Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening"

Transkript

1 Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger udført er ikke på omfattet ejendommen af forsikringspligten. i henhold til til beboelse. byggeskadeforsikring. Hvis en professionel derimod udbyder en ejendom til salg som andelslejligheder, skal den professionelle tegne en byg- geskadeforsikring. Hvem og har materialer, pligt til tegne der indgår en byggeskadeforsikring? i i 3.1 i nævnte og entreprenører. offentlige følgeskader bygherrer, for samtlige skader i det i 3 Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri af private boliger. Reglerne om den obligatoriske byggeskadeforsikring findes i Lov om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering (Lov nr. 575 af 6/6 2007). Desuden er der udarbejdet en tilhørende bekendtgørelse om byggeskadeforsikring (BEK nr af 24/ ), der fastsætter de nærmere regler om bl.a. byggeskadeforsikringens dækningsomfang, definitionen på en byggeskade, Lov og bekendtgørelse kan findes på Byggeskadeforsikringen gælder for nybyggeri, som hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse. Der skal være tale om bebyggelse, der lovligt kan anvendes til helårsbeboelse, uanset om der er bopælspligt. Fritidshuse, timesharelejligheder til feriebrug mv., der ikke lovligt kan anvendes til helårsbeboelse, er ikke omfattet af byggeskadeforsikringen. Der skal være tale om opførelse af helt nyt byggeri. Ombygninger og renoveringer af eller tilbygninger til eksisterende Nybyggeri med blandet bolig og erhverv, vil være omfattet af forsikringspligten, hvis boligen hovedsageligt skal benyttes Ejendomme, der opføres med henblik på udlejning vil være omfattet af forsikringspligten. Når en allerede stiftet andelsboligforening efter stiftelsen lader ejendommen opføre, skal andelsboligforeningen tegne en Lovens 25 A fastlægger, hvem der har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring og for hvilke byggerier. Byggeskadeforsikringen skal tegnes af den bygherre, der opfører ny bebyggelse med henblik på salg, udlejning m.v., og af andelsboligforeninger, der opfører andelsboliger i andelsboligforeningens eget regi. Der findes ikke en fast juridisk definition af begrebet bygherre. I loven er bygherren afgrænset til den, der lader bebyggelsen opføre, og som udøver en bygherres sædvanlige rettigheder og har dennes sædvanlige forpligtelser. Som sædvanlige rettigheder kan nævnes retten til at foretage ændringer i projektet og udøve misligholdelsesbeføjelser. Som sædvanlige forpligtelser kan nævnes retten til at foretage betalinger. Derudover kan der lægges vægt på, hvem der har indgået aftalen med - og haft indflydelse på valget af - rådgivere Når en virksomhed, fx et typehusfirma, bygger med henblik på salg eller udlejning, er virksomheden som udgangspunkt bygherre og dermed den, der skal tegne en byggeskadeforsikring. Undtaget fra forsikringspligten i henhold til lovens 25 A, stk. 2 er bygherrer, der opfører ny bebyggelse, der er omfattet af Byggeskadefonden, bygherrer, der opfører ny bebyggelse, som er dækket af Byggeskadefonden

2 vedrørende bygningsfornyelse og I de tilfælde, hvor en forbruger indgår aftale med en erhvervsdrivende om, at den erhvervsdrivende opfører eller forestår opførelsen af bebyggelsen, anses den erhvervsdrivende for at være bygherre og har dermed pligt til at tegne en byg- geskadeforsikring, jf. lovens 25 A, stk. 3. Tagdækker mestres Brancheforening i stand til Hvis en totalentreprenør står for byggeriets projektering og opførelse, så vil denne være forpligtet til at tegne en byg- aftaler med rådgivere og entreprenører. geskadeforsikring. 7. bygningsejeren entreprenørens har udført konkurs eller fået udført. dækker Danske Hvad er kommunens rolle, når der ansøges om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, eller når byggeriet færdig- meldes? bygherrer, der opfører bebyggelse, der ikke er helårsbeboelse. I henhold til lovens 25 A, stk. 1, nr. 5 er forbrugere undtaget fra forsikringspligten, når disse selv står for hele byggeprocessen og indgår aftaler med forskellige håndværkere i forbindelse med opførelsen af boligen, jf. dog nærmere stk. 3, som er beskrevet nedenfor. Der er således forsikringspligt for den professionelle bygherre, hvis denne står for hele byggeprocessen og dermed indgår aftalerne med de entreprenører, der skal opføre boligen. Der vil både være forsikringspligt i de tilfælde, hvor forbrugeren køber projekt og grund samtidig og i de tilfælde, hvor forbrugeren har grunden i forvejen. Hvis den professionelle bygherre, som forbrugeren har indgået aftale med, betinger sig, at forbrugeren selv skal indgå aftale med en eller flere nærmere angivne entreprenører om opførelsen af en del af boligen, vil det fortsat være den professionelle bygherre, som skal tegne en byggeskadeforsikring, jf. lovens 25 A, stk. 3. Eksempler på situationer, hvor der skal tegnes en byggeskadeforsikring. Hvis en forbruger henvender sig til en typehusproducent for at få opført en bolig, vil typehusproducenten være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring, da de vil være at anse som den professionelle bygherre, der indgår de forskellige Hvis en forbruger eller dennes rådgiver henvender sig til en arkitekt som efterfølgende indgår aftale med én entreprenør, som opfører eller står for opførelsen af boligen, så vil entreprenøren være forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring. Hvis en forbruger henvender sig til et arkitekt- eller rådgivningsfirma, og dette firma indgår aftaler med de enkelte fagentreprenører, der skal opføre boligen, så vil arkitekt- eller rådgivningsfirmaet være omfattet af forsikringspligten. Hvis en forbruger eller dennes rådgiver derimod henvender sig til en arkitekt og forbrugeren eller dennes rådgiver efterfølgende indgår aftaler med de enkelte fagentreprenører, så vil der ikke være en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. Kan den kommende bygningsejer selv stå for opførelsen af dele af boligen? Der er mulighed for, at den kommende bygningsejer selv kan stå for en del af opførelsen af boligen, jf. bekendtgørelsens Det er dog et krav, at det klart fremgår af aftalen med den professionelle bygherre, hvilke arbejder den kommende bygningsejer selv skal udføre eller stå for udførelsen af, og at det ligeledes fremgår af forsikringspolicen, hvilke arbejder Det er et krav, at den professionelle bygherre gør den kommende bygningsejer opmærksom på, at de byggeskader, der opstår på det arbejde, der udføres af bygningsejeren, kan undtages fra forsikringsdækningen. Når en ansøgning om byggetilladelse indgives af en professionel bygherre, skal kommunen påse, om der er forsikringspligt, og at der er vedlagt et tilbud på en forsikring, jf. lovens 25 C, stk. 1, jf. bkg 30, stk. 1. Kommunen kan ikke udstede byggetilladelse, hvis der ikke er vedlagt et tilbud på en byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor der er en pligt hertil. Det er kommunens ansvar at konstatere, at der foreligger et forsikringstilbud for opførelsen af den pågældende bebyggelse, der ønskes byggetilladelse til.

3 Det er ikke et krav, at det er det i lovens 25 C, stk. 1 fremlagte tilbud, der er accepteret, så længe den nye byg- 1. geskadeforsikring Garantifondens der tegnes, navn opfylder er reglerne Danske i loven. tegnet Tagdækker en byggeskadeforsikring. mestres Brancheforening i stand til Kommunen kan ikke meddele byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse, hvis ikke der er indsendt dokumentation for, at et forsikringsselskab har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring, og efterfølgende at der er tegnet en byggeskade- forsikring, tagtilbehør og at præmien samt nye er betalt. karmovenlys. Ovenlys Kommunens erstatning mulighed for skader for eller at pålægge mangler tvangsbøder i udførelse statsforvaltningen. Hvilke følgeskader er dækket er for af samtlige byggeskadeforsikringen? skader i det i 3 Når ansøgning om byggetilladelse til et enfamilieshus indgives af en fysisk person, herunder en forbruger, og der ikke er vedlagt et tilbud på en byggeskadeforsikring, skal kommunen gøre opmærksom på, at byggetilladelse er givet, men at der eventuelt er en pligt til at tegne en byggeskadeforsikring. Når der anmodes om ibrugtagningstilladelse, eller når et byggeri færdigmeldes, skal kommunen tjekke, at der er dokumentation for, at byggeskadeforsikringen Danske er Tagdækkermestres tegnet, og at forsikringspræmien Brancheforening er betalt, jf. lovens 25 C, stk. 4, jf. bkg 30, stk. 2. Ibrugtagningstilladelse kan ikke udstedes, hvis den krævede dokumentation ikke foreligger. Hvis der ikke er udstedt en forsikringspolice, når der anmodes om ibrugtagningstilladelse, eller når byggeriet færdigmeldes, kan bygherren i stedet vedlægge en meddelelse fra forsikringsselskabet om, at der er Dokumentationen fra den professionelle bygherre kan ske ved, at kommunen modtager en fysisk eller en elektronisk kopi af det udstedte forsikringstilbud og den endelige forsikringspolice, jf. bkg 30, stk. 4. Det er den professionelle bygherre, der er ansvarlig for, at en byggeskadeforsikring opfylder lovens krav, og at 3. forsikringstilbuddet Garantiens omfang: er afgivet på baggrund af fyldestgørende og korrekte oplysninger, jf. bkg 30, stk. 3. Kommunen registrerer i BBR navnet på forsikringsselskabet i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse og datoen for forsikringens ikrafttræden, ved anmodning om ibrugtagningstilladelse eller ved færdigmelding. Hvad gør kommunen, hvis ikke der foreligger et forsikringstilbud eller en forsikringspolice? Byggelovens 30, stk. 1 giver kommunen mulighed for at pålægge bøder til den bygherre, der forsætligt eller groft uagtsomt fortier eller afgiver vildledende oplysninger om forhold, 4. der Garantien er af afgørende dækker betydning ikke for, om der skal tegnes en byggeskadeforsikring. Kommunen har mulighed for at pålægge den professionelle bygherre tvangsbøder, hvis byggeriet helt eller delvist er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er indsendt den krævede dokumentation i forbindelse med færdigmelding af byggeriet, jf. lovens 25 D. Kommunen kan således administrativt pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder, indtil bygherren tegner en byggeskadeforsikring eller indsender dokumentation for, at forsikring er tegnet. Det er kommunen, der fastsætter tvangsbødernes størrelse. De administrative tvangsbøder skal have en sådan størrelse, at de virker som et effektivt pressionsmiddel, således at den professionelle bygherre, der ikke har opfyldt pligten til at tegne en byggeskadeforsikring, hurtigst muligt tegner en byggeskadeforsikring. Muligheden for at pålægge tvangsbøder foreligger hver gang den professionelle bygherre skal tegne en byggeskadeforsikring og løber indtil en byggeskadeforsikring er tegnet. Kommunens afgørelse om at pålægge bygherren tvangsbøder kan ikke påklages til anden administrativ myndighed og bygherren må anlægge sag ved domstolene til prøvelse af kommunens afgørelse, jf. lovens 25 D, stk. 2. Bygherren har fortsat mulighed for, at påklage et afslag fra kommunen om at udstede byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse til Byggeskadeforsikringen dækker de alvorlige byggeskader, der opstår på boligen, hvis de kan henføres til fejl begået i forbindelse med opførelsen. Der kan være tale om projekterings-, udførelses- eller materialefejl. Byggeskaderne skal have væsentlig betydning for boligens levetid eller på afgørende måde nedsætte brugbarheden af boligen, herunder f.eks. skadelig forekomster af skimmelsvamp. Ved vurderingen af, om der er tale om en alvorlig byggeskade, kan der bl.a. lægges vægt på, om forholdet har eller må vurderes at få betydning for personers sikkerhed

4 og sundhed, om arbejdet er udført fagmæssigt korrekt, samt om offentlige forskrifter er overholdt. Forsikringens Tagdækker løbetid mestres Brancheforening i stand til skaden erstatning hos forsikringsselskabet. skader eller mangler i udførelse En byggeskade entreprenørens skal udbedres konkurs dækker Danske Eksempler på dækningsberettigede byggeskader kan ud fra en konkret vurdering fx være: Sætningsrevner i vægge og fundamenter som følge af utilstrækkelig fundering, skimmelsvamp på et areal større end 400 cm2, et utæt undertag eller skævheder i gulve, der skyldes sætningsskader. Eksempler på byggeskader, der ikke er dækningsberettigede kan ud fra en konkret vurdering fx være: Skævheder i gulve og vægge, der ikke skyldes bærende konstruktioners manglende stabilitet eller utilstrækkelig fundering, skader på grund af slid og ælde eller knirkende gulve som følge af forkert fastgørelse. Definitionen på en byggeskade fremgår af 5 i bekendtgørelsen. Flere eksempler på dækningsberettigede og ikke dækningsberettigede byggeskader findes i bilag 1 i bekendtgørelse om byggeskadeforsikring. Listen over dækningsberettigede og ikke dækningsberettigede byggeskader er ikke udtømmende. Byggeskadeforsikringen tegnes til fordel for bygningsejeren og løber i 10 år. Byggeskadeforsikringen følger den bolig, forsikringen er tegnet på, og forsikringen vil, uanset om boligen sælges, løbe i 10 år. Forsikringen træder i kraft, når entreprenøren afleverer byggeriet til bygherren, jf. lovens 25 B, stk. 3. I de situationer, hvor en professionel bygherre opfører en udlejningsejendom, der ikke skal videresælges, træder forsikringen i kraft på dagen for indflytning i den første lejlighed i henhold til lejekontrakten. Hvis andelsboligforeningen er bygherre, begynder forsikringen at løbe fra det tidspunkt, hvor entreprenøren afleverer ejendommen til bygherren. Hvis andelsboligforeningen derimod køber en færdigbygget ejendom fra bygherren, løber forsikringen fra det tidspunkt, hvor den første andelshaver overtager andelen. Hvis bygningsejeren konstaterer alvorlige byggeskader på sin bolig, kan bygningsejeren vælge enten at gå direkte til bygherren eller til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet overtager herefter sagen mod de ansvarlige og får sikret en udbedring af byggeskaden, hvis den er dækningsberettiget. En byggeskade er rettidigt anmeldt, såfremt den er anmeldt til forsikringsselskabet senest på dagen, hvor forsikringen udløber. Når der er tale om udlejningsejendomme, er det ejeren af ejendommen, der er forsikringstager. Lejeren må derfor i tilfælde af, at der opstår en byggeskade på det lejede, rejse krav overfor udlejer om afhjælpning, hvorefter udlejer anmelder Når der er tale om andelsboligforeninger, er det andelsboligforeningen der er forsikringstager. Den enkelte andelshaver må derfor i tilfælde af, at der opstår en byggeskade på andelslejligheden, anmelde dette til andelsboligforeningen, der herefter anmelder skaden hos forsikringsselskabet. Byggeskadeforsikringen er primær i forhold til andre tingsforsikringer Byggeskadeforsikringen er primær i de tilfælde, hvor både byggeskadeforsikringen og en anden tingsforsikring i princippet kan dække den samme byggeskade. I de tilfælde, hvor forsikringsselskabet har dækket en byggeskade, kan forsikringsselskabet ikke kræve refusion af det andet forsikringsselskab, jf. lovens 25 B, stk. 6. Hvis en byggeskade er dækket af byggeskadeforsikringen, skal den udbedres, jf. bekendtgørelsens 15. Efter en byggeskade er anmeldt hos forsikringsselskabet, eller hvis byggeskaden er konstateret i forbindelse med et eftersyn af boligen, vil forsikringsselskabet underrette den professionelle bygherre herom, og opfordre bygherren til at udbedre byggeskaden inden rimelig tid, jf. bekendtgørelsens 16. Hvis den professionelle bygherre er gået konkurs, eller han ikke får iværksat en udbedring af byggeskaden, vil forsikringsselskabet stå for udbedringen af byggeskaden. Forsikringsselskabet kan afvise at yde dækning til et udbedringsarbejde, hvis det er igangsat, inden bygningsejeren har modtaget afgørelse om, at byggeskaden er dækningsberettiget, medmindre det har været nødvendigt for at afværge eller begrænse en byggeskade, jf. bekendtgørelsens 11.

5 Afholdelse af 1 og 5 års eftersyn Tagdækker mestres Brancheforening i stand til 3.3 Offentliggørelsesordningen Garantien omfatter skader eller mangler, som modtager skader nye eller oplysninger mangler om eller en bebyggelses deraf forårsagede forhold. Forsikringspræmien I forsikringens løbetid på 10 år skal der gennemføres to eftersyn af boligen, jf. lovens 25 E, stk. 1. Det er forsikringsselskabet, der skal forestå og afholde udgiften til gennemførelsen af de to eftersyn af byggeriet. Eftersynet kan foretages stikprøvevis i et omfang, der sikrer, at eftersynet er repræsentativt for bebyggelsen eller for flere ens bebyggelser, jf. bekendtgørelsens 23, stk. 6. Der foretages et 1-års eftersyn og et 5-års eftersyn. 1-års eftersynet foretages tidligst 5 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft, og 5-års eftersynet foretages tidligst 4 år efter, at forsikringen er trådt i kraft, jf. bekendtgørelsens 19. På baggrund af eftersynene udarbejder den bygningssagkyndige en eftersynsindberetning, som indeholder en registrering af de svigt og skader, der er konstateret på bebyggelsen. På baggrund af eftersynsindberetningen udarbejder forsikringsselskabet en skadesoversigt, der er en oversigt over de dækningsberettigede byggeskader, der er konstateret på bebyggelsen. Eftersynsindberetning og skadesoversigt vil blive sendt til bygningsejeren, den sikrede og til de personer, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade. Det er forsikringsselskabet, der skal dække byggeskaden, og forsikringsselskabet har kun pligt hertil, hvis byggeskaden udbedres. Forsikringsselskabet kan i forbindelse med udbedringen stille krav om ændringer i bygningsdelenes konstruktioner, såfremt det er nødvendigt for at forebygge nye byggeskader. Forsikringsselskabets opkrævning af egenbetaling ved anmeldelse af en byggeskade I de tilfælde, hvor der opstår en byggeskade på boligen, kan forsikringsselskabet vælge at opkræve en egenbetaling, hvis dette fremgår af forsikringspolicen, jf. bekendtgørelsens 14. Selvrisiko, der er afholdt i henhold til en anden tingsforsikring, medregnes i opgørelsen af egenbetalingen, jf. stk. 2. Forsikringsselskabet kan maksimalt opkræve en egenbetaling svarende til kr. pr. byggeskade. Hvis der anmeldes flere byggeskader i forsikringens løbetid, kan egenbetaling maksimalt udgøre kr. Byggeskader, der kan henføres til bygningens fælles bestanddele, fx tag, fundament eller fællesrum, opgøres med en egenbetaling på kr. gange antallet af lejligheder i hele ejendommen. Egenbetaling vil følge boligen. Det betyder, at hvis maksimumsgrænsen på de kr. er nået under en tidligere bygningsejer, vil forsikringsselskabet ikke kunne opkræve yderligere egenbetaling af den nye bygningsejer, hvis der opstår endnu en dækningsberettiget byggeskade. Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør på internettet oplysninger om de virksomheder, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade, jf. bekendtgørelsens 32. Offentliggørelsen vil omfatte firmanavn, adresse og cvr.nr og indeholde en beskrivelse af den byggeskade, der er opstået på bebyggelsen, og i hvilket postnummer bebyggelsen er beliggende. Offentliggørelsen vil vare i 2 år. Offentliggørelsen vil blive udsat eller suspenderet, hvis der anlægges sag ved en domstol, eller der udtages klageskrift ved voldgiftsretten, om ansvaret for en byggeskade. Der vil herefter ikke ske offentliggørelse, hvis det senere dokumenteres, at der er truffet endelig afgørelse om, at den pågældende virksomhed ikke er ansvarlig for byggeskaden. Offentliggørelsen vil ikke finde sted, hvis en byggeskade opdages og udbedres inden 1-års eftersynet. Forsikringsselskabet har hjemmel til at ændre i eftersynsindberetningen eller skadesoversigten, hvis forsikringsselskabet Efter de indtil nu foreliggende oplysninger vil forsikringspræmien på et typisk moderne parcelhus i prislejet kr. 1,5-2,5 mio. ligge på ,00 pr. hus. Der har endda været rygter om større beløb. Forsikringspræmierne skal i første omgang betales af entreprenørerne, men det må jo forventes, at det i sidste ende bliver forbrugerne, som kommer til at betale for ordningen gennem højere byggepriser. Forbrugerne kommer således til at betale en høj pris for en forsikring, som ikke dækker alt.

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere