Uddannelseprogram Introduktionsuddannelsen. ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelseprogram Introduktionsuddannelsen. ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus ved Jørgen Ahrenkiel Nielsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Side 1 af 15 sider

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Anæstesi Intensiv medicin Akut- traume- og præhospitalsmedicin Smertebehandling og palliativ medicin Ledelse Afdelingens afsnit 5 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6 4. Læringsstrategi Hvad skal jeg lære på afdelingen Læringsmål Anæstesi Intensiv medicin Det akutte beredskab Præhospitalsbehandling Transport Smertebehandling og palliativ medicin Ansvar for læring Pædagogiske metoder Bed-side undervisning Skemalagt undervisning Selvstudium Evalueringsstrategi Evaluering af uddannelsesstedet Vejledning i den lægelige videreuddannelse 15 Side Side 2 af 15 sider

3 1. Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af livsvigtige funktioner, specielt respiration, kredsløbsfunktion, homeostase og ernæring. Anæstesiologi er et tværgående speciale, som indeholder følgende fire funktionsområder: 1. Anæstesi og perioperativ medicin 2. Intensiv Medicin 3. Smertebehandling 4. Akut-, Traume og Præhospitalsmedicin Formålet med introduktionsuddannelsen er at introducere den uddannelsessøgende i det anæstesiologiske speciales virksomhedsområde, således at der ved afslutningen af uddannelsen kan tages beslutning om, hvorvidt en speciallægeuddannelse i anæstesiologi er det rigtige valg. Specialet er nøje beskrevet i målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen i anæstesiologi. I videreuddannelsesregion nord kan introduktionsuddannelse foregå på sygehusene i Hjørring, Holstebro, Herning, Randers, Silkeborg, Horsens og Viborg. Foruden målbeskrivelsen er uddannelsen og de kompetencer der forventes opnået i introduktionsperioden beskrevet i den af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) udgivne portefølje. Såvel målbeskrivelse som portefølje kan hentes på hjemmesiden for DASAIM Porteføljen for introduktionsuddannelsen er indført i 2001 og bruges i hele landet efter rekommandation fra DASAIM. 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Introduktionsuddannelsen er 1-årig og foregår på Sygehus Vendsyssel, Hjørring. 6. afdeling er en del af matrixorganisationen i Region Nordjylland og er således en afdeling i Anæstesien (http://www.an.rn.dk) i Region Nordjylland (http://www.rn.dk/) Der er mulighed for i en kortere sammenhængende periode, at modtage undervisning/supervision på afdelingens afsnit i Frederikshavn. En forudsætning herfor er en gensidig aftale og fastlæggelse af mål for og indhold i deluddannelsen. 2.1 BESKRIVELSE AF AFDELINGEN 6. Afdeling (http://www.an.rn.dk/afdelinger/6.+afdeling/), fysisk lokaliseret på Sygehus Vendsyssel er opdelt i 4 afsnit: anæstesiafsnit Hjørring, intensivafsnit Hjørring med opvågningsafdeling, anæstesiafsnit Frederikshavn og opvågningsafsnit Frederikshavn. Afdelingen tilbyder undervisning og oplæring indenfor de 4 hovedområder beskrevet i indledningen. Introduktionsuddannelsen vil hovedsageligt foregå på Hjørring sygehus. Specialer på Sygehus Vendsyssel, Hjørring Kirurgiske specialer: Ortopædkirurgi. Organkirurgi med kirurgisk gastroenterologi og mammakirurgi. Gynækologi og obstetrik. Intern medicin med følgende subspecialer: Kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi og lungemedicin. Øvrige specialer: Pædiatri med neonatalt afsnit, rheumatologi Diagnostiske service specialer: Side 3 af 15 sider

4 billeddiagnostik, klinisk biokemi og patologi. Specialerne klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi er i Region Nordjylland centeret i Aalborg Anæstesi Sygehus Vendsyssel, Hjørring (HS) er en funktionsbærende enhed med akut modtage funktion for Vendsyssel. På HS behandles patienter med abdominalkirurgiske, ortopædkirurgiske og gynækologiske/obstetriske lidelser og alle former for medicinske lidelser. Der er ca fødsler, 30 % af alle 1.gangs fødende får fødeepidural. Der er en sectiofrekvens(både elektive og akutte) på 21 %. Patienterne vil tilhøre alle ASA grupper, der afvises ikke patienter pga andre lidelser. Der gives anæstesi til ASA V patienter 3-4 gange per måned(f.eks. blødende ulcus ). På HS findes der ikke et separat dagkirurgisk afsnit. Afsnit Frederikshavn(FRH) er et fire-delt-sygehus, og de fleste patienter, der modtages og behandles på sygehuset, er patienter i ASA klasse I og II med overvejende ukomplicerede lidelser. På FRH behandles patienter med abdominalkirurgiske, gynækologiske, ortopædkirurgiske og alle former for medicinske lidelser. Langt størsteparten af de kirurgiske patienter har ortopædkirurgiske lidelser(alloplastikker). De anæstesier, der gives på FRH, vil derfor overvejende gives til patienter med ukomplicerede, men meget forskellige lidelser. På FRH findes separat dagkirurgisk afsnit, hvortil patienter til mindre elektive indgreb henvises. Denne afdeling har egen opvågningsfunktion. I starten af din introduktionsstilling vil du fortrinsvis deltage i anæstesier til ASA klasse I og II patienter med ukomplicerede lidelser. Afdelingen lægger vægt på, at du i din uddannelse har mulighed for at stifte kendskab med alle anvendte anæstesimidler Intensiv Medicin Intensiv afdeling modtager alle kategorier af patienter, der kræver intensiv og behandling dog ikke coronarpatienter. Disse indlægges direkte på afdeling 202A, som er sygehusets coronarafsnit. Da afdelingen modtager patienter fra alle specialer, betegnes afdelingen som multidisciplinær. En beskeden del af vores intensive patienter kan betegnes som intermediærpatienter patienter, der kræver udvidet, behandling eller monitorering. Det er f.eks. patienter efter større operative indgreb, som har brug for tæt, og / eller intensiv væske- og smertebehandling. Desuden forgiftningspatienter, patienter med commotio cerebri og andre mindre traumer samt patienter med endokrine lidelser som ketoacidose m.v. Omkring 60% af vores patienter er egentlige intensive patienter med behov for respiratorbehandling og/eller anden livsunderstøttende terapi. Det er patienter i kategorier som KOL-patienter med akut opblussen i lungesygdommen, abdominalkirurgiske komplikationer og traumer. I vagttiden fungerer intensiv afdeling tillige som opvågningsafdeling. Afdelingen er udstyret med moderne monitoreringsudstyr, og kan tilbyde alle former for intensiv terapi. Der udføres hæmodialyse eller snarere hæmofiltration. Afdelingen råder over ultralysudstyr Akut-, traume- og præhospitalsmedicin Afsnit HS har delvis åben skadestue og modtager blandede skader multitraumer behandles primært i skadestuen, kranietraumer og større thoraxtraumer visiteres til traumecenteret i Ålborg efter stabilisering. Øvrige traumer behandles færdig i HS. Der forefindes traumemanual for modtagelse af svært traumatiserede patienter, ligesom der er udarbejdet egentlig katastrofeplan. HS har fuldt akut beredskab indenfor alle specialer repræsenteret på sygehuset, fraset otologi. Det tilstræbes, at alle introduktionslæger deltager i Regionens årligt afholdte kursus i præhospitalsog traumebehandling. Præhospitalsbehandling forestås i region Nordjylland af paramedicinere. Side 4 af 15 sider

5 Afdelingen deltager udelukkende i præhospitalsbehandlingen i situationer med fastklemte traumepatienter Smertebehandling og palliativ medicin Afdelingen har rådgivende funktion i den postoperative smertebehandling samt til cancerpatienter. Sygehus Vendsyssel har ansat en palliationssygeplejerske Ledelse Anæstesisektor Nordjylland består af 6 afdelinger, sektor ledelsen består af en lægelig direktør og en sektorsouschef (sygeplejerske). Afdelingen er hierarkisk organiseret med en afdelingsledelse og afsnitsledelser for Anæstesiafsnit Hjørring, Intensivafsnit Hjørring (med opvågningsafdeling) samt Anæstesiafsnit Frederikshavn Overlægerne deltager alle i det daglige kliniske arbejde indenfor alle områder. Overlægerne/afdelingslægerne har på skift det daglige ansvar for hhv. operationsafdeling Hjørring, operationsafdeling Frederikshavn, intensiv afdeling Hjørring. Der vil altid være en overlæge/afdelingslæge tilknyttet hvert af disse afsnit. Afdelingen er normeret med 14 overlæger, heraf 1 ledende overlæge, 2 hoveduddannelsessøgende læger og 5 introduktions-reservelæger. Reservelægerne har dagarbejde fra på hverdage og i weekender/helligdage. Reservelægerne har formaliseret vagt i aften/nattiden. Overlægerne har 2 skiftet tilstedeværelsesvagt Afdelingens afsnit Intensiv afdeling Hjørring: 6(7) intensive pladser og 2 opvågnings pladser Opvågningsafsnit Hjørring: 12 pladser o Opvågningen hverdage I nattetimer samt i weekender (lørdag efter k. 18) varetages opvågningsfunktionen af intensiv afdeling. Anæstesiafdeling Hjørring 8 til 10 lejer på hverdage, 1 til 2 lejer i vagttid Anæstesiafdeling Frederikshavn 4 til 5 lejer på hverdage, ingen akutte operationer Dagkirurgisk afsnit Frederikshavn 2 lejer Opvågningsafsnit Frederikshavn: 8 pladser o Opvågningen Fra mandag kl til fredag kl Behandlingssteder Operationsafdeling Hjørring og Frederikshavn Dagkirurgisk afdeling Frederikshavn Intensiv afdeling Hjørring Skadestuen hjertestopstuen, traumemodtagelse og traumebehandling Fødegang(fødeepidural og fødespinal) Røntgenafdeling (CT-scanning, ERCP mm) Med afd. 202a coronarafsnit (cardiovertering) Præhospitalsbehandling (kun til fastklemte traumer) Smertebehandling på alle afdelinger Transporter, således akut uopsættelige Side 5 af 15 sider

6 3. Præsentation af kompetenceudviklingen Der er til introduktionsuddannelsen udarbejdet en portefølje (DASAIM). Porteføljen indeholder: Skemaer/kompetencekort for de obligatoriske kompetencevurderinger, som DASAIM anbefaler Tjeklister til brug for monitorering af, om målene for uddannelsen er opnået Skemaer til evaluering af målbeskrivelsen, porteføljen og kompetencemålingen I tabellen er kompetencerne for introduktionsuddannelsen oplistet, ligesom det er angivet, hvordan kompetencevurderingen skal finde sted, og på hvilket tidspunkt i uddannelsen det anbefales, at vurderingerne er foretaget. Kortene findes i porteføljen. Underskrift for erhvervet kompetence sker på kortene i portefølje. Kompetence Evalueringsmetode Kort nummer Tid Anæstesi - og perioperativ medicin Kan varetage basal håndtering af luftveje Kan teste anæstesiapparatet Kan varetage generel anæstesi- og perioperativt forløb til elektiv patient > 15 år, ASA-klasse 1-2, mindre og middelstor operation inden for kirurgi, urologi, gynækologi, ortopædkirurgi Kan varetage generel anæstesi og perioperativt forløb til akut patient > 15 år, ASA-klasse 1-2, mindre og middelstor operation inden for kirurgi, urologi, gynækologi, ortopædkirurgi Kan varetage spinal anæstesi Kan varetage epidural anæstesi Kan anlægge centralvene kateter Kan redegøre for valg af perioperativ håndtering af patienter med komplicerende tilstande eller sygdomme Skriftlig redegørelse Farmakologiopgave Kort 1 Kort 2 Kort 3 Kort 4 Kort 5 Kort 6 Kort 7 Kort 8 Før 6. md Før 9. md Før 6. md Side 6 af 15 sider

7 Intensiv Medicin Kan udarbejde væske/ernæringsplan for intensiv patient Audit Kort 9 Kan instituere respiratorbehandling på ukompliceret intensiv patient Kan varetage stuegang på ukompliceret intensiv patient Kort 10 Kort 11 Smertebehandling Kan varetage ukompliceret patient med akutte smerter (ex. justering af postoperativt smerteregime) Struktureret vejledersamtale Kort 14 Før 6 md Akut- traume- og præhospitalsmedicin Kan varetage genoplivning af voksne og påbegynde genoplivning af børn Kan påbegynde initialbehandling af traumepatienter og patienter med akutte livstruende tilstande på fantom Observation Kort 12 Intet kort Efter 6 md Kan redegøre for forholdsregler vedr. transport af patienter Observation Kort 15 Kan redegøre for organisering af og forholdsregler vedr. beredskab Kort 15 Sundhedsfremme Kan redegøre for livsstilsfaktorer, som påvirker morbiditet og mortalitet i forbindelse med anæstesi og operation Kommunikation Kan varetage effektiv kommunikation ved præoperativ patientkonsultation Samarbejde Kan fungere effektivt som medlem af teamet og påtager sig opgaver, hvad enten det er som teamleder eller medlem Intet kort Efter 6 mdr. Generel vurdering Kort 13 Generel vurdering Kort 15 Efter 9. md Efter 9. md Side 7 af 15 sider

8 Organisation/ledelse Kan prioritere arbejdsopgaver i vagten Akademisk kompetence Kan tilrettelægge og gennemføre en kontinuerlig plan for egen læring Kan foretage kritisk analyse og refleksion over perioperativ håndtering af et konkret patientforløb og på baggrund heraf afgrænse en klinisk problemstilling og analysere denne i forhold til litteraturen Professionalisme Viser ansvarlighed over for arbejdsopgaverne Uddannelsesplan og læringsrapporter refleksiv rapport Patientforløbsbeskrivelse Generel vurdering Kort 15 Generel vurdering Kort 16 Generel vurdering Kort 15 Efter 9. md Efter 9. md herefter løbende Efter 9. md Efter 9. md Desuden skal den uddannelsessøgende læge føre erfaringsregistrering og cusum-score over udvalgte procedurer se nærmere i porteføljen, generelle uddannelsesplan samt i personlige mappe på afdelingens fællesdrev. Gennem samtaler mellem den uddannelsessøgende og dennes vejleder sikres det, at der sker en fortløbende kompetenceudvikling. Side 8 af 15 sider

9 4. Læringsstrategi I Målbeskrivelsen er kort beskrevet en overordnet læringsstrategi hvad denne overordnede strategi betyder i dagligdagen er beskrevet i det følgende. 4.1 HVAD SKAL JEG LÆRE PÅ AFDELINGEN Læringsmål Mål for introduktionsuddannelsen fremgår af målbeskrivelsen udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM). Uddannelsen på afdelingen følger uddannelsesprogrammet og porteføljen. Vi tilbyder oplæring af yngre læger i alle specialets 4 hovedområder på introduktionslægeniveau. Hovedvægten er lagt på anæstesi, da vi anser dette for grundlaget for de øvrige hovedområder Anæstesi Du vil i dagtiden hovedsageligt beskæftige dig med anæstesi initialt med hjælp og udelukkende patienter fra ASA gruppe I og II. Efter 3-4 ugers oplæring vil du kunne bedøve udvalgte patienter næsten selvstændigt. Efter 1 år i afdelingen forventer vi, at du selvstændigt kan bedøve alle vores patientkategorier fra ASA gruppe I og II og med hjælp patienter fra ASA gruppe III og IV. Samtidig forventer vi, at du er i stand til at: vurdere patienter præoperativt vælge optimal anæstesiform for patienter til planlagte og akutte operationer begrunde valg af anæstesiform lægge behandlingsplan præ- per- og postoperativt supervisere alle almindeligt forekommende lejringer anvende afdelingens apparatur og tolke målte værdier observere patienten postoperativt lægge plan for postoperativ smerte og væskebehandling formidle behandlingsplanen til patienten og plejepersonalet samarbejde med afdelingens personale og med personale fra andre afdelinger På operationsafdelingen arbejder vi i teamstruktur og vi forventer, at du efter 1 år er i stand til at planlægge dagens arbejde på en operationsstue sammen med alle andre personalegrupper i teamet, så arbejdet afvikles smidigt og effektivt Intensiv Medicin Efter 1 år i afdelingen forventer vi, at du selvstændigt er i stand til at vurdere og behandle følgende hos voksne patienter i afdelingen: væske- og smerteterapi til patienter der kræver forlænget postoperativ, behandlingsplan for forgiftninger og mindre traumer, respirationsunderstøttende terapi til KOLpatienter o. lign. Vi forventer også, at du opnår indgående kendskab til afdelingens apparatur og er i stand til at anvende dette mest hensigtsmæssigt erhverver dig kendskab til respiratorterapi og er i stand til at iværksætte denne terapi på egen vurdering af patienternes respiratoriske tilstand opnår basalt kendskab til understøttende inotropibehandling af akutte tilstande med påvirket cirkulation er i stand til at vurdere de patienter, der indlægges på afdelingen med hensyn til respiration, bevidsthed, væskebalance og cirkulation Side 9 af 15 sider

10 er i stand til at starte livreddende behandling af alle patientkategorier, der indlægges i afdelingen er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at kalde hjælp fra ældre kollega Det akutte beredskab Vagthavende reservelæge på anæstesiafdelingen, vil blive kaldt til alle dårlige patienter på hele sygehuset. Det kan være patienter med ændret bevidsthedsniveau, respirationsinsufficiens, kramper m.m. Derudover kaldes du til skadestuen ved indkomne bevidstløse patienter og til patienter med større traumer. Ved de fleste af ovennævnte kald tilkaldes reservelægen sammen med en anæstesisygeplejerske. Hjertestop- og traumekald foregår via et centralt kald, hvor der samtidigt kaldes et fastlagt team af sygehuspersonale. Det forventes, at du efter 1 år i afdelingen Kan vurdere og initiere behandling af akutte patienter Vurdere om patienten skal overflyttes til intensiv afdeling Kan deltage i teamet omkring genoplivning også som teamleder under supervision Kan påbegynde genoplivning af nyfødte Har indgående kendskab til det monitorerings- og behandlingsudstyr der er til rådighed på de forskellige behandlingssteder Har indgående kendskab til sygehusets traumemanual og katastrofeplan. Er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at tilkalde hjælp fra ældre kollega Præhospitalsbehandling Du kan som reservelæge deltage i sygehusets udrykningshold, der aktuelt kun aktiveres i særlige situationer (eksempelvis ved fastklemte) Transport Det forventes at du efter 1 år i afdelingen er i stand til at vurdere om patienter er transportable, både inden for HS i forbindelse med undersøgelser og udenfor ved overflytning til andre hospitaler. Samtidig skal du efter 1 år i afdelingen være i stand til at vurdere hvilke ledsagere der skal med på transport. Regionen har en separat transport organisation, der varetager transport af langt hovedparten af de kritisk syge, dog således at du kan blive sendt ud som deltager i en absolut uopsættelig transport, således f.eks. patienter med akut rumperet abdominalt aortaaneurisme, blødende aneurisme på cerebralarterie samt thoraxog neurotraumepatienter Smertebehandling og palliativ medicin I det daglige arbejde med anæstesi skal du ordinere postoperativ smertestillende behandling. Ordinationerne videregives til personalet på opvågningsafdelingen og sengeafdelingen. Det forventes, at du kan opstille smertebehandlingsplan for alle kategorier af postoperative smertetilstande efter at have været i afdelingen i 1 år. Planlægning og udførelse af kronisk smertebehandling varetages i samråd med en af afdelingens speciallæger. Efter 1 år forventes det, at du har erhvervet basal viden om kronisk smertebehandling. Side 10 af 15 sider

11 4.2 ANSVAR FOR LÆRING Vi vil på afdelingen give dig muligheden og rammerne for læring, men det endelige ansvar for, at du opnår kompetence, ligger hos dig selv. Vi forventer, at du med udgangspunkt i afdelingens generelle uddannelsesplan formulerer dine egne uddannelsesmål med hjælp fra målbeskrivelsen og porteføljen og er i stand til at omsætte læringsmålene til din egen uddannelsesplan og læringsrapporter i tæt samarbejde med din vejleder. Afdelingen har udarbejdet en generel uddannelsesplan, som indeholder en matrice til hjælp til at udvirke din uddannelsesplan aktivt og engageret opsøger uddannelsessituationer er bevidst om og interesseret i egen læring Vi tilbyder at vejlederen Fremlægger afdelingens muligheder for at læring kan ske afstemt efter dit aktuelle standpunkt og dine formulerede behov. Vi forventer, at du sammen med din vejleder Fastsætter læringsmål og bruger uddannelsesplan Udarbejder din individuelle uddannelsesplan ud fra dine formulerede behov og afdelingens muligheder Løbende justerer den udarbejdede uddannelsesplan Den uddannelsesansvarlige overlæge har sammen med den administrerende overlæge det overordnede ansvar for uddannelsen i afdelingen. Se sundhedsstyrelsens pjece: Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse fra 1998.(www.sst.dk) 4.3 PÆDAGOGISKE METODER Vi anvender målbeskrivelsen, porteføljen og dette uddannelsesprogram som fundament for den kliniske oplæring Bed-side undervisning Instruktion & supervision mesterlære På anæstesiafdelingen har vi den overbevisning, at læring opstår i det daglige arbejde med patienterne. Vi mener derfor, at hovedvægten i oplæringen sker gennem instruktion og supervision i det kliniske arbejde en form for mesterlære med mange mestre, idet det ikke kun er din vejleder, der kan oplære dig. Alle afdelingens læger deltager i din oplæring ligesom erfarne anæstesisygeplejersker og intensiv sygeplejersker kan forestå en del af din oplæring. Arbejdstilrettelæggelsen grib chancen Vi bestræber os på at gribe alle de situationer, det daglige arbejde byder på til oplæring. I arbejdstilrettelæggelsen vil der i videst mulig omfang blive taget hensyn til, hvor du lige nu befinder dig og hvad du har brug for at lære nu. Side 11 af 15 sider

12 Individuel uddannelsesplan: I løbet af den første måneds ansættelse skal du, eventuelt sammen med din kliniske vejleder, udarbejde en individuel uddannelsesplan baseret på din hidtidige erfaring, målbeskrivelsen, dine læringsbehov og afdelingens muligheder for oplæring. Denne uddannelsesplan justeres løbende. Afdelingen imødeser en offentliggørelse af uddannelsesplanen i konferencelokalet. Feed-back Du vil løbende modtage feed-back på dit daglige arbejde, ligesom evalueringssamtalerne bruges til at give feed-back på din udvikling og på afdelingens læringsmiljø. Selvstudium. Afdelingen udlåner relevante basale anæstesibøger til alle yngre læger. Det forventes, at du selv i løbet af året læser relevante afsnit i disse bøger. Din rolle som underviser Det forventes, at du aktivt deltager i undervisningen af dine kolleger ved tirsdagsundervisningen(30 minutter) og i planlægningen af denne. Hvis du er interesseret etablerer afdelingen gerne kontakten til Regionens uddannelsesinstitutioner med henblik på at indgå aftaler om undervisning eksternt. Kompetencemåling og erfaringsregistrering Vi anvender kompetencemåling og erfaringsregistrering (begge nøje beskrevet i målbeskrivelsen og porteføljen) på afdelingen, for at du løbende kan holde dig ajour med din uddannelses forløb. En del af kompetencemålingen vil bestå af skriftlige opgaver som beskrevet i porteføljen. Simulation: Kursus aktiviteten i introduktionsuddannelsen er p.t. under revision, således at flere af kurserne ændres til "også at indeholde simulation" eller "simulationsbaserede kurser". Færdighedstræning: I 2009 indfører specialet anæstesiologi i videreuddannelsesregion Nord færdighedstræning i introduktionsuddannelsen i procedurerne: Luftvejshåndtering af voksne, spinal anæstesianlæggelse, epidural anæstesi-/kateteranlæggelse, UL vejledt CVK anlæggelse og arterie radialis punktur/kateteranlæggelse. Yderligere beskrivelse heraf finder du i: Appendiks for færdighedstræning i den anæstesiologiske introduktionsuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Skemalagt undervisning Staffmeeting udvalgte tirsdage Cirka en gang om måneden er der staffmeeting for alle sygehusets ansatte læger. Sygehusets afdelinger står på skift for møderne. Tirsdagsundervisning øvrige tirsdag : Her undervises i forskellige emner med relevans for anæstesipersonale. Undervisere er afdelingens læger. Også du vil blive bedt om at undervise i relevant emne. Side 12 af 15 sider

13 Tirdags-morgen møderne arrangeres af afdelingens læger. Den uddannelseskoordinerende yngre læge er ansvarlig for planlægningen. Konferencer morgenkonference i afdelingens konferencerum ved intensiv afdeling. Kort konference om sidste døgns vagt. Alle læger deltager Intensiv konference planlægningskonference morgendagens operationsprogram og gennemgang af morgendagens operationspatienter. Her deltager alle anæstesilæger, hvis det er muligt, samt afdelingssygeplejerske fra anæstesiafdelingen. Alle anæstesijournaler bliver gennemgået gerne af den læge der har talt med patienten. Samtlige patienter til anæstesi, ses af anæstesilæge og meldes klar til anæstesi af anæstesilæge. Kurser I videreuddannelsesregion Nord afholdes 7 regionale introduktionskurser for introduktionsreservelæger i anæstesiologi. I kurserne deltager alle læger fra regionen. Kurserne afholdes 1 gang årligt. Følgende kurser tilbydes pr. februar 2009: Respirationsunderstøttende terapi (Randers, nu simulationskursus v. Færdighedslab., Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus). Akut patientmodtagelse (Viborg, laves om til simulationskursus) Praktisk farmakologi (Hjørring) Præhospitalsbehandling, akut medicin og patienttransport (Randers, laves om til simulationskursus) Væske- elektrolyt og ernæring (Hospitalsenhed Vest, Regionshospitalet Herning) Hæmodynamik (Hospitalsenhed Vest, Regionshospitalet Holstebro) Smertebehandling og regional anæstesi (Silkeborg og ændres måske til "hands on") Kurserne er gratis. Du får tjenestefri med løn til deltagelse i kurserne. Du kan søge om kørselsgodtgørelse. Kurserne afholdes som endagskurser på de forskellige sygehuse i videreuddannelsesregionen (omfatter såvel Region Midtjylland som Region Nordjylland) på skift. Ansøgning om kursusdeltagelse fremsendes betids til afdelingsledelsen på særligt ansøgningsskema, der findes på afdelingens sekretariat Selvstudium og litteraturliste For at få udbytte af din uddannelse på afdelingen kræves at du selv læser relevant litteratur. Nedenfor er angivet relevant litteratur samt hvor du har adgang til litteraturen. Der er desuden adgang til Medline, på reservelægekontoret, med mulighed for udskrift af artikler. Mogensen JV, Andersen TV: Anæstesi. 3. udgave, Fadl s forlag 2007, fremsendes inden ansættelsen Følgende bøger kan udlånes ved behov fra afdelingen: o Mogensen JV, Andersen TV: Anæstesi. 2. udgave, Fadl s forlag o Engqvist, A: Rationel væske-, elektrolytbehandling og ernæring. Munksgaard o Heslet, L: Klinisk regional analgesi. Side 13 af 15 sider

14 o Eriksen J. et al: Praktisk klinisk smertebehandling. Munksgaard Instrukser: Region Nordjylland har et fælles elektronisk instrukssystem. Systemet er tilgængeligt på Regionens intranet på adressen: Såfremt du har været ansat i regionen i nyere tid vil du være bekendt med instrukssystemet. Fagbøger Anæstesiafdelingens bibliotek er i uddannelserummet på anæstesiafdelingen samt rundt omkring på lægekontorerne. Her findes en lang række anæstesiologiske, intensive og øvrige medicinske lærebøger. Sygehusets fagbibliotek har åbent man-fre Bibliotekarerne er behjælpelige med søgning og fremskaffelse af litteratur. Tidsskrifter Via PCére på sygehusenes intranet (Regionens intranet) er der adgang til diverse ressourcer på internettet. Du får brugernavne og adgangskoder hos vore sekretærer, der vil have det klart til dig, snarest efter at du er påbegyndt ansættelsen. Intranet adressen er herfra visiteres du til MD Consultants online bibliotek samt DEFF- net (Dansk Elektronisk Forsknings Bibliotek). Din rolle som underviser Det forventes, at du aktivt deltager i undervisningen af dine kolleger på morgenkonferencens 10-min. og ved tirsdagsundervisningen. Der vil efter ønske være mulighed for at deltage i undervisning af ambulancereddere, anæstesisygeplejersker og intensivsygeplejersker under uddannelse. 5. Evalueringsstrategi Vurderingen af den uddannelsessøgende foregår kontinuerligt under uddannelsen og har til formål at fremme indlæringen og i sidste ende at dokumentere kompetenceerhvervelsen. Evalueringsstrategien er den i DASAIM s målbeskrivelse anbefalede: Specifikke kompetencevurderinger. Kan foretages af afdelingens overlæger og af læger i bagvagtslaget. En generel vurdering, som baseres på den uddannelsessøgendes handlings- og væremåde. Foretages af vejlederen ved evalueringssamtalerne efter 6 og 12 måneder. Cusumscoring og erfaringsregistrering. Føres løbende af den uddannelsessøgende. Side 14 af 15 sider

15 Evalueringssamtaler. Foretages af vejlederen. Den uddannelsessøgende vil afholde minimum tre samtaler med vejlederen og herudover ad hoc vejleder samtaler: Introduktionssamtale, hvorunder den individuelle uddannelsesplan aftales og erhvervelse af kompetencer planlægges. Midtvejssamtale, hvor uddannelsesplanen evalueres og eventuelt korrigeres. Vejlederen foretager den generelle vurdering af den uddannelsessøgende, og i fællesskab kan der sættes mål for evt. udvikling og forbedring. Vejleder skal evaluere, hvor langt den uddannelsessøgende er i opnåelse af de specifikke kompetencer. Opnåede kompetencer ajourføres i tjeklisten. Der aftales eventuelle yderligere samtaler. Er der problemer i uddannelsesforløbet, skal der senest gøres opmærksom på det ved midtvejssamtalen. Slutevalueringssamtale, hvor den uddannelsessøgende får certificeret erfaringsregistrering og beståede specifikke kompetencer. Vejlederen foretager den generelle vurdering af den uddannelsessøgende. Alle opnåede kompetencer ajourføres i tjeklisten. Den uddannelsesansvarlige overlæge attesterer den samlede vurdering for introduktionsuddannelsen (findes bagerst i porteføljen). 6. Evaluering af uddannelsesstedet Evalueringen af afdelingen og uddannelsen tjener det formål at indhente information om den uddannelsessøgendes opfattelse af kvaliteten af uddannelseselementet, vedkommende har gennemført. Evalueringerne vil danne udgangspunkt for en løbende forbedring og justering af uddannelsestilbuddene. Evalueringen af anæstesiafdelingen foretages elektronisk via Yderligere oplysninger kan du bl.a. finde på Men sammen med dette introduktionsmateriale har du også fået tilsendt Sundhedsstyrelsens skemaer til brug ved vejledersamtalerne. (Skema A, AP, B, BP, C, CS, D og E). Slutevalueringsskemaerne D og E er evaluering af uddannelsesstedet (www.evaluer.dk) Indtil videre afleveres disse til den uddannelsesansvarlige overlæge, som efter anonymisering fremsender dem til cheflægen. Skemaerne gennemgås af en evalueringsgruppe, og de sendes herefter til videreuddannelsessekretariatet i regionen. Resultater fra de sidste år kan ses ved henvendelse til cheflægens sekretariat. Resultatet fra anæstesiafdelingen kan ses ved henvendelse til den uddannelsesansvarlige overlæge. Ud over disse skemaer findes der bagest i porteføljen skemaer til evaluering af målbeskrivelse og portefølje. Disse skemaer bedes afleveret til den uddannelsesansvarlige overlæge som videresender dem til DASAIM s videreuddannelsesudvalg. De danner baggrund for forbedring af såvel målbeskrivelse som portefølje. Afdelingens uddannelsesmiljø og indsats vurderes ved ekstern evaluering gennem den af sundhedsstyrelsen instituerede inspektorordning. Se mere om denne på 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse Alle afdelingens læger fungerer som daglige kliniske vejledere. Vejledning foregår kontinuerligt som en del af den daglige kliniske praksis. Du får tildelt en formel klinisk vejleder. Med din kliniske vejleder skal du som minimum gennemføre introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtale. Din kliniske vejleder vil følge dig i din kompetenceudvikling og vil ved samtaler hjælpe dig til at reflektere over egen læring. Hertil anvendes porteføljens programmer til cusumscore og erfaringsregistrering samt skemaer til uddannelsesplan og rapport over egen læring. Ansvaret for at den daglige kliniske vejledning og evaluering gennemføres i afdelingen er hos den uddannelsesansvarlige overlæge. Vejledningen vil leve op til beskrivelsen i pjecen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse, Sundhedsstyrelsen Pjecen kan findes på Side 15 af 15 sider

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Holstebro Centralsygehus 1 Peter Ekeløf, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital Region Hovedstaden 30 januar 2008 Version gældende fra: Revideres senest: Ansvarlig: Godkendelse: v.1.01 29 januar 2008 29 januar

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Herning Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Herning Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Herning Centralsygehus 1 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

UDDANNELESESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Randers Centralsygehus

UDDANNELESESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Randers Centralsygehus UDDANNELESESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Randers Centralsygehus Peter Mouridsen, uddannelsesansvarlig overlæge November 2003 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE ANÆSTESIOLOGISK AFDELING SYGEHUS SØNDERJYLLAND SØNDERBORG - ÅBENRÅ Efterår 2009 Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge. Gunhild Kjærgaard-Andersen, uddannelseskoordinerende

Læs mere

1. Indledning Præsentation af kompetenceudvikling 6

1. Indledning Præsentation af kompetenceudvikling 6 Kjeld Asbjørn Jensen, uddannelsesansvarlig overlæge, PhD Januar 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Uddannelsesprogram. for læger i introduktionsstilling. Anæstesiologisk Afdeling. Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt.

Uddannelsesprogram. for læger i introduktionsstilling. Anæstesiologisk Afdeling. Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt. Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling på Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt April 2016 Læge: Vejleder: Hans Mandøe, uddannelsesansvarlig overlæge

Læs mere

Anæstesiologisk afdeling.

Anæstesiologisk afdeling. Anæstesiologisk afdeling. Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling. Udgave: August 07 Læge: Vejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk Intensiv afdeling V OUH Svendborg Sygehus Maj 2015 Læge: Hovedvejleder: Vibeke Westphal, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH Svendborg Sygehus,

Læs mere

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6 Bente Malling, uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE Januar 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning 3 2.1.2

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Side Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling ved Sygehus Lillebælt Kolding Januar 2014 Læge: Hovedvejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hospitalsenheden Horsens Anæstesiologisk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2005 19/2 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7

UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7 UDDANNELSESPROGRAM HOVEDUDDANNELSEN ANÆSTESIOLOGI BLOK 7 Blok 7: Omfatter ansættelse på Anæstesisektor Nordjylland, Aalborg universitetshospital Randers Centralsygehus Programmet er udarbejdet af: Afdelingslæge

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI INTRODUKTIONSUDDANNELSE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk center Sygehus Sønderjylland Marts 2014 Læge: Hovedvejleder: Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Sønderjylland, marts 2014

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

MÅLBESKRIVELSE FOR ANÆSTESIOLOGI D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin SPECIALLÆGEUDDANNELSEN N I INTRODUKTIONSUDDANNELSE

MÅLBESKRIVELSE FOR ANÆSTESIOLOGI D A S A I M. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin SPECIALLÆGEUDDANNELSEN N I INTRODUKTIONSUDDANNELSE MÅLBESKRIVELSE FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN N I ANÆSTESIOLOGI INTRODUKTIONSUDDANNELSE SE D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i anæstesiologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro UDDANNELSES PROGRAM Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Februar 2009 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning UDDANNELSES PROGRAM Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Herning Februar 2009 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx

Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling på Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Hans Mandøe, uddannelsesansvarlig overlæge 1 af 15 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Målbeskrivelse. Maj 2007

Målbeskrivelse. Maj 2007 INTRODUKTIONSUDDANNELSEN I ANÆSTESIOLOGI Målbeskrivelse Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1. INDLEDNING 4 1.1 Specialet anæstesiologi 4 1.2 Introduktionsuddannelsen i anæstesiologi 4 2. MÅL 5 2.1

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-Intensiv afd. I - afsnit T-anæstesi Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Astrid Soldal, uddannelsesansvarlig overlæge

Astrid Soldal, uddannelsesansvarlig overlæge Astrid Soldal, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning 3 2.1.2 Intensiv

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Anæstesiologi. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Anæstesiologi. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Anæstesiologi Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 11. juni 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere