Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland"

Transkript

1 Undersøgelse af brændbart erhvervsaffald fra Djursland Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 5. juni 2017 Projekt: 620

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Formål Fremgangsmåde Udvælgelse af læs til analyse Levering af affald Sortering af affald Resultater af undersøgelse Blandet forbrændingsegnet erhvervsaffald Affald fra enkelt-kilde Opsamling på undersøgelse Erhvervsaffald til sortering

3 1. Baggrund Reno Djurs har fokus på at reducere mængden af indsamlet affald til forbrænding. Det gælder både restaffald (dagrenovation) fra husholdninger og brændbart affald fra genbrugspladser. Reno Djurs har haft succes med at reducere andelen af affald til forbrænding og samtidig øget andelen af affald, som bliver genanvendt. Dette gælder både for restaffald og det affald, der bliver tilført genbrugspladserne. Reno Djurs ønsker med dette projekt at undersøge det indsamlede affald fra erhverv, som i dag bliver kørt direkte til forbrænding. På Djursland bliver en stor mængde (brændbart) affald fra virksomheder indsamlet og kørt til forbrænding i hhv. Grenå og Århus. Sammensætningen af dette brændbare affald fra Djurslands virksomheder kendes ikke, men affaldet indeholder med stor sandsynlighed en række genanvendelige materialer og affaldsprodukter, som ikke ønskes til forbrænding. Econet har for Reno Djurs undersøgt indsamlet erhvervsaffald til forbrænding. Denne rapport viser sammensætningen af det undersøgte affald. 2. Formål Undersøgelsens formål er at bestemme mængde og sammensætning af affald til forbrænding fra virksomheder på Djursland. Her med fokus på genanvendelige materialer og særligt affald. 3. Fremgangsmåde 3.1 Udvælgelse af læs til analyse Oprindelig var det hensigten, at affaldet til undersøgelsen skulle opsamles fra Marius Pedersens sorteringsanlæg, som er opstillet i direkte forbindelse med forbrændingsanlægget i Lisbjerg. Efter nogen research blev det klart, at det alene var Marius Pedersens egne vogne, som kørte affald til dette anlæg. Andre vognmænd kørte lige så ofte til Grenå Forbrænding med affaldet. En anden problemstilling var, at indsamlingen af affald på ruteindsamlinger ofte krydsede kommunegrænsen ikke bare mellem Norddjurs og Syddjurs, men også til Randers, Favrskov og Århus kommuner. Indvejning af affald fra disse ruteindsamlinger med komprimatorvogn kan således ikke opdeles på kommuner. Inden affald er indsamlet til sortering, så er alle transportører, der indsamler affald fra virksomheder på Djursland kontaktet. Transportørerne har oplyst om de indsamler affald: I containere åbne eller lukkede som køres direkte til forbrænding På ruteindsamling herunder om det er beholdere, vip-containere eller frontloader-containere, der bruges til opsamling af affald fra virksomhederne Endvidere er det oplyst, om affald er opsamles på tværs af kommunegrænser 3

4 Endelig har vognmændene oplyst, om de kører affald til sortering hos Reno Djurs blot for at sikre, at det ikke er dette affald, der kommer til at indgå i undersøgelsen. På denne baggrund har Econet aftalt med vognmændene, hvilke læs vi har ønsket skulle indgå i undersøgelsen. Det blev aftalt, at affaldet både skulle omfatte containere og affald fra ruteindsamling. Alle vognmænd oplyste, at container-tømninger som regel sker ad-hoc, så her blev aftalen, at de skulle kontakte Econet, når et sådant læs skulle indsamles. Forsøgsplanen indeholdt tre læs affald fra ruteindsamling og 4 læs fra enkeltkunder. I praksis viste det sig, at der kun blev indrapporteret om ét læs affald fra enkeltkunde. Det blev derfor nødvendigt at tilpasse prøvetagningen i forhold til det tilgængelige affald. Stikprøven kom således til at omfatte 4 læs fra ruteindsamling, ét læs fra enkeltkunde disse blev så suppleret med 2 læs af det affald, der normalt tilføres Reno Djurs sorteringsanlæg. Det sidste blev valgt for at Econets personale skulle have noget at arbejde med i begyndelsen af sorteringsperioden. 3.2 Levering af affald Affald er indsamlet i uge 17 (2017). Econet har løbende været i kontakt med vognmændene om levering af affald. De modtagne læs er lagt på gulvet i Reno Djurs sorteringshal i Glatved. 3.3 Sortering af affald Sorteringen er udført af personale, der er oplært af Econet. Sorteringslederen udvælger stikprøver fra hvert af de indsamlede læs. Stikprøverne har en sådan størrelse og sammensætning, at de kan betegnes som repræsentative for det pågældende affaldslæs. Sorteringslederen har udført kontrol og sikret, at sorteringen er foregået efter fastlagte kriterier, superviseret sorteringsmedarbejderne, vejet og registreret affaldet. Det brændbare erhvervsaffald er sorteret i 22 fraktioner, som fremgår af Tabel 1. 4

5 Fraktioner Papir Pap Plastfolie Plastemballage Andet plast Rent træ Glasemballage Metal Metalemballage Tøj og tekstiler Haveaffald Andet brændbart Madaffald Blandingsemballage Anden dagrenovation Tagpap Sække med dagrenovation Ej Brændbart Farligt affald Trykimprægneret træ Batterier og WEEE Tabel 1 Sorteringsliste For hvert læs er fraktionerne udsorteret, indvejet og registreret. 4. Resultater af undersøgelse Der er i alt modtaget 7 læs affald til analyse. Heraf var 4 læs i det følgende betegnet: læs 1, læs 5, læs 6 og læs 7 indsamlet som forbrændingsegnet erhvervsaffald med komprimatorvogn. Se også afsnit 4.1. De enkelte læs har været mellem 4 og 12 ton. Ét læs (læs 4) er fra én enkelt kilde se afsnit 4.2. Læs 2 og læs 3 var oprindelig kørt til sortering hos Reno Djurs, men pga. udebleven levering af affald til analysen, så blev disse læs også undersøgt. Resultaterne herfra indgår ikke direkte i analysen, se afsnit Blandet forbrændingsegnet erhvervsaffald Denne stikprøver bruges til at bestemme sammensætning af indsamlet forbrændingsegnet erhvervsaffald. I følgende afsnit præsenteres affaldets overordnede sammensætning. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser sammensætning af affald fra blandet erhverv til forbrænding. Affaldet er indsamlet med komprimatorvogn. 5

6 Fraktioner Læs 1 Læs 5 Læs 6 Læs 7 Alle Vægtet Papir ,5 Pap ,9 Plastfolie ,0 Plastemballage ,0 Andet plast ,2 Rent træ ,9 Glasemballage <1 1 1,8 Metal ,0 Metalemballage <1 1 1,0 Tøj og tekstiler ,0 Haveaffald ,5 Andet brændbart ,5 Madaffald ,3 Blandingsemballage ,6 Anden dagrenovation ,6 Tagpap ,7 Sække med dagrenovation ,1 Ej Brændbart ,6 Farligt affald <1 1 < ,5 Trykimprægneret træ ,0 Batterier og WEEE <1 1 1,4 Total ,0 Størrelse af læs, ton 11,2 4,1 4,6 11,2 31,0 Tabel 2. Sammensætning af erhvervsaffald fra Djursland indsamlet med komprimatorvogn. Procent. Tabel 2 viser sammensætningen for hvert af de fire læs med erhvervsaffald indsamlet med komprimatorvogn (ruteindsamling). Der er ligeledes vist en gennemsnitlig fordeling for alle fire læs og endelig er vist en fordeling baseret på en vægtning, hvor hvert af de fire læs tæller med samme vægt. De to måder at beregne gennemsnittet på er valgt, fordi vægten af de enkelte læs spænder fra 4 til 11 ton. Andelen af hhv. papir og pap er forholdsvis stabil mellem 3 og 8 % af det samlede affaldslæs lidt større andele af pap end af papir. I gennemsnit udgør de to fraktioner ca. 11 % af den samlede mængde erhvervsaffald indsamlet med komprimatorvogn. Andelen af plast i brændbart erhvervsaffald udgør ca. 17 %, hvoraf plastfolier udgør den største andel, ca. en tiendedel af den samlede affaldsmængde. Andelen af rent træ, glasemballage og haveaffald varierer noget fra læs til læs. Derimod ligger andelen af metal og metalemballage relativt stabilt på hver ca. 1 % af det samlede affald. Andelen af madaffald varierer med en faktor 3 mellem læssene. Det er én af de helt store fraktioner, hvor ca. 20 af affaldet består af madaffald. Hovedparten af det madaffald, der er fundet optræder i koncentrerede mængder, hvilket tyder på at det stammer fra storkøkkener eller dagligvarehandlen. Fraktionen anden dagrenovation udgør ca. 8 % af affaldet. Anden dagrenovation vil typisk ligne affald, som det ses fra husholdningernes affaldspose 6

7 under køkkenvasken (uden madaffald), men det kan også være éngangsservice, papirhåndklæder, bleer mv. typisk fra institutioner og rengøringsfunktioner. Sække med dagrenovation er ikke sorteret yderligere. Der er fundet noget farligt affald samt batterier og WEEE i affaldet. Typisk ligger det koncentreret enkelte steder i affaldet, hvilket indikerer, at det stammer fra punktkilder. Der er ikke fundet tøj og tekstiler samt trykimprægneret træ i de udsorterede læs. I Figur 1er vist sammensætningen af erhvervsaffald til forbrænding (indsamlet med komprimatorvogn / ruteindsamling). For overskuelighedens skyld er affaldet opdelt i fem overordnede kategorier: Dagrenovationslignende affald, som omfatter fraktionerne: blandingsemballage, anden dagrenovation og sække med dagrenovation (se Tabel 2) Madaffald, som dækker fraktionen: madaffald Genanvendelige materialer, som dækker: papir, pap, plastfolie, plastemballage, anden plast, rent træ, glasemballage, metal, metalemballage, tøj og tekstiler og haveaffald. Andet brændbart, som dækker fraktionerne: andet brændbart og tagpap. Affald til særlig behandling, som består af fraktionerne: ej brændbart, farligt affald, trykimprægneret træ samt batterier og WEEE. Dagrenovation, 16 % Madaffald, 16 % Genanvendelige materialer, 37 % Andet brændbart, 23 % Affald til særlig behandling, 8 % Figur 1. Sammensætning af erhvervsaffald til forbrænding fra ruteindsamling Kategorierne Dagrenovation og Madaffald begge udgør 16 % af erhvervsaffald til forbrænding. Der er specielt fundet en stor andel Dagrenovation og Madaffald i læs 1 og læs 6, hvor store dele af affaldet tilsyneladende stammer fra restaurationer (læs 1) og institutioner (læs 1 og læs 6). 37 % af den samlede mængde affald består af kategorien Genanvendelige materialer. Heraf udgør de tre plastfraktioner den største andel. Plasten fordeler sig med 10 % plastfolie, 4 % plastemballage og 3 % anden plast. Samlet udgør disse tre plastfraktioner 17 % af affaldet. 7

8 Pap udgør 6 % og papir 5 %, mens haveaffald og træ udgør hhv. 4 % og 2 % af den samlede mængde affald. Metal, metalemballage og glas udgør alle 1 % af det undersøgte affald. Der blev ikke fundet tøj og tekstiler i affaldet. Affald til særlig behandling udgør 8 % af den samlede mængde affald. Heraf udgør ej brændbart den største fraktion med 5 % (7 % hvis man benytter vægtet gennemsnit). Batterier og WEEE samt farligt affald udgør hhv. 2 % og 1 % af den samlede mængde erhvervsaffald til forbrænding. Kategorien Andet Brændbart udgør 23 % af erhvervsaffald til forbrænding. Denne andel af korrekt sorteret affald består af 4 % tagpap og 19 % andet brændbart. En større andel af fraktionen Andet brændbart består tilsyneladende af affald fra erhverv tilknyttet landbrug. 4.2 Affald fra enkelt-kilde Der er indsamlet læs fra en enkelt virksomhed. Sammensætningen af affaldet fra denne ene virksomhed fremgår af Tabel 3. Fraktioner Læs 4 Kg % Rent papir 0 0 Rent pap 34 4 Plastfolie 11 1 Plastemballage 21 2 Andet plast 28 3 Rent træ Glasemballage 1 0 Metal 21 2 Metalemballage 0 0 Tøj og tekstiler 0 0 Haveaffald 0 0 Andet brændbart Madaffald 0 0 Blandingsemballage 0 0 Anden dagrenovation 64 7 Tagpap 0 0 Sække med dagrenovation 0 0 Ej Brændbart 36 4 Farligt affald 12 1 Trykimprægneret træ 16 2 Batterier og WEEE 15 2 Total Tabel 3 Mængde og sammensætning af erhvervsaffald til forbrænding enkelt kilde. Vægten af affaldet opgjort i kg og fordelingen i procent. Affaldsproducenten af det undersøgte affald er i dette tilfælde inden for maskinindustrien. Affaldets sammensætningen hænger efter alt at dømme sammen med typen af affaldsproducent. Er affaldet fx fra et plejehjem, vil affaldets sammensætningen være anderledes. 8

9 Dagrenovation, 7 % Madaffald, 0 % Genanvendelige materialer, 29 % Andet brændbart, 55 % Affald til særlig behandling, 9 % Figur 2. Sammensætning af erhvervsaffald til forbrænding enkelt kilde De 7 % Dagrenovation består af affald fra toiletspande, madpakker mm. Der er ikke fundet Madaffald i det undersøgte læs. 29 % af affaldet består af Genanvendelige materialer. Heraf er den største fraktion træ, der udgør 17 % af den samlede mængde affald. 55 % af affaldet består af Andet brændbart. Heraf store dele beskidte klude, sandpapir, aftørringspapir fra værksted osv. 9 % af affaldet består af Affald til særligt behandling. Ej brændbart er den største enkeltfraktion og udgør ca. 4 % af den samlede mængde affald. I dette læs er det grus til opsamling af spildolie, der er registreret som ej brændbart. Farligt affald udgør ca. 2 % af kategorien Affald til særlig behandling heriblandt 10 kg spraydåser mærket som miljøfarligt og en 2 kg metaltønde mærket sundhedsskadelig. I fraktionen batterier og WEEE er fundet en industristøvsuger på 15 kg. Det skal bemærkes, at der alene er tale om affald fra én enkelt virksomhed. Denne del af undersøgelsen kan således ikke siges at være dækkende for affald indsamlet fra virksomheder på Djursland. Sammensætningen af affaldet afviger dog ikke så meget fra den del af affaldet, der er indsamlet med komprimatorvogn (ruteindsamling) se afsnit Opsamling på undersøgelse Det er Econets oplevelse, at den største del af det erhvervsaffald, der registreres som brændbart affald på Djursland, bliver indsamlet via ruteindsamling (komprimatorvogn, frontloader eller lignende). Denne vurdering bygger på det forhold, at det var svært at få affald fra enkeltvirksomheder indsamlet til analysen. Vi ved godt, at vognmændene kan have en egeninteresse i at affald fra disse navngivne virksomheder indgår i en nærmere undersøgelse det er dog ikke vores vurdering, at dette er den primære årsag til, at der er så relativt få (kun et enkelt) læs kom til at indgå i den endelige undersøgelse. Undersøgelsen har afdækket, at det ikke nødvendigvis er alt affald fra virksomheder på Djursland, som i sidste ende registreres som kommende fra Norddjurs og Syddjurs kommuner. Indsamlingsruterne tilrettelægges ofte, så de går på tværs af kommunegrænsen. Fra samtaler med vognmændene fremgår, at affald leveret til 9

10 Grenå Forbrænding ofte tildeles Djursland som affaldssted, mens en del af affaldet til Århus Forbrænding kan blive tildelt oplandskommune Århus. Det indsamlede brændbare erhvervsaffald har mange ligheder med dagrenovation indsamlet fra husholdninger. Der er en del af de traditionelt genanvendelige materialer som f.eks. papir, pap, plastemballage, plastfolie, glasemballage, metal og metalemballage i affaldet. Mere pap og plast (især plastfolie) end i dagrenovation. Der er ligeledes en betydelig andel af madaffald samt andre affaldsfraktioner (blandingsemballager, anden dagrenovation og sække med dagrenovation), der ligeledes forekommer i dagrenovation fra husholdninger her dog mindre koncentreret end fra husholdninger. En stor del af dette affald antages at stamme fra punktkilder som f.eks. institutioner, storkøkkener og dagligvarebutikker. Farligt affald samt batterier og WEEE forekommer også i det brændbare affald fra virksomheder. Faktisk er andelen her større end i dagrenovation fra husholdninger. Fordelingen mellem ruteindsamlet (komprimatorvogne) og affald fra enkeltkilder (én container pr, virksomhed) kendes ikke. 10

11 4.4 Erhvervsaffald til sortering Der er blevet undersøgt to læs affald, som oprindelig er indvejet til sortering hos Reno Djurs i Glatved. Affaldet tæller således ikke med i undersøgelsen. Alligevel præsenteres data i det følgende. Læs 2 Læs 3 Total Læs 2 og 3 Kg % Kg % Kg % Papir Pap Plastfolie Plastemballage Andet plast Rent træ Glasemballage < 1 Metal Metalemballage < 1 Tøj og tekstiler Haveaffald Andet brændbart Madaffald < 1 Blandingsemballage Anden dagrenovation Tagpap Sække m dagrenovation Stort brændbart Ej Brændbart Farligt affald < 1 Trykimprægneret træ Batterier og WEEE Total Tabel 4 Mængde og sammensætning af erhvervsaffald sendt til sortering hos Reno Djurs. Læssets mængde er anført i kg, mens fordelingen er anført i procent. Affaldet har tydeligvis en anden sammensætning end det brændbare affald fra erhverv, som er beskrevet i afsnit 4.1 og 4.2. Andelen af Dagrenovationslignende affald og egentlig Madaffald er markant mindre end i det brændbare affald. Andelen af Genanvendeligt affald er ligeledes markant mindre end i brændbart affald fra erhverv dog undtaget træ, metal samt tøj og tekstiler. 11

12 Dagrenovation, 1 % Madaffald, <1 % Genanvendelige materialer, 25 % Andet brændbart, 49 % Affald til særlig behandling, 25 % Figur 3. Fordeling af affald, der er sendt til sortering hos Reno Djurs. Procent. Det fremgår af Tabel 4 og Figur 3, at affaldet stort set ikke indeholder Dagrenovation (1 %) eller Madaffald (< 1 %). En relativt stor del af affaldet er Affald til særlig behandling (25 %). I denne kategori indgår trykimprægneret træ (14 %) og ej brændbart (10 %). Her gælder, at opgørelsen alene baserer sig på analyse af to læs affald, hvorfor det ikke er muligt at generalisere sammensætningen til affald fra andre virksomheder. 25 % af det undersøgte affald stammer fra Genanvendelige materialer hvor de to største andele er rent træ samt tøj og tekstiler. Disse udgør hhv. 7 % og 6 % af den samlede mængde affald. Knap halvdelen af det undersøgte affald er egnet til forbrænding, hvilket er en større andel end det undersøgte forbrændingsegnede erhvervsaffald (kapitel 0) C:\renodjur\Mt\Bestyrelsen\Bestyrelsen 2017\14. juni 2017\Rapport Econet.docx 12

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Mængde og sammensætning for boliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s i/s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen, Claus Petersen Dato:

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport

Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Dagrenovation i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer - Bilagsrapport Mængde og sammensætning for helårsboliger og sommerhuse Udarbejdet for Nomi4s Econet AS Udarbejdet af: Anne Steffensen, Ole Kaysen og

Læs mere

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger

Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Undersøgelse af restaffald fra to områder med etageboliger Kildager og Retortvej Undersøgelsen er udført for Københavns Kommune Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland og Claus Petersen Dato: 6. juli 2017

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling

Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse i Køge fase 2 og opsamling Affaldsanalyse udarbejdet for Køge Kommune! Econet AS Udarbejdet af: Freja Lerche og Claus Petersen Dato: 24. juni 2016 Projekt: 580 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Affaldsanalyse Aarhus Midtby

Affaldsanalyse Aarhus Midtby Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Aarhus Midtby Januar 2014 Teknologisk Institut Kathe Tønning

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart

Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Rent træ fra genbrugspladser i Assens og Middelfart Del 2. Efter-analyse sammenlignet med før-analyse Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland & Freja Lerche Dato: 20. oktober, 2016 Projekt: 595 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger

Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Affaldsanalyse Etageboliger og enfamilieboliger Maj 2014 Teknologisk Institut

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014 27. november 2014 Bilag 1 Øget genanvendelse i bringeordninger Baggrund I Reno Djurs opland er der i dag en velfungerende indsamlingsordning for papir og pap, hvor alle husstande har en særskilt beholder

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

NOTAT Dato: 11. februar 2015 J.nr.: nir

NOTAT Dato: 11. februar 2015 J.nr.: nir Dato: 11. februar 2015 J.nr.: nir-4.11.6-06 Anbefalinger om anvendelse af formlen i ressourceplanens bilag 5 Regeringens Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018 Danmark uden affald har 4 hovedindsatsområder:

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald

1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 1. Projektets titel: Øge genanvendelsen ved centralsortering - forenkling af sortering ved husstanden i vådt og tørt affald 2. Kort beskrivelse af projektet Herning Kommune har et ønske om at det skal

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Ressourcestrategi og affaldsstrømme

Ressourcestrategi og affaldsstrømme Ressourcestrategi og affaldsstrømme Seminar on Automation in Waste Handling systems May 13th, 2013 Inge Werther, DAKOFA Ressourceeffektivitet affaldet som ressource Miljøminister Ida Auken 2 kriser, der

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Uforløste potentialer på genbrugsstationen

Uforløste potentialer på genbrugsstationen Uforløste potentialer på genbrugsstationen - med fokus på småt brændbart Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland Dato: 29. februar 2016 Projekt: 542 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning...

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Analyse af dagrenovation i Randers

Analyse af dagrenovation i Randers Analyse af dagrenovation i Randers Dagrenovationens sammensætning i to områder beliggende i de tidligere Nørhald og Langå Kommuner Affaldet er analyseret i perioden 27. maj 5. juni 2008 Rapport udarbejdet

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger

Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Overordnede målsætninger i forhold til arbejdet med nye ordninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Nye indsamlingsordninger for affald fra husstande Baggrund Den nationale ressourcestrategi, som kom i efteråret 2013 og sætter de samlede mål for

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

!! " # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *,

!!  # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *, !! " # # $ # % & % ' ($ ) * ' + *, Nærværende notat indeholder en overordnet beskrivelse af status for de tiltag, der fremgår af interessentkommunernes affaldsplan 2005-2016. Der tages udgangspunkt i affaldsplanens

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Regnskabsrapport 1/1 30/ for affaldsselskabet. Renovest I/S. Stengårdsvej Løgstør

Regnskabsrapport 1/1 30/ for affaldsselskabet. Renovest I/S. Stengårdsvej Løgstør Regnskabsrapport 1/1 30/6 2012 for affaldsselskabet Renovest I/S Stengårdsvej 33 9670 Løgstør 14/09 2012 Indholdsfortegnelse Regnskabsprincip... 2 Bemærkninger til koncernregnskabet... 2 Bemærkninger til

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse

Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Torvegade 74, 6700 Esbjerg Til beboerne i Tjæreborg Maj 2016 Status projekt Vejen til 50 % genanvendelse Vi er 2/3 gennem forsøget med at finde vejen til 50 % genanvendelse af husholdningsaffald, og tallene

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup !"# $" % & ' "$ ( Denne rapport beskriver driften af Reno Djurs genbrugsstationer

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere. forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Indsatsområder Mere genanvendelse af materialer fra husholdninger og servicesektor Mere genanvendelse af materialer fra elektronikaffald og shredderaffald

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse?

Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse? Effektvurdering hvad opnår vi ved øget genanvendelse? Arbejdsgruppen bag Task Forcens formål er at Arbejde for at de politiske ønsker om 50% genanvendelse af de tørre fraktioner og det organiske affald

Læs mere

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune

Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Ressourceplan 2018 Middelfart Kommune Indhold Forord... 3 Ressourceplanens kortlægningsdel... 4 Indledning metodebeskrivelse... 4 Status for affaldsmængder... 6 Miljø i indsamlingen CO 2 -beregninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Mere genanvendelse i bringeordninger

Mere genanvendelse i bringeordninger Mere genanvendelse i bringeordninger Forsøg med bringeordninger i Lemming, Serup og Mørke Econet AS Udarbejdet af: Claus Petersen, Casper Mayland, Julie Priess Hansen Dato: Marts 2016 Projekt: 543 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015

Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Underbilag 1.4 Signaturforklaring for kort vedrørende affaldshåndtering 2015 Version 1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 SIGNATURER, DER SKAL ANVENDES... 3 2.1 TYPER AF AFFALDSBEHOLDERE...

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere