Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2009-2020"

Transkript

1 Affaldsplan

2 Affaldsplan Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene med særlig vægt på de første fire år fra Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning af affaldsmængder, affaldsprognose osv. kan du læse mere på Planen er udarbejdet i samarbejde med I/S Vestforbrænding og har været i offentlig høring fra den 24. september til den 19. november Affaldsplanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar Indhold Gentofte Kommune og affaldet Gentofte Kommunes mål på affaldsområdet Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling Baggrund for Gentofte Kommunes mål og initiativer Initiativer på affaldsområdet Handlingsplan : Brugerdreven innovation : Affaldets vej : Direkte genbrug : Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse : Papir og pap : Dagrenovation : Plastaffald : Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet : Øge indsamlingen af farligt husholdningsaffald : Øget indsamling af batterier og småt elektronik : Øget indsamling af PBC-holdigt affald : Øget indsamling af klinisk risikoaffald : Øget indsamling af emballageaffald : Alternative løsninger til deponering : Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører : Fremtidens affaldssystem

3 Gentofte Kommune og affaldet Denne affaldsplan indeholder rammerne for Gentofte Kommunes affaldsplanlægning Affaldsplanen bliver brugt i kommunens hverdag, som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal medvirke til, at vi når de mål, vi - her i affaldsplanen - har sat os inden for affaldsområdet. Affaldsplanen indeholder initiativer som skal være med til at sikre, at vi når disse mål. De initiativer, vi nævner her i affaldsplanen, er de initiativer, som er ud over de almindelige driftsopgaver. Affaldsplanen tager udgangspunkt i de stigende affaldsmængder. Gentofte Kommune vil forsøge at stabilisere de stigende affaldsmængder gennem flere forskellige løsninger, som samlet set skal være med til at opfylde vores målsætninger det kan altså både dreje sig om ændringer af bestemte affaldsordninger og om målrettet information om håndteringen af en specifik affaldsfraktion. Fælles for alle vores affaldsinitiativer er, at de vil være forankret i et ønske om at ligestille de tre begreber holdningsbearbejdning, information og teknologi. Det nytter ikke at have den rigtige teknologi, hvis ingen ved, hvad den skal bruges til eller hvis ingen synes at teknologien er vigtig at bruge. Affaldsplanen betyder ikke en revolution af affaldsområdet det er der ikke behov for. Det går generelt rigtigt godt med affaldshåndteringen i Gentofte Kommune. Vi vil derfor fortsat arbejde for at styrke og videreudvikle de allerede eksisterende systemer, samtidig med at vi hele tiden opbygger og deler den viden vi har om affald. En tilgang som hele tiden sikrer bedre affaldsløsninger. God læselyst 3

4 Gentofte Kommunes mål på affaldsområdet Gentofte Kommunes mål I samfundet står vi i dag med en række miljøproblemer, der i høj grad er et resultat af vores livsstil. Den aktuelle højkonjunktur fører et større forbrug med sig, og et større forbrug fører blandt mange andre ting - til mere affald. De stigende affaldsmængder, kan være et problem for miljøet på flere måder. Det kan være alt fra miljøbelastende stoffer i affaldet til tab af ressourcer på grund af ringe genanvendelse af visse affaldsfraktioner. I Gentofte Kommune kan vi bidrage til at løse problemerne ved at forebygge at affaldet opstår og ved at genanvende mere af vores affald - samtidigt med at vi sikrer os, at der ikke sker en øget belastning af miljøet, når vi bortskaffer vores affald. Vi kan bidrage til at løse problemet, men vi kan ikke gøre det alene - løsningerne skal også skabes i et styrket samarbejde på landsplan, via tiltag i EU og globalt. Gentofte Kommunes mål bygger på affaldshierarkiet, som indeholder følgende prioriterede indsatser: 1. Affaldsforebyggelse 2. Genanvendelse 3. Forbrænding med energiudnyttelse 4. Deponering Gentofte Kommune ønsker samtidig at styrke effektivitet og kvalitet i de eksisterende affaldsordninger. Gentofte Kommunes mål for den kommende fireårige planperiode er: Gentofte Kommunes mål for tager udgangspunkt i problemerne omkring de stigende affaldsmængder og de deraf afledte konsekvenser. Gentofte Kommunes mål for den kommende fireårige planperiode er: At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 4

5 Sammenhæng mellem mål og initiativer - fra holdning til handling Gentofte Kommune vil i de næste fire år sætte en række initiativer i gang, der understøtter og skal medvirke til at opfylde affaldsplanens mål. I dette afsnit kan du læse om målene om hvorfor vi har valgt dem, og om hvordan vi vil nå dem. At forebygge dannelsen af affald Gentofte Kommunes udgangspunkt er, at arbejdet på affaldsområdet sker i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Øverst i affaldshierarkiet står affaldsforebyggelse. I løbet af de seneste år er mængderne af affald i Danmark steget uventet meget. Hvis denne udvikling fortsætter kan de forskellige behandlingsanlæg få problemer med at håndtere de meget store mængder. Det vil kunne betyde, at affaldet skal opbevares midlertidigt, fx på deponeringsanlæg. Hvis vi skal undgå at skabe flere deponeringsanlæg til skade for miljø og natur, er det derfor vigtigt med en forebyggende indsats overfor de stigende affaldsmængder. De stigende affaldsmængder er en konsekvens af et stigende forbrug. Stigende affaldsmængder er tæt knyttet til en stigning i udledning af CO 2. Kan vi således få nedbragt den samlede mængde affald vi producerer i kommunen, kan vi samtidig gøre en indsats på klimaområdet. En metode til at nedbringe den samlede mængde affald er, at forsøge at påvirke os mennesker til at handle anderledes, når vi forbruger og smider væk. Holdningspåvirkning er dog en langsigtet strategi, idet det tager tid for os, at ændre den måde vi handler på. Sammenhængen mellem økonomisk vækst og et deraf følgende stigende forbrug kan være svær for en kommune at ændre. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal prøve. Gentofte Kommune vil i den kommende planperiode undersøge forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald. Undersøgelsens resultater vil kunne fortælle noget om, hvilke virkemidler der bedst sikrer, at den enkelte borger eller virksomhed får et fornuftigt grundlag at handle ud fra. Virkemidler kan eksempelvis være informationskampagner med konkrete forslag til affaldsforebyggelse eller en opfordring til at sige nej tak til reklamer og telefonbøger. Derudover har Gentofte Kommune valgt at medvirke til en række initiativer, som skal synliggøre affald og affaldshåndtering i forskellige medier. Et eksempel er det net-baserede tv-program Affaldets Vej, som vil følge affaldet fra det samles ind - til det bliver et nyt produkt. Formålet er at sætte fokus på sammenhængen mellem forbrug og affald. Figur 1: Oversigt over de initiativer Gentofte Kommune vil igangsætte for at medvirke til at forebygge dannelsen af affald. Målsætninger Initativer At forebygge dannelsen af affald 1 Brugerdreven innovation - undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald 3 Direkte genbrug undersøgelse af mulighederne i direkte genbrug 2 Affaldets Vej - net-baseret tv som følger affaldet fra grav til vugge 4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse 5

6 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service Når vi sikrer affaldet den rigtige behandling, fx ved genanvendelse, reducerer vi affaldsmængderne, sparer energi og ressourcer - samtidig med, at vi nedbringer de miljøbelastninger, der opstår når affald dannes og håndteres. I de fleste tilfælde vil der være størst miljømæssige fordele ved at genanvende affaldet. Vi kan fx gøre en indsats i forhold til klimaet, når vi indsamler og genanvender papir og pap. Det kræver mindre energi at genanvende papir end at fremstille nyt papir, og den træmasse, der spares ved at genanvende papiret, kan bruges til erstatning af fossil energi. Derved reducerer man fx udledningen af CO 2. Målet er dog at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt, og affaldshierarkiet er ikke altid en selvfølge. Nogen gange vil det være en miljømæssig fordel at sende genanvendeligt affald til forbrænding og udnytte energien til el og fjernvarme. Affaldet skal sendes til behandling, der hvor det er miljøøkonomisk fornuftigt. Gentofte Kommune vil fokusere på at flytte affaldet opad i affaldshierarkiet. Det affald der går til forbrænding eller deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes til genanvendelse, skal frasorteres hertil. Og det affald der går til deponi, og som med miljøøkonomisk fordel kan udnyttes til forbrænding, skal frasorteres hertil med henblik på udnyttelse af energien. I 2006 sendte Gentofte Kommune 72 % af affaldet til genanvendelse, 24 % til forbrænding mens kun 4 % gik til deponi. Det går altså godt - men der er altid plads til forbedring. Det er Gentofte Kommunes mål for den kommende planperiode at øge genanvendelsesprocenten. Gentofte Kommune vil se på mulighederne for at optimere metoderne til indsamling af udvalgte fraktioner. Kommunen vil fx se på, om metoderne til indsamling af papir og pap er de mest hensigtsmæssige, eller om en anden metode ville kunne øge indsamlingen og dermed genanvendelsen af papir og pap. Dette vil samtidig nedbringe mængden af affald til forbrænding. Figur 2: Oversigt over de initiativer Gentofte Kommune vil igangsætte for at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service Målsætninger Initativer At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service 5 Papir og pap identificering af optimal indsamlingsmetode 6 Dagrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode 10 Øget indsamling af batterier og småt elektronik 11 Øget indsamling af PCB-holdigt affald 7 Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode 12 Øget indsamling af klinisk risikoaffald 8 Kampagne for kildesorteringssystemer 13 Øget indsamling af emballageaffald 9 Øget indsamling af farligt husholdningsaffald 14 Alternative løsninger til deponering 6

7 Gentofte Kommunen ønsker til lige at reducere mængden af det affald, der i dag går til deponi, og vil derfor medvirke til at undersøge, hvilke typer af affald vi kan flytte væk fra deponierne og hvordan vi kan gøre det. En generel styrket indsats i forhold til information og vejledning skal desuden sikre et større kendskab til kommunens affaldsordninger, og derved motivere kommunens borgere og virksomheder til i højere grad at anvende de eksisterende indsamlingsordninger. At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger I Gentofte Kommune vil vi fortsat arbejde med at forbedre kvaliteten og effektiviteten i kommunens affaldsordninger. Vi sikrer løbende, at tilrettelæggelsen af kommunens affaldsordninger og den behandling affaldet sendes til tager udgangspunkt i en afvejning af miljø, økonomi og service. Vi sætter hver dag fokus på sammenhængen mellem økonomien og miljøbelastningen i de valg, vi træffer på affaldsområdet. Kvalitet i kommunens affaldsordninger betyder bl.a., at serviceniveauet på vores genbrugsstation er højt, og de indsamlede affaldsfraktioner er af god kvalitet altså rene. Dette opnås fx gennem en løbende udvikling af personalets kompetencer samt en effektiv informationsindsats. Effektivitet i kommunens affaldsordninger betyder, at vi tilrettelægger driften sådan, at affaldet indsamles til fordelagtige priser og under hensyn til miljøet. Et af de områder, som Gentofte Kommune vil satse på i den kommende planperiode, er viden og vidensdeling. En viden som skal være med til at sikre effektivitet og kvalitet i kommunens affaldsordninger. Gentofte Kommune vil i den kommende planperiode bl.a. iværksætte et initiativ, der skal indsamle viden om affaldssystemer i hele verden. Initiativet Fremtidens affaldssystem skal se på, om der er muligheder for at reducere miljøbelastningen, sikre renere fraktioner og øge brugertilfredsheden, hvis vi organiserer indsamlingen af affald på andre måder. Desuden vil miljøøkonomiske analyser og kendskab til borgeradfærd indgå som en afgørende faktor i udarbejdelse af information og ved eventuelle optimeringer af eksisterende ordninger. Figur 3: Oversigt over de initiativer Gentofte Kommune vil igangsætte for at øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger Målsætninger Initativer At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 15 Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører - med fokus på udvikling af værktøjer til motivering, skærpet kontrol og styrket serviceniveau 16 Fremtidens affaldssystem - en indsamling af viden om affaldssystemer i ind- og udland 7

8 Baggrund for Gentofte Kommunes mål og initiativer Regeringens affaldspolitik Kommunen har pligt til at udarbejde en affaldsplan hvert 4. år. Affaldsplanerne skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. Den statslige udmelding på affaldsområdet har hidtil været udformet som en samlet national affaldsstrategi, og de kommunale affaldsplaner har været en udmøntning af denne affaldsstrategi. Regeringsgrundlaget fra december 2007 varslede en ny affaldsstrategi i slutningen af Strategien var derfor ikke færdig, da kommunens affaldsplan blev vedtaget og derfor har det ikke været muligt at indarbejde denne i vores affaldsplan. Derfor tager Gentofte Kommunes affaldsplan udgangspunkt i regeringens gældende affaldspolitik. Regeringens affaldspolitik bygger på 3 grundelementer, hentet fra den nationale affaldsstrategi : Vi skal forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald. Vi skal sikre, at væksten i affaldsmængderne ikke stiger i takt med den økonomiske vækst. Vi skal sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor. Regeringen indgik i 2007 en politisk aftale om omorganisering af affaldssektoren. Fremover skal det være lettere for borgere og virksomheder at komme af med affaldet. Det skal være klart, hvad man betaler for, og hvad omkostningerne til affaldshåndteringen er. Du kan læse mere om regeringens politik på affaldsområdet på EU s affaldspolitik EU fastlægger sin miljøpolitik i såkaldte miljøhandlingsprogrammer. Som følge af EU s nyeste Figur 4 illustrerer hvordan Gentofte Kommunes initiativer er blevet til: Fra baggrunden i Regeringens og EU s affaldspolitik samt kommunens årlige affaldskortlægning til kommunale målsætninger, og så endelig til mere håndgribelige initiativer. Baggrund Målsætninger Initativer Regeringens affaldspolitik EU s affaldspolitik Kommunens kortlægningsdata At forebygge dannelsen af affald At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 1 Brugerdreven innovation 2 Affaldets vej 3 Direkte genbrug 4 Affaldsforebyggelse; metoder 5 Papir og pap 6 Dagrenovation 7 Plastaffald 8 Vis mig dit køkkenskab 9 Farligt husholdningsaffald 10 Batterier og småt elektronik 11 PCB-holdigt affald 12 Klinisk risikoaffald 13 Emballageaffald 14 Alternative løsninger til deponering 15 Styrket samarbejde 16 Fremtidens affaldssystemer 8

9 miljøprogram er der blevet udarbejdet en række tematiske strategier, hvoraf to har særlig betydning for affaldsområdet: Tematisk strategi for bæredygtig ressourceudnyttelse Tematisk strategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse Strategierne lægger op til, at EU s fremtidige affaldspolitik skal bygges op omkring tankerne bag livscyklusvurderinger. Målet er, at gøre Europa til et samfund der søger at undgå dannelsen af affald, genanvender mest muligt affald, og reducerer påvirkningerne fra affaldshåndteringen. Kommunens kortlægningsdata Gentofte Kommunes kortlægningsdata viser en generel stigning i affaldsmængderne over årene. I 2006 blev der ifølge indberetningerne genereret tons affald i Gentofte Kommune. Det er en stigning på 13 % sammenlignet med Den samlede affaldsmængde i 2006 var fordelt med tons erhvervsaffald og tons husholdningsaffald. Det svarer til 79 % erhvervsaffald og 21 % husholdningsaffald. Af den samlede affaldsmængde blev 72 % genanvendt, 24 % blev afleveret til forbrænding og 4 % blev deponeret. Kortlægningsdata fra 2006 kan ses på Gentofte Kommunes hjemmeside. Et af virkemidlerne er, at affaldsrammedirektivet skal revideres. Direktivet skal for fremtiden indeholde standarder for genanvendelse og en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde nationale programmer for affaldsforebyggelse. Medlemsstaterne er forpligtede til at implementere EU-direktiver i den nationale lovgivning. Affaldsrammedirektivet har været og skal stadig igennem politiske behandlinger i EU. Disse behandlinger forventes at være færdige i Herefter har Danmark 2 år til at implementere direktivet. Det betyder, at affaldsrammedirektivet først får direkte betydning for kommunen i Du kan læse mere om EU s affaldspolitik på aktuelt/ 9

10 10

11 Initiativer på affaldsområdet Kommunens målsætninger for affaldsplanen bliver opfyldt gennem en række initiativer, beskrevet i dette afsnit. De enkelte initiativer er uddybet i forhold til blandt andet mål, tidsplan, mængdepotentiale, miljøpåvirkning, ressourceforbrug og økonomi. Søjlediagrammerne viser den forventede udvikling, hvis det nævnte initiativ ikke gennemføres. Fremskrivningen af affaldsmængderne er estimeret på baggrund af den generelle samfundsmæssige udvikling i forbrug og økonomi. Denne rammevækst er fastsat af Finansministeriet (se bilag i Kortlægnings og prognosedelen). De fleste initiativer lægger op til, at kommunen efter en afsluttet undersøgelse tager stilling til ændret praksis af affaldsordninger. Det er derfor vanskeligt at forudsige, hvilke konsekvenser de enkelte initiativer får for kommunen, da beslutningsgrundlaget først skal igangsættes og udføres, inden den egentlige driftsmæssige ændring kan besluttes og iværksættes. I forbindelse med evt. optimering af nuværende ordninger og ved implementering af nye, lægger Gentofte Kommune stor vægt på fyldestgørende information til den relevante målgruppe, som kan være borgere og/eller virksomheder i kommunen. Det er i den sammenhæng væsentligt at få belyst alle aspekter ved nye tiltag, inden noget nyt besluttes. Gentofte Kommune har derfor i 2007 undersøgt konsekvenserne ved at frasortere der organiske del af dagrenovationen, bioaffald, til bioforgasning og kompostering. Det viser sig, at de miljømæssige forbedringer er meget begrænsede med den nuværende teknologi. Økonomisk set vil det betyde en væsentlig stigning på renovationstaksten, samtidig med at borgerne vil opleve ulemper i forbindelse med udsortering og afhentning. Der er derfor ikke i planperioden lagt op til en ud sortering af bioaffald. En oversigt over initiativerne kan ses i Handlingsplan , som også viser hvornår de enkelte initiativer sættes i gang. Det skal her bemærkes, at oversigten er et bedste bud, og at tidsestimeringen kan ændres i takt med, at ny viden om de planlagte initiativer kommer frem. Handlingsplanen bliver, som en konsekvens heraf, opdateret i 1. kvartal hvert år i planperioden. Andre opgaver Foregående års politik på affaldsområdet har resulteret i nogle arbejdsopgaver, der skal tages højde for i planperioden. Det drejer sig hovedsageligt om omorganisering af affaldssektoren. Opgaverne er ikke formuleret som initiativer i affaldsplanen men kommunen har taget hensyn til dem i planlægningen af ressourceforbruget i planperioden. Den politiske aftale fra 2007 om en omorganisering af affaldssektoren sigter mod at videreudvikle den høje miljøkvalitet på affaldsområdet. Forligspartierne blev enige om at iværksætte følgende initiativer for affaldssektoren: Styrket konkurrence for genanvendeligt erhvervsaffald Effektiv service og administrativ forenkling Innovation nye teknologier til affaldsbehandling En transparent økonomi på forbrændings- og deponeringsanlæg I forbindelse med denne udmelding vil kommunen blive pålagt følgende administrative opgaver: Vedtagelse af standardregulativer et for erhvervsaffald og et for husholdninger Nye tilsynsopgaver i forbindelse med regulering af det genanvendelige erhvervsaffald Affaldsdatamodel - kvalitetssikring af data og implementering af brug Se regeringens udspil om affaldssektorens omorganisering på Miljøstyrelsens hjemmeside - Den+nye+affaldssektor/ 11

12 Handlingsplan Målsætninger Initativer At forebygge dannelsen af affald 1. Brugerdreven innovation undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald 2. Affaldets vej redskab til information og vejledning af borgerne 3. Direkte genbrug undersøge mulighederne i direkte genbrug 4. Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse koordinering af mål og midler At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service 5. Papir og pap identificering af optimal indsamlingsmetode 6. Dagrenovation identificering af optimal indsamlingsmetode 7. Plastaffald identificering af optimal indsamlingsmetode 8. Kampagne for kildesorteringssystemer i hjemmet vis mig dit køkkenskab 9. Øge indsamling af farligt husholdningsaffald kampagne målrettet borgere 10. Øget indsamling af batterier og småt elektronik undersøgelse af indsamlingsmetoder 11. Øget indsamling af PCB-holdigt affald kampagne målrettet byggebranchen 12. Øget indsamling af klinisk risikoaffald kampagne målrettet relevante affaldsproducenter 13. Øget indsamling af emballageaffald kampagne målrettet erhverv 14. Alternative løsninger til deponering - flytte mængder fra deponi til genanvendelse/forbrænding At øge kvalitet og effektivitet i kommunens affaldsordninger 15. Styrket samarbejde med relevante affaldsaktører modtageanlæg, genbrugsstationer og transportører 16. Fremtidens affaldssystem Husholdning Erhverv Husholdning og erhverv

13 Tidsplan

14 At forebygge dannelsen af affald 1: Brugerdreven innovation - undersøgelse af forskellige målgruppers adfærd i forbindelse med forbrug og affald MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Gentofte Kommune ønsker at styrke miljøbevidstheden i forhold til affald og affaldssortering. Fokus skal være på udviklingen af eksisterende og nye serviceydelser - i forhold til såvel affaldsforebyggelse som affaldssortering - på baggrund af et bedre kendskab til brugernes behov. Målet er at udvikle redskaber, der påvirker borgeres og virksomheders holdning til affald og affaldssortering i en positiv retning, for derigennem at flytte mere affald til genanvendelse. Hvordan kan kommunen forbedre dialogen med brugerne på affaldsområdet? Projektets konklusioner skal medvirke til at udvikle følgende redskaber: En designhåndbog til indretning af eksisterende og fremtidige indsamlingssteder og indsamlingssystemer. En håndbog for inddragelse af brugerne, når nye affaldssystemer fremadrettet skal udvikles og senere anvendes. Kommunen vil derfor være med til at gennemføre en undersøgelse for at opnå en bedre forståelse af til- og fravalg i forbindelse med forbrug, affald og affaldssortering. Projektet igangsættes og udføres i samarbejde med Danmarks Designskole og I/S Vestforbrænding. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gentofte Kommune medvirke til udviklingen af nye redskaber til forståelsen af brugernes ønsker og behov i forbindelse med indsamlingssystemer til affaldssortering. Hvornår gør vi det? 1. Projektet begynder 1. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Kommunen inddrager fremadrettet den nye viden i kommende udbud og til optimering af egne affaldsordninger. Projektet kombinerer forskellige fagområder bl.a. antropologi, kommunikation, design samt et bredt udsnit af aktører fra affaldsbranchen. Som led i projektet vil følgende spørgsmål søges besvaret: Hvordan kan de eksisterende systemer forbedres? Hvilke krav og ønsker har brugerne til frem tidens indsamlingssystemer? 14

15 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale De nye redskaber forventes at kunne påvirke brugernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfyldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Holdningsbearbejdning er en langsigtet proces, da holdning gives videre til de efterfølgende generationer. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad holdningsændringer lykkes for derved at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når øget viden om brugernes ønsker og behov mere systematisk inddrages i affaldsplanlægningen. Status for indsamling Affaldsmængderne har nationalt set i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende i Gentofte Kommune, hvor den samlede affaldsmængde i 2006 var tons. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udviklingen i den samlede affaldsmængde fra husholdninger og erhverv i Gentofte Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling uden tiltag i 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Størstedelen af projektet finansieres eksternt med midler fra Erhvervsministeriet. Derudover betales en del af projektet af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Gentofte Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper, workshops m.m tons Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 15

16 At forebygge dannelsen af affald 2: Affaldets vej - redskab til information og vejledning af borgerne. MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Gentofte Kommune ønsker at styrke informationen til borgerne om affaldets vej, fra at borgerne har sorteret deres affald, til nye produkter opstår af affaldet. Det er målet, at initiativet skal øge opmærksomheden på det affald, der dannes hver dag. Affaldets vej er webbaserede tv-programmer med voksne borgere som målgruppe. Levende billeder fra de reelle oparbejdningssteder i affaldsfraktionernes livscyklus, skal skabe forståelse for sammenhængen mellem forbrug og affald, samt at affald kan ses som ressourcer i et levende og konstruktivt kredsløb frem for at være et problem. Hvornår gør vi det? 1. Redskabet udvikles i samarbejde med de øvrige kommuner i I/S Vestforbrændings opland i perioden 1. kvartal kvartal Affaldets vej markedsføres via kommunens genbrugsstation, lokale aviser, regionale medier og kommunens hjemmeside 1. kvartal kvartal Gentofte Kommune anvender redskabet i den fremadrettede dialog om affaldshåndtering med kommunens borgere. Hvordan gør vi det? Gentofte Kommune planlægger at anvende det webbaserede redskab til at understøtte den løbende dialog med borgerne. Affaldets vej skal medvirke til at aflive en række sejlivede myter, der i dag udgør en barriere for forbedret affaldssortering blandt borgere. Det er myter som f.eks., at affaldet, efter genbrugsstationens lukketid, sammenblandes og køres til forbrænding. De myter skal udfordres ved, at borgerne kan se dokumentarfilm om de processer, som det sorterede affald gennemløber fra grav til vugge dvs. fra affald til nyt genanvendeligt produkt. 16

17 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale Holdningsbearbejdning i form af synliggørelse forventes at kunne påvirke borgernes holdning til forbrug og affald, og derved på lang sigt - at flytte affaldsmængder. Det er dog ikke meningsfyldt at forsøge at vurdere et konkret potentiale i ton, da en sådan vurdering er for usikker. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkningerne mindskes ved reduceret produktion af nye forbrugsvarer og dermed reduceres også forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord. Miljøgevinsten afhænger af, i hvilken grad det lykkes at øge opmærksomheden på sammenhængen mellem forbrug og affald. Service Det oplevede serviceniveau forventes at blive forbedret, når Affaldets vej er mere synliggjort. Derved forventes borgernes motivation for sortering af affald på denne baggrund at stige. Status for indsamling Affaldsmængderne har nationalt set i de seneste år været stigende. Fald i affaldsmængden i 2006 skyldes den antagede fordeling af affald mellem husholdning og erhverv er ændret for affald afleveret på genbrugsstationen. Den samlede affaldsmængde fra husholdninger i 2006 var tons. Husholdningsaffald er det affald der naturligt forekommer fra private husholdninger bestående af dagrenovation, haveaffald, storskrald og farligt affald. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udviklingen i den samlede affaldsmængde fra husholdninger i Gentofte Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling uden tiltag i 2009, 2012 og Beregningsmetode ændret fra 2006, se Status for indsamling. Ressourcer økonomi Udviklingen af redskabet finansieres af I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Gentofte Kommune forventer i projektperioden primært at bidrage med arbejdstid til at deltage i arbejdsgrupper og til at udarbejde en brugergrænseflade på kommunens hjemmeside med plads til Affaldets vej tons Samlet affaldsmængde fra husholdning 17

18 At forebygge dannelsen af affald 3: Direkte genbrug - undersøge mulighederne i direkte genbrug MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Gentofte Kommune vil undersøge mulighederne for et samarbejde med andre kommuner i I/S Vestforbrændings opland om direkte genbrug, ved etablering og drift af større fælles byttecentraler, hvor borgere kan aflevere genstande, andre borgere kan benytte. Målet er at forebygge dannelsen af affald og forbedre udnyttelsen af ressourcer. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gentofte Kommune: Hvornår gør vi det? 1. Gennemfører undersøgelsen i 1. kvartal 2010 og 2. kvartal Der lægges op til, at Gentofte Kommune træffer beslutning i 3. kvartal 2010 om en evt. praksis i forbindelse med direkte genbrug. 3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om etablering af direkte genbrug sættes denne proces i gang 4. kvartal Medvirke til at gennemføre en undersøgelse i samarbejde med I/S Vestforbrænding, der har til formål at kortlægge potentialer og identificere egnede initiativer til direkte genbrug. 2. Lade undersøgelsen bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af genstande til direkte genbrug, og give en vurdering af disse med henblik på miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi. 3. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. etablering af mulighederne for fælles faciliteter for direkte genbrug. 4. Benytte undersøgelsens resultater til en informationsindsats på området, hvis der etableres faciliteter for direkte genbrug. 18

19 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængdepotentiale, idet de eventuelle konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Husholdningsaffald er det affald der naturligt forekommer fra private husholdninger, bestående af dagrenovation, haveaffald, storskrald og farligt affald. Indflydelse på miljø Miljøpåvirkningerne mindskes ved reduceret produktion af nye forbrugsvarer og dermed reduceres også forbrug af ikke fornybare ressourcer og emissioner til luft, vand og jord. Direkte genbrug giver borgere mulighed for at bytte møbler, legetøj, bøger m.v. hvorved produkternes levetid forlænges og dermed mindskes affaldsmængden og miljøpåvirkningen. Service Gentofte Kommune har fokus på at give borgerne en god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om etablering af ordninger. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udviklingen i den samlede affaldsmængde fra husholdninger i Gentofte Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling uden tiltag i 2009, 2012 og Beregningsmetode ændret fra 2006, se Status for indsamling. Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Status for indsamling Affaldsmængderne har nationalt set i de seneste år været stigende. Fald i affaldsmængden i 2006 skyldes den antagede fordeling af affald mellem husholdning og erhverv er ændret for affald afleveret på genbrugsstationen. Den samlede affaldsmængde fra husholdninger i 2006 var tons. Hvis resultatet bliver en etablering af det direkte genbrug, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af ordningen. Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre eventuelle informationskampagner tons Samlet affaldsmængde fra husholdning 19

20 At forebygge dannelsen af affald 4: Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse - koordinering af mål og midler MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Det er en udfordring for en kommune at løfte affaldsforebyggelse alene men koordineres et samarbejde med fælles mål og midler, er chancen for succes langt større. Gentofte Kommune ønsker derfor at indgå i et styrket samarbejde med henblik på vidensdeling, tiltag og kampagner for affaldsforebyggelse. Målet er at forebygge dannelsen af affald både fra private og erhverv. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gentofte Kommune: Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding i 1. kvartal 2010 og 2. kvartal Koordinering af gennemførelse af vejledninger, kampagner og andre tiltag 2. kvartal kvartal Gentofte Kommune iværksætter og gennemfører efterfølgende de planlagte erhvervskampagner, støtter etablering af netværk for kommunale affaldskonsulenter og afhjælper initiativer til direkte genbrug. 1. Medvirke til at etablere et netværk for kommunale affaldskonsulenter med fokus på affaldsforebyggelse og gennemførelse af relevante tiltag på området herunder: Undersøge relevante initiativer der kan have en forebyggende effekt på dannelsen af affald Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i allerede indhentede erfaringer på området Med udgangspunkt i undersøgelsen, udarbejde handlingsplaner for vejledninger, kampagner og andre tiltag med henblik på at forebygge dannelsen af affald fra kommunens borgere og virksomheder 2. Medvirke til at koordinere de fremtidige vejledninger, kampagner og andre tiltag i forbindelse med affaldsforebyggelse. 20

21 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale Der kan ikke umiddelbart anslås et mængdepotentiale, idet de konkrete tiltag ikke er besluttet endnu. Indflydelse på miljø Stigende affaldsmængder inkluderer forbrug af ikke fornybare ressourcer og bevirker miljøpåvirkninger ved emissioner til luft, vand og jord fra behandling af affald. Gennemførelse af initiativer til affaldsforebyggelse vil således have en positiv indflydelse på miljøet. Service Gentofte Kommune har fokus på at give borgerne en god service. Serviceniveauet i forbindelse med dette initiativ afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om optimering af ordninger. Status for indsamling Affaldsmængderne har nationalt set i de seneste år været stigende. Den samme udvikling gør sig gældende i Gentofte Kommune, hvor den samlede affaldsmængde i 2006 var tons. Lovgivning Affaldsrammedirektivets artikel 3, stk. 1 indeholder krav til, at medlemsstaterne træffer hensigtsmæssige foranstaltninger til fremme af forebyggelsen af affald. Udviklingen i den samlede affaldsmængde fra husholdninger og erhverv i Gentofte Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling uden tiltag i 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Der skal afsættes ressourcer til at udarbejde en kommunal handlingsplan. Hvis resultatet bliver, at de eksisterende ordninger skal optimeres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift af de optimerede ordninger. Derudover skal der afsættes ressourcer til at gennemføre eventuelle kampagner, netværksmøder etc tons Samlet affaldsmængde fra husholdning og erhverv 21

22 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service 5: Papir og pap - identificering af optimal indsamlingsmetode MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Gentofte Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten for indsamling af papir og pap. Målet er at øge indsamlingen fra 59 % i 2006 til 75 % af potentialet i Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger for indsamling af papir og pap op til revision og træffe beslutning om, hvorvidt, og i givet fald hvordan, der skal ske en tilpasning/ optimering af ordningerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gentofte Kommune: 1. Medvirke til at igangsætte en undersøgelse, som skal afklare hvad, der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af papir og pap i kommunen. Undersøgelsen udføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding og vil: Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen af forskellige former for indsamlingsmetoder til papir og pap vil blive gennemført 1. kvartal kvartal Der lægges op til, at Gentofte Kommune træffer beslutning i 1. kvartal 2010 om evt. ændret praksis i forbindelse med kommunens ordninger for indsamling af papir og pap. 3. Forudsat at kommunen træffer beslutning om optimering af ordningen til indsamling af papir og pap sættes denne proces i gang 2. kvartal Bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af papir og pap i ind- og udland Omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold Tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af husstandstyper m.v. Give en vurdering af disse indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi Lægge op til en handlingsplan for kommunen 2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. optimering af de eksisterende indsamlingsordninger for papir og pap. 3. Benytte undersøgelsens resultater til en styrket informationsindsats for indsamling af papir og pap til genanvendelse. 22

23 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale Undersøgelser fra 2006 viser, at der er et gennemsnitligt indsamlingspotentiale i Gentofte Kommune på 224 kg papir og pap pr. husstand pr. år heraf er de 195 kg papir. Det betyder et potentiale på ca tons papir og pap pr år. Indflydelse på miljø Genanvendelse af papir og pap er generelt godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. F.eks. halveres energiforbruget når papir produceres af genbrugsfibre frem for af jomfrueligt træ. Service Gentofte Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil oplevet serviceniveau indgå som en vigtig parameter. Serviceniveau afhænger således af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning. Status for indsamling Kommunens ordninger består af en husstandsindsamling via storskraldsordningen samt mulighed for aflevering i genbrugsbeholdere og på genbrugsstation. Gentofte Kommune indsamlede i kg papir og pap pr. husstand, svarende til 59 % af potentialet. Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsens 42 stilles der krav til kommunen om indsamling af papir og pap. Ifølge EU s emballagedirektiv var målet for genanvendelse af papir og pap i 2008 på 60 %. Udviklingen i den indsamlede mængde af papir og pap fra husholdninger i Gentofte Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling i indsamlingen uden tiltag 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres og/eller ændres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift tons Papir og pap fra husholdning 23

24 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service 6: Dagrenovation - identificering af optimal indsamlingsmetode MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Gentofte Kommune ønsker at øge genanvendelsesprocenten for det affald, der i dag smides ud som dagrenovation. Målet er, at frasortere yderligere 50 % af den genanvendelige fraktion i 2020, herunder emballageaffald af glas, papir, pap, metal, plast etc. Kommunen vil derfor undersøge andre metoder til indsamling af dagrenovation for dermed at danne et beslutningsgrundlaget for optimering af ordningen. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gentofte Kommune: 1. Medvirke til at igangsætte en undersøgelse, herunder bidrage med relevante kommunespecifikke data og sparring. Undersøgelsen vil se på forskellige former for indsamling af dagrenovation med henblik på at fremme frasortering af den genanvendelige del. Undersøgelsen udføres i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen begynder 3. kvartal 2009 og afsluttes 2. kvartal Der lægges op til, at Gentofte Kommune træffer beslutning i 3. kvartal 2010 om evt. ændret eller ny praksis i forbindelse med kommunens ordning for indsamling. 3. Implementeringsfase for ændret eller optimeret drift af ordningerne begynder 4. kvartal 2010 og afsluttes 4. kvartal Gennemførelse af informationskampagne 4. kvartal kvartal i forbindelse med ændret eller optimering af ordninger. 2. På baggrund af undersøgelsen, træffe beslutning om ændring eller videreudvikling af ordninger for indsamling i kommunen. 3. Afsætte ressourcer til planlægning og drift, hvis resultatet af undersøgelsen viser, at der skal etableres ny ordning for indsamling. 24

25 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale Det fremgår af undersøgelser, at der kan flyttes en del af affaldet fra forbrænding til genanvendelse. Hver husstand i Gentofte Kommune har i gennemsnit 580 kg dagrenovation pr. år. Der afleveres en mængde genanvendelige fraktioner med den brændbare dagrenovation herunder emballageaffald af glas, papir, pap, metal, plast etc. Denne mængde svarer til tons pr. år i Gentofte Kommune eller 117 kg pr. husstand. En øget genanvendelse på 50 % af genanvendelsespotentialet giver en reduktion af de brændbare mængder på 1863 tons i kommunen, hvoraf 1140 tons er papir og pap der forventes indsamlet på baggrund af den øgede indsats fra initiativ 5. Indflydelse på miljø Genanvendelse af affald sparer både ressourcer og energi og er derfor en fordel for miljøet. Miljøvurderinger viser, at genanvendelse af organisk affald er miljømæssigt bedre end forbrænding læs mere på Service Serviceniveauet afhænger af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning om ordningsoptimering. Status for indsamling Kommunens indsamlingsordning for dagrenovation er en henteordning ved husstanden. Gentofte Kommune indsamlede i tons dagrenovation. Dagrenovation er kun det affald, der lægges i renovationssækken, beholderen eller containeren til forbrænding samt vegetabilsk affald til hjemmekompostering. Lovgivning Ifølge Affaldsbekendtgørelsen 41 er kommunen forpligtet til at etablerer indsamling i form af en henteordning med fast opsamlingsmateriel. Udviklingen i den indsamlede mængde af dagrenovation fra husholdninger i Gentofte Kommune fra 2004 til 2006 samt den forventede udvikling i indsamlingen uden tiltag 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal ændres eller optimeres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift Tons Dagrenovation fra husholdning 25

26 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service 7: Plastaffald - identificering af optimal indsamlingsmetode MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Gentofte Kommune ønsker at øge indsamlingen af plastaffald fra husholdninger. Målet er at øge genanvendelsen af plastemballageaffald som plastflasker og dunke samt etablere ordning for indsamling af bøtter, spande og kasser af plast. Kommunen vil derfor tage de eksisterende ordninger for indsamling af plast op til revision og træffe beslutning om, hvorvidt, og i givet fald hvordan, der skal ske en optimering af ordningerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gentofte Kommune: 1. Medvirke til at gennemføre en undersøgelse, som skal afklare hvad, der er den mest hensigtsmæssige metode til indsamling af plast i kommunen. Undersøgelsen vil: 2. På baggrund af undersøgelsen træffe beslutning om en evt. ny ordning eller optimering af eksisterende ordninger for indsamling af plast. 3. Benytte undersøgelsens resultater til en styrket informationsindsats for indsamling af plast til genanvendelse. Hvornår gør vi det? 1. Undersøgelsen af forskellige former for metoder til indsamling af plast vil blive gennemført 1. kvartal kvartal Der lægges op til, at Gentofte Kommune træffer beslutning i 3. kvartal 2009 om evt. ændret praksis af kommunens ordninger for indsamling af plast. 3. Implementering af en eventuel ny ordning eller optimering af eksisterende begynder 4. kvartal Bygge på viden fra eksisterende metoder til indsamling af plast i ind- og udland Omsætte erfaringerne fra disse til lokale forhold Tage højde for lokal infrastruktur, sammensætning af boligmassen (enfamilie-/ flerfamilie-huse) m.v. Give en vurdering af disse indsamlingsmetoder med udgangspunkt i miljø, arbejdsmiljø, service og økonomi Lægge op til en eventuel handlingsplan for kommunen 26

27 BAGGRUND Anslået mængde-potentiale Undersøgelser vurderer, at mængden af plastemballage i Gentofte Kommune er 15 kg. pr. husstand pr. år. Det antages derfor, at der er en potentialemængde på ca. 475 tons plast pr. år heraf er 371 tons hård plast. Indflydelse på miljø Genanvendelse af plast er godt for miljøet, da det sparer ressourcer i form af råstoffer og energi. Øget genanvendelse af plastemballage vil medvirke til at reducere udslip af den CO 2, der dannes ved forbrænding af plast. En kortlægning af CO 2 -udslip fra forbrændingen af affald peger på, at plast udgør den væsentligste kilde. Service Gentofte Kommune ønsker løbende at forbedre serviceniveauet i kommunens affaldsordninger til gavn for kommunens borgere. I forbindelse med vurderingen af de forskellige indsamlingsmetoder vil serviceniveauet indgå som en vigtig parameter. Serviceniveauet afhænger således af undersøgelsens udfald og kommunens efterfølgende beslutning. Status for indsamling Kommunens ordninger består af en husstandsindsamling via storskraldsordningen samt mulighed for aflevering på genbrugsstationen. Kommunen indsamlede i tons plastemballage. Hvis I/S Vestforbrænding indfører en fraktion for hård plast på genbrugsstationen, må der forventes en væsentlig forøgelse i mængden. Lovgivning I Affaldsbekendtgørelsens 7, stk. 4 stilles der krav om tiltag til genanvendelse af emballage, herunder plastemballage. Den indsamlede mængde af plast fra husholdninger i Gentofte Kommune fra 2006 samt den forventede udvikling i indsamlingen uden tiltag 2009, 2012 og Ressourcer økonomi Forundersøgelsen finansieres gennem I/S Vestforbrænding, der er tovholder på opgaven. Hvis resultatet bliver, at eksisterende ordninger skal optimeres og/eller ændres, skal kommunen afsætte ressourcer til planlægning, implementering og drift Tons Plastaffald fra husholdning 27

28 At udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt under hensynstagen til miljø, økonomi og service 8: Kampagne for kildesorteringssystemer i hje - Vis mig dit køkkenskab MÅL OG PLANLÆGNING Hvad vil vi? Gentofte Kommune ønsker at understøtte borger nes muligheder for at indrette kildesortering i husstanden, så den daglige affaldssortering bliver en integreret del af hverdagen med mindst mulig besvær for den enkelte borger. Kommunen vil derfor gennemføre en kampagne for øget kildesortering. Målet er at inspirere borgerne til at indrette kildesortering i hjemmet. Kildesorteringen skal sikre, at mest muligt affald går til genanvendelse, og at kun et nødvendigt minimum af restaffald sendes til forbrænding. Hvornår gør vi det? 1. Kampagne og konkurrencer begynder 1. kvartal 2009 og afsluttes 3. kvartal Gentofte Kommune opdaterer information til borgere bl.a. på kommunens hjemmeside ved afslutning af kampagneperioden, dog så informationerne er tilgængelige for borgerne senest ved udgangen af 4. kvartal Kommunen inddrager den nye viden i fremtidig affaldsplanlægning rettet til borgerne. Hvordan gør vi det? For at nå målet vil Gentofte Kommune gennemføre en kampagne med tilhørende konkurrencer for at sikre størst mulig gennemslagskraft. Kampagnen skal gennem konkrete eksempler fra kommunens borgere påvirke andre borgeres holdning til affald og affaldssortering. Denne positive påvirkning forventes at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse. Omdrejningspunkt for kampagnen er en konkurrence i det lokale medie. Her kan borgerne indsende beskrivelser og billeder af deres egne løsninger i hjemmet til inspiration for kommunens øvrige borgere. Der vil være en række forskellige konkurrencekategorier, hvor der udvælges vindere. Alle indsendte bidrag samles på kommunens hjemmeside, således at bidragene også fremadrettet kan anvendes i kommunens affaldsplanlægning samt til borgernes indretning af kildesortering i køkken, bryggers, udhus m.m. 28

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Oplæg. til. Affaldsplan

Oplæg. til. Affaldsplan Oplæg til Affaldsplan 2009-2020 Indhold side Forord 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012 4 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling 5 Baggrund for Furesø Kommunes mål

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 53 indhold Frederikssund Kommune og affaldet........ 3 Frederikssund Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012............... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer..... 7 Baggrund

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

gladsaxe.dk Affaldsplan

gladsaxe.dk Affaldsplan gladsaxe.dk Affaldsplan 2009-2012 2 2 Holdningsbearbejdning, information og teknologi er vejen frem Økonomisk vækst skaber affald det er man ikke i tvivl om, når man ser tallene for de sidste 5 år, hvor

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Bilag 1 Uddybning af initiativer Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune Indhold Uddybning af initiativer i Affaldsplan 2009-2012... 3 At forebygge dannelsen af affald... 4 1: Brugerdreven innovation... 4

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Affaldsplan 2009-2012 Sylvester Hvid & Co. Nr. 19886 www.shc.dk Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse T +45 7259 6000 E kommune@egekom.dk W www.egedalkommune.dk 56 57 1 Egedal Kommune og affaldet

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune

affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kommune Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024 1 2014 2024 2 DETTE DOKUMENT ER AKTIVT Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af indholdsfortegnelsen eller de LINKS,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Høje-Taastrup Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens kortlægning

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 427 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan

Affaldsplan Dragør Kommune. Hovedplan Affaldsplan 2010 Dragør Kommune Hovedplan Side 1 Side 2 Indhold 1 Indledning...5 1.1 Status...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer...7 2.1.1 Affaldsbekendtgørelse 2010...7 2.1.2

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til affaldsplan 2009-2012 (2020)

Forslag til affaldsplan 2009-2012 (2020) Forslag til affaldsplan 2009-2012 (2020) Dette forslag til affaldsplan for Frederikssund Kommune vil gælde for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. For interesserede kan

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Affaldsplanlægningens retlige hierarki

Affaldsplanlægningens retlige hierarki Affaldsplanlægningens retlige hierarki Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Disposition Hvoraf udspringer det retlige grundlag for lægningen, herunder navnlig i lyset af - affaldsdirektivet - miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

affaldsplan 2005-2008

affaldsplan 2005-2008 Århus Kommunes affaldsplan 2005-2008 Århus Kommune Mag. 5. Afd. Århus Kommunale Værker December 2004 Troværdighed Respekt Engagement Indhold Forord...3 Resumé...4 Regeringens Affaldsstrategi 2005-2008...7

Læs mere

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt

Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Forslag til supplerende mål til Roskilde Byråds Kvalitetskontrakt Anj, den 24. november 2010 Fics brevid: 1136240 Indhold 1. Forældretilfredshed i dagtilbud... 2 2. Andel sikre læsere i folkeskolen...

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Albertslund Forsyning

Albertslund Forsyning Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2013 Forord Dato: 18. marts 2014 Sags nr.: 14/797 Sagsbehandler: lip Med udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen til selskaber, og dannelsen af HOFOR,

Læs mere