Serviceniveau for brugerbetaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceniveau for brugerbetaling"

Transkript

1 Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget Social & Sundhed Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon: Faxnr.:

2 Indhold: 1. Indledning Boligudgifter... 4 a. 107 midlertidige botilbud... 4 b. Boliger opført efter Almenboligloven... 4 c. 108 længerevarende botilbud... 4 d herberg Udgifter i botilbuddene ( 107, 108 og almenboliglov)... 5 a. Mad... 5 b. Rengøring... 6 c. Vinduespudsning... 6 d. Vask... 6 e. Vedligeholdelse af lejlighed... 6 f. Inventar... 6 g. Forsikring... 6 h. Licens og TV-programmer... 7 i. IT/bredbåndsforbindelse... 7 j. Andet Beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud 103 og Befordring Ferie Fritid, fester og arrangementer Ledsageordning Personlige udgifter a. Medicin b. Fysioterapi c. Personlige hjælpemidler Andre forhold Særligt ved dødsfald Side 2 af 11

3 1. Indledning Målgruppen for Serviceniveau for brugerbetaling er borgere, der bor i eller benytter Gentofte Kommunes bo- og dagtilbud til borgere med udviklingshæmning, med psykiske sygdomme eller som er socialt udsatte. I forbindelse med indgåelse af kontrakter med andre kommuner end Gentofte, kan der være lavet andre aftaler. Den enkelte borger med funktionsnedsættelse skal ikke betale for at have en funktionsnedsættelse, men skal kompenseres for følgerne af funktionsnedsættelsen. Samtidig skal borgeren ligestilles med resten af befolkningen og selv bidrage til at dække sine grundlæggende forsørgelsesudgifter. Serviceniveau for brugerbetaling har 2 hensigter: - At klargøre, hvornår der er tale om grundlæggende forsørgelsesudgifter på lige fod med alle andre borgere i landet. - At sikre, at alle borgere over 18 år i Gentofte Kommunes botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud er omfattet af samme regler om brugerbetaling. På de følgende sider nævnes en række ydelser med brugerbetaling. Der er tale om hovedregler. Der vil i nogle sammenhænge være tale om individuelle skøn, mens der i enkelte tilfælde vil være tale om undtagelser. I så tilfælde fremgår det af de enkelte tilbuds ydelsesbeskrivelser. Der er også en række områder, hvor de enkelte tilbud selv skal beslutte omfanget af en ydelse og omfanget af brugerbetalingen. Dette vil fremgå af tilbuddets hjemmeside. Serviceniveau for brugerbetaling er vedtaget af Socialudvalget den dd.mm Side 3 af 11

4 2. Boligudgifter a. 107 midlertidige botilbud For ophold i midlertidige botilbud og i botræningstilbud (bl.a. Øresundshøj og Callisensvej) betaler den enkelte borger for husleje, el og varme. Herudover betales der for de faktiske udgifter til mad og vask. Disse udgifter er inkluderet i den takst, betalingskommunen betaler for opholdet. Det er handlekommunen, der beregner og opkræver egenbetalingen hos borgeren, jf. betalingsbekendtgørelsen. b. Boliger opført efter Almenboligloven Borgeren betaler på lige fod med alle andre borgere, der bor til leje - egne leveomkostninger, herunder husleje, mad og eget forbrug til vask, rengøring, vinduespudsning m.v.. Udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealer er indeholdt i huslejen. I boliger, der drives efter Almenboligloven fremgår reglerne for egenbetaling for vedligeholdelse af lejligheden og for istandsættelse ved fraflytning af lejekontrakten. Betaling for IT- og antennesignaler kan opkræves sammen med huslejen. Borgeren kan søge om boligsikring/boligydelse. c. 108 længerevarende botilbud Boligdokumentet Boligdokumentet er en slags lejekontrakt, der indeholder oplysninger om boligens beliggenhed, størrelse og betaling. Den enkelte kan i boligdokumentet se hvilke udgifter, der indgår i beregningen af boligbetalingen. Det fremgår hvor mange kvadratmeter, boligbetalingen er beregnet ud fra. De kvadratmeter, der betales for, er både egen bolig og en andel af de fælles arealer, borgeren har adgang til. Boligbetalingen Boligbetalingen er sammensat af to dele. Den ene del fastsættes ud fra boligens omkostninger, og den anden del beregnes på grundlag af borgerens indkomst. Den omkostningsbestemte husleje beregnes på grundlag af de samlede driftsudgifter i forhold til boligen med tilhørende fællesarealer. Det drejer sig om udgifter til vedligeholdelse, ejendomsskatter, vand og renovation, forsikringer, inventar, administration m.v.. De tilsvarende udgifter vedrørende personalerum, kontor, rengøringsrum mv. afholdes fuldt ud af botilbuddet. For den indkomstafhængige del betales i % den del af indkomsten, der ligger mellem kr og kr årligt samt 20 % af den del af indkomsten, der ligger over kr Den samlede betaling for borgeren for at bo i 108 botilbud består af: - Boligbetaling, hvor én andel er omkostningsbestemt og én andel er indtægtsbestemt - Betaling for el og varme beregnes ud fra de budgetterede udgifter. - Serviceydelser (Servicepakke), som omfatter mad, vask og rengøring. Ved forhøjelse af boligbetalingen på grundlag af de budgetterede driftsudgifter har borgeren krav på 2 måneders varsel. Borgeren skal have skriftlig oplysning om forhøjelsens beregning, grunden til forhøjelsen og forhøjelsens størrelse angivet i kr. pr. måned. Side 4 af 11

5 Det er ikke muligt at få boligydelse, når man bor i et 107 eller 108-tilbud. d herberg Borgerne betaler for mad og logi m.v. fra indflytning til udflytning. Personer, der bevarer egen bolig under opholdet betaler som udgangspunkt ikke for logidelen. Beslutningen træffes af handlekommunen. Egenbetalingen fremgår af Gentofte-Plan og udgør i 2015 pr. dag: Logi enkeltværelse: 85,00 Logi dobbeltværelse: 60,50 Morgenmad: 17,00 Frokost: 27,00 Aftensmad: 43,00 3. Udgifter i botilbuddene ( 107, 108 og almenboliglov) I en række botilbud har borgerne mulighed for at købe forskellige ydelser. De omfatter mad, rengøring, vinduespudsning, vask, vedligeholdelse af lejlighed, inventar, forsikring, licens og TV-programmer, IT/brebåndsforbindelse og andet. En række serviceydelser kan samles i servicepakker, som det er obligatorisk for borgeren at betale som en fast del af at bo i botilbuddet. Det kan være mad, rengøring, vask og kørsel. Andre og mere lommepengelignende udgifter kan ikke indgå i en servicepakke, men det enkelte botilbuds bruger/pårørenderåd eller beboerne i en boenhed kan beslutte at oprette en fælleskasse til dækning af f.eks. opsparing til arrangementer, aviser, gaver, aktiviteter m.v. Det er som udgangspunkt frivilligt at betale til en fælleskasse, da der er tale om udgifter, der henhører til den enkelte borgers rådighedsbeløb. Det er beboerne selv eller deres pårørende/værger, der vil skulle stå for en sådan fælleskasse. Det er udenfor tilbuddets ansvar. Botilbuddet betaler udgifter til fælles forsikringer, samt til fælles licens og fælles IT-stik, hvis apparaterne er opsat i fællesrum, jf. desuden det nedenfor anførte. De nedenfor nævnte udgifter opgøres alle ud fra de faktiske udgifter inkl. moms. a. Mad Borgerne betaler for deres mad. Hvis botilbuddet leverer maden, afregnes der efter de faktiske udgifter på det enkelte botilbud. Betalingen kan ikke overstige 3.424,50 kr. månedligt i 2015-priser. Der opkræves fast månedlig betaling med efterfølgende regnskab. Betalingen skal være i overensstemmelse med de faktiske råvareudgifter til mad og kan desuden inkludere udgifter til materialer, afskrivning på materiel, el og varme samt personaleomkostninger. Alle botilbud udarbejder et madregnskab. Der er mulighed for at vælge maden fra i enkelte hele dage eller i perioder. Hvis udgiften til maden pr. dag ønskes refunderet, skal framelding ske til personalet med et varsel, der fastsættes af tilbuddet. I særlige tilfælde kan tilbuddet vælge at refundere et beløb pr. måltid. Hvis personalet melder en borger fra et måltid på grund af en aktivitet, refunderes maden pr. måltid. Det skal være muligt for botilbuddet at tilrettelægge madlavningen økonomisk rentabelt. Side 5 af 11

6 Hvis borgeren har gæster, der ønsker at spise med, skal der betales pr. gæst pr. måltid. b. Rengøring Botilbuddet afholder udgifter til rengøring af servicearealer. Borgerne står selv i videst muligt omfang for rengøring af boligarealer og betaler også for rengøringsmidler. I de tilfælde, hvor en borger ikke ønsker selv at stå for rengøringen, selvom vedkommende er i stand til det, kan botilbuddet tilbyde rengøring mod betaling. Hvis en borger i et 108-botilbud eller et botilbud efter Almenboligloven med støtte efter SEL 85 på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan klare rengøring evt. med bistand fra botilbuddets medarbejdere sørger botilbuddet for rengøring uden betaling. I så fald betaler borgeren for rengøringsmidler. Taksten pr. måned for rengøringsremedier i botilbud efter 108 fremgår af Gentofte-Plan og udgør i 2015 kr. 166,69. c. Vinduespudsning Borgeren betaler selv udgiften enten via boligbetalingen/huslejen eller dækker den konkrete udgift i forbindelse med pudsning af vinduer i egen bolig. d. Vask Borgerne er så vidt muligt med til at vaske deres eget tøj og betaler for vaskemidler. I tilfælde, hvor borgeren i 108-botilbud eller et botilbud efter Almenboligloven med støtte efter SEL 85 ikke er i stand til eventuelt med bistand at stå for tøjvask, tilbyder botilbuddet denne ydelse uden betaling for selve tøjvasken. Borgeren betaler dog for udgifter til vaskemidler. Taksten pr. måned for vaskemidler i botilbud efter 108 eller et botilbud efter Almenboligloven med støtte efter SEL 85 fremgår af Gentofte-Plan og udgør i 2015 kr. 87,09 og for institutionsvask kr. 122,06. e. Vedligeholdelse af lejlighed I 108-botilbud afholdes eventuelle udgifter til løbende vedligeholdelse af botilbuddet, herunder udgifter til forbedring af skader opstået på grund af borgernes handicap. Ved fraflytning af boligen fremgår det af boligdokumentet, at botilbuddet kan rejse krav om erstatning for skader, som borgeren har påført boligen. Hvis en borger ønsker boligen indrettet på en særlig måde, der ikke er påkrævet af hensyn til funktionsnedsættelsen, skal botilbuddet sikre, at borgeren selv betaler for reetablering. I boliger, der drives efter Almenboligloven fremgår reglerne for egenbetaling for vedligeholdelse af lejligheden og for istandsættelse ved fraflytning af lejekontrakten. f. Inventar Borgeren skal selv møblere sin lejlighed med møbler, sengetøj m.v. Hvis borgeren ikke har midler hertil, kan der søges om hjælp til etablering hos sagsbehandleren i handlekommunen. g. Forsikring Det er borgeren selv, der er ansvarlig for at tegne og betale for ansvars-, indbo-, ulykkes- og rejseforsikringer. Side 6 af 11

7 h. Licens og TV-programmer Borgeren skal tilmelde sig og selv betale licens for TV, radio, multimedier m.v. i egen bolig. Borgeren skal selv betale for køb af programmer, programpakker, digitale bokse m.v. I boliger efter Almenboliglovgivningen kan betaling for IT- og antennesignaler blive opkrævet sammen med boligbetalingen. Sagsbehandler i handlekommunen kan forespørges om muligheden for at søge om licensnedsættelse. i. IT/bredbåndsforbindelse Borgeren skal selv betale for installation og drift af IT-forbindelser i egen bolig. j. Andet Borgeren skal selv betale for frisør, fodpleje, almindelig tandlæge, briller, beklædning samt udgifter, der relaterer sig til personlig hygiejne. 4. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud 103 og 104 Borgerne kan opkræves betaling for materialer og for deltagelse i aktiviteter. Borgerne betaler selv for forplejning. Der er deltagerbetaling ved fællesspisning og ved udflugter. Deltagerbetalingen dækker alene borgernes egne udgifter. I klubberne vil der ofte skulle betales et medlemskontingent. Det samme gør sig gældende for benyttelse af Snoezelhuset. Vedrørende kørsel til og fra dagtilbud: Se nedenfor under Befordring. 5. Befordring Borgere i botilbud betaler som udgangspunkt selv for befordring. Hvis borgeren på grund af sin funktionsnedsættelse ikke kan anvende offentlige transportmidler, vil borgeren i nogle tilfælde have ret til at få hjælp til befordring, jf. nedenfor. Desuden vil der i særlige tilfælde være mulighed for at søge tilskud til kørslen efter Serviceloven, Pensionsloven eller Aktivloven (ved førtidspensioner bevilget efter ). Det er sagsbehandleren i handlekommunen, der kan rådgive herom. Kørsel til fritidsaktiviteter, familiebesøg o. lign. Borgeren betaler selv denne befordring. Hvis tilbuddet råder over egen bil/bus, kan borgeren i nogle tilfælde mod betaling anvende tilbuddets bil/bus. Der kan ydes støtte til kørsel med Movia Flextrafik, Handicapkørsel, hvilket giver ret til max. 104 kørsler årligt. Der er et årligt medlemsgebyr, som betales forud. Der betales derudover månedsvis bagud for kørslerne. Egenbetalingen afhænger af det kørte antal kilometer, og der er ingen maksimal egenbetaling. Der betales til Movia, som fastsætter taksterne. Bevilling er som hovedregel betinget af, at borgeren anvender ganghjælpemidler. Kørslen bevilges af Visitationen i Pleje & Sundhed. Side 7 af 11

8 Kørsel til behandling Hovedreglen er, at det først skal undersøges, om regionen betaler befordringen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal borgeren selv betale. Hvis borgeren ikke er i stand til at betale, kan handlekommunen søges om hjælp til dækning af udgiften. Ved befordring til behandling på sygehuse el.lign. gælder de almindelige regler herfor. Befordringsgodtgørelse til behandling på hospital ydes som hovedregel af regionen. Hospitalet kan vejlede om mulighederne. Borgeren betaler selv befordringsudgiften til sædvanligt forekommende besøg hos læge, tandlæge og speciallæge. Til borgere med funktionsnedsættelse ydes refusion for transport til speciallæge. Dette skyldes, at speciallæger ikke foretager hjemmebesøg, som almindelige praktiserende læger gør. Det kan være hensigtsmæssigt, at borgeren følges af en medarbejder til et lægebesøg og borgeren betaler for transporten enten til en taxi eller ved kilometerpenge til botilbuddets bus. Hvis der er tale om længerevarende behandling hos speciallæge mv., eller det konkret vurderes, at der på baggrund af til borgerens særlige individuelle situation bør ydes hjælp til kørsel, kan botilbuddet yde støtte til kørslen. Botilbuddet foretager selv en vurdering heraf. Det forudsættes, at borgeren ikke kan få befordringsgodtgørelse efter Sundhedsloven. Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgifter til befordring til fysioterapi. Botilbuddet afholder dog befordringsudgifter til genoptræning/behandling efter servicelovens 86/102. Tilbuddet kan evt. anvende tilbuddets egen bil/bus til formålet. Botilbuddets bus/bil Nogle bo- og dagtilbud har en fælles busordning, som borgeren kan benytte mod betaling. Kørslen i tilbuddets egen bil/bus skal hvile i sig selv økonomisk. Når borgere i botilbud kan benytte kørsel i tilbuddets bus(ser), skal tilbuddet indgå en aftale med brugerbestyrelse/ pårørenderåd om, til hvilke formål borgerne kan benytte kørsel med busserne. Der er 2 betalingsmåder: - Borgeren kan abonnere på kørsel og betale den sats herfor på kr. 228,50 mdl. (i 2015), der er fastsat i Gentofte Plan. - Borgeren kan betale pr. kørt km. med en sats svarende til statens lave km-sats, der i 2015 er på kr. 2,05 og som alene dækker brændstof, olie, kølervæske og sprinklervæske. Hvis kmtaksten vælges, skal betalingen deles mellem de borgere, der deltager i den konkrete kørsel. Botilbuddet skal udarbejde skriftlige retningslinjer for kørsel med tilbuddets bil/bus. Kørsel til dagtilbud Borgere med beskyttet beskæftigelse ( 103) skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 kilometer fra virksomheden. Hvis afstanden overstiger 10 km eller udgiften overstiger prisen til billigste offentlige befordringsmulighed, skal dagtilbuddet afholde merudgiften. Dagtilbuddet skal afholde udgiften til befordring for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til aktivitets- og samværstilbud ( 104). Side 8 af 11

9 Kørsel i f.m. dagtilbuddets fælles aktiviteter og udflugter betales af dagtilbuddet. 6. Ferie Tilbuddet kan tilbyde en eller flere årlige fællesferier i Danmark. Kortere ferieophold i udlandet kan kun arrangeres i ganske særlige tilfælde og kun efter aftale med ledelsen i Social & Handicap Drift. Borgere med udviklingshæmning tilbydes som hovedregel 4-7 dages ferie årligt som fællesferie. En fællesferie er en ferie, som arrangeres af tilbuddet. Tilbuddet kan for at sikre en økonomisk rentabel ferie stille krav om, at et minimum af borgere deltager for at fællesferien gennemføres eller at en ferie lægges på et bestemt tidspunkt af hensyn til personaleressourcerne. Borgeren skal betale egne rejse- og opholdsudgifter. Tilbuddet dækker alle udgifter til det ledsagende personale. Købeferier : Gentofte Kommune har frikommunedispensation indtil til borgere i botilbud, der modtager ydelser efter SEL 83 eller ydelser, der svarer hertil. Dispensationen giver mulighed for tilkøbsydelser. Den enkelte borger kan derfor selv tage initiativ til en individuel ferierejse. Såfremt borgeren har behov for ledsagelse fra en af tilbuddets medarbejdere og hvis tilbuddet er i stand til at stille medarbejdere til rådighed hertil, afholder borgeren alle rejseomkostningerne for sig selv og for ledsageren(erne), samt lønudgiften til ledsageren(erne). Botilbuddet skal udarbejde budget for de borgere, som ønsker at tage på ferierejse. 7. Fritid, fester og arrangementer Botilbuddet hjælper borgeren med relevante fritidsaktiviteter, udflugter og småture. Borgerne betaler selv for de udgifter, der er forbundet med egen deltagelse. Betalingen skal svare til de faktiske udgifter forbundet med aktiviteten. Borgere betaler selv for deltagelse i andre fritidsaktiviteter efter de almindelige regler for disse aktiviteter. Tilbuddene betaler for de aktiviteter, der indgår i tilbuddets fælles aktiviteter. 8. Ledsageordning Borgere med udviklingshæmning og/eller fysisk handicap har mulighed for at søge om at få tilkendt en ledsagerordning jf. serviceloven 97. Ansøgning rettes til sagsbehandler i handlekommunen. Ledsagelse efter Servicelovens 97 er gratis, men borgeren betaler selv egne samt ledsagerens udgifter til befordring og andre aktiviteter under ledsagelsen. Borgerens udgifter til ledsageren kan dog dækkes af kommunen med et årligt beløb, der fastsættes af Socialministeriet. Side 9 af 11

10 9. Personlige udgifter a. Medicin Borgere i botilbud får medicin og lægehjælp under samme betingelser, som gælder for andre befolkningsgrupper. Borgeren skal således selv afholde udgifter til såvel lægeordineret som til håndkøbsmedicin. Hvis der er tale om dosisdispenseret medicin, skal borgeren selv afholde de dermed forbundne udgifter. Der er mulighed for at søge medicintilskud (kronikertilskud) via egen læge, om tilskud i form af helbredstillæg jf. pensionsloven eller hjælp efter Serviceloven. b. Fysioterapi m.v. Vedligeholdende fysioterapi efter Serviceloven, ergoterapi i begrænset omfang samt benyttelse af Snoezelhuset indgår i ydelserne for borgere i en række af Gentofte Kommunes botilbud. I Snoezelhuset er der dog en egenbetaling, der i 2015 er på kr. 125 pr. gang eller kr. 800 for 10 gange. Borgere skal som udgangspunkt selv betale for fysioterapeutisk behandling. Der er mulighed for at søge tilskud i form af helbredstillæg jf. pensionsloven, som sygebehandling efter aktivloven eller som vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven. c. Personlige hjælpemidler Hjælpemidler, der er basisinventar eller er til fælles brug for borgere i et botilbud, stilles til rådighed af botilbuddet. Hvad der forventes at være basisinventar i det enkelte tilbud, vil afhænge af tilbuddets målgruppe. Det kan f.eks. dreje sig om senge med almindelige plejesengsfunktioner, badeværelses- og toiletindretning med toiletforhøjere, bade/bækkenstole, ramper, kørestole uden særlige indretning (transportstole), teleslyngeanlæg, kommunikationsanlæg, håndlupper, båndoptager, blinkanlæg, tunghøreklokker, alarmsystemer mv. Der vil være hjælpemidler, der ikke er basisinventar i det pågældende botilbud eller som er personlige og alene anvendes af den enkelte og f.eks. medtages under ophold uden for botilbuddet. Det betyder f.eks., at toiletforhøjere ikke er basisinventar i et bofællesskab eller at en individuelt tilrettet kørestol til en person, der har ophold i et botilbud, ikke skal stilles til rådighed af botilbuddet. I disse situationer skal handlekommunen ansøges om bevilling efter Servicelovens 112, stk Andre forhold: Særligt ved dødsfald De pårørende skal orienteres om, at det begravelsesfirma, de ønsker skal tage sig af opgaverne omkring begravelsen, kan hjælpe med mange af de praktiske opgaver. De pårørende skal derfor opfordres til at kontakte en bedemand hurtigst muligt. Døren til afdødes bolig aflåses, så ingen uvedkommende kan komme ind. Eventuelle kontanter, smykker og værdipapirer opbevares i et aflåst pengeskab i administrationen og kan kun, ligesom boligens effekter, udleveres ved tilladelse fra Skifteretten (skifteretsattest). Skifteretten underrettes automatisk om dødsfaldet. Side 10 af 11

11 Af hensyn til ønsket om muligheden for at tilbyde den ledige bolig til en ny borger, anmodes de pårørende om hjælp til, at boligen hurtigst muligt fraflyttes. De pårørende skal anmodes om telefonisk at kontakte Skifteretten ca. 6 dage efter dødsfaldet med henblik på at få tilladelse til at tømme boligen. Boligen forventes/søges tømt senest 14 dage efter dødsfaldet. Boligen kan dog ikke frigives, før Skifteretten har givet tilladelse dertil. Dødsboet betaler den faktiske boligudgift fra 14 dage efter dødsfaldet og indtil Skifteretten frigiver boligen. Betalingen ophører altid ved udgangen af en måned. Hvis boligen ikke er tømt inden de 14 dage, kan effekterne med Skifterettens tilladelse flyttes til et andet, aflåst rum, således at boligen kan genudlejes. Side 11 af 11

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens. Indledning

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens. Indledning NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 13.8.2014 2007-12970 2014-2352 Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens 108. Indledning Formålet er

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 107

Kvalitetsstandard Botilbud 107 Kvalitetsstandard Botilbud 107 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 107(midlertidigt botilbud): Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydeligt nedsat

Læs mere

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens

NOTAT. Specialområdet. Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Brugerbetaling 107. Brugerbetaling i Køge Kommune for borgere i botilbud efter servicelovens 107. Indledning Formålet er at klargøre,

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 108

Kvalitetsstandard Botilbud 108 Kvalitetsstandard Botilbud 108 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 108 (længerevarende botilbud): Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer,

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Retningslinjer UDKAST

Retningslinjer UDKAST Retningslinjer UDKAST Retningslinjer for serviceydelser på centrene inden for Handicap og Psykiatri Befordring af brugere // November 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2. Formål... 3 2. Serviceydelsen

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Retningslinjer for ophold i botilbud

Retningslinjer for ophold i botilbud Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2009 Retningslinjer for ophold i botilbud Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling af hjælpemidler 1 Udgivet af: Københavns

Læs mere

Notat vedrørende borgerbetalte ydelser

Notat vedrørende borgerbetalte ydelser August 2016 /meel Notat vedrørende borgerbetalte ydelser Indhold Midlertidigt ophold i boliger efter Servicelovens 107... 2 Længerevarende ophold i boliger efter Servicelovens 108... 2 Boliger opført efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Notat vedr. Sydtoften 381

Notat vedr. Sydtoften 381 Notat vedr. Sydtoften 381 Indledning Social og sundhedsudvalget vedtog på møde d. 14.08.13 at iværksætte en udredning af grundlaget for etableringen af tilbuddet/bostedet Sydtoften 381 og driften af dette.

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Borgerrepræsentationen

Borgerrepræsentationen TAKSTBILAG : Socialudvalget Bilag 9 Takster på betaling for ophold, hjemløse-herberger ( 110), Kvindekrisecentre ( 109) samt bofællesskaber ( 107) Når en person flytter på hjemløse-herberger ( 110), kvindekrisecentre

Læs mere

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud.

NOTAT. Høringssvarets afsnit Generelle bemærkninger. Sagens titel. Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen 15.08.2016 Sagens titel Høringssvar fra På udvalg Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Handicaprådet Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp og servicepakker På botilbud indenfor handicap og psykiatriområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 15-12-2014 Sagsid.: std Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om. Social Service og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om. Social Service og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Formål At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2015 0 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Fjordstjernens prisliste 2017.

Fjordstjernens prisliste 2017. Fjordstjernens prisliste 2017. Indhold: 1. Priser husleje m.v. 2. Tilkøbsydelser - køkken 3. Tilkøbsydelser praktisk hjælp 4. Tilkøbsydelser pleje, omsorg og ledsagelse 5. Tilkøbsydelser træning og sundhed

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24 26 Boligerne Dronninggårds Allé er for voksne borgere med psykosociale vanskeligheder. Boligerne er organiseret under Socialområdet, Teglporten

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Januar 2009 Margit Tang Møller Acadre dok. 13399-10 Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune GENERELT I forhold til taksternes

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2016

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2016 Serviceydelser Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd 2016 Informationer for Ældrecenter Dalvangen, Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Sydvestvej om Arrangementer Kost Rengøring Toiletartikler

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 11 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede 2017 1 Indledning Fredensborg Kommune

Læs mere

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom.

Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Sociallovgivning og anden lovgivning ved fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne i forbindelse med hjertesygdom. Socialrådgiver Marianne Vinther Kardiologisk afdeling Roskilde Sygehus Sygedagpenge Lov

Læs mere

Priser husleje, kostpris m.v.

Priser husleje, kostpris m.v. Indhold 1. Priser. husleje, kostpris m.v. 2. Tilkøbsydelser køkken 3. Tilkøbsydelser praktisk hjælp 4. Tilkøbsydelser pleje, omsorg og ledsagelse 5. Tilkøbsydelser træning og sundhedscenter 6. Tilkøbsydelser

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59.

Forstander: Anita H Hansen. 39 98 76 60. Daglig leder: Ingelise Andersen 39 98 76 62 Daglig leder Conny Zarp 39 98 76 59. Velkommen til Søndersøhave! Denne brochure er tænkt som en hjælp til Dem og Deres pårørende. Brochuren indeholder en række oplysning i forbindelse med indflytning og ophold i Søndersøhave. Har De spørgsmål,

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune

Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger for pensionister i Esbjerg kommune Kørselsordninger til: Indkøb, familiebesøg og lignende kommunal ordning side 2 Indkøb, familiebesøg og lignende handicapordningen side 2 Læge/speciallæge

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Retningslinjer UDKAST

Retningslinjer UDKAST Retningslinjer UDKAST Retningslinjer for serviceydelser på centrene inden for Handicap og Psykiatri - Kost, vask og servicepakker for rengørings- og personlige hygiejneartikler // Juni 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Fjordstjernens prisliste 2017.

Fjordstjernens prisliste 2017. Fjordstjernens prisliste 2017. Indhold: 1. Priser husleje m.v. 2. Tilkøbsydelser - køkken 3. Tilkøbsydelser ledsagelse, ærinder 4. Tilkøbsydelser praktisk hjælp 5. Tilkøbsydelser praktisk hjælp, omsorg

Læs mere

Retningslinjer for ophold i botilbud

Retningslinjer for ophold i botilbud RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD Socialforvaltningen, Københavns Kommune november 2011 Retningslinjer for ophold i botilbud Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under ophold og bevilling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber

Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber Kvalitetsstandard Individuel Flexhandicapkørsel Lov om trafikselskaber 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 2. Formål Hvad er formålet med ydelsen 3. Målgruppe Hvem kan bevilges handicapkørsel Lov nr. 1422

Læs mere

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017

Serviceydelser. Glostrup Kommune. Center for Sundhed og Velfærd 2017 Serviceydelser Glostrup Kommune Center for Sundhed og Velfærd 2017 Informationer for Ældrecenter Dalvangen, Ældrecenter Hvissinge, Ældrecenter Sydvestvej om Arrangementer Kost Rengøring Toiletartikler

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Retningslinjer om ophold i botilbud

Retningslinjer om ophold i botilbud RETNINGSLINJER FOR OPHOLD I BOTILBUD UNDER REVISION 2011 Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2011 Retningslinjer for ophold i botilbud Om administration af beboermidler, betaling for ydelser under

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24 26 Boligerne Dronninggårds Allé er for voksne borgere med psykosociale vanskeligheder. Boligerne er organiseret under Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ledsagelse Serviceloven 97 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Overordnede retningslinier vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune Juni 2012 Hanne Nielsen GENERELT I forhold til taksternes størrelse er

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Børnebidrag: Lov om børns forsørgelse 18 stk. 2.

Børnebidrag: Lov om børns forsørgelse 18 stk. 2. BILAG 8 TAKSTOVERSIGT: Socialforvaltningen Styrelsesloven 41a gælder: Type: Hjemmel: Forældrebetaling, egenbetaling og børnebidrag Forældrebetaling og egenbetaling: Bekendtgørelse nr. 610 af 15. juni 2006

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere