Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER"

Transkript

1 For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Hjemmeside: 1/12

2 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionæren eller til afdelingsbestyrelsen. Hvis du selv - din husstand - eller gæster til din husstand overtræder husordenen (og dermed lejeloven) kan dette i gentagelsestilfælde medføre, at din lejeaftale bliver taget op til vurdering. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i affaldsposer, når det kastes i affaldscontaineren. Plastaffaldsposer udleveres på ejendomskontoret, for et kvartal af gangen. Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således de ikke er til fare for renovationsfolkene. Hjemmeside: 2/12

3 #JobInfo Criteria=side1# Storskrald (papkasser, møbler eller lignende) skal henlægges i/på containerpladsen. Sådanne genstande må ikke henstilles i kældergange/rum eller ved køkkenaffaldscontainer i gården. Containeren må ikke anvendes til køkkenaffald. Dagrenovation Container til dagrenovation, papir og pap, står ved følgende adresser: Frederikssundsvej 313 Glumsøvej Korsager Allé Ågerupvej Smørumvej 291 Der må ikke henstilles affald ved siden af containerne, ej heller storskrald. Storskrald Der er på ejendommens område opstillet 1 container til større affaldsting. Møbler, gulvtæpper, tv-apparater, køleskabe, komfurer, samt andre store ting, skal afleveres i storskralderummet i skuret ved containergården på Ågerupvej 2, hvor alle gadedørsnøgler passer til. Mindre ting så som poser med kasseret tøj, pap emballage, haveaffald m.m., skal lægges i den store container overfor Ågerupvej 2. Glas og flasker Afleveres i glascontainer ved Glumsøvej 61 og Ågerupvej 2. Miljøaffald Maling, rensemidler, batterier, lysstofrør og andre miljøskadelige ting, skal afleveres til miljøbilen, der kommer hvert kvartal. Tidspunktet for afhentningen bekendtgøres i lokalavisen. Hjemmeside: 3/12

4 #JobInfo Criteria=side1# ANTENNER OG PARABOLER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik. Tal med ejendomsmesteren herom. Beboere må ikke opsætte udvendige antenner, loftantenner og paraboler uden tilladelse. Ansøgning sendes til administrationen. BAD OG TOILET Af hensyn til natteroen bør der så vidt muligt ikke bades i tidsrummet kl og For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende bør aldrig kastes i toiletkummen. Utætheder i installationer skal omgående meddeles ejendomsmesteren. BARNEVOGNE, CYKLER, LEGEREDSER, INDKØBSVOGNE, ROLATOR M.M. For at sikre fri passage må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.m. ikke henstilles i opgangen og langs husmuren. Disse skal i stedet henstilles på de pladser, cykelstativer eller i de rum, der er indrettet til det. Cykler må ikke bæres op i boligen. Cykling og kørsel med motordreven køretøjer, er ikke tilladt på legepladser og stiarealer. Børn under 6 år må dog gerne bruge børnecykler. BILVASK Det er ikke tilladt at vaske bil med slange eller anden form for rindende vand. BRANDDØRE Branddøre i kældrene skal holdes lukkede. Hjemmeside: 4/12

5 #JobInfo Criteria=side1# DØRSKILTE For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførelse, som er godkendt af ejendomskontoret. Reklamer, malerier m.m. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed uden skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. POSTKASSER Må kun påklæbes relevante nej tak til reklamer mærker. Der henstilles til. at der ikke efterlades post, aviser og reklamer i opgangen, når postkassen tømmes. FORSIKRING Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge boligorganisationen/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør- eller radiatorsprængninger. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. FORURENING Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. Hjemmeside: 5/12

6 #JobInfo Criteria=side1# FRAVÆR I LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren (og/eller naboen) om det. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre tegn, der kan friste indbrudstyve. FREMLEJE Ingen må låne eller fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt fyrværkeri må ikke afbrændes på afdelingens område, ej heller opbevares på afdelingens område. GRØNNE OMRÅDER Ejendommens grønne områder skal benyttes under hensyntagen til de øvrige beboere. Således må støjende adfærd, så som højtspillende musik m.m. ikke finde sted. Det er tilladt at grille på den dertil indrettede grillplads samt på fælles grønne arealer. Pladsen skal ryddes og rengøres efter brug. HUSDYR Kat Som vedtaget på afdelingsmødet den 19. april 2010 har der været afholdt urafstemning blandt Glumsøparkens beboere, og resultatet blev en vedtagelse af muligheden for at holde en kat pr. boliglejemål. Hjemmeside: 6/12

7 #JobInfo Criteria=side1# I forbindelse med kattehold gælder følgende: 1. Der skal indhentes tilladelse til kattehold på ejendomskontoret. 2. Tilladelse kan gives til et stk. kat pr. lejemål. Tilladelsen gælder kattens levetid ud, også hvis der eventuelt senere skulle blive vedtaget et forbud mod kattehold. 3. Lejer har selv ansvar for skader, der eventuelt påføres lejemålet, som kan henføres til katteholdet. Omkostninger ved reparation af disse skader vil blive opkrævet i forbindelse med fraflytning af lejemålet. 4. Katte skal være øremærket eller have chip. 5. Det er ikke tilladt at have fremmede katte i pleje, hverken i kortere og længere tid altså ingen overnatning. 6. Katte må ikke være til gene for de omkringboende naboer, omgivelser o.l.. Skulle eventuelle gener fortsætte, trods gentagne advarsler, kan det medføre opsigelse af lejemålet for beboeren (katteejeren). Hund Det er ikke tilladt at holde hund eller have sådanne i pleje, hverken i kortere eller længere tid altså ingen overnatning hos en beboer i Glumsøparken. Løstgående hunde og katte må jf. beslutning på afdelingsmøde ikke færdes i eller på Glumsøparkens område. Overtrædelse af ovennævnte forbud kan medføre opsigelse. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. INDEKLIMA Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Hjemmeside: 7/12

8 #JobInfo Criteria=side1# Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 200, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. Udluftningsventiler må ikke tilstoppes. KÆLDERRUM, PULTERRUM M.M. Rummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om rummet ikke benyttes. Der må ikke opbevares kemikalier eller brandfarlige væsker. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum, som hygge klub eller for afholdelse af private fester, hverken af børn eller voksne. Dispensation kan dog gives for visse af afdelingsbestyrelsens aktiviteter. Ordning med f.eks. etablering blokudvalg eller godkendte selvstyrende rumordninger, f.eks. Styret nøgleordninger i forbindelse med fællesrum, bør respekteres af alle lejere i blokken. Kælderrum må ikke benyttes til erhverv. LEG OG BOLDSPIL Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kældre, ved gadedøre og andre steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende er meget farligt, og må derfor ikke finde sted på afdelingens område. Hjemmeside: 8/12

9 #JobInfo Criteria=side1# Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg. Det ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne. Det er ikke tilladt at spille fodbold på græsplæner, legepladser, gårdområder og interne veje. Dog gælder denne regel ikke for mindre børn. MASKINER Symaskiner og andre maskiner, der kan medføre støjgener for naboerne, skal anbringes på et underlag eller skærmes, så støjen dæmpes mest muligt. El- boremaskiner og lignende støjende værktøj må benyttes i tidsrummet: mandag til lørdag kl søndag kl MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensynstagen til naboerne og for lukkede vinduer. Efter kl bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl eventuelt i form af en meddelelse i opgangen om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud. PARABOLER Se under antenner. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted i indkørslen til ejendommen interne veje, uden for opgange og kældernedgange, tørrepladser, legepladser, eller øvri- Hjemmeside: 9/12

10 #JobInfo Criteria=side1# ge fællesanlæg, men kun på de etablerede parkeringspladser. Biler, motorcykler og knallerter skal parkeres på de anviste steder. P-tilladelser kan rekvireres på ejendomskontoret. Last- og varevogne over en totalvægt på 3 tons, campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre med en hastighed af max. 15 km. RÅDERET Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig. SKADEDYR Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren. Ved gentagende overtrædelser kan der rejses erstatningskrav for udbedring af skader. Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret. TEKNISKE INSTALLATIONER Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomsfunktionæren. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. TELT Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område. Pavilloner må kun opstilles efter tilladelse fra afdelingens bestyrelse. Hjemmeside: 10/12

11 #JobInfo Criteria=side1# TERRASSER Hører der en have til lejligheden er den en del af lejemålet og skal derfor vedligeholdes af lejer. Det er ikke tilladt at inddrage fællesarealer til ens have. Terrassen må ikke overdækkes stationært med en udestue, solsejl, markiser eller lignende. Der må ikke monteres genstande på murværk. Terrassen må ikke benyttes til opmagasinering af diverse effekter, så som cykler, møbler, eller tøj-tørring. Det er ikke tilladt at grille på terrassen. TRAPPER Vask af trapper udføres af administrationen. Beboerne skal sørge for rengøring under måtten og af måtte. Ifølge Brandtilsynet må der ikke henstilles sko og andre effekter på trappereposer og kælderreposer, da dette er flugtveje. Rygeforbuddet på trapper og i kældre bedes overholdt. TÆPPER M.V. Tæpper, dyner, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra vinduerne eller på trapperne. VANDFORBRUG Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt. VASK OG TØRRING Ejendommen er udstyret med et fællesvaskeri. Dette er udelukkende til rådighed for Hjemmeside: 11/12

12 #JobInfo Criteria=side1# ejendommens beboere. Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet. Vaskeriet kan benyttes alle dage i tidsrummet kl Maskinerne benyttes efter først til mølle princippet. Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler, må kun benyttes i samme tidsrum som vaskeriet. Tørring af tøj bør ske i tørregård eller tørrerum. Tørrerum må kun benyttes 2 sammenhængende døgn af gange. VINDUER OG DØRE Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. ÆNDRINGER I LEJLIGHEDEN Lejligheden skal bibeholdes i den oprindelige form. Ændringer må ikke udføres uden skriftlig tilladelse fra samt godkendelse fra bygningsmyndighederne. VI HJÆLPER GERNE Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til en, er du altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret eller administrationen. Afdelingsbestyrelsens kontortid kan ses på info-kanalen. Hjemmeside: 12/12

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere