Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum"

Transkript

1 Analyse af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger af udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Statens Naturhistoriske Museum April

2 0. Sammenfatning / Resumé Nærværende notat belyser de regionaløkonomiske og herunder også de beskæftigelsesmæssige effekter af udvidelsen af Statens Naturhistoriske Museum i København til i alt 1,375 mia. kr. Grundlaget for beregningerne er dels oplysninger omkring anlægsinvesteringens størrelse, forventet anlægsperiode samt driftssituation før og efter udvidelsen. Effektberegningerne er foretaget af CRT i den regionale model for økonomi og beskæftigelse kaldet LINE. Modellen er konsistent med nationalregnskabet og den nationale ADAM-model. Investeringen i udvidelsen af Statens Naturhistoriske Museum vil, når anlæg og drift lægges sammen, betyde en beskæftigelsesmæssig fremgang på i alt 912 personer, hvoraf 474 stammer fra anlægsfasen og fra driftsfasen. Fordelingen af beskæftigelsen er samlet set 72 % i Hovedstadsregionen, 16 % i Regionsjælland og 12 % i det øvrige land. Efter fradrag af direkte import beløber anlægsinvesteringen sig til i gennemsnit 440 mio. kr. p.a. over en tre-årig periode. Modelberegningerne viser, at denne bygge- og anlægsinvestering medfører en stigning i produktionen på 533 mio. kr. p.a., bruttoværditilvækst på 237 mio. kr., skatter og afgifter på i alt 152 mio. kr. samt en stigning i beskæftigelsen på 474 årsværk i anlægsperiodens tre år. Omkring to tredjedele af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige virkninger ligger indenfor Region Hovedstaden, yderligere 26% i Region Sjælland, og 7% i det øvrige Danmark. Mens 48% af bruttoværditilvæksten og 56% af den ekstra beskæftigelse ligger indenfor bygge- og anlægsbranchen er der også betydelige effekter af investeringen for en række andre (grupper af) brancher, herunder bl.a. erhvervsservice samt handel og transport. Hvad angår driftsfasen er der foretaget to beregninger, nemlig dels effekter på turismen, og dels beskæftigelseseffekter for museet. Mht. det fremtidige antal besøgende er der gennemregnet 3 scenarier, hvor der i det midterste forventes en stigning fra de nuværende (2010) til (2020). Museumsgæsterne fordeler sig på lokale besøgende og turister, hvoraf den sidstnævnte gruppe forventes at tegne sig for af museumsgæsterne i det midterste scenarie. En stigning i turistomsætningen på 153,5 mio. kr. p.a. i det midterste scenarie medfører iflg. modelberegninger i LINE en stigning i produktionen på 426 mio. kr., bruttoværditilvækst på 191 mio. kr. i 2010-priser og en beskæftigelse på 342 årsværk. Størstedelen af de økonomiske effekter af den øgede turistomsætning vil ligge indenfor Region Hovedstaden, nemlig 65 % af produktionsværdien og bruttoværditilvækst og 75 % af beskæftigelseseffekterne. Transportbranchen tegner sig for 35 % af bruttoværditilvæksten, hoteller og restauranter 14 %, mens sidstnævnte branche tegner sig for hele 32 % af beskæftigelsen. Der vil i det midterste scenarie være et bidrag til statskassen på i alt 120 mio. kr. fra skatter og afgifter herunder moms. I det midterste driftsscenarie stiger beskæftigelsen på Statens Naturhistoriske Museum fra 230 årsværk i 2011 til 310 årsværk i 2017 og frem til og med 2020, mens der forventes en stigning i 1 Summen af det rene driftscenarie og tursimecenariet, fratrukket tursiternes direkte forbrug på museet, der jo er beregnet under driftsscenariet. 2

3 museets driftsbudget på 100 mio. kr. Produktionsværdien som følge af driften af SNM vil stige fra 434 mio. kr. i 2011 til 596 mio. kr. i 2017, bruttoværditilvæksten vil stige fra 213 mio. kr. i 2011 til 292 mio. kr. i 2017, mens beskæftigelsen vil stige fra 384 til 532 årsværk. 95% af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af driften af SNM ligger indenfor Region Hovedstaden. To tredjedele af de beskæftigelsesmæssige effekter af driften ligger indenfor forlystelser, kultur og sport (i 2017). Skatter og afgifter som følge af driften af SNM herunder moms stiger fra 69 mio. kr. i 2011 til 95 mio. kr. i

4 1. Introduktion Der planlægges en stor udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum i København til i alt 1,375 mia. kr., med planlagt åbning i Anlægsperioden vil være omkring 3 år. Formålet med nærværende notat er dels at belyse effekterne på økonomi og beskæftigelse af selve investeringen, dels at sammenligne effekterne på økonomi og beskæftigelse af driften af Statens Naturhistoriske Museum før og efter udvidelsen. Belysningen foretages ud fra en regionaløkonomisk betragtning, idet en dertil egnet model kaldet LINE bringes i anvendelse. Hvad angår driftssituationen gennemregnes forskellige senarier hvad angår besøgstal mv. på museet efter udvidelsen. Både hvad angår anlægsperioden og de første år af driftsperioden fokuseres på økonomiske tal som produktion, bruttoværditilvækst, skatter og afgifter samt beskæftigelse målt i årsværk. 4

5 2. Anlægsfasen: effekter af bygge- og anlægsinvestering på 1,375 mia. kr. De samlede investeringer er på 1,100 mia. kr. til bygninger og 0,275 mia. kr. til udstilling, dvs. i alt 1,375 mia. kr.. Med fradrag af 0,055 mia. kr. til direkte import, beløber de indenlandske investeringer sig til i alt 1,320 mia. kr.. Udgifterne til direkte import vedrører hovedsageligt udstillingsdelen, hvortil der indkøbes en række interaktive enheder, som ikke hører ind under bygge og anlæg. Efter dette fradrag kan resten af den indenlandske investering generelt betragtes som en bygge- og anlægsinvestering. Denne fordeler sig over en 3-årig anlægsperiode med i gennemsnit 0,440 mia. kr. p.a. Nedenfor belyses de årlige effekter i den 3-årige anlægsperiode på følgende forhold: Produktion Bruttoværditilvækst Beskæftigelse Skatter Så vidt muligt opdeles resultaterne geografisk efter region (Hovedstaden; Sjælland; Øvrige 3 regioner under ét; Danmark i alt) samt pr. branche (bruttoværditilvækst og beskæftigelse). 2.1 Totale effekter Den regionale model for økonomi og beskæftigelse, LINE, fungerer på den måde, at en udgangssituation, et grundforløb, sammenlignes med det forløb, der ville være for økonomi og beskæftigelse, hvis man gennemførte en ændring. I dette tilfælde drejer det sig om en bygge- og anlægsinvestering i form af en udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum i København. Differencen mellem de to forløb er så effekten. Resume af modelberegningerne for anlægsdelen fremgår af tabel 1. Tabel 1 De samlede økonomiske effekter for hvert af de 3 år i anlægsperioden (i mio. kr.) og ændring i beskæftigelsen totalt Mio. DKK Grundforløb Aktuelle forløb Effekt Produktion Forbrug i produktionen Bruttoværditilvækst Aflønning af ansatte Skatter i alt Afgifter og moms Skatter og afgifter Beskæftigelse (antal) Kilde: Baseret på LINE, den regionale model for økonomi og beskæftigelse. 5

6 Produktionen forøges med 533 mio. kr. pr. år over 3 år i anlægsperioden, mens bruttoværditilvæksten og bruttofaktorindkomsten øges med 237 mio. kr. p.a.. Der er 164 mio. kr. ekstra til aflønning af ansatte og i alt 152 mio. kr. mere i skatter og afgifter herunder moms. 2.2 Effekter på økonomi og beskæftigelse pr. region Tabel 2 De samlede økonomiske effekter for hvert af de 3 år i anlægsperioden (i mio. kr.) og ændring i beskæftigelsen (antal) opdelt på regioner Mio. DKK Region Hovedstaden Region Sjælland Øvrige Danmark Effekt i alt Produktion Forbrug i produktionen Bruttoværditilvækst Aflønning af ansatte Skatter i alt Vareafgifter Moms Skatter og afgifter Beskæftigelse (antal) Kilde: Baseret på LINE, den regionale model for økonomi og beskæftigelse. Det fremgår af tabel 2, at anlægsinvesteringen medfører, produktionen i hvert af de tre år i anlægsperioden, vil ligge 533 mio. kr. højere end den ellers ville have været, deraf 368 mio. kr. i Region Hovedstaden. Af den årlige værditilvækst i anlægsperioden på 237 mio. kr. ligger de 165 mio. kr. i Region Hovedstaden. Af den samlede årlige mer-beskæftigelse i anlægsperioden vil 318 at de i alt 474 flere beskæftigede i Region Hovedstaden. Indkomstskatter udgør i alt 68 mio. kr., effekter på vareafgifter 11 mio. kr., effekter på moms 73 mio. kr.. Derved fremkommer det totale bidrag til skatter og afgifter på 152 mio. kr. - De 68 mio. kr. i indkomstskatter fremkommer som indkomstskat til staten (i alt 9 mio. kr.), regionsskat også kaldet sundhedsbidrag (11 mio. kr.), indkomstskat til kommunen (34 mio. kr.), kirkeskat (1 mio. kr.), ejendomsværdiskat (2 mio. kr.) og arbejdsmarkedsbidrag (11 mio. kr.). 6

7 Tabel 3 De samlede økonomiske effekter for hvert af de 3 år i anlægsperioden og ændring i beskæftigelsen procentvis fordeling på regioner Mio. DKK Region Hovedstaden Region Sjælland Øvrige Danmark Effekt i alt Produktion 69% 24% 7% 100% Forbrug i produktionen 68% 25% 7% 100% Bruttoværditilvækst 70% 24% 6% 100% Skatter og afgifter 67% 26% 7% 100% Beskæftigelse (antal) 67% 26% 7% 100% Det fremgår af Tabel 3, at ca. to tredjedele af de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af anlægsinvesteringen i en udvidelse af Statens Naturhistoriske Museum i København ligger i Region Hovedstaden. For produktionen drejer det sig om 69%, bruttoværditilvækst 70% og beskæftigelsen efter bopæl 67%. 7

8 2.3 Effekter af anlægsinvesteringen på værditilvækst og beskæftigelse pr. branche Kultur, fritid og anden service 1% Offentlig administration, undervisning og sundhed 2% Landbrug, skovbrug og fiskeri 0% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 6% Erhvervsservice 13% Ejendomshandel og udlejning 11% Finansiering og forsikring 5% Bygge og anlæg 48% Information og kommunikation 3% Handel og transport mv. 11% Figur 1 Bruttoværditilvæksten som følge af anlægsinvesteringen opdelt på erhverv Kilde: Baseret på LINE, den regionale model for økonomi og beskæftigelse. Figur 1 viser, at knap halvdelen (48%) af den værditilvækst, som anlægsinvesteringen medfører pr. år i den tre-årige anlægsperiode ligger indenfor selve bygge- og anlægsbranchen. Dog ligger 13% af værditilvæksten indenfor erhvervsservice og 11% indenfor hhv. handel og transport og ejendomshandel og udlejning. 8

9 Offentlig administration, undervisning og sundhed 3% Ejendomshandel og udlejning 2% Kultur, fritid og anden service 2% Erhvervsservice 14% Landbrug, skovbrug og fiskeri 0% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 5% Finansiering og forsikring 2% Information og kommunikation 2% Handel og transport mv. 14% Bygge og anlæg 56% Figur 2 Beskæftigelses-effekt af anlægsinvesteringen opdelt på erhverv Kilde: Baseret på LINE, den regionale model for økonomi og beskæftigelse. Det fremgår af Figur 2, at 56% af den årlige mer-beskæftigelse i den 3-årige anlægsperiode ligger indenfor selve bygge- og anlægsbranchen, mens der ligger 14% indenfor hhv. handel og transport og erhvervsservice. 9

10 2.4 Effekt af anlægsinvesteringen på værditilvækst og beskæftigelse pr. branche pr. region Tabel 4 og Tabel 5 viser hhv. bruttoværditilvækst og mer-beskæftigelse pr. branche pr. region i hver at de tre år i anlægsperioden. Tabel 4 Bruttoværditilvækst for hvert af de 3 år i anlægsperioden (i mio. kr.) opdelt på brancher og regioner Mio. DKK Region Hovedstaden Region Sjælland Øvrige Danmark Hele landet Hele landet % Landbrug, skovbrug og fiskeri % Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed % Bygge og anlæg % Handel og transport mv % Information og kommunikation % Finansiering og forsikring % Ejendomshandel og udlejning % Erhvervsservice % Offentlig administration, undervisning og sundhed % Kultur, fritid og anden service % Alle erhverv % Kilde: Baseret på LINE, den regionale model for økonomi og beskæftigelse. Tabel 5 Forøgelse i beskæftigelsen (antal) i den 3 årige anlægsperiode opdelt på brancher og regioner Antal Region Hovedstaden Region Sjælland Øvrige Danmark Hele landet Hele landet % Landbrug, skovbrug og fiskeri % Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed % Bygge og anlæg % Handel og transport mv % Information og kommunikation % Finansiering og forsikring % Ejendomshandel og udlejning % Erhvervsservice % Offentlig administration, undervisning og sundhed % Kultur, fritid og anden service % Alle erhverv % Kilde: Baseret på LINE, den regionale model for økonomi og beskæftigelse. 10

11 3. Driftsfasen: I driftsfasen foretages to beregninger: a) Effekter på turismen: Beregnes ud fra oplysninger i prospektet om antal besøgende på museet som angivet nedenfor i afsnittet om turisme-scenarieanalyser. b) Beskæftigelseseffekter for museet: Beregnes ud fra prospektet som angivet nedenfor i afsnittet om museets drifts-scenarieanalyser. 3.1 Baggrund samt effekter fra turisme-scenarieanalyser Baggrunden for turisme-scenarierne: Turisme-scenarieanalysen baserer sig på LINE / turisme-modellen, der blev udviklet til VisitDenmark. Udgangspunktet for analysen er, at tage det daglige forbrug af endagsbesøgende og overnattende turister fra turisme-modellen (som angivet). Vi tager antallet af besøgende fra grundforløbet (basis scenariet) i år 2020 som er udarbejdet af et konsulentfirma til det nye Statens Naturhistoriske Museum. Scenariet opererer med tre niveauer af besøgende: lav, medium og høj. De besøgende på SNM er opdelt på seks typer: Danske lokale endagsbesøgende Udenlandske (de fleste er svenske) lokale endagsbesøgende Danske overnattende fritids-turister (på hoteller eller besøgende hos familier/venner) Udenlandske overnattende fritids-turister (på hoteller eller besøgende hos familier/venner) Danske overnattende forretnings-turister (på hoteller) Udenlandske overnattende forretnings-turister (på hoteller) De lokale beboere, der bor inden for en times afstand til museet, medtages ikke i beregningen, dog er svenske lokale endagsbesøgende med. Vi antager, at de lokale endagsbesøgende ikke behøver ekstra udgifter i forbindelse med at besøge museet ud over entreindtægten. De økonomiske virkninger af entreindtægten vil indgå i beregningen i museets operationelle effekter. 11

12 Antallet af besøgende var på i Det samlede antal besøgende vil stige til i medium-scenariet. Tabel 6 Antal besøgende i 2010 og lav 2020 medium høj Antal besøgende Antallet af hver type af besøgende / turister er angivet i tabel 7. De lokale besøgende er ikke medtaget i turisme-scenarie-beregningen. Det samlede antal lokale besøgende er således i medium niveau scenariet. De tre typer af overnattende turist-besøgende (opgøres som et døgns forbrug) er vurderet til på medium niveau scenariet. Turismeforbruget tager ikke kun forbruget på selve museet med i beregningen, men et helt døgns forbrug, herunder overnatningen på hotel, restaurantbesøg, transport og andet. Tabel 7 Ændring i antal af besøgende gæster (endags og overnattende) i de tre scenarier analyser Scenarier: LAV MEDIUM HØJ Indenlandske endags besøgende Indenlandske overnattende turister Fritids hoteller Visiting friends/relatives (VFR) Forretnings hoteller Udenlandske endags (svenske) Udenlandske overnattende turister Fritids hoteller Visiting friends/relatives (VFR) Forretnings hoteller Samlede antal af besøgende: Tabel 7 viser antal af gæster som besøger museet i de tre scenarier. Det samlede antal besøgende er (lav scenarie), (medium scenarie) og (høj scenarie). Disse tal udgør omkring 50 % af det samlede antal besøgende. Tabellen viser også fordelingen af besøgende på forskellige typer af turister. 12

13 Tabel 8 Ændring i turistomsætningen fra SNMs gæster/turister i de tre scenarie-analyser (i mio. kr.) Scenarier: LAV MEDIUM HØJ Indenlandske endagsbesøgende 10,0 13,6 16,7 Indenlandske overnattende turister: Fritids hoteller 42,3 59,4 76,3 Visiting friends/relatives (VFR) 15,9 18,6 21,3 Forretnings hoteller 5,6 9,4 13,2 Udenlandske endags (svenske) 8,6 11,3 13,2 Udenlandske overnattende turister: Fritids hoteller 19,6 32,9 45,0 Visiting friends/relatives (VFR) 1,8 2,5 2,9 Forretnings hoteller 3,5 5,8 9,4 Tursitomsætning i alt: 107,3 153,5 198,0 Disse turismeomsætninger er beregnet ud fra LINE turismemodellen, som tager udgangspunkt i gennemsnitligt døgnforbrug for hver type turister pr. overnatningsform og nationalitet på de pågældende destinations-kommuner. Destinationskommune af denne analyse er Københavns kommune. Nationaliteter er danskere og udlændinge (svenske for endags besøgende og gennemsnits forbruget for udenlandske overnattende turister). Data for gennemsnitligt døgnforbrug kommer fra VisitDenmarks TØBBE undersøgelse. Tabel 8 viser turistomsætninger fra SNMs gæster/turister i de tre scenarie-analyser. Den samlede omsætning fra de forskellige typer af gæster/turister udgør 107 mio. kr. (lav scenarie), 154 mio. kr. (medium scenarie) og 198 mio. kr. (høj scenarie) i 2010 priser. Økonomiske effekter af turisme-scenarierne: Der findes en beskrivelse af modelberegninger af turisme og kulturinstitutioners lokaløkonomiske betydning i bilag 1 i Christian W. Matthiessens bog Kulturinstitutioner og Værdiskabelse: Københavnske Perspektiver (2011). Det nævnte bilag er forfattet af Bjarne Madsen. 13

14 Tabel 9 De samlede økonomiske effekter af turisme-scenarie (medium scenarie) Mio. DKK Region Hovedstaden Region Sjælland Øvrige Danmark Effekt I alt Produktion Forbrug i produktionen Bruttoværditilvækst Aflønning af ansatte Indkomstskatter i alt 24,1 5,8 12,4 42,3 Selskabsskat 6,3 0,3 1,6 8,2 Vareafgift 13,2 1,7 5,1 20 Moms 35,1 2,6 11,3 49 Skatter og afgifter 78,7 10,4 30,4 119,5 Beskæftigelse (antal) Det fremgår af tabel 9, at produktionen som følge af flere besøgende og disses forbrug vil ligge 426 mio. kr. højere pr. år end den ellers ville have været, deraf 279 mio. kr. i Region Hovedstaden. Bruttoværditilvæksten som følge af det øgede forbrug blandt de ekstra besøgende er på 191 mio. kr., deraf 125 mio. kr. i Region Hovedstaden. Af den mer-beskæftigelse i driftsperioden, som skyldes flere besøgende og disses forbrug, vil 233 af de i alt 342 flere beskæftigede være indenfor Region Hovedstaden. Skatter og afgifter stiger med i alt 119 mio. kr. pr. år i driftsperioden som følge af det øgede turistforbrug. Deraf udgør skatter 50 mio. kr. mens afgifter og moms udgør i alt 69 mio. kr. 14

15 Typiske økonomiske indikatorer for de økonomiske effekter er ændringer i produktionsværdi, bruttoværditilvækst og beskæftigelse (årsværk). Resultaterne fra modelberegningerne bliver præsenteret i tabel 10 og 11. Tabel 10 angiver resultaterne for de tre førnævnte variabler, som bliver opdelt på Region Hovedstaden, Region Sjælland og Hele landet. Differencen mellem hele landet og Region Hovedstaden plus Region Sjælland er resten af landet (dvs. de 3 øvrige regioner). Tabel 10 Økonomiske effekter i de tre scenarie analyser I (i mio. kr. i 2010 priser) Økonomiske indikatorer I LAV MEDIUM HØJ Produktionsværdi Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Bruttoværditilvækst Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Beskæftigelse (antal) Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Tabel 10 viser, at den øgede turismeomsætning i de tre scenarier vil give en produktionsværdi på 298 mio. kr. (lave scenarie), 426 mio. kr. (medium scenarie) og 555 mio. kr. (høje scenarie) i priser. Bruttoværditilvæksten vil øges med 136 mio. kr. (lav scenarie), 191 mio. kr. (medium scenarie) og 247 mio. kr. (høje scenarie) i 2010-priser. Beskæftigelsen vil øges med 202 årsværk (lave scenarie), 342 årsværk (medium scenarie) og 409 årsværk (høje scenarie). Tabellen viser også, størstedelen af de økonomiske effekter vil ligge indenfor Region Hovedstaden, nemlig 65 % af produktionsværdien og bruttoværditilvækst, og 68 % af beskæftigelseseffekterne. 15

16 Figur 3 viser effekten på bruttoværditilvæksten i hele landet af det medium scenarie, opdelt på erhverv. Erhverv er samlet i 7 grupper af præsentationshensyn. Figur 3 viser, at transportbranchen tegner sig for 34 % af de samlede effekter og forretnings, privat og offentlig service tegner sig for 26 %. Hoteller og restauranter tegner sig for 13 % og handel tegner dig for 11 %. Handel; 11% Private og offentlig service; 26% Hoteller og Restauranter; 13% Transport; 34% Fremstillingsindust ri, energi og byggeri; 6% Landbrug, fiskeri og fødevarer; 3% Forlystelser, kulture og sport; 5% Figur 3 Effekt på bruttoværditilvæksten opdelt på erhverv (turismens medium scenarie) Figur 4 (se næste side) viser beskæftigelses-effekterne i hele landet af det medium scenarie, opdelt på erhverv. Erhverv samles som i den foregående figur i 7 grupper. De største beskæftigelsesmæssige effekter ligger indenfor hotel- og restaurationsbranchen. Dette skyldes, at omsætningen pr. beskæftiget årsværk indenfor hoteller/restauranter er lavere end indenfor transportbranchen. Turismescenarie-analyserne viser, at der også ligger en betydelig del af de beskæftigelsesmæssige effekter indenfor handel (20 %), transportbranchen (13 %) og forretnings, privat og offentlig service (21 %). 16

17 Handel; 20% Hoteller og Restauranter; 33% Private og offentlig service; 21% Fremstillingsindustri, energi og byggeri; 2% Transport; 13% Landbrug, fiskeri og fødevarer; 5% Forlystelser, kulture og sport; 6% Figur 4 Beskæftigelsesmæssige effekter fordelt på erhverv (turismens medium scenarie) Den vigtigste af de øvrige økonomiske indikatorer er bidrag til statskassen. For det første: De beskæftigelsesmæssige effekter er, at vi får flere mennesker i arbejde. Disse ekstra personer i arbejde medfører en stigning i indkomster og også en stigning i indkomstskatterne. For det andet: En stigning i produktionen giver en stigning i selskabsskatten til staten. For det tredje: Al øget aktivitet i både produktion og privat/offentlig forbrug vil også medføre en stigning i vareafgifter og moms, som er også er en del af den offentlige indtjening. Tabel 11 (se næste side) viser, at øget turismeomsætning i de tre scenarier vil give indkomstskatter på i alt 30 mio. kr. (lave scenarie), 42 mio. kr. (medium scenarie) og 54 mio. kr. (høje scenarie) i 2010 priser. Ca. halvdelen af de totale indkomstskatter er kommuneskatter, som udgør 15 mio. kr. (lav scenarie), 21 mio. kr. (medium scenarie) og 27 mio. kr. (høj scenarie). Resten af indkomstskatterne er stats-, regions- og kirkeskatter. De økonomiske effekter på selskabsskat udgør 5,8 mio. kr. (lav scenarie), 8,3 mio. kr. (medium scenarie) og 10,7 mio. kr. (høj scenarie), på vareafgifter 15,2 mio. kr. (lav scenarie), 20 mio. kr. (medium scenarie) og 24,5 mio. kr. (høj scenarie) og på moms 34,9 mio. kr. (lav scenarie), 49 mio. kr. (medium scenarie) og 62,8 mio. kr. (høj scenarie). 17

18 Endelig viser tabel 11, at de samlede skatter/moms udgør 85,8 mio. kr. (lav scenarie), 119,7 mio. kr. (medium scenarie) og 152,3 mio. kr. (høj scenarie) i 2010 priser. Tabellen viser også, at ca. to tredjedele (66 %) af økonomiske effekter ligger indenfor Region Hovedstaden. Tabel 11 De økonomiske effekter i de tre scenarie-analyser II (i mio. kr. i 2010 priser) Økonomiske indikatorer II LAV MEDIUM HØJ Totale indkomstskatter Region Hovedstaden 16,7 24,0 31,3 Region Sjælland 4,1 5,8 7,6 Hele landet 29,9 42,4 54,3 Kommuneskatter Region Hovedstaden 8,3 11,9 15,5 Region Sjælland 2,1 2,9 3,8 Hele landet 14,9 21,2 27,3 Selskabsskat Region Hovedstaden 4,4 6,3 8,2 Region Sjælland 0,2 0,3 0,5 Hele landet 5,8 8,3 10,7 Vareafgifter Region Hovedstaden 10,0 13,2 16,1 Region Sjælland 1,2 1,7 2,1 Hele landet 15, ,5 Moms Region Hovedstaden 24,5 35,1 45,5 Region Sjælland 1,9 2,6 3,2 Hele landet 34, ,8 Samlede skatter/moms Region Hovedstaden 55,6 78,7 101,1 Region Sjælland 7,4 10,4 13,3 Hele landet 85,8 119,7 152,3 18

19 3.2 Baggrund samt effekter for museets drift scenarieanalyser Analysen af museums drift scenariet baserer sig også på LINE turisme-modellen. Udgangspunktet er, at vi sammenligner den nuværende beskæftigelse (antal årsværk i 2011) og fremtidige beskæftigelse (antal årsværk 2017) i Københavns Kommune indenfor kultursektoren for at belyse de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af et af museums drift scenarierne. - Tabel 12 giver en beskrivelse af de økonomiske tal for Statens Naturhistoriske Museum for år 2011 og Tabel 12 Sammenligning af økonomiske nøgletal for år 2011 og * Antal årsværk Årlig omsætning (mio. kr.) Notat: * Antagelse for 2017 fra medium scenariet. Tabel 13 beskriver omsætningen fra cafe ved både Botanisk Have og Zoologisk Museum og det anslåede antal årsværk. Vi kender ikke omsætningen på cafe i præcist, men set ud fra udviklingen i antal af besøgende, vil der være 3-4 gange antallet af besøgende i i medium scenariet i forhold til Markedsanalyse fra ECA (konsulent firma) har forudset indtægterne fra cafe/fødevarer/drikkevarer i 2020 til 9,95 mio. kr. Vi antager derfor, at antal årsværk ved museets cafeer til 10 årsværk i 2017, hvilket indgår i beregningen. Tabel 13 Omsætning på cafe ved Zoologisk Museum og i Botanisk Have ÅR Botanisk Have Zoologisk Museum Tilsvarende antal årsværk , , , , , , * Notat: * Vi antager, at antal ansatte ved museets cafeer er 10 årsværk i 2017, hvilket indgår i beregningen. 19

20 Tabel 14 viser de økonomiske effekter fra museums drift analyser ved at sammenligne scenarier for 2011 og Museets direkte driftsbudget er på 238 mio. kr. (230 årsværk) i 2011, hvilket giver en total effekt på produktionsværdien på 434 mio. kr. og total effekt på bruttoværditilvækst på 213 mio. kr. i 2010 priser og 384 årsværk for hele landet. I 2017 scenariet, er museets direkte driftsbudget på ca. 338 mio. kr. (320 årsværk inklusive 10 i cafeen/restaurant branchen), hvilket giver en total effekt på produktionsværdien på 596 mio. kr. og en total effekt på bruttoværditilvækst på 292 mio. kr. i 2010 priser. Museum med cafeen skaffer 532 jobs inklusive direkte effekter 320 årsværk og indirekte og induceret effekter på 212 årsværk på landsplan. De tre økonomiske indikatorer fremgår af tabel 13. Det viser sig, at meget store dele (95 %) af økonomiske effekter ligger indenfor Region Hovedstaden (tabel 15 og 16). Tabel 14 De økonomiske effekter i museums drift analyse sammenligning to scenarier (i mio. kr. i 2010 priser) Mio. DKK Forskel Produktion Forbrug i produktionen Bruttoværditilvækst Aflønning af ansatte Indkomstskatter i alt Selskabsskat Vareafgift Moms Skatter og afgifter Beskæftigelse (antal)

21 Figur 5 viser de beskæftigelsesmæssige effekter for hele landet af museums drift scenariet i Denne figur er helt forskellig fra figur 4. De største beskæftigelsesmæssige effekter ligger indenfor kultursektoren (67 %), som inkluderer museet og andre kulturelle institutioner, forlystelsesparker, zoologiske og botaniske haver og sportsaktiviteter. Forretnings / privat service tegner sig for 13 % af de beskæftigelsesmæssige effekter. Effekterne på alle de øvrige erhverv er meget mindre. Forretnings /private service; 12% Offentlig service; 4% Handel; 5% Hoteller og Restauranter; 5% Transport; 2% Fremstillingsindust ri, energi og byggeri; 3% Landbrug, fiskeri og fødevarer; 1% Forlystelser, kulture og sport; 67% Figur 5 Beskæftigelsesmæssige effekter fordelt på erhverv (museums drift scenariet 2017) 21

22 Tabel 15 og 16 viser museums drift scenariernes virkning på indkomstskatter. På landsplan bidrager museet med følgende til de totale indkomstskatter: 40 mio. kr. (i 2011scenarie) og 54,7 mio. kr. (i 2017 scenarie) i 2010 priser. Kommuneskatter, udgør 19,6 mio. kr. (i 2011scenarie) og 27 mio. kr. (i 2017 scenarie), hvilket er ca. halvdelen af de samlede skatte-effekter. De økonomiske effekter på selskabsskat er på 11,7 mio. kr. (i 2011 scenariet) og 16 mio. kr. (i 2017 scenariet), på vareafgifter 2,6 mio. kr. (i 2011scenarie) og 3,7 mio. kr. (i 2017 scenarie) og på moms 15 mio. kr. (i 2011scenarie) og 20,5 mio. kr. (i 2017 scenarie). Endelig udgør de samlede skatter og afgifter 68,9 mio. kr. i 2011 scenariet og 94,7 mio. kr. i 2017 scenariet. Tabellen viser også, at hovedparten (85 %) af de økonomiske effekter ligger indenfor Region Hovedstaden og 10 % af effekterne ligger indenfor Region Sjælland. Tabel 15 De økonomiske effekter i museums drift 2011 på regioner Mio. DKK Region Hovedstaden Region Sjælland Øvrige Danmark Effekt I alt Produktion Forbrug i produktionen Bruttoværditilvækst Aflønning af ansatte Indkomstskatter i alt 31,8 5,4 2,5 39,7 Selskabsskat 11,4 0,2 0,1 11,7 Vareafgift 2,0 0,5 0,1 2,6 Moms 13,2 0,9 0,9 15,0 Skatter og afgifter 58,5 7, ,9 Beskæftigelse (antal) Tabel 16 De økonomiske effekter i museums drift 2017 på regioner Mio. DKK Region Hovedstaden Region Sjælland Øvrige Danmark Effekt I alt Produktion Forbrug i produktionen Bruttoværditilvækst Aflønning af ansatte Indkomstskatter i alt 43,7 7,5 3,4 54,6 Selskabsskat 15,6 0,2 0,2 16,0 Vareafgift 3,0 0,7 0,1 3,7 Moms 18,0 1,2 1,2 20,5 Skatter og afgifter 80,2 9,6 4,9 94,7 Beskæftigelse (antal)

23 Bilag: Ordliste med økonomiske begreber Aflønning af ansatte Aflønning af ansatte er et statistisk begreb, som anvendes i nationalregnskabet, betalingsbalancestatistik og i virksomhedernes regnskaber. Det refererer grundlæggende til den samlede bruttoløn (før skat) betalt af arbejdsgiverne til de ansatte for udført arbejde i en regnskabsperiode, såsom et kvartal eller et år. Beskæftigelse Beskæftigelsen måles i antal årsværk, hvilket defineres som det samlede antal arbejdstimer divideret med de gennemsnitlige årlige arbejdstimer i fuldtidsjob. Beskæftigelsen omregnes altså til fuldtidsjobs. Brutto produktionsværdi Bruttoværdien af produktionen måler den samlede værdi af private og offentlige virksomheders faktiske produktion. Forbrug i produktionen er de omkostninger, der medgår ved produktionen, herunder også eget forbrug af produktionen. Bruttoværditilvækst Bruttoværditilvækst er et mål for, hvor meget den enkelte virksomhed bidrager (ved at benytte arbejdskraft og kapitalapparat) til at forøge værdien af varer og tjenester. Det udregnes som produktionsværdien minus værdien af de råvarer, hjælpestoffer og serviceydelser, der er købt hos andre virksomheder eller i udlandet. Man anvender eksempelvis værditilvæksten til at aflønne de faktorer, der skaber værdiforøgelsen. Eksempelvis modtager de ansatte i en virksomhed en løn, men der skal også betales for brugen af kapitalapparatet (afskrivninger og forrentning). Direkte beskæftigelse Den direkte effekt på beskæftigelsen af en given indsats er den direkte ændring i antallet af beskæftigede årsværk indenfor private eller offentlige virksomheder, herunder kulturinstitutioner. Dette begreb indgår sammen med begreberne indirekte og induceret beskæftigelse (se nedenfor) i den modeløkonomiske analyse. 23

24 Forbrug i produktionen Forbrug i produktion er et regnskabsmæssigt begreb, som måler værdien af de varer og tjenester, der forbruges som input i en produktionsproces. Det omfatter ikke anlægsaktiver, hvis forbruget heraf registreres som forbrug af fast realkapital. Varer og tjenester kan enten forædles eller forbruges i produktionsprocessen. Begrebsmæssigt er det samlede forbrug i produktionen lig med forskellen mellem bruttoproduktionen (den samlede salgsværdi) og nettoproduktion (bruttoværditilvækst eller BNP). Indirekte beskæftigelse Antal beskæftigede årsværk hos underleverandører (eller disses underleverandører). Induceret beskæftigelse Den inducerede beskæftigelse er den ændring i antallet af beskæftigede årsværk, som opstår som følge af den direkte og indirekte forøgelse af indkomst og privat forbrug, en given indsat eller ændring medfører. Opgørelsen sker efter virksomhedernes arbejdssted. LINE Lokal- og regionaløkonomisk analysemodel: Local INtersectoral and interregional Economic model, som er udviklet af forskere ved Center for Regional- og Turismeforskning. Total beskæftigelse Summen af direkte, indirekte, induceret beskæftigelse, alle opgjort efter arbejdssted. Årsværk Mandeår, det vil sige, det arbejde eller det antal arbejdstimer, der svarer til et fuldtidsjob i et år. 24

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011

Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011 Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011 Turisterne på Bornholm havde i 2011 et samlet forbrug på 1,83 milliarder kroner. Dette forbrug gav anledning til en samlet direkte værditilvækst på 572 millioner

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København

Samfundsøkonomiske effekter ved flytning af European Medicines Agency (EMA) til København Center for al- og Turismeforskning er et center for anvendt forskning, der løfter analyse- og udviklingsopgaver samt forskningsprojekter med særligt fokus på yderområder. Centrets primære fokus er regional

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Instruktion til brug af prognosemodellen for events

Instruktion til brug af prognosemodellen for events Instruktion til brug af prognosemodellen for events 1.0 Introduktion Modellen kan bruges både før en begivenhed (pre-event), og efter en begivenhed har fundet sted (post-event). Pre-event kan modellen

Læs mere

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Notat Maj 2010 Manto A/s Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold 1 De hårde facts...1 1.1

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon.

Notat. Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer. Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Notat Makroøkonomiske virkninger af planlagte infrastrukturinvesteringer Bjarne Madsen, professor, Dr.Scient, cand.eocon. Center for al- og Turismeforskning August 2013 1 Baggrund og formål I de kommende

Læs mere

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE-

PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- Væksthus Midtjylland PROFIL AF VEJLEDTE VIRKSOMHE- DER I DEN LOKALE ERHVERVSSER- VICE I REGION MIDTJYLLAND TABELLER MED NØGLETAL FOR VEJLEDTE OG ALLE VIRKSOMHEDER (REV.) 9. MAJ 2011 KOLOFON Forfatter:

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

o o o Sum of Samlet omsætning i Sum of Samlet beskæftigelse i konkursramte virksomheder konkursramte virksomheder Row Labels (mio. kr.) (fuldtidsansatte) 2009 35,766 21,197 2010 22,260 19,104 2011 20,754

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 2,2 0,6 0,0-0,3 1,0 1,0 0,4 1,0 Privat forbrug 2,0 2,4 2,2 1,6 2,4 2,3 2,0 2,4

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 1. marts 2017 Nationalregnskab, 4. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 0,5 0,3 0,9 1,4 1,9 1,1 1,1 1,9 Privat forbrug 1,9 2,1 2,5 1,2 2,4 2,1 2,1 2,4

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,4 1,9 2,9 3,5 1,9 1,7 2,7 1,9 Privat forbrug 2,8 1,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,3 1,9

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Destination Fyn Oktober 2014 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang

Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang DI RÅDGIVERNE - ANALYSE September 2016 Private og offentlige erhverv køber rådgivning i samme omfang I både det offentliges indkøb og det private erhvervslivs indkøb, udgør rådgivning 12 pct. af deres

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Midtjylland September

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere

Tunnel til Bornholm Bornholm ud af Tunnelen? Oplæg, møde i Foreningen Bornholmtunnel d. 23. april 2013 V. Professor Bjarne Madsen, CRT

Tunnel til Bornholm Bornholm ud af Tunnelen? Oplæg, møde i Foreningen Bornholmtunnel d. 23. april 2013 V. Professor Bjarne Madsen, CRT Tunnel til Bornholm Bornholm ud af Tunnelen? Oplæg, møde i Foreningen Bornholmtunnel d. 23. april 2013 V. Professor Bjarne Madsen, CRT 1. Økonomens rolle 2. Vurderingsmetoder Disposition 3. Transportomkostninger?

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere