Skolen og forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen og forsikring"

Transkript

1 Skolen og Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kom er ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret? Er det forældrene, skolen, e er er det b mene selv? Uheld pà skolens område 6,Dagligdagen og I sningen, Tænk pa Ijøet, fø du printer.

2 SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST SIGE 2 Om erstatningsansvar Har du eller dine børn lavet en skade, vil du nok føle dig moralsk forpligtet til at yde erstatning, men det medfører ikke nødvendigvis, at der foreligger et juridisk erstat ningsansvar. Noget forenklet kan man sige, at du er erstatningsan svarlig, hvis du begår en fejl eller udviser en forsammelse eller undladelse, der bliver årsag til en skade. De økonomiske følger Når skeden er sket, er der i mange tilfælde nogle økono miske konsekvenser. Nogle skader bliver betalt af skade lidtes egen, men det kan også være skadevol deren eller hans sselskab, der skal betale. Den almindelige erstatningsregel Det er nødvendigt med ensartede principper for, hvor når og i hvilket omfang vi er erstatningsansvarlige for de skader, vi laver. Ud fra domspraksis er der gennem tiden udledt en regel, som kaldes den almindelige erstatnings regel. Reglen fastslår, at har du lavet en skade ved en handling eller en undladelse, der kan kaldes uagtsom eller forsætlig, så er du ansvarlig. 5kaden skal kunne gøres op i penge, så erstatningskravet kan beregnes. Det kan være ødelagte ting, tabt arbejds fortjeneste, erhvervsevnetab eller tab af forsørger. spørgsmålet om, hvor erstatningsansvaret skal placeres, afgøres på grundlag af domspraksis. Hår en domstol skal bedømme, om en skadevolder er erstatningsansvarlig, spørger den, om en fornuftig borger kunne have undgået at lave skaden. Er svaret ja, har skadevolder begået en fejl og er dermed erstatningsansvarlig. Kunne den fornuftige borger ikke have undgået at lave skaden, er skadevolder ikke erstatningsansvarlig. Alt efter situationen vil den fornuftige borger være den fornuftige far eller mor, den fornuftige skoleelev, den fornuftige lærer osv. Uagtsomhed medfører ansvar Har du opført dig som en fornuftig borger, er du ikke ansvarlig for det skete. Det kaldes hændeligt uheld. Har du handlet skødesløst, er du ansvarlig for det skete. Det kaldes simpel uagtsomhed. Har du handlet mere uforsigtigt end selv skødøslese personer, er du også ansvarlig for det skete. Det kal des grov uagtsomhed. Har du lavet skaden med vilje, er du selvfølgelig ogsa ansvarlig for det skete. Det kaldes forsætligt. Undladelser kan også medføre ansvar I reglen om erstatningsansvar hedder det at man også kan blive erstatningsansvarlig for sine undladelser. Undladelser er fx., at en skole ikke gruser sit isglatte fortov, eller at en lærer fo~rsemmer sin tilsynspligt med skolebørn, så der sker en skade, der kunne være undgået. Eksempel Et firma havde opklodset en blokvogs i en skolegård. i et frikvarter legede en 2. klasse i skolegården, og fik blokvog sen løsnet. En elev kom i klemme mellem en mur og vognen. Børnene var uden tilsyn, fordi den faste gårdvagt var censor og hans afløser havde glemt vagten. Kommunen blev dømt erstatningspligtig, da det blev anta get, at hvis tilsynet havde været tilstede, ville gårdvagten have skredet ind mod den farlige leg og forhindret, at skaden kunne opstå. ~57 skolens ansvar 5 Forsikringer skolen og eleven B og værktøjer 10,,Dagligdagen og Tænk på mi jøet, før du printer

3 SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST SIDE 3 (57 Børns ansvar Forældre er kun juridisk ansvarlige for deres børns hand linger, hvis skaden sker, fordi forældrene svigtede tilsynet med børnene. Men en ny lov betyder, at forældre fra 1. juli 2009 har fået pålagt et hæftelsesarisvar for skader, hjem meboende børn laver. Forældres hæftelsesansvar 1. juli 2009 trådte Lov om hæftelse for børns erstatnings ansvar i kraft. Den betyder, at har et hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til kr. i erstatning fra den forælder, der har forældreretten. Er der fælles forældremyndighed, hæfter forældrene solidarisk. Dette nye an svar kan dækkes af den ansvars, der er tilknyttet indboen. Tilsynspligten Generelt bedømmer man forældres juridiske ansvar lempeligt, dø det er umuligt altid at have børn under konstant opsyn. Tilsynspligten er størst for små børn og aftager med alderen. For større børn gælder tilsynsplig ten stadig. Men her går tilsynet primært ud på at forhin dre børnene i at få fat på farlige ting som knive, luftbøs ser og lign. Børns eget ansvar Børn er selv erstatningsansvarlige for deres skadevolden de handlinger. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar, at børn under 15 år er ansvarlige for de skader, de laver, efter de samme regler som gælder for voksne: Den almin delige erstatningsregel. Se side 6. Alder og normal opførsel Når man skal finde ud af, om et barn, er ansvarlig for en skade, det har lavet, sammenligner man barnets handling med, hvordan børn på samme alder plejer at handle i en tilsvarende situation. Har det skadevoldende barn handlet, som børn på sam me alder normalt ville gøre, har barnet ikke gjort noget forkert og er ikke ansvarlig for skaden. Har barnet deri mod handlet anderledes, er barnet ansvarligt. Hvis et barn bliver erstatningsansvarligt, skal barnet selv betale for skaden. Har barnet ingen penge, kan det risikere at skulle betale, når det selv er begyndt at tjene penge. De første kr. kan skadelidte dog altid kræve betalt af den forældre, der har forældremyndigheden. Fortsættes næste side Uheld på skolens omrade 6 Dagligdagen og Tænk pa miljøet, før du printer.

4 I SKOLCN OG FORSIKRING - AUGUST Nedre aldersgrænse for børn dansk erstatningsret er det en hovedregel, at børn under 4-5 âr normalt ikke er ansvarlige for deres handlinger. Det skyldes, at børn under denne alder har svært ved at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Børns ansvar i skolen Hvis et barn laver person- eller tingskade i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har hand let uagtsomt eller forsætligt. Hvis en skoleelev smadrer en rude, kan skolen kræve er statning af eleven, skolen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er en elev. Men skolen er også underkastet de samme pligter som enhver anden skadelidt nemlig at skulle bevise, at ele ven har begået en fejl. Kan skolen ikke det, er eleven ikke erstatningsansvarlig. Normalt bliver de skader, som skoleelever laver, overgivet til forældrenes indbo-ansvars, der også dækker børnenes ansvar, Ud fra skadeanmeldelsen vil s selskabet så vurdere de nærmere omstændigheder ved skaden samt grøden af uagtsomheden. Er skaden sket ved et hændeligt uheld, bliver der ikke be talt erstatning. ved simpel og grov uagtsomhed betaler forældrenes ansvars. Er handlingen forsætlig, er der ingen sdækning. Dog er det praksis, at for sikringen dækker, hvis skadevolder er under 14 år. Elever, der er fyldt 14 år, må selv betale for forsætlige skader. Her kan skadelidte dog altid kræve de første kr. betalt af den forældre, der har forældretten. Er der i forvejen en, der dækker det ødelagte, er der kun mulighed for at kræve erstatning, hvis skaden er lavet ved grov uagtsomhed eller med vilje, samme regel gælder staten og kommunet der er selvforsikrede. Er der uenighed om placering af et ansvar, er det kun domstolene, der kan træffe en afgørelse. 5kolens ansvar 5 Uheld på skolens omrade 6,,Dagligdagen og Tænk på mi jøet, før du printer.

5 I I SEOLEN OG FOGSIKRING - AUGUST 201- SIDE Skolens ansvar I skolen bliver forældrenes tilsyns- og oplysningspligt overtaget af skolens ansatte, som skal føre et forsvarligt tilsyn med eleverne. Er det en lærer, der har tilsynspligten, er det ham/hende. der kan blive erstatningsansvarlig. Har læreren ikke svigtet sin tilsynspligt, er han/hun ikke ansvarlig. Tilsyns pligten er størst med de yngste elever. En lærer er også erstatningsansvarlig, hvis skaden skyldes en uagtsomhed hos læreren. Skolens ansvar som arbejdsgiver skolen er det staten, kommunen eller den private skoles bestyrelse, der er arbejdsgiver. Selv om arbejdsgiveren hæfter for den ansattes skadevoldende handlinger, inde bærer dette ikke, at den ansatte er uden erstatningspligt. princippet er arbejdsgiveren og den ansatte direkte og solidarisk ansvarlige over for skadelidte. Det betyder, at hvis en skade på en elev eller elevens ting skyldes en uagtsomhed eller svigtende tilsyn af en ansat, vil både arbejdsgiver og den ansatte være ansvarlige. Den ansatte som den direkte ansvarlige og arbejdsgive ren i henhold til loven om arbejdsgivers ansvar, Ifølge er statningsansvarslovens regler er det dog normalt arbejds giveren alene, der bliver endelig erstatningsansvarlig. Når en ansat bliver ansvarlig er det derfor skolen eller kommunen, der skal betale erstatning for skaden enten som selvforsikrende eller med en erhvervsansvarsforsik ring. Legeskader medfører ikke ansvar For børn kan der opstå mange situationer, hvor de kom mer til skade, uden at nogen af de implicerede børn eller voksne kan gøres ansvarlige. Skader skyldes ofte legens kropskontakt, og her er det sjældent muligt at gøre et barn ansvarligt. Men hvis en leg på skolen bliver for voldsom, er det lærernes pligt at gribe ind. Undlader de at gribe ind, kan de blive ansvarlige for skader på grund af manglende tilsyn. Lærernes pligt til skærpet tilsyn I fag som sløjd, kemi, idræt og lign., der kan kaldes farebetonede. Ved aktiviteter uden for skolen fx lejrskole, skolerej ser, idrætsarrangementer, virksomhedsbesøg mv. Det skærpede tilsyn gælder fra afrejse til hjemkomst. Skolens indretning Skolens bygninger og opholdsarealer skal være indrettet på en sådan måde, at de ikke er farlige. Det påhviler læ rerne at henlede de kommunale myndigheders opmærk somhed på eventuelle faremomenter. Eksempel fra domspraksis På sidste skoledag smed de store elever karameller til de andre skolebørn. En pige kom til skade, de hun faldt ned i lyskasse, mens hun ledte efter karameller. Forældrene krævede erstatning af skolen, da de mente, at der ikke var ført fornødent tilsyn med ristene eller med, at børnene ikke færdedes der. Retten frifandt skolen. Retten mente ikke, at skolen havde handlet uforsvarligt ved ikke at have forsynet risten med særlig sikringsanordning. Desuden var der ikke ført bevis for. at risten ikke var på plads kort før uheldet, hvorfor årsagen til uheldet ikke skyldtes manglende regelmæssigt tilsyn med ristene. Det kunne heller ikke kræves, at skolen skulle sørge for, at alle elever var under konstant tilsyn. en &pens,on Forsikringer - skolen og eleven 8 Forbrugerinformetion og værktøjer 10,,Dagligdagen og Tænk på miljøet, før du printer.

6 SKOLEN OG FONSIKRING - A000S S 2011-SIDEN Uheld på skolens område Sker der skader på eller tyveri af elevers eller læreres ting på skolen, er det den enkeltes egen indbo, der evt, dækker tabet. Hvis der stjæles tøj fra garderoben, dækker indboen. Indboen dækker også tyveri af cykler fra skolens område. Betingelsen er, at cyklen er aflåst med godkendt lås, og at der kan frem lægges stelnummer og låsebevis ved politianmeldelse. Indboer dækker ikke simpelt tyveri af penge og smykker. Simpelt tyveri er tyveri fra bygning eller lokale, der ikke er aflåst. Forsikringen dækker heller ikke de ting, eleven glemmer - fx tøj. Hærværksskader er skader lavet med vilje og i ondsindet hensigt. lndboen dækker ikke hærværk, der sker på skolen, Hvis tænderne knækker Ulykkeser kan helt eller delvist dække udgif terne til tandbehandling, når tandskaden er sket ved et ulykkestilfælde. Børn under 18 årer sikret adgang til ve derlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje i den kommunale tandpleje. Behandlinger, der er begyndt i den kommunale tandpleje, skal færdiggøres i denne, Større behandlinger, der forven tes først at kunne udføres længe efter det 18. år, er ikke omfattet af den kommunale tandpleje og bør anmeldes til en ulykkes, som forældrene eller skolen kan have tegnet for barnet. Skoleelever får ikke arbejdsskader Skolens elever er som hovedregel ikke dækket af Lov om arbejdsskadesikring, de der ikke foreligger et ansæt telsesforhold. Om ulykker, se side 8. Loven omfatter dog fx elever, der arbejder som skolepatrulje eller på skolens bibliotek. Forældre, der udfører et ulønnet arbejde for skolen, hvor man ellers skulle have brugt en anden arbejdskraft fx maling af lokaler, tilsyn m.m. vil som oftest være sikret af arbejdsskadeen. Tvivlstilfælde om ansættelsesforholdet og dermed forsik ringsdækningen afgøres af Arbejdsskadestyrelsen. HVIS det går ud over læreren Alle, som er ansat til at udføre et arbejde, er omfattet af Lov om arbejdsskadesikring, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, varigt eller midlertidigt. Principielt har alle, der beskæftiger medhjælp i erhverv eller i privat husholdning, pligt til at tegne arbejdsskade for medarbejderne. Kommer en lærer til skade i forbindelse med undervisnin gen, forældremøder eller forberedelse på skolen, er han eller hun dækket i henhold til loven. Skader, der sker på vej til og fra arbejdet, er ikke dækket. På samme måde er læreren dækket under rejser, lejr skoleophold, ekskursioner mv., når disse arrangementer har tilknytning til undervisningen. Derimod vil helt privat samvær med eleverne uden for skolen ikke være omfattet af loven. Skolebestyrelsesmedlemmer er sikret under udøvelse af deres funktioner som skolebestyrelse. Lærerstuderende er ligeledes sikret gennem arbejdsskadeen, når de som led i deres uddannelse er i praktik. forsiknng,,dagligdagen og Tænk på miljøet, før du printer.

7 I SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST SIDE 7 Uheld uden for skolens område Kommer bernet til skade på skolevejen, er det ikke sko lens ansvar. Men det står I færdselsloven, et pol ti og vejmyndigheder i samrad skal sikre skolevejene. Derfor bør skolerne hele tiden være opmærksomme på skolevejene. Skolen har pligt til at Skabe trafiksikre forhold i området tæt på skolen. Typisk sker det med skolepatruljet Hvis en befordringsordning betyder ventetid på skolen for eleverne, afgør skolen, om tilsyn er nødvendigt. For børn i børnehaveklasse og i 1. og 2. klasse skal der være tilsyn. Fra skole til svømmehal Er eleverne nødt til at køre mellem to undervisningsste der - fx mellem skole og svømmehal - og er veien lige så sikker som elevernes normale skolevei, kan skolen ikke drages til ansvar for en eventuel skade. Er veien mindre sikker, er det skolens ansvar at sørge for betryggende befordring. Eleven forlader skolen i undervisningstiden Hvis en lærer giver en elev tilladelse til at forlade sko len i undervisningstiden, bør læreren vurdere, om det er forsvarligt ud fra elevens modenhed og trafkale kend skab. Hvis læreren handler uforsigtigt, kan det medføre et erstatningsansvar for læreren og kommunen. Ældre elever - normalt 8.-lO. klasse - kan forlade skolen i faste mellemtimør og efter aftale ofte også i tilfældige mellemtimer. Kørsel med elever Det sker, at lærere og forældre stiller biler til rådighed i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler eller lignende. Men de pågældende er ikke altid klar over ansvaret. færdselsloven står der:,,den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, - r ~ Det betyder, at ejeren eller brugeren af bilen altid er ørstatningspligtig for et uheld, og at passagerer herun der elever, der kommer til skade - altid vil få erstatning fra bilens lovpligtige ansvars. Det gælder både private biler, taxier og busser. Føreren - fx læreren kan ikke få erstatning fra egen ansvars, men han kan få erstatning fra en evt. modpart i uheldet, egen ulykkes og muligvis fra kommunens arbejdsskade. Erhvervspraktik Skader, der opstår i forbindelse med elevernes deltagelse i erhvervspraktik, medfører normalt ikke erstatningsan svar for kommunen eller den private skole. I stedet gælder der en statolig erstatningsordning, når eleverne er i erhvervspratik iværksat af skolen. Ordningen gælder for både folkeskoleelever og elever pa friskoler, private grundskoler og efterskoler. Erstatningsordnlngen omfatter praktikanters tilskade komst samt personskader og tingsskader, som praktikan ter forvolder. Ordningen omfatter ikke praktikanters vej til og fra virksomheden og heller ikke praktikanters tøj og andre ejendele. Se flere oplysninger på undervisningsministeriets hjemmeside Om erstatningxansvar 2 uheld på skolens område 6 uheld uden for skolens område 7 Forsikringer - skolen og eleven B,,Dagligdagen og Tænk på miljøet, far du printer.

8 SKOLEN OS FORSIKRING - A SIOKS Forsikringer - skolen og eleven Både elevens forældre og læreren bør have en indbo-/ ansvars og en ulykkes. Det er de to vigtigste er. Elevens ulykkes Hvis en elev kommer ud for en ulykke i forbindelse med skolegangen, der medfører invaliditet, og der ingen er statningsansvarlig er, bliver der ikke udbetalt erstatning, medmindre forældrene har sikret deres barn med en berneulykkes. Lærerens ulykkes Såfremt læreren eller en anden ansat har købt en fritids ulykkes, dækker denne uden for arbejdstiden, herunder også til og fra arbejdet hvor arbejdssksdefor sikringen ikke dækker. En heltidsulykkes dækker også i arbejdstiden og vil ved en arbejdsulykke, der medfører varigt mén, kom me til udbetaling, uanset om der samtidig bliver udbetalt erstatning fra arbajdsskadeen. Kommunens smuligheder En kommune kan vælge at være selvforsikrende, eller den kan sikre sig ved at have: en arbejdsskade, der dækker de ansatte en erhvervsansvars, der dækker de skader, de ansatte bliver erstatningsansvarlige for. Eksempel En lærer, der ikke var idrætslærer, havde taget an klasse ad til en times langbold. Under spillet blev en 12-årig dreng, dar stod smiddelbart bag vad den dreng, der skalle slå til bolden, ramt i ansigtat at boldtræet. Læreren havde ikke torsd instrsaret eleverne, ligesom han hellar ikka førte tilsyn med spillat, idet han gik ad fra, at borsene kandte det i forvejen. Læreren havde sat sig bag de spillande børn og talte mad nogle elever, som ikke deltog i spillet. Kommanen fandtes ansvarlig, da læreren ikke ved instraktion eller tilsyn havde sikret sig, at de ventende elever var i for svarlig afstand fra den, der skalle slå. skolens ansvar 5 Forsikringer skolen og eleven B og værktøjer 1D,,Dagligdagen og Fortsættes næste side Tænk på miljøet, før du printer.

9 I SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST 2011-SIDER Forsikring i private skoler og efterskoler Private skoler og efterskoler er underkastet de samme regler om tilsynspligt Som de kommunale skolel På en efterskole er tilsynspligten udvidet, fordi det er en inter natskole. modsætning til kommuner skal private skoler og efterskoler tegne en arbejdsskade til sikring af de ansatte på skolen. Bestyrelserne på private skoler er ikke som skolebesty relserne i de kommunale skoler omfattet af arbejdsska deen. Medlemmerne er kun sikret af deres egne fritids- eller heltidsulykkeer eller af en kollektiv ulykkes for bestyrelsen. Derudover kan private skoler og efterskoler ligesom kom muner forsikre bygninger og inventar. Forsikring i kommunale ungdomsskoler For de kommunale ungdomsskoler gælder stort set det samme, som er beskrevet ovenfor om folkeskolen: Men har en kommune en kollektiv ulykkes for eleverne i folkeskolen, gælder denne ikke elever i den kommunale ungdomsskole. Ungdomsskolens elever kan være forsikret separat, men ligesom i folkeskolen er det ikke noget krav, eleven har. Hvis der sker en skade, har eleven kun krav på erstatning, hvis en ansat ved en uagtsomhed er skyld i skaden, eller hvis skaden skyldes mangelfuldt tilsyn eller mangelfuld instruktion. Under alle omstændigheder er eleven dækket af egen ulykkes under opholdet i ungdomsskolen. Forsikring i knallertkøreskolen Den lovpligtige 24-timers knallertundervisning med af sluttende prave er et populært undervisningstilbud i den kommunale ungdomsskole. Elevens egen ulykkes dækker uden videre risi koen ved knallertundervisningen. Derudover er eleven sikret hvis kommunen har en kol lektiv ulykkes for elever i kommunens ungdoms skole. Eleverne kan godt forsikras, uden at de avrige elever i ungdomsskolen er det. Ifaige betingelserne skal eleverne være under ansvarlig ledelse og tilsyn, og fastspændt styrthjelm under karsel er obligatorisk. Har kommunen sine er i et privat sselskab, kan betingelserne være anderledes. Laver knallertkareskolens elever skade med en knallert er skaden dækket af den lovpligtige ansvars for knallerten. Knallerten kan også være omfattet af kommu nens generelle ansvars. Barns ansvar 3 skolens ansvar 6 Forsikringer - skolen og eleven 8 og værktajer 10,,Dagligdagen og Tænk på miljaet, far du printer.

10 SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST SIDE 10 og -værktøjer Forsikring & Pension Erhvervsorganisationen Forsikring & Pension varetager s- og pensionsselskabernes politiske interesser. Organisationen driver en lang række tjenester og services for medlemmerne. Desuden bruger Forsikring & Pension mange ressourcer på at udvikle forbrugerkommunikation. Forsikringsopiysningen Du kan både ringe og skrive til vores eksperter, der vil hjælpe dig med spørgsmål om. På hjemmesi den finder du generel information og svar pa en række typiske spørgsmål. Penslonsopiysningen Du kan både ringe og skrive til vores eksperter, der vil hjælpe dig med spørgsmål om pension. På hjemmesiden finder du generel information og svar på en række typi ske spørgsmål. Pensionsmåleren lnteraktivt web-værktøj, der viser dig niveauet for dine pensionsudbetalinger på baggrund af din nuværende alder, indkomst og pensionsindbetaling. Pensionsmålerne bygger på en række forudsætninger, der er fastsat af branchen i fællesskab. Forsikringsguiden Her kan du online sammenligne svilkår og priser på er. Du vælger stype og derefter, hvilke selskaber du vil have med i sammenligningen. Forsikringsmåleren Her kan du se, hvilke er du har behov for i for hold til din boligtype, familiesituation, transportmiddel, fritidsinteresse og kæledyr. PensionsABC PensionsABC en forklarer de grundlæggende sammen hænge i det danske pensionssystem og henvender sig til alle, der vil have en større viden om det danske pensions system. Pensionseksamen Test din viden om pensionsbegreber. Du kan udfordre dig selv og blive klogere ved at læse forklaringerne, eller ud fordre venner og familie og se, hvem der har den største viden om pension. Uheld på skolens omrade 6 Rejsesmåler Klik på dit rejsemål og se, hvad en bør dække. Få et overblik over, hvad det offentlige dækker, og hvad du skal tjekke hos dit eget selskab maaler.dk Stopindbrud Her får du gode råd til sikring af bolig, fritidshus, bil, båd og firma, så du undgår tyveri. Stopindbrud.dk er et sam arbejde mellem Forsikring & Pension og Det Kriminaipræ ventive råd. Ordbogen Her får du forklaret, hvad de forskellige begreber inden for og pension betyder. Pensionsinfo Få et overblik over alle dine pensionsordninger. Pensions Info er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsik ringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndig heder. og 4 Beseg Forsikringsnørden på facebook Tænk på miljøet, før du printer.

11 SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST SIDE 11 Klagemuligheder Private stagere, der er utilfredse med en afgø relse fra et sselskab, kan mod et gebyr på 200 kr. klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon: (kl ). Erhvervskunder (skoler, selvejende institutioner og fami lieplejeforeninger) og skadelidte kan gratis henvende sig til: Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (kl ) og Vorenr.I FOIGI StanpiIc Tænk på miljøet, før du printer.

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? Idrætsforeningens ansvar Hvem er idrætsforeningen? I Danmark er vi glade for foreninger. Alene inden for idrættens verden er der over 13.000 foreninger. Men

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere