bolius.dk/altom/forsikringer/artikel/tilstandsrapport-og-elinstallationsrapport-ved-koeb-og-salg-af-bolig/) - Af Aksel Brink, Tine R. Sode, Gusta Clasen & Kristine Virén - Offentliggørelsesdato: og opdateret: Huseftersynsordningen - Elinstallationsrapportens indhold - Eleftersyn - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/elinstallationsrapportens-indhold) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Huseftersynsordningen - Priser på elinstallationsrapporter - Eleftersyn - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/priser-paa-elinstallationsrapporter) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Side 18 af 40

20 Samlet bygningsareal jf. BBR Under 100 Hovedhus opført 2001 eller senere Hovedhus opført før 2001 Maksimalt Administrations I alt I alt ekskl. tillæg ekskl. ekskl. inkl. moms moms moms moms Maksimalt Administrations I alt I alt inkl. ekskl. tillæg ekskl. ekskl. moms moms moms moms m ,00 77, , , ,00 77, , , m ,00 77, , , ,00 77, , , m ,00 77, , , ,00 77, , , m 2 + Vederlaget aftales individuelt Vederlaget aftales individuelt Tabel 2 - Priser for elinstallationsrapporter Priserne er baseret på en maksimal pris, som gennemgangen og udarbejdelsen af elinstallationsrapporten må koste. Prisen for elinstallationsrapporten kommer således som en ekstra udgift i forbindelse med udarbejdelsen af en tilstandsrapport, og er et krav for, at der kan udarbejdes en ejerskifteforsikring på boligen. Det vil sige, at til trods for der er tale om to forskellige rapporter, er den samlede udgift blevet højere for sælger af boligen, som er parten, der har udgiften til tilstandsrapport og elinstallationsrapport Overgangsordningen mellem tilstandsrapporterne Et område, der også har været aktuelt ved tilstandsrapporter er, hvordan boligsælgerne med tilstandsrapporter udarbejdet umiddelbart før de nye tiltag, skulle forholde sig. Til dette blev der oprettet en overgangsordning. Denne betyder, at rapporter der er udarbejdet før den 1. maj 2012, kan blive opdateret, således de indeholder samme oplysninger, som de rapporter, der er udarbejdet efter denne dato. Gamle tilstandsrapporter vil dermed beholde gyldigheden frem til det oprindelige tidspunkt for, hvornår de skal fornyes. Overgangsordningen betyder, at en bygningssagkyndig skal udarbejde et tillæg, hvor der oplyses omkring restlevetiden på taget, samt oplysninger omkring hustypen og vvs installationerne. Hertil kommer elinstallationsrapporten Delkonklusion Tilstandsrapporten er en rapport, der er blevet udvidet som følge af nye tiltag pr. 1. maj Disse tiltag indbefatter hustypebeskrivelse, informationer omkring boligens vvs installationer samt angivelse af, hvad den korteste restlevetid forventes at være på taget. Boligkøberen får 50 Huseftersynsordningen - Overgangsordning for tilstandsrapporter - Boligejer.dk - (Http://www.boligejer.dk/overgangsordning-tilstandsrapporter) - Forfatter ikke oplyst - Offentliggørelsesdato: Side 19 af 40

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.: 40 87 50 22 for ejendommen Sælger Rita Vinding Adresse Østerbro 8 Postnr. og by 8570 Trustrup Dato 30.07.2015 Udløbsdato 30.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Sleftersyn ApS Højmarken 7 9560 Hadsund Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen for ejendommen Sælger Kristine Berggren Nielsen og Kasper Overgaard Berggren Poulsen Adresse Ringebæk Søvej 17 Postnr. og by 2660 Brøndby Strand Dato 20.02.2015 Udløbsdato 20.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00 for ejendommen Sælger Karsten Brandt Clausen Adresse Grønvej 99 Postnr. og by 5260 Odense S Dato 25.06.2012 Udløbsdato 25.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen for ejendommen Sælger Inge marie wortmann Adresse vestergade 33 Postnr. og by 6330 padborg Dato 14.05.2012 Udløbsdato 14.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af factum2 el & teknik

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf. for ejendommen Sælger Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen Adresse Horseballevej 34 Postnr. og by 5672 Broby Dato 02.05.2013 Udløbsdato 02.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44

Elinstallationsrapport for ejendommen. Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680 Solrød Strand Tlf.: 60 60 60 44 for ejendommen Sælger Dannie Truberg Adresse Bredagervej 74 Postnr. og by 4100 Ringsted Dato 27.06.2013 Udløbsdato 27.06.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Krebs Arnbo Gyldenløves Kvarter 32 2680

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER

Elinstallationsrapport for ejendommen. Anita andersen (Boet efter Jacob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER for ejendommen Sælger Anita andersen (Boet efter cob Nyboe Pedersen) CODEX ADVOKATER Adresse Sallvej 180 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 27.05.2015 Udløbsdato 27.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Gert Gammelgaard Adresse Åskrænten 10 Postnr. og by 7540 Haderup Dato 26.09.2014 Udløbsdato 26.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.:

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tomas Jensen & Kira Svensson. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Tomas Jensen & Kira Svensson. Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf. for ejendommen Sælger Tomas Jensen & Kira Svensson Adresse Risbystræde 20 Postnr. og by 2620 Albertslund Dato 15.04.2014 Udløbsdato 15.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeeftersyn P/S Guldbergsgade

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger rene nielsen (Boet efter bjarne dahl nielsen) Adresse Rolighedsvej 12 Postnr. og by 8450 Hammel Dato 25.03.2015 Udløbsdato 25.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL ApS

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 64 41 04 91 for ejendommen Sælger Tommi Svend Højbjerg Adresse Langstedgyden 5 Postnr. og by 5610 Assens Dato 09.03.2014 Udløbsdato 09.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S Ryhavevej 50

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk for ejendommen Sælger Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk Adresse Hjermvej 67 Postnr. og by 7560 Hjerm Dato 15.08.2012 Udløbsdato 15.08.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337

Elinstallationsrapport for ejendommen. Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10 Øster Lindet 6630 Rødding Tlf.: 74846337 for ejendommen Sælger kob Møller Buchwald Adresse Engvej 5 Postnr. og by 6640 Lunderskov Dato 18.11.2014 Udløbsdato 18.11.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Øster Lindet El-Service ApS Lindevej 10

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen Sælger Heidi Nørregaard Adresse Bodegårdsvej 14 Postnr. og by 3050 Humlebæk Dato 24.11.2013 Udløbsdato 24.11.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13. 8700 Horsens. Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13. 8700 Horsens. Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Kent Lyager Laursen Adresse Anemonevej 22 Postnr. og by 8700 Horsens Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber Adresse Hyrupvej 18 Postnr. og by 6541 Bevtoft Dato 08.04.2014 Udløbsdato 08.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Niels & nne Refsgaard Adresse Liljehaven 35 Postnr. og by 2765 Smørum Dato 07.05.2014 Udløbsdato 07.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk

Om os. Tilsynsmyndighed er Finanstilsynet. FRIDA Forsikring Agentur A/S Telefon: +45 7070 7879 Web: www.fridaforsikring.dk Om os Når du køber din næste bolig eller vælger at bygge et nyt hjem, skal der træffes mange store beslutninger. Forsikring af huset er blot én af dem. Her er FRIDA din partner. FRIDA er specialister indenfor

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000

Elinstallationsrapport for ejendommen. SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 62522000 for ejendommen Sælger Tobias Petersen Adresse Græsvængevej 10 Postnr. og by 5960 Marstal Dato 18.09.2014 Udløbsdato 18.09.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed SR-Electric ApS Lerbækken 4 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne:

Titelblad. Kandidateksamen i Jura. Eksamen: Aalborg Universitet. Uddannelsessted: Dansk: Emne: 1 Titelblad Eksamen: Uddannelsessted: Emne: Kandidateksamen i Jura Aalborg Universitet Dansk: Parternes retsstilling i tvivlstilfælde om huseftersynsordningens rækkevidde Engelsk: The parties legal position

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28.

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Holm-Pedersen Slotsgade 5 8550 Ryomgård v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Guide til køb af bolig

Guide til køb af bolig Guide til køb af bolig Denne guide er for dig, der gerne vil have en hurtig introduktion til nogle af de mange ord og begreber, som du støder på, når du vil købe en bolig. Med guiden i hånden er du godt

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere