Serviceniveau for brugerbetaling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau for brugerbetaling"

Transkript

1 Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget Social & Sundhed Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon: Faxnr.:

2 Indhold: 1. Indledning Boligudgifter... 4 a. 107 midlertidige botilbud... 4 b. Boliger opført efter Almenboligloven... 4 c. 108 længerevarende botilbud... 4 d herberg Udgifter i botilbuddene ( 107, 108 og almenboliglov)... 5 a. Mad... 5 b. Rengøring... 6 c. Vinduespudsning... 6 d. Vask... 6 e. Vedligeholdelse af lejlighed... 6 f. Inventar... 6 g. Forsikring... 6 h. Licens og TV-programmer... 7 i. IT/bredbåndsforbindelse... 7 j. Andet Beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud 103 og Befordring Ferie Fritid, fester og arrangementer Ledsageordning Personlige udgifter a. Medicin b. Fysioterapi c. Personlige hjælpemidler Andre forhold Særligt ved dødsfald Side 2 af 11

3 1. Indledning Målgruppen for Serviceniveau for brugerbetaling er borgere, der bor i eller benytter Gentofte Kommunes bo- og dagtilbud til borgere med udviklingshæmning, med psykiske sygdomme eller som er socialt udsatte. I forbindelse med indgåelse af kontrakter med andre kommuner end Gentofte, kan der være lavet andre aftaler. Den enkelte borger med funktionsnedsættelse skal ikke betale for at have en funktionsnedsættelse, men skal kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen. Samtidig skal borgeren ligestilles med resten af befolkningen og selv bidrage til at dække sine grundlæggende forsørgelsesudgifter. Serviceniveau for brugerbetaling har 2 hensigter: - At klargøre, hvornår der er tale om grundlæggende forsørgelsesudgifter på lige fod med alle andre borgere i landet. - At sikre, at alle borgere over 18 år i Gentofte Kommunes botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud er omfattet af samme regler om brugerbetaling. På de følgende sider nævnes en række ydelser med brugerbetaling. Der er tale om hovedregler. Der vil i nogle sammenhænge være tale om individuelle skøn, mens der i enkelte tilfælde vil være tale om undtagelser. I så tilfælde fremgår det af de enkelte tilbuds ydelsesbeskrivelser. Der er også en række områder, hvor de enkelte tilbud selv skal beslutte omfanget af en ydelse og omfanget af brugerbetalingen. Dette vil fremgå af tilbuddets hjemmeside. Serviceniveau for brugerbetaling er vedtaget af Socialudvalget den dd.mm Side 3 af 11

4 2. Boligudgifter a. 107 midlertidige botilbud For ophold i midlertidige botilbud og i botræningstilbud (bl.a. Øresundshøj og Callisensvej) betaler den enkelte borger for husleje, el og varme. Herudover betales der for de faktiske udgifter til mad og vask. Disse udgifter er inkluderet i den takst, betalingskommunen betaler for opholdet. Det er handlekommunen, der beregner og opkræver egenbetalingen hos borgeren, jf. betalingsbekendtgørelsen. b. Boliger opført efter Almenboligloven Borgeren betaler på lige fod med alle andre borgere, der bor til leje - egne leveomkostninger, herunder husleje, mad og eget forbrug til vask, rengøring, vinduespudsning m.v.. Udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealer er indeholdt i huslejen. I boliger, der drives efter Almenboligloven fremgår reglerne for egenbetaling for vedligeholdelse af lejligheden og for istandsættelse ved fraflytning af lejekontrakten. Betaling for IT- og antennesignaler kan opkræves sammen med huslejen. Borgeren kan søge om boligsikring/boligydelse. c. 108 længerevarende botilbud Boligdokumentet Boligdokumentet er en slags lejekontrakt, der indeholder oplysninger om boligens beliggenhed, størrelse og betaling. Den enkelte kan i boligdokumentet se hvilke udgifter, der indgår i beregningen af boligbetalingen. Det fremgår hvor mange kvadratmeter, boligbetalingen er beregnet ud fra. De kvadratmeter, der betales for, er både egen bolig og en andel af de fælles arealer, borgeren har adgang til. Boligbetalingen Boligbetalingen er sammensat af to dele. Den ene del fastsættes ud fra boligens omkostninger, og den anden del beregnes på grundlag af borgerens indkomst. Den omkostningsbestemte husleje beregnes på grundlag af de samlede driftsudgifter i forhold til boligen med tilhørende fællesarealer. Det drejer sig om udgifter til vedligeholdelse, ejendomsskatter, vand og renovation, forsikringer, inventar, administration m.v.. De tilsvarende udgifter vedrørende personalerum, kontor, rengøringsrum mv. afholdes fuldt ud af botilbuddet. For den indkomstafhængige del betales i % den del af indkomsten, der ligger mellem kr og kr årligt samt 20 % af den del af indkomsten, der ligger over kr Den samlede betaling for borgeren for at bo i 108 botilbud består af: - Boligbetaling, hvor én andel er omkostningsbestemt og én andel er indtægtsbestemt - Betaling for el og varme beregnes ud fra de budgetterede udgifter. - Serviceydelser (Servicepakke), som omfatter mad, vask og rengøring. Ved forhøjelse af boligbetalingen på grundlag af de budgetterede driftsudgifter har borgeren krav på 2 måneders varsel. Borgeren skal have skriftlig oplysning om forhøjelsens beregning, grunden til forhøjelsen og forhøjelsens størrelse angivet i kr. pr. måned. Side 4 af 11

5 Det er ikke muligt at få boligydelse, når man bor i et 107 eller 108-tilbud. d herberg Borgerne betaler for mad og logi m.v. fra indflytning til udflytning. Personer, der bevarer egen bolig under opholdet betaler som udgangspunkt ikke for logidelen. Beslutningen træffes af handlekommunen. Egenbetalingen fremgår af Gentofte-Plan og udgør i 2015 pr. dag: Logi enkeltværelse: 85,00 Logi dobbeltværelse: 60,50 Morgenmad: 17,00 Frokost: 27,00 Aftensmad: 43,00 3. Udgifter i botilbuddene ( 107, 108 og almenboliglov) I en række botilbud har borgerne mulighed for at købe forskellige ydelser. De omfatter mad, rengøring, vinduespudsning, vask, vedligeholdelse af lejlighed, inventar, forsikring, licens og TV-programmer, IT/brebåndsforbindelse og andet. En række serviceydelser kan samles i servicepakker, som det er obligatorisk for borgeren at betale som en fast del af at bo i botilbuddet. Det kan være mad, rengøring, vask og kørsel. Andre og mere lommepengelignende udgifter kan ikke indgå i en servicepakke, men det enkelte botilbuds bruger/pårørenderåd eller beboerne i en boenhed kan beslutte at oprette en fælleskasse til dækning af f.eks. opsparing til arrangementer, aviser, gaver, aktiviteter m.v. Det er som udgangspunkt frivilligt at betale til en fælleskasse, da der er tale om udgifter, der henhører til den enkelte borgers rådighedsbeløb. Det er beboerne selv eller deres pårørende/værger, der vil skulle stå for en sådan fælleskasse. Det er udenfor tilbuddets ansvar. Botilbuddet betaler udgifter til fælles forsikringer, samt til fælles licens og fælles IT-stik, hvis apparaterne er opsat i fællesrum, jf. desuden det nedenfor anførte. De nedenfor nævnte udgifter opgøres alle ud fra de faktiske udgifter inkl. moms. a. Mad Borgerne betaler for deres mad. Hvis botilbuddet leverer maden, afregnes der efter de faktiske udgifter på det enkelte botilbud. Betalingen kan ikke overstige 3.424,50 kr. månedligt i 2015-priser. Der opkræves fast månedlig betaling med efterfølgende regnskab. Betalingen skal være i overensstemmelse med de faktiske råvareudgifter til mad og kan desuden inkludere udgifter til materialer, afskrivning på materiel, el og varme samt personaleomkostninger. Alle botilbud udarbejder et madregnskab. Der er mulighed for at vælge maden fra i enkelte hele dage eller i perioder. Hvis udgiften til maden pr. dag ønskes refunderet, skal framelding ske til personalet med et varsel, der fastsættes af tilbuddet. I særlige tilfælde kan tilbuddet vælge at refundere et beløb pr. måltid. Hvis personalet melder en borger fra et måltid på grund af en aktivitet, refunderes maden pr. måltid. Det skal være muligt for botilbuddet at tilrettelægge madlavningen økonomisk rentabelt. Side 5 af 11

6 Hvis borgeren har gæster, der ønsker at spise med, skal der betales pr. gæst pr. måltid. b. Rengøring Botilbuddet afholder udgifter til rengøring af servicearealer. Borgerne står selv i videst muligt omfang for rengøring af boligarealer og betaler også for rengøringsmidler. I de tilfælde, hvor en borger ikke ønsker selv at stå for rengøringen, selvom vedkommende er i stand til det, kan botilbuddet tilbyde rengøring mod betaling. Hvis en borger i et 108-botilbud eller et botilbud efter Almenboligloven med støtte efter SEL 85 på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan klare rengøring evt. med bistand fra botilbuddets medarbejdere sørger botilbuddet for rengøring uden betaling. I så fald betaler borgeren for rengøringsmidler. Taksten pr. måned for rengøringsremedier i botilbud efter 108 fremgår af Gentofte-Plan og udgør i 2015 kr. 166,69. c. Vinduespudsning Borgeren betaler selv udgiften enten via boligbetalingen/huslejen eller dækker den konkrete udgift i forbindelse med pudsning af vinduer i egen bolig. d. Vask Borgerne er så vidt muligt med til at vaske deres eget tøj og betaler for vaskemidler. I tilfælde, hvor borgeren i 108-botilbud eller et botilbud efter Almenboligloven med støtte efter SEL 85 ikke er i stand til eventuelt med bistand at stå for tøjvask, tilbyder botilbuddet denne ydelse uden betaling for selve tøjvasken. Borgeren betaler dog for udgifter til vaskemidler. Taksten pr. måned for vaskemidler i botilbud efter 108 eller et botilbud efter Almenboligloven med støtte efter SEL 85 fremgår af Gentofte-Plan og udgør i 2015 kr. 87,09 og for institutionsvask kr. 122,06. e. Vedligeholdelse af lejlighed I 108-botilbud afholdes eventuelle udgifter til løbende vedligeholdelse af botilbuddet, herunder udgifter til forbedring af skader opstået på grund af borgernes handicap. Ved fraflytning af boligen fremgår det af boligdokumentet, at botilbuddet kan rejse krav om erstatning for skader, som borgeren har påført boligen. Hvis en borger ønsker boligen indrettet på en særlig måde, der ikke er påkrævet af hensyn til funktionsnedsættelsen, skal botilbuddet sikre, at borgeren selv betaler for reetablering. I boliger, der drives efter Almenboligloven fremgår reglerne for egenbetaling for vedligeholdelse af lejligheden og for istandsættelse ved fraflytning af lejekontrakten. f. Inventar Borgeren skal selv møblere sin lejlighed med møbler, sengetøj m.v. Hvis borgeren ikke har midler hertil, kan der søges om hjælp til etablering hos sagsbehandleren i handlekommunen. g. Forsikring Det er borgeren selv, der er ansvarlig for at tegne og betale for ansvars-, indbo-, ulykkes- og rejseforsikringer. Side 6 af 11

7 h. Licens og TV-programmer Borgeren skal tilmelde sig og selv betale licens for TV, radio, multimedier m.v. i egen bolig. Borgeren skal selv betale for køb af programmer, programpakker, digitale bokse m.v. I boliger efter Almenboliglovgivningen kan betaling for IT- og antennesignaler blive opkrævet sammen med boligbetalingen. Sagsbehandler i handlekommunen kan forespørges om muligheden for at søge om licensnedsættelse. i. IT/bredbåndsforbindelse Borgeren skal selv betale for installation og drift af IT-forbindelser i egen bolig. j. Andet Borgeren skal selv betale for frisør, fodpleje, almindelig tandlæge, briller, beklædning samt udgifter, der relaterer sig til personlig hygiejne. 4. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud 103 og 104 Borgerne kan opkræves betaling for materialer og for deltagelse i aktiviteter. Borgerne betaler selv for forplejning. Der er deltagerbetaling ved fællesspisning og ved udflugter. Deltagerbetalingen dækker alene borgernes egne udgifter. I klubberne vil der ofte skulle betales et medlemskontingent. Det samme gør sig gældende for benyttelse af Snoezelhuset. Vedrørende kørsel til og fra dagtilbud: Se nedenfor under Befordring. 5. Befordring Borgere i botilbud betaler som udgangspunkt selv for befordring. Hvis borgeren på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan anvende offentlige transportmidler, vil borgeren i nogle tilfælde have ret til at få hjælp til befordring, jf. nedenfor. Desuden vil der i særlige tilfælde være mulighed for at søge tilskud til kørslen efter Serviceloven, Pensionsloven eller Aktivloven (ved førtidspensioner bevilget efter ). Det er sagsbehandleren i handlekommunen, der kan rådgive herom. Kørsel til fritidsaktiviteter, familiebesøg o. lign. Borgeren betaler selv denne befordring. Hvis tilbuddet råder over egen bil/bus, kan borgeren i nogle tilfælde mod betaling anvende tilbuddets bil/bus. Der kan ydes støtte til kørsel med Movia Flextrafik, Handicapkørsel, hvilket giver ret til max. 104 kørsler årligt. Der er et årligt medlemsgebyr, som betales forud. Der betales derudover månedsvis bagud for kørslerne. Egenbetalingen afhænger af det kørte antal kilometer, og der er ingen maksimal egenbetaling. Der betales til Movia, som fastsætter taksterne. Bevilling er som hovedregel betinget af, at borgeren anvender ganghjælpemidler. Kørslen bevilges af Visitationen i Pleje & Sundhed. Side 7 af 11

8 Kørsel til behandling Hovedreglen er, at det først skal undersøges, om regionen betaler befordringen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal borgeren selv betale. Hvis borgeren ikke er i stand til at betale, kan handlekommunen søges om hjælp til dækning af udgiften. Ved befordring til behandling på sygehuse el.lign. gælder de almindelige regler herfor. Befordringsgodtgørelse til behandling på hospital ydes som hovedregel af regionen. Hospitalet kan vejlede om mulighederne. Borgeren betaler selv befordringsudgiften til sædvanligt forekommende besøg hos læge, tandlæge og speciallæge. Til borgere med funktionsnedsættelse ydes refusion for transport til speciallæge. Dette skyldes, at speciallæger ikke foretager hjemmebesøg, som almindelige praktiserende læger gør. Det kan være hensigtsmæssigt, at borgeren følges af en medarbejder til et lægebesøg og borgeren betaler for transporten enten til en taxi eller ved kilometerpenge til botilbuddets bus. Hvis der er tale om længerevarende behandling hos speciallæge mv., eller det konkret vurderes, at der på baggrund af til borgerens særlige individuelle situation bør ydes hjælp til kørsel, kan botilbuddet yde støtte til kørslen. Botilbuddet foretager selv en vurdering heraf. Det forudsættes, at borgeren ikke kan få befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven. Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgifter til befordring til fysioterapi. Botilbuddet afholder dog befordringsudgifter til genoptræning/behandling efter servicelovens 86/102. Tilbuddet kan evt. anvende tilbuddets egen bil/bus til formålet. Botilbuddets bus/bil Nogle bo- og dagtilbud har en fælles busordning, som borgeren kan benytte mod betaling. Kørslen i tilbuddets egen bil/bus skal hvile i sig selv økonomisk. Når borgere i botilbud kan benytte kørsel i tilbuddets bus(ser), skal tilbuddet indgå en aftale med brugerbestyrelse/ pårørenderåd om, til hvilke formål borgerne kan benytte kørsel med busserne. Der er 2 betalingsmåder: - Borgeren kan abonnere på kørsel og betale den sats herfor på kr. 228,50 mdl. (i 2015), der er fastsat i Gentofte Plan. - Borgeren kan betale pr. kørt km. med en sats svarende til statens lave km-sats, der i 2015 er på kr. 2,05 og som alene dækker brændstof, olie, kølervæske og sprinklervæske. Hvis kmtaksten vælges, skal betalingen deles mellem de borgere, der deltager i den konkrete kørsel. Botilbuddet skal udarbejde skriftlige retningslinjer for kørsel med tilbuddets bil/bus. Kørsel til dagtilbud Borgere med beskyttet beskæftigelse ( 103) skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Hvis afstanden overstiger 10 km eller udgiften overstiger prisen til billigste offentlige befordringsmulighed, skal dagtilbuddet afholde merudgiften. Dagtilbuddet skal afholde udgiften til befordring for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud ( 104). Side 8 af 11

9 Kørsel i f.m. dagtilbuddets fælles aktiviteter og udflugter betales af dagtilbuddet. 6. Ferie Tilbuddet kan tilbyde en eller flere årlige fællesferier i Danmark. Kortere ferieophold i udlandet kan kun arrangeres i ganske særlige tilfælde og kun efter aftale med ledelsen i Social & Handicap Drift. Borgere med udviklingshæmning tilbydes som hovedregel 4-7 dages ferie årligt som fællesferie. En fællesferie er en ferie, som arrangeres af tilbuddet. Tilbuddet kan for at sikre en økonomisk rentabel ferie stille krav om, at et minimum af borgere deltager for at fællesferien gennemføres eller at en ferie lægges på et bestemt tidspunkt af hensyn til personaleressourcerne. Borgeren skal betale egne rejse- og opholdsudgifter. Tilbuddet dækker alle udgifter til det ledsagende personale. Købeferier : Gentofte Kommune har frikommunedispensation indtil til borgere i botilbud, der modtager ydelser efter SEL 83 eller ydelser, der svarer hertil. Dispensationen giver mulighed for tilkøbsydelser. Den enkelte borger kan derfor selv tage initiativ til en individuel ferierejse. Såfremt borgeren har behov for ledsagelse fra en af tilbuddets medarbejdere og hvis tilbuddet er i stand til at stille medarbejdere til rådighed hertil, afholder borgeren alle rejseomkostningerne for sig selv og for ledsageren(erne), samt lønudgiften til ledsageren(erne). Botilbuddet skal udarbejde budget for de borgere, som ønsker at tage på ferierejse. 7. Fritid, fester og arrangementer Botilbuddet hjælper borgeren med relevante fritidsaktiviteter, udflugter og småture. Borgerne betaler selv for de udgifter, der er forbundet med egen deltagelse. Betalingen skal svare til de faktiske udgifter forbundet med aktiviteten. Borgere betaler selv for deltagelse i andre fritidsaktiviteter efter de almindelige regler for disse aktiviteter. Tilbuddene betaler for de aktiviteter, der indgår i tilbuddets fælles aktiviteter. 8. Ledsageordning Borgere med udviklingshæmning og/eller fysisk handicap har mulighed for at søge om at få tilkendt en ledsagerordning jf. serviceloven 97. Ansøgning rettes til sagsbehandler i handlekommunen. Ledsagelse efter Servicelovens 97 er gratis, men borgeren betaler selv egne samt ledsagerens udgifter til befordring og andre aktiviteter under ledsagelsen. Borgerens udgifter til ledsageren kan dog dækkes af kommunen med et årligt beløb, der fastsættes af Socialministeriet. Side 9 af 11

10 9. Personlige udgifter a. Medicin Borgere i botilbud får medicin og lægehjælp under samme betingelser, som gælder for andre befolkningsgrupper. Borgeren skal således selv afholde udgifter til såvel lægeordineret som til håndkøbsmedicin. Hvis der er tale om dosisdispenseret medicin, skal borgeren selv afholde de dermed forbundne udgifter. Der er mulighed for at søge medicintilskud (kronikertilskud) via egen læge, om tilskud i form af helbredstillæg jf. pensionsloven eller hjælp efter Serviceloven. b. Fysioterapi m.v. Vedligeholdende fysioterapi efter Serviceloven, ergoterapi i begrænset omfang samt benyttelse af Snoezelhuset indgår i ydelserne for borgere i en række af Gentofte Kommunes botilbud. I Snoezelhuset er der dog en egenbetaling, der i 2015 er på kr. 125 pr. gang eller kr. 800 for 10 gange. Borgere skal som udgangspunkt selv betale for fysioterapeutisk behandling. Der er mulighed for at søge tilskud i form af helbredstillæg jf. pensionsloven, som sygebehandling efter aktivloven eller som vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven. c. Personlige hjælpemidler Hjælpemidler, der er basisinventar eller er til fælles brug for borgere i et botilbud, stilles til rådighed af botilbuddet. Hvad der forventes at være basisinventar i det enkelte tilbud, vil afhænge af tilbuddets målgruppe. Det kan f.eks. dreje sig om senge med almindelige plejesengsfunktioner, badeværelses- og toiletindretning med toiletforhøjere, bade/bækkenstole, ramper, kørestole uden særlige indretning (transportstole), teleslyngeanlæg, kommunikationsanlæg, håndlupper, båndoptager, blinkanlæg, tunghøreklokker, alarmsystemer mv. Der vil være hjælpemidler, der ikke er basisinventar i det pågældende botilbud eller som er personlige og alene anvendes af den enkelte og f.eks. medtages under ophold uden for botilbuddet. Det betyder f.eks., at toiletforhøjere ikke er basisinventar i et bofællesskab eller at en individuelt tilrettet kørestol til en person, der har ophold i et botilbud, ikke skal stilles til rådighed af botilbuddet. I disse situationer skal handlekommunen ansøges om bevilling efter Servicelovens 112, stk Andre forhold: Særligt ved dødsfald De pårørende skal orienteres om, at det begravelsesfirma, de ønsker skal tage sig af opgaverne omkring begravelsen, kan hjælpe med mange af de praktiske opgaver. De pårørende skal derfor opfordres til at kontakte en bedemand hurtigst muligt. Døren til afdødes bolig aflåses, så ingen uvedkommende kan komme ind. Eventuelle kontanter, smykker og værdipapirer opbevares i et aflåst pengeskab i administrationen og kan kun, ligesom boligens effekter, udleveres ved tilladelse fra Skifteretten (skifteretsattest). Skifteretten underrettes automatisk om dødsfaldet. Side 10 af 11

11 Af hensyn til ønsket om muligheden for at tilbyde den ledige bolig til en ny borger, anmodes de pårørende om hjælp til, at boligen hurtigst muligt fraflyttes. De pårørende skal anmodes om telefonisk at kontakte Skifteretten ca. 6 dage efter dødsfaldet med henblik på at få tilladelse til at tømme boligen. Boligen forventes/søges tømt senest 14 dage efter dødsfaldet. Boligen kan dog ikke frigives, før Skifteretten har givet tilladelse dertil. Dødsboet betaler den faktiske boligudgift fra 14 dage efter dødsfaldet og indtil Skifteretten frigiver boligen. Betalingen ophører altid ved udgangen af en måned. Hvis boligen ikke er tømt inden de 14 dage, kan effekterne med Skifterettens tilladelse flyttes til et andet, aflåst rum, således at boligen kan genudlejes. Side 11 af 11

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Socialforvaltningen Københavns Kommune

Socialforvaltningen Københavns Kommune RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler Socialforvaltningen, Københavns Kommune Drifts- og Udviklingskontorerne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune

Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Ledsagerordningen i Haderslev Kommune Hvad er en ledsagerordning? Formålet med ledsageordningen er, at du med nedsat funktionsevne kan deltage i aktiviteter efter eget valg uden for dit hjem. Ifølge Servicelovens

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Servicedeklaration for Else Hus 2015

Servicedeklaration for Else Hus 2015 Servicedeklaration for Else Hus 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 8-15, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 18 20 Forstander Jette Kofoed Hjemmeside: www.else-hus.dk E-mail: elsehus@regionsjaelland.dk Indledning

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85

Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Kvalitetsstandard for bofællesskaber på handicapog psykiatriområdet - servicelovens 85 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere