Studenterforsikring Betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenterforsikring Betingelser"

Transkript

1 Studenterforsikring Betingelser

2 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2009 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse Dækningsoversigt Sådan bruger du forsikringen Forsikringsbetingelser 1 Hvornår træder forsikringen i kraft? 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 3 Hvor dækker forsikringen? 4 Hvad dækker forsikringen? 5 Dækning af sygeudgifter 6 Syge- og Hjemtransport 7 Sygeledsagelse/Tilkaldelse 8 Hjemkaldelse 9 Returrejse 10 Indhentning af rejserute 11 Evakuering 12 Skade på lejet bolig 13 Privatansvar 14 Sikkerhedsstillelse og Advokatbistand 15 Ulykke og Overfald (tillægsdækning) 16 Bagage (tillægsdækning) 17 Forsinket bagage (tillægsdækning) 18 Indbo (tillægsdækning) 19 Generelle undtagelser fra erstatning 20 Betingelser for erstatning og krav til skadeanmeldelsen 21 Dækning fra anden side 22 Præmiens betaling 23 Nødvendige oplysninger til selskabet 24 Overdragelse, opsigelse og ophør 25 Tvister, værneting m.v. 2

3 Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2009 Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf Basisdækning (Obligatorisk) Sygdom og Hjemtransport Hospital, læge, receptpligtig medicin Hjemtransport og lokal ambulance Ubegrænset Ubegrænset Smertestillende tandbehandling Fysioterapi og kiropraktor Sygeledsagelse/Tilkaldelse Transport Ubegrænset Ophold, fortæring, lokal transport Hjemkaldelse Transport Ophold, fortæring, lokal transport Returrejse Transport retur til rejsemålet Ophold, fortæring, lokal transport Indhentning af rejserute Transport Ophold, fortæring, lokal transport Evakuering Transport Ophold pr. døgn Ubegrænset pr. døgn Ubegrænset pr. døgn Ubegrænset pr. døgn Ubegrænset 750 pr. døgn Skader på lejet bolig Privatansvar Tingskade/personskade 10 mio. Sikkerhedsstillelse og Advokatbistand Ulykke og Overfald (Tillægsdækning) Død Invaliditet Overfald Tandskade Indbo og Bagage (Tillægsdækning) Bagage Forsinket bagage 600 pr. døgn / maks. Indbo

4 Sådan bruger du forsikringen De fuldstændige vilkår for samtlige dækninger fremgår af Forsikringsbetingelserne. Ordlisten er en del af Forsikringsbetingelserne, og her sagen. Det kan f.eks. være kvitterede og tandlægeregninger, rapporter fra lufthavnen, politirapporter samt anden Akut hjælp i skadesituationen ihi Bupa Medical Centre kan kontaktes døgnet rundt på telefon Herfra kan vi stille betalingsgaranti til hospitaler, arrangere hjemtransport og hjælpe på andre måder i forbindelse med akut sygdom og tilskadekomst, bortkommen bagage m.v. I tilfælde af skade Udskriv en skadeanmeldelse fra vores hjemmeside på eller bestil den på telefon Udfyld anmeldelsen så udførligt som muligt og indsend den til ihi Bupa sammen med al den originale dokumentation, der vedrører dokumentation, der omhandler den hospital, behøver du ikke selv at betale udgiften. Når ihi Bupa har stillet en betalingsgaranti, kan hospitalsregningen afregnes direkte med Selskabet. Hvis du har en kronisk sygdom En rejseforsikring dækker som hovedregel kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Lider du af en sygdom, eller har du lidt af en sygdom i tiden op til rejsens start, bør du kontakte ihi Bupa Rejseforsikring og få at vide, om din sygdom kan dækkes under forsikringen. Dette gælder forud for hver rejse - ikke blot på det tidspunkt, hvor du tegner forsikringen. I 5.5 kan du se, hvilke krav der skal være opfyldt, for at en kronisk sygdom m.v. kan blive dækket af rejseforsikringen. 4

5 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1: Forsikringen er i kraft, såfremt præmien er betalt inden forsikringsperiodens start. Forsikringsperioden fremgår af policedokumentet. 1.2:Forsikringen dækker fra det tidspunkt, den forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet og ophører, når den forsikrede kommer hjem til sin bopæl/sit opholdssted i hjemlandet. Hvis forsikringen tegnes, efter at forsikrede har forladt hjemlandet, indtræder retten til erstatning først 3 dage efter forsikringens ikrafttræden, medmindre forsikringen tegnes som en forlængelse inden udløbet af den på tegningstidspunktet dækkende forsikring. Ved alvorlig tilskadekomst i forbindelse med et ulykkestilfælde indtræder retten til erstatning dog samtidig med forsikringens ikrafttræden. Bagagetillæg kan aldrig tegnes efter afrejse fra hjemlandet. 1.3: Forsikringstager kan forlænge forsikringen. Sygdom eller tilskadekomst, der er opstået eller har vist symptomer i den foregående forsikringsperiode, er ikke dækket i den forlængede forsikringsperiode. 1.4: Den maksimale forsikringsperiode er 24 måneder. 2 Hvem er omfattet af forsikringen? 2.1: Forsikringen dækker de på forsikringskortet nævnte forsikrede. 2.2: Forsikrede skal være omfattet af Den Offentlige Sygesikring i enten Danmark, Sverige eller Norge, samt være tilmeldt en dansk/svensk/norsk uddannelsesinstitution. Forsikringen dækker endvidere, hvis forsikrede på grund af udlandsrejse midlertidigt frameldes folkeregistret. 2.3: Forsikringen kan også tegnes for den del af rejsen, som udgør ferie, såfremt ferieperioden ikke er længere end studieperioden. 3 Hvor dækker forsikringen? 3.1: Såfremt der er tegnet dækning i Europa, dækker forsikringen rejser i EU-landene, Færøerne, Grønland, Andorra, Island, Isle of Man, Kanaløerne, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. 5

6 3.2: Såfremt der er tegnet dækning i Verden, dækker forsikringen i hele verden. 3.3: Forsikringen dækker ikke i det land, hvor forsikrede har fast bopæl og/eller ret til at modtage sociale ydelser, se dog Hvad dækker forsikringen? 4.1: Forsikringen dækker forsikredes udgifter i henhold til den valgte dækning. 4.2: De anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger danner den øvre grænse for Selskabets erstatningspligt for alle de pr. person indtrædende forsikringsbegivenheder i forsikringsperioden. 4.3: Medforsikrede børn under 18 år er berettiget til dækning under Hjemkaldelse og Sygeledsagelse, såfremt barnets forældre eller alle barnets rejseledsagere bliver syge- eller hjemtransporteret, hjemkaldt eller bliver sygeledsagere på grund af en dækningsberettiget skade. erstatningspligt, at forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen der har været midlertidigt smertestillende. Forsikringen yder ikke erstatning for udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af tandlidelser, der ikke er akut opstået på rejsen, eller hvor tandbehandling ikke er midlertidigt smertestillende og kan afvente hjemkomsten. 5.4: Selskabet yder erstatning for lægeordineret behandling hos fysioterapeut og kiropraktor, dog maks. DKK i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at selskabet modtager original erklæring fra den lokalt praktiserende henvisende læge. 5.5: Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 4 måneder før afrejsen og/eller forsikringens ikrafttrædelse har medført: 5 Dækning af sygeudgifter 5.1: Ved rejser omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring henvises hertil, dog dækkes de i 5.3 og 5.4 nævnte udgifter. 5.2: Ved rejser, der ikke er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, dækkes forsikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. 5.3: Selskabet yder erstatning for rimelige udgifter til midlertidig smertestillende tandbehandling, dog maks. DKK pr. tilfælde. Det er en betingelse for Selskabets a) hospitalsindlæggelse, b) vurdering eller behandling hos læge/ tandlæge, som ikke er et led i kontrol, c) ændret medicinering. eller hvis forsikrede: d) ikke har søgt læge/tandlæge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, 6

7 e) er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, f) er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, 6.2: Ved rejser, der ikke er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring, dækkes rimelige ekstraordinære udgifter til forsikredes syge- og hjemtransport i tilfælde af akut opstået alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller død. g) er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 4 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, h) har behov for behandling og/eller operationer, der kan afvente forsikredes hjemkomst. Forsikringen dækker ikke kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret. Forsikringen dækker ikke et før afrejsen kendt behandlingsbehov. 5.6: Behandlende læger, speciallæger, tandlæger m.v. skal have autorisation i det land, hvori der praktiseres. 5.7: Medicin skal være lægeordineret og receptpligtig. 6.3: Det er en forudsætning for dækning, at den behandlende læge i udlandet og Selskabets lægekonsulent er enige i nødvendigheden af at overføre forsikrede samt er enige om, hvorvidt forsikrede skal overføres til hjemlandet eller andet egnet behandlingssted. 6.4: Forsikringen dækker kun for én hjemtransport i forbindelse med ét sygdomsforløb. 6.5: Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge mellem: a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller b) hjemtransport af afdøde. 5.8: Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjemtransporteret til behandling i hjemlandet og lade behandling afvente hjemkomsten, såfremt Selskabets lægekonsulent og behandlende læge er enige om, at det er forsvarligt. 6.6: Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forbindelse med transporten grundet vejret, mekaniske problemer, restriktioner fra offentlige myndigheder eller fra piloten eller andre forhold, som Selskabet ikke har indflydelse på. 6 Syge- og hjemtransport 6.1: Ved rejser omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring henvises hertil. 7 Sygeledsagelse/tilkaldelse 7.1: Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt, overflyttet til egnet behandlingssted, eller hjemtransporteret 7

8 som følge af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. Ved tilkaldelse skal såvel lokalt behand l e n de læge som Selskabets eller Den Offentlige Rejsesygesikrings læge vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst 5 døgn, eller at forsikredes tilstand er livstruende. 7.2: Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der i alt vælges op til 2 personer, dog kan medrejsende, medforsikrede medlemmer af husstanden alle blive sygeledsagere. 7.3: Tilkaldelse kan foretages med udrejse fra forsikredes hjemland. 7.4: Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i forbindelse med ét sygdomsforløb. 7.5: Skaden skal være omfattet af forsikring en eller Den Offentlige Rejsesygesikring. 7.6: Ved sygeledsagelse/tilkaldelse ydes der erstatning til ledsagers flybillet på økonomiklasse samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. 8 Hjemkaldelse 8.1: Selskabet yder erstatning til hjemkaldelse til hjemlandet, hvis en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: a) at et nært familiemedlem bliver hospitalsindlagt eller afgår ved døden som følge af akut livstruende sygdom eller tilskadekomst opstået efter forsikredes afrejse. I tvivlstilfælde vil afgørelsen blive truffet af Selskabets lægekonsulent, evt. i samråd med behandlende læge. I tilfælde af død er det en betingelse, at der fremskaffes udvidet dødsattest. b) indbrud, brand eller oversvømmelse i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, hvis politianmeldelse eller anden dokumentation foreligger. c) bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, hvis politianmeldelse foreligger og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. d) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller konkurs i forsikredes egen virksomhed og forsikredes tilstedeværelse er nødvendig. 8.2: Forsikrede kan efter eget valg vælge én person som ledsager, såfremt forsikrede rejser uden medforsikrede rejseledsagere. 8.3: Forsikringen dækker kun én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb. 8.4: Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger tidligere end 12 timer fra forsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt. 8.5: Der ydes refusion for flybillet på samme klasse som udrejsen samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport, der påføres forsikrede og ledsager ved hjemkaldelse. 8.6: For rejser i Europa gælder følgende: Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj, kan andre transportmidler end motorkøretøjet benyttes, 8

9 hvis det er aftalt med Selskabet. I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af motorkøretøjet. rejse er påbegyndt, og den dokumenterede planlagte rejserute ikke kan gennemføres. Det er en betingelse, at den behandlende læge i udlandet har ordineret: 9 Returrejse 9.1: Selskabet yder erstatning til en returrejse, hvis forsikredes påbegyndte rejse bliver afbrudt som følge af, at forsikrede: a) bliver syge- eller hjemtransporteret som følge af egen sygdom a) sengeleje eller hospitalsophold, b) akut ambulant behandling. 10.2: Selskabet yder erstatning til en ledsager til indhentning af rejserute, uanset om ledsageren er forsikret i Selskabet. b) rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse. 9.2: Dækningsberettigede ledsagere opnår dækning til en returrejse, såfremt man ledsager forsikrede, uanset om ledsageren er forsikret i Selskabet. 9.3: Skaden skal være omfattet af forsikringen. 9.4: En returrejse skal foretages senest 2 uger efter syge- eller hjemtransport, sygeledsagelse eller hjemkaldelse. 9.5: Der ydes refusion til en flybillet på samme klasse som anvendtes ved udrejsen samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. Flyrejsen skal gå til udgangspunktet for sygeeller hjemtransporten, hjemkaldelsen eller sygeledsagelsen. 10.3: Skaden skal være omfattet af forsikringen. 10.4: Der ydes refusion til en flybillet på samme klasse som oprindeligt planlagt samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport under indhentningen af den dokumenterede planlagte rejserute. 11 Evakuering 11.1: Selskabet yder erstatning i tilfælde af: a) rejseselskabets konkurs, såfremt der ikke er tale om en pakkerejse eller lignende, hvor hjemrejsen er dækket af Rejsegarantifonden, b) epidemi i det område hvor forsikrede opholder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området, 10 Indhentning af rejserute 10.1: Selskabet yder erstatning til indhentning af rejseruten, hvis forsikredes c) krig, borgerlige uroligheder, borgerkrig, terroristaktivitet, militær undtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i 9

10 det område, hvor forsikrede befinder sig, såfremt tilstanden er erklæret og dokumenteret af det danske udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området. d) naturkatastrofer hvor det danske udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution anbefaler evakuering, og hvor tilstanden er opstået efter forsikredes udrejsetidspunkt til området. 11.2: Der ydes refusion til transport til nærmeste sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold. 11.3: Hvis forsikrede bliver tilbageholdt af myndighederne i et land som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til 3 måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til ophold og fortæring med op til DKK pr. døgn samt nødvendig indenrigstransport. 12 Skade på lejet bolig 12.1: Forsikringen dækker skader forvoldt af forsikrede i/på lejet bolig/hotel samt indbo i boligen, dog maks. DKK og med selvrisiko på DKK 500 pr. forsikringsbegivenhed. 12.2: Forsikringen dækker ikke de i 13.2 beskrevne forhold. 13 Privatansvar 13.1: Forsikringen dækker: a) det beløb, forsikrede bliver forpligtet til at betale på grund af sit erstatningsansvar for skade på personer eller ting i henhold til gældende ret i det land, hvor skaden indtræder, b) omkostninger i forbindelse med erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med Selskabet. 13.2: Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar: a) i kontraktforhold, 11.4: Det er en betingelse for dækning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge det danske udenrigsministeriums opfordring til evakuering. 11.5: Selskabet kan ikke holdes ansvarlig for i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil samarbejde med det danske udenrigsministerium i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig. b) i erhvervs- eller arbejdsforhold, c) som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være underlagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, d) for skade på ting, som ikke er omfattet af 12, og som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, 10

11 bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, e) for skade forvoldt af forsikredes husdyr, f ) for skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, g) for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, luftfartøj samt søfartøjer på eller over 3 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK. 13.3: Forsikringen dækker endvidere ikke bøder eller bodslignende krav. 13.4: Forsikringssummen på DKK 10 mio. er højeste grænse for Selskabets forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selv om denne resulterer i flere skader, selv om ansvaret pålægges flere, og uanset om der er dækning på én eller flere policer i Selskabet. 13.5: Forsikrede kan ikke med bindende virkning for Selskabet helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade. 14 Sikkerhedsstillelse og advokatbistand 14.1: Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Selskabet straks efter frigivelse eller efter påkrav. Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks efter beslaglæggelsen. 14.2: Forsikringen dækker advokatbistand i forbindelse med juridiske problemer opstået under rejsen. Bliver forsikrede under rejsen tiltalt eller sigtet for et strafbart forhold, dækkes nødvendige og rimelige advokatomkostninger til og med sagens afgørelse ved 1. instans, dog maks. DKK Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes forsikredes advokatomkostninger som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet efter påkrav. Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Selskabet. 14.3: Forsikringen dækker tilkaldelse af 2 personer efter forsikredes eget valg ud til forsikrede og retur til bopælen i tilfælde af, at forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer. Transport af tilkaldte dækkes maks. med fly på økonomiklasse tur/retur samt nødvendige og rimelige udgifter til ophold og fortæring. 14.4: Forsikringen dækker forsikredes rejseudgifter som følge af, at forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet. 11

12 14.5: Ved enhver skade under denne dækning, undtagen ved sikkerhedsstillelse, jf. 14.1, betaler forsikrede en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger, dog mindst DKK : Forsikringen dækker ikke: a) juridiske problemer mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, b) juridiske problemer i forbindelse med kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold, c) juridiske problemer i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, d) juridiske problemer mellem forsikrede og Selskabet, e) sager der ikke er opstået på rejsen, f ) retssager om ansvar for benyttelse af motorkøretøjer eller fartøjer i øvrigt, g) egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. 15 Ulykke og overfald (tillægsdækning) 15.1: Hvis der er tegnet tillægsdækning for ulykke og overfald, yder forsikringen erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden indvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller bevirker en vedvarende invaliditet. Forsikringssummerne er DKK ved død, DKK ved invaliditet og DKK ved tandskade. Er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK Er forsikrede på skadetidspunktet over 75 år, dækker forsikringen med halv delen af de gældende forsikringssummer. 15.2: Erstatning i tilfælde af død udbetales, når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet. Medmindre andet skriftligt er meddelt Selskabet, udbetales forsikringssummen til nærmeste pårørende. Er der i anledning af ulykkestilfældet ud betalt invaliditetserstatning, ydes erstat ning med det beløb, hvormed døds faldssummen overstiger den alle rede foretagne udbetaling. 15.3: Hvis et ulykkestilfælde har med ført invaliditet svarende til en méngrad på mindst 5%, udbetales ménerstatning. Erstat ningen ansættes til en til mén graden svarende procent af invalidi tets summen. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel på grundlag af skadens medicinske art og omfang og kan uden hensyntagen til forsikredes erhverv sammenlagt ikke overstige 100%. Fastsættelse af méngraden foretages, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes og ikke senere end 3 år efter ulykkestilfældet. En bestående invaliditet berettiger ikke til erstatning og kan ikke påvirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller have skiftet briller, dækkes rimelige og dokumenterede udgifter hertil. Det er en betingelse for udbetaling af invaliditetserstatning, at forsikrede er i live ved erstatningens udbetaling. Behandlingen af tilskadekomsten skal være dokumenteret 12

13 påbegyndt i udland et af en lokalt autoriseret læge. 15.4: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskader, der sker som følge af et ulykkestilfælde på rejsen, i det omfang udgifterne ikke kan refunderes fra anden side, f.eks. det offentlige. Forsikringen dækker tandbehandling, der foretages inden 5 år efter ulykkes tilfældet. Ligeså dækker forsikringen tandskader opstået inden forsikredes fyldte 18. år, hvor tandbehandling foretages inden forsikredes fyldte 25. år. Behandlingen skal være dokumenteret påbegyndt i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt ske i hjemlandet. Selskabet er berettiget til at nedsætte eller afvise erstatning til tandbehandling, såfremt forsikredes tænder ud fra en tandlægelig vurdering må antages at have været væsentlig dårligere end hos personer på samme alder, der følger regelmæssig tandlægekontrol og -behandling. 15.5: Undtaget fra dækningen er: a) enhver sygdom og udløsning af laten te sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, b) ulykkestilfælde, der skyldes sygdom, c) forværring af følgerne af et ulykkes tilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom, d) følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkes tilfælde, der er omfattet af forsikringen, e) tyggeskader, f) tingskader. 15.6: Hvis forsikrede i forsikringsperi oden bliver overfaldet af en person med påvise lig personskade eller dødsfald til følge, dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. Forsikringssummen ved over fald er DKK : Overfald begået af forsikredes rejseledsager eller medforsikret rejse ledsager er ikke omfattet af forsikringen. 15.8: Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at overfaldet hurtigst muligt anmeldes til det lokale politi, at der udfærdiges politirapport, og at for sikrede konsulterer en lokalt autoriseret læge/tandlæge umiddelbart efter over faldet. Såvel politi rapport som lægeerklæring skal efterfølgende sendes i original til Selskabet. 15.9: Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter : Selskabet er berettiget til at ind hente oplysninger hos andre forsik rings selska ber eller hospitaler og læger, der behand ler eller har behandlet forsikrede, til at lade forsikrede undersøge af en af Selskabet valgt læge og til ved dødsfald at kræve obduktion. 13

14 16 Bagage (tillægsdækning) 16.1: Hvis der er tegnet tillægsdækning for bagage, yder Selskabet erstatning for følgende genstande tilhørende forsikrede på dennes rejse uden for bopælslandet: Bagage, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Som beskrevet i nedenstående dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Alle beløb er i DKK Årsag/Genstand Bagage Rede penge, rejsebilletter værdipapirer Brand, røveri, tyveri fra aflåst hotelværelse, aflåst feriebolig eller aflåst safetyboks Tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede Tyveri fra aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum/ boks i båd, motorkøretøj/campingvogn Bortkomst eller beskadigelse af dokumenteret indskrevet bagage Ej dækket Tyveri fra aflåst telt Ej dækket Tyveri fra badestrand eller swimmingpool 500 Ej dækket Tyveri fra kabinen i aflåst båd, motorkøretøj eller campingvogn Ej dækket Ej dækket Glemte, tabte eller forlagte genstande Ej dækket Ej dækket Tyveri af bagage, der henstår uden effektivt opsyn Ej dækket Ej dækket Tyveri fra båd, motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, hotelværelse, feriebolig eller safetyboks, som ikke viser synligt tegn på indbrud Skade på eller forårsaget af mad, flasker, glas og lignende nedpakket i bagagen Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort eller rejsechecks Ej dækket Ej dækket Ej dækket Ej dækket Ej dækket Ej dækket Tab eller beskadigelse af bagage, der sendes særskilt Ej dækket Ej dækket Indirekte tab Ej dækket Ej dækket Simpelt tyveri Ej dækket Ej dækket 14

15 16.2: I intet tilfælde kan erstatningen for en enkelt genstand overstige DKK e) Film-, video- og båndoptagelser og lignende dækkes med værdien af råmaterialet. 16.3: For samlet fotoudstyr samt smykker og ure kan erstatningen maksimalt udgøre DKK : Forsikringen dækker ikke cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil, computere og andet elektronisk udstyr, bagage af enhver art til erhvervsmæssig brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner. 16.5: Erstatningsudregningen for de forsikrede genstande foretages efter følgende principper: a) Forsikringen erstatter genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, såfremt de dokumenteret er mindre end 2 år gamle. b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger dokumentation for alder og værdi. c) Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. d) Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura. f) Forsikringen dækker omkostningerne ved genanskaffelse af rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Omkostningerne omfatter nødvendig transport, gebyrer, foto m.v., men ikke erstatning for den tid det tager at genanskaffe effekterne. 16.6: Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at de forsikrede effekter behandles og opbevares betryggende, og at forsikrede i øvrigt udviser påpasselighed. 16.7: I tilfælde af tyveri eller røveri skal anmeldelse altid indgives til nærmeste politimyndighed. Ved beskadigelse eller bortkomst af dokumenteret indskrevet bagage skal anmeldelse altid indgives til flyselskab eller lign. Såfremt anmeldelse undtagelsesvis ikke kan foretages på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal anmeldelse til Selskabet ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten. 17 Forsinket bagage (tillægsdækning) 17.1: Hvis der er tegnet tillægsdækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet. Der ydes erstatning for indtil DKK 600 anvendt pr. påbegyndt døgn de første 5 på hinanden følgende døgn efter ankomst, så længe bagagen er forsinket. Det maksimale beløb, DKK 600, kan ikke anvendes på forskud. 15

16 Erstatningskøb skal være foretaget inden bagagens fremkomst til forsikrede. 17.2: Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede har original dokumentation (i form af en skaderapport) fra det pågældende transportselskab eller rejsebureau på, at bagagen ikke er fremkommet til planlagt tid samt dato og tidspunkt for den faktiske fremkomst. 17.3: Det er endvidere en betingelse for erstatning, at der indsendes original dokumentation, af hvilken det fremgår, hvad de afholdte udgifter vedrører i form af dateret kvittering, kassebon eller lignende. 17.4: Erstatning er betinget af, at forsikredes bagage er indskrevet til samme transportmiddel, som forsikrede rejser med. 17.5: Forsikringen dækker ikke leje/køb af sportsudstyr. 17.6: Forsikringen dækker ikke indirekte tab, herunder udgifter til taxa, hotelophold og telefon. en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i eller undtaget i Cykler er dækket med op til DKK pr. forsikringsår, såfremt de er forsvarligt aflåst og stelnummer kan oplyses : Særligt privat indbo defineres i denne forsikring som antikviteter, kunstværker, malerier, musikinstrumenter, pelse, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. Særligt privat indbo er dækket med maks. DKK pr. forsikringsår, medmindre andet fremgår af policedokumentet. 18.2: Følgende genstande dækkes ikke: a) Motorkøretøjer (herunder knallerter), haveredskaber over 5 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer samt dele og tilbehør hertil. b) Rede penge og pengerepræsentationer samt værdipapirer. Forsikringen dækker dog røveri og tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af rede penge med op til DKK pr. forsikringsår, se c) Mønt- og frimærkesamlinger. 17.7: Dækningen gælder ikke ved ankomst til hjemlandet. 18 Indbo (tillægsdækning) 18.1: Såfremt der er tegnet tillægsdækning for indbo, dækker forsikringen almindeligt privat indbo og særligt privat indbo tilhørende den forsikrede. Dækningen gælder kun i bopælslandet : Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til 18.3: Forsikringen dækker nævnte genstande, når de befinder sig på den i policedokumentet anførte bopælsadresse. Ved flytning fra en udlandsadresse til en anden dækkes i indtil 14 dage fra den faktiske overtagelsesdag på den nye helårsbolig i såvel den gamle som i den nye helårsbolig. Forsikringen dækker dog ikke flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling. Forsikringen dækker endvidere tyveri bemærket i gerningsøjeblikket samt røveri i hele bopælslandet. 16

17 18.4: Forsikringen dækker skade ved brand (ildsvåde), herunder skade forvoldt ved hede, røg, sod eller slukning i forbindelse med brand. Forsikringen dækker dog ikke: a) skader fra nedløbsrør og tagrender eller skader som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, b) skader der sker ved påfyldning af olietank eller andre beholdere, a) skade ved ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde, c) skader som følge af bygge- og reparationsarbejde, b) skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres eller lignende udsættes for ild eller varme, og derved kommer i brand eller beskadiges, d) skader efter frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmet bygning, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. c) skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater, herunder radio- og TVapparater og lignende, foranlediget ved kortslutning eller andre rent elektriske fænomener, hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr, der ikke har ildsvåde til følge. 18.5: Forsikringen dækker skade ved eksplosion og direkte lynnedslag. 18.6: Forsikringen dækker skade forårsaget ved nedstyrtning af luftfartøjer eller genstande derfra, dog ikke skade opstået på grund af sprængstoffer som medføres af luftfartøjer. 18.8: Forsikringen dækker stormskader, herunder nedbørsskade, såfremt der samtidig er stormskade på bygningen, hvori de forsikrede genstande befinder sig. 18.9: Udover forsikringssummen dækker forsikringen rimelige udgifter i forbindelse med skade til redning og bevaring af de forsikrede genstande : Forsikringen dækker indbrudstyveri og hærværk. Ved indbrudstyveri forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Det er en betingelse, at vinduer og andre åbninger har været forsvarligt aflukkede, og at bygningen viser tydelige tegn på voldeligt opbrud. 18.7: Forsikringen dækker skader ved pludselig udstrømning (ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølervæske eller lignende fra installationer, akvarier eller andre beholdere på 20 liter eller derover. Forsikringen dækker dog ikke: Forsikringen dækker ikke: a) tyveri, hvor adgang sker ved hjælp af rigtig eller falsk nøgle, b) indbrudstyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder, 17

18 c) guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker ved indbrudstyveri fra lofts- og kælderrum, udhuse og garager : Forsikringen dækker tyveri med indtil DKK pr. skadetilfælde fra aflåst og fra kabinen adskilt bagagerum eller -boks i motorkøretøj. Det er dog en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at motorkøretøjet viser synlige tegn på at være brudt op med vold. Forsikringen dækker dog ikke: a) guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker, b) glemte, tabte, forlagte eller efterladte genstande : Røveri eller tyveri bemærket i gerningsøjeblikket dækkes med op til 10% af forsikringssummen pr. forsikringsår. Rede penge dækkes dog med maks. DKK pr. forsikringsår. Ved røveri forstås tyveri, der sker ved anvendelse af vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. dokumentation for alder og værdi. Selskabet kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb svarende til reparationsudgiften. Selskabet er berettiget, men ikke forpligtet, til at erstatte in natura : I tilfælde af tyveri skal anmeldelse ske til nærmeste politimyndighed, og original kvittering tilsendes Selskabet : I tilfælde af beskadigelse af genstande, må disse ikke smides ud, før Selskabet har givet tilladelse hertil, eller skaden er opgjort. Forsikrede skal på forlangende tilsende Selskabet de beskadigede genstande : Forsikrede har pligt til at give Selskabet alle informationer, der kan belyse sagen og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse. Det skal specificeres, hvilke genstande, der kræves erstatning for, med angivelse af art, mærke, type, alder, indkøbspris og købspris umiddelbart før skaden. Forsikrede skal endvidere som dokumentation for genstandenes alder og værdi tilsende Selskabet originale kvitteringer, garantibeviser eller lignende original dokumentation : Genstande, der er indkøbt som nye, er 2 år gamle eller derunder og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dette gælder også for genstande, hvor der ikke foreligger 19 Generelle undtagelser fra erstatning 19.1: Selskabet yder ikke erstatning for udgifter, der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af: a) sygdomme og lidelser, der er opstået forud for forsikringens ikrafttrædelse, samt eventuelle følger af sådanne sygdomme og lidelser, b) kosmetiske operationer og behandlinger. Dækket er dog de tilfælde, hvor operation/ behandling er medicinsk betinget, 18

19 c) rekreations- og kurophold, d) tandproteser, undtagelsestilstand samt militære operationer på land, til vands eller i luften (uanset om der er erklæret krig eller ikke), e) kønssygdomme, AIDS, AIDS-relaterede sygdomme, og sygdomme som relaterer sig til HIV-antistoffer (HIV-positiv), f) syge- og fødselshjælp, der opstår efter svangerskabets 8. måned (36. uge), dog for gravide, som er fertilitetsbehandlede og/eller venter mere end ét barn efter 4. måned (18. uge), Enhver udgift, der vedrører graviditet og/eller fødsel, herunder også udgifter til nyfødte børn, er kun dækket i op til 1 måned efter forsikringsperiodens udløb. Herefter ophører dækningen. g) provokeret abort, som ikke er medicinsk betinget, m)atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald, n) behandling, der ydes af forsikrede selv, dennes ægtefælle, forældre eller børn, eller en virksomhed, som tilhører en af de nævnte, o) sygeudgifter ved epidemier, som er taget under offentlig behandling, p) behandling hos psykolog med mindre der er tale om akut krisehjælp, q) at forsikrede modsætter sig eller ikke følger de af Selskabets lægekonsulent eller den behandlende læges angivne anvisninger, h) alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug, r) at forsikrede ikke ønsker at lade sig hjemtransportere til behandling, jf. 5.8, i) skader, der er fremkaldt af forsikrede under selvforskyldt beruselse, og beruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden, j) selvforskyldt legemsbeskadigelse, s) vaccination og forebyggende behandling, t) skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed, k) behandling hos naturlæger, naturmedicin samt andre alternative behandlingsformer, l) skader, der direkte eller indirekte er opstået som følge af aktiv deltagelse i krig, invasion, fjendtligt angreb, borgerlige uroligheder (uanset om der er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, terroristaktivitet, oprør, revolution, opstand, militær eller anden magtovertagelse, militær u) dækningsberettiget transport, der ikke er formidlet af Selskabet. Dog dækkes et beløb svarende til de udgifter, Selskabet ville have afholdt i forbindelse med en tilsvarende transport, v) aktiv deltagelse i enhver form for motorsportshow, -løb, -konkurrence. 19

20 20 Betingelser for erstatning og krav til skadeanmeldelsen 20.1: Erstatning ydes efter Selskabets anerkendelse af udgifterne som dækningsberettigede, når der indsendes en udfyldt og underskrevet skadeanmeldelse vedlagt opgørelse af erstatningskravet samt originale, kvitterede og specificerede regninger, politirapport eller anden nødvendig dokumentation til Selskabet. Selskabet scanner originale regninger ved modtagelsen. Det vil ikke være muligt at generhverve den originale regning. Den scannede regning påstemplet Certified as a true Copy (kopiens rigtighed bekræftes) repræsenterer originalen. 20.2: Forsikrede har pligt til at giv Selskabet alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, opgøre sit erstatningskrav og levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling m.v., samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. 20.3: Der kan maksimalt udbetales erstatning på regningens pålydende. Såfremt forsikrede har modtaget større erstatning fra selskabet, end vedkommende af selskabet skønnes berettiget til, er den pågældende forpligtet til straks at tilbagebetale Selskabet det skyldige beløb. Enhver erstatning vil først blive afskrevet med et sådant skyldigt beløb. skal anmeldes med angivelse af lægens diagnose. Øvrige skader skal anmeldes til Selskabet straks ved rejsens ophør. 21 Dækning fra anden side 21.1: Såfremt der er dækning fra et andet forsikringsselskab eller fra det offentlige, skal Selskabet informeres om dette, når skaden anmeldes. 21.2: I sådanne tilfælde vil Selskabet koordinere skadesudbetalingen med det andet forsikringsselskab, og selskabet er kun forpligtet til at dække sin egen forholdsmæssige del af udgiften. 21.3: Selskabet er ikke forpligtet til at dække udgifter, der helt eller delvist er dækket fra anden side. 21.4: Forsikrede er forpligtet til at samarbejde med Selskabet og til straks at underrette Selskabet, såfremt der kan rejses krav om erstatning fra anden side, eller såfremt andre juridiske skridt kan foretages over for tredjemand. 21.5: Endvidere skal forsikrede holde Selskabet fuldt informeret og træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at rejse krav om erstatning fra anden side og varetage Selskabets interesser. 20.4: Erstatning er begrænset til udgifter, som er almindelige og rimelige for området eller landet, hvor udgifterne afholdes. 21.6: Selskabet har i alle tilfælde ret til at indtræde direkte i forsikredes krav over for en ansvarlig skadevolder. 20.5: Hospitalsophold, hjemkaldelse, sygeog hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald samt ulykkestilfælde skal straks anmeldes til Selskabet. Hospitalsophold 22 Præmiens betaling 22.1: Præmien fastsættes af Selskabet. Forsikringstager skal betale præmien for hele 20

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum.

Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Forsikringsbetingelser for Eurocard Platinum. Eurocard Platinum Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fællesforsikrings betingelser for sektion A og B Betingelser nr. 01EPL, april 2008 Police nr. 85.0.01.303-0063

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810

Erhvervsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 810 Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 810 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444

Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Teknisk Udstyrforsikring Betingelser Nr. 444 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V www.er.dk/erhverv I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08.

Læs mere

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING

TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser TEKNISK UDSTYRSFORSIKRING Betingelser nr. 444. I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gyldig fra den 01.04.08. KAPITEL 1 - INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT

FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT FORSIKRING DÆKNINGSOVERSIGT For øjeblikkelig assistance i tilfælde af hospitalsindlæggelse eller dødsfald, hjemtransport til Danmark og erstatningslogi vær venlig omgående at kontakte: Falck TravelCare,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere