Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2"

Transkript

1 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter

2 Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold til lov om forsikringsformidling (lov nr. 767 af 5. august 2005), 34, og bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt (bekendtgørelse nr af 14. november 2004), 4, skal gives til forsikringstageren forinden forsikringsaftalen indgås. Forsikringsvilkårene ( det med småt ) finder du på side 11. Du kan også finde forsikringsvikårene og andre informationer på 1. HAPPY CARE TRYGHEDS- FORSIKRING - INTRODUKTION Du har netop købt et nyt produkt hos Elgiganten, og det sidste, du ønsker at tænke på, er, at det kan gå i stykker, ophøre med at fungere korrekt eller gå tabt ved f.eks. uheld eller tyveri. Det er imidlertid en risiko, som er værd at overveje, før du eventuelt pludselig står i situationen. Elgiganten lever naturligvis op til sit ansvar efter købeloven for eventuelle mangler ved produktet. For enkelte produkter yder leverandøren endvidere garanti i en vis periode. Du har måske også en familieforsikring eller rejseforsikring, som dækker visse typer skader og tyveri. Men købeloven, en eventuel garanti fra leverandøren og forsikringerne dækker ikke alle de tilfælde af funktionsfejl og skader, som man kan komme ud for i praksis. Happy CARE Tryghedsforsikring supplerer den beskyttelse mod funktionsfejl, du har i kraft af købeloven (reklamationsretten) og en eventuel leverandørgaranti. Happy CARE Tryghedsforsikring dækker endvidere i en række tilfælde skader, hvor din rejse- eller familieforsikring ikke dækker. Hvis du tegner en Happy CARE Tryghedsforsikring, opnår du derfor en ekstra tryghed mod funktionsfejl og skader, som kan ramme dit nye produkt. Det eneste, det kræver, er, at du tegner forsikringen og betaler præmien, før produktet leveres. Men husk: Hvis du ombestemmer dig, har du 30 dages fuld fortrydelsesret på forsikringen. 2. HVAD OG HVORDAN DÆKKER HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING? 2.1 Hvad dækker Happy CARE? Happy CARE supplerer din beskyttelse efter købeloven (reklamationsretten) og en eventuel leverandørgaranti, således at du er dækket mod, at produktet ophører med at fungere normalt i forsikringens løbetid, uanset om dette skyldes: Fejl, som var til stede, da produktet blev leveret (mangler). Her dækker Happy CARE, hvor Elgiganten ikke dækker i henhold til købeloven (reklamationsretten). Pludselige og uforudsete indre årsager (i det følgende benævnt svigt). Her dækker Happy CARE, hvor en eventuel leverandørgaranti ikke dækker. Pludselige og udefra kommende påvirkninger (skader). Endvidere dækker forsikringen tab af produktet ved indbrudstyveri fra din bolig dit fritidshus eller dit kontor. 2.2 Hvorledes dækker Happy CARE? Forsikringsdækningen ydes på følgende måde: Såfremt reparation af produktet kan finde sted, udføres reparation. Hvis reparation ikke kan finde sted, herunder hvis produktet er gået tabt ved indbrudstyveri, leveres et nyt produkt (erstatnings- produkt) af samme eller tilsvarende mærke og model. Der udbetales således ikke kontanterstatninger. Du betalar ingen selvrisiko, hverken ved reparation eller ved levering af et erstatningsprodukt. Hvis dækning for produktet ydes under anden forsikring, og betingelserne for dækning under Happy CARE i øvrigt er opfyldte, dækker Happy CARE selvrisiko under den anden forsikring, dog maksimalt produktets pris. Forsikringen følger produktet, uanset hvem der ejer det, eller hvor i verden det befinder sig, når eventuelle funktionsfejl eller skader indtræder. Forsikringen ophører, hvis produktet erstattes. Ønsker du dækning af erstatningsproduktet, skal der tegnes en ny forsikring. 2.3 Hvad dækker Happy CARE ikke? Happy CARE dækker blandt andet ikke: Skader der forsætligt forårsages på produktet af den, der kræver dækning. Svigt eller skader som opstår i forbindelse med misbrug eller erhvervsmæssig brug af produktet. Bortkomst af produktet, herunder at det forlægges. Svigt som følge af normal nedslidning og/eller ælde af produktet, herunder korrossion. Kosmetiske skader, for eksempel ridser eller buler, som ikke har betydning for produktets funktionalitet. Skader, der skyldes computervirus eller softwarefejl eller manglende funktion på grund af en sådan fejl, samt eventuelle følgeskader i denne forbindelse. Mangel eller svigt i plasma eller LCD skærme bestående i, at billedelementer forsvinder eller billedet brænder sig fast. Ødelagte forbrugsartikler, f.eks. ødelagte blækpatroner, batterier, pærer eller film til kamera. Produktskader og følgeskader. Produktskader er skader, som produktet forvolder på personer eller andre produkter. Sådanne skader kan under visse omstændigheder kræves dækket af Elgiganten og/eller leverandøren. Følgeskader er f.eks. tab af data, indtægtstab eller lignende. Dog ydes dækning af indhold i visse hvidevarer med op til kr inden for 12 måneder fra købsdatoen, jf. Forsikringsbetingelsernes punkt HVORFOR VÆLGE HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING? 3.1 Supplement til rettigheder efter købeloven (reklamationsretten) og en eventuel leverandørgaranti Rettigheder i henhold til købeloven (reklamationsretten) Efter købeloven har du krav mod Elgiganten på afhjælpning, et nyt produkt eller at få dine penge retur i tilfælde af funktionsfejl, som skyldes mangler, det vil sige fejl, der var til stede allerede ved leveringen af produktet. 2 3

3 Kravet skal gøres gældende over for Elgiganten inden rimelig tid og senest 2 år fra leveringen. Endvidere skal du være i stand til at bevise, at funktionsfejlen skyldes fejl, som var til stede ved leveringen. Dette gælder dog ikke, hvis fejlen viser sig indenfor 6 måneder efter leveringen. Her skal Elgiganten bevise, at der ikke forelå fejl, da leveringen skete Happy CAREs betydning Happy CARE giver dig yderligere sikkerhed i den periode, hvori forsikringen løber (normalt 3-5 år fra leveringen af produktet). Happy CARE dækker de funktionsfejl, der skyldes mangler, og som ikke kan kræves dækket af Elgiganten i følge købeloven (reklamationsretten )efter købeloven. Det drejer sig navnlig om funktionsfejl, der først viser sig mere end 2 år efter leveringen af produktet. Happy CARE dækker funktionsfejl, der skyldes svigt, og som ikke kan kræves dækket under en eventuel leverandørgaranti (reklamationsretten). Det drejer sig navnlig om funktionsfejl, der først viser sig efter udløbet af reklamationsperioden. Happy CARE dækker endvidere funktionsfejl, der skyldes skader, det vil sige pludselige og udefrakommende påvirkninger. Der kan være tale om skader, som du eller din familie påfører produktet ved hændelige uheld, for eksempel at produktet tabes på gulvet. Der kan også være tale om skader, som tredjemand forårsager. Happy CARE dækker tab af produktet ved indbrudstyveri fra egen bolig, eget fritidshus og eget kontor. Happy CARE dækker svigt forårsaget af slitage, bortset fra normal nedslidning og forhold dækket efter købeloven (reklamationsretten) og/eller en eventuel leverandørgaranti. Såfremt fejlen eller tabet er dækket af anden forsikring, dækker Happy CARE selvrisikoen under denne forsikring, dog maksimalt produktets pris Supplement til familie og rejseforsikringer m.v. Hvilke fordele, Happy CARE indebærer i forhold til din eventuelle familie- og/eller rejseforsikring, afhænger af vilkårene for disse forsikringer, som kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. En sammenligning med typiske vilkår for Familiens Basisforsikring II viser navnlig følgende: Forsikringsdækning er i basisforsikringen betinget af, at der er tale om skade, det vil sige ødelæggelse eller funktionsfejl som følge af pludselige og udefrakommende påvirkninger. Funktionsfejl uden påviselig ydre årsag (mangel eller svigt) dækkes ikke. Happy CARE dækker både mangler og svigt. Yderligere er forsikringsdækning af skader i basisforsikringen betinget af, at der er tale om nærmere bestemte skadesårsager såsom lynnedslag, eksplosion, tilsodning, oversvømmelse m.v. Hvis skadesårsagen er en anden, er dækning udelukket. Happy CARE dækker derimod i tilfælde af skader uanset skadesårsag (dog ikke misbrug, eller skader, der tilføjes produktet forsætligt af den der kræver dækning). I basisforsikringen sondres der mellem, om skader på produktet sker i ens helårsbolig eller andre steder, for eksempel i sommerhus, på kontoret eller under rejser. I de sidstnævnte tilfælde kan dækning være udelukket. Happy CARE dækker uanset stedet, hvor skade eller fejl indtræder. Vedrørende indbrudstyveri er der i basisforsikringen en række undtagelser fra dækning. For eksempel udelukkes eller begrænses dækning for genstande, som er stjålet fra ubeboede ejendomme, sommerhuse eller lofts- og kælderum. Happy CARE dækker indbrudstyveri fra din bolig, dit fritidshus eller dit kontor, uanset om stedet er beboet eller ikke. Happy CARE dækker ikke røveri eller tyveri uden for aflåst bygning, fra biler, campingvogne, telte m.v. eller hærværk. Normalt har en basisforsikring en bedre dækning på dette område. I basisforsikringen forekommer ofte særlige afskrivningsregler, som indebærer, at værdien af et produkt kun erstattes med en vis procentsats af nyværdien. Alternativt kan der foretages et skønsmæssigt fradrag i erstatningen som følge af alder og brug. Som eksempel kan nævnes nedskrivning af værdien på almindelige elektriske apparater (f.eks. husholdningsmaskiner) til 65% af genanskaffelsesprisen efter 4 år eller særlige elektriske apparater (f.eks. fax eller computer) til 30% efter 4 år. Med Happy CARE får du enten repareret dit produkt eller leveret et nyt tilsvarende, og du undgår derved risikoen for at skulle betale delvist for genanskaffelse som følge af afskrivninger eller fradrag for alder og brug. Din basis- eller rejseforsikring kan være tegnet med selvrisiko, hvorved der ikke ydes erstatning ved mindre skader, og erstatningen i øvrigt reduceres. Ved Happy CARE gælder ingen selvrisiko. Har du en basis-, rejseeller anden forsikring, som dækker din skade med fradrag af selvrisiko, betaler Happy CARE selvrisikoen op til den pris, du har købt produktet til, forudsat at betingelserne for dækning under Happy CARE i øvrigt er til stede. I basisforsikringen kan det have betydning, om den beskadigede genstand er almindeligt privat indbo eller særligt privat indbo, idet forsikringssummen kan være begrænset til et maksimalt beløb pr. skade på særligt privat indbo. Happy CARE dækker reparation eller ombytning af produktet i forsikringsperioden og sondrer dermed ikke mellem almindeligt og særligt indbo. Det kræver i sidste ende en konkret sammenligning at fastslå, hvor meget Happy CARE forbedrer din beskyttelse i forhold til dækningen under din familie- og/eller rejseforsikring. Du kan i denne forbindelse benytte denne tjekliste: 1. Har du tegnet en familie- eller rejse forsikring? 2. Hvilken selvrisiko har du på din familie- eller rejseforsikring? 3. Dækker din familie- eller rejseforsikring alle private indbogenstande? 4. Hvor dækker din familieforsikring? Dækker den når du er på rejse, i sommerhus, i båden eller andet? 5. Dækker din familie- eller rejseforsikring hændeligt uheld? 6. Hvilken værdinedskrivning er der på din familieforsikring/rejseforsikring? 7. Er der begrænsning i dækningen af særlige private indbogenstande som mobil, edb, audiovisuelt udstyr? 8. Indeholder din familieforsikring en udvidet el-skade dækning? 9. Dækker din familieforsikring under flytning udført af andre end dig selv mod betaling? 10.Er der andre begrænsninger i familieforsikringen, f.eks. ved storm-, vand-, og svideskader? 4 5

4 3.3. Eksempler på fordele ved Happy CARE Tryghedsforsikring Mangel eller svigt: En dvd-afspiller, som kan afspille DVD, MP3, DivX, kan 2,5 år efter købet pludselig kun afspille ét af formaterne. Funktionsfejlen skyldes muligvis en svag lodning på fabrikken og dermed en mangel, men da der ikke kan reklameres inden for 2 år fra leveringen, er der ikke noget ansvar efter købeloven. Endvidere dækker familieforsikringen ikke fordi der ikke er tale om en pludselig udefra kommende påvirkning (skade). Happy CARE dækker reparation eller ombytning af produktet Mangel, slitage: Programvælgeren på din vaskemaskine holder op med at virke 4 år efter levering. Maskinen har været anvendt til normal, privat brug, og årsagen til den manglende funktion er, at programvælgeren har en ringere slidstyrke, end det med rette kan forventes (mangel). Der er ikke ansvar for Elgiganten efter købeloven, da der ikke kan reklameres inden for 2 år fra leveringen. Allerede fordi, der ikke er tale om en pludselig udefrakommende påvirkning (skade), er der ikke dækning under familieforsikringen. Happy CARE dækker reparationen Skade ved hændelige uheld: 1. Dit barn falder over ledningen til din bærbare PC, som vælter på gulvet og går i stykker. 2. Du spilder ved et uheld kaffe i tastaturet på din bærbare PC, og tastaturet bliver skadet. 3. Du taber dit videokamera i sandet på stranden, og kameraet bliver skadet af sandet. Da der er tale om pludselige udefra kommende påvirkninger (skader), er der ikke i nogen af tilfældene ansvar efter købeloven eller krav på dækning under en eventuel leverandørgaranti. Familieforsikringen dækker normalt heller ikke, da de pågældende skadesårsager normalt ikke er nævnt i forsikringen. Happy CARE dækker Fugtskader: 1. Mobiltelefonen ligger i lommen under regnvejr. Telefonen bliver fugtskadet. 2. Et nyt navigationsanlæg bliver beskadiget af kondens i din bil. Ingen af disse skader er dækket efter købeloven (medmindre modstandsdygtigheden over for vand er så ringe, at den udgør en mangel). Ej heller er skaderne dækket under en eventuel leverandørgaranti. Familieforsikringen dækker normalt kun fugtskader, som skyldes pludselig udstrømning af væsker, oversvømmelse og lignende, samt udsivning fra skjulte rør. Happy CARE dækker skaden. 4. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER OG KRAV OM AGTPÅGIVENHED Du har pligt til at behandle produktet med sædvanlig forsigtighed og på en sådan måde, at skader så vidt muligt forhindres. Produktet må for eksempel ikke benyttes i omgivelser, hvor der er åbenlys risiko for skade, og det må ikke transporteres uden den tilhørende emballage. Du skal følge producentens anvisninger angående montering, installation, brug, forsigtighed MANGEL ELLER SVIGT År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Happy CARE ( )* ( )* Købeloven (reklamationsretten)/ eventuel leverandørgaranti ** ** Familieforsikring SLITAGE Bortset fra normal nedslidning og ælde Happy CARE Købeloven (reklamationsretten)/ eventuel leverandørgaranti Familieforsikring HÆNDELIGT UHELD Happy CARE Købeloven (reklamationsretten)/ eventuel leverandørgaranti Familieforsikring ( )*** ( )*** ( )*** ( )*** ( )*** FUGTSKADER Happy CARE Købeloven (reklamationsretten)/ eventuel leverandørgaranti Familieforsikring Dækkes Dækkes ikke * Dækker hvor Elgiganten ikke dækker efter købeloven (reklamationsretten). ** Svigt dækkes kun i perioden, hvor en eventuel leverandørgaranti gælder - normalt 6 måneder til 2 år afhængig af produktet. *** Dækker kun nærmere bestemte skadesårsager såsom brand, lynnedslag, eksplosion, tilsodning og oversvømmelse. 6 7

5 og vedligeholdelse. For at få erstatning i forbindelse med indbrud, skal du sørge for, at alle yderdøre og vinduer, som kan åbnes, og som befinder sig mindre end fire meter over grundniveau, er lukket med godkendte lukkemekanismer og låse. Nøgler må aldrig befinde sig i låsen. Hvis sikkerhedsforskrifterne eller forsigtighedskravet ikke opfyldes, reduceres erstatningen som regel med et særligt fradrag. Ved alvorlig forsømmelse kan erstatningen bortfalde helt (reduceres med 100%). 5. HVIS FEJL ELLER SKADE OPSTÅR Hvis du får problemer med funktionen af dit produkt, bør du gå frem på følgende måde Reklamationssager Er dit produkt holdt op med at virke, uden at dette skyldes en pludselig udefra kommende påvirkning (skade), så kan der være tale om et forhold (mangel eller svigt), som dækkes efter købeloven (reklamationsretten), eller under en eventuel leverandørgaranti. Kontakt derfor i første omgang Elgiganten, hvis der endnu ikke er forløbet 2 år fra leveringen. Viser det sig, at fejlen ikke dækkes af Elgiganten og/eller leverandøren (for eksempel fordi reklamationsperioden på 2 år og/eller leverandørgarantien er udløbet), bør du herefter gå frem som anført i afsnittet om forsikringssager nedenfor. Har du nogen generelle spørgsmål om reklamation eller om forsikringen, kontakt da Elgigantens kundecenter på telefon eller via Forsikringssager Anmeldelse Hvis produktet er holdt op med at virke og reklamationsperioden på 2 år er udløbet, eller sagen af andre grunde er blevet afvist af Elgiganten, så henvend dig til vort skadecenter. Dette gælder også, hvis produktet er blevet stjålet ved indbrud i egen bolig, eget fritidshus eller eget kontor. Happy CARE Skadecenter Telefon: Åbningstider: Mandag Fredag: 09:00 19:00 Lørdag: 10:00 15:00 Du kan desuden læse mere eller anmelde en skade på: Vi gør vort bedste for at yde en enkel og hurtig service i alle skadesager. Du bør give fuldstændige oplysninger allerede ved første kontakt - så går det hurtigere. Du bør have følgende parat, når du ringer: Købskvittering og forsikringsbevis for dit beskadigede produkt med kvitteringsnummer og oplysninger om, hvor og hvornår produktet er købt. Det beskadigede produkt - vi kan have spørgsmål om model eller serienummer Reparation eller erstatningsprodukt Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for at bringe produktet til reparation eller ombytning. Vi dækker dog rimelige og nødvendige omkostninger til forsendelse. I visse tilfælde kan vi i stedet lade reparationen foretage på din bopæl (hjemmeservice). Vi bestræber os på at reparere dit produkt bedst og hurtigst muligt. Hvis vi ikke kan reparere dit produkt, erstatter vi det med et identisk eller lignende produkt. Du får som udgangspunkt et produkt af samme model og mærke. Hvis det ikke er muligt at få fat i et sådant produkt, får du et lignende produkt med specifikationer, der i så stor udstrækning som muligt svarer til specifikationerne på dit gamle produkt. Forsikringen følger produktet. Det vil sige, at hvis du får et erstatningsprodukt, skal du tegne en forsikring på ny, hvis du fortsat ønsker at være dækket. 6. YDERLIGERE INFORMATION 6.1 Forsikringsgiver Happy CARE Tryghedsforsikring udbydes af Moderna Försäkringar Sak AB Box Stockholm, Sverige Org nr: Forsikringsaftalens løbetid (forsikringstiden) Din Happy CARE Tryghedsforsikring er gældende til og med den dato, der er angivet på dit forsikringsbevis. Efter denne dato er forsikringen ikke længere gældende. 8 9

6 Løbetiden kan være fra 2 til 5 år fra købet af produktet. For mobiltelefoner kan løbetiden dog kun være 6 eller 12 måneder fra købsdatoen Fortrydelsesret og opsigelse af forsikringsaftalen Du har 30 dages fortrydelsesret vedrørende forsikringen. Inden for denne frist, kan du altså få forsikringspræmien i retur. Fortrydelsesretten er betinget af, at der ikke efter dit udtrykkelige ønske er ydet dækning under forsikringen før fortrydelsestidspunktet. Du udnytter fortrydelsesretten ved at henvende dig til butikken, hvor du tegnede forsikringen, inden udløbet af fristen. Efter udløbet af fortrydelsesretten har du mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Ved opsigelse modtager du alene en forholdsmæssig del af forsikringspræmien retur svarende til den del af forsikringens løbetid, der er tilbage ved udløbet af opsigelsesperioden. Derudover vil du blive opkrævet et gebyr til dækning af vore omkostninger ved udstedelsen og opsigelsen af forsikringen. For mere information om opsigelse og gebyr, besøg Box Stockholm Sverige Org nr: Klager Hvis du ikke er tilfreds med vor beslutning i forbindelse med en skade, er en telefonsamtale eller et brev til vor taksator ofte tilstrækkeligt til at løse problemet. Mener du, at vi ikke har opfyldt vore forpligtelser i henhold til forsikringsaftalen og loven, kan du klage over vor afgørelse til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårds Gade København V Forbehold for trykfejl samt ændringer. Du har også mulighed for at rejse sag mod os ved de almindelige domstole Provision Elgiganten modtager provision fra Moderna Försäkringar Sak AB for salget af Happy CARE forsikringer. Provisionen varierer efter produkttypen. Såfremt du ønsker yderligere oplysninger herom, kan du kontakte en sælger eller Elgigantens kundecenter på tlf Forsikringsbetingelser DKHC 2006:1.2 Vilkårene er gjeldende fra Forsikret vare Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af produkter i Elgigantens forretninger og gælder kun for det produkt, der på forsikringsbeviset (købskvitteringen for forsikringen) er angivet som forsikret. Forsikringsperioden fremgår af forsikringsbeviset (købskvitteringen for forsikringen). 2. Den forsikrede Forsikringen dækker den oprindelige køber og ejer af produktet. Er produktet videreoverdraget, dækker forsikringen den, som senere på lovlig vis har erhvervet produktet eller bærer risikoen for det. 3. Hvor forsikringen gælder Forsikringen gælder, uanset hvor i verden produktet befinder sig ved forsikringsbegivenhedens indtræden, jf. dog punkt 4, 3. afsnit, om indbrudstyveri. 4. Hvilke begivenheder forsikringen dækker Forsikringen dækker i forsikringsperioden, med de undtagelser som angives i punkt 5, svigtende funktion på grund af pludselig og uforudset indre sammenbrud (svigt), som ikke dækkes af en leverandørgaranti eller falder ind under sælgers ansvar ifølge købeloven (mangler), samt svigtende funktion på grund af en pludselig og uforudset udefra kommende hændelse (skade). Yderligere dækkes i forsikringsperioden svigt som følge af slitage, bortset fra normal nedslidning. Endvidere dækkes indbrudstyveri i forbindelse med indbrud i egen bolig, eget fritidshus eller eget kontor i forsikringsperioden, se punkt 6. Endelig dækkes eventuel selvrisiko vedrørende anden forsikring, hvor skaden er dækket af sådan anden forsikring, og betingelserne for dækning under Happy CARE Tryghedsforsikring i øvrigt er opfyldt. 5. Undtagelser Der ydes ikke dækning for: Forbrugsvarer såsom batterier, el-pærer, film, skrivehoveder og blækpatroner. Tilbehør såsom kabler, batteriladere, håndfri enheder og monteringsanordninger, medmindre der er tale om tilbehør, der er købt i samme originalemballage som varen. Udgifter til løbende vedligeholdelse, justeringer, ændringer eller service samt skader, der er forbundet med sådanne tiltag. Skader og svigt, herunder svigt på enkeltdele, der består i - eller er en følge af - normal ælde, herunder korrosion. Ændringer i farve eller form, ændringer i belægning eller andre kosmetiske skader, som ikke påvirker produktets funktion, f.eks. ridser i hylsteret. Skader, der er forårsaget af det forsikrede produkt på personer og/eller andre produkter (produktskader) eller rene økonomiske tab som følge af manglende funktion (følgeskader). Dog ydes dækning for skader på indhold i køleskabe og frysere samt vaskemaskiner og tørretumblere, som skyldes fejl i det forsikrede produkt, og som indtræffer inden for tolv måneder fra købsdatoen. Det maksimale erstatningsbeløb er kr Den forsikredes udgifter til demontering af produktet og eventuelt tilsluttet udstyr eller installationer, og/eller geninstallation af produktet i forbindelse med en skade. Skader, der skyldes computervirus eller softwarefejl eller manglende funktion på grund af en sådan fejl, samt eventuelle følgeskader i denne forbindelse. Skader på plasma- og LCD-skærme, der medfører, at billedelementer forsvinder, og som er uden for leverandørens retningslinjer, eller skader hvor billedet brænder fast. Funktionsfejl og skader, som opstår i forbindelse med misbrug af produktet eller ved erhvervsmæssig anvendelse. Bortkomst af produktet, herunder at det forlægges

7 6. Definitioner Med bolig forstås fast, permanent bebyggelse, hvor den forsikrede er registreret i folkeregistret. Med fritidsbolig forstås fast, permanent bebyggelse, undtagen hotel, pensionat eller lignende. Med kontor forstås kontorlignende arbejdsplads i fast, permanent bygning, hvor den forsikrede har sit normale arbejde. Med fast, permanent bebyggelse/bygning menes hus eller hytte på permanent, fast fundament. For eksempel er ingen form for bil, campingvogn, barak, skur eller nogen form for båd, pram eller flåde omfattet. 7. Selvrisiko Denne forsikring gælder uden selvrisiko, uanset om det defekte produkt repareres eller ombyttes. 8. Sikkerhedsforskrifter og krav om forsigtighed Sikkerhedsforskrifter Den forsikrede skal sørge for, at producentens anvisninger for montering, installation, brug, pleje og vedligeholdelse følges. Produktet må ikke transporteres uden anvendelse af den tilhørende emballage. For at få erstatning i forbindelse med indbrud, skal den forsikrede sørge for, at alle yderdøre og oplukkelige vinduer, som ligger mindre end fire meter over grundniveau, er aflåste og haspede. Nøgler må i ingen tilfælde efterlades i låsen. Forsigtighedskrav Det forsikrede produkt skal behandles med normal forsigtighed, så skader så vidt muligt forhindres. For eksempel må produktet ikke benyttes i omgivelser, hvor der er åbenlys risiko for skade. Reduktion eller bortfald af erstatning Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke er opfyldt, eller hvis forsigtighedskravet ikke efterleves, reduceres erstatningen. Ved grov eller alvorlig forsømmelse kan erstatningen helt bortfalde (reduktion med 100%). Der henvises til forsikringsaftalelovens 51 (sikkerhedsforskrifter) og (forsigtighed/agtsomhed). 9. Hvorledes forsikringen dækker Der ydes dækning i form af reparation eller udskiftning af en del af produktet eller ombytning af hele produktet med et erstatningsprodukt af samme model og mærke, eller - hvis et sådan ikke kan fås - med det mest ligeværdige produkt, mod fremvisning af det skadede produkt. Forsikringsgiver forbeholder sig ret til at afgøre, om et produkt skal repareres eller ombyttes med et erstatningsprodukt. Selvrisiko under anden forsikring dækkes kontant, dog maksimalt med det beløb, som produktet har kostet. I øvrigt ydes der ikke kontanterstatning. Rimelige transportomkostninger i forbindelse med nødvendig forsendelse af produktet dækkes tillige. Reparation på den forsikredes bopæl (hjemmeservice) inden for 50 km fra butikken, hvor produktet er købt, dækkes under forsikringen, hvis det på grund af produktets størrelse eller installering m.v. er meget bekosteligt eller urimeligt, at den forsikrede skal transportere produktet til reparation. Forsikringsgiver afgør i tilfælde af tvivl endeligt, i hvilke tilfælde hjemmeservice skal accepteres. Forsikringsgiver skal derfor altid kontaktes inden bestilling af hjemmeservice. 10. Forsikringstiden, fortrydelsesret og opsigelse Forsikringstiden (løbetiden) fremgår af forsikringsbeviset og beregnes med udgangspunkt i den oprindelige købsdato. Forsikring for mobiltelefoner kan fornyes, hvis præmien for den nye forsikringsperiode betales uden forsinkelse i henhold til den udsendte præmiemeddelelse. Ved ombytning ophører forsikringen med at gælde, da erstatning ydes i form af et erstatningsprodukt. Ingen del af præmien tilbagebetales, og forsikringen overføres ikke til det nye produkt. Forsikringstager har 30 dages fortrydelsesret vedrørende forsikringen. Fortrydes inden for denne frist, modtager forsikringstager den fulde forsikringspræmie retur. Fortrydelsesretten er betinget af, at der ikke er ydet dækning efter sikredes udtrykkelige ønske under forsikringen før fortrydelsestidspunktet. Udnyttelse af fortrydelsesretten sker ved henvendelse til butikken, hvor forsikringen er tegnet, inden udløbet af fristen. Efter udløbet af fortrydelsesretten har den forsikrede mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Ved opsigelse modtager den forsikrede alene en forholdsmæssig del af forsikringspræmien i retur svarende til den del af forsikringens løbetid, der er tilbage ved udløbet af opsigelsesperioden. Ved opsigelse skal den forsikrede betale et gebyr. For mere information om opsigelse og gebyr, besøg 11. Præmiebetaling Præmien skal betales forud og senest ved levering af varen. 12. Ved skade Hvis en skade opstår, kontaktes dit Happy CARE Skadecenter på eller tlf Skadesanmeldelsen skal indgives uden forsinkelse, efter at den forsikrede har fået kendskab til skaden. Se pkt. 13 vedrørende konsekvenserne af mangelfuld eller forsinket anmeldelse. Indbrud skal politianmeldes på det sted, hvor indbruddet er sket, og politianmeldelsen skal vedlægges skadesanmeldelsen. 13. Almindelige betingelser Er en begivenhed dækket af flere forsikringsselskaber, dækker Happy CARE Tryghedsforsikring subsidiært i forhold til de andre forsikringsselskaber. Indeholder de øvrige forsikringer samme forbehold, er hvert forsikringsselskab forpligtet til at yde erstatning på samme vis, som havde det været eneste forsikringsgiver. Den forsikrede har dog ikke ret til højere erstatning fra forsikringsselskaberne end den samlede værdi af skaden. Såfremt den, der kræver dækning, forsætligt har forvoldt skaden på produktet, bortfalder retten til dækning. Endvidere kan dækningen nedsættes eller bortfalde, hvis den, der kræver dækning, har afgivet svigagtige oplysninger eller fortiet eller skjult noget af betydning for vurderingen af risikoen eller dækningsforpligtelsen eller har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til punkt 8 og 12 ovenfor. Der ydes ikke dækning for skader, hvis oprindelse eller omfang har forbindelse med atomkerneprocesser, krige, krigslignende hændelser, borgerkrige, revolutioner, terrorhandlinger, optøjer eller oprør, konfiskation eller beslaglæggelse, eller for skader på det forsikrede produkt på grund af myndighedernes indgriben. Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for tab som følge af en forsinkelse af skadesopgørelsen på grund af hændelser som angivet i foregående afsnit eller på grund af arbejdsmarkedskonflikter. For så vidt som forsikringsgiver har betalt erstatning, overtager forsikringsgiver den forsikredes ret til at kræve erstatning af den, som er ansvarlig for skaden. Hvis den forsikrede, efter at skaden er sket, afstår fra sin ret til erstatning fra den ansvarlige i henhold til kontrakt, garanti eller lignende eller fra regresret, begrænses forsikringsgivers dækningspligt i tilsvarende udstrækning. Endvidere kan den forsikrede gøres erstatningsansvarlig for værdien af allerede ydet dækning

8 Den forsikrede mister sin ret, hvis han ikke fremsætter sit krav mod forsikringsgiver uden ugrundet ophold og i alle tilfælde inden for seks (6) måneder fra det tidspunkt, hvor han har fået kendskab til skaden. Hvis dækningspligt ikke anerkendes, vil den forsikrede miste sin ret ved forældelse, hvis han ikke indgiver klage til Ankenævnet for Forsikring eller anlægger sag ved en domstol inden for 2 år fra udløbet af det kalenderår, hvor han fik kendskab til, at kravet kunne gøres gældende, og under alle omstændigheder inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor kravet tidligst kunne gøres gældende, jf. forsikringsaftalelovens 29. Forsikringsaftaleloven m.v. Forsikringsaftalen er undergivet dansk ret, herunder reglerne i forsikringsaftaleloven, i det omfang de ikke i foranstående vilkår lovligt er fravegede. Hvis forsikringsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til forsikringsaftalen og dansk ret, kan den forsikrede begære berigtigelse ved at redegøre for sin sag i et brev til forsikringsgiver og anmode om forsikringsgivers udtalelse. 14. Diverse oplysninger: Brochuren vedrørende forsikringen udgør sammen med nærværende forsikringsbetingelser den information om forsikringens indhold, som i henhold til lov om forsikringsformidling (lov nr. 767 af 5. august 2005), 34, og bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt (bekendtgørelse nr af 14. november 2004, 4, skal gives til forsikringstageren inden forsikringsaftalen indgås. Forsikringsbeviset med kvittering og de vilkår, som er indeholdt i dette dokument, udgør de fulde forsikringsbetingelser, der udleveres ved forsikringens tegning. Denne forsikring indskrænker ikke den forsikredes rettigheder i henhold til købelovens bestemmelser om mangler og eventuelle særlige garantier afgivet af producenten eller butikken. Klager over forsikringsgivers afgørelser kan indgives til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårds Gade København V. Elgiganten modtager provision for formidling af forsikringen. Provisionens størrelse skal oplyses på forlangende. Forsikringsgiver er Moderna Försäkringar Sak AB ( ) Box Stockholm, Sverige 15. Registrering og brug af personoplysninger Personoplysninger er f.eks. oplysninger om produkt, købsdato, købspris, navn, adresse osv., som registreres i forbindelse med tegningen af forsikringen, samt oplysninger, som registreres i forbindelse med anmeldelse og behandling af forsikringsbegivenheder, f.eks. skadesdato, skadesårsag, reperationsudgift/erstatningsprodukt osv. Registrering og behandling af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med den svenske persondatalov, Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), som er baseret på EF-direktiv 95/46 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Den svenske lov rummer en beskyttelse af personoplysninger og rettigheder for registrerede personer, som svarer til indholdet af den danske lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Dataansvarlig Forsikringsgiver er dataansvarlig og kan kontaktes skriftligt eller telefonisk som følger: Moderna Försäkringar Sak AB Box Stockholm Sverige Telefon: Fax: +46 (0) Indsamling og registrering Registrering af personoplysninger sker hos El-giganten, hos Happy CARE Skadecenter og/eller andre samarbejdspartnere, f.eks. reparatører/transportører, og viderebefordres til forsikringsgiver som håndterer personregisteret. Personoplysninger stammer således normalt fra forsikringstager eller fra et andet selskab, som forsikringsgiver samarbejder med, og fremkommer i forbindelse med forsikringstegning eller reklamation/skadesanmeldelse. Personoplysninger registreres, behandles og opdateres løbende i forsikringsaftalens løbetid. Formål med registrering og behandling Registrering sker til brug i administration af forsikringen, og udveksles med forsikringsgivers samarbejdspartnere for at aftalens forpligtelser kan varetages. Generelle personoplysninger anvendes endvidere som grundlag for blandt andet markeds- og kundeanalyser, forretningsog metodeudvikling, statistik og risikohåndtering, samt markedsføring og optimering af forsikringsgivers service i øvrigt. Regler om indsigt, berigtigelse m.v. Forsikrede er berettiget til at få indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til Personupfgiftsloven. Sådan indsigt kan opnås ved at kontakte forsikringsgiver herom. Endvidere kan sikrede gøre indsigelse mod bestemte behandlinger/bestemt brug af oplysninger, herunder anmode om ikke at modtage markedsføringsmateriale eller anmode om blokering mod videregivelse, korrektion og/eller sletning af oplysninger. Klage og tilsyn Hvis en registreret person er uenig med den dataansvarlige, kan sagen indbringes for det svenske datatilsyn: Datainspektionen P.O. Boks 8114 S Stockholm Tlf.: +46 (0) Fax : +46 (0)

9 Ved skade, ring Åbningstider: hverdage , lørdage Du kan desuden læse mere eller anmelde en skade på:

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

Tillægsforsikringer i Norden

Tillægsforsikringer i Norden Tillægsforsikringer i Norden Peter Møgelvang-Hansen og Søren Sandfeld Jakobsen TemaNord 2006:524 Tillægsforsikringer i Norden TemaNord 2006:524 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1303-X Tryk:

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere