Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012"

Transkript

1 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater i høring. Da der er tale om en omfattende revidering af den nuværende bekendtgørelse nr. 93 af 29. januar 2009, har styrelsen samlet de forklarende bemærkninger til de enkelte bestemmelser i udkastet nedenfor: Til 1: Bestemmelsen svarer til 1 i den nuværende bekendtgørelse. Til 2: Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til 2 i den nuværende bekendtgørelse. Henvisningen til 94 ( 113 i den nuværende bekendtgørelse) er fjernet. Til 3: Bestemmelsen svarer med nogle ændringer til den nuværende 3. Stk. 4: Det foreslås, at Danmark i lighed med bl.a. EPO, Sverige og Norge fremover underretter personer, der er angivet som opfindere i en patentansøgning, hvis denne ikke samtidig er ansøger. Dette findes hensigtsmæssigt, da styrelsen efter ændringen af patentlovens 8, stk. 4 ved lov nr. 451 af 10. juni 2003, ikke længere kræver en særskilt overdragelseserklæring, når patent søges af en anden end opfinderen. På den måde undgår styrelsen til en vis grad, at ansøgere blot kan indlevere en patentansøgning uden at have sikret sig retten til opfindelsen og styrker derved opfinderens rettigheder til opfindelsen. Underretningen vil indeholde oplysning om, at den pågældende er angivet som opfinder i en patentansøgning. Herudover vil underretningen indeholde bibliografiske oplysninger om ansøgningen. Forslaget om underretning ændrer ikke på, at akterne i en patentansøgning først er offentligt tilgængelige 18 måneder efter ansøgningens indlevering/prioritetsdag, jf. patentlovens 22, stk. 2. Styrelsen kan derfor fortsat ikke kommunikere om ansøgningens indhold med opfinder, så længe sagens akter ikke er offentligt tilgængelige. Som det fremgår af bestemmelsen, vil styrelsen ikke sende underretning til opfindere i ansøgninger, hvori der er begæret prioritet, eller hvor der allerede foreligger en overdragelseserklæring.

2 2 Stk.7: Bestemmelsen er indsat i stedet for 6, stk. 3 i den nuværende bekendtgørelse. Til 4: Bestemmelsen svarer stort set til 4 i den nuværende bekendtgørelse. Det er dog præciseret, at betaling af gebyret for nyhedsundersøgelsen ligeledes skal ske inden 3 måneder fra ansøgningens indleveringsdag eller den dag, hvor ansøgningen anses for indleveret. Til 5: Bestemmelsen svarer til den nuværende 5, og er en implementering af Patent Law Treaty art. 5, og regel 2 i Regulations under the Patent Law Treaty. Stk. 1 og 2: Der er foretaget redaktionelle ændringer. Endvidere præciseres det i stk. 1, 2. pkt., at indlevering af tegninger, fotografier, sekvensliste og titel alene ikke er tilstrækkeligt til at tildele en indleveringsdag. Styrelsens praksis på dette område har været svingende siden lovændringen i 2003 ved lov nr. 451 af 10. juni Indlevering af tegninger m.v. er således i visse tilfælde blevet anset som tilstrækkelige for at kunne tildele en indleveringsdag. Vurderingen har dog i praksis vist sig at være vanskelig, og i de tilfælde, hvor indleveringsdag er tildelt alene på grundlag af tegninger m.v. har det efterfølgende vist sig at være yderst vanskeligt at indlevere krav samt beskrivelse, der ikke bliver anset som en udvidelse i forhold til de oprindeligt indleverede tegninger. Det foreslås derfor, at tildeling af indleveringsdag ikke bør være afhængig af en vurdering af tegningerne i den konkrete sag, men at tegninger m.v. ikke vil være tilstrækkeligt for at kunne tildele en indleveringsdag. Stk. 3: Det præciseres, at såfremt styrelsen ikke har oplysninger, som gør det muligt at kontakte ansøger i henhold til stk. 2, anses den dag, hvor disse oplysninger indleveres som indleveringsdag for ansøgningen, såfremt disse indleveres inden to måneder fra indleveringen af den oprindelige ansøgning. Dette fremgår af regel 2 (2). Stk. 4 og 5: Uændret. Stk. 6: Der er foretaget redaktionelle ændringer. Desuden er bestemmelsen tilpasset styrelsens praksis. Stk. 7: Uændret. Stk. 8: Det foreslås, at 5, stk. 8 ændres således, at der er overensstemmelse med art. 5 i Patent Law Treaty, blandt andet tydeliggøres det, at det er henvisningen til en tidligere ansøgning, der skal være på et sprog, der er accepteret af styrelsen, og ikke den tidligere ansøgning. Endvidere præciseres det, at ansøger skal indlevere en kopi af den tidligere indleverede ansøgning eller eventuelt en oversættelse. Til 6: Bestemmelsen svarer til 8 i den nuværende bekendtgørelse. I forslagets stk. 1, 1. pkt. om beskrivelse, patentkrav og sammendrag er svensk og norsk udgået. Med ændringen er Patent- og Varemærkestyrelsen ikke forpligtet til at modtage ansøgninger på svensk og norsk, hvilket svarer til de tilsvarende bestemmelser i Sverige og Norge. Der er dog ikke tiltænkt en praksisændring.

3 3 Stk. 3 er en konsekvensrettelse i forhold til stk. 1. 7: Bestemmelsen svarer til 9 i den nuværende bekendtgørelse. Til 8: Bestemmelsen svarer til den nuværende 10. Det følger af regel 14.3 i regulations under the Patent Law Treaty, at fristen for at indgive prioritetsbegæringer samt ændre allerede fremsatte begæringer skal være den samme i nationale ansøgninger hos medlemslandene, som den der gælder i henhold til PCT (regel 26bis). Det foreslås derfor, at stk. 1 ændres, således at der er mulighed for at tilføje og ændre en prioritetsbegæring inden for samme frister, som gælder for de internationale patentansøgninger. Det tidligere stk. 2 udgår, da det vedrører prioritet i internationale ansøgninger. Stk. 2 svarer til det nuværende stk. 1, 2.og 3. pkt., dog er henvisningen til internationale ansøgninger udgået. Til 9: Bestemmelsen svarer uændret til 11 i den nuværende bestemmelse. Til 10: Bestemmelsen svarer til den nuværende 12. Ved begæring om prioritet kræver styrelsen i praksis indsendelse af et prioritetsdokument, nemlig en kopi af ansøgningen med en forside fra den pågældende myndighed, hvor det bekræftes, at det vedhæftede svarer til ansøgningen som indleveret hos denne myndighed. Endvidere skal ansøgers navn samt indleveringsdagen bekræftes. Dette foreslås præciseret i stk. 1. Det foreslås endvidere, at det nuværende stk. 1, 2. pkt. samt stk. 4 udgår, da disse vedrører prioritet i internationale ansøgninger. Det foreslås desuden, at muligheden for at bede om oversættelse af prioritetsdokumentet, (som stammer fra PLT rule 4, stk. 4), hvor dette har betydning for styrelsens vurdering af patenterbarhed, indsættes som nyt stk. 3. Det tilføjes herefter i nyt stk. 4 (tidligere stk. 3), at hvis dokumentationen ikke indsendes rettidigt efter stk. 1 og 3 (selve prioritetsdokumentet samt evt. oversættelse), bortfalder prioriteten. Til 11: Bestemmelsen svarer til den nuværende 13. Det er forsøgt tydeliggjort i bestemmelsen, at der e tale om en første, en senere samt en sidste ansøgning. Desuden er det præciseret, at undtagelsen i stk. 2 om, hvornår en senere ansøgning kan påberåbes som prioritetsbegrundende, er forudsat, at den første ansøgning ved indleveringen af den senere ansøgning (dvs. ikke den sidste ansøgning), er taget tilbage, henlagt eller afslået uden at have været gjort almindelig tilgængelig. Til 12: Bestemmelsen svarer uændret til den nuværende 13. Til 13:

4 4 Bestemmelsen svarer til den nuværende 15, og der er hovedsageligt tale om redaktionelle ændringer. Forslaget i 13, stk. 5, sidste punktum er en tilpasning til styrelsens nuværende praksis. Til 14: Bestemmelsen svarer til den nuværende 16, og indeholder nogle præciseringer. Til 15: Bestemmelsen svarer til den nuværende 17. Der er tale om redaktionelle ændringer. Til 16: Bestemmelsen svarer til den nuværende 18. Der er tale om redaktionelle ændringer. Til 17: Bestemmelsen svarer til den nuværende 19. Der er tale om redaktionelle ændringer. Til 18: Bestemmelsen svarer til den nuværende 20. Det foreslås, at de meget detaljerede krav til tegninger og fotografier udgår af bestemmelsen, da de fremgår af guidelines for patenter. Til 19: Bestemmelsen svarer til den nuværende 21. Forslaget er en tilpasning til styrelsens nuværende praksis, hvorefter det præciseres, at styrelsen ikke fastlægger sammendraget eller ændrer i dette. Til 20: Bestemmelsen svarer til den nuværende 22. Patent- og Varemærkestyrelsen udfærdiger i praksis ikke en særskilt fortegnelse over de institutioner, hvor deponering kan finde sted. Det foreslås derfor, at stk. 3 slettes, og at der i guidelines henvises til EPO s Official Journal, hvori der en gang om året offentliggøres en liste over anerkendte deponeringsmyndigheder. Til 21: Bestemmelsen svarer til den nuværende 23. Der er foretaget redaktionelle ændringer. Endvidere er henvisningerne til proceduren vedrørende de internationale ansøgninger udgået, da bestemmelsen vedrører de nationale ansøgninger. Til 22: Bestemmelsen svarer til den nuværende 24. Fristen i stk. 2, 2. pkt. er ændret til 3 måneder, da dette følger af Budapesttraktatens art. 4. Endvidere er stk. 3 ændret, således at det er tilstrækkeligt at indsende oplysning om den nye deponering samt nummeret for den deponerede prøve. Dette svarer til, hvad der gælder i forslagets 21, stk. 3. Som konsekvens heraf er der indsat et nyt stk. 4, der svarer til forslagets 21, stk. 4. Til 23:

5 5 Bestemmelsen svarer til den nuværende 33. Bestemmelserne i de nuværende er flyttet til kapitlet om deponering for dermed at samle bestemmelser om deponering i et kapitel. Ændringerne i 23 er udtryk for sproglige forenklinger. Blandt andet er de nuværende stk. 2, 3 og 5 slået sammen i forslagets stk. 2. Til 24: Bestemmelsen svarer til den nuværende 34. Bestemmelserne i de nuværende er flyttet til kapitlet om deponering for dermed at samle bestemmelser om deponering i et kapitel. Stk. 2 er udgået, idet styrelsen i praksis ikke har en opdateret liste over egnede personer, der har erklæret sig villige til at påtage sig hvervet som særlig sagkyndig. Grunden til dette er, at der ikke været behov for en sådan liste i adskillige år. I stedet indsættes det nuværende stk. 4 som stk. 2, dog med den præcisering, at som sagkyndig kan benyttes en person, som Patent- og Varemærkestyrelsen har bestemt er egnet. Til 25: Bestemmelsen i 25 svarer til den nuværende 35. Bestemmelserne i de nuværende er flyttet til kapitlet om deponering for dermed at samle bestemmelser om deponering i et kapitel. Til 26: Bestemmelsen i 26 svarer med redaktionelle ændringer til den nuværende 36. Bestemmelserne i de nuværende er flyttet til kapitlet om deponering for dermed at samle bestemmelser om deponering i et kapitel. Til 27: Bestemmelsen svarer til 32 i den nuværende bekendtgørelse. Bestemmelsen er præciseret således, at den afspejler styrelsens praksis, hvorefter styrelsen ikke fastsætter ordlyden af sammendraget. Til 28 og 29: Bestemmelserne svarer til 26 og 27 i den gældende bekendtgørelse. Forslaget er struktureret således, at 28 vedrører ændring af patentkravene, og 29 vedrører ændring af beskrivelsen. Bestemmelserne er endvidere ændret således, at disse bringes i overensstemmelse med styrelsens nuværende praksis, som fremgår af guidelines. I den forbindelse er 39 udgået. Stk. 3 i den nugældende 26 er overført til kapitlet om internationale ansøgninger. Til 30: Bestemmelsen svarer til den nuværende 25. Bestemmelsen er omstruktureret således, at stk. 1 vedrører nationale ansøgninger, stk. 2 vedrører konverterede europæiske ansøgninger, og stk. 3 vedrører videreførte internationale patentansøgninger. Stk. 4 er udgået. Det foreslåede stk. 4 er en omskrivning af det nuværende stk. 5.

6 6 Til 31: Bestemmelsen svarer til den nuværende 28, dog er stk. 2 udgået. Desuden er udtrykket løbedag præciseret, idet dette udtryk forekommer andre steder i bekendtgørelsen. Endvidere er det nuværende 28, stk. 1, 2. pkt. udgået, da dette allerede fremgår af den nuværende 30, stk. 3 (forslagets 33, stk. 3). Til 32: Bestemmelsen svarer til den nuværende 29, dog er sidste pkt. udgået, jf. bemærkningerne til 31. Desuden er udtrykket løbedag præciseret, idet dette udtryk forekommer andre steder i bekendtgørelsen. Til 33-34: Bestemmelserne svarer uændret til de nuværende Til 35: Bestemmelsen svarer med få ændringer til de nuværende 37, 40 og 41. Til 36: Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til den nuværende 43. Til 37: Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til den nuværende 38. Til 38: Bestemmelsen svarer til den nuværende 42, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 318 af 30. marts Til 39: Bestemmelsen svarer til den nuværende 44. Til 40 og 41: Bestemmelserne svarer med redaktionelle ændringer til de nuværende 45 og 46. Til 42: Bestemmelsen svarer til den nuværende 47. Der er foretaget redaktionelle ændringer. I den forbindelse er begrebet "publicering" udgået, og i stedet anvendes udtrykket "udfærdiger patentskrift". Til 43: Bestemmelsen svarer til den nuværende 48. Til 44: Bestemmelsen svarer til 49 i den nuværende bekendtgørelse. Da bestemmelsen i den nuværende 6 og 115 vedrørende en journal er udgået, er ansøgte patenter samt europæiske patentansøgninger i henhold til patentlovens 83 nu omfattet af forslagets 44.

7 7 Til 45: Bestemmelsen udgør en sammenskrivning af 6 og 50 i den nuværende bekendtgørelse. 6 handler om oplysningerne i en journal over ansøgte patenter, og 50 handler om oplysninger i patentregisteret for meddelte patenter. Sammenskrivningen er udtryk for en modernisering i lyset af, at journaler i traditionel forstand er udgået efter indførelsen af elektronisk sagsbehandling. Til 46: Bestemmelsen udgør en sammenskrivning af 51 og 115 i den nuværende bekendtgørelse. 115 handler om oplysningerne i en journal over europæiske ansøgte patenter, og 51 handler om oplysninger i patentregisteret for validerede europæiske patenter. Sammenskrivningen er udtryk for en modernisering i lyset af, at journaler i traditionel forstand er udgået efter indførelsen af elektronisk sagsbehandling. Til 47: Bestemmelsen opregner de særlige oplysninger, som skal noteres i patentregisteret, eksempelvis notering af pant, meddelelse af licens mv. Bestemmelsen udgør en sammenskrivning af 52-55, og er samtidig moderniseret samt forenklet. De oplysninger, der blot er en del af sagens akter, forslås fjernet. 54 om noteringer ved indsigelse, begæring om administrativ omprøvning samt begæring om ophør fremgår af forslagets kapitel Til (Kap. 13, Indsigelse): Bestemmelserne i svarer til bestemmelserne i i den nugældende bekendtgørelse. Bestemmelserne i kapitlet er blevet sprogligt forenklede. Endvidere er proceduren i forslagets 52 og 53 ændret således, at indsiger skal have mulighed for at udtale sig om patenthavers forslag til en ændret tekst i de tilfælde, hvor styrelsen har vurderet, at patentet kan opretholdes i ændret form. Proceduren er endvidere ændret således, at en afgørelse om at opretholde patentet i ændret form skal meddeles begge parter, som således kan indbringe afgørelsen for ankenævnet. Endelig er proceduren ændret således, at publiceringsgebyr for publicering af nyt patentskrift først skal betales, når afgørelsen om at opretholde patentet i ændret form er blevet endelig, dvs. efter udløb af klagefrist mv. Disse ændringer er foranlediget af en henvendelse fra ADIPA (tidligere Patentagentforeningen). I forslagets 49 er det præciseret, at hvis indsigelsen ikke er begrundet, så afvises denne. Hvis indsigelsen derimod er begrundet, men der mangler en udtømmende angivelse af bevisligheder m.v. i henhold til stk. 1, nr. 3, får indsiger 1 måned til at berigtige dette, jf. forslagets 49, stk. 2. Bestemmelser vedrørende notering i patentregisteret, bekendtgørelse og publicering i forbindelse med indsigelsen er blevet samlet i forslagets 54. Til (Kap. 14, Administrativ omprøvning): Bestemmelserne i svarer til bestemmelserne i i den nugældende bekendtgørelse.

8 8 Bestemmelserne i kapitlet er blevet sprogligt forenklede og procedurerne er ændret på samme måde som bestemmelserne om indsigelse. Der henvises til bemærkningerne ovenfor vedrørende kapitel 13 om indsigelser. I 60, der svarer til den nugældende 72, er det i stk. 1 præciseret, at såfremt patenthaver har fremdraget materiale ved begæringen om omprøvning, indgår dette materiale i styrelsens undersøgelse. Bestemmelser vedrørende notering i patentregisteret, bekendtgørelse og publicering i forbindelse med omprøvningen er blevet samlet i forslagets 61. Til (Kap. 15, Begæring om ophør): Bestemmelserne i svarer til bestemmelserne i i den nugældende bekendtgørelse. Bestemmelserne i kapitlet er blevet sprogligt forenklede, og procedurerne er ændret på samme måde som i bestemmelserne om indsigelse og administrativ omprøvning. Der henvises til bemærkningerne ovenfor vedrørende kapitel 13 om indsigelser. Bestemmelser vedrørende notering i patentregisteret, bekendtgørelse og publicering i forbindelse med begæring om ophør er blevet samlet i forslagets 67. Til 68: Bestemmelsen i 68 er ny og præciserer, at der skal ske bekendtgørelse og publicering i forbindelse med dom om ugyldighed eller dom om opretholdelse af et patent i ændret form. Til 69: Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til 84 i den nugældende bekendtgørelse. Henvisningerne til de enkelte forordninger er blevet opdateret. Til 70: Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til 85 i den nuværende bekendtgørelse. Til 71: Bestemmelsen svarer til 86 i den nuværende bekendtgørelse, og er konsekvensrettet i forhold til sprogbestemmelsen i forslagets 6. Til 72: Bestemmelsen svarer til 87 i den nuværende bekendtgørelse. Bestemmelsens ordlyd er ændret således, at det nu udtrykkelig fremgår, at den i forordningernes art. 3, stk. 1, litra b) nævnte markedsføringstilladelse ikke må ændres efter indlevering af ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat. Baggrunden for dette er et ønske om at tydeliggøre, at ansøger ikke kan ændre den nævnte markedsføringstilladelse og dermed omgå fristen for indlevering af ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat, jf. forordningernes art. 7, stk. 1.

9 9 Det foreslås endvidere at fjerne betingelsen om, at ansøger ikke må ændre på det ansøgte produkt efter indlevering af ansøgning. Baggrunden for dette er bl.a. en dom fra Den Europæiske Unions Domstol (sag C-322/10), der fastslår, at forordningens artikel 3 skal fortolkes således, at det er muligt at opnå supplerende beskyttelsescertifikater for visse kombinationsprodukter. Et absolut forbud mod at ændre det ansøgte produkt vil afskære en ansøgning fra at opnå supplerende beskyttelsescertifikat i de tilfælde, hvor den i ansøgningen angivne markedsføringstilladelse og det angivne grundpatent, omfatter flere forskellige produkter. Ansøger bør derfor have mulighed for at ændre produktet inden for de rammer, som grundpatentet og den i forordningernes art. 3, stk. 1, litra b) nævnte markedsføringstilladelse opstiller. Til 73 og 74: Bestemmelserne svarer uændret til 89 og 90 i den nuværende bekendtgørelse. Til 75: Bestemmelsen er en sammenskrivning af 91 og 93 i den nuværende bekendtgørelse således, at bestemmelserne om bekendtgørelse i forbindelse med certifikater samles i en bestemmelse. Til 76: Bestemmelsen svarer til 88 og 92 i den nuværende bekendtgørelse. Forslaget udgør en sammenskrivning af de nuværende bestemmelser. 88 omhandler oplysningerne i en journal over ansøgte certifikater, og 92 handler om oplysninger i certifikatregisteret for udstedte certifikater og forlængelser heraf. Sammenskrivningen er udtryk for en modernisering i lyset af, at journaler i traditionel forstand er udgået efter indførelsen af elektronisk sagsbehandling. Til 77: Bestemmelsen svarer uændret til 94 i den nuværende bekendtgørelse. Til 78-84: Bestemmelserne i svarer til bestemmelserne i i den nugældende bekendtgørelse. Bestemmelserne i kapitlet er blevet sprogligt forenklede og tilnærmet bestemmelserne om indsigelse, administrativ omprøvning og ophør af patenter. Der er dog ikke mulighed for at opretholde et certifikat i ændret form i forbindelse med en omprøvning. Henvisningen i forslagets 82, stk. 2, der svarer til den nuværende 99, stk. 2, er korrigeret fra art. 13 til art. 15. Bestemmelser vedrørende notering i certifikatregisteret, bekendtgørelse og publicering i forbindelse med omprøvningen af et certifikat eller et certifikats gyldighedsperiode er samlet i forslagets 84. Til 85: Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til 102 i den nuværende bekendtgørelse.

10 10 Til 86: Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til den nuværende 103. Til 87: Bestemmelsen svarer til 104 i den nuværende bekendtgørelse. Bestemmelsen er ajourført i forhold til ændringer i PCT regulations. Til 88: Bestemmelsen svarer til 105 i den nuværende bekendtgørelse. Det er præciseret i stk. 3, hvilke sprog ansøgningen skal oversættes til i de tilfælde, hvor ansøgningen ikke foreligger på et publiceringssprog. Det vil sige engelsk, tysk eller fransk, idet ansøgningen kan indleveres på disse sprog efter stk i den nugældende bekendtgørelse, der omhandler en journal for internationale ansøgninger er udgået. Til 89: Bestemmelsen svarer til 107 i den nuværende bekendtgørelse. Da bestemmelsen i den nuværende 106 om journalen er udgået, præciseres det, at internationale ansøgninger ikke er offentligt tilgængelige hos Patent- og Varemærkestyrelsen som modtagende myndighed. Til 90: Bestemmelsen svarer til 108 i den nuværende bekendtgørelse. Den hidtidige henvisning til den nuværende 8 var uhensigtsmæssigt, da bestemmelsen ikke umiddelbart kan anvendes ved internationale ansøgninger, der videreføres. I stedet foreslås det præciseret i stk. 1, hvilke sprogregler der gælder for internationale ansøgninger, der videreføres. I stk. 2 er det tydeliggjort, at bestemmelsen også finder anvendelse i de tilfælde, hvor ansøger har indleveret en genpart af en international ansøgning i henhold til patentlovens 31. Til 91: Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til 109 og 26, stk. 3 i den nuværende bekendtgørelse. Bestemmelsen i 110 i den nuværende bekendtgørelse er udgået, da styrelsen ikke længere modtager de pågældende underretninger fra WIPO. Til 92: Bestemmelsen svarer til 111 i den nuværende bekendtgørelse. Stk. 2 er udgået. Til 93 og 94: Bestemmelserne svarer til 112 og 113 i den nuværende bekendtgørelse. Det er præciseret i 94, hvornår bestemmelsen finder anvendelse nemlig i de tilfælde, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen har været modtagende myndighed for en europæisk patentansøgning, der er tilbagetaget som følge af, at ansøgningen ikke er fremsendt til EPO inden for den fastsatte frist i art. 77. Der er endvidere foretaget en rettelse i en artikelhenvisning i 94.

11 11 Til 95: Bestemmelsen svarer til 114 i den nuværende bekendtgørelse. I stk. 1 er det præciseret, at Patent- og Varemærkestyrelsen modtager begæring om konvertering fra den patentmyndighed, der var modtagende myndighed. Der er foretaget en konsekvensrettelse i stk. 2 og 3 som følge af, at styrelsen modtager ansøgninger på dansk og engelsk. 115 er flyttet til ny 52 i afsnittet om patentregisteret. Til 96-99: Bestemmelserne svarer til i den nuværende bekendtgørelse. Til 100: Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til 120 i den nuværende bekendtgørelse. Til 101: Bestemmelsen svarer til 121 i den nuværende bekendtgørelse. Begrebet tidende er udgået for at skabe fleksibilitet med hensyn til fremtidige bekendtgørelser. Til 102: Bestemmelsen svarer uændret til 122 i den nuværende bekendtgørelse. Til 103: Bestemmelsen svarer til 123 i den nuværende bekendtgørelse. Bestemmelsen er konsekvensrettet i forhold til forslagets 6 om ansøgningens sprog. Endvidere er det præciseret, at det er styrelsen, der bestemmer, om dokumenter i en sag kan kræves oversat. Til 104: Bestemmelsen svarer med redaktionelle ændringer til 124 i den nuværende bekendtgørelse. Den nuværende 125 er udgået.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Udkast til bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater I medfør af 5, stk. 2, 6, stk. 2, 8 a, 8 b, stk. 2, 9, 11, 22, stk. 7, 22, stk. 8, 28, stk. 2, 31, 34, 38, stk. 2, 45, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater

Bekendtgørelse om patenter og supplerende beskyttelsescertifikater Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Patentansøgningen Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Ansøgningens indhold og indlevering Kapitel 3 Ansøgningens sprog og udformning Kapitel 4 Prioritet Kapitel

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 of 18 01.04.2010 14:02 BEK nr 93 af 29/01/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-02-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Ansøgningens

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning Patenthåndbog Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen Vejledning August 2007 Del D PATENTHÅNDBOG - DEL D 4 KAPITEL I - INDSIGELSER MOD MEDDELTE PATENTER 4

Læs mere

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 25. januar 2013 18. januar 2013. Nr. 48. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og Varemærkestyrelsens

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 10, stk. 2 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen Forslag til Lov om ændring af patentloven, varemærkeloven, designloven, lov om brugsmodeller samt forskellige andre love (Gebyrer for

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. juni 2010 11. juni 2010. Nr. 658. Anordning om ikrafttræden for Grønland af en række love om ændring af patentloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 7 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2011 Forslag til Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/197 Senere ændringer

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af en række love om ændring af patentloven

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af en række love om ændring af patentloven Anordning om ikrafttræden for Færøerne af en række love om ændring af patentloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 53 i lov nr. 130 af 26. februar 1992

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af patentloven 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af patentloven 1) Nr. 484 21. apríl 2015 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af patentloven 1) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Patentansøgninger og deres behandling m.v. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af Patentlov

Bekendtgørelse af Patentlov Bekendtgørelse af Patentlov Herved bekendtgøres patentlov nr. 479 af 20. december 1967, som ændret senest ved lov nr. 153 af 11. april 1984. Kapitel I Almindelige bestemmelser 1. Den, der har gjort en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om patent

Vejledning til ansøgning om patent Vejledning til ansøgning om patent Hvad kan patenteres hvornår og hvordan? Har du gjort en opfindelse eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en opfindelse, har du ret til at søge om at få patent

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love 2011/1 LSF 7 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Fremsat den 9. november 2011 af erhvervs og vækstminister Ole Sohn Forslag

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning Patenthåndbog Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen Vejledning August 2007 Forord Patenthåndbogen beskriver Patent- og Varemærkestyrelsens praksis ved behandling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996R1610 DA 01.01.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1610/96 af 23. juli 1996

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Forslag 1 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen Forslag til Lov om ændring af patentloven (Ratifikation af ændringer til Den Europæiske Patentkonvention) 1 I patentloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192

RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192 2. 7. 92 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 182/1 (Retsakter hvis offentliggmelse er obligatorisk) RADETS FORORDNING (E0P) Nr. 1768192 af 18. juni 1992 om indfnrrelse af et supplerende beskyttelsescertifikat

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Lov om brugsmodeller m.v.

Lov om brugsmodeller m.v. Lov om brugsmodeller m.v. (Brugsmodelloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Almindelige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland PPH din genvej til patent Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland Patent Prosecution Highway (PPH)- aftaler sikrer en mere effektiv behandling

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0350 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juli 2010 Sag 10/385 / PVS-LHO Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for

Læs mere

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag.

2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag. 2008/1 LSV 6 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 08/205 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven Fremsat 31. marts 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 4. marts 2016. Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 1) 1. marts 2016. Nr. 190.

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 4. marts 2016. Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 1) 1. marts 2016. Nr. 190. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. marts 2016 1. marts 2016. Nr. 190. Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller 1) Herved bekendtgøres lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 24. januar 2012,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649 1.513 92% 2010 1.770

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 361/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1257/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

VERSION 16. september. lov om brugsmodeller i. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

VERSION 16. september. lov om brugsmodeller i. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) VERSION 16. september Forslag til lov om brugsmodeller i Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Enhver frembringelse, som kan udnyttes

Læs mere

Lov om brugsmodeller

Lov om brugsmodeller Oversigt (indholdsfortegnelse) Almindelige bestemmelser Brugsmodelansøgninger og deres behandling m.v. International brugsmodelansøgning ~.B.t!!lill ~ Kap!tel7 ~ Kap!tel9 Kapitel lo ~ ~ Konvertering af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring.

Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs reviderede udkast til en Design Law Treaty i høring. Til Patent- og Varemærkestyrelsens høringskreds Vores ref.: 11/133 21. august 2012 Din ref.: Høring vedrørende revideret udkast til Design Law Treaty - DLT Patent- og Varemærkestyrelsen sender hermed WIPOs

Læs mere

Hvornår er patenter en god ide?

Hvornår er patenter en god ide? Hvornår er patenter en god ide? Opfinderforeningen mandag den 31. maj 2010 ved Per Höhle Hjulskov Zacco Denmark A/S www.zacco.com Beskyttelse af ideer 1 Hemmeligholdelse Beskyttelsesmuligheder ved registrering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller. Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller. Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller (Styrket indsats

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

1. Sorter af alle slægter og arter af planter kan beskyttes som plantenyheder, hvis de på tidspunktet for meddelelsen af beskyttelse er

1. Sorter af alle slægter og arter af planter kan beskyttes som plantenyheder, hvis de på tidspunktet for meddelelsen af beskyttelse er Bekendtgørelse af lov om plantenyheder Herved bekendtgøres lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 51 af 5. februar 1996, med de ændringer, der følger af 5 i lov nr. 412 af 31. maj 2000. Kapitel

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2006 1.691 1.507 89% 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.78 Bispehaven etape II, boligområde ved Hovensvej, Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk 09-07-2007 Sagsnr.: 1849-14929 Dispensation fra

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere