QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog)"

Transkript

1 Marts 2017 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Version Til in vitro-diagnostisk brug QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden TYSKLAND R DA Sample to Insight

2 Indholdsfortegnelse Tilsigtet anvendelse... 3 Oversigt og forklaring... 3 Funktionsprincip... 4 Leverede materialer... 6 Kittets indhold... 6 Påkrævede materialer, der ikke medfølger... 7 Advarsler og forholdsregler... 8 Opbevaring og håndtering af reagenser Kitkomponenter Indsamling og klargøring af prøver Procedure Automatiseret oprensning på QIAsymphony SP Protokol: Oprensning af cirkulerende cellefrit DNA Kvalitetskontrol Begrænsninger Symboler Fejlfindingsvejledning Appendiks: Kvantificering af cirkulerende cellefrit DNA Bestillingsinformation QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

3 Tilsigtet anvendelse QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit anvender magnetpartikelteknologi til automatiseret isolering og oprensning af humant cirkulerende cellefrit DNA fra biologiske prøver. Produktet er beregnet til brug af professionelle brugere, såsom laboratorieteknikere og læger, der er uddannet i molekylærbiologisk teknik. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit er beregnet til in vitro-diagnostisk brug. Oversigt og forklaring Cirkulerende cellefrie nukleinsyrer (ccfdna) findes i plasma eller urin, normalt som korte fragmenter, <1000 bp (DNA) <1000 nt (RNA), eller så små som 20 nt (mirna). Koncentrationen af cirkulerende cellefrie nukleinsyrer i biologiske væsker såsom plasma eller urin er normalt lav og varierer betydeligt fra person til person. Når det gælder ccfdna, kan koncentrationen gå fra ng/ml. QIAsymphony DSP cirkulerende DNA-system er et brugsklart in vitro-system til kvalitativ oprensning af humant cirkulerende cellefrit DNA fra humant plasma og urin ved hjælp af QIAsymphony SP-instrumentet. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit indeholder reagenser til fuldauromatisk og samtidig oprensning af humant ccfdna fra biologiske prøver. Ydelsesegenskaberne for hvert blodprøvetagningsglas er ikke etableret og skal valideres af brugeren. Magnetpartikelteknologi muliggør oprensning af nukleinsyrer af høj kvalitet, der er fri for proteiner, nukleaser og andre urenheder. Det oprensede ccfdna er kompatibelt med en bred række efterfølgende anvendelser. QIAsymphony SP udfører alle trin i oprensningsproceduren. Der behandles op til 96 prøver i portioner af 24 i en enkelt kørsel. Urinprøver skal evt. forbehandles manuelt. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017 3

4 Funktionsprincip QIAsymphony-teknologi kombinerer farten og effektiviteten ved anionudvekslingsbaseret oprensning af nukleinsyre med praktisk håndtering af magnetiske partikler (figur 1 herunder). Oprensningsproceduren er beregnet til at sikre forsvarlig og reproducerbar håndtering af potentielt smittefarlige prøver og består af 3 trin: binding, vask og eluering (se flowchart på side 5). Brugeren kan vælge mellem forskellige prøvemængder. Opsamling Overførsel Frigivelse Magnetstang Magnetstang Stangdæksel Stangdæksel Reagens 1 og magnetiske partikler Langsom bevægelse op og ned for at opsamle magnetiske partikler Overførsel Stangdækslet bevæger sig hurtigt op og ned for at frigive magnetiske Brønd 1 Brønd 2 Reagens 2 og magnetiske partikler Figur 1. Skematisk illustration af QIAsymphony SP-princippet. QIAsymphony SP behandler en prøve med magnetiske partikler som følger: En magnetstang beskyttet af et stangdæksel trænger ind i en brønd med prøven og tiltrækker de magnetiske partikler. Magnetstangdækslet anbringes oven over en anden brønd, og de magnetiske partikler frigives. Disse trin gentages flere gange under bearbejdning af prøven. QIAsymphony SP bruger et magnethoved med en række på 24 magnetstænger og kan derfor behandle op til 24 prøver ad gangen. 4 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

5 QIAsymphony DSP Circulating DNA d Plasma Urin Forbehandling eller stabilisering uden for instrumentet Prøve plus bindingsbuffer, proteinase K og magnetiske partikler overført til prøveklargøringspatroner Overfør prøve til QIAsymphony Prøve plus bindingsbuffer, proteinase K og magnetiske partikler overført til prøveklargøringspatroner DNA binder til magnetiske partikler Magnetisk separation Vask Magnetisk separation Eluér Rent kvalitets-dna QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017 5

6 Leverede materialer Kittets indhold QIAsymphony DSP Circulating DNA Kit (192) Katalognummer Antal reaktioner 192 Identitet Antal RC Reagenspatron* 2 PROTK QIAGEN Proteinase K 6 x 10 ml PL Gennembrydningslåg 2 RSS Reuse Seal Set (Genbrugsforseglingssæt) 2 Brugsanvisning (Håndbog) 1 * Indeholder natriumazid som konserveringsmiddel. Se side 22, hvor der findes en liste over symboler og definitioner. Et genbrugsforseglingssæt indeholder 8 genbrugsforseglingsstrips. 6 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

7 Påkrævede materialer, der ikke medfølger Der skal altid anvendes laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (SDS), som kan fås hos den pågældende leverandør. Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres og kalibreres efter producentens anvisninger. QIAsymphony SP (kat.nr ) Sample Prep Cartridges (prøveklarg. beholdere), 8-brønds beholdere (kat.nr ) 8-Rod Covers (8-stavs dæksler) (kat.nr ) Filterspidser, 200 µl og µl (kat.nr og ) Prøveglas. Kompatible primære og sekundære glasformater kan findes på listen over laboratorieartikler på fanen Resource (ressourcer) på siden Product (produkt) på Elueringsglas eller -plader. Kompatible elueringsglas og pladeformater kan findes på listen over laboratorieartikler på fanen Resource på siden Product på Fosfatbufferet saltvand (PBS, skal evt. anvendes til opfyldning af prøvemængder) Vortexer Buffer ATL (til forbehandling af urinprøver, kat.nr ) Yderligere materialer, der skal bruges til forbehandling og stabilisering af urinprøver, findes på protokolarket, der findes på fanen Resource på siden Product på QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017 7

8 Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostisk brug Læs alle anvisninger omhyggeligt før anvendelse af dette kit. Der skal altid anvendes laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. De findes online i PDF-format på hvor sikkerhedsdatabladene for hvert QIAGEN-kit og hver kit-komponent kan læses og udskrives. ADVARSEL Risiko for personskade Tilsæt IKKE blegemiddel eller sure opløsninger direkte til væskeaffaldet fra prøveklargøringen. Buffere i reagensbeholderen (RC) indeholder natriumazid. Hvis bufferne i kittet spildes, skal de tørres op med passende rengøringsmiddel til laboratorier og vand. Hvis den spildte væske indeholder potentielt smittefarlige stoffer, rengøres det påvirkede område først med rengøringsmiddel til laboratorier og vand og dernæst med 1 % (v/v) natriumhypochlorit. Følgende fare- og sikkerhedssætninger gælder komponenter i QIAsymphony DSP Circulating DNA-kittet. MBS3 Indeholder: Natriumazid. Advarsel! Kan være skadelig ved indtagelse. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge, hvis du er utilpas. 8 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

9 Proteinase K Indeholder: Proteinase K. Fare! Forårsager let hudirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Indholdet/beholderen bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Anvend åndedrætsværn. QSE2 Fare! Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Indholdet/beholderen bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares under lås. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskytt else. QSW9 Indeholder: ethanol. Fare! Forårsager alvorlig øjenirritation. Yderst brandfarlig væske og damp. Indholdet/beholderen bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. - Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017 9

10 Opbevares køligt. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsværn. Opbevaring og håndtering af reagenser QIAsymphony DSP Circulating DNA-kittet skal opbevares lodret ved stuetemperatur (15-25 C). De magnetiske partikler i reagensbeholderne (RC) forbliver aktive ved opbevaring ved denne temperatur. Bemærk: Etiketten på æsken med QIAsymphony DSP Circulating DNA-kittet viser kittets udløbsdato. Resultatfilen dokumenterer kun udløbsdatoerne for reagenspatronen (RC). Brug ikke QIAsymphony DSP Circulating DNA-kittet efter dets udløbsdato. Kitkomponenter QIAsymphony DSP Circulating DNA-kittet indeholder brugsklar Proteinase K-opløsning, der kan opbevares ved stuetemperatur. Reagensbeholderne (RC) må ikke opbevares ved temperaturer under 15 C. Delvist brugte reagensbeholdere (RC) kan opbevares i maksimalt 4 uger, hvilket muliggør lønsom genbrug af reagenser og en mere fleksibel behandling af prøver. Hvis en reagensbeholder (RC) er delvist brugt, skal dækslet på truget med de magnetiske partikler sættes på igen, og reagensbeholderen (RC) skal straks forsegles med de medfølgende genbrugsforseglingsstrips efter afslutning af protokolkørslen for at undgå fordampning. 10 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

11 For at undgå fordampning af reagens bør reagensbeholderen (RC) maksimalt være åben i 15 timer (inkl. kørselstid) ved en maksimal omgivende temperatur på 32 C. Forkert opbevaring af kitkomponenterne kan medføre hurtigere ældning af bufferne. Kørsel af batches med lave prøvenumre (<24) vil både øge den tid, reagensbeholderen (RC) er åben og de påkrævede buffermængder, hvilket kan reducere det samlede antal prøveklargøringer, der er mulig pr. beholder. Undgå at eksponere reagensbeholdere (RC) for UV-lys (f.eks. brugt til dekontaminering), idet eksponering kan forårsage fremskyndet ældning af reagensbeholderne (RC) og bufferne. Indsamling og klargøring af prøver Vedrørende yderligere oplysninger om den automatiske procedure (inkl. oplysninger om prøveglas, der kan bruges sammen med bestemte protokoller) og bestemte forbehandlinger af prøven, henvises til det pågældende protokolark på fanen Resources på siden Product på QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

12 Procedure Automatiseret oprensning på QIAsymphony SP Med QIAsymphony SP er automatiseret prøveklargøring nem og praktisk. Prøver, reagenser og forbrugsvarer samt eluater er adskilt i forskellige skuffer. Isæt prøverne, de medfølgende reagenser i specialpatronerne og forbrugsvarer i racks i den relevante skuffer før en kørsel. Start protokollen, og fjern oprenset DNA fra skuffen Eluate (eluat) efter behandling. Se betjeningsvejledningen i de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumentet. Bemærk: Vedligeholdelse (valgfrit) er ikke obligatorisk for instrumentets funktion, men det anbefales stærkt for at reducere risikoen for kontaminering. De forskellige protokoller, der findes, udvides løbende, og yderligere QIAGEN-protokoller kan hentes gratis på Indsætning af reagensbeholdere (RC) i skuffen Reagents and Consumables (reagenser og forbrugsvarer) Reagenser til oprensning af DNA er indeholdt i en innovativ reagensbeholder (RC) (se figur 2 på side 13). Hvert trug i reagensbeholderen (RC) indeholder et specifikt reagens, såsom magnetiske partikler, bindingsbuffer, vaskebuffer eller elueringsbuffer. Delvist brugte reagensbeholdere (RC) kan genlukkes med genbrugs-forseglingsstrips (RSS) med henblik på senere genbrug, hvilket medvirker til at undgå generering af affald på grund af rest-reagenser i slutningen af oprensningsproceduren. 12 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

13 Gennembrydningslåg (PL) Magnetpartike lbrønd Ramme med reagensbrønd Holder til reagensbehol der Figur 2. QIAsymphony reagensbeholder (RC). Reagensbeholderen (RC) indeholder alle de reagenser, der kræves til protokolkørslen. Før proceduren startes, skal man sikre sig, at de magnetiske partikler er fuldt resuspenderede. Fjern magnetpartikelbrønden fra reagensbeholderrammen, hvirvl den kraftigt i mindst 3 minutter, og sæt den derefter i reagensbeholderrammen igen før første brug. Bemærk: Magnetiske partikler kan ændre farve. Det påvirker ikke ydelsen. Anbring reagensbeholderen (RC) i holderen til reagensbeholderen. Før en reagensbeholder (RC) bruges første gang, anbringes låget (PL) oven på reagensbeholderen (RC) (figur 2, ovenfor). Bemærk: Gennembrydningslåget (PL) er skarpt. Pas på, når det placeres på reagensbeholderen (RC). Sørg for at placere gennembrydningslåget (PL) på reagensbeholderen (RC), så det vender rigtigt. Når dækslet til magnetpartikelbrønden fjernes, isættes reagensbeholderen (RC) derefter i skuffen Reagents and Consumables. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

14 Delvist brugte reagensbeholdere (RC) kan opbevares, til de skal bruges igen, se Opbevaring og håndtering af reagenser på side 10). Bemærk: Proteinase K skal tilsættes som beskrevet i protokolarket, der findes på fanen Resource på siden Product på Bemærk: Sørg for, at reagensbeholdere, magnetpartikelbrønd og proteinase K-flasker ikke kan skiftes ud med hinanden mellem forskellige kitlots. Isætning af plastmateriale i skuffen Reagents and Consumables Prøveklargøringsbeholdere, 8-stavs dæksler (begge i racks med enhedsbokse) og engangs-filterspidser (200 µl spidser leveret i blå racks, µl spidser leveret i sorte racks) er lagt i skuffen Reagents and Consumables. Bemærk: Sørg for, at dækslerne til enhedsboksene er fjernet, før enhedsboksene sættes i skuffen Reagents and Consumables. Bemærk: Spidserne er forsynet med filtre for hjælpe med til at forebygge krydskontamination. Spidsrack-pladserne på QIAsymphony SP-arbejdsbordet kan være fyldt med den eller den anden type spids-rack. QIAsymphony SP vil identificere, hvilken type spidser der er isat, under indholdsscanningen. Bemærk: Fyld ikke spids-racks eller enhedsbokse til prøveklargøringsbeholdere eller 8-stavs dæksler igen, før der påbegyndes en anden protokolkørsel. QIAsymphony SP kan bruge delvist brugte spids-racks og enhedsbokse. Påkrævede forbrugsartikler er nævnt på det relevante protokolark, der findes på fanen Resource på siden Product på Se bestillingsinformation om plastvarer på side QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

15 Fyldning af skuffen Waste (affald) Prøveklargøringsbeholdere og 8-stavs dæksler, der anvendes under en kørsel, overføres til racks med tomme enhedsbokse i skuffen Waste. Kontrollér, at skuffen Waste indeholder tilstrækkeligt mange tomme enhedsbokse til plastaffald, der genereres under protokolkørslen. Bemærk: Kontrollér, at dækslerne til enhedsboksene er fjernet, før enhedsboksene sættes i skuffen Waste. Hvis du bruger bokse til 8-stavs dæksler til indsamling af brugte prøveklargøringsbeholdere og 8-stavs dæksler, skal du sikre dig, at boksafstandsholderen er fjernet. Der skal være fastgjort en pose til brugte filterspidser til frontsiden af skuffen Waste. Bemærk: Systemet kontrollerer ikke selv, om der er en affaldssæk til stede. Kontrollér, at affaldssækken er korrekt fastgjort, før der påbegyndes en ny protokolkørsel. Vedrørende yderligere oplysninger henvises til de brugervejledninger, der følger med instrumentet. Tøm spidsposen efter behandling af maksimalt 96 prøver for at undgå overfyldning af spidser. En affaldsbeholder opsamler flydende affald, der genereres under oprensningsproceduren. Skuffen Waste kan kun lukkes, hvis affaldsbeholderen er på plads. Bortskaf det flydende affald i overensstemmelse med de lokale sikkerheds- og miljøbestemmelser. Den fyldte affaldsflaske må ikke autoklaveres. Tøm affaldsflasken efter behandling af maksimalt 96 prøver. Fyldning af skuffen Eluate Indsæt det påkrævede eluerings-rack i skuffen Eluate. Eftersom langvarig opbevaring af eluater i skuffen Eluate kan medføre fordampning eller kondensering, skal kølepositionen bruges. Brug kun Elueringsposition 1 sammen med den tilhørende køleadapter. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

16 Indholdsscanning Før en kørsel startes, kontrollerer instrumentet, at der er placeret tilstrækkeligt med forbrugsartikler til de(t) batch(es), der er i kø, i de tilhørende skuffer. Klargøring af prøvemateriale QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit er beregnet til automatisk oprensning af cirkulerende cellefrie DNA fra humant plasma og human urin (tabel 1 på side 17). Sørg for, at der ikke dannes skum i eller på prøverne. Skum på prøverne kan medføre pipettering af den forkerte prøvevolumen. Afhængigt af startmaterialet kan det være nødvendigt at forbehandle prøven. Prøverne skal ekvilibreres til stuetemperatur (15-25 C), før kørslen startes. Vedrørende yderligere oplysninger om den automatiske procedure (inkl. oplysninger om prøveglas, der kan bruges sammen med bestemte protokoller) og bestemte forbehandlinger af prøven, henvises til det pågældende protokolark på fanen Resources på siden Product på Opbevaring af DNA Efter prøveklargøring kan eluater opbevares ved 2-8 C i op til 1 måned. Ved langvarig opbevaring kan eluater opbevares ved -20 C eller ved -80 C. Frosne eluater må ikke tøs op mere end tre gange. 16 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

17 Protokoloversigt Tabel 1. Protokoloversigt Prøve Prøvevolumen (µl) Elueringsvolumen (µl) QIAsymphony SPprotokol Plasma, urin circdna_2000_dsp circdna_4000_dsp Vigtige anvisninger før start Brugeren skal være bekendt med betjeningen af QIAsymphony SP. Se betjeningsvejledningen i de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumentet. Vedligeholdelse (valgfrit) er ikke obligatorisk for instrumentets funktion, men det anbefales stærkt for at reducere risikoen for kontaminering. Før proceduren påbegyndes, bør Funktionsprincip på side 4 gennemlæses. Du skal være fortrolig med det protokolark, der gælder den procedure, du vil bruge. (Protokolark kan findes på fanen Resource på siden Product på Undgå for voldsom omrystning af reagenspatronen (RC), ellers kan der dannes skum, hvilket kan medføre problemer med detektion af væskestanden. Før der startes en forbehandling, der kræver Buffer ATL, skal det kontrolleres, om der er dannet bundfald i Buffer ATL. Opløs evt. bundfaldet ved opvarmning til 70 C og forsigtig omrøring i vandbad. Aspirer bobler fra overfladen af Buffer ATL. Ting, der skal gøres før start Før proceduren startes, skal man sikre sig, at de magnetiske partikler er fuldt resuspenderede. Hvirvl brønden med de magnetiske partikler kraftigt i mindst 3 minutter første gang før brug. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

18 Sørg for, at gennembrydningslåget placeres på reagensbeholderen, og at låget til magnetpartikelbrønden er fjernet, eller hvis der benyttes en delvist brugt reagensbeholder sørg da for, at genbrugs-forseglingsstrips er fjernet. Proteinase K medfølger ikke i reagensbeholderen, men skal leveres af brugeren (skuffen "sample", position A, position 1 og/eller 2). Sørg for, at den korrekte proteinase K- volumen er tilgængelig. (Vedr. nærmere oplysninger henvises til protokolarket, der kan findes på fanen Resource på siden Product på Hvis prøverne er forsynet med stregkoder, vendes prøverne i glasholderen sådan, at stregkoderne vender mod stregkodelæseren i venstre side af QIAsymphony SP. Vedr. oplysninger om prøveglas, der er kompatible med en bestemt protokol, henvises til den tilsvarende liste over laboratorieartikler, der kan findes på fanen Resource på siden Product på Vedr. oplysninger om minimumsprøvevolumener til sekundære glas, henvises til den tilsvarende liste over laboratorieartikler, der kan findes på fanen Resource på siden Product på Protokol: Oprensning af cirkulerende cellefrit DNA Følgende beskrivelse er en generel protokol for brug af QIAsymphony DSP-kit. Detaljerede oplysninger om hver protokol, inkl. volumener og glas, findes i protokolark, der kan findes på fanen Resource på siden Product på 1. Luk alle skuffer og stinkskabet. 2. Tænd for QIAsymphony SP, og vent, indtil skærmen Sample Preparation (Prøveklargøring) vises, og initieringsproceduren er færdig. Afbryderkontakten sidder i nederste venstre hjørne af QIAsymphony SP. 3. Log på instrumentet. 18 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

19 4. Indsæt det påkrævede eluerings-rack i skuffen Eluate. Sæt ikke en 96-brønds plade i Elution slot 4 (Elueringsposition 4). Benyt Elution slot 1 sammen med den tilhørende køleadapter. Når du bruger en plade med 96 brønde, skal det sikres, at pladen vender rigtigt, da en forkert placering kan forårsage forveksling af prøven i efterfølgende analyser. Når du bruger Elution Microtubes CL-racket, skal du fjerne bunden ved at dreje racket, indtil bunden går af. 5. Sørg for, at skuffen Waste er korrekt klargjort, og gennemfør en indholdsscanning af skuffen Waste, inklusive spidsskakt og flydende affald. Udskift om nødvendigt spidsaffaldsposen. 6. Indsæt de(n) nødvendige reagensbeholder(er) og forbrugsvarer i skuffen Reagents and Consumables (reagenser og forbrugsartikler). 7. Foretag en indholdsscanning af skuffen Reagents and Consumables. 8. Anbring prøverne i den relevante glasholder, og sæt dem i skuffen Sample (Prøve). 9. Brug berøringsskærmen til at indlæse de nødvendige oplysninger for hvert batch af prøver og for proteinase K, der skal behandles. Indlæs følgende oplysninger: Prøveoplysninger (afhængigt af de anvendte prøveracks). Protokol, der skal køres (Analysekontrolsæt). Elueringsvolumen og afgivet placering Når oplysninger om batch er indlæst, ændres status fra LOADED (indsat) til QUEUED (i kø). Så snart en batch er i kø, vises knappen Run (kørsel). 10. Sæt proteinase K i den pågældende prøvebærer i position 1 og 2, og sæt dem i position A i skuffen Sample. 11. Definer proteinase K ved at trykke på knappen IC. 12. Tryk på knappen Run (kør) for at starte oprensningsproceduren. Alle behandlingstrin er fuldautomatiske. I slutningen af protokolkørslen ændres batchstatus fra RUNNING (i gang) til COMPLETED (færdig). QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

20 13. Hent elueringsracket med de oprensede nukleinsyrer fra skuffen Eluate. 14. DNA'et er klar til brug eller kan opbevares ved 2-8 C, -20 C eller -80 C. Vi anbefaler at fjerne eluatpladen fra skuffen Eluate, straks efter at kørslen er færdig. Afhængigt af temperatur og fugtighed kan elueringsplader, der efterlades i QIAsymphony SP efter, at kørslen er færdig, blive udsat for kondensering eller fordampning. Generelt overføres magnetiske partikler ikke til eluater. Hvis der finder overføring sted, påvirker magnetiske partikler i eluater ikke de fleste efterfølgende anvendelser. Hvis magnetiske partikler skal fjernes før udførelse af efterfølgende anvendelser, skal glas eller plader med eluater først anbringes i en passende magnet og eluater overføres til et rent glas (se Appendiks: Kvantificering af cirkulerende cellefrit DNA på side 28). Der genereres resultatfiler for hver elueringsplade. 15. Hvis en reagensbeholder kun anvendes delvist, skal den forsegles med de medfølgende genbrugsforseglingsstrips efter afslutningen af protokolkørslen for at undgå fordampning. Bemærk: Vedrørende yderligere oplysninger om opbevaring af delvist brugte reagensbeholdere (RC) henvises til Opbevaring og håndtering af reagenser på side Kassér brugte prøveglas og affald i henhold til de lokale sikkerhedsbestemmelser. Se sikkerhedsinformation i Advarsler og forholdsregler på side Rengør QIAsymphony SP. Følg vedligeholdelsesanvisninger i de brugervejledninger, der leveres med dit instrument. Sørg for at rengøre spidsbeskytterne jævnligt for at mindske risikoen for krydskontaminering. 18. Luk instrumentskufferne, og sluk QIAsymphony SP. 20 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

21 Kvalitetskontrol I overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. Begrænsninger Systemets ydelse er fastlagt i vurderingsundersøgelser af ydelsen med oprensning af humant cirkulerende cellefrit DNA fra humant serum og urin. Det er brugerens ansvar at validere systemets ydelse for procedurer, der anvendes i deres laboratorium, og som ikke er dækket af QIAGENs vurderingsundersøgelser af ydelsen. For at minimere risikoen for en negativ indvirkning på diagnostiske resultater skal der anvendes hensigtsmæssige kontroller for efterfølgende anvendelser. For yderligere validering anbefales retningslinjerne i International Conference on Harmonisation for tekniske krav (ICH) i ICH Q2 (R1) Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology anbefales. Diagnostiske resultater, der genereres, skal fortolkes sammen med andre kliniske eller laboratoriemæssige resultater. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

22 Symboler Symbolerne i nedenstående tabel omfatter symboler, der anvendes i denne brugsanvisning. <N> Indeholder tilstrækkeligt med reagenser til <N> reaktioner Anvendes inden In vitro-diagnostisk medicinsk produkt Katalognummer Lotnummer Materialenummer (dvs. komponentmærkning) Komponenter (dvs. liste over indgående dele) Indeholder (indholdsfortegnelse) Antal (dvs. hætteglas, flasker) Globalt handelsvarenummer 22 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

23 Rn R står for revision af brugsanvisningen (håndbog), og n står for revisionsnummeret Temperaturbegrænsninger Fabrikant Læs brugsanvisningen Forsigtig Proteinase K Brøndnummer (dvs. brønd i reagensbeholder) Reagensbeholder Natriumazid QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

24 Fejlfindingsvejledning I denne fejlfindingsvejledning kan der findes brugbare henvisninger, som kan hjælpe ved løsningen af eventuelle problemer. Kontaktoplysninger findes på bagsiden eller på Generel håndtering Kommentarer og forslag Fejlmeddelelse, der vises på berøringsskærmen Hvis der vises en fejlmeddelelse under en protokolkørsel, henvises til de brugervejledninger, der leveres sammen med dit instrument. Præcipitat i reagensbeholderen med åbnet beholder i QIAsymphony DSP-kittet a) Bufferfordampning Kraftig fordampning kan føre til øget saltkoncentration i bufferne. Kassér reagensbeholderen (RC). Sørg for at forsegle bufferbeholderne med en delvist brugt reagensbeholder (RC) med genbrugsforseglingsstrips, hvis de ikke skal bruges til oprensning. b) Opbevaring af reagensbeholder (RC) Opbevaring af reagensbeholder (RC) under 15 C kan medføre dannelse af bundfald. Lavt DNA-udbytte a) Magnetiske partikler blev ikke fuldstændigt resuspenderet Før proceduren startes, skal man sikre sig, at de magnetiske partikler er fuldt resuspenderede. Hvirvles i mindst 3 minutter før brug. 24 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

25 Kommentarer og forslag b) Tilstopning af pipettespids på grund af uopløseligt materiale c) Prøvemateriale har en lav koncentration af cirkulerende cellefrit DNA Uopløseligt materiale blev ikke fjernet fra prøven før starten på QIAsymphony-oprensningsproceduren. Brug evt. de forbehandlingsprocedurer, der er beskrevet i det tilhørende protokolark, der kan findes på fanen Resource på siden Product på På grund af meget lave mængder cirkulerende cellefrit DNA i prøvematerialet er det ikke muligt at detektere DNA-koncentration, afhængigt af den anvendte kvantificeringsmetode. Brug af sensitiv qpcr anbefales for at kontrollere DNA-koncentrationen i eluater. d) Ufuldstændig genlukning af reagensbeholder Udveksling med omgivende luft kan medføre reduceret bufferstabilitet, hvilket fører til reduceret effektivitet af ccfdna-ekstraktion med en delvist anvendt reagensbeholder (RC). Sørg for omhyggeligt at forsegle bufferbeholderne med en delvist brugt reagensbeholder (RC) med genbrugsforseglingsstrips, hvis de ikke skal bruges til oprensning. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

26 Kommentarer og forslag e) Hurtig nedbrydning af cirkulerende cellefrit DNA i ustabiliseret urinprøve På grund af den hurtige nedbrydning af cirkulerende cellefrit DNA i ustabiliserede urinprøver efter prøveindsamling er det muligt at detektere ingen/lav DNA-koncentration i eluater. Det anbefales at stabilisere urinprøven som beskrevet i det tilhørende protokolark. Alternativt skal urinprøver straks efter indsamling og centrifugering udsættes for ATL-forbehandling og efterfølgende DNA-ekstraktion på instrumentet som beskrevet i det tilhørende protokolark. Ingen/ufuldstændig prøveoverførsel a) Forkert prøvevolumen er isat Hvis der isættes mindre end hhv. 2,4 ml prøvevolumen og 4,5 ml prøvevolumen, er der øget risiko for, at prøven markeres som uklar eller manglende overførsel af prøven (markering som ugyldig). Isæt det rigtige prøvevolumen som beskrevet i den tilhørende liste over laboratorieartikler. Hvis der er utilstrækkelig prøve, tilsættes PBS til prøven op til den krævede prøvevolumen, før prøven isættes. b) Bobler og/eller skum i prøveglasset Bobler eller skum i prøven og/eller prøvetilsætningsglasset kan give falsk detektion af væskeniveauet og efterfølgende ufuldstændig prøveoverførsel. Fjern bobler fra prøveglasset. 26 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

27 Kommentarer og forslag Bobler på spidser er synlige under instrumentkørsel Brug af FIXlaboratorieartikler i kombination med reduceret prøveinputvolumen Hvis der isættes mindre end hhv. 2,1 ml prøvevolumen og 4,1 ml prøvevolumen ved hjælp af FIX-laboratorieartikler, er der øget risiko for reduceret overførsel af prøvevolumen, der ikke detekteres af instrumentet. Dette kan medføre dannelse af bobler under prøveoverførsel og/eller det efterfølgende bindingstrin. Isæt det rigtige prøvevolumen som beskrevet i den tilhørende liste over laboratorieartikler, når FIXlaboratorieartikler anvendes. Hvis der er utilstrækkelig prøve, tilsættes PBS til prøven op til den krævede prøvevolumen, før prøven isættes. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

28 Appendiks: Kvantificering af cirkulerende cellefrit DNA Da prøvematerialer har meget lave koncentrationer af cirkulerende cellefrit DNA, anbefales det ikke at måle DNA med et spektrofotometer. Til bestemmelse af koncentrationen af cirkulerende cellefrit DNA bør der anvendes en følsom og præcis fluorescensbaseret kvantificeringsanalyse eller en realtids PCR-analyse. Hvis magnetiske partikler skal fjernes, skal glasset med DNA sættes i en egnet magnetisk separator (f.eks. QIAGEN 12-Tube Magnet, kat.nr ), indtil magnetiske partikler er separeret. Hvis DNA'et er i mikroplader, sættes mikropladen på en egnet magnetisk separator (f.eks. QIAGEN 96-Well Magnet Type A, kat.nr ), indtil de magnetiske partikler er separeret. Hvis en egnet, magnetisk separator ikke er til rådighed, centrifugeres glasset, der indeholder DNA, i 1 minut ved maksimalt omdrejningstal i en mikrocentrifuge for at pelletere alle resterende, magnetiske partikler. 28 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

29 Bestillingsinformation Produkt Indholdsfortegnelse Kat.nr. QIAsymphony DSP Circulating DNA Kit (192) QIAsymphony SP QIAsymphony SP Relaterede produkter Inkl. 2 reagensbeholdere og proteinase K-glas og tilbehør QIAsymphony prøveklargøringsmodul, 1 års garanti på reservedele og arbejdskraft Buffer ATL (4 x 50 ml) 4 x 50 ml buffer ATL til forbehandling af urinprøver Proteinase K (10 ml) 1 x 10 ml flaske Holder til reagensbeholder (2) Cooling Adapter, 2 ml, v2, Qsym Cooling Adapter, EMT, v2, Qsym Cooling Adapter, Snap-Cap Microtube QIAsymphony, Qsym Sample Prep Cartridges, 8-well (336) 8-Rod Covers (144) Holder til reagensbeholder til brug sammen med QIAsymphony SP Køleadapter til 2 ml glas med skruehætte. Til brug i QIAsymphonyskuffen Eluate Køleadapter til EMT-racks. Til brug i QIAsymphony-skuffen Eluate Køleadapter til 1,5 ml Eppendorf LoBind Snap Cap Safe-Lock glas. Til brug i QIAsymphony-skuffen Eluate 8-brøndes prøveklargøringsbeholdere til brug sammen med QIAsymphony SP 8-stavs dæksler til brug sammen med QIAsymphony SP QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

30 Produkt Indholdsfortegnelse Kat.nr. Filter-Tips, 200 µl (1024) Filter-Tips, 1500 µl (1024) Tip Disposal Bags (15) 12-Tube Magnet 96-Well Magnet Type A Reuse Seal Set (20) Elution Microtubes CL (24 x 96) Engangsfilterspidser i rack (8 x 128). Til brug sammen med QIAcube og QIAsymphony SP/AS Engangsfilterspidser i rack (8 x 128). Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS Kanyleposer til brug sammen med QIAsymphony SP Magnet til separation af magnetiske partikler i 12 x 1,5 ml eller 2 ml glas Magnet til separation af magnetiske partikler i brønde på 96-brøndes plader, 2 x 96-brøndes mikroplader FB Genbrugsforseglingssæt til forsegling af delvist brugte QIAsymphony reagensbeholder Usterile polypropylenglas (0,85 ml maksimumkapacitet, under 0,7 ml opbevaringskapacitet, 0,4 ml elueringskapacitet); 2304 i racks a 96; inkl. hættestrips Vedrørende opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN-kithåndbog eller brugervejledning. QIAGEN-kithåndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør. 30 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

31 Ved købet af dette produkt erhverver brugeren tilladelse til at bruge det til udførelse af diagnostiske serviceydelser til human in vitro-diagnostik. Derved gives intet generelt patent eller nogen anden tilladelse af nogen art ud over denne specifikke brugsret. Varemærker: QIAGEN, Sample to Insight, QIAsymphony, QIAcube (QIAGEN Group); Eppendorf (Eppendorf AG). Registrerede navne, varemærker osv. anvendt i dette dokument, selv når de ikke specifikt er markeret som sådan, skal ikke betragtes som værende juridisk ubeskyttede. Aftale om begrænset licens til QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af produktet accepterer følgende vilkår: 1. Produktet må kun anvendes i henhold til de protokoller, der blev leveret sammen med produktet og denne håndbog, og kun sammen med komponenterne i dette kit. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkorporere de leverede komponenter i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i de protokoller, der leveres med produktet, denne håndbog og yderligere protokoller, der kan ses på Nogle af disse ekstra protokoller er leveret af QIAGEN-brugere til QIAGEN-brugere. Disse protokoller er ikke blevet testet eller optimeret grundigt af QIAGEN. QIAGEN giver hverken garanti for dem eller garanterer, at de ikke overtræder tredjeparters rettigheder. 2. Ud over de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit og/eller brugen af det, ikke overtræder tredjeparts rettigheder. 3. Dette kit og dets komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, gendannes eller videresælges. 4. QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet. 5. Køberen og brugeren af kittet indvilliger i ikke at tage, eller lade andre tage, skridt der kunne føre til, eller fremme, handlinger der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbuddene i denne begrænsede licensaftale i enhver ret og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med produktet og/eller komponenterne deri. Vedrørende opdaterede licensbetingelser henvises til HB DA / QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes. QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

32 32 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/2017

33 Bestilling Teknisk Support support.qiagen.com Websted QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) 03/

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog)

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) August 2015 Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) 192 (cat. no. 937236) Version 1 96 (cat. no. 937255) Til in vitro-diagnostisk brug QIAsymphony DSP DNA Mini Kit QIAsymphony DSP DNA Midi Kit

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

QIAsymphony SP protokolark

QIAsymphony SP protokolark QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret,

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne

Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Dansk brugermanual for Rolko AIRpad Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af AIRpad puden forstår produktoplysningerne Kunde: Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4501363 1060927DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet Sårskyllevæske til rensning, fugtning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in

Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Lynvejledning til GIST RapidScreen Pyro Plug-in Februar 2017 Til installation og anvendelse med PyroMark Q24-instrumenter og PyroMark Q24- softwareversion 2.0 Sample to Insight Om GIST RapidScreen Pyro

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner

Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Version 1.0, oktober 2012 Produktnavn: Okkerrens Anvendelse: Fjerner og opløser okker og kalkrester på folie og fliser i bassiner Brugsvejledning Inden Okkerrens tilsættes skal klorindholdet være 0 mg/l

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 14-02-2006 Udarbejdet den: 14-02-2006 / HBN Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Brugsanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard for massekalibrering, som viser en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- og -proteinprofil plus yderligere proteiner. Til anvendelse ved matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Forsøgsvejledning Navn: Side 1 af 7 Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere