Udvalget for Erhverv og Kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 686. Til efterretning Til orientering Dialogmøde med bestyrelsen for Haderslev Idrætscenter Budget (genoptagelse) Beretning nr. 6 - afsluttende revision for året Pensionsforpligtelse til tjenestemænd Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt Udviklingspuljen: Arkitekthonorar Teatret Møllen Udviklingspuljen: Facilitetsudvikling Bidrag til debat om fremtidig anvendelse af slagterigrunden i Vojens Bispens Brugerråd - vedtægtsændring Projektansøgning Eventuelt

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIHAJP / 06/17018 Referat fra Haderslev Erhvervsråds bestyrelsesmøde 27. august 2009 på UCH Danmarks Teaterforening inviterer til teaterseminar november 2009 i Hjørring Sceneliv - september 2009 # 07 Den Sønderjyske Kulturaftale inviterer til en inspirations-event omkring Streetmekka i Flensburg 26. september Til orientering DIHAJP / 06/17018 Præsentation af isarenaprojekter sker den 28. september fra kl. 13 Status tribunebyggeri ved HIC Aftale DHF om damelandsholdstræningskamp i uge 42 i Haderslev Den grønne kile - optages som sag på det kommende udvalgsmøde Kommuneplankatalog - søges behandlet på det kommende udvalgsmøde Haderslev Kommune deltager i nyt projekt om indberetning af digitale kommuneplaner til sammen med KL, andre kommuner og By- og Landskabsstyrelsen Kommende møde mellem Byrådet og Haderslev Landdistrikter er fastlagt til onsdag den 23. september kl :30 Byanalyse fra Region Syddanmark om byliv, service og kultur

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Dialogmøde med bestyrelsen for Haderslev Idrætscenter DIJMHA / 06/14180 Der afholdes dialogmøde med Bestyrelsen for Haderslev Idrætscenter. Bestyrelsen ønsker at informere og involvere udvalgets medlemmer i HIC s arbejde og udfordringer, så HIC også fremadrettet kan være et kraftcenter og udstillingsvindue for Haderslev Kommunes initiativer som idræts- og kulturkommune. Blandt emnerne er Haderslev Idrætscenter som kraftcenter for idræt, fritid og konference Indkvarteringsmuligheder ved HIC Tribuneudvidelse på Haderslev Stadion Haderslev Idrætscenter som kommunens sundheds-kraftcenter Budgetmæssige udfordringer omkring Haderslev Idrætscenter Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 14. september 2009 Jørn Mejer/ Jørgen Smed Bilag SV: Bilag til udvalgsmøde - Bestyrelsens møde med Udvalget for Erhverv og Kulturservice.doc (834711) SV: Bilag til udvalgsmøde - Virksomhedsplan 2009.doc (834708) SV: Bilag til udvalgsmøde - Samarbejdsaftale mellem HIC og Haderslev Kommune.doc (834712) SV: Bilag til udvalgsmøde - Anlægsønsker til 2010 budget.doc (834710) SV: Bilag til udvalgsmøde - Kommentarer vedr. stadionudvidelse.doc (834713) SV: Bilag til udvalgsmøde - Konference og squash.jpg (834718) SV: Bilag til udvalgsmøde - Konference.jpg (834719)

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1154 Erhvervs- og kulturservice indstiller, at: Dialogmødet gennemføres. Dialogmødet blev gennemført. Fra bestyrelsen for Haderslev Idrætscenter deltog: Svend-Aage Dyrholm Sven Christensen, Preben Højberg Nielsen, og Erik Hørlyk Fra Haderslev Idrætscenter deltog: Jørgen Smed. Udvalget for Erhverv og Kultur besluttede, at der arbejdes hen imod en 4-årig driftsaftale med Haderslev Idrætscenter Budget (genoptagelse) DIBITW / 09/14304 Udvalget for Erhverv og Kultur blev på mødet den 8. juni 2009 præsenteret for Økonomiudvalget budgetoplæg for Udvalget for Erhverv og Kultur har i 2010 et nettodriftsbudget på 99,322 mio. kr. stigende til 106,668 mio. kr. i Der må ikke ske overskridelser af disse budgetrammer jævnfør bestemmelserne i Den Decentrale Model. Administrationen har samlet op på tidligere ændringsforslag og - overvejelser, og der er fra den borgerlige gruppe fremkommet nogle udvidelsesønsker / reduktionsforslag til driftsbudgettet. De enkelte ønsker er beskrevet på de vedlagte skemaer. Såfremt udvalget ønsker at imødekomme disse - eller nogle af disse - udvidelsesønsker, skal der samtidig findes tilsvarende finansiering, sådan at den samlede budgetramme ikke ændres, jævnfør ovenfor. Det budget, som udvalget ender ud med på mødet den 22. juni er at betragte som det budgetforslag, som vil blive fremsendt til Økonomiudvalget til behandling i august 2009.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1155 Procedure Beslutningen om Udvalget for Erhverv og Kulturs budget fremsendes til Intern Service Økonomi inden udgangen af juni måned ISØ koordinerer herefter samtlige udvalgs budgetforslag og fremlægger en samlet sag for Økonomiudvalget den 17. august Willy Feddersen Bilag Ændret PL (834613) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget udarbejder budgetforslag Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Bent K. Andersen. Uwe Jessen forlod mødet kl. 17:30 og deltog ikke i behandling af sag nr.648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656 og 657. Budgetforslag udarbejdet. Supplerende sagsfremstilling Ultimo juni 2009 blev Udvalget for Erhverv og Kulturs budgetforslag for afleveret til videre behandling i Økonomiudvalget. Budgetforslaget er vedlagt som bilag (A1, A2 og E1). På det seneste møde den 22. juni 2009 blev udvalget præsenteret for en oversigt over diverse udvidelsesønsker på driften. Denne oversigt er blevet ajourført med yderligere udvidelsesønsker, og er derfor vedlagt som bilag igen. Såfremt udvalget beslutter at imødekomme ét eller flere af udvidelsesønskerne, skal der samtidig findes reduktioner andre steder indenfor udvalgets budgetramme, jf. reglerne i den decentrale model. : Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget fortsætter drøftelsen af budget

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1156 Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget fortsatte drøftelsen af budget Supplerende sagsfremstilling Der er afholdt budgetseminar den 20. august Udvalget foretager en kort opfølgning på dette og fortsætter drøftelsen af budget Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at: Udvalget fortsætter drøftelsen af budget Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Budgetdrøftelserne genoptages på det kommende udvalgsmøde. Supplerende sagsfremstilling Kommunernes Landsforening har ændret skønnet over udviklingen i de kommunale priser og lønninger (PL), hvilket har bevirket, at Haderslev Kommunes budgetter er blevet reduceret med 0,3% fra For Udvalget for Erhverv og Kulturs vedkommende betyder dette en reduktion på kr. pr. år. Udvalget skal træffe en principbeslutning om, hvorledes reduktionen ønskes udmøntet. Årsagen til, at der alene er tale om en principbeslutning er, at Intern Service forventer, at der vil komme endnu en ændring af PL-skønnet inden budgetvedtagelsen i oktober. P.t. er reduktionen placeret på udvalgets såkaldte 6.99-konto. Intern Service anbefaler, at reduktionen bliver stående på 6.99-kontoen og afventer den endelige størrelse heraf inden en endelig udmøntning foretages. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at: Udvalget træffer beslutning om, hvordan reduktionen skal udmøntes. Udvalget tager stilling til udmøntningen efter den endelige budgetfastlæggelse.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Beretning nr. 6 - afsluttende revision for året 2008 DIBITW / 09/85 Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 6 vedrørende afsluttende revision for året Beretningen er vedlagt som bilag. På Udvalget for Erhverv og Kulturs område indeholder beretningen ikke forhold, som har givet anledning til bemærkninger. Procedure Udvalgets beslutning fremsendes til Byrådssekretariatet, som udarbejder en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet. Birthe Wolf, Erhvervs- og Kulturservice Bilag Revisionsberetning nr. 6 - afsluttende revision 2008 (834552) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at beretningen drøftes. Taget til efterretning Pensionsforpligtelse til tjenestemænd DIBITW / 09/12542 En af de større økonomiske udfordringer på Udvalget for Erhverv og Kulturs område er en stigende udgift til de tjenestemænd, som går på pension. Problemstillingen har været forelagt udvalget både i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. marts og pr. 30. juni 2009, samt præsenteret for det samlede Byråd på budgetseminaret den 20. august 2009 af udvalgsformanden.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1158 I 2009 er det beregnet, at Udvalget for Erhverv og Kultur vil have en ufinansieret udgift på ca kr., hvoraf de godt kr. er oparbejdet underskud fra tidligere år. Direktionen godkendte på sit møde den 11. august 2009, pkt. 158, at der i indeværende år etableres en central pulje på 5,5 mio. kr. til imødekommelse af denne type udfordringer. Puljen etableres ved, at alle udvalg bidrager til puljen med et beløb svarende til forskellen i afregningssatsen til Sampension fra 2008 til Denne forskel er nemlig blevet tilført for meget til pensionsbudgetterne i Intern Service Økonomi har beregnet, at Udvalget for Erhverv og Kulturs bidrag til denne centrale pulje udgør 0,666 mio. kr. Modsat vil udvalget blive kompenseret for sin økonomiske udfordring i 2009 på 0,900 mio. kr. Samlet er der altså tale om en netto tillægsbevilling til udvalget på 0,234 mio. kr. Hvad angår overslagsårene , så besluttede Direktionen på mødet den 11. august 2009 at udskyde opgaven til foråret 2010, sådan at resultatet kan indgå i budgetoplægget for Problemstillingerne er uddybende beskrevet i vedlagte notat. Økonomiske forhold TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Beløb i kr. D Drift A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Central pulje til tjenestemandspension - Drift serviceramme D ØK I ALT Finansiering via: Drift serviceramme D UBF -514 Drift serviceramme D UEK 234 Drift serviceramme D AU -278 Drift serviceramme D UTM -613 Drift serviceramme D VU Drift serviceramme D SU -58 Drift serviceramme D ØK I ALT Kassebeholdningen F angiver udgifter og - angiver indtægter

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1159 Procedure Sagen behandles i alle udvalg, og herefter samlet i Økonomiudvalget og evt. Byrådet. Birthe Wolf, Erhvervs- og Kulturservice Bilag Notat vedr. udgifter til tjenestemandspensionister (834489) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at tillægsbevilling på 0,234 mio. kr. til Udvalget for Erhverv og Kultur, som fremgår af bevillingspåtegningen, godkendes, og at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og evt. Byrådet. Godkendt Teatret Møllen: Fornyelse af egnsteaterkontrakt DIJMHA / 08/1840 Erhvervs- og Kulturservice fremlægger egnsteaterkontrakt til godkendelse. Refusionsprocenten er for 2010 fastlagt til minimum 37%, og er ukendt for de efterfølgende år. Byrådet vedtog i sit møde den 30. marts 2009 forslag til ny egnsteaterkontrakt - udarbejdet med udgangspunkt i et nettobidrag fra Haderslev Kommune på 2,5 mio.kr. fra 2010, og med en statslig refusionsprocent på 50%. Den 1. maj udmeldte Kunststyrelsen refusionsprocenten for 2010, der efter indførelsen af rammestyring fra 2007 er flydende alt efter antallet af godkendte egnsteatre. Refusionsprocenten for 2010 er udmeldt til 37%, hvilket betyder, at Haderslev Kommune får refunderet 37% af det tilskud kommunen yder til Teatret Møllen. Det betyder også, at den fremtidige nettoudgift fra og med 2011 er uafklaret.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1160 Udvalget for Erhverv og Kultur har drøftet sagen på flere møder, der har været tiltag til et landsdækkende protestmøde, der er lavet protestskrivelse til kulturministeren og rundt om i egnsteaterkommunerne arbejdes der stadig på at få ændret proceduren og afregningsprocenten. Sagen bringes nu op igen, da Teatret Møllen har behov for at kende sit budget for 2010, og Kunststyrelsen skal desuden godkende egnsteaterkontrakten. Der er derfor udarbejdet nyt forslag til kontrakt, hvor den vedtagne nettoudgift på 2,5 mio. kr. fra 2010 er indarbejdet. Teatret Møllen har sideløbende ansøgt om tilskud til et kirkespil i 2011, og foreslår at et evt. tilskud indarbejdes i egnsteaterkontrakten med henblik på at opnå statslig medfinansiering af kirkespillet. Økonomiske forhold Økonomien i egnsteaterkontrakten er som følger: (hele kr.) Haderslev Kommune Statstilskud I alt Nettoudgift for Haderslev Kommune ved 37% refusion: kr. (2010) Nettoudgift for Haderslev Kommune ved 40% refusion: kr. (2010) Med tilskud til kirkespil er økonomien som følger: (hele kr.) Haderslev Kommune Statstilskud I alt Nettoudgift for Haderslev Kommune ved 37% refusion: kr. (2010) Nettoudgift for Haderslev Kommune ved 40% refusion: kr. (2010) Juridiske aspekter Egnsteatret Møllen er en selvejende institution, der er støttet af Haderslev Kommune og staten. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 14. september og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Den godkendte kontrakt fremsendes derefter til Kunststyrelsen. Jørn Mejer

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1161 Bilag Forslag til ny egnsteaterkontrakt med Teatret Mølllen (827711) Ansøgning om støtte til Kirkespil 2011 (827685) Erhvervs- og kulturservice indstiller, at: Forslag til egnsteaterkontrakt for årene godkendes med en refusionsprocent på 37 Kommende års eventuelle ændringer i refusionsprocenten i opad eller nedadgående retning afbalanceres inden for budgettet for Kultur- og Fritidsområdet Ansøgningen om støtte til kirkespil indgår i arbejdet med budget Udvalget godkendte indstillingen med følgende bemærkninger: Der skal i kontrakten ske en præcisering af Haderslev Kommunes nettoudgift i ved en refusionsprocent på 37, hvilket fremgår af denne tabel: (hele kr.) Haderslev Kommune Refusion 37% Nettoudgift Haderslev Kommune Tabellen indarbejdes i egnsteaterkontraktens 6 Økonomi. Stillingtagen til eventuelt tilskud til kirkespil indgår i budgetlægningen for Udviklingspuljen: Arkitekthonorar Teatret Møllen DIULHA / 07/24520

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1162 Teatret Møllen har i nogen tid arbejdet med mulighederne for at etablere en anneksscene i Haderslev. Derfor søges der nu om midler til dækning af udgifter forbundet med udarbejdelsen af en visionsplan for Teatret Møllens anvendelse af Slotsgade 33 (Borgerforeningen) til nyt teaterhus. Der ansøges om kr. fra udvalgets udviklingspulje til dækning af arkitekthonorar for visionsplanen. I undersøgelsen indgår dispositionsforslag for ejendommen Slotsgade 33 omfattende forhus, sidehus og baghus. Formålet opfylder kriterierne for tildeling af midler fra udviklingspuljen. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 14. september Ulla Haahr Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at: udvalget bevilger kr. til formålet fra udviklingspuljen. Godkendt Udviklingspuljen: Facilitetsudvikling DIJMHA / 06/15034 Kultur og Fritid har ansøgt om støtte til det igangsatte arbejde med kortlægning og udvikling af faciliteterne på idræts- og fritidsområdet i Haderslev kommune. Arbejdet er igangsat på baggrund af vedtagelsen af idrætspolitikken og udvalgets godkendelse af kommissorium for facilitetsudvikling den 25. maj Formålet med facilitetsudviklingen er at tilvejebringe en redegørelse for alle kommunens faciliteter på idræts- og fritidsområdet, og sammenholde med eksisterende såvel som kommende brugsmønstre

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1163 og trends. Alt for at tilvejebringe et materiale der kan danne baggrund for optimering og disponering af kommunens bygninger og anlæg til idræts- og fritidsbrug. Ansøgningen opfylder kriterierne for tildeling af midler fra udviklingspuljen. Ansøgningen har fået fornyet aktualitet i forbindelse med Haderslev Kommunes ansøgning om at blive breddeidrætskommune. Økonomiske forhold Der ansøges om kr. til kortlægning af området, udarbejdelse af status og fremtid, brugerundersøgelse, layout, trykning og møder. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 14. september 2009 Jørn Mejer Bilag Ansøgning til udviklingspuljen (834472) Kommissorium for facilitetsudvikling (712521) 1. møde vedr. facilitetsudvikling aug (832118) Erhvervs- og kulturservice indstiller at: Udvalget bevilger kr. til formålet fra udviklingspuljen. Ansøgningen om midler til facilitetsudvikling afventer vedtagelsen af budget Bidrag til debat om fremtidig anvendelse af slagterigrunden i Vojens DICBDU / 09/22926 I forbindelse med den igangsatte debat om den fremtidige benyttelse af slagterigrunden i Vojens, er der foretaget en vurdering af

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1164 muligheder og ønsker på arealet. Vurderingen er foretaget på baggrund af indhøstet erfaring i forbindelse med den planlagte is-arena, drøftelser med tidligere med brugere, der giver afkald på udendørs faciliteter i denne forbindelse, drøftelser med ledelsen af Vojens Hallerne, samt bud på kommende behov i området. Christian Duus Bilag Bidrag til debat om slagterigrunden i Vojens (834812) Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at udvalget diskuterer oplægget, og fremsender ideer til debatten om den fremtidige benyttelse af slagterigrunden i Vojens. Godkendt Bispens Brugerråd - vedtægtsændring DILIJO / 07/963 Bispens Brugerråd består af i alt ni medlemmer fra henholdsvis arkivet, biblioteket og aktivitetshuset. Bispens Brugerråd har senest afholdt årsmøde i marts På årsmødet var der ikke kandidater nok til at besætte de vakante pladser i Bispens Bruggerråd, og der er fortsat 2 vakante pladser i Brugerrådet. For at imødegå denne situation, stiller Bispens Brugerråd forslag om en vedtægtsændring. Ændringen betyder, at vedtægternes 3 suppleres med følgende: I tilfælde af, at der ikke på årsmødet kan udpeges repræsentanter til vakante pladser i Brugerrådet, er Brugerrådet bemyndiget til løbende at finde nye medlemmer, som straks indtræder i Brugerrådet. Disse medlemmer sidder frem til det førstkommende årsmøde og har i øvrigt de samme beføjelser som øvrige medlemmer.

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1165 Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 14. september Ulla Haahr Bilag Vedtægter for Bispens Brugerråd (416065) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at vedtægtsændringen godkendes. Godkendt Projektansøgning DIMONP / 09/22385 I forlængelse af udvalgets møde med Haderslev Idrætsråd den 10. august 2009 har Kultur og Fritid, Sundhedsservice, UC Syd og Idrætsrådet arbejdet med udarbejdelsen af en ansøgning til Kulturministeriet i forhold til at opnå en status som breddeidrætskommune. Ansøgningen fra Haderslev Kommune tager stilling til halvdelen af Breddeidrætsudvalgets 42 forslag til befolkningens muligheder for at deltage i motion og idræt. Den foreløbige ansøgning fremlægges til udvalgets kommentering forinden afsendelse til Kulturministeriet (ansøgningen eftersendes pr. ). Økonomiske forhold Ansøgningens økonomiske grundlag hviler primært på allerede planlagte og finansierede aktiviteter, bortset fra etableringen af idrætsskoler ( kr.), information/ foreningskontor (

17 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1166 kr.) og SkateCity ( kr. på anlæg og kr. på drift) som p.t. ikke er indarbejdet i budget Sundhedsmæssige forhold En status som breddeidrætskommune med de tilsvarende økonomiske muligheder vil afgjort få en positiv virkning på det forebyggende sundhedsarbejde i Haderslev kommune. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 14. september Morten Nørby Poulsen Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at: ansøgningen om at opnå status som breddeidrætskommune drøftes, herunder de enkelte projekter og finansieringen af disse, forinden ansøgningen fremsendes til Kulturministeriet. Godkendt som indstillet Eventuelt DIHAJP / 06/

18 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1167 Referat: Willy Feddersen / Ulla Haahr / Gitte E. Jensen

19 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1168 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-09-2009 Mødested: Vojens Hallerne Starttidspunkt: Kl. 21:24 Sluttidspunkt: Kl. 22:04 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Mødet blev

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Onsdag den 02-07-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Finn Lykkeskov Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 29-09-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksen- og Sundhedsservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 28-05-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 28-05-2009

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand

Læs mere

Byrådet 1. behandling

Byrådet 1. behandling REFERAT Byrådet 1. behandling Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Uwe Jessen, Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Byrådet,

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-11-2007 Mødested: Mødelokale Øst Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 20-11-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-02-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Preben Holmberg Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-09-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 05-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 05-11-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Fredag den 22-08-2008 Mødested: Karl Erik Olesens kontor Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:15 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-04-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 25-08-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Bent Steenberg Olsen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: Ponyklubbens rytterstue, Christiansfeldvej 39A, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Jens Thestrup

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hammelev Hallen Starttidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Allan Emiliussen, John Lauridsen, Karsten Boe og Connie

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 (kl. 18:00 se under bemærkninger) Sluttidspunkt: Kl. 20.30 Afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Kulturudvalget

Kulturudvalget - 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 25-04-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Jan Christensen Bemærkninger: Mødet afsluttet

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT REFERAT

EKSTRAORDINÆRT REFERAT EKSTRAORDINÆRT REFERAT Service MED for de fælles stabe Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: 217 Starttidspunkt: Kl. 14:15 Sluttidspunkt: Kl. 14:45 Afbud: Anne-Mette Michelsen, Carina Bock Møller

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 20-09-2007 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Jan Christensen, Tonny Thomsen, Irene Høgh og Ella Skjellerup Fraværende:

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT REFERAT

EKSTRAORDINÆRT REFERAT EKSTRAORDINÆRT REFERAT Hoved MED Mødedato: Onsdag den 26. oktober 2016 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Afbud: Charlotte Veilskov, Kirsten Mousten, Lise B. Pedersen,

Læs mere

Beredskabskommisionen

Beredskabskommisionen REFERAT Beredskabskommisionen Mødedato: Onsdag den 11-06-2008 Mødested: Solsikkevej 2 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Per Søeberg Fraværende: Bemærkninger: Tillægsaftale Kontrakt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-02-2009 Mødested: Haderslev Rådhus, gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Uwe Jessen, Finn Lykkeskov, Allan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 28-10-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej, Fuglsang Loungen Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: John Lauridsen,

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Mandag den

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Mandag den REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Mandag den 24-08-2009 Mødested: Mødelok. Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Økonomiudvalget Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget Ekstraordinært møde REFERAT Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato: Torsdag den 20-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 20-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-04-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Tonny Thomsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:25 Mødested: Rådhuset, mødelokale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udvalget for Børn og Familie,

Indholdsfortegnelse. Udvalget for Børn og Familie, REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 19-08-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen mødte kl. 17.10

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-08-2008 Mødested: Mødeværelse 219 Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Fredag den 10-10-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 28-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Peter Chr. Jacobsen Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 08-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Onsdag den 30-07-2008 Mødested: Solsikkevej 2 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Peter Rosendahl, Svend Erik Larsen Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Mødedato: Torsdag den Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:42 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Byrådet. Mødedato: Torsdag den Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:42 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 11-10-2007 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:42 Afbud: Bemærkninger: Byrådet, 11-10-2007 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 195. Det

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20-01-2009 Mødested: Kunsthuset, Det Gamle Havnekontor, Jomfrustien 52 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udvalget for Børn og Familie,

Indholdsfortegnelse. Udvalget for Børn og Familie, REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-06-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Morten Finnemann, Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 11-04-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 11-04-2007

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-11-2010 Mødested: Mødelokale Østergade 48, mødelokale 3-2 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:50 Afbud: Birgit Sørensen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-06-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter, mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: John Lauridsen og Connie Andersen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 19-10-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 26-11-2008 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

REFERAT. fra. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. december 2007

REFERAT. fra. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. december 2007 Side 1 af 11 REFERAT fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. december 2007 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2007 - Musikteatret 3. Fremtidig driftsaftale for Tvis Sognegård

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-11-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere