Michael Lisby Jensen er 1. september 2014 tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Michael Lisby Jensen er 1. september 2014 tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats."

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Selskabsmeddelelse nr. 16/ CVR nr.: november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september KVARTAL MARKANT PRÆGET AF KUNDEREKLAMATION Vi forventer nu at være i den afsluttende fase af den tekniske udredning af kundereklamationssagen og har påbegyndt den kommercielle udredning med kunde og underleverandør. Sagen har haft betydelig negativ indvirkning på ets finansielle resultat for såvel omsætning som omkostninger. På trods heraf er den underliggende forretning præget af en positiv udvikling i produktionseffektivitet. HOVEDPUNKTER I KVARTALET Kalle Hvidt Nielsen, CEO Den tekniske udredning af kundereklamationen vurderes at være i slutfasen. Topsil har modtaget foreløbigt erstatningskrav fra kunden og har rejst krav mod underleverandøren. Som følge af reklamationen er negativt påvirket i niveauet 5 mio. kr., som forventes kompenseret i løbet af 4., og som dermed ikke forventes at påvirke årets resultat. På en del af de genleverede skiver er der fortsat fejl, som betyder, at leverancerne er sat i bero. Fejlkilden vurderes at være identificeret hos underleverandør. Kundens foreløbige erstatningskrav omfatter ikke fejlen på de genleverede skiver, og forventningerne til året indeholder ikke eventuelle omkostninger forbundet hermed. Topsils samlede omsætning udgjorde 65,8 mio. kr. i mod 79,4 mio. kr. i samme periode sidste år. I omsætningen indgår nysalg til den berørte kunde med 4,7 mio. kr. Resultat af den primære drift før afskrivninger (EBITDA) blev et underskud på 3,8 mio. kr. i mod et overskud på 4,0 mio. kr. i samme periode året før. Dækningsgraden udgjorde 46,2%, svarende til en stigning på 3,8%-point i forhold til tredje. Resultatet indeholder omkostninger til foreløbigt erstatningskrav, udgifter forbundet med produktion på to produktionsfaciliteter i Danmark samt udgifter til ændring i salgsledelsen. Pengestrømme vedrørende drift udgjorde (2,1) mio. kr. i mod 20,9 mio. kr. i den tilsvarende periode. Arbejdskapitalen udgjorde 131,1 mio. kr. ultimo et, svarende til en reduktion på 10,9 mio. kr. i forhold til. Der blev investeret 3,6 mio. kr. i et. Michael Lisby Jensen er 1. september tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats. Næste version af 150mm float zone siliciumskiver, bygget på 200mm teknologi, blev godkendt af den første kunde. Produkterne understøtter en mere effektiv produktionsproces hos kunden såvel som hos Topsil. Produktion på den tidligere produktionsfacilitet ophørte i oktober og fraflytning pågår. Endelig aflevering af lejemålet forventes gennemført ved årets udgang. FORVENTNINGER TIL ÅRET Topsil præciserer forventningerne til at ligge i den lave ende af det tidligere udmeldte interval om en omsætning i niveauet mio. kr. og et resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) på 0-10 mio. kr. De opdaterede årsforventninger til omsætning og indtjening er på grund af reklamationssagen behæftet med væsentlig større usikkerhed end normalt, ligesom spørgsmål om kompensation endnu ikke er afklaret med kunde og underleverandør. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 1 af 14

2 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (UREVIDERET) Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (3.754) (5.526) Resultat af primær drift (EBIT) (10.864) (3.070) (27.329) (802) (6.395) Resultat af finansielle poster, netto (3.233) (7.093) (4.304) (6.315) Periodens resultat efter skat (13.684) (688) (31.305) (5.202) (9.790) Moderselskabets aktionærers andel heraf (13.661) (703) (31.450) (4.998) (9.382) Pengestrømme: Pengestrømme vedrørende drift (2.055) (5.196) Pengestrømme vedrørende investeringer (3.613) (4.533) (10.975) (16.139) (24.065) Balance: Aktiekapital Moderselskabets aktionærers andel af egenkapital Minoritetsaktionærers andel af egenkapital Koncernens egenkapital i alt Balancesum Investeret kapital Nettorentebærende gæld Nettoarbejdskapital (NWC) Nøgletal: EBITDA margin (%) (5,7) 5,0 (2,7) 8,0 6,7 EBIT-margin/overskudsgrad (%) (16,5) (3,9) (13,4) (0,3) (2,0) Afkast af investeret kapital (%) (2,0) (0,5) (5,0) (0,1) (1,1) Dækningsgrad (%) 46,2 42,4 45,9 46,8 46,3 Soliditetsgrad Egenkapitalens forrentning (%) (3,8) (0,2) (8,6) (1,3) (2,5) Antal aktier, aktuelt (t. stk.) Resultat pr. aktie (kr.) (0,03) 0,00 (0,06) (0,01) (0,02) Børskurs, DKK pr. aktie 0,49 0,68 0,49 0,68 0,71 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte * * 352* *Beregningsmetode i den polske del af organisationen er ændret i august. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 2 af 14

3 FINANSIEL UDVIKLING MARKEDSUDVIKLING Markedspriserne var uændret under pres i årets tredje. SEMI, den globale paraplyorganisation for halvlederindustrien forventer nu en volumenvækst i omfanget 7% for antal solgte siliciumskiver for året som helhed. Analysebureauerne WSTS, Gartner og Cowan har senest opjusteret årsforventningerne til vækst i halvlederindustrien med samlede forventede vækstrater i niveauet 7-10%. Yole Developpement, der specifikt beskæftiger sig med powermarkedet, forventer uændret en samlet vækst på powermarkedet på 3-8% i, målt på værdi. STRATEGI Topsils strategi Executing on Opportunities, lanceret i august 2012, bygger på nedenstående hovedelementer: 1. At øge fokus på de produkttyper, der forventes at udvise de højeste vækstrater de kommende år, særligt PFZ og næste generation siliciumskiver (200mm) 2. At etablere en stærkere position på de strategisk vigtige markeder, Japan og Kina 3. At nedbringe arbejdskapitalen og øge cash flow fra driften 4. At øge kapaciteten og effektivisere produktionen De primære milepæle i perioden var: få positiv indvirkning på fremstillingsomkostningerne. Flytning til ny produktionsfacilitet pågår. Produktionen på den tidligere produktionsfacilitet ophørte i oktober, og de sidste float zone maskiner er efterfølgende overflyttet til ny fabrik. Den endelige aflevering af lejemålet forventes gennemført ved årets udgang. KUNDEREKLAMATION Den tekniske udredning af kundereklamationen vurderes nu at være i slutfasen. Topsil har modtaget foreløbigt erstatningskrav fra kunden og har rejst krav mod underleverandøren. Som følge af reklamationen er negativt påvirket i niveauet 5 mio. kr., som forventes kompenseret i løbet af 4., og som dermed ikke forventes at påvirke årets resultat. På en del af de genleverede skiver er der fortsat fejl, som betyder, at leverancerne er sat i bero. Topsil har haft et tæt samarbejde med kunden og underleverandøren om at finde fejlen og er blevet bekræftet i, at fejlen er begået hos underleverandøren. Kundens foreløbige erstatningskrav omfatter ikke fejlen på de genleverede skiver, og forventningerne til året indeholder ikke eventuelle omkostninger forbundet hermed. NETTOOMSÆTNING Den samlede omsætning i udgjorde 65,8 mio. kr. mod 79,4 mio. kr. i samme periode, svarende til et fald på 17,2%. Periodens omsætning var påvirket af kundereklamation fra en større kunde. Michael Lisby Jensen er per 1. september tiltrådt som ny salgsdirektør og har iværksat arbejdet med at styrke Topsils salgsindsats. Næste version af 150mm float zone siliciumskiver blev godkendt af den første kunde og levering igangsat. Produkterne bygger videre på processer og teknologi udviklet i forbindelse med 200mm platformen og understøtter en væsentlig mere effektiv produktionsproces hos kunden såvel som hos Topsil samt har bedre tekniske specifikationer. De interne effektiviseringsaktiviteter forløb planmæssigt og forventes fremadrettet at For første til tredje udgjorde omsætningen 204,5 mio. kr. mod 237,4 mio. kr. i samme periode. For første til tredje udgjorde siliciumomsætningen 194,0 mio. kr. mod 227,1 mio. kr. i samme periode sidste år. OMKOSTNINGER De direkte produktionsomkostninger udgjorde 39,5 mio. kr. mod 45,8 mio. kr. i. Dækningsgraden udgjorde 46,2% i 3. mod 42,4% i samme periode. Dækningsgraden var positivt påvirket af det underliggende produktmix samt produktionsforbedringer. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 3 af 14

4 Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger udgjorde 34,1 mio. kr. i mod 29,7 mio. kr. i samme periode. De øgede omkostninger omfatter udgifter til kundereklamationssagen i niveauet 5 mio. kr. Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte steg med 14 i et, sammensat af en kombination af færre funktionærer og flere produktionsmedarbejdere til håndtering af højere produktionsvolumen. I et blev endvidere hensat til fratrædelsesgodtgørelse til fratrådt salgsdirektør. Øvrige eksterne omkostninger faldt som følge af besparelser. inkluderede midlertidige omkostninger i niveauet 1 mio. kr. forbundet med overflytning og parallel produktion på to lokationer i Frederikssund. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) blev et underskud på 3,8 mio. kr. i 3. mod et overskud på 4,0 mio. kr. i samme, svarende til en EBITDAmargin på (5,7)%. For årets første tre er udgjorde EBITDA (5,5) mio. kr. mod 18,9 mio. kr. i den tilsvarende periode. Afskrivninger for udgjorde 7,1 mio. kr., uændret fra samme periode sidste år. 200mm udviklingsprojektet blev afsluttet i 3. og reklassificeret til færdiggjorte udviklingsprojekter, og afskrivninger påbegyndtes, udgørende årligt i størrelsesordenen 1,1 mio. kr. Finansielle poster blev (3,2) mio. kr. i mod 1,5 mio. kr. samme periode sidste år. Sidste år var positivt påvirket af valutakurseffekter samt aktivering af renter på nyt produktionsudstyr. RESULTAT EFTER SKAT Topsil realiserede samlet et underskud efter skat på 13,7 mio. kr. i mod et underskud på 0,7 mio. kr. i. Akkumuleret for årets første tre er udgjorde resultatet (31,3) mio. kr. mod (5,2) mio. kr. i samme periode. BALANCE Koncernens langfristede aktiver androg 424,8 mio. kr. pr. 30. september, svarende til en reduktion på 17,4 mio. kr. i forhold begyndelsen af. Faldet skyldtes lavere investeringer end afskrivninger, samt at deponeringer til garantistillelser over for leverandører blev nedskrevet i overensstemmelse med kontrakt. Topsils nettoarbejdskapital udgjorde 131,1 mio. kr. pr. 30. september mod 142,0 mio. kr. pr. 30. september. Tilgodehavender fra salg androg 32,5 mio. kr., hvilket var en reduktion på 23,2 mio. kr. i forhold til året før, væsentligst som følge af det lavere salg. Andre tilgodehavender androg 16,6 mio. kr. og består primært af tilgodehavende fra underleverandør som følge af kundereklamationen. Lagre androg 145,9 mio. kr. pr. 30. september, hvilket var en reduktion på 1,2 mio. kr. i forhold til 3.. Lagre må forventes at stige mod årets slutning som følge af indgåede råvareforpligtelser. PENGESTRØMME FRA DRIFTEN Pengestrømme fra driften blev (2,1) mio. kr. i mod 20,9 mio. kr. sidste år. De samlede investeringer udgjorde 3,6 mio. kr. i, bestående af investeringer i produktionsfaciliteter med 3,3 mio. kr. og udviklingsprojekter med 0,3 mio. kr. For den tilsvarende periode udgjorde investeringer 4,5 mio. kr. RENTEBÆRENDE GÆLD Koncernens nettorentebærende gæld udgjorde 175,9 mio. kr. pr. 30. september, hvilket var en stigning på 19,5 mio. kr. i forhold til samme periode året før og en stigning på 4,8 mio. kr. i forhold udgangen af 2.. EGENKAPITAL Koncernens egenkapital udgjorde 362,6 mio. kr. den 30. september, hvoraf 345,5 mio. kr. henføres til aktionærer i Topsil Semiconductor Materials A/S og 17,1 mio. kr. til minoritetsinteresser i Cemat 70 S.A. Udviklingen i egenkapitalen før minoritetsinteresser skyldtes primært udviklingen i periodens resultat. Soliditetsgraden udgjorde ultimo et 58% mod 60% pr. 30. september. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 4 af 14

5 FORVENTNINGER TIL Topsil præciserer forventningerne til at ligge i den lave ende af det tidligere udmeldte interval om en omsætning i niveauet mio. kr. og et resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) på 0-10 mio. kr. I forventningerne er indeholdt midlertidige omkostninger forbundet med drift på to lokationer i Danmark samt engangsomkostninger relateret til planlagt flytning og afvikling af den gamle fabrik i størrelsesordenen 5 mio. kr. normalt, ligesom spørgsmål om kompensation endnu ikke er afklaret med kunde og underleverandør. Forventningerne er baseret på en dollarkurs på DKK 575/USD 100 og en zlotykurs på DKK 180/PLN 100. De opdaterede årsforventninger til omsætning og indtjening er på grund af reklamationssagen behæftet med væsentlig større usikkerhed end Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne er bl.a., men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i siliciummarkedet, markedets accept af nye produkter samt lancering af konkurrerende produkter. Topsil er alene forpligtet til at opdatere og justere de anførte forventninger såfremt dette kræves af dansk lovning, herunder værdipapirhandelsloven m.v. TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 5 af 14

6 IR-KOMMUNIKATION Kalle Hvidt Nielsen, CEO, og Jesper Bodeholt, CFO, fremlægger regnskabet ved et investormøde onsdag 27. november kl (dansk tid) hos Jyske Bank, Erhvervscenter København. Yderligere information vedrørende denne selskabsmeddelelse fra CEO og CFO via Communications Manager, Christina Fris Bjørling, tlf , Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er det den danske udgave, som er gældende. AKTIONÆRPORTAL Aktionærer kan få adgang til en række investorinformationer via Topsils aktionærportal på Portalen giver blandt andet adgang til aktiebeholdning, samt aktuel aktionærinformation via liste. SERVICE På Topsils hjemmeside under fanebladet kontakt er der mulighed for alle at til- og framelde sig Topsils elektroniske service for modtagelse af årsrapporter, srapporter og øvrige selskabsmeddelelser. SELSKABSMEDDELELSER FOR ÅRET Ændring af ledelsen i Topsil Indberetning af insideres transaktioner Storaktionærmeddelelse Delårsrapport, Ændring i ledelsen Nedjustering af resultatforventninger Delårsrapport, Warrantprogram ændrede vedtægter Topsil etablerer warrantordning til direktion og ledende medarbejdere Opdaterede vedtægter Referat af Ordinær Generalforsamling Topsil indgår rammeaftaler med kinesiske kunder Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsrapport Topsil udvider engagement i Japan TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 6 af 14

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli september for Topsil Semiconductor Materials A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultater og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen står overfor. Frederikssund, den 25. november DIREKTION: Kalle Hvidt Nielsen Jesper Bodeholt Michael Lisby Jensen CEO CFO CSO BESTYRELSE: Jens Borelli-Kjær Eivind Dam Jensen Jørgen Frost Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Michael Hedegaard Lyng Jens Balslev Olesen Jesper Leed Thomsen Bestyrelsesmedlem Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 7 af 14

8 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Direkte produktionsomkostninger (35.411) (45.774) ( ) ( ) ( ) Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger (34.138) (29.694) (99.321) (92.299) ( ) Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) ( 3.754) (5.526) Afskrivninger og nedskrivninger (7.110) (7.047) (21.803) (19.732) (27.391) Resultat af primær drift (EBIT) (10.864) (3.070) (27.329) (802) (6.395) Finansielle poster, netto (3.233) (7.093) (4.304) (6.315) Resultat før skat (14.097) (1.599) (34.422) (5.106) (12.710) Skat af periodens resultat (96) Periodens resultat (13.684) (688) (31.305) (5.202) (9.790) Fordeling af periodens resultat: Moderselskabets aktionærer (13.661) (703) (31.450) (4.998) (9.382) Minoritetsinteresser (23) (204) (408) (13.684) (688) (31.305) (5.202) (9.790) Resultat pr. aktie: Resultat pr. aktie (kr.) (0,03) 0,00 (0,06) (0,01) (0,02) Resultat pr. aktie, udvandet (kr.) (0,02) 0,00 (0,06) (0,01) (0,02) TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat (13.684) (688) (31.305) (5.202) (9.790) Valutakursregulering vedrørende udenlandske virksomheder (998) (1.190) (6.024) (3.105) Totalindkomst for perioden (14.682) (32.495) (11.226) (12.895) Moderselskabets aktionærer (14.544) (32.327) (10.404) (12.203) Minoritetsinteresser (138) 442 (168) (822) (692) (14.682) (32.495) (11.226) (12.895) TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 8 af 14

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE Resultat af primær drift (EBIT) (10.864) (3.070) (27.329) (802) (6.395) Af- og nedskrivninger Resultatført aktiebaseret vederlæggelse Ændring i nettoarbejdskapital (3.470) (4.608) Betalt/modtaget skat (116) (291) (243) (291) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (2.086) (5.380) (4.697) (6.794) Pengestrømme vedrørende drift (2.055) (5.196) Køb m.v. af immaterielle aktiver (325) (1.831) (2.671) (4.978) (8.505) Køb m.v. af materielle aktiver (3.338) (2.702) (8.443) (11.161) (15.594) Salg af materielle aktiver Pengestrømme vedrørende investeringer (3.613) (4.533) (10.975) (16.139) (24.065) Optagelse af lån og kreditter (16.530) Pengestrømme vedrørende finansiering (16.530) Ændring i likvider (1.309) (123) (5.067) (2.790) Likvider, primo Kursregulering, likvide beholdninger 857 (1.106) (406) Likvider, ultimo TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 9 af 14

10 BALANCE, AKTIVER Goodwill Færdiggjorte udviklingsprojekter Igangværende udviklingsprojekter Brugsrettigheder Øvrige immaterielle aktiver Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver Andre langfristede tilgodehavender Finansielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver Aktiver TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 10 af 14

11 BALANCE, PASSIVER Aktiekapital Reserve for valutakursregulering (17.125) (18.833) (16.248) Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Overført resultat Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser Egenkapital Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Øvrige langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Langfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Finansielle leasingforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Hensatte forpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 11 af 14

12 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Overført resultat Reserve for aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Egenkapital tilhørende minoritets -interesser Egenkapital i alt Egenkapital (13.427) Årets resultat (4.998) (4.998) (204) (5.202) Anden totalindkomst 0 (5.406) 0 0 (5.406) (618) (6.024) Totalindkomst (18.833) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital (18.833) Egenkapital (16.248) Årets resultat (31.450) (31.450) 145 (31.305) Anden totalindkomst 0 (877) 0 0 (877) (313) (1.190) Totalindkomst (17.125) Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapital (17.125) TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 12 af 14

13 NOTER TIL REGNSKAB 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG RISICI M.V. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapport, hvor den fulde beskrivelse af anvendt praksis er beskrevet. Vedrørende regnskabsmæssige skøn og estimater henvises til Årsrapporten, note 2, side 42. For så vidt angår risici henvises til Årsrapport, note 32, side 66-70, samt afsnittet om særlige risici, side Det skal særligt bemærkes, at de præciserede årsforventninger er behæftet med større usikkerhed end normalt, jævnfør børsmeddelelse af 3. juli samt kommentarer under Forventninger til på side 5 i denne meddelelse. I henhold til regnskabsreguleringen skal ledelsen tage stilling til, om smeddelelsen kan aflægges som Going Concern, det vil sige under forudsætning af fortsat drift. Topsils ledelse har, ud fra skønnede fremtidsudsigter, herunder gennemgang af seneste ordreforecast og forventninger om fremtidigt cash flow m.v. vurderet, at det eksisterende kapitalberedskab og de forventede fremtidige pengestrømme er tilstrækkelig til at opretholde driften og finansiere de planlagte tiltag. 2 SEGMENTOPLYSNINGER Topsil har to segmenter Salg af siliciumstænger og -skiver samt Ejendomsdrift, se nedenfor: omsætning Salg af siliciumstænger og -skiver Ejendomsdrift I alt Salg af siliciumstænger og - skiver Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) (4.905) (9.876) Af- og nedskrivninger (5.937) (6.863) (18.253) (17.909) (22.575) Resultat af primær drift (EBIT) (10.842) (3.088) (28.129) (907) (6.508) Finansielle poster, netto (3.227) (7.212) (4.509) (6.543) Resultat før skat (14.069) (1.611) (35.341) (5.416) (13.051) Aktiver Heraf tilgang af materielle aktiver Forpligtelser i alt TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 13 af 14

14 2 SEGMENTOPLYSNINGER - FORTSAT Ejendomsdrift 1.- Nettoomsætning Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (1.173) (184) (3.550) (1.823) (4.816) Resultat af primær drift (EBIT) (20) Finansielle poster, netto (6) (6) Resultat før skat (26) Aktiver Heraf tilgang af materielle aktiver Forpligtelser i alt Det er fortsat Topsils ønske at få afhændet Cemat 70 S.A. 3 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen. 4 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings nøgletalsvejledning De enkelte beregningsformler fremgår af Årsrapport, note 1, side 41. Topsil kort fortalt Topsil fremstiller ultrarent silicium i form af skiver, som bidrager til energieffektiv styring af strøm i avancerede elektriske komponenter. Her indgår det i forskellige slutbrugerapplikationer, fx eldistributionsnet, produktionsmaskiner, vindmøller, el- og hybridbiler og elektriske tog. Renheden i silicium er så høj, at det globalt set kun er en håndfuld virksomheder, der har den nødvendige viden og evne til at producere den. Kunderne er især store multinationale virksomheder i halvlederindustrien og i marginalt omfang universiteter og andre forskningsinstitutioner verden over. Topsil adresserer primært de højeste spændingsniveauer på powermarkedet, som udgør cirka 10% af det samlede siliciummarked, svarerende til 5,1 mia. kr. i. Markedet drives fremad af faktorer som befolkningstilvækst og øget velstand. Flere mennesker og en større middelklasse vil medføre øget efterspørgsel efter energi og en funktionel energiinfrastruktur, investeringer i transport, grøn energi og energieffektivitet. Topsil Semiconductor Materials A/S Siliciumvej 1 DK-3600 Frederikssund Denmark Tel.: Fax: Internet: CVR no.: Topsils strategi Executing on Opportunities sigter mod at udnytte det langsigtede markedspotentiale til vækst, herunder at øge salget af de typer silicium, der forventes at udvise de højeste vækstrater de kommende år og forbedre markedspositionen på to strategisk vigtige markeder, Japan og Kina. Samtidigt skal cashflow fra driften øges og skiveproduktionen effektiviseres. Strategien bygger på tidligere foretagne investeringer i kapacitet i form af bygninger, teknologi og udstyr. Topsil har produktion og hovedkontor i Copenhagen Cleantech Park, Frederikssund, og produktion i Warszawa, Polen. Topsil blev grundlagt i 1959 og havde gennemsnitligt 344 medarbejdere i. Læs mere på TOPSIL / DELÅRSRAPPORT, 3. KVARTAL Side 14 af 14

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik.

I forlængelse af succesfuld intern kvalifikation blev produktion igangsat på den nye fabrik. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 14/ CVR nr.: 24 93 28 18 28. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september PRODUKTION

Læs mere

DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL januar 31. marts 2013

DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL januar 31. marts 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2013 28. maj 2013 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S DELÅRSRAPPORT, 1. KVARTAL 2013 1. januar 31. marts 2013 ÅRETS

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE 3. KVARTAL MEN UDFORDRENDE 4. KVARTAL

TILFREDSSTILLENDE 3. KVARTAL MEN UDFORDRENDE 4. KVARTAL Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/ CVR nr.: 24 93 28 18 24. november TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. juli 30. september TILFREDSSTILLENDE

Læs mere

Dækningsgraden udgjorde 48,6%, svarende til en stigning på 6,3%-point i forhold til 2. kvartal 2014.

Dækningsgraden udgjorde 48,6%, svarende til en stigning på 6,3%-point i forhold til 2. kvartal 2014. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 10/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. august TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. april 30. juni POSITIV UDVIKLING I

Læs mere

Arbejdskapitalen udgjorde 136,1 mio. kr. pr. 30. juni 2014, hvilket var en reduktion på 19,5 mio. kr. i forhold til 30. juni 2013.

Arbejdskapitalen udgjorde 136,1 mio. kr. pr. 30. juni 2014, hvilket var en reduktion på 19,5 mio. kr. i forhold til 30. juni 2013. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. august TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. april 30. juni UDFORDRENDE KVARTAL

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 2. 2012 Topsils omsætning for første halvår bekræftede billedet af et afdæmpet marked, dog blev salget samlet set lidt bedre end oprindeligt estimeret. Der forventes et fortsat udfordrende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 3. 2012 Topsils primære marked, powermarkedet, udviste fortsat svag efterspørgsel i årets 3., og salget udviklede sig i henhold til de seneste udmeldte forventninger. Det igangsatte arbejde

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 30/ CVR nr.: 24 93 28 18 25. august CEMAT A/S Delårsrapport, 1. januar 30. juni NU FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN

Læs mere

DELÅRSRAPPORT,

DELÅRSRAPPORT, DELÅRSRAPPORT, 1. 2012 Topsils 1. kvartal udviklede sig som forventet, og de første ordrer på et nyt forbedret PFZ produkt til mellemspændingsområdet er nu bekræftet. Besparelsesprogrammet, som blev iværksat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN

TOPSIL HAR INDGÅET AFTALE OM SALG AF SILICIUMFORRETNINGEN Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 12/2016 CVR nr.: 24 93 28 18 31. maj 2016 TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. kvartal 2016 1. januar 31. marts

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1. 2011

KVARTALSRAPPORT 1. 2011 KVARTALSRAPPORT 1. 2011 Markedsudviklingen er fortsat positiv, og vores udviklingsaktiviteter følger planen. Forsinkelse af kvalificering hos en række nye kunder og planmæssige kapacitetsudvidelser hos

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR FORVENTNINGER TIL 2017

FOKUS PÅ OPTIMERING OG SALG AF EJENDOMSPORTEFØLJEN HOVEDPUNKTER I 1. HALVÅR FORVENTNINGER TIL 2017 Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 13/2017 CVR nr.: 24 93 28 18 11. august 2017 CEMAT A/S Delårsrapport for 1. halvår 2017 1. januar-30. juni 2017 FOKUS PÅ OPTIMERING

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 NASDAQ OMX Copenhagen 12.11.2009 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 15/09 Delårsrapport, 1.-3. kvartal 2009 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Resumé for 3. kvartal 2010

Resumé for 3. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen 18.11.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K FONDSBØRSMEDDELELSE Nr. 28/10 Bestyrelsen i Topsil Semiconductor Materials A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere