Skolen og forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolen og forsikring"

Transkript

1 Skolen og Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kom er ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret? Er det forældrene, skolen, e er er det b mene selv? Uheld pà skolens område 6,Dagligdagen og I sningen, Tænk pa Ijøet, fø du printer.

2 SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST SIGE 2 Om erstatningsansvar Har du eller dine børn lavet en skade, vil du nok føle dig moralsk forpligtet til at yde erstatning, men det medfører ikke nødvendigvis, at der foreligger et juridisk erstat ningsansvar. Noget forenklet kan man sige, at du er erstatningsan svarlig, hvis du begår en fejl eller udviser en forsammelse eller undladelse, der bliver årsag til en skade. De økonomiske følger Når skeden er sket, er der i mange tilfælde nogle økono miske konsekvenser. Nogle skader bliver betalt af skade lidtes egen, men det kan også være skadevol deren eller hans sselskab, der skal betale. Den almindelige erstatningsregel Det er nødvendigt med ensartede principper for, hvor når og i hvilket omfang vi er erstatningsansvarlige for de skader, vi laver. Ud fra domspraksis er der gennem tiden udledt en regel, som kaldes den almindelige erstatnings regel. Reglen fastslår, at har du lavet en skade ved en handling eller en undladelse, der kan kaldes uagtsom eller forsætlig, så er du ansvarlig. 5kaden skal kunne gøres op i penge, så erstatningskravet kan beregnes. Det kan være ødelagte ting, tabt arbejds fortjeneste, erhvervsevnetab eller tab af forsørger. spørgsmålet om, hvor erstatningsansvaret skal placeres, afgøres på grundlag af domspraksis. Hår en domstol skal bedømme, om en skadevolder er erstatningsansvarlig, spørger den, om en fornuftig borger kunne have undgået at lave skaden. Er svaret ja, har skadevolder begået en fejl og er dermed erstatningsansvarlig. Kunne den fornuftige borger ikke have undgået at lave skaden, er skadevolder ikke erstatningsansvarlig. Alt efter situationen vil den fornuftige borger være den fornuftige far eller mor, den fornuftige skoleelev, den fornuftige lærer osv. Uagtsomhed medfører ansvar Har du opført dig som en fornuftig borger, er du ikke ansvarlig for det skete. Det kaldes hændeligt uheld. Har du handlet skødesløst, er du ansvarlig for det skete. Det kaldes simpel uagtsomhed. Har du handlet mere uforsigtigt end selv skødøslese personer, er du også ansvarlig for det skete. Det kal des grov uagtsomhed. Har du lavet skaden med vilje, er du selvfølgelig ogsa ansvarlig for det skete. Det kaldes forsætligt. Undladelser kan også medføre ansvar I reglen om erstatningsansvar hedder det at man også kan blive erstatningsansvarlig for sine undladelser. Undladelser er fx., at en skole ikke gruser sit isglatte fortov, eller at en lærer fo~rsemmer sin tilsynspligt med skolebørn, så der sker en skade, der kunne være undgået. Eksempel Et firma havde opklodset en blokvogs i en skolegård. i et frikvarter legede en 2. klasse i skolegården, og fik blokvog sen løsnet. En elev kom i klemme mellem en mur og vognen. Børnene var uden tilsyn, fordi den faste gårdvagt var censor og hans afløser havde glemt vagten. Kommunen blev dømt erstatningspligtig, da det blev anta get, at hvis tilsynet havde været tilstede, ville gårdvagten have skredet ind mod den farlige leg og forhindret, at skaden kunne opstå. ~57 skolens ansvar 5 Forsikringer skolen og eleven B og værktøjer 10,,Dagligdagen og Tænk på mi jøet, før du printer

3 SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST SIDE 3 (57 Børns ansvar Forældre er kun juridisk ansvarlige for deres børns hand linger, hvis skaden sker, fordi forældrene svigtede tilsynet med børnene. Men en ny lov betyder, at forældre fra 1. juli 2009 har fået pålagt et hæftelsesarisvar for skader, hjem meboende børn laver. Forældres hæftelsesansvar 1. juli 2009 trådte Lov om hæftelse for børns erstatnings ansvar i kraft. Den betyder, at har et hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til kr. i erstatning fra den forælder, der har forældreretten. Er der fælles forældremyndighed, hæfter forældrene solidarisk. Dette nye an svar kan dækkes af den ansvars, der er tilknyttet indboen. Tilsynspligten Generelt bedømmer man forældres juridiske ansvar lempeligt, dø det er umuligt altid at have børn under konstant opsyn. Tilsynspligten er størst for små børn og aftager med alderen. For større børn gælder tilsynsplig ten stadig. Men her går tilsynet primært ud på at forhin dre børnene i at få fat på farlige ting som knive, luftbøs ser og lign. Børns eget ansvar Børn er selv erstatningsansvarlige for deres skadevolden de handlinger. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar, at børn under 15 år er ansvarlige for de skader, de laver, efter de samme regler som gælder for voksne: Den almin delige erstatningsregel. Se side 6. Alder og normal opførsel Når man skal finde ud af, om et barn, er ansvarlig for en skade, det har lavet, sammenligner man barnets handling med, hvordan børn på samme alder plejer at handle i en tilsvarende situation. Har det skadevoldende barn handlet, som børn på sam me alder normalt ville gøre, har barnet ikke gjort noget forkert og er ikke ansvarlig for skaden. Har barnet deri mod handlet anderledes, er barnet ansvarligt. Hvis et barn bliver erstatningsansvarligt, skal barnet selv betale for skaden. Har barnet ingen penge, kan det risikere at skulle betale, når det selv er begyndt at tjene penge. De første kr. kan skadelidte dog altid kræve betalt af den forældre, der har forældremyndigheden. Fortsættes næste side Uheld på skolens omrade 6 Dagligdagen og Tænk pa miljøet, før du printer.

4 I SKOLCN OG FORSIKRING - AUGUST Nedre aldersgrænse for børn dansk erstatningsret er det en hovedregel, at børn under 4-5 âr normalt ikke er ansvarlige for deres handlinger. Det skyldes, at børn under denne alder har svært ved at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. Børns ansvar i skolen Hvis et barn laver person- eller tingskade i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarlig, hvis det har hand let uagtsomt eller forsætligt. Hvis en skoleelev smadrer en rude, kan skolen kræve er statning af eleven, skolen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er en elev. Men skolen er også underkastet de samme pligter som enhver anden skadelidt nemlig at skulle bevise, at ele ven har begået en fejl. Kan skolen ikke det, er eleven ikke erstatningsansvarlig. Normalt bliver de skader, som skoleelever laver, overgivet til forældrenes indbo-ansvars, der også dækker børnenes ansvar, Ud fra skadeanmeldelsen vil s selskabet så vurdere de nærmere omstændigheder ved skaden samt grøden af uagtsomheden. Er skaden sket ved et hændeligt uheld, bliver der ikke be talt erstatning. ved simpel og grov uagtsomhed betaler forældrenes ansvars. Er handlingen forsætlig, er der ingen sdækning. Dog er det praksis, at for sikringen dækker, hvis skadevolder er under 14 år. Elever, der er fyldt 14 år, må selv betale for forsætlige skader. Her kan skadelidte dog altid kræve de første kr. betalt af den forældre, der har forældretten. Er der i forvejen en, der dækker det ødelagte, er der kun mulighed for at kræve erstatning, hvis skaden er lavet ved grov uagtsomhed eller med vilje, samme regel gælder staten og kommunet der er selvforsikrede. Er der uenighed om placering af et ansvar, er det kun domstolene, der kan træffe en afgørelse. 5kolens ansvar 5 Uheld på skolens omrade 6,,Dagligdagen og Tænk på mi jøet, før du printer.

5 I I SEOLEN OG FOGSIKRING - AUGUST 201- SIDE Skolens ansvar I skolen bliver forældrenes tilsyns- og oplysningspligt overtaget af skolens ansatte, som skal føre et forsvarligt tilsyn med eleverne. Er det en lærer, der har tilsynspligten, er det ham/hende. der kan blive erstatningsansvarlig. Har læreren ikke svigtet sin tilsynspligt, er han/hun ikke ansvarlig. Tilsyns pligten er størst med de yngste elever. En lærer er også erstatningsansvarlig, hvis skaden skyldes en uagtsomhed hos læreren. Skolens ansvar som arbejdsgiver skolen er det staten, kommunen eller den private skoles bestyrelse, der er arbejdsgiver. Selv om arbejdsgiveren hæfter for den ansattes skadevoldende handlinger, inde bærer dette ikke, at den ansatte er uden erstatningspligt. princippet er arbejdsgiveren og den ansatte direkte og solidarisk ansvarlige over for skadelidte. Det betyder, at hvis en skade på en elev eller elevens ting skyldes en uagtsomhed eller svigtende tilsyn af en ansat, vil både arbejdsgiver og den ansatte være ansvarlige. Den ansatte som den direkte ansvarlige og arbejdsgive ren i henhold til loven om arbejdsgivers ansvar, Ifølge er statningsansvarslovens regler er det dog normalt arbejds giveren alene, der bliver endelig erstatningsansvarlig. Når en ansat bliver ansvarlig er det derfor skolen eller kommunen, der skal betale erstatning for skaden enten som selvforsikrende eller med en erhvervsansvarsforsik ring. Legeskader medfører ikke ansvar For børn kan der opstå mange situationer, hvor de kom mer til skade, uden at nogen af de implicerede børn eller voksne kan gøres ansvarlige. Skader skyldes ofte legens kropskontakt, og her er det sjældent muligt at gøre et barn ansvarligt. Men hvis en leg på skolen bliver for voldsom, er det lærernes pligt at gribe ind. Undlader de at gribe ind, kan de blive ansvarlige for skader på grund af manglende tilsyn. Lærernes pligt til skærpet tilsyn I fag som sløjd, kemi, idræt og lign., der kan kaldes farebetonede. Ved aktiviteter uden for skolen fx lejrskole, skolerej ser, idrætsarrangementer, virksomhedsbesøg mv. Det skærpede tilsyn gælder fra afrejse til hjemkomst. Skolens indretning Skolens bygninger og opholdsarealer skal være indrettet på en sådan måde, at de ikke er farlige. Det påhviler læ rerne at henlede de kommunale myndigheders opmærk somhed på eventuelle faremomenter. Eksempel fra domspraksis På sidste skoledag smed de store elever karameller til de andre skolebørn. En pige kom til skade, de hun faldt ned i lyskasse, mens hun ledte efter karameller. Forældrene krævede erstatning af skolen, da de mente, at der ikke var ført fornødent tilsyn med ristene eller med, at børnene ikke færdedes der. Retten frifandt skolen. Retten mente ikke, at skolen havde handlet uforsvarligt ved ikke at have forsynet risten med særlig sikringsanordning. Desuden var der ikke ført bevis for. at risten ikke var på plads kort før uheldet, hvorfor årsagen til uheldet ikke skyldtes manglende regelmæssigt tilsyn med ristene. Det kunne heller ikke kræves, at skolen skulle sørge for, at alle elever var under konstant tilsyn. en &pens,on Forsikringer - skolen og eleven 8 Forbrugerinformetion og værktøjer 10,,Dagligdagen og Tænk på miljøet, før du printer.

6 SKOLEN OG FONSIKRING - A000S S 2011-SIDEN Uheld på skolens område Sker der skader på eller tyveri af elevers eller læreres ting på skolen, er det den enkeltes egen indbo, der evt, dækker tabet. Hvis der stjæles tøj fra garderoben, dækker indboen. Indboen dækker også tyveri af cykler fra skolens område. Betingelsen er, at cyklen er aflåst med godkendt lås, og at der kan frem lægges stelnummer og låsebevis ved politianmeldelse. Indboer dækker ikke simpelt tyveri af penge og smykker. Simpelt tyveri er tyveri fra bygning eller lokale, der ikke er aflåst. Forsikringen dækker heller ikke de ting, eleven glemmer - fx tøj. Hærværksskader er skader lavet med vilje og i ondsindet hensigt. lndboen dækker ikke hærværk, der sker på skolen, Hvis tænderne knækker Ulykkeser kan helt eller delvist dække udgif terne til tandbehandling, når tandskaden er sket ved et ulykkestilfælde. Børn under 18 årer sikret adgang til ve derlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje i den kommunale tandpleje. Behandlinger, der er begyndt i den kommunale tandpleje, skal færdiggøres i denne, Større behandlinger, der forven tes først at kunne udføres længe efter det 18. år, er ikke omfattet af den kommunale tandpleje og bør anmeldes til en ulykkes, som forældrene eller skolen kan have tegnet for barnet. Skoleelever får ikke arbejdsskader Skolens elever er som hovedregel ikke dækket af Lov om arbejdsskadesikring, de der ikke foreligger et ansæt telsesforhold. Om ulykker, se side 8. Loven omfatter dog fx elever, der arbejder som skolepatrulje eller på skolens bibliotek. Forældre, der udfører et ulønnet arbejde for skolen, hvor man ellers skulle have brugt en anden arbejdskraft fx maling af lokaler, tilsyn m.m. vil som oftest være sikret af arbejdsskadeen. Tvivlstilfælde om ansættelsesforholdet og dermed forsik ringsdækningen afgøres af Arbejdsskadestyrelsen. HVIS det går ud over læreren Alle, som er ansat til at udføre et arbejde, er omfattet af Lov om arbejdsskadesikring, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, varigt eller midlertidigt. Principielt har alle, der beskæftiger medhjælp i erhverv eller i privat husholdning, pligt til at tegne arbejdsskade for medarbejderne. Kommer en lærer til skade i forbindelse med undervisnin gen, forældremøder eller forberedelse på skolen, er han eller hun dækket i henhold til loven. Skader, der sker på vej til og fra arbejdet, er ikke dækket. På samme måde er læreren dækket under rejser, lejr skoleophold, ekskursioner mv., når disse arrangementer har tilknytning til undervisningen. Derimod vil helt privat samvær med eleverne uden for skolen ikke være omfattet af loven. Skolebestyrelsesmedlemmer er sikret under udøvelse af deres funktioner som skolebestyrelse. Lærerstuderende er ligeledes sikret gennem arbejdsskadeen, når de som led i deres uddannelse er i praktik. forsiknng,,dagligdagen og Tænk på miljøet, før du printer.

7 I SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST SIDE 7 Uheld uden for skolens område Kommer bernet til skade på skolevejen, er det ikke sko lens ansvar. Men det står I færdselsloven, et pol ti og vejmyndigheder i samrad skal sikre skolevejene. Derfor bør skolerne hele tiden være opmærksomme på skolevejene. Skolen har pligt til at Skabe trafiksikre forhold i området tæt på skolen. Typisk sker det med skolepatruljet Hvis en befordringsordning betyder ventetid på skolen for eleverne, afgør skolen, om tilsyn er nødvendigt. For børn i børnehaveklasse og i 1. og 2. klasse skal der være tilsyn. Fra skole til svømmehal Er eleverne nødt til at køre mellem to undervisningsste der - fx mellem skole og svømmehal - og er veien lige så sikker som elevernes normale skolevei, kan skolen ikke drages til ansvar for en eventuel skade. Er veien mindre sikker, er det skolens ansvar at sørge for betryggende befordring. Eleven forlader skolen i undervisningstiden Hvis en lærer giver en elev tilladelse til at forlade sko len i undervisningstiden, bør læreren vurdere, om det er forsvarligt ud fra elevens modenhed og trafkale kend skab. Hvis læreren handler uforsigtigt, kan det medføre et erstatningsansvar for læreren og kommunen. Ældre elever - normalt 8.-lO. klasse - kan forlade skolen i faste mellemtimør og efter aftale ofte også i tilfældige mellemtimer. Kørsel med elever Det sker, at lærere og forældre stiller biler til rådighed i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler eller lignende. Men de pågældende er ikke altid klar over ansvaret. færdselsloven står der:,,den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, - r ~ Det betyder, at ejeren eller brugeren af bilen altid er ørstatningspligtig for et uheld, og at passagerer herun der elever, der kommer til skade - altid vil få erstatning fra bilens lovpligtige ansvars. Det gælder både private biler, taxier og busser. Føreren - fx læreren kan ikke få erstatning fra egen ansvars, men han kan få erstatning fra en evt. modpart i uheldet, egen ulykkes og muligvis fra kommunens arbejdsskade. Erhvervspraktik Skader, der opstår i forbindelse med elevernes deltagelse i erhvervspraktik, medfører normalt ikke erstatningsan svar for kommunen eller den private skole. I stedet gælder der en statolig erstatningsordning, når eleverne er i erhvervspratik iværksat af skolen. Ordningen gælder for både folkeskoleelever og elever pa friskoler, private grundskoler og efterskoler. Erstatningsordnlngen omfatter praktikanters tilskade komst samt personskader og tingsskader, som praktikan ter forvolder. Ordningen omfatter ikke praktikanters vej til og fra virksomheden og heller ikke praktikanters tøj og andre ejendele. Se flere oplysninger på undervisningsministeriets hjemmeside Om erstatningxansvar 2 uheld på skolens område 6 uheld uden for skolens område 7 Forsikringer - skolen og eleven B,,Dagligdagen og Tænk på miljøet, far du printer.

8 SKOLEN OS FORSIKRING - A SIOKS Forsikringer - skolen og eleven Både elevens forældre og læreren bør have en indbo-/ ansvars og en ulykkes. Det er de to vigtigste er. Elevens ulykkes Hvis en elev kommer ud for en ulykke i forbindelse med skolegangen, der medfører invaliditet, og der ingen er statningsansvarlig er, bliver der ikke udbetalt erstatning, medmindre forældrene har sikret deres barn med en berneulykkes. Lærerens ulykkes Såfremt læreren eller en anden ansat har købt en fritids ulykkes, dækker denne uden for arbejdstiden, herunder også til og fra arbejdet hvor arbejdssksdefor sikringen ikke dækker. En heltidsulykkes dækker også i arbejdstiden og vil ved en arbejdsulykke, der medfører varigt mén, kom me til udbetaling, uanset om der samtidig bliver udbetalt erstatning fra arbajdsskadeen. Kommunens smuligheder En kommune kan vælge at være selvforsikrende, eller den kan sikre sig ved at have: en arbejdsskade, der dækker de ansatte en erhvervsansvars, der dækker de skader, de ansatte bliver erstatningsansvarlige for. Eksempel En lærer, der ikke var idrætslærer, havde taget an klasse ad til en times langbold. Under spillet blev en 12-årig dreng, dar stod smiddelbart bag vad den dreng, der skalle slå til bolden, ramt i ansigtat at boldtræet. Læreren havde ikke torsd instrsaret eleverne, ligesom han hellar ikka førte tilsyn med spillat, idet han gik ad fra, at borsene kandte det i forvejen. Læreren havde sat sig bag de spillande børn og talte mad nogle elever, som ikke deltog i spillet. Kommanen fandtes ansvarlig, da læreren ikke ved instraktion eller tilsyn havde sikret sig, at de ventende elever var i for svarlig afstand fra den, der skalle slå. skolens ansvar 5 Forsikringer skolen og eleven B og værktøjer 1D,,Dagligdagen og Fortsættes næste side Tænk på miljøet, før du printer.

9 I SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST 2011-SIDER Forsikring i private skoler og efterskoler Private skoler og efterskoler er underkastet de samme regler om tilsynspligt Som de kommunale skolel På en efterskole er tilsynspligten udvidet, fordi det er en inter natskole. modsætning til kommuner skal private skoler og efterskoler tegne en arbejdsskade til sikring af de ansatte på skolen. Bestyrelserne på private skoler er ikke som skolebesty relserne i de kommunale skoler omfattet af arbejdsska deen. Medlemmerne er kun sikret af deres egne fritids- eller heltidsulykkeer eller af en kollektiv ulykkes for bestyrelsen. Derudover kan private skoler og efterskoler ligesom kom muner forsikre bygninger og inventar. Forsikring i kommunale ungdomsskoler For de kommunale ungdomsskoler gælder stort set det samme, som er beskrevet ovenfor om folkeskolen: Men har en kommune en kollektiv ulykkes for eleverne i folkeskolen, gælder denne ikke elever i den kommunale ungdomsskole. Ungdomsskolens elever kan være forsikret separat, men ligesom i folkeskolen er det ikke noget krav, eleven har. Hvis der sker en skade, har eleven kun krav på erstatning, hvis en ansat ved en uagtsomhed er skyld i skaden, eller hvis skaden skyldes mangelfuldt tilsyn eller mangelfuld instruktion. Under alle omstændigheder er eleven dækket af egen ulykkes under opholdet i ungdomsskolen. Forsikring i knallertkøreskolen Den lovpligtige 24-timers knallertundervisning med af sluttende prave er et populært undervisningstilbud i den kommunale ungdomsskole. Elevens egen ulykkes dækker uden videre risi koen ved knallertundervisningen. Derudover er eleven sikret hvis kommunen har en kol lektiv ulykkes for elever i kommunens ungdoms skole. Eleverne kan godt forsikras, uden at de avrige elever i ungdomsskolen er det. Ifaige betingelserne skal eleverne være under ansvarlig ledelse og tilsyn, og fastspændt styrthjelm under karsel er obligatorisk. Har kommunen sine er i et privat sselskab, kan betingelserne være anderledes. Laver knallertkareskolens elever skade med en knallert er skaden dækket af den lovpligtige ansvars for knallerten. Knallerten kan også være omfattet af kommu nens generelle ansvars. Barns ansvar 3 skolens ansvar 6 Forsikringer - skolen og eleven 8 og værktajer 10,,Dagligdagen og Tænk på miljaet, far du printer.

10 SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST SIDE 10 og -værktøjer Forsikring & Pension Erhvervsorganisationen Forsikring & Pension varetager s- og pensionsselskabernes politiske interesser. Organisationen driver en lang række tjenester og services for medlemmerne. Desuden bruger Forsikring & Pension mange ressourcer på at udvikle forbrugerkommunikation. Forsikringsopiysningen Du kan både ringe og skrive til vores eksperter, der vil hjælpe dig med spørgsmål om. På hjemmesi den finder du generel information og svar pa en række typiske spørgsmål. Penslonsopiysningen Du kan både ringe og skrive til vores eksperter, der vil hjælpe dig med spørgsmål om pension. På hjemmesiden finder du generel information og svar på en række typi ske spørgsmål. Pensionsmåleren lnteraktivt web-værktøj, der viser dig niveauet for dine pensionsudbetalinger på baggrund af din nuværende alder, indkomst og pensionsindbetaling. Pensionsmålerne bygger på en række forudsætninger, der er fastsat af branchen i fællesskab. Forsikringsguiden Her kan du online sammenligne svilkår og priser på er. Du vælger stype og derefter, hvilke selskaber du vil have med i sammenligningen. Forsikringsmåleren Her kan du se, hvilke er du har behov for i for hold til din boligtype, familiesituation, transportmiddel, fritidsinteresse og kæledyr. PensionsABC PensionsABC en forklarer de grundlæggende sammen hænge i det danske pensionssystem og henvender sig til alle, der vil have en større viden om det danske pensions system. Pensionseksamen Test din viden om pensionsbegreber. Du kan udfordre dig selv og blive klogere ved at læse forklaringerne, eller ud fordre venner og familie og se, hvem der har den største viden om pension. Uheld på skolens omrade 6 Rejsesmåler Klik på dit rejsemål og se, hvad en bør dække. Få et overblik over, hvad det offentlige dækker, og hvad du skal tjekke hos dit eget selskab maaler.dk Stopindbrud Her får du gode råd til sikring af bolig, fritidshus, bil, båd og firma, så du undgår tyveri. Stopindbrud.dk er et sam arbejde mellem Forsikring & Pension og Det Kriminaipræ ventive råd. Ordbogen Her får du forklaret, hvad de forskellige begreber inden for og pension betyder. Pensionsinfo Få et overblik over alle dine pensionsordninger. Pensions Info er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsik ringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndig heder. og 4 Beseg Forsikringsnørden på facebook Tænk på miljøet, før du printer.

11 SKOLEN OG FORSIKRING - AUGUST SIDE 11 Klagemuligheder Private stagere, der er utilfredse med en afgø relse fra et sselskab, kan mod et gebyr på 200 kr. klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon: (kl ). Erhvervskunder (skoler, selvejende institutioner og fami lieplejeforeninger) og skadelidte kan gratis henvende sig til: Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (kl ) og Vorenr.I FOIGI StanpiIc Tænk på miljøet, før du printer.

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2012 til og med 30. november 2013 Ved skader,

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2014 TIL 30. NOVEMBER 2015 JANUAR 2015 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2014 til og med 30. november 2015 Personskader,

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2015 TIL 30. NOVEMBER 2016 JANUAR 2016 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2015 til og med 30. november 2016 Personskader,

Læs mere

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden

Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden Side 1 af 6 Vejledning om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden VEJ nr 10 af 10/01/1995 (Gældende) LBK Nr. 730 af 21/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for skoleelever. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for skoleelever ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

T I L L Y K K E M E D D I T N Y E

T I L L Y K K E M E D D I T N Y E T I L L Y K K E M E D D I T N Y E A R B E J D S R E D S K A B! Stolpedalsskolen - 1til1 Side 1 Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der vil opstå mange

Læs mere

God fornøjelse med din ipad!

God fornøjelse med din ipad! God fornøjelse med din ipad! Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen, i DUS, i børnehaven og hjemme. Der vil opstå mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn

Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner. ulykkesforsikring for dit barn Forsikring for børn og unge i kommunale institutioner ulykkesforsikring for dit barn Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i institutionen? Kommunerne gør et stort

Læs mere

ulykkesforsikring for dit barn

ulykkesforsikring for dit barn FORSIKRING FOR SKOLEELEVER ulykkesforsikring for dit barn 1 2 Vidste du, at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik

Læs mere

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn i de kommunale institutioner? Forsikring for børn & unge i kommunale institutioner

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Tingsskade forvoldt af praktikant Statens erstatningsordning

Læs mere

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema. Anmeldelse foretages af UU, der har iværksat den praktiske erhvervsorientering mv. Bilag 4.7 Praktikant tingskade Anmeldelsesskema Statens erstatningsordning er reguleret i bekendtgørelse nr. 845 af 30. juni 2010 om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB!

TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB! TILLYKKE MED DIT NYE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der vil opstå mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle vil kammeraterne

Læs mere

Kære elev TILLYKKE MED ARBEJDSREDSKABET! Læs mere på http://sites.nskole.dk/ipad

Kære elev TILLYKKE MED ARBEJDSREDSKABET! Læs mere på http://sites.nskole.dk/ipad Kære elev TILLYKKE MED ARBEJDSREDSKABET! Nøvling Skole har været så heldig at få midler til indkøb af ipads til nogle af vores elever, som har det svært med læsning. Du er en af de elever, som vi har valgt

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - briller eller kontaktlinser Anvendes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

FORSIKRING PÅ AARHUS UNIVERSITET

FORSIKRING PÅ AARHUS UNIVERSITET FORSIKRING PÅ AARHUS kring Forsi 1 SELVFORSIKRING Aarhus Universitet er selvforsikret, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 Selvforsikring betyder, at Aarhus Universitet ikke må

Læs mere

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE

BRUGERNE BESTEMMER STADIG DET MESTE NYT SKOLEÅR MED DIT DIGITALE ARBEJDSREDSKAB! Vi håber ipad en har været en stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der har været mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle har

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

TILLYKKE MED ARBEJDSREDSKABET!

TILLYKKE MED ARBEJDSREDSKABET! TILLYKKE MED ARBEJDSREDSKABET! Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der vil opstå mange spørgsmål i løbet af den første tid, nogle vil kammeraterne

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Forskere ved ST. Forsikringsforhold på Aarhus Universitet

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Forskere ved ST. Forsikringsforhold på Aarhus Universitet Modtager(e): Forskere ved ST Notat Forsikringsforhold på Aarhus Universitet 1. Baggrund Der er i dag mange udadvendte aktiviteter på Science and Technology spændende fra praktikophold (folkeskole- og gymnasieelever),

Læs mere

Statens erstatningsordning har hjemmel i en tekstanmærkning på de årlige finanslove (tekstanmærkning nr. 151 til 20.72.26).

Statens erstatningsordning har hjemmel i en tekstanmærkning på de årlige finanslove (tekstanmærkning nr. 151 til 20.72.26). Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Vejledning til bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Forsikringsforhold for børn og unge på Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland Udarbejdet af Jura & Forsikring Region Nordjylland

Forsikringsforhold for børn og unge på Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland Udarbejdet af Jura & Forsikring Region Nordjylland Forsikringsforhold for børn og unge på Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland Udarbejdet af Jura & Forsikring Region Nordjylland Forsikringsperiode 1/1-2016 til 31/12-2020 Opdateret juli 2017 1 Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Praktikants tilskadekomst - briller eller kontaktlinser Anvendes

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Denne pjece er målrettet ansatte og frivillige uden foreningstilknytning i kommunale institutioner og tilbud. Pjecen giver et overblik over, hvad der er vigtigt

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Tillykke med arbejdsredskabet!

Tillykke med arbejdsredskabet! Tillykke med arbejdsredskabet! B i s l e v L a n d s b y o r d n i n g Side 1 Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen, i DUS, i børnehaven og hjemme. Der vil opstå

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

FORSIKRING PÅ AARHUS UNIVERSITET

FORSIKRING PÅ AARHUS UNIVERSITET FORSIKRING PÅ AARHUS kring Forsi 1 SELVFORSIKRING Aarhus Universitet er selvforsikret, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 9783 af 9. december 2005 Selvforsikring betyder, at Aarhus Universitet ikke må

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende

Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende Denne DCUM-vejledning handler om arbejdsmiljølovens udvidede område. en beskriver, hvad arbejdsmiljølovens udvidede område betyder

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere