Tilsynsrapport. Specialcenter Skovvang 110 sygeafdeling/boafdeling. Tilsyn med bosteder, Herningvej Holstebro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Specialcenter Skovvang 110 sygeafdeling/boafdeling. Tilsyn med bosteder, Herningvej Holstebro."

Transkript

1 Specialcenter Skovvang 110 sygeafdeling/boafdeling Tilsyn med bosteder, 2017 Bosted Herningvej Holstebro P-nummer: Dato for tilsynet: Tilsynet blev foretaget af: Oversygeplejersker Rikke Wendelbo Selde og Susanne Holst Bendi og overlæge Jan Greve Sagsnr.: /2

2 1. Vurdering Konklusion efter partshøring Styrelsen for patientsikkerhed har modtaget en handleplan d Styrelsen for Patientsikkerhed konstaterer, at nogle målepunkter stadig ikke er bragt i orden, men at den krævede handleplan er tilfredsstillende og afslutter dermed tilsynet. Vurdering efter tilsynsbesøg Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 21. april 2017 vurderet at behandlingsstedet falder i kategorien: Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden Vurderingen af behandlingsstedet er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn. Fund Fund kan ses i oversigten: Fund ved tilsynet Henstillinger Fundene ved tilsynet giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende at ledelsen sikrer, at personalet har mulighed for at overholde instruksen for sundhedsfaglige dokumentation, og at personalet følger denne (målepunkt 1) at den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 5) at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation, ligesom patientens og eventuelt de pårørende/værges tilkendegivelser på baggrund af den givne information fremgår af dokumentationen (målepunkt 6) Side 2 af 24

3 at den sundhedsfaglige dokumentation er overskuelig og systematisk og føres i én journal (målepunkt 7) at der foreligger en skriftlig instruks for samarbejde med de behandlingsansvarlige læger. Indholdet skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning (målepunkt 10) at der foreligger en skriftlig instruks, der beskriver personalets opgaver i forbindelse med patienternes behov for behandling. Indholdet skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning (målepunkt 30) Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger og eventuel dokumentation for opfyldelsen af ovenstående punkter senest tre uger fra modtagelsen af denne rapport. Hvis behandlingsstedet ikke inden for tre uger kan opfylde punkterne, skal behandlingsstedet inden for samme frist fremsende en handleplan for opfyldelse af de punkter, som ikke er opfyldt. Side 3 af 24

4 2. Fund ved tilsynet Tilsynsrapport Patientforløb og journalføring Tilbage til vurdering Målepunkt Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt Fund og kommentarer 1a: Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Der findes skriftlig instruks Delvist opfyldt. Der findes en overordnet instruks for Skovvang, men denne er ikke specifikt tilrettet til behov i sygeafdelingen. Der manglede instruks for opfølgning og observation ved opstart af afrusningsbehandling. 1b: Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen Personalet følger en ensartet procedure med afdækning af misbrug og aktuel tilstand ved ankomst. Det er for de fleste ikke muligt eller hensigtsmæssigt inden for rammerne af de korte ophold i sygeafdeling med en fuld status. 2a: Instruks om livsforlængende behandling. Der findes skriftlig instruks 2b: Instruks om livsforlængende behandling. Personalet kender og følger instruksen 3: Beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer Journaler i sygeafdeling er fokuseret på misbrug. For få patienter var også andre områder kommenteret og fulgt op. 4: Oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler med behandlingsansvarlig læge Aftaler var begrænset til aftaler om afrusning og aftaler med misbrugscenter samt evt. aftaler om videre forløb efter afrusning. 5: Aktuel beskrivelse af pleje og behandling, opfølgning og evaluering Der manglede opfølgning og systematik i dokumentation af overvågning af tilstand. Der var tilfælde med stigende puls og højt blodtryk trods opstart af afrusning, der ikke var fulgt op. 6: Informeret samtykke Der forelå en samtykkeerklæring til videregivelse af oplysninger hos den enkelte beboer, men ikke dokumenteret informeret samtykke til den enkelte Side 4 af 24

5 7: Dokumentationen er overskuelig og systematisk og føres i én journal behandling i sundhedslovens forstand. Journalen føres i en elektronisk journal, men den sundhedsfaglige dokumentation er ikke systematisk og overskuelig. Institutionen angav at man aktuelt stod for at skulle skifte journalsystem, som bedre kunne understøtte den sundhedsfaglige dokumentation. Medicinhåndtering Målepunkt Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuelt Fund og kommentarer 8a: Instruks for medicinhåndtering. Der findes skriftlig instruks 8b: Instruks for medicinhåndtering. Personalet kender og følger instruksen 9a: Instruks for brug af ikke lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud. Der findes skriftlig instruks 9b: Instruks for brug af ikke lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud. Personalet kender og følger instruksen 10a: Samarbejde med de behandlingsansvarlige læger. Der findes skriftlig instruks Er beskrevet i instruksen for medicinhåndtering og i separat instruks for afrusning. Alle patienter ses af stedets tilknyttede læge. Instruksen skal revideres, så det sikres, at alle patienter altid er set af læge forud for eller senest inden for 24 timer efter opstart af afrusning. 10b: Samarbejde med de behandlingsansvarlige læger. Personalet kender og følger instruksen 11: Dato for ordination og/eller seponering 12: Ordinerende læges Side 5 af 24

6 navn eller navnet på sygehusafdelingen 13: Behandlingsindikationer skal fremgå 14: Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin 15: Dispenseringsform, styrke og aktuelle handelsnavn 16: Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt 17: Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn. medicin 18: Medicinlisten skal føres systematisk og entydigt 19: Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og doseringsæsker 20: Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdningen Medicinhåndtering skete fra elektronisk system. Dog var skema for afrusningsmedicin ført separat på papir og efterfølgende skannet til den elektroniske journal. 21: Dispenseret pn. medicin 22: Identifikation ved medicinudlevering 23: Doseringsæsker er mærket korrekt 24: Medicinen opbevares forsvarligt 25: Hver enkelt patients medicin opbevares adskilt 26: Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke-aktuel medicin 27: Adrenalin ved injektionsbehandling samt kompetencer for Side 6 af 24

7 anvendelse heraf 28a: Holdbarhed på medicin og sterile produkter er ikke overskredet 28b: Der er anført anbrudsdato på præparater med begrænset holdbarhed efter anbrud Ingen præparater med begrænset holdbarhedsdato var anbrudt. Generelt 29a: Personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling. Der findes skriftlig instruks 29b: Personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling. Personalet kender og følger instruksen 30a: Instrukser om patienternes behov for behandling. Der findes skriftlig instruks 30b: Instrukser om patienternes behov for behandling. Personalet kender og følger instruksen 31: Håndhygiejne Der fandtes som nævnt ovenfor ikke instruks jf. målepunktets krav, men personalet var bekendt med opgaver svarende til målepunktet. 32: Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc. 33: Formelle krav til instrukser Enkelte instrukser manglede dog eks. dato for revidering. 34: Samtykkekompetence/ handleevne Side 7 af 24

8 Øvrige fund Målepunkt 35: Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici Ingen fund Fund og kommentarer Side 8 af 24

9 3. Relevante oplysninger Tilsynsrapport Oplysninger om behandlingsstedet Skovbo, Skovly og Sygeafdelingen modtog besøg samtidigt. Der er udarbejdet separate rapporter med fokus på hver afdeling, selv om en del oplysninger samt flere instrukser var tværgående. Sygeafdelingen modtog hjemløse og funktionelt hjemløse i korterevarende midlertidige ophold til afrusning. Om tilsynet Begrundelse for tilsynet: Planlagt risikobaseret tilsyn udvalgt ved stikprøve Antal stikprøver/journalgennemgange: Dokumentationen for 3 patienter blev gennemgået Afsluttende opsamling på tilsynets fund blev givet til: Christina Krohn, Mette Michaelsen, Marianne Stie Pedersen samt Vivi Weedfald. Tilsynet blev foretaget af: Overlæge Jan Greve, Oversygeplejerske Rikke Wendelbo Selde samt Oversygeplejerske Susanne Holst Bendi. Side 9 af 24

10 4. Bilag Uddybning af målepunkter Patientforløb og journalføring 1: Instruks om sundhedsfaglig dokumentation Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og adgang til optegnelser, der indeholder sundhedsfaglig dokumentation. Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i forhold til føring, opbevaring og adgang til disse samt krav til indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation. Det sikres ved interview og observation, at personalet kender og følger instruksen. Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr af 20. november 2000 Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr af 15. januar : Instruks om fravalg af livsforlængende behandling Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for, hvordan og hvornår personalet skal anmode om en lægelig vurdering af patienterne med hensyn til fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og om afbrydelse af behandling. Den skriftlige instruks skal beskrive: Ansvars- og kompetenceforhold Hvem der i den konkrete sammenhæng anses for den behandlingsansvarlige læge Ansvaret for det involverede sygeplejefaglige personale, der har kendskab til patienten, og dertil hørende nødvendige procedurer til overholdelse af pligten til at kontakte den behandlingsansvarlige læge i relevant omfang Inddragelse af patient og eventuelt nærmeste pårørende (såfremt patienten ønsker det) forud for kontakt med behandlingsansvarlig læge Journalføring, herunder: Oplysninger fra den behandlingsansvarlige læge om dennes beslutning af fravalg af livsforlængende behandling Genoplivningsforsøg Afbrydelse af behandling Det sikres ved interview, at personalet kender og følger instruksen. Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr af 20. november 2000 Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af Side 10 af 24

11 behandling, uden for sygehuse, VEJ nr af 17/01/2014 3: Beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivelse af patienternes sundhedsmæssige tilstand samt pleje og behandling, og denne skal opdateres ved ændringer i patienternes helbredsmæssige tilstand. Problemområder, der skal være fagligt vurderet, og dokumenteret om det er aktuelle eller potentielle problemer: Funktionsniveau, for eksempel evnen til at klare sig selv i det daglige liv, ADL (Activity in Daily Living) Bevægeapparat, for eksempel. behov for træning, balanceproblemer og evt. faldtendens Ernæring, for eksempel under- eller overvægt, spisevaner, ernæringsproblemer forårsaget af sygdom eller behandling, kvalme og opkastning Hud og slimhinder, for eksempel forandringer og lidelser fra hud, slimhinder og andre væv f. eks. muskler, hår og negle Kommunikation, for eksempel evnen til at gøre sig forståelig og forstå omverdenen Psykosociale forhold, for eksempel arbejdsevne, relationer til familie, ensomhed, livsstilsproblemer, misbrug og mestring Respiration og cirkulation, for eksempel luftvejsproblemer som åndenød, hoste, risiko for aspiration, legemstemperatur, blodtryk og puls Seksualitet, for eksempel. samlivsforstyrrelser som følge af sygdom eller lægemidler Smerter og sanseindtryk, for eksempel. akutte eller kroniske smerter og ubehag, problemer med syn og hørelse Søvn og hvile, for eksempel faktorer som letter eller hindrer søvn og hvile Viden og udvikling, for eksempel behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse Udskillelse af affaldsstoffer, for eksempel inkontinens, obstipation, diarré Specifikke målepunkter Ved KOL: Respiration og cirkulation: Som minimum er det beskrevet, om der er dyspnoe ved hvile, tale og/eller funktion, om der er hoste/ekspektorat, behov for pep-fløjte/cpap, behov for ilt, hvorvidt der er cyanose, og om patienten ryger Søvn og hvile: Det er beskrevet, om der er søvnproblematik, sidder/ligger patienten, behov for sovemedicin Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr af 15. januar 2013 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr af 28. juli 2016 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL, 2015 Institut for Rationel Farmakoterapi: Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Side 11 af 24

12 4: Oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser og aftaler med behandlingsansvarlig læge Der skal udarbejdes en oversigt over patienternes eventuelle sygdomme og funktionsnedsættelser, der har betydning for patientens aktuelle behandling, og potentielle problemer som behandles medicinsk, eller hvor der foretages observation og kontrol af tilstanden. Denne skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand. Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handikap, som er indgået med de behandlingsansvarlige læger. Denne beskrivelse skal revideres ved ændringer i patienternes tilstand og/eller ændring af aftalerne. Specifikke målepunkter: Ved AK-behandling: Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder en beskrivelse af aftaler om kontrol af INRmålinger og opfølgningen på blodprøvesvar Det fremgår, hvorfor patienten er i AK-behandling Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr af 15. januar 2013 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr af 28. juli 2016 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL, 2015 Institut for Rationel Farmakoterapi: Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno : Aktuel beskrivelse af pleje og behandling, opfølgning og evaluering Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der er dokumenteret oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlingsansvarlige læge. Specifikke målepunkter: Ved AK-behandling: Der er dispenseret medicin indtil svaret foreligger på næste planlagte blodprøve. Næste dispensering er allerede sikret planlagt i kalenderen Der skal være et ordinationsskema for AK-behandling Ved KOL: Respiration og cirkulation: Observationer vedrørende respirationsstatus, inhalationsteknik, rygning, skift af iltkateter, rengøring og brug af inhalationsdevices Side 12 af 24

13 Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr af 15. januar 2013 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr af 28. juli 2016 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL, 2015 Institut for Rationel Farmakoterapi:,Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno : Informeret samtykke Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til patienterne eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af patienten, og patientens eller de pårørendes stillingtagen hertil (informeret samtykke/stedfortrædende samtykke). Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje. Bekendtgørelse af sundhedsloven, LBK nr af 24. september 2016 Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr af 15. januar 2013 Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., VEJ nr. 161 af 16/09/1998 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende, VEJ nr af 04/07/2002 7: Dokumentationen er overskuelig og systematisk og føres i én journal Den sundhedsfaglige dokumentation skal; Føres overskueligt og systematisk i én journal Være tilgængelig for notater fra personale, der deltager i observation, pleje og behandling Opfylde de formelle krav til dokumentation af identifikation, datering, rettelser og opbevaring Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen, hvis dele af denne føres på f papir, og hvad disse dele omhandler. Relevante bilag skal opbevares i enten den elektroniske journal (ved for eksempel indskanning) eller i separat papir journal. Dokumentationen skal opbevares i mindst 5 år for sygeplejefaglige optegnelser og 10 år for lægelige patientjournaler. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr af 15. januar 2013 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, videregivelse og overdragelse m.v.), BEK nr af 28. juli 2016 Side 13 af 24

14 Medicinhåndtering 8: Instruks for medicinhåndtering Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for medicinhåndtering, som personale udfører som medhjælp for den ordinerende læge. Den skriftlige instruks skal beskrive: Kontrol af at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen Personalegruppernes kompetence i forhold til medicinhåndtering Dokumentation af medicinordinationer Identifikation af patienten og patientens medicin Hvordan medicin dispenseres Medicinadministration og håndtering af dosisdispenseret medicin Hvordan det sikres, at ikke-dispenserbar medicin administreres korrekt Alle ovenstående elementer skal være beskrevet, og det skal fremgå, hvilke kompetencer personalet, der varetager opgaverne, skal have. Det sikres ved interview, at personalet kender og følger instruksen. Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr af 20. november 2000 Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december : Instruks for brug af ikke lægeordinerede håndkøbslægemidler og kosttilskud Ledelsen skal sikre, at der er instrukser for personalets samarbejde med de behandlingsansvarlige læger (oftest praktiserende læge) ved håndtering af håndkøbslægemidler og kosttilskud mv., som ikke fremgår af FMK (Fælles MedicinKort) eller anden udformet medicinliste fra lægen. Det sikres ved interview, at personalet kender og følger instruksen. Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr af 20. november : Samarbejde med de behandlingsansvarlige læger Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for samarbejdet med de behandlingsansvarlige læger. Den skriftlige instruks skal beskrive: Personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med de behandlingsansvarlige læger, herunder håndtering af telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelse og ophør af medicin. Personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med de behandlingsansvarlige læger om den medicinske behandling, herunder gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning Side 14 af 24

15 Personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med de behandlingsansvarlige læger om behandling og kontrol af kroniske sygdomme Det sikres ved interview, at personalet kender og følger instruksen. Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr af 20. november : Dato for ordination og / eller seponering Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal dato for ordinationen (dag, måned, år) og/eller seponering være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation. Korrekt håndtering af medicin, Sundhedsstyrelsen : Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal den aktuelt ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen, hvor lægerne har ordineret medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation. 13: Behandlingsindikationer skal fremgå Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlingsindikationer for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation. Side 15 af 24

16 14: Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin. 15: Dispenseringsform, styrke og aktuelle handelsnavn Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (for eksempel tabletter, mikstur) og styrke være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation. 16: Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift af fast medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr af 15. januar : Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn. Medicin Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn. medicin fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation. Side 16 af 24

17 Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr af 15. januar : Medicinlisten skal føres systematisk og entydigt Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr af 15. januar : Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og doseringsæsker Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne/poser. 20: Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdningen Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i patientens medicinbeholdning. 21: Dispenseret pn. medicin Ledelse og personale skal sikre, at dispenseret pn. medicin er doseret i ordinerede doser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for dispensering og medicinens udløbsdato. Side 17 af 24

18 22: Identifikation ved medicinudlevering Udlevering af medicin skal ske på grundlag af identifikation af patienten, enten ved navn og personnummer eller fødselsdato og år eller ved sikker genkendelse. Personalet kan redegøre for proceduren for udlevering af medicin, der skal overholde gældende love og vejledninger. Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet, VEJ nr af 13/12/ : Doseringsæsker er mærket korrekt Doseringsæsker og andre beholdere med dispenseret medicin skal være mærket med patientens navn og personnummer. Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet, VEJ nr af 13/12/ : Medicinen opbevares forsvarligt Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. 25: Hver enkelt patients medicin opbevares adskilt Hver enkelt patients medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige patienters medicin. Side 18 af 24

19 26: Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke-aktuel medicin Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin. 27: Adrenalin ved injektionsbehandling samt kompetencer for anvendelse heraf Der skal forefindes adrenalin ved injektionsbehandling. Personalet har de fornødne kompetencer til vurdering af behov for indgift af adrenalin. Vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin, Sundhedsstyrelsen, : Holdbarhed på medicin og sterile produkter er ikke overskredet og der er anført anbrudsdato på præparater med begrænset holdbarhed efter anbrud Holdbarhedsdatoen på patienternes medicin og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet. Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber og anden medicin med begrænset holdbarhed efter åbning. Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), VEJ nr. 115 af 11. december 2009 Side 19 af 24

20 Generelt 29: Personalets kompetence, ansvars og opgavefordeling Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets kompetencer samt ansvars- og opgavefordeling i forhold til sundhedsfaglige opgaver. Den skriftlige instruks skal beskrive kompetencer samt ansvars- og opgavefordeling for alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer, samt regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver. Det sikres ved interview, at personalet kender og følger instruksen. Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr af 20. november : Instrukser om patienternes behov for behandling Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets opgaver i forbindelse med patienternes behov for behandling. Den skriftlige instruks skal beskrive, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom og ved terminal behandling hos patienter, herunder krav til dokumentation af lægens anvisninger vedrørende delegerede opgaver og hvor medarbejderen arbejder som lægens medhjælp, samt tilkald af læge. Det sikres ved interview, at personalet kender og følger instruksen. Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr af 20. november : Håndhygiejne Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for håndhygiejne, der beskriver arbejdsgange og hjælpemidler til opfyldelse af almindelig anerkendt hygiejnisk standard. Der skal være beskrivelser for, hvordan personalet forebygger spredning af smitsomme sygdomme, herunder overholder den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje om Håndhygiejne. Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr af 20. november 2000 National Infektionshygiejniske Retningslinje om Håndhygiejne, 2013 Side 20 af 24

21 32: Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc. Ledelsen skal sikre, at personalet ved udførelse af sundhedsfaglige opgaver, for eksempel medicinhåndtering, har mulighed for at udføre håndhygiejne i overensstemmelse med instruksen, og at denne overholdes. Ledelsen skal sikre tilstrækkelige og relevante hjælpemidler i forbindelse med behandling. Personalet efterlever den Nationale Infektionshygiejniske Retningslinje om Håndhygiejne. Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr af 20. november 2000 National Infektionshygiejniske Retningslinje om Håndhygiejne, : Formelle krav til instrukser Ledelsen skal sikre, at de skriftlige instrukser overholder de formelle krav til instrukser, herunder at de skriftlige instrukser er tilgængelige, daterede, indeholder oplysning om hvem der er ansvarlig for udarbejdelsen, og de skal være forsynet med dato for ikrafttrædelse og seneste ajourføring. De skriftlige instrukser skal indeholde en entydig og relevant fremstilling af emnet med en præcisering af den ansvarlige og målgruppen. Ledelsen skal sikre, at personalet introduceres til instrukserne. Vejledning om udfærdigelse af instrukser, VEJ nr af 20. november : Samtykkekompetence/handleevne Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om patienten vurderes til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation. Bekendtgørelse af sundhedsloven, BEK nr. 913 af 13. juli 2010 Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, VEJ nr af 15. januar 2013 Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., VEJ nr. 161 af 16/09/1998 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende, VEJ nr af 04/07/2002 Side 21 af 24

22 Øvrige fund 35: Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici Side 22 af 24

23 Grundlag Formål Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Tilsynet omfatter alle offentlige og private behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar. Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds frekvensbaserede tilsyn omlagt til et proaktivt risikobaseret tilsyn 1. Dette indebærer blandt andet, at der føres tilsyn med udvalgte behandlingssteder 2 dels ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden 3, dels som led i afdækning af nye områders risikoprofil. Endvidere vil der også blive ført tilsyn på stikprøvebasis inden for alle områder uanset forudgående vurdering af risiko. Styrelsen vil ved tilrettelæggelsen af det risikobaserede tilsyn og læringsaktiviteter lægge vægt på indsatsområder og behandlingssteder, hvor der er høj risiko for patientsikkerheden og tage hensyn til behandling af særligt svage og sårbare grupper. Årets tema for styrelsens tilsynsbesøg er medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Temaet udgør hovedfokus ved tilsynet for behandlingssteder, hvor det er relevant. Derudover vurderes generelle forhold som journalføring og hygiejne. Formålet med tilsynsbesøget er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet. Endvidere har tilsynet til formål at sikre læring hos sundhedspersonalet. Materialer med relevans for årets tilsyn kan findes på hjemmesiden under Det risikobaserede tilsyn. Der er desuden udarbejdet en liste over hyppigt stillede spørgsmål og tilhørende svar, som kan tilgås på hjemmesiden under Spørgsmål og svar. Lovgrundlag Tilsynet bliver normalt foretaget efter varsling af behandlingsstedet 6 uger før besøget. Styrelsen for Patientsikkerhed eller personer, som styrelsen har bemyndiget til at udføre tilsynet, har til enhver tid, som led i tilsynet, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til at inspicere behandlingsstedet 4. Tilsynet omfatter alle offentlige og private behandlingssteder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner 5 udfører behandling, undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient 6. 1 Omlægningen af tilsynet er sket med udgangspunkt i Politisk aftale af 16. februar 2016 vedr. risikobaseret tilsyn med behandlingssteder samt lov nr. 656 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om ændring af autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love. 2 Se sundhedsloven 213, stk. 2 3 Sundhedsloven 213, stk. 2 4 Se sundhedsloven 213 a stk. 2 5 Sundhedspersoner omfatter personer, der er autoriserede af Styrelsen for Patientsikkerhed til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar samt andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet. 6 Se sundhedsloven 5. Side 23 af 24

24 Tilsynsbesøgene tager udgangspunkt i relevante generiske og specialespecifikke målepunkter for tilsynet, som kan ses på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (Temaer og målepunkter 2017). Målepunkterne fokuserer på, om patientsikkerheden er tilgodeset på behandlingsstedet, og om patientrettighederne er overholdt. Det fremgår af målepunkterne, hvilke skriftlige instrukser, procedurer, journalindhold mv., behandlingsstedet vil blive vurderet på. Styrelsen undersøger ved tilsynet, om behandling - herunder eventuel brug af medhjælp til forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, journalføring og håndtering af hygiejne mv. - foregår fagligt forsvarligt. 7 Styrelsen reagerer herudover på åbenlyse fejl og mangler af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen kan afkræve personer på behandlingsstedet oplysninger, der er nødvendige som led i tilsynet 8. Disse personer har pligt til at give de afkrævede oplysninger. Tilsynsbesøg kan blive fulgt op af henstillinger til behandlingsstedet om at udarbejde og fremsende skriftligt materiale, f en instruks eller en redegørelse for ændring af en procedure på behandlingsstedet. Styrelsen kan også efter behov henstille til behandlingsstedet at følge nærmere bestemte faglige anvisninger. Hvis de sundhedsfaglige forhold på et behandlingssted kan bringe patientsikkerheden i fare, kan Styrelsen for Patientsikkerhed også give påbud, hvori der opstilles sundhedsfaglige krav til den pågældende virksomhed, eller give påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvist. 9 Tilsynsbesøg kan også blive fulgt op af fornyet tilsynsbesøg 10, f hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der er en alvorlig risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet. 7 Se lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 17 8 Se sundhedsloven 213 b 9 Se sundhedsloven 215 b 10 Se sundhedsloven 213, stk. 1 Side 24 af 24

Tilsynsrapport Det Socialpsykiatriske Botilbud Huset Trappebæksvej S/I, Svendborg

Tilsynsrapport Det Socialpsykiatriske Botilbud Huset Trappebæksvej S/I, Svendborg Det Socialpsykiatriske Botilbud Huset Trappebæksvej S/I, Svendborg Tilsyn med bosteder, 2017 Bosted Det Socialpsykiatriske Botilbud Huset Trappebæksvej S/I, Svendborg Trappebæksvej 36 5700 Svendborg CVR-

Læs mere

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd Tilsyn med bosteder, 2017 Bosted Ørbæklund 1A 7330 Brande P-nummer: 1003342878 Dato for tilsynet: 29-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-940/2 1. Vurdering Konklusion efter partshøring

Læs mere

Tilsynsrapport Skrøbelevhus

Tilsynsrapport Skrøbelevhus Tilsyn med bosteder, 2017 Bosted Skrøbelev Hedevej 12 5900 Rudkøbing CVR- eller P-nummer: 32190529 Dato for tilsynet: 04-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd, Oversygeplejerske

Læs mere

Tilsynsrapport Sygeplejen Distrikt Syd

Tilsynsrapport Sygeplejen Distrikt Syd Tilsyn med hjemmepleje/hjemmesygepleje/plejehjem, 2017 Hjemmepleje/hjemmesygepleje/plejehjem Ålborgvej 49 9800 Hjørring P-nummer: 1020938737 Dato for tilsynet: 26-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Søndervang Adresse: Nyelandsvej 87, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Lene Wichmann Telefon: 61 18 92 74 E-post: lewi01@frederiksberg.dk Dato

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden Reaktivt tilsyn, 2017 Plejehjem Nørrebrogade 8 c/o Erritsø Bygade 85 A, 1.sal 7000 Fredericia CVR- eller P-nummer: 1010341635 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Valhalla. Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Lotte Kragelund

Tilsynsrapport Bofællesskabet Valhalla. Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Lotte Kragelund Tilsynsrapport 2016 Bofællesskabet Valhalla Adresse: H.P. Christensens Vej 22, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Lotte Kragelund Telefon: 49 28 12 05 E-post: lok43@helsingor.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14

Kommunerapport Hedensted kommune 2 / 14 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Hedensted Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Tilsynsrapport 2017 Endelig Rapport

Tilsynsrapport 2017 Endelig Rapport Tilsynsrapport 2017 Endelig Rapport Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Hannah Hjorth Telefon: 23 27 78 71 E-post: b54e@suf.kk.dk c630@suf.kk.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig MUNKEBOCENTRET DISTRIKT ØST Adresse: Farimagsvej 44-52, 4700 Næstved Kommune: Næstved Leder: Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør

Tilsynsrapport 2015. Boligerne Anna Anchersvej. Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør Tilsynsrapport 2015 Boligerne Anna Anchersvej Adresse: Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Afdelingsleder Lisbeth Ahlberg Telefon: 49 28 44 28 E-post: peh43@helsingor.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev

Tilsynsrapport 2015. Cassiopeia. Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund. Kommune: Brønderslev Tilsynsrapport 2015 Cassiopeia Adresse: Lundagerhaven 2, 9330 Dronninglund Kommune: Brønderslev Leder: Områdeleder Eivind Grepperud, afdelingsleder Dorte Lassen Telefon: 99 45 54 70 E-post: sikkerpost@99454545.dk

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune 2015

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Tårnby Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10

Tilsynsrapport 2015. Smedegården. Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev. Kommune: Hjørring. Leder: Mette Færch. Telefon: 72 33 53 10 Tilsynsrapport 2015 Smedegården Adresse: Nørrebro 36, 9881 Bindslev Kommune: Hjørring Leder: Mette Færch Telefon: 72 33 53 10 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 31. august 2015 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig PLEJEHJEMMET ROSENVANG Adresse: Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Ulla Krøger Telefon: 55 36 22 00 E-post: ulkr@vordingborg.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved

Tilsynsrapport 2015. Kløckershave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Ulla Rytved Tilsynsrapport 2015 Kløckershave Endelig tilsynsrapport Adresse: Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Ulla Rytved Telefon: 39 75 01 61 E-post: ullr@gentofte.dk Dato for tilsynet: 21.

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Dronninggårdsallé Adresse: Dronninggårds Allé 24-26, 2840 Holte. Kommune: Rudersdal

Tilsynsrapport Botilbuddet Dronninggårdsallé Adresse: Dronninggårds Allé 24-26, 2840 Holte. Kommune: Rudersdal Tilsynsrapport 2016 Botilbuddet Dronninggårdsallé 24-26 Adresse: Dronninggårds Allé 24-26, 2840 Holte Kommune: Rudersdal Leder: Konstitueret daglig leder Allan Steen Vilhelmsen Telefon: 46 11 37 30 E-post:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Vordingborg Kommune 2015

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Vordingborg Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Vordingborg Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Vordingborg Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm

Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE. Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg. Kommune: Frederiksberg. Leder: Forstander Hanne Munkholm Tilsynsrapport 2015 SØSTER SOPHIES MINDE Adresse: Søndre Fasanvej 2A, 2000 Frederiksberg Kommune: Frederiksberg Leder: Forstander Hanne Munkholm Telefon: 38 38 46 00 E-post: hmmo@diakonissen.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport Gedsted Ældrecenter. Adresse: Søndergade 12, 9631 Gedsted. Kommune: Vesthimmerlands. Leder: Anette Jacobsen. Telefon:

Tilsynsrapport Gedsted Ældrecenter. Adresse: Søndergade 12, 9631 Gedsted. Kommune: Vesthimmerlands. Leder: Anette Jacobsen. Telefon: Tilsynsrapport 2015 Gedsted Ældrecenter Adresse: Søndergade 12, 9631 Gedsted Kommune: Vesthimmerlands Leder: Anette Jacobsen Telefon: 99 66 97 30 E-post: sikkerpost@vesthimmerland.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach

Tilsynsrapport 2015. Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter. Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg. Kommune: Århus. Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Tilsynsrapport 2015 Område Viby-Højbjerg - Lokalcenter Holme, Madsbjerg Adresse: Nygårdsvej 2, 8270 Højbjerg Kommune: Århus Ledere: Sonja Anesen og Nana Eli Bach Telefon: 87 13 50 30 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Ældre Sæby Ældrecenter Øst. Adresse: Gasværksvej 24, 9300 Sæby. Kommune: Frederikshavn. Leder: Birthe Ploug Filtenborg

Tilsynsrapport Ældre Sæby Ældrecenter Øst. Adresse: Gasværksvej 24, 9300 Sæby. Kommune: Frederikshavn. Leder: Birthe Ploug Filtenborg Tilsynsrapport 2016 Ældre Sæby Ældrecenter Øst Adresse: Gasværksvej 24, 9300 Sæby Kommune: Frederikshavn Leder: Birthe Ploug Filtenborg Telefon: 98 45 65 50 E-post: sikkerpost@frederikshavn.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00

Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN. Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast. Kommune: Ikast-Brande. Leder: Forstander Birte Bæk. Telefon: 96 26 36 00 Tilsynsrapport 2015 GRØNNEPARKEN Adresse: Nørregade 30, 7430 Ikast Kommune: Ikast-Brande Leder: Forstander Birte Bæk Telefon: 96 26 36 00 E-post: sikkerpost@ikast-brande.dk Dato for tilsynet: 14. april

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen

Tilsynsrapport 2015. Område Øst, Sejs Plejecenter. Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg. Kommune: Silkeborg. Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Tilsynsrapport 2015 Område Øst, Sejs Plejecenter Adresse: Lyngvej 2, 8600 Silkeborg Kommune: Silkeborg Leder: Lokalleder Annette Jørgensen Telefon: 89 70 46 30 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Bøgehøjgård HELSINGØR KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-705/1 P-nr.: 1003279764 SST-id: PHJSYN-00003604 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Helgesvej Adresse: Helgesvej 1-3, 4700 Kommune: Næstved Leder: Distriktschef, Birgitte Ettrup Telefon: 55 88 19 04 / 20 20 34 14 E-post: biett@naestved.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Friplejehjemmet Nordstjernen. Adresse: Borrisvej 2, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Forstander Bente Bay Kristensen

Tilsynsrapport Friplejehjemmet Nordstjernen. Adresse: Borrisvej 2, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Forstander Bente Bay Kristensen Tilsynsrapport 2016 Friplejehjemmet Nordstjernen Adresse: Borrisvej 2, 8800 Viborg Kommune: Viborg Leder: Forstander Bente Bay Kristensen Telefon: 96 51 46 40 Høringsmail: bba@plejehjemmetnordstjernen.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikshavn Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00

Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN. Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted. Kommune: Thisted. Leder: Winnie Halkjær. Telefon: 99 17 45 00 Tilsynsrapport 2014 OMRÅDECENTRET KLØVERMARKEN Adresse: Kløvervej 3, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Winnie Halkjær Telefon: 99 17 45 00 E-post: wiha@thisted.dk og sikkerpost@thisted.dk Dato for

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Favrskov Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Favrskov Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport Helhedstilbudet Gefion. Adresse: Karpevænget 1D, 3460 Birkerød. Kommune: Rudersdal. Leder: Jørgen Svendsen. Telefon:

Tilsynsrapport Helhedstilbudet Gefion. Adresse: Karpevænget 1D, 3460 Birkerød. Kommune: Rudersdal. Leder: Jørgen Svendsen. Telefon: Tilsynsrapport 2015 Helhedstilbudet Gefion Adresse: Karpevænget 1D, 3460 Birkerød Kommune: Rudersdal Leder: Jørgen Svendsen Telefon: 72 68 34 44 E-post: josv@rudersdal.dk Dato for tilsynet: 19. marts 2015

Læs mere

Tilsynsrapport Område Marselisborg - Lokalcenter Marselis (Solvang) Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C.

Tilsynsrapport Område Marselisborg - Lokalcenter Marselis (Solvang) Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C. Tilsynsrapport 2015 Område Marselisborg - Lokalcenter Marselis (Solvang) Plejeboligerne Husumvej. Adresse: Husumvej 1, 8000 Århus C Kommune: Århus Leder: Vakant. Telefon: 87 33 68 80 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel

Tilsynsrapport Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Tilsynsrapport 2015 Kronborgsund Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Telefon: 41 86 81 92 E-post: ckg07@helsingor.dk Dato for tilsynet: 16.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Bispebjerghjemmet. Adresse: Tagensvej 186, 2400 København NV. Kommune: København. Leder: Forstander Carsten Ilsøe

Tilsynsrapport 2014. Bispebjerghjemmet. Adresse: Tagensvej 186, 2400 København NV. Kommune: København. Leder: Forstander Carsten Ilsøe Tilsynsrapport 2014 Bispebjerghjemmet Adresse: Tagensvej 186, 2400 København NV Kommune: København Leder: Forstander Carsten Ilsøe Telefon: 35 30 28 90 E-post: carsten.ilsøe@suf.kk.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft.

Tilsynsrapport 2014. Strandcentret plejecenter. Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve. Kommune: Greve. Leder: Mai-Britt toft. Tilsynsrapport 2014 Strandcentret plejecenter Adresse: Frydenhøj Alle 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Mai-Britt toft Telefon: 43959066 E-post: mvt@greve.dk Dato for tilsynet: 23. juni 2014 Sagsnr:

Læs mere

sikkerpost@silkeborg.dk

sikkerpost@silkeborg.dk Jr. nr.: 5-2211-528/1 P-nr.: 1013525095 SST-id: PHJSYN-00003155 Tilsynsførende: Heidi Aagaard Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 08. april

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejeboliger Søholm. Adresse: Bispevej 70, 8260 Viby J. Kommune: Århus. Leder: Helen Hermansen. Telefon: 41 85 53 30

Tilsynsrapport 2015. Plejeboliger Søholm. Adresse: Bispevej 70, 8260 Viby J. Kommune: Århus. Leder: Helen Hermansen. Telefon: 41 85 53 30 Tilsynsrapport 2015 Plejeboliger Søholm Adresse: Bispevej 70, 8260 Viby J Kommune: Århus Leder: Helen Hermansen Telefon: 41 85 53 30 E-post: post@mso.aarhus.dk Dato for tilsynet: 10. august 2015 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport Rørbæk Ældrecenter. Adresse: Engparken 1, 9500 Hobro. Kommune: Rebild. Leder: Tanja Danmark. Telefon:

Tilsynsrapport Rørbæk Ældrecenter. Adresse: Engparken 1, 9500 Hobro. Kommune: Rebild. Leder: Tanja Danmark. Telefon: Tilsynsrapport 2016 Rørbæk Ældrecenter Adresse: Engparken 1, 9500 Hobro Kommune: Rebild Leder: Tanja Danmark Telefon: 99 88 84 70 E-post: su@rebild.dk Dato for tilsynet: 08. marts 2016 SST-id: PHJSYN-00006719

Læs mere

Tilsynsrapport Nymosehave. Endelig rapport. Adresse: Sognevej 39, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Pia Ramsgaard. Telefon:

Tilsynsrapport Nymosehave. Endelig rapport. Adresse: Sognevej 39, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte. Leder: Pia Ramsgaard. Telefon: Tilsynsrapport 2016 Nymosehave Endelig rapport Adresse: Sognevej 39, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Pia Ramsgaard Telefon: 39 98 73 75 E-post: nymosehave@gentofte.dk Dato for tilsynet: 04. april

Læs mere

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet

Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet Tilsynsrapport 2016 Center Vest Adresse: Kirkebyvej 9, 6990 Ulfborg Kommune: Holstebro Leder: Lokalleder Anne Marie Damsgaard Telefon: 96 11 42 60 E-post: kultur.sundhed@holstebro.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Områdecenter Ringparken. Adresse: Nordre Ringvej 9K, 8550 Ryomgård. Kommune: Syddjurs. Leder: Teamleder Karin Lund Jensen

Tilsynsrapport Områdecenter Ringparken. Adresse: Nordre Ringvej 9K, 8550 Ryomgård. Kommune: Syddjurs. Leder: Teamleder Karin Lund Jensen Tilsynsrapport 2016 Områdecenter Ringparken Adresse: Nordre Ringvej 9K, 8550 Ryomgård Kommune: Syddjurs Leder: Teamleder Karin Lund Jensen Telefon: 87 53 59 00 E-post: syddjurs@syddjurs.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Følstruphusene. Adresse: Nødebovej 38, 3480 Fredensborg. Kommune: Hillerød. Leder: Centerleder Lisbeth Jensen

Tilsynsrapport 2015. Følstruphusene. Adresse: Nødebovej 38, 3480 Fredensborg. Kommune: Hillerød. Leder: Centerleder Lisbeth Jensen Tilsynsrapport 2015 Følstruphusene Adresse: Nødebovej 38, 3480 Fredensborg Kommune: Hillerød Leder: Centerleder Lisbeth Jensen Telefon: 72 32 60 08 E-post: lijn@hillerod.dk Dato for tilsynet: 13. april

Læs mere

Tilsynsrapport Skørping Ældrecenter - Teglgårdsminde. Adresse: Buderupholmvej 57, 9520 Skørping. Kommune: Rebild. Leder: Hanne Bjerring Eriksen

Tilsynsrapport Skørping Ældrecenter - Teglgårdsminde. Adresse: Buderupholmvej 57, 9520 Skørping. Kommune: Rebild. Leder: Hanne Bjerring Eriksen Tilsynsrapport 2016 Skørping Ældrecenter - Teglgårdsminde Adresse: Buderupholmvej 57, 9520 Skørping Kommune: Rebild Leder: Hanne Bjerring Eriksen Telefon: 9988 8660 E-post: sikkerpost@rebild.dk Dato for

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 1-17-139/6 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 1 kmd kmd Besøgsdato 04-10-2010 Navn og adresse på plejehjem Kommune 849 Region Antal beboere Møllegården,,Vestergade 9, 9460

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig Lions Park Søllerød Adresse: Lendemosevej 4, 2850 Nærum Kommune: Rudersdal Leder: Birte Jexen Telefon: 40 71 35 75 E-post: bjx@lionspark.dk Dato for tilsynet: 08. september

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hillerød Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Liselund. Adresse: Liseborg Hegn 10A, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Birgitte Gert. Telefon:

Tilsynsrapport Plejecenter Liselund. Adresse: Liseborg Hegn 10A, 8800 Viborg. Kommune: Viborg. Leder: Birgitte Gert. Telefon: Tilsynsrapport 2016 Plejecenter Liselund Adresse: Liseborg Hegn 10A, 8800 Viborg Kommune: Viborg Leder: Birgitte Gert Telefon: 87 87 66 45 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for tilsynet: 31. marts

Læs mere

Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Mariagerfjord Kommune

Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Mariagerfjord Kommune Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Mariagerfjord Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Mariagerfjord Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Seniorcenter Kildegården. Adresse: Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg. Kommune: Gladsaxe. Leder: Daglig leder Inger Frænchel

Tilsynsrapport 2014. Seniorcenter Kildegården. Adresse: Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg. Kommune: Gladsaxe. Leder: Daglig leder Inger Frænchel Tilsynsrapport 2014 Seniorcenter Kildegården Adresse: Kildebakkegårds Alle 165, 2860 Søborg Kommune: Gladsaxe Leder: Daglig leder Inger Frænchel Telefon: 39 57 40 50 E-post: sofifr@gladsaxe.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecentret Dybenskærhave. Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Forstander Pernille Haaning

Tilsynsrapport 2015. Plejecentret Dybenskærhave. Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre. Kommune: Hvidovre. Leder: Forstander Pernille Haaning Tilsynsrapport 2015 Plejecentret Dybenskærhave Adresse: Byvej 201, 2650 Hvidovre Kommune: Hvidovre Leder: Forstander Pernille Haaning Telefon: 36 34 41 10 E-post: pax@hvidovre.dk Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Jr. nr.: 2-17-335/6 P-nr.: 1014716935 SST-id: PHJSYN-00001397 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 24. oktober 2011

Læs mere

Tilsynsrapport Ældrecenter Solvang. Adresse: Rolighedsvej 1, 7790 Thyholm. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Ruth Siersbæk

Tilsynsrapport Ældrecenter Solvang. Adresse: Rolighedsvej 1, 7790 Thyholm. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Ruth Siersbæk Tilsynsrapport 2016 Ældrecenter Solvang Adresse: Rolighedsvej 1, 7790 Thyholm Kommune: Struer Leder: Funktionsleder Ruth Siersbæk Telefon: 96 84 87 90 E-post: sundhed-omsorg@struer.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig RAPPORT

Tilsynsrapport 2015 Endelig RAPPORT Tilsynsrapport 2015 Endelig RAPPORT RUNDSKUEDAGENS PLEJEHJEM Adresse: Dannebrogsgade 44, 1660 København V Kommune: København Leder: Forstander Jo Helvad Telefon: 35 30 54 00 E-post: FW13@SUF.KK.DK Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejehjemmet Lollandshus. Adresse: Lollandsgade 15-19, 9000 Aalborg. Kommune: Aalborg. Leder: Anne Seidelin.

Tilsynsrapport 2014. Plejehjemmet Lollandshus. Adresse: Lollandsgade 15-19, 9000 Aalborg. Kommune: Aalborg. Leder: Anne Seidelin. Tilsynsrapport 2014 Plejehjemmet Lollandshus Adresse: Lollandsgade 15-19, 9000 Aalborg Kommune: Aalborg Leder: Anne Seidelin Telefon: 99316500 E-post: aalborg@aalborg.dk Dato for tilsynet: 24. oktober

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Gentofte Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Gentofte Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken Reaktivt tilsyn, 2017 Vejlevej 3-5 7330 Brande P-nummer: 1011977649 Dato for tilsynet: 09-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-983/2 1. Vurdering Konklusion efter

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen

Tilsynsrapport 2014. Plejecenter Valdemarsgade. Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev. Kommune: Brønderslev. Leder: Lene Weibel Christiansen Tilsynsrapport 2014 Plejecenter Valdemarsgade Adresse: Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Lene Weibel Christiansen Telefon: 99 45 54 33 E-post: sikkerpost@99454545.dk Dato

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive

Tilsynsrapport 2015. Plejecenter Marienlyst. Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive. Kommune: Skive Tilsynsrapport 2015 Plejecenter Marienlyst Adresse: Marienlystvej 11, 7800 Skive Kommune: Skive Leder: Theresa A. Wollenberg (siden 1. november 2014) Telefon: 99 15 67 00 E-post: sk@skivekommune.dk Dato

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tilsynsrapport Lundgården - Vrå. Adresse: Stadionvej 6, 9760 Vrå. Kommune: Hjørring. Leder: Finn Bernhard. Telefon:

Tilsynsrapport Lundgården - Vrå. Adresse: Stadionvej 6, 9760 Vrå. Kommune: Hjørring. Leder: Finn Bernhard. Telefon: Tilsynsrapport 2015 Lundgården - Vrå Adresse: Stadionvej 6, 9760 Vrå Kommune: Hjørring Leder: Finn Bernhard Telefon: 72 33 52 11 E-post: sikkerpost@hjoerring.dk Dato for tilsynet: 27. november 2015 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig

Tilsynsrapport 2015 Endelig Tilsynsrapport 2015 Endelig LINDEVEJSCENTERET Adresse: Lindevej 13, 4640 Faxe Kommune: Faxe Leder: Anette Frandsen Telefon: 56 20 41 12 E-post: frand@faxekommune.dk Dato for tilsynet: 26. oktober 2015

Læs mere

Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2015

Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2015 Titel Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Herning Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016. Publikationen

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig

Tilsynsrapport 2016 Endelig Tilsynsrapport 2016 Endelig Hedebo Plejecenter Adresse: Degnestræde 1, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Christina Giarbini Telefon: 28 28 70 68 E-post: chg@greve.dk Dato for tilsynet: 24. maj 2016 SST-id:

Læs mere

Tilsynsrapport Områdecenter Rosengården. Adresse: Tingvej 22, 8543 Hornslet. Kommune: Syddjurs

Tilsynsrapport Områdecenter Rosengården. Adresse: Tingvej 22, 8543 Hornslet. Kommune: Syddjurs Tilsynsrapport 2016 Områdecenter Rosengården Adresse: Tingvej 22, 8543 Hornslet Kommune: Syddjurs Leder: Teamleder Gitte Poulsen team 3, skærmet enhed og teamleder Birgitte Rousing team 1 og 2. Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport

Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport Tilsynsrapport 2016 Endelig rapport Deborah Centret Adresse: Bryggergade 1, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerleder Helle Røssel Telefon: 82 32 51 00 E-post: br09@suf.kk.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup.

Tilsynsrapport 2015. Sankt Lukas Stiftelsen Lindely. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup. Tilsynsrapport 2015 Sankt Lukas Stiftelsen Lindely Endelig tilsynsrapport Adresse: Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup Kommune: Gentofte Leder: Forstander Pia Thøgersen Telefon: 25 22 87 15 E-post: lindely@sanktlukas.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Albertslund Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Albertslund Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge

Tilsynsrapport 2014. Plejecentret Skovgården/Under. Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund. Kommune: Mariagerfjord. Leder: Dorte Lynge Tilsynsrapport 2014 Plejecentret Skovgården/Under Bøgen Adresse: Timandsvej 25, 9560 Hadsund Kommune: Mariagerfjord Leder: Dorte Lynge Telefon: 97 11 47 16 E-post: sikkerpost@mariagerfjord.dk Dato for

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Frederiksberg Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Frederiksberg Kommune 2015 Styrelsen for Patientsikkerhed, 2016.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Konstitueret funktionsleder Karen Høyer

Tilsynsrapport 2015 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Konstitueret funktionsleder Karen Høyer Tilsynsrapport 2015 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer Kommune: Struer Leder: Konstitueret funktionsleder Karen Høyer Telefon: 07 86 17 11 E-post: struer@struer.dk Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel

Tilsynsrapport 2014. Kronborgsund. Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Tilsynsrapport 2014 Kronborgsund Adresse: Sundtoldvej 4st, 3000 Helsingør Kommune: Helsingør Leder: Forstander Camilla Kolind Glæsel Telefon: 41 86 81 92 E-post: ckg07@helsingor.dk Dato for tilsynet: 18.

Læs mere

Tilsynsrapport 2015. Jægersborghave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Jægersborg Alle 150, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte

Tilsynsrapport 2015. Jægersborghave. Endelig tilsynsrapport. Adresse: Jægersborg Alle 150, 2820 Gentofte. Kommune: Gentofte Tilsynsrapport 2015 Jægersborghave Endelig tilsynsrapport Adresse: Jægersborg Alle 150, 2820 Gentofte Kommune: Gentofte Leder: Mette Bøgelund Kruse Telefon: 39 98 84 00 E-post: mbk@gentofte.dk Dato for

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Mariagerfjord Kommune 2014 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Mariagerfjord Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport

Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport Tilsynsrapport 2015 Endelig rapport Kastanjehusene Bygning C Adresse: Alléen 2, 2200 København N Kommune: København Leder: Susan Andersen Telefon: 35303380 E-post: v135@suf.kk.dk Dato for tilsynet: 14.

Læs mere