Notat. 4. budgetopfølgning pr Hele kommunen. Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2014. - Hele kommunen. Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012743-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.: Notat 4. budgetopfølgning pr Hele kommunen

2 SAMMENFATNING... 3 ØKONOMIUDVALGET... 8 BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET...14 SKOLEUDVALGET...17 BØRN-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET...25 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET...35 TEKNISK UDVALG...41 BEREDSKABSKOMMISSIONEN...43 MILJØ- OG ENERGIUDVALGET

3 Sammenfatning 4. budgetopfølgning er foretaget pr. 30/ Forventningen til regnskabsresultat er, at vi kommer ud med et driftsoverskud (indtægter fratrukket driftsudgifter) på 84,5 mio. kr. mod en forventning i det oprindelige bduget på 87,3 mio. kr. Driftsoverskuddet skal finansiere anlæg, afdrag på lån samt indskud i alment byggeri. Overordnet set ligger forventningen til regnskabsresultatet således tæt på udgangspunktet i budgettet. Bag disse meget overordnede tal, er der dog en del nuancer i budgetopfølgningen, som er værd at gøre opmærksom på, og som kan illustreres ud fra følgende tabel: Skattefinansieret drift Afvigelse - engangskarakter Afvigelse - blivende I alt Økonomiudvalget Beskæftigelse & Arbejdsmarkedsudvalget Skoleudvalg Børn- Kultur og Fritidsudvalg Social- og Sundhedsudvalget Teknisk udvalg Beredskabskommissionen Miljø- og Energiudvalg Skattefinansieret drift i alt Heraf serviceudgifter Heraf budgetgaranterede udgifter Som det ses af tabellen forventes samlet et mindreforbrug på driften på -7,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Over/underskud er udeladt af opgørelsen, som derfor udelukkende fokuserer på årets resultat. En anden måde at bryde driftsresultatet op på, er på serviceområder og budgetgaranterede områder. Laves denne opdeling viser det et merforbrug på 8,8 mio. kr. på serviceområdet og et mindreforbrug på -16,3 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Dermed kan der således konstateres et merforbrug på det område, hvor der er tilknyttet en sanktionsmekanisme. Der er i budgettet indlagt en buffer på 14 mio. kr. til at imødekomme risikoen for sanktioner, og der er således kraftige indikationer på, at der vil blive trukket veksel på bufferen i forbindelse med regnskabet. I forhold til økonomistyringen fremadrettet og ind i budget 2015 er det væsentligt om afvigelserne er af engangs- eller varig karakter. Her er vurderingen, at det forventede merforbrug i 2014 på serviceområderne er af engangskarakter. Udvalgte forklaringer på driftsafvigelser Skoleudvalget I særlig grad kan der konstateres merforbrug på Skoleudvalgets område. Merforbruget kan brydes op i to dele: Et forbrug af centralt opsparede midler på 4,5 mio. kr. til lærerarbejdspladser i forbindelse med skolereformen. 3

4 o Dette forbrug skal ses i direkte sammenhæng med forbedret regnskabsresultat for 2013 som følge af opsparede lock-out midler, som netop var dedikerede til lærerarbejdspladser. Et merforbrug på de decentrale enheder på ca. 9 mio. kr. Merforbruget på de decentrale enheder skal ses i lyset af samlede opsparede midler på 5 mio. kr. på området, heraf 3 mio. kr. på folkeskolerne. Der er således tale om et kraftigt merforbrug i 2014, som altså netto overstiger de opsparede midler med 4 mio. kr. Børn- Unge og Fritidsforvaltningen har som opfølgning på merforbrug holdt møder med samtlige decentrale ledere på Skoleudvalgets område. På baggrund af samtalerne står det klart, at der er 5 hovedårsager til merforbruget. 1. Der er rundt på skolerne gjort nogle pædagogiske engangsinvesteringer. Nogle af disse er nyanskaffelser i form af materialer, udeområder, IT udstyr m.m. Andre er investeringer i pædagogiske forløb for lærere og elever. Hovedparten af disse har været møntet skolereformen eller inklusion. 2. Der har i løbet af 2013 og 2014 været nogle periodeforskydninger på løn. Nogle af disse har rod i lockouten andre har rod i udbetaling af feriepenge o.lign. og som først hentes ind i Skolerne har været vant til at kunne bruge af opsparede midler når de fandt nytte herfor, eller benytte muligheden for at fremrykke investeringer fra et budgetår til et andet. Dette er de tidligere år udlignet af, at andre skoler har genereret et overskud, hvilket ikke er sket i år. 4. Skolelederne har generelt set skulle begå nogle erfaringer mht. sammensætningen og størrelsen af personalegruppen ind i en skolereform. Skolelederne melder tilbage, at de allerede nu forventer justeringer i løbet af Fritidsklubberne, der har erstattet SFO2, har ikke haft det forventede antal tilmeldinger. Fritidstilbuddet er finansieret gennem forældrebetalingen, hvilket har gjort, der ikke har været indtægter til at drive Fritidsklubben. Der var forventet en nedgang i antallet af børn, men ikke at tilbuddet blev fravalgt af så mange pga, at eleverne er længere tid i skole og ikke har brug for et sådan tilbud. Fritidsklubberne har ikke rettidigt kunnet tilpasse personalesituationen, hvilket giver et merforbrug i skolernes Fritidstilbud. På baggrund heraf iværksættes følgende tiltag: 6 skoler skal indgå skriftlige handleplaner med Skolechefen senest medio december 2014 om afvikling af underskud. Aftalerne kommer til at løbe fra 2 5 år afhængigt af underskuddet størrelse og skolens samlede økonomi. Alle skoler har fået at vide, at budgettet for 2015 isoleret set skal holdes Det er pointeret, at opsparede overskud fremover ikke skal bruges til løbende drift. Hvis en skole vælger at bruge et overskud, eller hvis en skole har brug for at fremrykke investeringer, skal dette koordineres skolerne imellem således, at skoleområdet samlet set opnår budgetoverholdelse. 4

5 Øvrige driftsområder Mindreforbruget på Økonomiudvalgets område på 4 mio. kr. henfører sig i særlig grad til forsikringsområdet. Budgettet for 2015 er tilrettet til disse forventninger ifm budgetlægningen for 2015 Der forventes et mindreforbrug på 18 mio. kr. på forsikrede ledige i 2014 heraf forventes ca. 12 mio. kr. at blive efterreguleret i På Social- og Sundhedsudvalgetsområdet forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. På ældreområdet er forventningen et merforbrug på samlet 0,6 mio. kr. Det kan således konstateres, at der er arbejdet med og løst en række økonomiske udfordringer, som tidligere på året gav anledning til forventning om et større merbrug På Teknisk Udvalgs område forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Der er dels tale om afvikling af tidligere års underskud i Entreprenørafdelingen og samtidigt forventes vejafvandingsbidraget til Spildevand at blive 1,7 mio. kr. mindre end budgetlagt, på grund af færre anlægsarbejder i Spildevandsregi end planlagt Anlæg Der forventes et mindreforbrug på anlæg på ca. 14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skal dog ses i lyset af nogle større afvigelser idenfor udvalgsområderne: Skattefinansieret anlæg Afvigelse ift korr. budget I alt Økonomiudvalget Beskæftigelse & Arbejdsmarkedsudvalget 0 Skoleudvalg Børn- Kultur og Fritidsudvalg Social- og Sundhedsudvalget Teknisk udvalg Beredskabskommissionen 0 Miljø- og Energiudvalg -500 Skattefinaniseret anlæg i alt På Økonomiudvalget vedrører størstedelen af den forventede afvigelse rådhusbyggeriet, og det forventede likviditetsflow i forbindelse med dette. På andre områder som f.eks. Social- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg er afvigelserne et udtryk for, at tidligere års overførte projekter er blevet gennemført i f.eks. vedr. Middelfart Øst-afkørslen. I forbindelse med denne budgetopfølgning søges der bl.a. anlægsbevilling til Spejderhytten i Middelfart (0,8 mio. kr.) og etablering af lærerarbejdspladser (4,5 mio. kr.). Begge bevillinger finansieres på eget driftsområde af overførte overskud. Indstillinger: Indstillinger drift: Økonomiudvalget Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -4,000 Mindreudgifter på forsikringsområdet 5

6 -0,700 Bevillingen vedrører merafkast på kommunens placeringer Tillægsbevillinger drift, som tages fra kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,131 Til finansiering af merudgift til grundkapital og beboerindskud vedrørende en specialindrettet bolig til en handicappet ung borger 0,369 Til den styrkede indsats omkring sygefravær 0,700 Tilbagebetaling af ejendomsskat 0,650 Planlagt overarbejde i Børn- og Familieafdelingen, som led i planen om at indhente efterslæb i sagsbehandlingen (0-sag) Skoleudvalget Beløb mio. kr. Tillægsbevilling på driften -0,220 Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til tandplejen på 0,220 mio. kr. Beløbet tilgår kassen. -4,485 Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til etablering af lærerarbejdspladser på skoler, der lokalemæssigt er særligt udfordrede på 4,485 mio. kr. Beløbet tilgår kassen. -4,705 mio. kr. Totalt Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling på driften -0,650 Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,650 mio. kr. til finansiering af de administrative omkostninger, der er forbundet med at indhente efterslæbet i sagsbehandlingen (0-sag) -0,800 Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på driften på Kultur og Fritidsudvalgets område. Bevillingen skal dække en anlægsbevilling vedr. anlægstilskud til en Spejderhytte. -1,450 mio. kr. Totalt Miljø- og Energiudvalget Flytning af beløb mellem drift og anlæg Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,150 Kontingent til CLEAN Grøn Erhvervsvækst. Finansieres ved hjælp af rådighedsbeløbet for anlægget Natur- og Energiprojekter ,150 Totalt Indstillinger anlæg: At der gives et tillæg til anlægsbevillingen vedr. driftsklinik på Lillebæltsskolen på 0,220 mio. kr. og at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,220 mio. kr., samt at rådighedsbeløbet frigives. 6

7 At der gives en anlægsbevilling til etablering af lærerarbejdspladser på skoler, der lokalemæssigt er særligt udfordrede på 4,485 mio. kr., at der gives et tilsvarende rådighedsbeløb samt, at rådighedsbeløbet frigives. At der i forlængelse af og i overensstemmelse med sagen på Byrådets møde d gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. til finansiering af et anlægstilskud til en Spejderhytte, samt at rådighedsbeløbet frigives. Beløbet fragår kassen. Der søges en negativ anlægsbevilling til Natur- og Energiprojekter 2012 på 0,444 mio. kr. således, at tilbageværende rådighedsbeløb og bevilling er 0 kr. At rådighedsbeløbet tilgår driftsprojektet Kontingent til CLEAN Grøn Erhvervsvækst med 0,150 mio. kr. og anlægsprojektet Pulje til Naturprojekter 2014 med 0,294 mio. kr. Der søges en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Natur- og Energiprojekter 2013 på 1,614 mio. kr. således, at tilbageværende rådighedsbeløb og bevilling er 0 mio. kr. At rådighedsbeløbet tilgår anlægs projekterne Pulje til Naturprojekter 2014 med 1,464 mio. kr., Pulje til vandløbsprojekter 2014 med 0,05 mio. kr. og Pulje til Energiprojekter 2014 med 0,100 mio. kr. 7

8 Økonomiudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 (uden o/u) Forbrug pr Forventet resultat (hele 2014) Afvigelse Drift i alt Politisk organisation Administration: Staben Løn og Økonomi* Børn, Unge og Fritidsforv Socialforvaltingen Teknik og Miljøforvaltningen Job- og vækstcentret Boliger Erhverv og Turisme Fælles funktioner: Forsikring Rengøring *)Budgettet indeholder pulje på 14 mio. kr. serviceværn Anlæg i alt Administration: Løn og Økonomi Staben Boliger Erhverv og Turisme Konklusion På økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. på driften. Følgende bevillinger ca. 3 mio. kr. som tilføres kassen, søges ved denne opfølgning: Forsikringer løsøre og ejendom mindreudgift 2,5 mio. kr. Arbejdsskadeforsikring for meget budgetteret 1,5 mio. kr. Merudgift vedrørende indsats på sygefraværsområdet 0,4 mio. kr. Merudgift vedrørende planlagt overarbejde i Børn- og Familieafdelingen som led i planen om at indhente efterslæb i sagsbehandlingen 0,650 mio. kr. På forsikringsområdet er afvigelserne indarbejdet i budgettet for 2015 og frem. 8

9 Byggeri af nyt rådhus påbegyndes i efteråret/foråret Det anslås ved denne opfølgning, at forbruget i 2014 vil udgøre ca. 10 mio. kr. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der er i maj måned afholdt Europaparlamentsvalg og valg om patentdomstol. Der er nedsat nyt Byråd fra Det har betydet, at flere Byrådsmedlemmer er ophørt og der er udbetalt efterløn jfr. regulativerne i forbindelse med ophør. Det forventes at denne udgift godt 0,1 mio. kr. lige netop kan holdes indenfor budgettet Administration Staben Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. med baggrund i tilbageholdenhed på annoncer og udgifter til personlig udvikling. Medarbejderen til arbejde med Monopolbrud (Kombit) er ikke ansat, da det p.t. er for ukonkret. Vedrørende Stabens lønbudget er der sket en del ændringer i forbindelse med nye opgaver i Staben jfr. budgettet og medarbejderes ophør i løbet af Samlet forventes disse ændringer at kunne holdes indenfor det afsatte budget. Stabens budget indeholder også budget til IT-afdelingen. Der er netop investeret i kabling i forbindelse med nyt serverrum i byggeperioden for nyt rådhus og ekstra licenser til Windows 7/8. Udgiften på godt 1 mio. kr. kan afholdes indenfor budgettet. Stabens budget til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Sundhed indefra HR strategi Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I budgettet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) Diverse konsulentbistand Revision Serviceværn Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner For alle ovenstående områder forventes budgettet at holde. Det kan dog nævnes, at der i 2014 forventes et mindreforbrug på barselspuljen. Dette bliver tilbagebetalt til institutionerne ved over- og underskudsberegningen. Vedrørende tjenestemandspensioner er der budgetteret med en genforsikringsprocent på 35,66. Mod forventning ser det ud til, at budgettet for 2014 alligevel vil holde. Det er vanskeligt at være helt præcis i forventningerne til til- og afgange på området. Byrådet har i foråret tilsluttet sig en ny investeringsstrategi vedrørende genforsikring af tjenestemænd. Der er en forventning om, at den ny strategi vil betyde et højere afkast. Uddybning af udgifterne til IT-systemer 9

10 Driftsudgifterne til IT-systemer, består af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 14 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,5 mio. kr. Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. Samlet forventes budgettet til IT-systemer overholdt. Diverse konsulentbistand har et budget på 0,6 mio. kr. det samme er afsat til Revision. Disse budgetter forventes ligeledes overholdt. På funktionen Generelle reserver er placeret Serviceværn 14 mio. kr. budgettet forventes ikke anvendt. Herudover kan det bemærkes, at der er en éngangsindtægt vedrørende forsikringsområdet (under Løn og økonomi) på ca. 1 mio. kr. Budgettet er tilpasset at Debitorafdelingen er lagt ind under Løn og Økonomi. Desuden er budgettet tilpasset yderligere delte stillinger mellem fagforvaltningerne og økonomiafdelingen. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har gennemgået forvaltningens administrationskonti i forbindelse med 4. budgetopfølgning. På områderne Myndighedsudøvelse og Øvrig administration forventes i al væsentlighed budgetoverholdelse, mens der på det specialiserede børn og ungeområde forventes et merforbrug på 0,650 mio. kr. Merforbruget vedrører planlagt overarbejde i Børn- og Familieafdelingen som led i planen om at indhente efterslæb i sagsbehandlingen. Merudgiften finansieres af det overskud der i 2014 tegner sig på Børn- og Familieafdelingens område. Bevillingerne søges ved denne budgetopfølgning. Socialforvaltningen På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 0,440 mio. kr. med baggrund i fratrædelser. Budgettet er tilpasset flytningen af debitorafdelingen til økonomiafdelingen. Boliger På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt. Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik og Miljø budgettet forventes overholdt. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt. På grund af langtidssygdom og ekstra opgaver er der ansat yderligere en medarbejder i betjentstuen i Der er også begyndt at komme udgifter i forbindelse med udflytningen fra Rådhuset, f.eks. gulvtæppe til Børn, Unge og Fritidsforvaltningen m.v. Udgifterne vurderes på nuværende tidspunkt afholdt indenfor budgettet. Kantinerne Budgettet forventes overholdt. Job- og vækstcentret Job- og Vækstcentret forventer at holde budgettet 1020 Erhverv og Turisme 10

11 Budgettet forventes at holde. Forbruget pr indikerer en større overskridelse. Overskridelsen vedrører imidlertid Projekt Destination Lillebælt, som finansieres af andre midler. Der reguleres for dette ved regnskabsafslutningen Fælles funktioner Forsikringer Budgettet til forsikringer udgør i alt 12,2 mio. kr. Dette er fordelt på Selvforsikring arbejdsskade 6,3 mio. kr. og knap 6 mio. kr. til øvrige forsikringer. I 2013 blev vi selvforsikrede på arbejdsskadeområdet og det øvrige forsikringsområde var i udbud. Ved regnskabsafslutningen 2013 har det vist sig, at vi slet ikke bruger de budgetter, som er afsat. Der forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. fordelt således: I forhold til det budgetterede forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedrørende løsøre og bygningsforsikringer. Da vi blev selvforsikrede på arbejdsskadeområde opstod et budgetoverskud på knap 1,5 mio. kr. På Arbejdsskadeområdet afsættes hvert år 3 mio. kr. til arbejdsskader. Dette beløb forventes ikke anvendt de første år og skal henlægges/overføres som overskud til imødegåelse af fremtidige arbejdsskader. Derudover er der på Arbejdsskadeområdet afsat budget på ca. 1,5 mio. kr. til administration af området. Her tænkes på betaling for behandling af sager i Ankestyrelsen og i Arbejdsskadestyrelsen. Udgifter til arbejdsmiljøbidrag, katastrofeforsikringspræmie, AES og skadeforebyggelse. Disse budgetbeløb er heller ikke brugt i På skadeforebyggelsesområdet forventes det uforbrugte budget for 2013 og det afsatte budget for 2014 anvendt i Ved denne budgetopfølgning søges en negativ tillægsbevilling på 4 mio. kr. I budgettet for 2015 er ovenstående mindreforbrug og budgetoverskud indarbejdet. Rengøring Rengøringsbudgettet består af 2 dele: Den decentrale enheds budget til rengøring ca. 25 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds budget til rengøring De decentrale enheders budget til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat budget svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Drift af rengøringsenheden For at få rengøringsbudgettet til at hænge sammen, er der i løbet af 2013 arbejdet med en effektivisering af rengøringen i de større institutioner. Tidligere har der været problemer med at udføre rengøringen for den pris, som opkræves hos den decentrale enhed. Dette forventes muligt fra juni En helårseffekt af denne effektivisering opnås først i 2015 og måske overskrides budgettet med ca. 0,4 mio. kr. i Dette er dog usikkert. I sommeren 2013 blev rengøringsenheden tilført 2,5 mio. kr. til hovedrengøring i alle kommunens institutioner. Denne hovedrengøring forventes færdiggjort i foråret I forbindelse med denne hovedrengøring er der ansat ekstra medarbejdere. I 2013 kommer rengøringsenheden derfor ud med et overskud. Dette overskud 0,494 mio. kr. anvendes i 2014 til færdiggørelse af hovedrengøringen. Bemærkninger til anlæg 11

12 Byggeri af nyt rådhus påbegyndes i efteråret 2014/foråret Der er dog usikkerhed omkring, hvor mange udgifter, som vil nå at blive afholdt i indeværende år. Derfor må det forventes, at en stor del af det afsatte anlægsbeløb i 2014 først anvendes i 2015 og Det anslås på nuværende tidspunkt, at der i 2014 bruges 10 mio. kr. af det afsatte budget. Lillebæltsbroen som turistattraktion der er givet tillægsbevilling på 6,640 mio. kr. og der var i forvejen afsat 0,400 mio. kr. i 2014 til projektet. Hele budgettet forventes ikke anvendt i 2014, hvorfor det forventes at restbeløbet overføres til Til LAG-projekter er der afsat 0,750 mio. kr. budgettet kan ikke anvendes i 2014 og overføres derfor til Der er kommet nye regler for etablering af Lokale Aktionsgrupper (LAG). Den nye LAG kommer til at dække Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde kommuner, hvor den tidligere har dækket Middelfart Kommune. Der vil først i 2015 kunne søges LAGmidler. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. Finansieringssiden er gennemgået ved 4. budgetopfølgning og det kan konstateres, at indtægterne fra kommunal udligning og tilskud samt efterreguleringerne af tilskud er i overensstemmelse med det korrigerede budget. Det kan videre konstateres, at de modtagne forskudsbeløb fra skat samt afregningerne af midtvejs- og efterreguleringer svarer til det budgetforudsatte. På ejendomsskatteområdet er tilbagebetalingssagerne fortsat en stor udfordring. Som konsekvens af Skat s fejlagtige vurderinger skal kommunen tilbagebetale grundskyld og dækningsafgift i en række sager. Forvaltningen søgte i forbindelse 3. budgetopfølgning (halvårsregnskabet) en tillægsbevilling på 3,654 mio. kr., Ved 4. budgetopfølgning forventes yderligere tilbagebetalinger for 0,700 mio. kr. Tilbagebetalingerne relaterer sig både til SKATs manglende fradrag for grundforbedringer i opgørelsen af grundskyldsgrundlaget og til fejlansættelse af grundværdier og dækningsafgiftsgrundlag i almindelighed. Der søges bevilling for merudgiften i forbindelse med 4. budgetopfølgning. Det er væsentligt at bemærke, at der fortsat er særdeles stor usikkerhed om årets restudgift til tilbagebetaling af ejendomsskat. Forvaltningen har haft kontant til SKAT med henblik på at få en afklaring på omfanget af udestående tilbagebetalingssager. SKAT oplyser imidlertid, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at udarbejde en sådan oversigt. Det betyder, at forvaltningen reelt ikke har mulighed for at anslå årets restudgift til ejendomsskattetilbagebetalinger. På positivsiden viser budgetopfølgningen, at der vil kunne opnås yderligere merindtægter på 0,700 mio. kr. fra afkast på kommunens placeringer. Der søges bevilling herfor i forbindelse med 4. budgetopfølgning. 4. Indstillinger Det indstilles: 12

13 Tillægsbevillinger drift, som tilgår kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling -4,000 Mindreudgifter på forsikringsområdet -0,700 Bevillingen vedrører merafkast på kommunens placeringer Tillægsbevillinger drift, som tages fra kassen Beløb mio. kr. Tillægsbevilling 0,131 Til finansiering af merudgift til grundkapital og beboerindskud vedrørende en specialindrettet bolig til en handicappet ung borger 0,369 Til den styrkede indsats omkring sygefravær 0,700 Merudgiften vedrører tilbagebetaling af ejendomsskat 0,650 Merudgiften vedrører planlagt overarbejde i Børn- og Familieafdelingen, som led i planen om at indhente efterslæb i sagsbehandlingen

14 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Resume Korrigeret budget uden O/U Forventet regnskab 2014 Afvigelse Oprindeligt Drift i kr. budget 2014 Tilbud til udlændinge Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Kontant- og udd. hjælp Udd. og arbejdsm.ordning Forsikrede ledige Revalidering Ledighedsydelse Fleksjob Ressourceforløb Løntilskudsordninger Beskæftig. og mentorer Projekter/driftsudgifter Administrative udgifter EGU Total Fordelt på: Beskæftigelsestilskud Budgetgaranti Øvrige overførsler Serviceudgifter Total Konklusion Totalt set vil området med de forsikrede ledige i 2014 udgøre et mindreforbrug på ca. 18 mio. kr. Øvrige områder forventes at holde de respektive budgetter. Der er pr ultimo september totalt brugt 71% af budgettet, hvilket er lidt under normen på dette tidspunkt, hvilket bl.a. skyldes mindreudgifter til de forsikrede ledige. Der blev i februar måned og senere i juni måned, lavet budgetomplaceringer på baggrund af nye driftslofter og vedtagne reformer. Der blev ved Byrådets møde d. 5. maj 2014 givet tillægsbevilling på 23,015 mio. kr. som overskud fra Der er ved halvårsregnskabet givet negativ tillægsbevilling på i alt 8,064 mio. som følge af lov- og cirkulærepakken samt regulering af beskæftigelsestilskuddet. 14

15 3. Beskrivelse til de enkelte temaer Tilbud til udlændinge: Der er budgetlagt med et gennemsnit på 64 personer på kontanthjælp til udlændinge. Der har foreløbig været et gennemsnit på 84 personer på kontanthjælp. Kvoten for 2014 er i løbet af året forhøjet med 12 helårspersoner. Som følge af mange nye flygtninge, er udgifter til boligplacering under stort pres og vil give et merforbrug. Totalt set vil området komme ud med et merforbrug på 2,4 mio. kr. Sygedagpenge: Der forventes et antal på 441 helårssager, heraf 77 over 52 uger, 27 sager mindre end budgetlagt. Der er flyttet 2,5 mio. kr. til det nye område Jobafklaringsforløb. De 2 områder vil totalt overholde budgettet. Kontant- og uddannelseshjælp: Området er for 2014 opdelt på Kontanthjælp for personer over 30 år og Uddannelseshjælp for personer under 30 år. Der er budgetlagt med 506 personer til kontanthjælp og 194 til uddannelseshjælp. Det er totalt samme antal som det korrigerede budget for Der forventes et gennemsnit på 470 personer på kontanthjælp og 176 personer på uddannelseshjælp. I alt 652 helårspersoner. Aktiveringsgraden er sat lidt højere i 14 end tidligere. Området vil give et merforbrug på 1,4 mio. kr. Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Uddannelsesordningen for ledige som har opbrugt deres dagpengeret, er afløst af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Kun driftsudgifter indgår heri, idet selve ydelsen og løntilskud bliver finansieret af beskæftigelsestilskuddet. Ordningen vil ved afslutningen give et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Forsikrede ledige: Budgettet er lagt på samme niveau som det udmeldte beskæftigelsestilskud, hvilket vil sige vi har budget til 625 helårspersoner. For 2014 er den midlertidige arbejdsmarkedsydelse samt løntilskud til personer på denne ydelse, lagt ind under beskæftigelsestilskuddet. Der forventes ca. 510 årspersoner. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr., der evt. vil skal tilbagebetales i Revalidering: Der er budgetlagt med i alt 60 personer med en aktiveringsgrad på 60%. Det er 20 personer lavere end sidste år. P.t. er antallet et gennemsnit på 45 helårspersoner, men det forventes at stige i løbet af året. Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Ledighedsydelse: Antallet er budgetlagt med 75 helårspersoner, heraf 25 uden refusion. Der er p.t. et gennemsnitlig antal på 83, hvoraf de 33 er uden refusion. Der er et jævnt fald i antallet. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio.kr. Fleksjob Der er budgetlagt med 490 personer på fleksjob, heraf 130 på fleks-løntilskud. Der er samtidig afsat budget til 65 skånejobs. Den kommunale fleks-pulje er godt og vel fuldt belastet. Der forventes et antal på 56 årspersoner i skånejob, 366 i fleksjob og 135 i fleks-løntilskud. I alt vil området give et merforbrug på 0,8 mio. kr. Ressourceforløb: Ordningen forventes at omfatte 50 personer, en stigning på 15 i forhold til sidste år. Der er p.t. 47 personer på ordningen og antallet af personer er stigende. Ordningen vil kunne holdes inden for budgettet. Løntilskudsordninger - arbejdsgiverdel: 15

16 Der er budgetlagt med 64 løntilskudsjobs for forsikrede ledige, 15 løntilskudsjobs for kontanthjælpsmodtagere og 34 seniorjobs, heraf 3 med kompensation. Der er p.t. 66 forsikrede ledige, incl. personer i uddannelsesordning og på midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 8 kontanthjælpsmodtagere, samt 28 i seniorjob-ordning, heraf 1 på kompensation. Ordningen forventes at komme ud med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Beskæftigelsesordninger fælles: Området omfatter hovedsageligt mentorudgifter. Der er p.t. budget på 4,9 mio. til mentorer, samt 0,1 mio. kr. til befordring for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. På området forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Projekter/Aktiveringsudgifter: Driftsloftet er for 2014 delt således at udgifter og antal på kontanthjælp, uddannelseshjælp og dagpenge udgør en ramme og udgifter og antal for ledighedsydelse, revalidering og sygedagpenge udgør en anden ramme. Området forventes at komme ud med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Administrative udgifter: Området omfatter tilskud til LBR, udgifter til Sundhedskoordinator i forbindelse med rehabiliteringsteam, samt udgifter til lægeerklæringer. Området forventes at generere et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. EGU: Der er budgetlagt med udgifter til skoleydelse for gennemsnitlig 20 elever i 30 uger, undervisningsmidler og vejleder-tilskud, samt 2 årselever i kommunale praktikpladser. Udgifter til undervisningsmidler er forhøjet med i h.t. aftale med Produktionsskolen. Der er p.t. 15 helårselever på skoleydelse, samt 4 årselever i kommunale praktikpladser. Området forventes at holde budgettet. 4. Indstillinger Der søges ingen bevillinger 16

17 Skoleudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 uden over- /underskud Forventet resultat 2014 (uden o/u) Afvigelse (- = mindreforbrug) Drift i alt Decentrale budgetter i alt Centrale budgetter i alt Fælles for folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning Fælles SFO Befordring af elever Specialskoler, SFO og befordring Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens uddannelsesvejledning UU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU Anlæg I kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 uden over- /underskud Forventet resultat (uden o/u) Afvigelse (- = mindreforbrug) Anlæg i alt Strib Skole, Energirenovering Diverse akutsager Båring skole færdiggøres Opgradering af trådløst internet Indkøb af interaktive tavler m.m Gelsted Børneunivers Østre skole - Etape af skolerenovering Strib skole, Etape 3 færdiggørelse Driftsklinik Lillebæltsskolen Lærerarbejdspladser udfordrede skoler Sumdifferencer kan forekomme som følge af afrunding til hele tusinder. De økonomiske konsekvenser af de forventede bevillinger i forbindelse med 4. budgetopfølgning samt nulsagen til 4. budgetopfølgning er indregnet i ovenstående resultatopgørelse. 17

18 2. Konklusion Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2014 på Skoleudvalgets område. Ved 4. budgetopfølgning er forvaltningens resultatforventning, at driften på det centrale område vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud) på 4,558 mio. kr. inkl. forbrug af opsparede midler, mens de decentrale budgetter forventes at udvise et merforbrug på 9,321 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud). Det er væsentligt at understrege, at der i resultatforventningen er indregnet følgende bevillingsoverførsler: - Skoleafdelingens overførte overskud på 4,485 mio. kr. fra 2013 anvendes på anlægsområdet til at finansiere lærerarbejdspladser på tre skoler, som er særligt lokalemæssigt udfordrede. - Dagtilbudsområdets budget til søskendetilskud flyttes til Skoleafdelingens område, idet udgiften afholdes samlet på det område, hvor taksten er højest. Dette skal ses i lyset af, at udgiften afholdes på det område hvor udgiften er størst. Når der ses bort fra forbruget af opsparede midler, udgør merforbruget på det centrale område 0,073 mio. kr. Der forventes således i al væsentlighed budgetoverholdelse på det centrale område. Drift De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende: At fælles for folkeskoler udviser et merforbrug på 2,116 mio. kr. på baggrund af, at der ved denne budgetopfølgning søges om at anvende det opsparede overskud på fra tidligere år til etablering af lærerforberedelsespladser på særligt udfordrede skoler. Korriget for bevillingsoverførslen forventes et mindreforbrug på 2,269 mio. kr. At fælles SFO udviser et mindreforbrug på 0,825 mio. kr. inkl. forventet bevillingsoverførsel på 0,800 mio. kr. vedr. søskenderabat fra dagtilbudsområdet. Mindreforbruget er en hovedsagelig konsekvens af merindtægter fra mellemkommunal afregning. At specialskoler, SFO og befordring udviser et merforbrug på 1,900 mio. kr. Dette skyldes, at der er visiteret flere elever til specialtilbud både i og udenfor kommunen. At statsbidragspligtige uddannelser udviser et merforbrug på 1,563 mio. kr. som følge af, at flere elever end forventet er indskrevet på privatskoler, efterskoler og husholdningsskoler. At særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, udviser et mindrebrug på 0,258 mio. kr. som følge af, at der ser ud til at blive visiteret færre elever til tilbuddene end budgetforudsat. At der på de decentrale budgetter forventes et merforbrug på 9,321 mio. kr. Merforbruget er bredt funderet på skolerne, og skal ses i lyset af skolereformen. Dele af merforbruget henfører til de engangsudgifter, som skolerne afholder i forbindelse med reformen, mens dele af merforbruget skyldes, at skolerne ikke i tilstrækkeligt omfang har foretaget de fornødne personalemæssige tilpasninger til reformen. Det gælder både i forhold til de normeringsmæssige konsekvenser af den kortere SFO-dag og i forhold til den finansiering, der hentes fra lærernes undervisningsandel. 18

19 Anlæg Det korrigerede budget til anlæg udgør 27,335 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år. I forhold til det korrigerede budget for anlæg uden overført over/underskud fra tidligere år forventer forvaltningen ved 4. budgetopfølgning et merforbrug på 3,064 mio. kr. Merforbruget skyldes periodeforskydninger mellem budgetlagt forbrug og faktisk forbrug på anlægsprojekter, som løber over flere budgetår. Forvaltningen har dog forud for 2. budgetopfølgning konstateret følgende permanente afvigelser på anlægsprojekter: Merforbrug på 0,220 mio. kr. på Driftsklinikken på Lillebæltskolen. Merforbruget skyldes primært ekstraforbrug på blødbund, ekstrafundering samt omlægning af kloak. Der søges bevilling til dette ved denne budgetopfølgning. 19

20 3. Beskrivelse til de enkelte temaer 3.1 Drift Fælles for folkeskoler Skoleudvalget har inkl. forventet bevillingsoverførsel et korrigeret budget eksklusiv overført overskud på 9,637 mio. kr. til folkeskolerne fællessted. Udgifterne på fællesstedet dækker personaleudgifter på det centrale område, centrale puljer til bl.a. langtidsfravær, elevtalsregulering og pædagogisk arbejde, mellemkommunal afregning vedr. grundtakst til SFO, Videnscenter Vejlby samt diverse projektregnskaber. Samlet set forventer forvaltningen ved 4. budgetopfølgning et merbrug på 2,116 mio. kr. Merforbruget i 2014 på fællesstedet er en konsekvens af, at afdelingen søger bevillingsoverførsel ved denne budgetopfølgning, således at hele afdelingens opsparede overskud på 4,485 mio. kr. anvendes til finansiering af lærerarbejdspladser på tre skoler, som lokalemæssigt er særligt hårdt udfordrede. Ses der bort fra forbruget af opsparede midler, forventes således et mindreforbrug på 2,269 mio. kr. Underliggende ses følgende væsentlige forskydninger: Merforbruget på personale udgør 1,187 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen relaterer sig til udækkede merudgifter vedrørende rotanter på folkeskoleområdet. Den anden halvdel af merforbruget vedrører fortrinsvis midlertidig opnormering i forbindelse implementering af skolereformen. Langtidssygefraværspuljen forventes i 2014 at blive overtegnet med 0,600 mio. kr. Da langtidssygefraværspuljen er finansieret af skolerne selv, og da der ikke er fornødent råderum i det centrale budget, er det lagt til grund for budgetopfølgningen, at der opkræves et bidrag fra skolerne i 4. kvartal til dækning af merudgiften. Udmøntningen af elevtalsreguleringen til skolerne har givet anledning til merindtægter på 1,985 mio. kr. I forhold til IT-udgifter tegner der sig et mindreforbrug på 0,881 mio. kr. Skoleafdelingen har i lyset af afdelingens samlede budgetoverskridelse valgt at udskyde planlagte IT-indkøb. Skoleafdelingen har over en årrække været udfordret af, at der i forbindelse med budgetlægningen i 2008 blev indregnet en besparelse på lukning af Bøgelundskolen, hvor Skrillingeskolen i dag har forlagt undervisning. Med den historiske og nuværende elevbestand på specialområdet, har det over en årrække ikke muligt at gennemføre besparelsen. Det betyder, at Skoleafdelingen igen i år står tilbage med en urealiseret besparelse på 0,748 mio. kr. I indeværende år forventes den manglende besparelse at kunne inddækkes gennem et mindreforbrug på udligningspuljen til løn, mens der indenfor eget budget er fundet en permanent løsning fra og med Foruden ovennævnte forskydninger forventer Skoleafdelingen at realisere et mindreforbrug på udviklingspuljen på 0,200 mio. kr. Udvikling og rådgivning (tidligere PPR) Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 7,175 mio. kr. til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning af elever. Opgaven varetages af tale/hørelærere og psykologer. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer ved 4. budgetopfølgning samlet set et merforbrug på 0,081 mio. kr. 20

21 Merforbruget relaterer sig til et lille merforbrug på lønudgifter og kørsel. Fælles SFO Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 10,235 mio. kr. til fælles SFO. Ved 4. budgetopfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen et mindreforbrug på 0,825 mio. kr. Mindreforbruget dækker over merudgifter til søskenderabat og økonomisk friplads som dog modvejes af, at indtægterne fra mellemkommunal afregning overstiger det budgetforudsatte. Det er indregnet i resultatforventningen, at Skoleudvalget ved nulsagen til 4. budgetopfølgning modtager 0,800 mio. kr. fra dagtilbudsafdelingen vedrørende søskenderabat. Befordring af elever Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 0,380 mio. kr. til befordring af elever. Samlet set forventer forvaltningen ved 4. budgetopfølgning, at området vil udvise et mindreforbrug på 0,058 mio. kr. Mindreforbrug relaterer sig først og fremmest til, at kørselsudgifterne til svømmeundervisning forventes at blive lavere end budgetforudsat. Specialskoler, special-sfo og befordring Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 41,469 mio. kr. til specialskoler, special-sfo og befordring på det specialiserede undervisningsområde. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer ved 4. budgetopfølgning et merforbrug på 1,900 mio. kr. som følge af flere og dyrere elever i specialtilbud end budforudsat. Opdriften i udgifterne på specialskole- og SFO-området dækker over mange forskellige udgiftsområder, men skyldes især det forhold, at flere børn visiteres til Skrillingeskolen. Det medfører isoleret set et udgiftsløft på 1,894 mio. kr. Derudover tegner eksterne tilbud sig for et nettoudgiftsløft på 1,128 mio. kr. Udviklingen modvejes dog delvist af mindreudgifter på 1,206 mio. kr. til specialskole-sfo som følge af skolereformen. Også hjemmetræning efter Servicelovens 32 stk. 8 indgår i temaet specialskoler, special-sfo og befordring. Området er kendetegnet ved få sager med stor udgiftstynge, hvilket betyder, at nytilgang, eller afgang, af sager kan have store budgetmæssige konsekvenser. Såfremt der ikke kommer nye udgiftstunge sager til i 2014, er forventningen, at området vil udvise et mindreforbrug på 0,428 mio. kr. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 42,165 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser, der omfatter udgifter til statslige grundskoler, private grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, ungdomshøjskoler og produktionsskoler. Der er budgetteret med 845 elever i statslige og private grundskoler, 238 elever på efterskoler og 6 elever på husholdningsskoler, mens der pr. 5. september 2013 var indmeldt 869 privatskoleelever, 275 efterskoleelever og 8 håndarbejdsskoleelever, som afregnes i Grundet det højere antal elever end budgetteret forventes et merforbrug på 1,563 mio. kr. I og med bidraget fastsættes på et senere tidspunkt end direktionens budgetforslag sendes i høring, er det et grundvilkår for budgetlægning og de efterfølgende budgetopfølgninger, at der vil optræde afvigelser på denne udgiftspost. 21

22 Ungdommens uddannelsesvejledning - UU Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 4,107 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Lillebælt, der er et samarbejde mellem Middelfart Kommune og Fredericia Kommune om vejledning af unge op til 25 år. Ungdommens Uddannelsesvejledning udviser et merforbrug som følge af en besparelse på UU, der tidligere er gennemført i Middelfart Kommune, men ikke blev vedtaget i Fredericia Kommune. Den forventede lavere takst som følge af besparelsen, der er budgetteret med, er derfor ikke realiseret. Derfor er forvaltningens samlede forventning et merforbrug på Ungdommens Uddannelsesvejledning på 0,039 mio. kr. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på mio. kr. til særlig tilrettelagt uddannelse, der er et uddannelsesforløb til unge mellem 16 og 25 år, som ikke har de nødvendige kompetencer til at benytte sig af de eksisterende ungdomsuddannelsestilbud efter folkeskolen. Ved 4. budgetopfølgning er det forvaltningens forventning, at der vil være et mindreforbrug på 0,258 mio. kr. til STU, som følge af, at der er færre elever i tilbuddet end budgetforudsat. Decentrale enheder, herunder: Skolerne, Ungdomsskolen, Musikskolen og Tandplejen De decentralt styrede områder under Skoleafdelingen består af: Anne Trolles Skole, Båring Skole, Ejby Skole, Fjeldsted-Harndrup Skole, Hyllehøjskolen, Lillebæltsskolen, Nørre Aaby Skole, Strib Skole, Vestre Skole, Østre Skole Heldagsklasserne, Skrillingeskolen, Musikskolen, Ungdomsskolen inkl. Bjergbanken samt Tandplejen. Forvaltningen har modtaget budgetopfølgningerne fra de decentrale enheder og kan konstatere, at der på det decentrale område under et forventes at et samlet merforbrug på 9,321 mio. kr., hvoraf 4,828 mio. kr. vedrører forbrug af opsparede midler. Inklusiv opsparede midler forventer de decentrale enheder således at føre et samlet underskud på 4,493 mio. kr. med ind i Underskuddene på det decentrale område er bredt funderede, og således forventer kun en enkelt skole at afvikle opsparet underskud fra tidligere år. Som årsag til underskuddene angiver skolerne dels, at skolerne har haft en række udgifter af engangskarakter, som man har valgt at finansiere med opsparede overskud. Tilbagemeldingerne fra skolerne afdækker dog samtidig, at skolerne ikke i tilstrækkeligt omfang har foretaget de fornødne strukturelle og organisatoriske tilpasninger i forbindelse med skolereformen. Skolereformen finansieres grundlæggende gennem en kombination af: (i) at der fra og med skoleåret 2014/2015 tilføres flere ressourcer til området (ii) at SFO-budgetterne reduceres væsentligt som følge af den kortere SFO dag, samt (iii) at lærernes undervisningstid løftes. Disse forhold er fuldt indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen i ressourcetildelingsmodellen, som er udmøntet til skolerne med efterårsreguleringen. 22

23 Herunder er det generelle billede, at skolerne endnu ikke i tilstrækkeligt omfang har tilpasset normeringerne på SFO-området til den kortere SFO-dag og til nedgangen i elevtallet. Derudover indikerer budgetopfølgningerne, at skolerne formentlig ikke i tilstrækkeligt omfang har tilpasset arbejdstidens længde til det niveau, der er forudsat i ressourcetildelingensmodellen. Konsekvensen heraf er, at skolerne udfordres på lønsiden i forhold til at dække de ekstraomkostninger, der er forbundet med øget undervisningstid, og i forhold til honoreringen af de nye undervisningstillæg. Forvaltningen er meget opmærksom på, at hele 7 skoler ved årets udgang ser ud til at ville bryde den 3% grænse for overførte underskud, som fremgår af kommunens kasse- /regnskabsregulativ. Forvaltningen vil på baggrund af denne budgetopfølgning følge området tæt og vil i den nærmeste tid tage en dialog med skolerne med henblik på dels at få gennemført de nødvendige strukturtilpasninger og samtidig få implementeret en plan for underskudafvikling i det kommende regnskabsår, Anlæg I forhold til det korrigerede budget uden overført over/underskud fra tidligere år forventer forvaltningen et merforbrug på 3,064 mio. kr. Merforbruget skyldes periodeforskydninger mellem budgetlagt forbrug og faktisk forbrug på anlægsprojekter, som løber over flere budgetår. Merforbruget angiver således blot den isolerede afvigelse for budgetåret 2014 og ikke den forventede afvigelse over anlægsprojekternes samlede løbetid. Forvaltningen har ved 4. budgetopfølgning konstateret permanente afvigelser på det igangværende anlægsprojekt vedr. Driftsklinikken (tandklinikken) på Lillebæltskolen. Det forventes et merforbrug på 0,220 mio. kr. Merforbruget skyldes primært ekstraforbrug på blødbund, ekstrafundering samt omlægning af kloak. Det forventes for de øvrige anlægsprojekter, at de samlede anlægsrammer for anlægsprojekterne overholdes. 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevillinger Beløb mio. kr. Tillægsbevilling på driften -0,220 Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til tandplejen på 0,220 mio. kr. Beløbet tilgår kassen. -4,485 Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling til etablering af lærerarbejdspladser på skoler, der lokalemæssigt er særligt udfordrede på 4,485 mio. kr., at der gives et tilsvarende rådighedsbeløb samt, at rådighedsbeløbet frigives. -4,705 mio. kr. Totalt 4.2 Anlægsbevilling Det indstilles: 23

24 At der gives et tillæg til anlægsbevillingen vedr. driftsklinik på Lillebæltsskolen på 0,220 mio. kr. og at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,220 mio. kr., samt at rådighedsbeløbet frigives. At der gives en anlægsbevilling til etablering af lærerarbejdspladser på skoler, der lokalemæssigt er særligt udfordrede på 4,485 mio. kr., at der gives et tilsvarende rådighedsbeløb samt, at rådighedsbeløbet frigives. 24

25 Børn-, kultur- og Fritidsudvalget 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 (uden o/u) Forventet resultat (uden o/u) Afvigelse Drift i alt Kultur og Fritid Anbringelsesområdet Forebyggende foranstaltninger Ledsagerordning Sociale formål Sundhedstjenesten Fællessted for dagtilbudsområdet Kommunale pasningstilbud Private pasningstilbud Specialpæd.indsats for 0-6 årige Oprindeligt Korrigeret Forventet Afvigelse Anlæg budget budget resultat (uden (uden o/u) o/u) I kr. Anlæg i alt Omklædningsrum, Middelfart Stadion Åbent borgerbetjent bibliotek, Strib Anlægstilskud Spejderhytte Myretuen tilbygning Myretuen energirenovering Børneunivers Gelsted Børnehave Børneunivers Gelsted Vuggestue Ombygning af Bulderby Børnehave Etablering af ny børnehave i Middelfart Etablering af Familie- og Ungehus Overdækning af Strib Legestue = merforbrug i afvigelseskolonnen, - = mindreforbrug i afvigelseskolonnen. Drifts og anlægsbevillinger, som endnu ikke var registreret i økonomisystemet pr fremgår ikke af ovenstående skema. 25

26 2. Konklusion Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område. Ved 4. budgetopfølgning er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet mindreforbrug på 0,110 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud), mens anlæg vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud) på 7,437 mio. kr. Merforbruget på anlæg skyldes først og fremmest tidsmæssige forskydninger mellem bevilling og udførelse af anlægsarbejdet. Resultatforventningen er opgjort inkl. forventet bevillingsoverførsel på 0,650 mio. kr. fra anbringelsesområdet til administrationsudgifter under Økonomiudvalgets område, samt en bevillingsoverførsel på 0,800 mio. kr. fra drift til anlæg på Kultur og Fritidsudvalgets område. I opfølgningen er derudover taget højde for, at Skoleafdelingen, som afholder udgiften til søskenderabat i tidlig SFO, ved 4. nulsag modtager en budgetoverførsel på 0,800 mio. kr. fra dagtilbudsområdet. Drift De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende: At der på Kultur og Fritidsområdet forventes et samlet merforbrug på 0,868 mio. kr. Heraf vedrører 0,800 mio. kr. vedrører forbrug af opsparede midler til finansiering af en anlægsbevilling i forbindelse med udbetalingen af et anlægstilskud til en spejderhytte. Herudover er der på Kultur og Fritidsområdet konstateret et merforbrug på 0,566 mio. kr. på driften af klubhuse, som dog delvist opvejes af et mindreforbrug på lokaletilskud og overnatningsgebyrer, samt mindreforbrug på stadions og idrætsanlæg. At anbringelsesområdet forventes at udvise et mindreforbrug på 2,393 mio. kr. inkl. forventet bevillingsoverførsel til Økonomiudvalgets område på 0,650 mio. kr. Mindreforbruget er først og fremmest en konsekvens af, at kommunen i 2014 modtager 1,5 mio. kr. i mellemkommunal refusion på to vundne ankesager. Derudover reduceres udgifterne til vederlæggelse af plejefamilier med 0,8 mio. kr., som følge af en ændret fortolkning af reglerne omkring momsrefusion. At forebyggelsesområdet udviser et merforbrug på 1,920 mio. kr. Merforbruget er dels et resultat af ekstraordinære udgifter til familiebehandling/forældreevneprøvning samt et forventet merforbrug på aflastning. Derudover forventes et merforbrug på Familiehuset og Ungehuset. At sociale formål udviser et mindreforbrug på 0,379 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der forventes mindre udgifter til merudgiftsydelse efter Servicelovens 41. At dagtilbudsområdets fællessted udviser et mindreforbrug på 4,550 mio. kr., primært på baggrund af, at det forventes, at der ikke skal udbetales midler fra daginstitutionernes vippeordning, samt at både dagplejen og daginstitutionerne aflevere til ordningen. Herudover forventes en mindre udgift vedrørende søskendetilskud samt på PAU elever. I mindreforbruget er indregnet, at der afleveres 0,800 mio. kr. vedr. søskenderabat til Skoleafdelingen. At de kommunale pasningstilbud udviser et merforbrug på 4,716 mio. kr. på baggrund af udgifter til vippeordnigen samt større udgifter til fripladstilskud. At private pasningstilbud udviser et mindreforbrug på 0,178 mio. kr. på baggrund af, at færre forældre vælger private børnepassere. At specialpædagogisk indsats udviser et mindreforbrug på 0,390 mio. kr. som følge af en forventning om færre udgifter til løn og befordring. Anlæg Det korrigerede budget til anlæg udgør 10,650 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år. 26

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning

Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-012220-3

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. maj 213 Sagsnr.: 213-674-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u

Oprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt 279.261 271.825 278.869

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5

Notat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 3. august 212 Sagsnr.: 212-614-5 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013

Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013 Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret resultat Afvigelse Drift i alt 277.954 277.954 277.954 0 Kultur og Fritid 38.891 38.891

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. marts 213 Sagsnr.: 213-4434-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere