Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a"

Transkript

1 Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktperson: Per Madsen Økonomidirektør Telefon Contents Fax Copenhagen Airports A/S Page 1 of 25 CVR nr

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resume for de første ni måneder af Highlights af resultaterne... 3 Forventninger til HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 5 LEDELSENS DELÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resultatopgørelse korrigeret for særlige forhold... 7 Trafik... 9 Kommerciel International Øvrige resultatposter Pengestrømsopgørelse Øvrige forhold Forventninger til Risici og usikkerhedsfaktorer KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen og selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 25

3 DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september RESUME FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2011 Københavns Lufthavne A/S (CPH) leverede et tredje kvartal med en passagervækst på 2,6 procent, med stigning i omsætning samt resultat før skat. Væksten skyldes primært flere passagerer, samt højere omsætning i både shoppingcenter og parkering. CPH fastholder forventningerne til året med en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. Passagertallet i Københavns Lufthavn er efter de første tre kvartaler af 2011 steget med 6,6 procent i forhold til samme periode sidste år, og omsætningen er steget med 2,1 procent til DKK 2.512,0 mio. Det betyder, at resultat før skat steg med 0,7 procent til DKK 797,7 mio. Det rapporterede EDITDA udgjorde DKK 1.338,7 mio., hvilket er lidt højere end i Korrigeret for salget af en række mexicanske lufthavne (ITA), ophør af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo samt askeskyen i 2010 ligger den underliggende EBITDA-vækst på 7,2 procent. I tredje kvartal har Gulf Air åbnet en rute til Bahrain og Emirates har åbnet sin rute til Dubai, og den fortsatte vækst i de interkontinentale ruter er med til at styrke Københavns Lufthavns funktion, som nordeuropæisk knudepunkt. Trafikomsætningen er steget med 9,1 procent primært grundet stigningen i antallet passagerer. Fremgang i shopping og parkering Den kommercielle omsætning var positiv påvirket af en stigning på 13,5 procent i koncessionsindtægterne i shoppingcentret og en stigning i omsætningen på parkering på 9,9 procent. Dette blev dog mere en modsvaret af ophøret af den langsigtede lejekontrakt med SAS Cargo i Den samlede omsætning i det kommercielle segment faldt med 4,4 procent. I tredje kvartal åbnede Ilse Jakobsen og Marimekko samt to Illums Bolighus julestuer, og de er med til at sikre, at Københavns Lufthavns shoppingcenter fortsætter udrulningen af den nye strategi med større prisdifferentiering, der blev indledt i 2010, hvilket betyder, at CPH har budt velkommen til en række stærke danske og internationale brands i en anden priskategori. Kapacitetsinvesteringer CPH er forpligtet til at investere i lufthavnskapacitet og har derfor foretaget en række investeringer år til dato. De største investeringer omfatter blandt andet et nyt check-in område i Terminal 2, optimering og ombygning af bagageanlægget, cruise check-in i Hangar 145, opgradering af varemodtagelsen (indgang øst), udvidelsen af Cargo City området, renovering af installationer og dræningsanlægget, udbygninger i shoppingcentret samt it systemer. Ændring af ejerskab MAp Airports International Limited (MAp) og Ontario Teachers Pension Plan Board (OTPP) har nu indgået en bindende aftale om salg af MAp s ikke-kontrollerende aktiepost i CPH. I den forbindelse har MAp meddelt, at MAp ikke længere ejer direkte eller indirekte ejerandele i CPH. OTPP har samtidig meddelt, at OTPP nu ejer en ikke-kontrollerende indirekte ejerandel på 30 procent i CPH. HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 6,6 procent i de første ni måneder af Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 10,1 procent, og transfererende passagerer faldt med 4,1 procent. Når der korrigeres for effekten af askeskyen i 2010, var den underliggende passagervækst 4,3 procent Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 25

4 Den underliggende omsætning steg med 7,0 procent, når der korrigeres for særlige forhold. Den rapporterede omsætningen steg med 2,1 procent til DKK 2.512,0 mio. (2010: DKK 2.459,5 mio.), hvilket hovedsagligt skyldes askeskyen i 2010 og en stigning i passagertallet. Dette blev delvist modsvaret af salget af ITA samt aftale om opsigelse af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo Korrigeret for særlige forhold, steg det underliggende EBITDA med 7,2 procent. Det rapporterede EBITDA steg med 0,1 procent til DKK 1.338,7 mio. (2010: DKK 1.336,8 mio.) Det underliggende EBIT steg med 14,2 procent, når der korrigeres for særlige forhold. Det rapporterede EBIT faldt med 2,6 procent til DKK 954,6 mio. (2010: DKK 980,0 mio.) Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 58,1 mio., hvilket primært skyldes en høj ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med tilbagebetaling og opsigelse af bankfaciliteter i juni 2010 og markedsværdireguleringer i 2010, der hovedsagligt vedrører et tab på terminering af renteswaps Resultat før skat steg til DKK 797,7 mio. (2010: DKK 792,1 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 819,0 mio. (2010: DKK 839,0 mio.), og var påvirket af salget af ITA i 2010 og opsigelsen af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo i Dette blev delvist modsvaret af en stigning i passagertallet samt askeskyen i 2010 Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 484,1 mio. i de første ni måneder af 2011 (2010: DKK 519,0 mio.) I marts 2011 opsagde CPH ikke-udnyttede bankfaciliteter svarende til DKK 924,9 mio. med udløb i marts Samtidig etablerede CPH fire femårige garanterede bilaterale faciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter har resulteret i væsentligt forbedrede vilkår for CPH og adresserer alle refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. Desuden sikrer de nye faciliteter, at CPH fortsat vil være i stand til at overholde sine investeringsforpligtelser på DKK mio. i henhold til takstregulativet i perioden 1. oktober 2009 til 31. marts Samtidig er der etableret et tilstrækkeligt kapitalberedskab til at finansiere yderligere investeringer FORVENTNINGER TIL 2011 På baggrund af det forventede trafikprogram for 2011 forventes en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. Driftsomkostningerne forventes at være højere primært på grund af den forventede passagervækst, omkostningsinflation samt afskrivninger afledt af det fortsat høje investeringsniveau med fokus på fortsat vækst. Samlet set forventes resultat før skat at være på niveau med 2010, når der tages højde for særlige forhold. I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt suppleret af kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 25

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Resultatopgørelse (DKK mio.) Q Q ÅTD 2011 ÅTD Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse (DKK mio.) Anden totalindkomst Totalindkomst Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 57,8% 55,2% 53,3% 54,4% 60,6% EBIT-margin 44,1% 40,9% 38,0% 39,8% 45,4% Aktivernes omsætningshastighed 0,44 0,42 0,40 0,40 0,39 Afkastningsgrad 19,4% 17,0% 15,1% 16,0% 17,9% Egenkapitalforrentning 37,0% 28,5% 26,1% 24,4% 27,2% Soliditetsgrad 32,5% 34,9% 32,5% 34,9% 37,5% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 136,1 115,9 100,3 98,2 115,8 Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 200,5 178,0 165,6 158,8 178,5 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,8 398,3 360,8 398,3 443,5 NOPAT margin 30,8% 31,0% 28,1% 30,2% 36,1% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,46 0,41 0,40 0,40 0,39 ROCE 14,2% 12,8% 11,3% 12,2% 14,1% Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 25

6 LEDELSENS DELÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2011 Resultat for tredje kvartal 2011 Udviklingen i tredje kvartal 2011 var positivt påvirket af en stigning i passagertallet på 2,6 procent i Københavns Lufthavn. Koncernens resultat før skat for tredje kvartal 2011 udgjorde DKK 365,7 mio., når der korrigeres for særlige forhold på DKK 4,8 mio. som vedrørte omkostninger til omstrukturering primært vedrørende de administrative medarbejdere. Resultat i forhold til 2010 Den underliggende koncernomsætning er steget med 7,0 procent. Den rapporterede koncernomsætning steg med DKK 52,5 mio. til DKK 2.512,0 mio. Trafikindtægterne er steget med 9,1 procent til DKK 1.392,3 mio., hvilket skyldes stigningen i passagertallet. Den kommercielle omsætning var positivt påvirket af en stigning i omsætningen fra shoppingcentret på 13,5 procent, hvilket hovedsagligt skyldes en stigning i antallet af passagerer samt øget forbrug pr. passager i shoppingcentret, blandt andet drevet af åbningen af nye butikker og en stigning i omsætningen fra parkering. Dette blev dog mere end modsvaret af opsigelsen af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo i Den rapporterede kommercielle omsætning faldt med 4,4 procent. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med 7,8 procent til DKK 1.547,7 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Dette skyldes hovedsagligt en stigning i personaleomkostninger på DKK 48,7 mio. grundet lønregulering, åbningen af CPH Go og en stigning på 83 fuldtidsansatte (fra i de første ni måneder af 2010 til i de første ni måneder af 2011) grundet passagervæksten og myndighedskrav til securityområdet. Eksterne omkostninger er steget med DKK 35,5 mio. grundet det højere aktivitetsniveau i lufthavnen. Endvidere er afskrivningerne steget med DKK 27,3 mio. som følge af det højere investeringsniveau. Korrigeret for særlige forhold er det underliggende EBITDA steget med 7,2 procent. Det rapporterede EBITDA er steget med 0,1 procent til DKK 1.338,7 mio. Udviklingen var påvirket af salget af ITA, aftalen om opsigelse af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo og effekten af askeskyen i Resultatet af de internationale investeringer faldt med DKK 27,1 mio. i forhold til sidste år, hvilket skyldes salget af ITA i oktober Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 58,1 mio., hvilket primært skyldes ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med tilbagebetaling og opsigelse af bankfaciliteter i juni 2010 og markedsværdireguleringer i 2010, der hovedsagligt vedrørte et tab på terminering af renteswaps. Koncernens resultat før skat steg med DKK 5,6 mio. til DKK 797,7 mio. Korrigeret for særlige forhold er resultat før skat faldet med DKK 20,0 mio. til DKK 819,0 mio. 3. kvartal År til dato DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Omsætning 925,1 856,3 68,8 8,0% 2.512, ,5 52,5 2,1% EBITDA 534,4 472,4 62,0 13,1% 1.338, ,8 1,9 0,1% EBIT 408,0 350,4 57,6 16,4% 954,6 980,0-25,4-2,6% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder - 10,9-10,9-100,0% - 27,1-27,1-100,0% Nettofinansieringsomkostninger 47,1 49,8-2,7-5,4% 156,9 215,0-58,1-27,0% Resultat før skat 360,9 311,5 49,4 15,9% 797,7 792,1 5,6 0,7% Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 25

7 RESULTATOPGØRELSE KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD 1. januar - 30.september 2011 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige forhold 2.512,0 Særlige forhold - for særlige forhold 2.512,0 Andre driftsindtægter 11,6-11,6 Eksterne omkostninger 446,2-4,5 441,7 Personaleomkostninger 738,7-16,8 721,9 EBITDA 1.338,7 21, ,0 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 384,1-384,1 EBIT 954,6 21,3 975,9 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat Resultat før renter og skat 954,6 21,3 975,9 Nettofinansieringsomkostninger 156,9-156,9 Resultat før skat 797,7 21,3 819,0 Skat af periodens resultat 207,3 5,3 212,6 Periodens resultat 590,4 16,0 606,4 1. januar - 30.september 2010 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige forhold 2.459,5 Særlige forhold 3,2 for særlige forhold 2.462,7 Andre driftsindtægter 0,4-0,4 Eksterne omkostninger 430,2-24,0 406,2 Personaleomkostninger 692,9-19,7 673,2 EBITDA 1.336,8 46, ,7 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 356,8-356,8 EBIT 980,0 46, ,9 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 27,1-27,1 Resultat før renter og skat 1.007,1 46, ,0 Nettofinansieringsomkostninger 215,0-215,0 Resultat før skat 792,1 46,9 839,0 Skat af periodens resultat 214,2 11,7 225,9 Periodens resultat 577,9 35,2 613,1 Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 25

8 3. kvartal 2011 Inklusive særlige Særlige forhold Korrigeret for særlige DKK mio. forhold forhold Omsætning 925,1-925,1 Andre driftsindtægter 4,7-4,7 Eksterne omkostninger 150,3-1,8 148,5 Personaleomkostninger 245,1-3,0 242,1 EBITDA 534,4 4,8 539,2 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 126,4-126,4 EBIT 408,0 4,8 412,8 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat Resultat før renter og skat 408,0 4,8 412,8 Nettofinansieringsomkostninger 47,1-47,1 Resultat før skat 360,9 4,8 365,7 Skat af periodens resultat 93,8 1,2 95,0 Periodens resultat 267,1 3,6 270,7 3. kvartal 2010 Inklusive Korrigeret særlige Særlige for særlige DKK mio. Omsætning forhold 856,3 forhold - forhold 856,3 Andre driftsindtægter 0,3-0,3 Eksterne omkostninger 144,5-9,5 135,0 Personaleomkostninger 239,7-1,4 238,3 EBITDA 472,4 10,9 483,3 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 122,0-122,0 EBIT 350,4 10,9 361,3 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 10,9-10,9 Resultat før renter og skat 361,3 10,9 372,2 Nettofinansieringsomkostninger 49,8-49,8 Resultat før skat 311,5 10,9 322,4 Skat af periodens resultat 84,2 2,7 86,9 Periodens resultat 227,3 8,2 235,5 Opdeling på segmenter CPH har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. CPH s resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse samt noterne for perioden 1. januar 30. september 2011 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment År til dato Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Trafik 1.392, ,7 116,6 9,1% 260,0 188,9 71,1 37,6% Kommerciel 1.106, ,6-51,4-4,4% 689,2 774,4-85,2-11,0% Kerneområder 2.498, ,3 65,2 2,7% 949,2 963,3-14,1-1,5% International 13,5 26,2-12,7-48,5% 5,4 16,7-11,3-67,7% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder ,1-27,1-100,0% Internationale aktiviteter 13,5 26,2-12,7-48,5% 5,4 43,8-38,4-87,7% I alt 2.512, ,5 52,5 2,1% 954, ,1-52,5-5,2% Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 25

9 TRAFIK 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 520,0 487,6 32,4 6,6% 1.392, ,7 116,6 9,1% 1.691,4 Andre driftsindtægter 4,7 0,3 4,4-11,6 0,4 11,2-0,1 Resultat før renter 144,3 116,5 27,8 23,9% 260,0 188,9 71,1 37,6% 195,3 Segmentaktiver 5.636, ,1 280,8 5,2% 5.574,2 Passagerer Det samlede antal passagerer steg 2,6 procent i tredje kvartal 2011 i forhold til sidste år, hvor væksten primært er drevet af lokaltafgående passagerer til nye destinationer som Basel, Dubai og Doha samt eksisterende destinationer som Helsinki, London og Amsterdam. Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn udgjorde 17,3 millioner i de første ni måneder af 2011 svarende til en vækst på 6,6 procent. Den positive vækst er primært drevet af Europa herunder Amsterdam, Paris og Helsinki og Interkontinental herunder Doha, Toronto og Dubai. Indenrigstrafikken er på niveau med sidste år. Passagerer/vækst fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,6% 5,9% -0,1% Europa Interkontinental Indenrigs Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 10,1 procent, og antallet af transfer passagerer faldt med 4,1 procent. Lokaltafgående passagerer udgjorde 77,5 procent af alle afgående passagerer, mens transferpassagerer udgjorde 22,5 procent. For yderligere kommentarer til trafikken henvises til den senest offentliggjorte trafikstatistik for september Omsætning År til dato DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 293,0 278,5 14,5 5,2% Passagerafgifter 634,0 639,2-5,2-0,8% Securityafgifter 316,2 238,2 78,0 32,7% Handling 109,0 80,2 28,8 35,9% Opholdsafgifter, CUTE med videre 40,1 39,6 0,5 1,3% I alt 1.392, ,7 116,6 9,1% Den samlede trafikomsætning steg med 9,1 procent, hvilket er drevet af passagervæksten for afgående passagerer på 6,6 procent samt omlægning af taksterne i efteråret 2010, herunder prisindeksreguleringer pr. 1. april Startafgifter steg med 5,2 procent, hvilket primært skyldes en generelt stigning i den gennemsnitlige startvægt til trods for en forventet neutral udvikling i afgifterne. Passagerafgifterne faldt med 0,8 procent. Dette skyldes primært omlægning af passagertaksten som er sænket for de lokaltafgående passager og øget for transferende passagerer. Væksten for de lokaltafgående passagerer var lavere end udviklingen i taksterne. Faldet er samtidig påvirket af den lavere passagerafgift for benyttelse af CPH Go til trods for en stigning i passagertallet for CPH Go. Security- og handlingafgifterne steg samlet set med DKK 106,8 mio. svarende til 33,5 procent, hvilket hovedsagligt skyldes omlægning af taksterne for security og handling, samt den positive passager vækst. Resultat før renter (EBIT) Stigningen i EBIT skyldes hovedsagligt en stigning i omsætningen og andre driftsindtægter. Stigningen blev delvist modsvaret af højere personaleomkostninger grundet højere aktivitet og myndighedskrav til security-området samt højere afskrivninger grundet det høje investeringsniveau. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 25

10 KOMMERCIEL 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 400,6 359,8 40,8 11,3% 1.106, ,6-51,4-4,4% 1.510,9 Resultat før renter 261,9 228,9 33,0 14,4% 689,2 774,4-85,2-11,0% 965,9 Segmentaktiver 2.805, ,6-120,7-4,1% 2.800,5 Omsætning Lejeindtægter Koncessionsindtægter År til dato År til dato DKK mio Udv. Pct. DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 93,3 227,7-134,4-59,0% Shoppingcenter 449,9 396,4 53,5 13,5% Udlejning af arealer 34,7 45,0-10,3-22,8% Parkering 206,5 187,9 18,6 9,9% Øvrige lejeindtægter 7,9 11,3-3,4-30,2% Øvrige indtægter 39,7 37,1 2,6 7,1% I alt 135,9 284,0-148,1-52,2% I alt 696,1 621,4 74,7 12,0% Koncessionsindtægten fra shoppingcentret steg med 13,5 procent hovedsageligt grundet stigningen i passagertallet og en stigning i omsætning pr. passager. Omsætningen var positivt påvirket i alle forretningsområder. Udviklingen af centret mod en større differentiering af produkter og priser er fortsat i de første ni måneder af 2011 med åbningen af blandt andet H&M, Lagkagehuset, Hamleys legetøj, Marimekko og Molo børnetøj. Korrigeret for askeskyen, der påvirkede 2010 omsætningen negativt, ville stigningen have været på 10,7 procent. Omsætningen fra parkering er steget 9,9 procent, primært drevet af stigningen i antallet af lokaltafgående passagerer på 10,1 procent samt af penetrationen nu fastholdes i de fleste, vigtige segmenter. Især fritidssegmentet klarer sig godt. Øvrige indtægter er steget med 7,1 procent, hovedsagligt på grund af en stigning i markedsføringsindtægterne. Markedsføringsindtægterne var sidste år negativt påvirket af et leverandørskifte og efterfølgende opstartsperiode. Omsætningen fra leje er faldet, hvilket primært skyldes effekten af opsigelsen af den langsigtede lejekontrakt med SAS Cargo i Det blev delvist modsvaret af nye lejemål og lejereguleringer på eksisterende kontrakter. CPH udvikler og fremmer aktivt de ledige faciliteter i tilknytning til den tidligere SAS Cargo bygning. Korrigeret for SAS Cargo-effekten steg omsætningen fra leje med 2,7 procent. Salg af tjenesteydelser med videre År til dato DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 141,1 129,9 11,2 8,6% Øvrige 133,1 122,3 10,8 8,8% I alt 274,2 252,2 22,0 8,7% Omsætningen fra hotelaktiviteten steg med 8,6 procent hovedsageligt grundet en højere belægning. Dette kombineret med flere konferencer har afledt en højere aktivitet i restauranten. Belægningsprocenten på værelserne er stadig den højeste sammenlignet med Københavns centrum. Øvrige indtægter indeholder indtægter fra serviceordningen for rejsende med handicap (PRM), som blev påvirket af stigningen i passagertallet. Denne service ydes på non-profit, transparent basis og dækker omkostningerne til den eksterne serviceleverandør. Resultat før renter (EBIT) EBIT faldt med DKK 85,2 million, hovedsageligt grundet et fald i omsætningen på grund af opsigelsen af en lejekontrakt med SAS Cargo i Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 25

11 INTERNATIONAL 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 4,5 8,9-4,4-49,4% 13,5 26,2-12,7-48,5% 36,4 Andre driftsindtægter ,7 EBIT 1,7 5,0-3,3-66,0% 5,4 16,7-11,3-67,7% 310,6 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder - 10,9-10,9-100,0% - 27,1-27,1-100,0% 27,1 Resultat før renter 1,7 15,9-14,2-89,3% 5,4 43,8-38,4-87,7% 337,7 Segmentaktiver 1,9 4,8-2,9-59,7% 4,6 Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 175,0-174,6-99,8% 0,4 Omsætning Omsætningen faldt sammenlignet med sidste år primært grundet genforhandling af TSA-aftalen med ITA efter salget af kapitalandelen i ITA i 2010 samt et lidt lavere performance-afhængigt honorar fra NIAL. EBIT EBIT faldt med DKK 11,3 mio. i forhold til 2010 grundet faldet i konsulentydelserne til ITA. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat Sammenlignet med 2010 er resultatet af kapitalandelene faldet med DKK 27,1 mio. grundet salget af ITA i oktober Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 25

12 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger År til dato DKK mio Udv. Renter 152,2 144,5 7,7 Markedsværdireguleringer - 25,7-25,7 Øvrige finansielle omkostninger 4,7 44,8-40,1 I alt 156,9 215,0-58,1 Nettorenteomkostningerne var DKK 7,7 mio. højere i 2011 grundet en mindre stigning i koncerngælden. Der var ingen væsentlige markedsværdireguleringer i 2011 i modsætning til markedsværdireguleringer på DKK 25,7 mio. i Markedsværditab i 2010 vedrører hovedsagligt terminering af renteswaps. Øvrige finansielle omkostninger faldt med DKK 40,1 mio. i 2011 hovedsageligt som følge af høj ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med tilbagebetaling og opsigelse af bankfaciliteter i juni Derudover er omkostninger til commitment fees faldet i 2011 som følge af lavere lånemarginaler. I marts 2011 opsagde CPH uudnyttede bankfaciliteter svarende til DKK 924,9 mio. med udløb i marts Samtidig etablerede CPH fire femårige garanterede bilaterale bankfaciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter har resulteret i væsentligt forbedrede vilkår for CPH og adresserer samtidig alle kendte refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. Desuden sikrer de nye faciliteter, at CPH vil være i stand til at overholde sine investeringsforpligtelser på DKK mio. i henhold til takstregulativet i perioden 1. oktober 2009 til 31. marts Samtidig er der etableret et tilstrækkeligt kapitalberedskab til at finansiere yderligere investeringer. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE År til dato DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 1.079,5 942,5 137,0 Investeringsaktivitet -482,6-500,3 17,7 Finansieringsaktivitet ,4-404,3-836,1 Pengestrømme i alt -643,5 37,9-681,4 Likvider primo 902,6 450,2 452,4 Likvider ultimo 259,1 488,1-229,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet Stigningen i pengestrømme fra driftsaktiviteten skyldes primært stigningen i passagertallet, modtaget tilgodehavende i 2011 vedrørende opsigelse af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo i 2010 og lavere nettofinansieringsomkostninger primært grundet terminering af renteswap i 2010, der udløste en negativ markedsværdiregulering. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde i tredje kvartal DKK 150,7 mio. Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde således DKK 484,1 mio. i de første ni måneder af De største investeringer omfatter blandt andet et nyt check-in område i Terminal 2, optimering og ombygning af bagageanlægget, cruise check-in i Hangar 145, opgradering af varemodtagelsen (indgang øst), udvidelsen af Cargo City området, renovering af installationer og dræningsanlægget, udbygninger i shoppingcentret samt it systemer. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteter vedrører udbetaling af udbytte i april og august 2011 samt et mindre afdrag på realkreditlån. Likvider CPH havde DKK 259,1 mio. i likvider samt uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 2.150,0 mio. pr. 30. september Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 25

13 ØVRIGE FORHOLD FORVENTNINGER TIL 2011 Forventninger til resultat før skat I årsrapporten for 2010 forventedes for 2011 en stigning i det samlede antal passagerer. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2010, primært grundet den forventede passagervækst samt omkostningsinflationen. Finansieringsomkostningerne forventes at være lavere end i Grundet det høje investeringsniveau i 2011 forventes afskrivningerne at stige og resultat før skat forventes stadig at være på niveau med 2010, når der korrigeres for særlige forhold. Forventningerne til 2011 fastholdes. Forventninger til investeringer i materielle anlægsaktiver Som beskrevet i årsrapporten for 2010 forventes investeringer i materielle anlægsaktiver fortsat at være på et højt niveau i I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. Dertil kommer andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. I både 2010 og 2011 er niveauet for investeringerne væsentlig højere. Investeringer i anlægsaktiver i de første ni måneder af 2011 omfatter igangværende arbejder vedrørende et nyt check-in område i Terminal 2, optimering og ombygning af bagageanlægget, cruise check-in i Hangar 145, opgradering af varemodtagelsen (indgang øst), udviklingen af Cargo City området, renovering af installationer og dræningsanlægget, udvikling i shoppingcentret samt it-systemer. Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPH s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPH s serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Der er ikke ud over det i delårsrapportens øvrige afsnit anførte sket væsentlige ændringer i CPH s risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 25

14 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 3. kvartal År til dato DKK mio Trafikindtægter 520,0 487, , ,7 Koncessionsindtægter 260,5 230,6 696,1 621,4 Lejeindtægter 45,6 44,4 135,9 284,0 Salg af tjenesteydelser med videre 99,0 93,7 287,7 278,4 Omsætning 925,1 856, , ,5 Andre driftsindtægter 4,7 0,3 11,6 0,4 Eksterne omkostninger 150,3 144,5 446,2 430,2 Personaleomkostninger 245,1 239,7 738,7 692,9 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 126,4 122,0 384,1 356,8 Driftsresultat 408,0 350,4 954,6 980,0 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat - 10,9-27,1 Finansielle indtægter 3,6 3,2 12,5 9,0 Finansielle omkostninger 50,7 53,0 169,4 224,0 Resultat før skat 360,9 311,5 797,7 792,1 Skat af periodens resultat 93,8 84,2 207,3 214,2 Periodens resultat 267,1 227,3 590,4 577,9 Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS basic and diluted) 136,1 115,9 100,3 98,2 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 25

15 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 3. kvartal År til dato DKK mio Periodens resultat 267,1 227,3 590,4 577,9 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder - -14,2-13,9 Regulering af investering i associerede virksomheder - 5,7-5,7 Værdiregulering af sikringstransaktioner 128,2-342,0-65,8-18,4 Værdiregulering af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen -199,1 344,0 57,7 75,2 Skat af anden totalindkomst 17,7-0,5 2,0-14,3 Anden totalindkomst -53,2-7,0-6,1 62,1 Totalindkomst for perioden i alt 213,9 220,3 584,3 640,0 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 25

16 BALANCE Aktiver 30. sept. 30. sept. 31. dec Note DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 317,4 251,8 272,3 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 4.021, , ,1 Investeringsejendomme 164,3 164,3 164,3 Tekniske anlæg og maskiner 2.660, , ,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 444,2 414,7 456,2 4 Materielle anlægsaktiver under udførelse 476,6 601,3 370,1 Materielle anlægsaktiver i alt 7.767, , ,3 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 175,0 0,4 Andre finansielle anlægsaktiver 0,2 0,8 0,4 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,6 175,8 0,8 Anlægsaktiver i alt 8.085, , ,4 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 311,9 380,4 321,5 Andre tilgodehavender 12,5 27,6 36,5 Periodeafgrænsningsposter 35,5 42,3 49,7 Tilgodehavender i alt 359,9 450,3 407,7 Likvide beholdninger 259,1 488,1 902,6 Omsætningsaktiver i alt 619,0 938, ,3 Aktiver i alt 8.704, , ,7 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 25

17 Passiver 30. sept. 30. sept. 31. dec Note DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner 2,7 24,3 8,8 Reserve for valutakursregulering 25,4-13,9 25,4 Overført overskud 2.018, , ,4 Egenkapital i alt 2.831, , ,4 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 924,4 874,5 925,6 5 Kreditinstitutter 3.765, , ,5 Anden gæld 456,4 461,3 390,7 Langfristede forpligtelser i alt 5.145, , ,8 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 5 Kreditinstitutter 9,7 9,3 9,4 Forudbetalinger fra kunder 97,2 110,8 74,6 Leverandører af varer og tjenesteydelser 189,6 209,3 300,8 Skyldig selskabsskat 193,0 165,4 42,7 6 Anden gæld 233,8 250,9 230,6 Periodeafgrænsningsposter 3,8 9,0 7,4 Kortfristede forpligtelser i alt 727,1 754,7 665,5 Forpligtelser i alt 5.873, , ,3 Egenkapital og forpligtelser i alt 8.704, , ,7 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 25

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE 3. kvartal År til dato DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 964,2 860, , ,0 Udbetalt til personale, leverandører med videre -422,8-375, , ,7 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 541,4 485, , ,3 Renteindbetalinger med videre 3,2 2,1 11,0 4,2 Renteudbetalinger med videre -56,6-98,1-173,5-206,2 Pengestrømme fra ordinær drift før skat 488,0 389, , ,3 Betalt selskabsskat ,4-67,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet 488,0 389, ,5 942,5 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -150,7-195,0-484,1-519,0 Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,7 1,0 1,5 1,4 Udlodning fra associerede virksomheder ,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -150,0-194,0-482,6-500,3 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -2,4-2,3-7, ,5 Optagelse af gæld med lang løbetid ,1 Afdrag på gæld med kort løbetid -100, ,0 - Optagelse af gæld med kort løbetid 100,0-375,0 - Betalt udbytte -323,4-350, ,3-704,9 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -325,8-353, ,4-404,3 Periodens ændring i likviditet 12,2-157,9-643,5 37,9 Likvide beholdninger ved periodens begyndelse 246,9 646,0 902,6 450,2 Likvide beholdninger ved periodens udgang 259,1 488,1 259,1 488,1 Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 25

19 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstrans -aktioner Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8-23,9-27, , ,6 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,9 577,9 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer af kapitalandele i associerede virksomheder ,9-13,9 Regulering af investering i associerede virksomheder - 5, ,7 Værdireguleringer af sikringstransaktioner - -13, ,8 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - 56, ,3 Anden totalindkomst i alt - 48,2 13,9-62,1 Totalindkomst i alt for perioden - 48,2 13,9 577,9 640,0 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte ,9-704,9 Transaktioner med ejere i alt ,9-704,9 Egenkapital pr. 30. september ,8 24,3-13, , ,7 Egenkapital pr. 1. oktober ,8 24,3-13, , ,7 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,9 330,9 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer af kapitalandele i associerede virksomheder ,1 - -0,1 Regulering af investering i associerede virksomheder - -5,7 - -5,7 Værdireguleringer af sikringstransaktioner - 53, ,0 Tilbageførsel af valutakursreguleringer i forbindelse med salg af investeringer i associerede virksomheder overført til Andre driftsindtægter i resultatopgørelsen ,4-39,4 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - -62, ,8 Anden totalindkomst i alt - -15,5 39,3-23,8 Totalindkomst i alt for perioden - -15,5 39,3 330,9 354,7 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 31. december ,8 8,8 25, , ,4 Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 25

20 DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8 8,8 25, , ,4 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,4 590,4 Anden totalindkomst Værdireguleringer af sikringstransaktioner - -49, ,4 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - 43, ,3 Anden totalindkomst i alt - -6, ,1 Totalindkomst i alt for perioden - -6,1-590,4 584,3 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte , ,3 Transaktioner med ejere i alt , ,3 Egenkapital pr. 30. september ,8 2,7 25, , ,4 Udbytte På generalforsamlingen den 30. marts 2011 godkendte aktionærerne bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 909,9 mio. eller DKK 115,9 pr. aktie. På baggrund af halvårsresultatet blev der den 12. august 2011 udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 323,4 mio., svarende til DKK 41,2 pr. aktie. Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 25

21 NOTER NOTE 1: Generelle oplysninger CPH er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. NOTE 2: Anvendt regnskabspraksis Grundlag for regnskabsaflæggelse Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Årsrapporten for 2010 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt EU. For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for 2010 side Væsentlige regnskabsmæssige skøn CPH s skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Disse indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver samt vurdering af behovet for nedskrivninger ud fra skøn over pengestrømme samt diskonteringsfaktorer. For en beskrivelse af CPH s risici henvises tillige til side 23-25, side 48 samt side i årsrapporten for NOTE 3: Segmentoplysninger Der henvises til opgørelsen i Ledelsens delårsberetning for perioden 1. januar 30. september 2011 på side 8. NOTE 4: Materielle anlægsaktiver Køb og salg af materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde i tredje kvartal 2011 DKK 150,7 mio. I de første ni måneder af 2011 har CPH således investeret DKK 484,1 mio. i immaterielle og materielle anlægsaktiver. Udvidelsen af check-in i Terminal 2 er indtil nu langt den største investering. Andre større investeringer omfatter cruise check-in i Hangar 145, udvikling af Cargo City, renovering af installationer og dræningsanlægget, optimeringer og udskiftning på bagageanlægget, udvikling af forretninger i shoppingcentret, it-systemer samt opgradering af varemodtagelsen (indgang øst). I de første ni måneder af 2011 blev der solgt diverse materiel for DKK 1,5 mio. (2010: DKK 1,4 mio.). Økonomiske forpligtelser CPH har pr. 30. september 2011 indgået kontrakter om opførelse af anlæg, vedligeholdelse af udstyr og andre forpligtelser, der i alt beløber sig til DKK 131,5 mio. (2010: DKK 157,0 mio.). Af større forpligtelser kan nævnes kontrakter vedrørende omlægning af rulleveje, udvidelse af Finger C, renoveringen af dræningsanlægget, opgradering af varemodtagelsen (indgang øst) samt en række store it kontrakter. Københavns Lufthavne A/S Side 21 af 25

22 NOTE 5: Kreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen: 30. sept dec 2010 Langfristede forpligtelser 3.765, ,5 Kortfristede forpligtelser 9,7 9,4 I alt 3.774, ,9 CPH har pr. 30. september følgende lån og kreditter: Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi* Lån Valuta Fast/ variabel Udløb 30. sept dec sept dec 2010 RD (DKK 151 mio.) DKK Fast 31. mar ,4 103,5 106,3 110,4 RD (DKK 64 mio.) DKK Fast 23. dec ,0 64,0 70,9 70,1 Nordea Kredit DKK Variabel 30. dec ,9 449,9 449,9 449,9 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,1 561,3 604,8 628,9 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,1 561,3 655,7 657,5 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,1 561,3 712,4 681,0 USPP bond issue USD Fast 29. jun ,1 561,3 695,4 664,3 USPP bond issue USD Fast 29. jun ,2 825, , ,8 USPP bond issue GBP Fast 29. jun ,5 199,3 250,3 236,0 Total 3.822, , , ,9 Amortisering af låneomkostningerdkk ,6-57,2-47,6-57,2 Total -47,6-57,2-47,6-57,2 I alt 3.774, , , ,7 * Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrag og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponente for tilsvarende løbetider. De fastforrentede USD og GBP USPP obligationslån er ved indgåelse omlagt til DKK for såvel hovedstol som rentebetalinger via valutaswaps. Det er koncernens politik i forbindelse med låneoptagelse at sikre en vis fleksibilitet gennem spredning af lånoptagelse på forfaldstidspunkter og modparter. Københavns Lufthavne A/S Side 22 af 25

23 NOTE 6: Anden gæld 30. sept dec 2010 Feriepenge og andre lønrelaterede poster 173,8 179,3 Skyldige renter 33,0 34,3 Øvrige skyldige omkostninger 27,0 17,0 Regnskabsmæssig værdi ultimo perioden 233,8 230,6 NOTE 7: Nærtstående parter CPH's nærtstående parter er Macquarie (gennem Macquarie European Infrastructure Fund III) og MAp jf. dennes majoritetsejerandel, de udenlandske associerede virksomheder på grund af den betydelige indflydelse samt bestyrelse og direktion. Se i øvrigt note 8 og årsrapporten for 2010 note 7, 21 og 30. Der er ingen mellemværender med nærtstående parter. CPH yder rådgivning til de udenlandske associerede virksomheder primært bestående af overførsel af viden og erfaring vedrørende effektiv lufthavnsdrift, omkostningsbevidst udbygning af infrastrukturen, fleksibel kapacitetsudnyttelse og optimering af kommercielle muligheder. DKK mio. 30. sept dec 2010 Salg af tjenesteydelser 10,7 35,6 Tilgodehavender 2,3 1,2 NOTE 8: Efterfølgende begivenheder Ejerforhold MAp Airports International Limited (MAp) og Ontario Teachers Pension Plan Board (OTPP) har nu indgået en bindende aftale om salg af MAp s ikke-kontrollerende aktiepost i CPH. I den forbindelse har MAp meddelt, at MAp ikke længere ejer direkte eller indirekte ejerandele i CPH. OTPP har samtidig meddelt, at OTPP nu ejer en ikke-kontrollerende indirekte ejerandel på 30 procent i CPH. Den 24. oktober 2011 afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor udskiftning i bestyrelsen med det ændrede ejerforhold blev gennemført. Udover ovenstående har der ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af delårsrapporten. Københavns Lufthavne A/S Side 23 af 25

24 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2011 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar september 2011 og tredje kvartal Det er endvidere vor opfattelse, at delårsberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 31. oktober 2011 Direktion Thomas Woldbye Adm. direktør Per Madsen Økonomidirektør Bestyrelse Henrik Gürtler Formand David Stanton Næstformand Simon Geere Næstformand Martyn Booth Christopher Frost Chris Ireland Stig Gellert Ulla Thygesen Jesper Bak Larsen Københavns Lufthavne A/S Side 24 af 25

25 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har udført review af delårsregnskabet for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar september 2011 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse samt noter. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsregnskabet og den retvisende redegørelse i denne i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vores ansvar er på grundlag af vores review at afgive en konklusion om delårsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med den danske standard Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor. Et review af et perioderegnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end en revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor mindre sikkerhed for, at vi kan blive bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke udført revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion om delårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsregnskabet ikke giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september 2011 i overensstemmelse med IFRS, som godkendt af EU, IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskabet for børsnoterede selskaber. København, den 31. oktober 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mogens Nørgaard Mogensen Statsautoriseret revisor Brian Christiansen Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 25 af 25

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 5/2011 København, den 26. april 2011a P.O. Box

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2013 København, den 13. august 2013 P.O. Box

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2010a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2010a a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2010a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2010 København, den 10. august 2010 a P.O.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 16. maj 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 3. november 2015 Postboks

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 12. maj 2016 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017 Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 16. november 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 12. august 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 8. november 2016 Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 10. august 2016 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere