Serviceniveau for brugerbetaling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau for brugerbetaling"

Transkript

1 Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget Social & Sundhed Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon: Faxnr.:

2 Indhold: 1. Indledning Boligudgifter... 4 a. 107 midlertidige botilbud... 4 b. Boliger opført efter Almenboligloven... 4 c. 108 længerevarende botilbud... 4 d herberg Udgifter i botilbuddene ( 107, 108 og almenboliglov)... 5 a. Mad... 5 b. Rengøring... 6 c. Vinduespudsning... 6 d. Vask... 6 e. Vedligeholdelse af lejlighed... 6 f. Inventar... 6 g. Forsikring... 6 h. Licens og TV-programmer... 7 i. IT/bredbåndsforbindelse... 7 j. Andet Beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud 103 og Befordring Ferie Fritid, fester og arrangementer Ledsageordning Personlige udgifter a. Medicin b. Fysioterapi c. Personlige hjælpemidler Andre forhold Særligt ved dødsfald Side 2 af 11

3 1. Indledning Målgruppen for Serviceniveau for brugerbetaling er borgere, der bor i eller benytter Gentofte Kommunes bo- og dagtilbud til borgere med udviklingshæmning, med psykiske sygdomme eller som er socialt udsatte. I forbindelse med indgåelse af kontrakter med andre kommuner end Gentofte, kan der være lavet andre aftaler. Den enkelte borger med funktionsnedsættelse skal ikke betale for at have en funktionsnedsættelse, men skal kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen. Samtidig skal borgeren ligestilles med resten af befolkningen og selv bidrage til at dække sine grundlæggende forsørgelsesudgifter. Serviceniveau for brugerbetaling har 2 hensigter: - At klargøre, hvornår der er tale om grundlæggende forsørgelsesudgifter på lige fod med alle andre borgere i landet. - At sikre, at alle borgere over 18 år i Gentofte Kommunes botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud er omfattet af samme regler om brugerbetaling. På de følgende sider nævnes en række ydelser med brugerbetaling. Der er tale om hovedregler. Der vil i nogle sammenhænge være tale om individuelle skøn, mens der i enkelte tilfælde vil være tale om undtagelser. I så tilfælde fremgår det af de enkelte tilbuds ydelsesbeskrivelser. Der er også en række områder, hvor de enkelte tilbud selv skal beslutte omfanget af en ydelse og omfanget af brugerbetalingen. Dette vil fremgå af tilbuddets hjemmeside. Serviceniveau for brugerbetaling er vedtaget af Socialudvalget den dd.mm Side 3 af 11

4 2. Boligudgifter a. 107 midlertidige botilbud For ophold i midlertidige botilbud og i botræningstilbud (bl.a. Øresundshøj og Callisensvej) betaler den enkelte borger for husleje, el og varme. Herudover betales der for de faktiske udgifter til mad og vask. Disse udgifter er inkluderet i den takst, betalingskommunen betaler for opholdet. Det er handlekommunen, der beregner og opkræver egenbetalingen hos borgeren, jf. betalingsbekendtgørelsen. b. Boliger opført efter Almenboligloven Borgeren betaler på lige fod med alle andre borgere, der bor til leje - egne leveomkostninger, herunder husleje, mad og eget forbrug til vask, rengøring, vinduespudsning m.v.. Udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealer er indeholdt i huslejen. I boliger, der drives efter Almenboligloven fremgår reglerne for egenbetaling for vedligeholdelse af lejligheden og for istandsættelse ved fraflytning af lejekontrakten. Betaling for IT- og antennesignaler kan opkræves sammen med huslejen. Borgeren kan søge om boligsikring/boligydelse. c. 108 længerevarende botilbud Boligdokumentet Boligdokumentet er en slags lejekontrakt, der indeholder oplysninger om boligens beliggenhed, størrelse og betaling. Den enkelte kan i boligdokumentet se hvilke udgifter, der indgår i beregningen af boligbetalingen. Det fremgår hvor mange kvadratmeter, boligbetalingen er beregnet ud fra. De kvadratmeter, der betales for, er både egen bolig og en andel af de fælles arealer, borgeren har adgang til. Boligbetalingen Boligbetalingen er sammensat af to dele. Den ene del fastsættes ud fra boligens omkostninger, og den anden del beregnes på grundlag af borgerens indkomst. Den omkostningsbestemte husleje beregnes på grundlag af de samlede driftsudgifter i forhold til boligen med tilhørende fællesarealer. Det drejer sig om udgifter til vedligeholdelse, ejendomsskatter, vand og renovation, forsikringer, inventar, administration m.v.. De tilsvarende udgifter vedrørende personalerum, kontor, rengøringsrum mv. afholdes fuldt ud af botilbuddet. For den indkomstafhængige del betales i % den del af indkomsten, der ligger mellem kr og kr årligt samt 20 % af den del af indkomsten, der ligger over kr Den samlede betaling for borgeren for at bo i 108 botilbud består af: - Boligbetaling, hvor én andel er omkostningsbestemt og én andel er indtægtsbestemt - Betaling for el og varme beregnes ud fra de budgetterede udgifter. - Serviceydelser (Servicepakke), som omfatter mad, vask og rengøring. Ved forhøjelse af boligbetalingen på grundlag af de budgetterede driftsudgifter har borgeren krav på 2 måneders varsel. Borgeren skal have skriftlig oplysning om forhøjelsens beregning, grunden til forhøjelsen og forhøjelsens størrelse angivet i kr. pr. måned. Side 4 af 11

5 Det er ikke muligt at få boligydelse, når man bor i et 107 eller 108-tilbud. d herberg Borgerne betaler for mad og logi m.v. fra indflytning til udflytning. Personer, der bevarer egen bolig under opholdet betaler som udgangspunkt ikke for logidelen. Beslutningen træffes af handlekommunen. Egenbetalingen fremgår af Gentofte-Plan og udgør i 2015 pr. dag: Logi enkeltværelse: 85,00 Logi dobbeltværelse: 60,50 Morgenmad: 17,00 Frokost: 27,00 Aftensmad: 43,00 3. Udgifter i botilbuddene ( 107, 108 og almenboliglov) I en række botilbud har borgerne mulighed for at købe forskellige ydelser. De omfatter mad, rengøring, vinduespudsning, vask, vedligeholdelse af lejlighed, inventar, forsikring, licens og TV-programmer, IT/brebåndsforbindelse og andet. En række serviceydelser kan samles i servicepakker, som det er obligatorisk for borgeren at betale som en fast del af at bo i botilbuddet. Det kan være mad, rengøring, vask og kørsel. Andre og mere lommepengelignende udgifter kan ikke indgå i en servicepakke, men det enkelte botilbuds bruger/pårørenderåd eller beboerne i en boenhed kan beslutte at oprette en fælleskasse til dækning af f.eks. opsparing til arrangementer, aviser, gaver, aktiviteter m.v. Det er som udgangspunkt frivilligt at betale til en fælleskasse, da der er tale om udgifter, der henhører til den enkelte borgers rådighedsbeløb. Det er beboerne selv eller deres pårørende/værger, der vil skulle stå for en sådan fælleskasse. Det er udenfor tilbuddets ansvar. Botilbuddet betaler udgifter til fælles forsikringer, samt til fælles licens og fælles IT-stik, hvis apparaterne er opsat i fællesrum, jf. desuden det nedenfor anførte. De nedenfor nævnte udgifter opgøres alle ud fra de faktiske udgifter inkl. moms. a. Mad Borgerne betaler for deres mad. Hvis botilbuddet leverer maden, afregnes der efter de faktiske udgifter på det enkelte botilbud. Betalingen kan ikke overstige 3.424,50 kr. månedligt i 2015-priser. Der opkræves fast månedlig betaling med efterfølgende regnskab. Betalingen skal være i overensstemmelse med de faktiske råvareudgifter til mad og kan desuden inkludere udgifter til materialer, afskrivning på materiel, el og varme samt personaleomkostninger. Alle botilbud udarbejder et madregnskab. Der er mulighed for at vælge maden fra i enkelte hele dage eller i perioder. Hvis udgiften til maden pr. dag ønskes refunderet, skal framelding ske til personalet med et varsel, der fastsættes af tilbuddet. I særlige tilfælde kan tilbuddet vælge at refundere et beløb pr. måltid. Hvis personalet melder en borger fra et måltid på grund af en aktivitet, refunderes maden pr. måltid. Det skal være muligt for botilbuddet at tilrettelægge madlavningen økonomisk rentabelt. Side 5 af 11

6 Hvis borgeren har gæster, der ønsker at spise med, skal der betales pr. gæst pr. måltid. b. Rengøring Botilbuddet afholder udgifter til rengøring af servicearealer. Borgerne står selv i videst muligt omfang for rengøring af boligarealer og betaler også for rengøringsmidler. I de tilfælde, hvor en borger ikke ønsker selv at stå for rengøringen, selvom vedkommende er i stand til det, kan botilbuddet tilbyde rengøring mod betaling. Hvis en borger i et 108-botilbud eller et botilbud efter Almenboligloven med støtte efter SEL 85 på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan klare rengøring evt. med bistand fra botilbuddets medarbejdere sørger botilbuddet for rengøring uden betaling. I så fald betaler borgeren for rengøringsmidler. Taksten pr. måned for rengøringsremedier i botilbud efter 108 fremgår af Gentofte-Plan og udgør i 2015 kr. 166,69. c. Vinduespudsning Borgeren betaler selv udgiften enten via boligbetalingen/huslejen eller dækker den konkrete udgift i forbindelse med pudsning af vinduer i egen bolig. d. Vask Borgerne er så vidt muligt med til at vaske deres eget tøj og betaler for vaskemidler. I tilfælde, hvor borgeren i 108-botilbud eller et botilbud efter Almenboligloven med støtte efter SEL 85 ikke er i stand til eventuelt med bistand at stå for tøjvask, tilbyder botilbuddet denne ydelse uden betaling for selve tøjvasken. Borgeren betaler dog for udgifter til vaskemidler. Taksten pr. måned for vaskemidler i botilbud efter 108 eller et botilbud efter Almenboligloven med støtte efter SEL 85 fremgår af Gentofte-Plan og udgør i 2015 kr. 87,09 og for institutionsvask kr. 122,06. e. Vedligeholdelse af lejlighed I 108-botilbud afholdes eventuelle udgifter til løbende vedligeholdelse af botilbuddet, herunder udgifter til forbedring af skader opstået på grund af borgernes handicap. Ved fraflytning af boligen fremgår det af boligdokumentet, at botilbuddet kan rejse krav om erstatning for skader, som borgeren har påført boligen. Hvis en borger ønsker boligen indrettet på en særlig måde, der ikke er påkrævet af hensyn til funktionsnedsættelsen, skal botilbuddet sikre, at borgeren selv betaler for reetablering. I boliger, der drives efter Almenboligloven fremgår reglerne for egenbetaling for vedligeholdelse af lejligheden og for istandsættelse ved fraflytning af lejekontrakten. f. Inventar Borgeren skal selv møblere sin lejlighed med møbler, sengetøj m.v. Hvis borgeren ikke har midler hertil, kan der søges om hjælp til etablering hos sagsbehandleren i handlekommunen. g. Forsikring Det er borgeren selv, der er ansvarlig for at tegne og betale for ansvars-, indbo-, ulykkes- og rejseforsikringer. Side 6 af 11

7 h. Licens og TV-programmer Borgeren skal tilmelde sig og selv betale licens for TV, radio, multimedier m.v. i egen bolig. Borgeren skal selv betale for køb af programmer, programpakker, digitale bokse m.v. I boliger efter Almenboliglovgivningen kan betaling for IT- og antennesignaler blive opkrævet sammen med boligbetalingen. Sagsbehandler i handlekommunen kan forespørges om muligheden for at søge om licensnedsættelse. i. IT/bredbåndsforbindelse Borgeren skal selv betale for installation og drift af IT-forbindelser i egen bolig. j. Andet Borgeren skal selv betale for frisør, fodpleje, almindelig tandlæge, briller, beklædning samt udgifter, der relaterer sig til personlig hygiejne. 4. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud 103 og 104 Borgerne kan opkræves betaling for materialer og for deltagelse i aktiviteter. Borgerne betaler selv for forplejning. Der er deltagerbetaling ved fællesspisning og ved udflugter. Deltagerbetalingen dækker alene borgernes egne udgifter. I klubberne vil der ofte skulle betales et medlemskontingent. Det samme gør sig gældende for benyttelse af Snoezelhuset. Vedrørende kørsel til og fra dagtilbud: Se nedenfor under Befordring. 5. Befordring Borgere i botilbud betaler som udgangspunkt selv for befordring. Hvis borgeren på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan anvende offentlige transportmidler, vil borgeren i nogle tilfælde have ret til at få hjælp til befordring, jf. nedenfor. Desuden vil der i særlige tilfælde være mulighed for at søge tilskud til kørslen efter Serviceloven, Pensionsloven eller Aktivloven (ved førtidspensioner bevilget efter ). Det er sagsbehandleren i handlekommunen, der kan rådgive herom. Kørsel til fritidsaktiviteter, familiebesøg o. lign. Borgeren betaler selv denne befordring. Hvis tilbuddet råder over egen bil/bus, kan borgeren i nogle tilfælde mod betaling anvende tilbuddets bil/bus. Der kan ydes støtte til kørsel med Movia Flextrafik, Handicapkørsel, hvilket giver ret til max. 104 kørsler årligt. Der er et årligt medlemsgebyr, som betales forud. Der betales derudover månedsvis bagud for kørslerne. Egenbetalingen afhænger af det kørte antal kilometer, og der er ingen maksimal egenbetaling. Der betales til Movia, som fastsætter taksterne. Bevilling er som hovedregel betinget af, at borgeren anvender ganghjælpemidler. Kørslen bevilges af Visitationen i Pleje & Sundhed. Side 7 af 11

8 Kørsel til behandling Hovedreglen er, at det først skal undersøges, om regionen betaler befordringen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal borgeren selv betale. Hvis borgeren ikke er i stand til at betale, kan handlekommunen søges om hjælp til dækning af udgiften. Ved befordring til behandling på sygehuse el.lign. gælder de almindelige regler herfor. Befordringsgodtgørelse til behandling på hospital ydes som hovedregel af regionen. Hospitalet kan vejlede om mulighederne. Borgeren betaler selv befordringsudgiften til sædvanligt forekommende besøg hos læge, tandlæge og speciallæge. Til borgere med funktionsnedsættelse ydes refusion for transport til speciallæge. Dette skyldes, at speciallæger ikke foretager hjemmebesøg, som almindelige praktiserende læger gør. Det kan være hensigtsmæssigt, at borgeren følges af en medarbejder til et lægebesøg og borgeren betaler for transporten enten til en taxi eller ved kilometerpenge til botilbuddets bus. Hvis der er tale om længerevarende behandling hos speciallæge mv., eller det konkret vurderes, at der på baggrund af til borgerens særlige individuelle situation bør ydes hjælp til kørsel, kan botilbuddet yde støtte til kørslen. Botilbuddet foretager selv en vurdering heraf. Det forudsættes, at borgeren ikke kan få befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven. Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgifter til befordring til fysioterapi. Botilbuddet afholder dog befordringsudgifter til genoptræning/behandling efter servicelovens 86/102. Tilbuddet kan evt. anvende tilbuddets egen bil/bus til formålet. Botilbuddets bus/bil Nogle bo- og dagtilbud har en fælles busordning, som borgeren kan benytte mod betaling. Kørslen i tilbuddets egen bil/bus skal hvile i sig selv økonomisk. Når borgere i botilbud kan benytte kørsel i tilbuddets bus(ser), skal tilbuddet indgå en aftale med brugerbestyrelse/ pårørenderåd om, til hvilke formål borgerne kan benytte kørsel med busserne. Der er 2 betalingsmåder: - Borgeren kan abonnere på kørsel og betale den sats herfor på kr. 228,50 mdl. (i 2015), der er fastsat i Gentofte Plan. - Borgeren kan betale pr. kørt km. med en sats svarende til statens lave km-sats, der i 2015 er på kr. 2,05 og som alene dækker brændstof, olie, kølervæske og sprinklervæske. Hvis kmtaksten vælges, skal betalingen deles mellem de borgere, der deltager i den konkrete kørsel. Botilbuddet skal udarbejde skriftlige retningslinjer for kørsel med tilbuddets bil/bus. Kørsel til dagtilbud Borgere med beskyttet beskæftigelse ( 103) skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Hvis afstanden overstiger 10 km eller udgiften overstiger prisen til billigste offentlige befordringsmulighed, skal dagtilbuddet afholde merudgiften. Dagtilbuddet skal afholde udgiften til befordring for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud ( 104). Side 8 af 11

9 Kørsel i f.m. dagtilbuddets fælles aktiviteter og udflugter betales af dagtilbuddet. 6. Ferie Tilbuddet kan tilbyde en eller flere årlige fællesferier i Danmark. Kortere ferieophold i udlandet kan kun arrangeres i ganske særlige tilfælde og kun efter aftale med ledelsen i Social & Handicap Drift. Borgere med udviklingshæmning tilbydes som hovedregel 4-7 dages ferie årligt som fællesferie. En fællesferie er en ferie, som arrangeres af tilbuddet. Tilbuddet kan for at sikre en økonomisk rentabel ferie stille krav om, at et minimum af borgere deltager for at fællesferien gennemføres eller at en ferie lægges på et bestemt tidspunkt af hensyn til personaleressourcerne. Borgeren skal betale egne rejse- og opholdsudgifter. Tilbuddet dækker alle udgifter til det ledsagende personale. Købeferier : Gentofte Kommune har frikommunedispensation indtil til borgere i botilbud, der modtager ydelser efter SEL 83 eller ydelser, der svarer hertil. Dispensationen giver mulighed for tilkøbsydelser. Den enkelte borger kan derfor selv tage initiativ til en individuel ferierejse. Såfremt borgeren har behov for ledsagelse fra en af tilbuddets medarbejdere og hvis tilbuddet er i stand til at stille medarbejdere til rådighed hertil, afholder borgeren alle rejseomkostningerne for sig selv og for ledsageren(erne), samt lønudgiften til ledsageren(erne). Botilbuddet skal udarbejde budget for de borgere, som ønsker at tage på ferierejse. 7. Fritid, fester og arrangementer Botilbuddet hjælper borgeren med relevante fritidsaktiviteter, udflugter og småture. Borgerne betaler selv for de udgifter, der er forbundet med egen deltagelse. Betalingen skal svare til de faktiske udgifter forbundet med aktiviteten. Borgere betaler selv for deltagelse i andre fritidsaktiviteter efter de almindelige regler for disse aktiviteter. Tilbuddene betaler for de aktiviteter, der indgår i tilbuddets fælles aktiviteter. 8. Ledsageordning Borgere med udviklingshæmning og/eller fysisk handicap har mulighed for at søge om at få tilkendt en ledsagerordning jf. serviceloven 97. Ansøgning rettes til sagsbehandler i handlekommunen. Ledsagelse efter Servicelovens 97 er gratis, men borgeren betaler selv egne samt ledsagerens udgifter til befordring og andre aktiviteter under ledsagelsen. Borgerens udgifter til ledsageren kan dog dækkes af kommunen med et årligt beløb, der fastsættes af Socialministeriet. Side 9 af 11

10 9. Personlige udgifter a. Medicin Borgere i botilbud får medicin og lægehjælp under samme betingelser, som gælder for andre befolkningsgrupper. Borgeren skal således selv afholde udgifter til såvel lægeordineret som til håndkøbsmedicin. Hvis der er tale om dosisdispenseret medicin, skal borgeren selv afholde de dermed forbundne udgifter. Der er mulighed for at søge medicintilskud (kronikertilskud) via egen læge, om tilskud i form af helbredstillæg jf. pensionsloven eller hjælp efter Serviceloven. b. Fysioterapi m.v. Vedligeholdende fysioterapi efter Serviceloven, ergoterapi i begrænset omfang samt benyttelse af Snoezelhuset indgår i ydelserne for borgere i en række af Gentofte Kommunes botilbud. I Snoezelhuset er der dog en egenbetaling, der i 2015 er på kr. 125 pr. gang eller kr. 800 for 10 gange. Borgere skal som udgangspunkt selv betale for fysioterapeutisk behandling. Der er mulighed for at søge tilskud i form af helbredstillæg jf. pensionsloven, som sygebehandling efter aktivloven eller som vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven. c. Personlige hjælpemidler Hjælpemidler, der er basisinventar eller er til fælles brug for borgere i et botilbud, stilles til rådighed af botilbuddet. Hvad der forventes at være basisinventar i det enkelte tilbud, vil afhænge af tilbuddets målgruppe. Det kan f.eks. dreje sig om senge med almindelige plejesengsfunktioner, badeværelses- og toiletindretning med toiletforhøjere, bade/bækkenstole, ramper, kørestole uden særlige indretning (transportstole), teleslyngeanlæg, kommunikationsanlæg, håndlupper, båndoptager, blinkanlæg, tunghøreklokker, alarmsystemer mv. Der vil være hjælpemidler, der ikke er basisinventar i det pågældende botilbud eller som er personlige og alene anvendes af den enkelte og f.eks. medtages under ophold uden for botilbuddet. Det betyder f.eks., at toiletforhøjere ikke er basisinventar i et bofællesskab eller at en individuelt tilrettet kørestol til en person, der har ophold i et botilbud, ikke skal stilles til rådighed af botilbuddet. I disse situationer skal handlekommunen ansøges om bevilling efter Servicelovens 112, stk Andre forhold: Særligt ved dødsfald De pårørende skal orienteres om, at det begravelsesfirma, de ønsker skal tage sig af opgaverne omkring begravelsen, kan hjælpe med mange af de praktiske opgaver. De pårørende skal derfor opfordres til at kontakte en bedemand hurtigst muligt. Døren til afdødes bolig aflåses, så ingen uvedkommende kan komme ind. Eventuelle kontanter, smykker og værdipapirer opbevares i et aflåst pengeskab i administrationen og kan kun, ligesom boligens effekter, udleveres ved tilladelse fra Skifteretten (skifteretsattest). Skifteretten underrettes automatisk om dødsfaldet. Side 10 af 11

11 Af hensyn til ønsket om muligheden for at tilbyde den ledige bolig til en ny borger, anmodes de pårørende om hjælp til, at boligen hurtigst muligt fraflyttes. De pårørende skal anmodes om telefonisk at kontakte Skifteretten ca. 6 dage efter dødsfaldet med henblik på at få tilladelse til at tømme boligen. Boligen forventes/søges tømt senest 14 dage efter dødsfaldet. Boligen kan dog ikke frigives, før Skifteretten har givet tilladelse dertil. Dødsboet betaler den faktiske boligudgift fra 14 dage efter dødsfaldet og indtil Skifteretten frigiver boligen. Betalingen ophører altid ved udgangen af en måned. Hvis boligen ikke er tømt inden de 14 dage, kan effekterne med Skifterettens tilladelse flyttes til et andet, aflåst rum, således at boligen kan genudlejes. Side 11 af 11

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere