(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN"

Transkript

1 C 382/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/31/2014 Erasmus+-Programmet, Nøgleaktion 3 Støtte til politisk reform Civilsamfundssamarbejde på uddannelses- og ungdomsområdet (2014/C 382/01) INDLEDNING Samarbejde med civilsamfundets organisationer på uddannelses- og ungdomsområdet er af afgørende betydning for at skabe en bred fornemmelse af ejerskab omkring strategier og politikker for livslang læring og for at tage civilsamfundet og dets aktørers idéer og bekymringer på alle niveauer i betragtning. Det er vigtigt af hensyn til at skabe øget opmærksomhed om Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse, strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020), specifikke politiske dagsordener, såsom Bologna-processen inden for højere uddannelse eller Brügge-København-processen inden for erhvervsuddannelse, samt EU's ungdomsstrategi. Det er afgørende for at sikre, at aktørerne deltager aktivt i gennemførelsen af politiske reformer i de forskellige lande, for at fremme deres deltagelse i Erasmus+-Programmet og andre europæiske programmer og for at formidle politikkerne og programresultaterne og god praksis gennem deres omfattende netværk af medlemmer. Der vil i denne forslagsindkaldelse inden for disse rammer blive ydet støtte via følgende to partier: 1. Civilsamfundssamarbejde på uddannelsesområdet (parti 1) 2. Civilsamfundssamarbejde på ungdomsområdet (parti 2) Bemærk, at en organisation kun kan fremsende én ansøgning under denne indkaldelse af forslag, enten for parti 1 eller parti 2, men ikke for begge. FÆLLES ELEMENTER GÆLDENDE FOR BEGGE PARTIER 1. Generelle mål Formålet med denne indkaldelse er at yde strukturstøtte (driftstilskud) til europæiske ikkestatslige organisationer (ENGO'er) og EU-netværk, der er aktive på uddannelses- eller ungdomsområdet, og som forfølger følgende generelle mål: skabe øget opmærksomhed om de europæiske politiske dagsordener på uddannelses- og ungdomsområdet, navnlig Europa 2020, Uddannelse 2020, specifikke politiske dagsordener, såsom Bologna-processen eller Brügge-Københavnprocessen, samt EU's ungdomsstrategi øge aktørernes engagement og samarbejde med offentlige myndigheder for at gennemføre politikker og reformer på uddannelses- og ungdomsområdet, såsom de landespecifikke henstillinger, der er udfærdiget inden for rammerne af det europæiske semester

2 C 382/ fremme aktørernes deltagelse på uddannelses- og ungdomsområdet fremme aktørernes engagement med hensyn til udbredelsen af politikker og programaktioner og -resultater og god praksis blandt deres medlemmer og andre. Disse mål bør være klart integreret i de ansøgende organisationers arbejdsplaner, aktiviteter og leverancer. 2. Støtteberettigelse 2.1. Støtteberettigede ansøgere Denne indkaldelse er åben for to kategorier af organisationer: Kategori 1: europæiske ikkestatslige organisationer (ENGO'er) på uddannelses- eller ungdomsområdet Kategori 2: EU-netværk på uddannelses- eller ungdomsområdet. En organisation kan kun fremsende én ansøgning, enten for kategori 1 eller for kategori 2. Ansøgerne skal for at komme i betragtning: være en ikkestatslig organisation være en ikkeudbyttegivende organisation. Der henvises til de detaljerede definitioner af de to kategorier af støtteberettigede ansøgere under hvert parti. Hverken de nationale Erasmus+-kontorer eller organisationer, der i langt overvejende grad har nationale Erasmus+-kontorer som medlemmer (2/3 eller derover), er støtteberettigede organisationer i henhold til denne indkaldelse Støtteberettigede lande Ansøgninger fra juridiske enheder, der er oprettet i ét af de følgende lande, er støtteberettigede: EU-medlemsstaterne: Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige lande, der er medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) og af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS): Island, Liechtenstein og Norge kandidatlande med en førtiltrædelsesstrategi i overensstemmelse med de almindelige principper og generelle vilkår og betingelser i de rammeaftaler, der er indgået med disse lande med henblik på deres deltagelse i EU-programmer: Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet. 3. Finansieringaftaler Denne forslagsindkaldelse giver mulighed for at ansøge om partnerskabsrammeaftaler (for parti 1 og 2) og om årlige driftstilskud (parti 2 kun ungdom). I dette tilfælde kan en organisation kun fremsende én ansøgning, enten vedrørende en partnerskabsrammeaftale eller et årligt driftstilskud Partnerskabsrammeaftale Partnerskabsrammeaftaler omfatter samarbejde på lang sigt på europæisk plan. Denne aftaletype formaliserer et partnerskab i tre år. Ansøgninger om en partnerskabsrammeaftale skal omfatte: et detaljeret 12-måneders arbejdsprogram (årligt arbejdsprogram) for 2015 sammen med de oplysninger, der er nødvendige for at beregne tilskuddet (se retningslinjerne for ansøgning, afsnit 11.2) en treårig handlingsplan for perioden

3 C 382/3 Den treårige handlingsplan bør indeholde en strategi, herunder mål, forventede resultater og leverancer i perioden , både samlet set og for hvert af de tre år, samt de aktioner, der skal gennemføres for at sikre opnåelsen heraf. Det årlige arbejdsprogram skal være baseret på handlingsplanen for perioden og vil danne grundlag for tildeling af et specifikt årligt driftstilskud for hvert af de tre pågældende budgetår. Sammenhængen og komplementariteten mellem de flerårige og de årlige elementer af programmet bør klart påvises Årligt driftstilskud (gælder kun for parti 2 ungdom) Årlige driftstilskud har fokus på samarbejde på kort sigt på europæisk plan. Ansøgninger om årlige driftstilskud skal omfatte et detaljeret 12-måneders arbejdsprogram (årligt arbejdsprogram) for 2015 sammen med de oplysninger, der er nødvendige for at beregne tilskuddet. 4. Tildelingskriterier Kvaliteten af støtteberettigede ansøgninger behandles ud fra følgende kriterier ( 1 ): Relevans (højst 30 point) Kvaliteten af arbejdsplanens udformning og gennemførelse (højst 20 point) Antal deltagere og deres profiler samt andre lande, der er involveret i aktiviteterne (højst 20 point) Virkninger, formidling og bæredygtighed (højst 30 point). For at komme i betragtning til finansiering skal forslagene opnå mindst 60 point i alt og mindst halvdelen af det højeste antal point inden for hvert af de ovennævnte tildelingskriterier (15 point for kriterierne»relevans«og»virkninger, formidling og bæredygtighed«, 10 point for kriterierne»kvaliteten af arbejdsplanens udformning og gennemførelse«og»antal deltagere og deres profiler samt andre lande, der er involveret i aktiviteterne«). 5. Budget Formålet med denne forslagsindkaldelse er at udvælge de organisationer, med hvilke der kan indgås årlige aftaler om tildeling af driftsstøtte for budgetåret Det samlede budget i budgetåret 2015 i forbindelse med denne indkaldelse (parti 1 og 2) er EUR. Forvaltningsorganet forbeholder sig retten til ikke at fordele alle de midler, der er til rådighed. 6. Indsendelse af ansøgninger Ansøgninger skal indgives ved udfyldelse af onlineansøgningsskemaet (eform). Onlineansøgningsskemaet findes på engelsk, fransk og tysk på følgende webadresse: og skal indgives behørigt udfyldt på et af EU's officielle sprog. Onlineansøgningsskemaet skal fremsendes behørigt udfyldt senest den 17. december 2014, kl (middag, lokal tid i Bruxelles) og omfatte det relevante bilag ( 2 ): Erklæring på tro og love Obligatoriske yderligere bilag ( 3 ) skal fremsendes pr. til forvaltningsorganet inden for samme frist. ( 1 ) For yderligere oplysninger om tildelingskriterierne henvises til afsnit 9 i retningslinjerne for ansøgning. ( 2 ) Alle andre administrative dokumenter, der kræves i forbindelse med retningslinjerne for indgivelse af ansøgning, skal fremsendes pr. til Forvaltningsorganet Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur senest den 17. december 2014 (middag, lokal tid i Bruxelles) på følgende adresse: Parti 1: Parti 2: ( 3 ) For yderligere oplysninger om de bilag, der skal fremsendes, henvises til afsnit 14 i retningslinjerne for ansøgning.

4 C 382/ Yderligere oplysninger Ansøgerne skal overholde bestemmelserne i retningslinjerne for ansøgning Indkaldelse af forslag EACEA/31/2014, der findes på følgende adresse:

5 C 382/5 SPECIFIKKE ELEMENTER PARTI 1 Civilsamfundssamarbejde: uddannelse 1. Specifikke mål De organisationer, der er aktive på uddannelsesområdet, forventes at udvikle og gennemføre innovative, målrettede og kreative strategier og aktiviteter til at støtte en effektiv gennemførelse af reformer og aktioner på følgende områder: Fremme ekspertise og innovation gennem formelle, ikkeformelle og uformelle læringstiltag og elevcentreret tilvejebringelse af grundlæggende og tværfaglige kompetencer, herunder fremmedsprog, digitale kompetencer og iværksætterkompetencer, samt ved at øge opmærksomheden om innovative uddannelsestiltag, såsom åbne uddannelsesressourcer (OER) og masselæringskurser online (MOOC'er), og skabe åbne læringsmiljøer og tværsektorielle interessentpartnerskaber. Afhjælpe»kvalifikationsfælden«ved at fremme effektive og bæredygtige investeringer på uddannelsesområdet, fremme analyser og debatter på europæisk, nationalt og regionalt plan for at undersøge eller udvikle innovative støttemetoder, styrke resultaterne og minimere frafaldet, forbedre læringsmiljøernes attraktivitet, fremme overgange og fleksible eller alternative læringsforløb, udvikle erhvervsuddannelse af høj kvalitet, der omfatter læring på arbejdspladsen, praktikophold eller lærlingeuddannelse, tilpasse politikken til økonomiske udviklingsstrategier, nye kvalifikationsforløb på potentielle vækstområder eller områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft, forbedre de lige muligheder for adgang til kvalitetsuddannelse, herunder for lærende fra dårligt stillede grupper, samt fremme innovative vejlednings- og rådgivningsmetoder. Støtte en ny generation af undervisere ved at styrke den faglige profil blandt lærere, undervisere, undervisere på læreruddannelser og skoleledere, ved at forbedre udvælgelse, ansættelse og fastholdelse, effektiv grunduddannelse, støtte tidligt i karrieren, faglig læring og udvikling gennem hele karrieren, pædagogisk feedback og incitamenter, stimulere peerlæring og læringsfællesskaber samt forbedre dataindsamling og analyser vedrørende uddannelse. Anerkendelse og vurdering af kompetencer på grundlag af europæiske værktøjer til gennemsigtighed og anerkendelse af tidligere læring herunder ikkeformelle og uformelle læringsresultater og af erfaringer, sørge for, at folk i alle aldersgrupper får bedre og mere relevante kompetencer gennem livslang læring, herunder opdatere og forbedre lavtuddannede voksnes kompetencer, kursusudformning, gennemførelse og evaluering, der tager hensyn til prognoser vedrørende kompetencer og vækst og beskæftigelsesdata, samt udvikling af tværfaglige uddannelsesforløb. Arbejdsplanen bør klart påvise organisationens potentiale og kapacitet til at skabe konkrete resultater på mindst to af disse områder. 2. Ansøgende organisationer Kun organisationer, der lever op til definitionerne nedenfor, vil blive betragtet som støtteberettigede under parti 1: Kategori 1: Europæisk ikkestatslig organisation (ENGO) I forbindelse med parti 1 skal ENGO'er: være aktive i gennemførelsen af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) i mindst én af følgende sektorer førskolepædagogik, skoleuddannelse, videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, voksenuddannelse eller på mindst ét centralt tværsektorielt område, såsom ikt, fremmedsprog, iværksætteruddannelse osv. repræsentere mindst én vigtig interessentgruppe, såsom studerende, lærere/undervisere/skoleledere, uddannelsesinstitutioner, forældre osv. operere via en formelt anerkendt struktur, der er sammensat af a) en europæisk organisation/et sekretariat (ansøgeren), der har været lovligt etableret i mindst to år i et støtteberettiget land på datoen for indgivelsen af ansøgningen og b) nationale organisationer/filialer ( 1 ) i mindst 12 støtteberettigede lande, der er lovmæssigt forbundet med den europæiske organisation/sekretariatet ( 1 ) ENGO'en skal fremlægge dokumentation for, at alle nationale organisationer/filialer er lovmæssigt forbundet med den europæiske organisation/sekretariatet.

6 C 382/ være uafhængige af offentlige myndigheder, politiske partier og kommercielle organisationer blandt sine medarbejdere have mindst én aflønnet fastansat medarbejder (fuldtidsækvivalent). Kategori 2: EU-netværk (formelt netværk) I forbindelse med parti 1 er et EU-netværk en paraplyorganisation for europæiske ikkestatslige organisationer (ENGO'er som defineret i kategori 1). Et sådant EU-netværk er kendetegnet ved, at dets medlemmer selv er ngo'er på europæisk plan. En europæisk paraplyorganisation repræsenterer således et meget stort antal europæiske aktører og omfatter en lang række politiske områder. Den skal: være sammensat af juridisk selvstændige ENGO'er som defineret i kategori 1 og være aktiv i gennemførelsen af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) opfylde følgende tre krav: a) repræsentere mere end én repræsentativ interessentgruppe såsom lærende (på alle uddannelsesniveauer), lærererhvervet (herunder lærere, undervisere og skoleledere), forældre osv. og b) være aktiv inden for alle nedenstående sektorer: og førskolepædagogik skoleuddannelse videregående uddannelse erhvervsuddannelse voksenuddannelse c) være aktiv inden for mere end ét væsentligt tværsektorielt område (såsom ikt-uddannelse, sprogundervisning, iværksætteruddannelse osv.), der involverer én eller flere repræsentative interessentgrupper som beskrevet ovenfor. være formelt etableret, dvs. have status som juridisk person og have været lovligt registreret i mindst to år i et støtteberettiget land på datoen for indgivelsen af ansøgninger (ansøgere skal fremsende en kopi af ansøgerorganisationens vedtægter og et officielt registreringsbevis) have mindst 20 medlemsorganisationer (ENGO'er som defineret i kategori 1) være uafhængig af offentlige myndigheder, politiske partier og kommercielle organisationer blandt sine medarbejdere have mindst én aflønnet fastansat medarbejder (fuldtidsækvivalent). 3. Aktiviteter Støtteberettigede aktiviteter skal være direkte knyttet til de generelle og specifikke mål, der er opstillet i denne indkaldelse og skal være specificeret i et årligt arbejdsprogram. Nedenstående er en vejledende, ikkeudtømmende liste: aktiviteter, der letter aktørers adgang til og deltagelse i gennemførelsen af EU's politiske prioriteter på uddannelsesområdet udveksling af erfaringer og god praksis samt oprettelse af netværk og partnerskaber med andre aktører kapacitetsopbygning for medlemsorganisationerne, herunder peerlæring, uddannelse, rådgivning, vejlednings- og coachingaktiviteter for at forbedre effektiviteten af politiske foranstaltninger initiativer og arrangementer med henblik på at udvikle medlemskabet af ENGO/EU-netværket tematiske og landespecifikke studier, analyser, undersøgelser og rapporter vedrørende EU-prioriteter på uddannelsesområdet, navnlig inden for rammerne af Europa 2020-strategien (det europæiske semester, landespecifikke henstillinger) og ET 2020-strategirammen

7 C 382/7 opmærksomhedsskabelse, information, formidlings- og markedsføringsaktiviteter (seminarer, workshopper, kampagner, møder, offentlig debat, høringer, osv.) vedrørende EU's politiske prioriteter på uddannelsesområdet og EU's finansieringsinstrumenter (europæiske programmer navnlig Erasmus+, europæiske struktur- og investeringsfonde) for at støtte disse prioriteter. Aktiviteter, der skaber synergier mellem Erasmus+-Programmet og andre støttekilder på EU-plan eller nationalt/regionalt plan, fremmes. samarbejdsprojekter for at øge politikkens virkninger for målgrupper og/eller systemer Aktiviteterne kan udføres på europæisk, grænseoverskridende, nationalt, regionalt eller lokalt plan. 4. Budget Det samlede EU-budget i 2015 for medfinansiering af civilsamfundssamarbejde på uddannelsesområdet udgør EUR. Til orientering: Organisationer under kategori 1 (ENGO'er) vil tegne sig for ca. 90 % af det disponible budgets aktionsdel vedrørende uddannelse. Netværk af ENGO'er under kategori 2 vil tegne sig for ca. 10 % af det disponible budgets aktionsdel vedrørende uddannelse. Det maksimale årlige driftstilskud i 2015 under en treårig partnerskabsrammeaftale vil udgøre: Kategori 1:Europæisk ikkestatslig organisation (ENGO) EUR Kategori 2: EU-netværk EUR

8 C 382/ PARTI 2 Civilsamfundssamarbejde: ungdom 1. Specifikke mål De organisationer, der er aktive på ungdomsområdet, og som vil blive støttet under denne indkaldelse, forventes at udføre aktiviteter, der har til formål at: fremme unges beskæftigelsesegnethed, især gennem aktiviteter, der fremmer kompetence- og kvalifikationsudvikling gennem ikkeformel uddannelse fremme unges integrering i samfundet samt give dem øget adgang til beslutningsprocesserne bidrage til den personlige, samfunds- og uddannelsesmæssige og faglige udvikling af unge i Europa bidrage til udviklingen af ungdomsarbejde på europæisk, nationalt, regionalt eller lokalt plan bidrage til debatten om/udviklingen af politiske problemformuleringer, der berører unge og ungdomsorganisationer på europæisk, nationalt, regionalt eller lokalt plan fremme interkulturel læring, respekt for mangfoldighed samt værdierne om solidaritet, lige muligheder og menneskerettigheder blandt unge i Europa fremme inddragelsen af unge med færre muligheder i samfundet. 2. Ansøgende organisationer Inden for rammerne af civilsamfundssamarbejde på ungdomsområdet finder følgende definitioner anvendelse: Kategori 1: En europæisk ikkestatslig organisation (ENGO) skal: operere via en formelt anerkendt struktur, der er sammensat af a) en europæisk organisation/et sekretariat (ansøgeren), der har været lovligt etableret i mindst ét år i et støtteberettiget land på datoen for indgivelsen af ansøgningen og b) nationale organisationer/filialer ( 1 ) i mindst 12 støtteberettigede lande, der er lovmæssigt forbundet med den europæiske organisation/sekretariatet være aktiv på ungdomsområdet og gennemføre aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af indsatsområderne inden for EU's ungdomsstrategi inddrage unge i ledelse og styring af organisationen. Kategori 2: Et EU-netværk (uformelt netværk) skal: være sammensat af juridisk selvstændige nonprofitorganisationer, der er aktive på ungdomsområdet og gennemfører aktiviteter, der understøtter gennemførelsen af indsatsområderne inden for EU's ungdomsstrategi operere via en uformel styringsstruktur, der er sammensat af a) en organisation, der har været lovligt etableret i mindst ét år i et støtteberettiget land på datoen for indgivelsen af ansøgningen, og som har til opgave at koordinere og støtte netværket på europæisk plan (ansøgeren), og b) andre organisationer, der er etableret i mindst 12 støtteberettigede lande inddrage unge i ledelsen og styringen af netværket. 3. Aktiviteter De ansøgende organisationer skal fremlægge en konsistent arbejdsplan, der integrerer ikkeoverskudsgivende aktiviteter under ledelse af unge, som bidrager til at forfølge målene i indkaldelsen. Navnlig: ikkeformelle og uformelle lærings- og aktivitetsprogrammer rettet mod unge og unge arbejdstagere aktiviteter for kvalitativ udvikling af ungdomsarbejde ( 1 ) ENGO'en skal fremlægge dokumentation for, at alle nationale organisationer/filialer er lovmæssigt forbundet med den europæiske organisation/sekretariatet.

9 C 382/9 aktiviteter for udvikling og fremme af værktøjer til anerkendelse og gennemsigtighed på ungdomsområdet seminarer, møder, workshopper, høringer, debatter blandt unge om ungdomspolitikker og/eller europæiske anliggender høringer af unge, der kommer til at indgå i den strukturerede dialog på ungdomsområdet aktiviteter til fremme af unges aktive deltagelse i det demokratiske liv aktiviteter til fremme af interkulturel læring og forståelse i Europa medie- og kommunikationsaktiviteter og -værktøjer om unge og europæiske anliggender. 4. Budget Det samlede EU-budget for medfinansiering af civilsamfundssamarbejde på ungdomsområdet udgør EUR. Til orientering: Organisationer under kategori 1 (ENGO'er), der udelukkende er rettet mod unge, vil tegne sig for ca. 70 % af det disponible budgets aktionsdel vedrørende unge. Organisationer under kategori 1 (ENGO'er), der har et bredere anvendelsesområde, men som også omfatter et afsnit rettet mod unge, vil tegne sig for ca. 10 % af det disponible budgets aktionsdel vedrørende unge. Organisationer under kategori 2 (EU-netværk), der udelukkende er rettet mod unge, vil tegne sig for ca. 20 % af det disponible budgets aktionsdel vedrørende unge. Det maksimale årlige driftstilskud vil udgøre: Kategori 1: Europæisk ikkestatslig organisation (ENGO) EUR til ansøgninger vedrørende partnerskabsrammeaftaler EUR til ansøgninger vedrørende årlige driftstilskud Kategori 2: EU-netværk EUR til ansøgninger vedrørende partnerskabsrammeaftaler EUR til ansøgninger vedrørende årlige driftstilskud.

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/17 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN INDKALDELSE AF FORSLAG EACEA/10/14 Under Erasmus+Programmet Nøgleaktion 3: Støtte til

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER

INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER INKLUDERENDE UNDERVISNING I LÆRERUDDANNELSER PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte fra 2009-2011 et projekt om inkluderende

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

14206/17 bh 1 DGE 1C

14206/17 bh 1 DGE 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14206/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne EDUC 406 JEUN 141 EMPL 540 SOC 708 Tidl.

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Personlige oplysninger. Navn: Adresse: Telefonnummer: Land: Østrig Belgien Bulgarien Cypern Kroatien Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig

Personlige oplysninger. Navn: Adresse: Telefonnummer:   Land: Østrig Belgien Bulgarien Cypern Kroatien Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Offentlig høring om mobilitetsordningen Dit første EURES-job og mulighederne for fremtidige EU-initiativer for unge arbejdstageres bevægelighed inden for EU Felter med en skal udfyldes. Personlige oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

I denne vejledning kan du finde information om: Regler og vilkår for Den særlige priskategori. Hvordan du deltager beskrivelser og processer

I denne vejledning kan du finde information om: Regler og vilkår for Den særlige priskategori. Hvordan du deltager beskrivelser og processer Deltagervejledning Den særlige I denne vejledning kan du finde information om: Regler og vilkår for Den særlige Hvordan du deltager beskrivelser og processer Nyttig information bedømmelse af bidrag Januar

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Jobsøgning i det udvidede Europa

Jobsøgning i det udvidede Europa Jobsøgning i det udvidede Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender CMI/Digital Vision Europa-Kommissionen 1 Hvor kan jeg søge arbejde? Fri bevægelighed for personer

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE: WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2015 (OR. en) 8407/15 NOTE fra: til: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8093/15

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse Om Erasmus+ - muligheder og udfordringer i en national kontekst Jean Monnet Tempus Youth in Action Erasmus Mundus Programmet for Livslang Læring Comenius Leonardo Erasmus Grundtvig Tværgående Program Erasmus+

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg

Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Arbejdsmiljøet set igennem LO-briller LO Aalborg Morten Skov Christiansen Næstformand LO Dagsorden 1. Den aktuelle arbejdsmiljøsituation 2. Udfordringer ift. stigende tilbagetrækning. Hvad kan vi gøre?

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere