Medlemsundersøgelse II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse II 2007-08"

Transkript

1 Dansk Journalistforbund Organisationsbladgruppen Medlemsundersøgelse II Undersøgelse af journalistiske medarbejderes arbejdsforhold og faglige identitet i organisationer og på organisationsblade Februar

2 Forord Skal O-gruppen fortsætte som en selvstændig medarbejderforening i Dansk Journalistforbund? Eller er tiden løbet fra et fagligt fællesskab med så specifik en medlemsgruppe som journalistiske medarbejdere på organisationsblade? For at komme nærmere et svar på disse spørgsmål besluttede bestyrelsen for Organisationsbladgruppen i DJ i efteråret 2007 at gennemføre en ny medlemsundersøgelse, som skulle være en opfølgning på O-undersøgelsen fra Baggrunden var alvorlig nok. I en periode havde det været svært at samle medlemmerne til faglige arrangementer, og derfor var det vigtigt at få afklaret, om det var bestyrelsens forslag og ideer, der havde ramt ved siden af. Eller mere alvorligt om det var selve grundlaget for at fortsætte som fagligt forum for organisationsbladsfolk i DJ, som der var noget galt med. Den ny medlemsundersøgelse, som blev igangsat i november 2007 og afsluttet i februar 2008, giver ikke noget entydigt svar på de centrale spørgsmål. Men i bestyrelsen glæder vi os over resultatet og de svar, der er kommet ind, fordi de alt andet lige betyder, at vi nu står på mere sikker grund. Vi har et mere klart signalement end før af O-gruppens medlemmer og deres arbejdsvilkår og ønsker her og nu. Og det er nok til at bestyrke os i, at det giver mening at forsøge at løfte den opgave, som bestyrelsen er sat til at varetage for at imødekomme medlemmernes faktiske behov og interesser. Det er ingen garanti for, at O-gruppen også fremover kan bestå som selvstændig specialgruppe i DJ. Det afhænger bl.a. af, hvilke alternative muligheder der vil være i forbundet på lidt længere sigt. Men den ny undersøgelse bekræfter, at der trods alt er en kontinuitet og identitet blandt DJ-medlemmerne på organisationsblade, som taler for, at gruppen skal fortsætte. Selv om det er over otte år siden, den sidste undersøgelse blev gennemført, er nogle af svarene i den ny undersøgelse forbløffende konstante. Andre af de nye svar peger mere fremad og viser også nogle retninger, som vi i fællesskab skal arbejde hen imod. 2

3 Derfor mener vi i bestyrelsen at kunne drage den konklusion, at vi har en reel mulighed for at sikre større opbakning blandt medlemmerne i den kommende tid. Hvis det lykkes, vil det kunne bane vejen videre for en kvalificeret beslutning om det fremtidige tilhørsforhold i DJ. O-gruppeundersøgelsen kan ikke direkte sammenlignes med undersøgelsen fra Den blev gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i november blandt de nuværende 259 medlemmer af O-gruppen. Formen var åbenbart et problem, eftersom kun 21 procent svarede i første runde. I januar-februar blev der rykket en ekstra gang, og det blev også tilbudt at få tilsendt et spørgeskema på papir. På den måde kom den samlede svarprocent op på 38, men tallet er langt lavere end i 1999, hvor 75 procent besvarede det postomdelte spørgeskema. En anden forskel i forhold til 1999-undersøgelsen er, at O-gruppemedlemmerne denne gang både skal svare på hårde og bløde spørgsmål bl.a. om deres psykiske arbejdsmiljø. Svarene viser, at man som journalistisk medarbejder i en organisation ikke kun er presset på arbejdstiden (i øvrigt i samme omfang som i 1999), men også oplever stress i dagligdagen. Kun hver tiende, der har svaret, kan blankt afvise, at de nogensinde er i bekneb for tid til at løse opgaverne. Modsat siger hver fjerde, at han/hun ofte eller meget ofte har for lidt tid til at klare arbejdet. En stor del af medlemmerne kan ikke udnytte deres muligheder for efteruddannelse på grund af arbejdspres, og 56 pct. giver udtryk for, at de nogle gange er ude for, at arbejdet præger deres privatliv i negativ retning. O-gruppemedlemmerne kommer selv med en række bud på, hvordan de ønsker at udvikle deres løn- og arbejdsvilkår, og hvilke efteruddannelsesmuligheder de især vil prioritere. Derfor kan både bestyrelse og forbund hente masser af inspiration til den fremtidige faglige indsats i svarene i denne undersøgelse. Ikke alle svar er medtaget eller kommenteret i den følgende gennemgang af undersøgelsens resultater. Men hele materialet er frit tilgængeligt, så alle er velkommen til at henvende sig til bestyrelsen, hvis de ønsker at se, hvordan svarene fordeler sig på de enkelte spørgsmål. God læselyst! Bestyrelsen for Organisationsbladgruppen, februar 2008 Ole Bach (formand) Michael Bræmer (næstformand) Jørn Albertus (kasserer) Regnar Nielsen Jens Mørch Dorte Monggaard 3

4 Undersøgelsens resultater Besvarelsesprocent på 38 Dansk Journalistforbund udsendte et link til spørgeskemaet til alle organisationsbladsgruppens 259 medlemmer. Da svarprocenten efter denne første udsendelse og efterfølgende rykker kun var på 21, ringede en af forbundets ansatte til alle dem, der ikke havde svaret for at høre, om DJ havde brugt en forkert mail-adresse, og for på ny at opfordre dem til at besvare spørgeskemaet. Derefter blev en ny mail sendt ud. Efter rundringningen kom besvarelsesprocenten op på 38. Dertil kommer, at nogle besvaret dele af skemaet, så ved enkelte af spørgsmålene er besvarelsesprocenten oppe på 46. Den knap så høje besvarelsesprocent betyder, at undersøgelsens resultater skal tages med et vist forbehold. Vi ved for eksempel ikke, om respondenterne udgør et repræsentativt udsnit af O-gruppens medlemmer. Ud fra en videnskabelig vurdering er undersøgelsen ikke repræsentativ, men den giver et udmærket signalement af job og arbejdsforhold for de knap 100, der har deltaget i hele undersøgelsen, og de 20, der kun har besvaret dele af spørgeskemaet. Gennemførelsesoversigt Antal Procent Ikke svaret % Ønsker ikke at deltage % Ufuldstændige svar 20 8 % Gennemførte interview % Antal deltagere (Total) % Besvarelserne repræsenterede journalister fra 82 forskellige organisationer og 88 forskellige blade. Organisations-typer Antal Arbejdstagerorganisation 35 Arbejdsgiverorganisation 10 Andre organisationer 33 Respondenternes uddannelsesbaggrund i procent af svar Journalist 64 Akademiker 23 Andet 13 4

5 Journalister og redaktører dominerer respondentgruppen Der indgår ikke færre end 31 forskellige stillingsbetegnelser i undersøgelsen. Vi har for overblikkets skyld sammentalt dem i følgende skema. Bemærk, at i alt 124 (123 i skemaet samt en ledig) personer har besvaret denne del af undersøgelsen Stillingsbetegnelse Antal Chefredaktør/Redaktionschef/Redaktionsleder 8 Freelance 1 Grafisk designer/layouter 2 Informationschef/kommunikationschef/pressechef 5 Informationskonsulent/kommunikationsmedarbejder/pressekoordinator 4 Journalist 46 Pressefotograf 1 Redaktionssekretær 13 Redaktør 40 Webredaktør 3 I alt 123 Ser man nærmere på, hvad O-gruppens medlemmer laver i deres arbejdstid, fylder bladet stadig en stor del af arbejdstiden, som det ses af følgende skema. Små 71 procent af arbejdstiden bruges i gennemsnit på at skrive til bladet, redigere det og tilrettelægge det. Arbejdsopgaver i gennemsnit (procent) 45,00 40,00 40,45 35,00 30,00 Gn.sntilig procent af arbejdstid 25,00 20,00 19,90 15,00 10,00 9,86 10,08 6,85 6,32 5,00 2,50 0,00 Skrive artikler til blad Redigere blad Tilrettelægge og layoute blad Informationsarbejde i øvrigt Arbejdsopgaver Hjemmeside Fotografering Andet 5

6 I forhold til medlemsundersøgelsen, der blev foretaget i 1999, havde vi denne gang også spurgt, hvor meget tid medlemmerne bruger på fotografering og hjemmeside. Vi forventede, at der var kommet mere flermedialitet på redaktionerne de senere år. Der er dog ikke sket de store forskydninger i forhold til tallene fra Måske skyldes det, at mange blade ikke har hjemmesider endnu. Som man vil kunne se senere i efteruddannelsesønskerne, er der mange, der ønsker efteruddannelse inden for web, og det kunne tyde på, at web er på vej til at fylde mere i arbejdstiden. Ud af de 99 respondenter er der 55, der bruger arbejdstid på at lave hjemmeside. Disse 55 personer bruger i gennemsnit 12,74 procent af deres arbejdstid på det. Ud af de 99 respondenter er der 25, der fotograferer. Disse 25 personer bruger i gennemsnit 9,88 procent af deres arbejdstid på at fotografere. Mange små arbejdspladser Redaktioner optalt efter størrelse Antal redaktioner til 5 6 til til til til 30 over 30 Antal ansatte på den enkelte redaktion I undersøgelsen har vi spurgt o-gruppens medlemmer, hvor mange kolleger de har. Denne del af undersøgelsen viser, at et O-gruppemedlem oftest sidder på en lille arbejdsplads. Presset på arbejdstiden Ifølge undersøgelsen har 51 procent af respondenterne ingen øvre arbejdstid i henhold til deres ansættelseskontrakt. Dette tal er det samme som i 99-undersøgelsen. Det ser dog ud, som om mange har svaret forkert på spørgsmålet Ingen øvre arbejdstid?, måske fordi der ligger en negation i spørgsmålet. I hvert fald viser det sig, at 6

7 gruppen uden øvre arbejdstid ifølge undersøgelsen har en lavere reel arbejdstid end den gruppe, der har en øvre arbejdstid. Samtidig er der 21 af dem, der har svaret, at de ingen øvre arbejdstid har, der får afspadsering eller overarbejdsbetaling ved overarbejde. I følgende skema har vi set på arbejdstiden for dem, der har en ansættelseskontrakt med mindst 35 timer ugentligt, samt de der har en ansættelseskontrakt, hvor ingen øvre arbejdstid er angivet. Gennemsnitlig arbejdstid for respondenter med 35 timers arbejdsuge eller mere Arbejdstid i henhold til ansættelseskontrakt 36,97 timer Reel arbejdstid 40,31 timer Hjemmearbejde: O-gruppens medlemmer arbejder gennemsnitligt hjemmefra 6,08 timer om ugen. I 1999 var det tilsvarende tal 4,19 timer. Der er altså sket en stigning i hjemmearbejdet, hvilket svarer til tendensen på det øvrige arbejdsmarked. Opgør man gennemsnittet for dem, der angiver, at de har hjemmearbejde, udgør det 7,43 timer om ugen svarende til én arbejdsdag. Vikardækning: Det ser skralt ud med vikardækningen på O-gruppens arbejdspladser: Vikardækning ved Procent af respondenter Ferie 1 I forbindelse med orlov 22 I forbindelse med længerevarende sygdom 11 I forbindelse med efteruddannelse 1 O-gruppens medlemmer stresser Det høje antal ugentlige arbejdstimer og det voksende omfang af hjemmearbejde kunne tyde på, arbejdspresset på O-gruppens medlemmer er stort, og det er også den oplevelse, medlemmerne går med. 51 procent svarer ganske vist Ja og 44 procent Ja, delvist til, at de selv tilrettelægger deres arbejdstids placering og omfang, men omfanget ser ud til at skride for mange. I hvert fald kan kun hver tiende blankt afvise, at de nogensinde er i bekneb for tid. Hver fjerde står derimod ofte eller meget ofte i en situation, hvor de har for lidt tid til at klare de opgaver, der forventes af dem på arbejdet. 7

8 Jeg har for lidt tid til at klare de opgaver, det forventes af mig, at jeg løser 100% 90% 80% 70% 60% 64% 50% 40% 30% 20% 17% 10% 10% 8% 0% Aldrig Nogle gange Ofte Meget of te Ved ikke 1% Som konsekvens af den pressede arbejdssituation har rigtig mange svært ved at afse tid til at deltage i kurser, konferencer og fyraftensmøder. Det er faktisk kun 6 procent, der kan sige, at det aldrig er et problem. Over halvdelen af respondenterne løber ofte eller meget ofte ind i det problem, at presserende arbejdsopgaver forhindrer dem i at deltage i arrangementer væk fra arbejdet. To ud af tre har oplevelsen af, at deres arbejde bare hober sig op, hvis de er væk fra jobbet. Arbejdspresset afholder også en stor del af O-gruppens medlemmer fra at udnytte deres muligheder for efteruddannelse, som det fremgår af afsnittet om efteruddannelse nedenfor. Mange oplever et så stort arbejdspres, at det går ud over deres privatliv. For 56 procent af respondenterne sker det nogle gange, mens 15 procent ofte er ude for, at arbejdet præger deres privatliv negativt. 8

9 For stort arbejdspres på jobbet belaster mit privatliv 100% 90% 80% 70% 60% 57% 50% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 15% 0% 1% Aldrig Nogle gange Ofte Meget ofte Ved ikke Efteruddannelse En stor andel på 37 procent af respondenterne angiver, at de nogle gange ikke føler sig fagligt rustet til at løse de opgaver, som det forventes af dem, at de løser. I det lys er det betænkeligt, at kun 47 procent har ret til efteruddannelse i deres ansættelseskontrakt. Og næsten endnu værre, at hver tredje respondent i undersøgelsen giver udtryk for, at de ikke kan udnytte deres muligheder for efteruddannelse, fordi det er svært for dem at være væk fra jobbet i længere tid ad gangen. 9

10 Jeg kan ikke udnytte mine muligheder for efteruddannelse, fordi det er svært for mig at være væk fra jobbet i længere tid ad gangen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 39% 26% 33% 10% 0% Uenig Hverken/eller Enig Ved ikke 1% 85 procent skal have arbejdsgiverens tilladelse, hvis de skal på efteruddannelse. Kun en lille tredjedel af dem, der har ret til efteruddannelse, har fortalt, hvor mange dage de har ret til årligt. Men regnes gennemsnittet ud for denne gruppe, er det på 5,48 dage om året. I gennemsnit har respondenterne været på efteruddannelse i 3,46 dage årligt målt over de seneste to år. I undersøgelsen blev medlemmerne bedt om at prioritere tre efteruddannelsesønsker i rækkefølge. Der kom selvfølgelig mange forskellige ønsker, men grupperer man ønskerne under nogle mere generelle overskrifter, kommer der nogle klumper af efteruddannelsesønsker frem. I følgende figur vises de fem meste ønskede efteruddannelsestyper, der blev nævnt som det største ønske. Top 5 på ønskeseddelen om efteruddannelse Procent af ønskerne Ledelse og projektledelse 13,70 Web-journalistik, -sprog, hjemmeside 13,70 Diplom eller master 10,96 Bladproduktion og udvikling 8,22 Journalistisk sproglige kurser 5,48 Løn og pension Følgende gennemsnitslønninger er IKKE fra undersøgelsen, men er derimod fra DJ s lønstatistik. 10

11 Løn O-gruppen 2007 DJ/kreds DJ 2007 Grund-/skalaløn personlige tillæg funktionstillæg heraf genetillæg Løn pr. måned, i alt (Kilde: DJ Lønstatistik 2007) Lidt under halvdelen (44 procent) af O-gruppens medlemmer får lønnen reguleret igennem en årlig eller halvårlig lønforhandling. De resterende har en automatisk regulering. 88 procent af O-gruppens medlemmer har en pensionsordning. Af disse er det for 76 procents vedkommende en obligatorisk ordning. Pension, pct. af løn O-gruppen 2007 DJ/kreds DJ 2007 Arbejdsgiverbidrag 10,5 % 9,00 % 8,4 % Eget bidrag Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Det har ikke været muligt at uddrage af undersøgelsen, hvor stort et egetbidrag O- gruppens medlemmer i gennemsnit har. Yderligere statistiske lønoplysninger på stillinger kan fås her: Fryns Ud over lønnen er de fleste af O-gruppens medlemmer begunstiget af en række goder i deres ansættelseskontrakt. I lyset af den stressproblematik, der er berørt ovenfor, er det imidlertid iøjnefaldende, at goderne primært sikrer, at medlemmerne er til at få fat i for arbejdsgiverne og klar til at arbejde hjemmefra. De tre hyppigste goder er således mobiltelefon, internetopkobling og computer. Andel i procent, der har følgende goder i ansættelseskontrakt Mobiltelefon 74 Internetopkobling 62 Computer 58 Avisabonnement 57 Telefon(-tilskud) 55 Forsikring 18 Konto/købekort 14 Fax 4 Bil 1 Andre goder 15 Ingen 15 11

12 Identitet og organisering Godt halvdelen af O-gruppens medlemmer angiver, at de arbejder dér, hvor de helst vil i en organisation. Man kan diskutere, om det er udtryk for en stærk faglig identitet eller det modsatte, at hver anden på den måde bekender sig til deres arbejde. Under alle omstændigheder er det en kendsgerning, at en stor del af O-gruppens medlemmer kun er organisationsansatte i mangel af bedre. Det er imidlertid ikke de hurtige og smarte job på radio/tv og dagblade, der først og fremmest trækker, men derimod ugeblade/magasiner, som hver fjerde af medlemmerne udpeger som deres fortrukne arbejdsplads. Hvis du frit kunne vælge, hvor ville du så helst være ansat? (i procent) I en organisation 54 På radio/tv-området 3 På et dagblad 8 På et ugeblad/magasin 24 Andet 11 Hvad tilhørsforhold til specialgruppe i Journalistforbundet angår, føler knap to tredjedele 62 procent - at de hører mest til dér, hvor de faktisk er organiseret: I O-gruppen for medarbejdere på organisationsblade. En mindre andel på 13 procent peger imidlertid på Journalistforbundets K-gruppe for kommunikations- og informationsmedarbejdere, mens hver fjerde svarer Ved ikke. Knap halvdelen af O-gruppemedlemmerne mener imidlertid slet ikke, at der skulle være en opsplitning i henholdsvis O- og K-gruppe, men at organisationsansattes interesser ville kunne varetages bedre i en samlet gruppe. Den idé afvises dog af 20 procent, mens 31 procent er i tvivl. 12

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer

Skærmarbejde og helbred. - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Skærmarbejde og helbred - en interview-undersøgelse blandt HK-medlemmer Indhold Indledning - Vores bange anelser blev bekræftet 3 Gener ved skærmarbejde 4 Så ondt gør det 5 Medicin, behandling og sygefravær

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM. Over halvdelen har ikke sundhedstiltag Notat Sundhed på arbejdspladsen Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Medarbejderens sundhed har stor betydning for en arbejdsgiver, da det har betydning for hvor mange sygedage de vil tage i løbet af et år,

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.

Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad. Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk Reg: 7220 IBAN: DK8872700002040253 8240 Risskov 2100 København Ø www.kaasogmulvad.dk

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret Specialudgave for Danske Bladtegnere (DB)

Lønstatistik for freelancere for indkomståret Specialudgave for Danske Bladtegnere (DB) for indkomståret 2007. Specialudgave for Danske Bladtegnere (DB) Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 2062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2010. Specialudgave for specialgruppen Fotograferne

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2010. Specialudgave for specialgruppen Fotograferne Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2010. Specialudgave for specialgruppen Fotograferne Af Tommy Kaas, Aarhus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Lykkesholms

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere