TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LINDHOLM PLEJEHJEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LINDHOLM PLEJEHJEM"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LINDHOLM PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2017

2 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn på Lindholm Plejehjem. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Det er tilsynets samlede og overordnede vurdering, at Lindholm Plejehjem er et meget velfungerende plejehjem med fokus på kontinuerlig kvalitetsudvikling. Plejehjemmet har kompetente og engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Det er tilsynets oplevelse, at der i høj grad er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på borgernes individuelle præmisser. Tilsynet vurderer, at plejehjemmet til fulde lever op til Aalborg Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en høj faglig kvalitet. Medarbejderne kan på relevant vis reflektere over, hvordan de arbejder metodisk med et rehabiliterende sigte. 1.2 SCORE For hvert overordnede tema, der undersøges i tilsynet, opnår plejehjemmet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad plejehjemmet opfylder indikatorerne for hvert tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering) Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo højere kvalitet. Målgruppe, metode og dokumentation Fysiske rammer Anerkendelse, inddragelse og indflydelse Kompetencer Hverdagliv, herunder mad, måltider og aktiviteter 2

3 Vurdering i forhold til temaer Tema Vurdering Målgruppe, metoder og dokumentation Anerkendelse, inddragelse og indflydelse Hverdagsliv, herunder mad, måltider og aktiviteter (Årets særlige fokusområde) Plejehjemmet arbejder med faglige tilgange og metoder, der ud fra et helhedssyn sikrer borgerne den nødvendige pleje og omsorg, herunder triagering, overlap mellem vagtlag og rullende mødetider. Borgerne er meget tilfredse med den hjælp, de får, og med den måde hjælpen ydes på. Målgruppen er ifølge ledelse og medarbejdere kendetegnet ved høj kompleksitet, fx i kraft af at flere borgere end tidligere har psykiatriske diagnoser og generel psykisk sårbarhed. Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i daglig praksis. Assisterende leder og sygeplejerskerne fremhæves som en stor støtte i forhold til at vejlede og gennemgå dokumentationen, så der er en tydelig rød tråd. Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og professionelt sprog og tager afsæt i borgernes individuelle ressourcer, ønsker og vaner. Det skriftlige grundlag er opdateret og fyldestgørende, og beskriver medarbejdernes rehabiliterende tilgang i plejen og i indsatsen for at understøtte borgernes funktionsniveau og trivsel. Medarbejderne er bevidste om at medinddrage pårørende i den tankegang, der ligger bag rehabilitering, for at forebygge misforståelser og interessekonflikter. Plejehjemmet samarbejder med relevante parter om den enkelte borger, fx ved månedlige koordineringsmøder og regelmæssig triage med hjemmesygeplejerske og terapeut, eller via inddragelse af relevante eksterne ressourcepersoner. Medarbejdernes pædagogiske tilgang bidrager til forebyggelse af magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten, og regler og instrukser for magtanvendelse. De har tidligere deltaget i kursus vedrørende konflikthåndtering. Borgerne oplever alle at blive mødt med anerkendelse og venlighed. Omgangstonen er ifølge både borgere og medarbejdere præget af varme og respekt, og det observeres ligeledes under tilsynet. Borgerne oplever medarbejdernes humør og humor som et frisk pust i dagligdagen. Tilsynet bemærker positivt, hvordan en dement og dørsøgende borger på en meget anerkendende og professionel måde hjælpes til ro af en medarbejder. Det lægges endvidere til grund for vurderingen, at der i høj grad gives mulighed for indflydelse og selvbestemmelse for borgerne. Det gælder både i forhold til pleje og omsorg og i forbindelse med aktiviteter, døgnrytme og hverdagsliv. Det er tilsynets vurdering, at borgerne tilbydes mange og varierede aktiviteter i hverdagen. Både leder, medarbejdere og aktivitetsmedarbejdere har fokus på at inkludere de svageste ved besøg i deres bolig. Elever og praktikanter udgør en god ressource i aftenvagtens stille time, hvor de hygger om borgerne eller samler borgerne til spontane små aktiviteter. Der er endvidere stor tilfredshed med de frivilliges indsats i forbindelse med ture ud af huset og cykelture med borgerne. Plejehjemmet arbejder bevidst på at understøtte og vedligeholde borgernes fysiske, sociale og mentale sundhed og trivsel, og borgerne inddrages naturligt i beslutninger, der har betydning for deres hverdagsliv på stedet. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med tilbud om husets aktiviteter og, og flere oplyser, at der bliver spurgt ind til deres behov og ønsker i den forbindelse. 3

4 Kompetencer Fysiske rammer Tilsynet kan observere hyggelig aktivitet på fællesarealerne i løbet af eftermiddagen. Medarbejderne kan redegøre for madens og måltidets betydning for borgernes livskvalitet og for deres rolle som måltidsværter og samtalepartnere. Der lægges stor vægt på, at måltiderne skal være fleksible, så også borgere med en helt egen døgnrytme kan tilgodeses, og får måltiderne serveret med passende intervaller over døgnet. Borgerne motiveres til at hjælpe med små praktiske opgaver ud fra lyst og evne. Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med madens kvalitet og måltiderne. Her fremhæver borgerne morgenmaden i weekenden som ekstra god. Lindholm har haft et madprojekt, hvor de selv lavede mad, og ledelsen påtænker nu at søge midler til at fortsætte succesen. Både ledelse, medarbejdere og borgere udtrykker meget stor tilfredshed med det sociale liv, som køkkenfællesskabet bidrog til. Ledelsen lægger vægt på at være synlige og have en åben dør. Der er fokus på at skabe et miljø, der genererer arbejdsglæde. Værdier som tillid, ærlighed og rummelighed er ifølge ledelse og medarbejdere med til at sikre den generelle medarbejdertrivsel, som også understøttes med GRUS i de tre teams. Ledelsen har fokus på at skabe en stærk kultur, hvor man opfatter sig som del af et arbejdsfællesskab med plads til kreativitet og mulighed for løbende kompetenceudvikling og sparring. Der opleves et fint lederfølgeskab. Det er tilsynets vurdering, at medarbejdere har de rette kompetencer i forhold til målgruppen. Enkelte medarbejdere tilkendegiver dog, at de på baggrund af den nuværende borgergruppe i huset savner større viden indenfor psykiatriområdet. Det kan observeres, at medarbejdernes faglige og personlige engagement og kompetencer afspejles i samspillet med borgerne. Tilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad lever op til indikatorerne. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med deres bolig, beliggenheden i nærheden af indkøbsmuligheder og fjorden. De lyse, moderne rammer og den indbydende indretning på plejehjemmet understøtter oplevelsen af hjemlighed. Borgere, medarbejdere, frivillige og pårørende udnytter i fællesskab de gode muligheder, de fysiske rammer tilbyder. Medarbejderne kan med mange eksempler redegøre for, hvordan der arbejdes for at skabe god stemning, miljø og atmosfære. 1.3 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: Bemærkninger Tilsynet har ingen bemærkninger. Anbefalinger Tilsynet har ingen anbefalinger. 4

5 2. OPLYSNINGER 2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN Adresse Bendtsensvej 13, 9400 Nørresundby Leder Asia Christensen Tilbudstype og juridisk grundlag Kommunalt plejecenter Antal pladser 30 Målgruppebeskrivelse Borgere visiteret til plejebolig Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 9. februar 2017, kl Deltagere i interviews Leder, assisterende leder, tre borgere og fem medarbejdere Tilsynsførende Manager Kirsten Marquardsen, sygeplejerske, MHM Manager Sussi E. Schmidt, sygeplejerske, ML 2.2 AKTUELLE VILKÅR Aktuelle vilkår Leder, som ligeledes er leder for Gabrielsværk Plejehjem, oplyser, at der i forbindelse med lukningen af Gabrielsværk næste år arbejdes på at fusionere de to plejehjems faglige kompetencer og øge medarbejdernes kendskab til hinanden med det formål, at alle oplever at være en del af samme arbejdsfamilie. Det sker blandt andet ved jobrotation og fælles undervisning, og ved fælles sociale arrangementer. Social- og sundhedsassistenternes kompetenceafdækning har vist, at der er behov for at iværksætte kompetenceudvikling i forhold til medicinområdet, og der er ligeledes fokus på håndhygiejne og delegering af sygeplejeopgaver. Medarbejdergruppen består overvejende af assistenter. Sygefraværet er ifølge ledelsen generelt lavt. Plejehjemmet har et samarbejde i gang med et firma, som udvikler velfærdsteknologi. I den forbindelse er der bl.a. opsat demensskærme til at forebygge ambulering. Tre medarbejdere har endvidere fået uddannelse i velfærdsteknologi, De fungerer som ambassadører på Lindholm plejehjem og efter behov på andre plejehjem i Aalborg Kommune. Et andet udviklingsområde i øjeblikket er drevet af et stort ønske om at genetablere husets køkken. Dette arbejde varetages primært af plejehjemmets meget aktive bruger/pårørenderåd, som ifølge ledelsen yder en meget stor indsats på mad- og måltidsområdet. 5

6 2.3 OPFØLGNING Opfølgning Tilsynet har ingen bemærkninger. 6

7 Partneransvarlig BIRGITTE HOBERG SLOTH Partner m: e: Projektansvarlig KIRSTEN MARQUARDSEN Manager m: e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ELMELY PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TOFTEHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juni 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ELIM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET GABRIELSVÆRK

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET GABRIELSVÆRK TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET GABRIELSVÆRK Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TRÆKBANEN, PLEJEBOLIGER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TOFTEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD STRANDHJEM FRIPLEJEHJEM Uanmeldt tilsyn Juni 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN VESTERGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juni 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKOVBRYNET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGSOMRÅDET - DISTRIKT TØNDER ØST Uanmeldt tilsyn September 2018 1. UANMELDT TILSYN HJEMMEPLEJE 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Tønder Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN MALIK PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN HELLASHØJ PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DRACHMANNSHAVE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGENG SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGENG SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGENG SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTRET KORNUMGÅRD Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DRACHSMANNSHAVE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 Revideret juli 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN MUNKENSDAM PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - PRIVAT LEVERANDØR AF RENGØRING HJEM- MESERVICE SYD Uanmeldt tilsyn August 2018 1. UANMELDT TILSYN PRAKTISK BI- STAND 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGSBJERGHJEMMET Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KONGEBROCENTRET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKIPPER KLEMENT PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKIPPER KLEMENT PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKIPPER KLEMENT PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLSGÅRDSPARKEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLSGÅRDSPARKEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN TEGLSGÅRDSPARKEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE HUSET

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE HUSET TILSYNSRAPPORT HUSET Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn i Huset. BDO er kommet frem til

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN RIISHØJCENTRET MIDLERTIDIGE PLADSER Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET LOLLANDSHUS

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET LOLLANDSHUS TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET LOLLANDSHUS Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LIONS PARK PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LIONS PARK PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LIONS PARK PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET THOMASMINDE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET THOMASMINDE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET THOMASMINDE Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Marts 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SKIPPER KLEMENT PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN STOR- VORDE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET HANS EGEDE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET HANS EGEDE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET HANS EGEDE Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN HASSINGHAVE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED VIBEDAL PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD TANDSBJERG PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VESTERLED PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VESTERLED PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VESTERLED PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET MALIK

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET MALIK TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET MALIK Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Marts 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN VESTERGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN VESTERGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN VESTERGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN SUBSTITUTIONSBEHANDLINGENS VÆRESTED

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN SUBSTITUTIONSBEHANDLINGENS VÆRESTED TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN SUBSTITUTIONSBEHANDLINGENS VÆRESTED Anmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN DANAHØJ PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TOFTEHAVEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TOFTEHAVEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TOFTEHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Marts 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE ÆLDRECENTERET SKOVGADE Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN TRÆNINGSCENTRET FOR BØRN OG UNGE Anmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ANNEBERGCENTRET

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ANNEBERGCENTRET TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ANNEBERGCENTRET Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Juni 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LOLLANDSHUS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TRÆKBANEN PLEJEBOLIGER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TRÆKBANEN PLEJEBOLIGER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN TRÆKBANEN PLEJEBOLIGER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn December 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FRIPLEJEHJEMMET BEDSTED THY Uanmeldt socialfagligt tilsyn Maj 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG PLEJECENTER ROSENLUNDEN

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG PLEJECENTER ROSENLUNDEN TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG PLEJECENTER ROSENLUNDEN Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN KIRSEBÆRHAVEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2019 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN THOMASMINDE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN HANS EGEDE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Februar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SMEDEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SMEDEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SMEDEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN Anmeldt socialfagligt tilsyn December 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGERÅDGIVNINGEN

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGERÅDGIVNINGEN TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN UNGERÅDGIVNINGEN Anmeldt socialfagligt tilsyn September 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Uanmeldt tilsyn September 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE SAABU ØSTERLUND. Anmeldt socialfagligt tilsyn

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE SAABU ØSTERLUND. Anmeldt socialfagligt tilsyn TILSYNSRAPPORT SAABU ØSTERLUND Anmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på SAABU Østerlund.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD GUDERUP PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD GUDERUP PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD GUDERUP PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2018 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BERTRAM KNUDSENS HAVE PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BERTRAM KNUDSENS HAVE PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN BERTRAM KNUDSENS HAVE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ULSTEDPARKEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 Revideret juli 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Frederiks Friplejehjem Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Skovgården Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Kildedalscentret

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Kildedalscentret Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Kildedalscentret Uanmeldt tilsyn December 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Åbrinken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Åbrinken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Åbrinken Uanmeldt tilsyn December 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERIKSHAVN KOMMUNE DAGSKOLEN NORDJYLLAND

TILSYNSRAPPORT FREDERIKSHAVN KOMMUNE DAGSKOLEN NORDJYLLAND TILSYNSRAPPORT FREDERIKSHAVN KOMMUNE DAGSKOLEN NORDJYLLAND Uanmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Frederikshavn Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN OTIUMGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN OTIUMGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN OTIUMGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Nordstjernen Uanmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Plejecenter Åbrinken Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Januar 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Kolding

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE SOLHAVECENTRET

TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE SOLHAVECENTRET TILSYNSRAPPORT FAXE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE SOLHAVECENTRET Uanmeldt tilsyn September 2017 1. UANMELDT KOMMUNALT TIL- SYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG MADSBYHUS DEMENS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG MADSBYHUS DEMENS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG MADSBYHUS DEMENS PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn September 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG STÆVNHØJ PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG STÆVNHØJ PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE PLEJE OG OMSORG STÆVNHØJ PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune

Læs mere

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FJORDGLIMT PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FJORDGLIMT PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT THISTED KOMMUNE ÆLDRE OG SUNDHED FJORDGLIMT PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Thisted Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Liselund Plejecenter

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Liselund Plejecenter Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Liselund Plejecenter Uanmeldt tilsyn oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE BOSTØTTEN, CENTER FOR SÆRLIG SOCIAL INDSATS

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE BOSTØTTEN, CENTER FOR SÆRLIG SOCIAL INDSATS TILSYNSRAPPORT BOSTØTTEN, CENTER FOR SÆRLIG SOCIAL INDSATS Anmeldt socialfagligt tilsyn Juni 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN BIRKEBO PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN SOFIEGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn December 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DYBBØL PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DYBBØL PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DYBBØL PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn plejecentre April 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VONSILD HAVE KVARTERET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VONSILD HAVE KVARTERET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN VONSILD HAVE KVARTERET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT FAMILIE OG BESKÆFTIGELSES-FORVALTNINGEN MARTE MEO BØRNEHAVEN Anmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET SOLSIDECENTRET

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET SOLSIDECENTRET TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN PLEJEHJEMMET SOLSIDECENTRET Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN DREYERSHUS PLEJECENTER Medicinkontrol Januar 2019 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har i forlængelse af et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN FREMTIDENS PLEJEHJEM Uanmeldt socialfagligt tilsyn Juli 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Plejecenter Skovgården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Plejecenter Skovgården Tilsynsrapport Viborg Kommune Plejecenter Skovgården Uanmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og omsorgscenter Kildehaven

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje- og omsorgscenter Kildehaven Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Pleje- og omsorgscenter Kildehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DALSMARK PLEJEHJEM

TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DALSMARK PLEJEHJEM TILSYNSRAPPORT JOB OG VELFÆRD DALSMARK PLEJEHJEM Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2019 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN FJORDPARKEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN FJORDPARKEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN FJORDPARKEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Juni 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LILLESKOLEN FOR VOKSNE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LILLESKOLEN FOR VOKSNE TILSYNSRAPPORT LILLESKOLEN FOR VOKSNE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Lilleskolen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE PSYKIATRIENS HUS, SAMVÆR OG AKTIVITET

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE PSYKIATRIENS HUS, SAMVÆR OG AKTIVITET TILSYNSRAPPORT PSYKIATRIENS HUS, SAMVÆR OG AKTIVITET Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN UTTRUPGÅRD PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN UTTRUPGÅRD PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN UTTRUPGÅRD PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn August 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE BOSTØTTEN AAGE NIELSENS VEJ

TILSYNSRAPPORT SKIVE KOMMUNE BOSTØTTEN AAGE NIELSENS VEJ TILSYNSRAPPORT BOSTØTTEN AAGE NIELSENS VEJ Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Bostøtten

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje-og Omsorgscenter Birkegården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Pleje-og Omsorgscenter Birkegården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Pleje-og Omsorgscenter Birkegården Uanmeldt tilsyn November 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN ELMELY PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 Revideret juli 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Plejecenter Toftegården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Plejecenter Toftegården Tilsynsrapport Viborg Kommune Plejecenter Toftegården Uanmeldt tilsyn December 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Uanmeldt tilsyn September 2018 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN HASSINGHAVE PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn, inkl. sundhedsfagligt tilsyn Maj 2017 Revideret juli 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1

Læs mere