Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat"

Transkript

1 Til: Christian V Therkelsen Fra: Danmarks Lejerforeninger Titel: Re: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) Sendt: :28:53 På Danmarks Lejerforeningers vegne meddeler jeg, at vi ikke ser os i stand til at afgive høringssvar på grund af den korte frist på kun 6 dage. Vi vil eventuelt kommentere forslaget direkte over for Folketingets boligudvalg, når det er fremsat Med venlig hilsen, Jakob Lindberg, organisationssekretær Den kl. 14:06 skrev Christian Vegger Therkelsen: Til høringsparterne Ved en beklagelig fejl blev høringsfristen i det dligere udsendte høringsbrev vedrørende forslag l Lov om ændring af lov om midler dig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (Beny else af helårsboliger l fri dsformål) angivet til 29. maj Eventuelle bemærkninger l udkastet skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest onsdag den 29. april 2015 kl. 12. Med venlig hilsen Christian Vegger Therkelsen Fuldmæg g Kontor for Landdistrikter Gammel Mønt København K Tlf: Web:

2 Til: Fra: Titel: Kære MBBL, Christian V Therkelsen Michael Riff Alexandersen svar fra Dansk Byggeri vedr.: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) Sendt: :27:20 Bilag: Lovforslag om benyttelse af helårsboliger til fritidsformål.pdf; Høringsbrev - Lovforslag om benyttelse af helårsboliger til fritidsformål.pdf; Dansk Byggeri takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. Høring over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål). Dansk Byggeri finder tiltaget meget positivt og støtter lovforslaget. Venlig hilsen Michael Riff Alexandersen Konsulent Erhvervspolitisk afdeling Tlf. direkte: Mobil: Vi samler byggeri, anlæg og industri Nørre Voldgade København K Abonner på nyheder Fra: Christian Vegger Therkelsen Sendt: 23. april :07 Emne: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) Til høringsparterne Ved en beklagelig fejl blev høringsfristen i det dligere udsendte høringsbrev vedrørende forslag l Lov om ændring af lov om midler dig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (Beny else af helårsboliger l fri dsformål)angivet til 29. maj Eventuelle bemærkninger l udkastet skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest onsdag den 29. april 2015 kl. 12. Med venlig hilsen Christian Vegger Therkelsen Fuldmæg g Kontor for Landdistrikter Gammel Mønt 4

3 1117 København K Tlf: Web:

4 Til: Christian V Therkelsen Fra: Heidi Bach Titel: Høring af lovforslag vedr. benyttelse af helårsboliger til fritidsformål (udvidelse af flexbolig-ordningen). Jeres sagsnr Sendt: :05:43 Kære Chris an V. Therkelsen Foreningen har med tak modtaget ovenstående høring. Foreningen har ingen bemærkninger l lovforslaget, og foreningen er generelt posi vt inds llet over for en udvidelse af flexbolig-ordningen. Foreningen skal dog gøre opmærksom på, at den angivne høringsfrist er uacceptabel og i strid med regeringens inten oner om at forbedre lovkvaliteten. Foreningen skal derfor hens lle l, at høringsfristerne som udgangspunkt ikke er under 4 uger. Med venlig hilsen Heidi Bach Advoka uldmæg g, ejendomsmægler og valuar MDE Dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge København S Tlf.nr.: , Direkte: , Denne mail er blevet scannet af og indeholder ikke virus!

5 Ministeriet for By, Bolig og Landdistriktei:r Gammel Mønt København K pr. mail til 24. april 2015 Ref: toc Administrerende direktør Torben Christensen Telefon Høring over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 23. april 2015 fremsendt udkast til ovennaevnte lovforslag, som forventes fremsat primo maj 2015, med henblik på at modtage bemærkninger hertil inden den 29. april 2015 kl Generelt må det anses for en uskik, når et ministeriurn udsender et lovforslag i høring med så kort en høringsfrist, som tilfældet er her. Ofte skal de høringsberettigede organisationer inddrage egne og eksterne eksperter i vurderingen af lovforslaget, og der skal foretages en høring af baglandet. Det kan være svært og ofte urnuligt med en høringsfrist på 4 arbejdsdage. Dette lovforslag er imidlertid ret enkelt. Derfor er det muligt at afgive høringssvar, på trods af den urimelig korte høringsfrist. Ejendomsforeningen Danmark har læst lovforslaget igennem og kan støtte dets hovedforrnål. En mere fleksibelt udnyttelse af ejendomme specielt i landdistrikterne, vil være en fordel for alle. Det giver bedre mulighed for at sælge en ejendom, der ellers kan være svær at sælge. Det giver periodevis liv og aktivitet i ejendommen i modsætning til en ejendom, der står tom hele tiden. Det sikrer også vedligeholdelse af ejendomrnen. Og det giver omsaetning hos lokale butikker og håndværkere. Imidlertid skal Ejendomsforeningen Danmark gøre opmærksom på, at det på tilsvarende vis kunne være en fordel for alle, hvis der i loven blev hjemmel til, at en ejer af en helårsbolig, der har været udlejet til helårsbolig, men hvor der ikke er mulighed for at leje boligen ud til EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Nørre Voldgade 2 l l 358 København Kl i CVR-nr l 4

6 tilsvarende formål, gives mulighed for på samme måde at sælge boligen til fritidsformål til tredjemand. Der står i dag i visse dele af landet mange tomrne udlejningsboliger, der ikke kan findes lejere til. En mulighed for salg af disse til tredjemand til fritidsforrnål vil sikre disses fortsatte vedligeholdelse og sikre øget vækst og aktivitet i landdistrikterne. Venlig 'l L/. Tort»en Christensen 2

7 Til: Fra: Titel: Christian V Therkelsen Tine Aabye Høringssvar vedr. Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) Sendt: :15:26 Bilag: Lovforslag om benyttelse af helårsboliger til fritidsformål.pdf; Høringsbrev - Lovforslag om benyttelse af helårsboliger til fritidsformål.pdf; Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om midler dig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (beny else af helårsboliger l fri dsformål) Forsikring & Pension vil gerne kvi ere for det fremsendte forslag. Forsikring & Pension vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at for boligejerne kan forslaget have den betydning, at de skal være særligt opmærksomme på at få tegnet de rig ge forsikringer. Der er forsikringsmæssigt forskel på et fri dshus (fri dshusforsikring) og en helårsbolig (hus - og indboforsikring). Med venlig hilsen Tine Aabye Forsikring & Pension Skadesforsikring Tine Aabye Ingeniør Tlf. direkte Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Fra: Christian Vegger Therkelsen Sendt: 23. april :07 Emne: Høring - Lovforslag om ændring af boligreguleringsloven og planloven (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål) Til høringsparterne Ved en beklagelig fejl blev høringsfristen i det dligere udsendte høringsbrev vedrørende forslag l Lov om ændring af lov om midler dig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (Beny else af helårsboliger l fri dsformål)angivet til 29. maj Eventuelle bemærkninger l udkastet skal være Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i hænde senest onsdag den 29. april 2015 kl. 12. Med venlig hilsen Christian Vegger Therkelsen Fuldmæg g Kontor for Landdistrikter

8 Gammel Mønt København K Tlf: Web:

9 Til: Christian V Therkelsen Cc: Hannah Vilvig Fra: Kathrine Bærentzen Titel: Høring over forslag til lov om ændring af boligreguleringslovens 50 og planloven Sendt: :52:10 Til Christian V. Therkelsen Under henvisning til Ministeriets høringsbrev af 23. april 2015, skal jeg oplyse, at GI ikke har bemærkninger til forslaget om ændring af boligreguleringslovens 50 og planloven. Venlig hilsen Kathrine Bærentzen Juridisk konsulent, Konto Direkte Mobil Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade København K Tlf gi.dk

10 N OTAT KL høringssvar forslag til lovændringer vedr. benyttelse af helårsboliger til fritidsformål Sekretariatet vil gerne kvittere for modtagelsen af forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens vækstpakke fra sommeren Samtidig indeholder lovforslaget en række ændringer som kommunerne løbende har efterspurgt, hvilket sekretariatet gerne vil kvittere for. Det gælder særligt ændringer ift. at flexboliger i landzone fritages fra planlovens krav om landzonetilladelse i forbindelse med genoptagelse af helårsanvendelsen. Den 29. april 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Side 1/2 Ligeledes gælder det kommunernes mulighed for at meddele en tilladelse, som giver mulighed for frit at veksle mellem helårs- og fritidsanvendelse, uafhængigt af et eventuelt ejerskifte. Hensynet til større klarhed om boligejerenes lånemuligheder er også et positivt tiltag, der kan bidrage til ordningens succes. Endelig er sekretariatet tilfredse med, at der med lovændringerne lægges op til, at kommunerne fortsat har en stor indflydelse på hvor meget og hvordan ordningen skal anvendes i den enkelte kommune, herunder også indenfor delområder i kommunen. Dette giver gode muligheder for målrettede indsatser i områder med stor befolkningstilbagegang og baseret på lokale beslutningsprocesser.

11 Med lovforslaget kan kommunerne også vælge at tildele flexboligtilladelser i byerne eksempelvis ved byomdannelse af havneområder. Da lovforslaget primært retter sig mod landzonen og fordi der kan være andre dynamikker i spil i byområder, herunder hensynet til de boligsociale indsatser, foreslås det at den varslede evaluering af ordningen efter 2 år har særskilt fokus på omfanget af og konsekvenser for ordningens anvendelse i byerne. Med de nye muligheder bliver lovgivningen også væsentlige mere kompleks. Fx kan kommunerne via flekstilladelsen regulere fremtidige byggemuligheder og andre væsentlige vilkår, der gælder for den enkelte bolig. En enkelt uklarhed eller fodfejl fra kommunens side i tildelingen af tilladelsen, kan således få væsentlige konsekvenser for ejerens rettigheder ift. boligens fleksstatus. Sekretariatet vil meget gerne bidrage aktivt til at kommunerne klædes godt på ift. at administrere de nye muligheder på måder, der er både klare og juridisk holdbare. Dette forudsætter dog en grundig vejledning fra ministeriets side, der uddyber teksten i både lovforslaget og bemærkningerne, således at de retlige rammer og muligheder står fuldstændig klare. Det er ligeledes særdeles vigtigt, at vejledningen udsendes hurtigst muligt i forlængelse af lovforslagets vedtagelse. Der tages forbehold for KL s politiske behandling af ændringsforslagene. Med venlig hilsen Berit Mathiesen Chefkonsulent KL s kontor for teknik- og miljø 2

12 Københavns Byret Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Præsidenten Domhuset, Nytorv København K. Tlf CVR J. nr Den 28. april 2015 Ved en mail af 23. april 2015 har Justitsministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlæg ning (Benyttelse af helårsboliger til fritidsforrnål). Jeg skal i den anledning på byretspræsidenternes vegne oplyse, at forslaget ikke giver byretteme anled ning til at fremkomme med bemærkninger. Der henvises til j.nr Med

13 Til: Christian V Therkelsen Fra: Realkreditforeningen Titel: Høring over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning (Benyttelse af helsårsboliger til fritidsformål) Sendt: :58:00 Hej Christian, Realkreditforeningen har gennemgået ovennævnte høring over forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning, og har ikke noget bemærkninger til udkastet. Med venlig hilsen Christina Wandt Direkte Realkreditforeningen Finanssektorens Hus Amaliegade København K Telefon Fax

14

15 Østre Landsret Præsidenten 28 APR Den J.nr. 40A-OL mit: sdy Ministeriet for By, Bolig og Land Gammel Mønt København K Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 22. april 2015 (Sagsnr ) anmodet om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig lering afboligforholdene og lov om planlægning (Benyttelse afhelårsboliger til fritidsformål). regu I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om forslaget. Med venlig hils Be Carlsen Bredgade 59, 1260 Kobenhavn IC. TIE Kjcinmeside: wwwnestrclandsretdk

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv.

Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Karin Laursen 15. december 2014 Høring over forslag til lov om ændring af lov om friplejeboliger mv. Selveje Danmark har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb.

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Public En person i Ressourceforløb, som arbejder nogle timer om ugen, tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne for sygedagpenge, sygemelder sig.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere