Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune"

Transkript

1 1 af :58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2: /mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt et aftalekompleks mellem kommunen og Århus Renholdningsselskab. Aftalen vedrører indsamling af affald i kommunen, og har til formål i løbet af perioden år løbende at konkurrenceudsætte hele indsamlingen af husholdningsaffald. 2. Århus Kommune anmoder om en individuel fritagelse af aftalekomplekset, jf. 8, stk Det nye aftalekompleks skal ses i lyset af den nuværende aftale mellem parterne indgået i år 1989, som giver Århus Renholdningsselskab eneret på indsamling af husholdningsaffald frem til år Det nye aftalekompleks medfører, at Århus Renholdningsselskab indskyder kapital i et nyt aktieselskab, der overtager Renholdningsselskabets indsamling af erhvervsaffald, samtidig med at indsamlingen af husholdningsaffald vil blive sendt i udbud i 6 etaper. Desuden vil Århus Kommunes engagement i Renholdningsselskabet udfases. 5. Konkurrencestyrelsen har fundet frem til to konkurrencebegrænsende forhold, der er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, dels Århus Renholdningsselskabs fortsatte eneret på indsamling af husholdningsaffald frem til det tidspunkt, hvor al indsamling er sendt i udbud, og dels forpligtelsen for vindende entreprenør til at leje garage- og personalefaciliteter af Århus Renholdningsselskab. Denne forpligtigelse gælder mindst frem til år 2006 og eventuelt helt frem til år I notatet vurderes aftalekomplekset at opfylde betingelserne for at opnå en fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1. Afgørelse 7. Det meddeles Århus Kommune og Århus Renholdningsselskab, at aftalekomplekset bestående af, Aftale mellem Århus Kommune og Århus Renholdningsselskab af 24. august 1999 med tilhørende allonge, forslag til ændring af Overenskomst mellem Århus Kommune og Århus Renholdningsselskab samt forslag til ændring af Vedtægt for Århus Renholdningsselskab, kan gives individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Fritagelsen gælder i en periode på 3 år, det vil sige fra 24. maj 2000 indtil den 23. maj 2003, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3. Sagsfremstilling 8. Ved brev af 24. maj 2000 har Århus Kommune anmeldt et aftalekompleks mellem Århus Kommune og Århus Renholdningsselskab om indsamling af affald i kommunen. Aftalekomplekset indeholder 3 elementer, Aftale mellem Århus Kommune og Århus Renholdningsselskab af 24. august 1999 med allonge og præcisering, forslag til ændring af Overenskomst mellem Århus Kommune og Århus Renholdningsselskab samt forslag til ændring af Vedtægt for Århus Renholdningsselskab. Aftalekomplekset har til formål gradvist at konkurrenceudsætte indsamling af affald i Århus Kommune.

2 2 af :58 9. Århus Kommune søger om en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, for aftalekomplekset. Sagens parter 10. Århus Renholdningsselskab står for indsamling af affald i Århus Kommune. Selskabet forestår bl.a. indsamling af dagrenovation, papir og glas, sygehusaffald og erhvervsaffald. Selskabet er selvejende, men har Århus Kommune som kautionist ved lånoptag i forbindelse med anskaffelse af materiel og bygninger o. lign Århus Kommune har som følge af miljøbeskyttelsesloven pligt til anvisning af mulighed for afskaffelse af affald og pligt og/eller ret til at foranstalte indsamlingsordning for en række affaldsfraktioner, herunder pligt til at foranstalte indsamlingsordning for dagrenovation. Indsamling af affald i Århus Kommune 12. Århus Kommune og Århus Renholdningsselskab har gældende fra juli 1989 indgået en aftale vedrørende indsamling af bl.a. dagrenovation. Aftalen er stadig gældende og giver Århus Renholdningsselskab enerettigheder for så vidt angår indsamling af dagrenovation, papir og glas, storskrald og sygehusaffald. Enerettighederne er gældende for 25 år og løber således frem til år Det nuværende aftalekompleks består af en overenskomst mellem Århus Kommune og Århus Renholdningsselskab om indsamling af affald og af en vedtægt for Århus Renholdningsselskab, som er godkendt og tiltrådt af Århus Kommune. 13. Kommunen anser den nuværende aftale for omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2, og aftalen er dermed efter kommunens opfattelse ikke omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser. Derimod er indsamling af affald udbudspligtigt efter EU s tjenesteydelsesdirektiv. Aftalen blev imidlertid indgået før direktivets ikrafttrædelse, og er således ikke omfattet af direktivet. 14. Indsamling af erhvervsaffald er på nuværende tidspunkt konkurrenceudsat, idet Århus Renholdningsselskab konkurrerer med private vognmænd herom. Det nye aftale kompleks 15. Formålet med det nye aftalekompleks er gradvist at konkurrenceudsætte den resterende del af affaldsindsamlingen i Århus Kommune og udfase kommunens engagement i Århus Renholdningsselskab. Hermed har kommunen og selskabet fulgt en række af de anbefalinger Konkurrencerådet har givet ved brev af 17. december 1997 til Århus Kommune. Konkurrencestyrelsen har desuden ved brev af 24. januar 2000 givet styrelsens foreløbige stillingtagen til et tidligere udkast til det nye aftalekompleks. 16. For at nå dette mål har kommunen indgået det nye aftalekompleks med Århus Renholdningsselskab. Det nye aftalekompleks indebærer: 17. Affaldsindsamlingen af dagrenovation bliver udbudt i 6 etaper med start i år 2001 og frem til år Vindende entreprenør overtager tilhørende materiel og mandskab fra Århus Renholdningsselskab og har pligt til at leje garageanlæg og personalefaciliteter af selskabet. 18. Århus Renholdningsselskab stifter sammen med en eller flere investorer et aktieselskab, der såfremt Århus Renholdningsselskabs aktieandel er under 50% kan deltage i Århus Kommunes udbud af indsamling af husholdningsaffald. Alle de nuværende konkurrenceudsatte

3 3 af :58 aktiviteter, som udføres af Århus Renholdningsselskab, overføres til de nye aktieselskab. 19. Århus Renholdningsselskab forestår indsamlingen af affald indtil det bliver udbudt af kommunen. 20. Århus Kommunes garantiforpligtigelse overfor Århus Renholdningsselskab afvikles forholdsvis i forbindelse med udbudene af affaldsindsamlingen. Yderligere ophører Århus Kommunes indflydelse i Århus Renholdningsselskab ved at kommunens repræsentanter udtræder af selskabets bestyrelse og repræsentantskab. 21. Århus Renholdningsselskab køber den grund af Århus Kommune, som selskabet hidtil har fået stillet til rådighed af kommunen. Garage- og personalefaciliteter udlejes til de vindende selskaber af udbudene. 22. Århus Renholdningsselskabs fremtidige aktiviteter vil afhænge af, hvorvidt selskabet afhænder sin aktiepost i det oprettede aktieselskab. Hvis selskabet ikke afhænder aktieposten, vil selskabet rolle være begrænset til bl.a. organisering af forbrugsinteresser på husholdningsaffaldsområdet, finansiel støtte til udviklingsaktiviteter og udlejning af ejendom. 23. Afhænder selskabet derimod aktieposten, vil selskabet yderligere få til opgave bl.a. aktivt at deltage i udviklingaktiviteter, blive høringspart for kommunen indenfor husholdningsaffaldsområdet, f.eks. planlægning, budgetlægning og takstfastsættelse, samt varetage driftsrapportering, daglig fejlretning m.v. (dvs. forestå drift af brugercenter). 24. Nedenstående figur viser i grove træk Århus Renholdningsselskabs aktiviteter og aktiver p.t., og hvorledes disse som følge af det nye aftalekompleks bliver afhændet i løbet af en årrække. Selskabets erhvervsaktiviteter, som allerede er konkurrenceudsat, bliver overført til det nye selskab, mens indsamlingen af husholdningsaffaldet m.v. foretages af selskabet indtil dette bliver udbudt af kommunen. Ved udgangen af år 2006 vil selskabet ikke have flere indsamlingsaktiviteter og blot have den opkøbte grund og bygningerne på grunden tilbage. Århus Renholdningsselskab: Kørsel fra Nærgenbrugs stationer Erhvervsaffald materiel Område 6 Område 1 Område 2 Sygehusaffald Papir og glas Område 5 Bygninger

4 4 af :58 Område 4 Område 3 Storskrald materiel Aktiviteter og aktiver pr. 25. juni 2000 Område 6 Område 1 Område 2 Område 5 Grund Bygninger Område 4 Område 3 Grund Bygninger Ultimo år 2006 Ultimo år 2000 Aktieselskabet: Kørsel fra Nærgenbrugs stationer Erhvervsaffald? Erhvervs- Aktiviteter? Ultimo år 2000 Ultimo år 2006 Konkurrencebegrænsninger i det nye aftalekompleks 25. Konkurrencestyrelsen har fundet frem til tre forhold i det nye aftalekompleks, der kan være konkurrenceretlig problematiske. Århus Renholdningsselskabs fortsatte enerettigheder på affaldsindsamling frem til afslutningen af 1. udbudsrunde 26. Som følge af de nye aftaler vil Århus Renholdningsselskab fortsat have eneret på indsamling af dagrenovation i forskellige områder af kommunen, hvor de sidste af disse enerettigheder først afvikles i år 2006 (eventuelt først i år 2008). Dette er en konkurrencebegrænsning, der hindrer andre entreprenører i at konkurrere med Århus Renholdningsselskab om markedet for indsamling

5 5 af :58 af dagrenovation indtil udbudet finder sted. Århus Renholdningsselskabs overdragelse af mandskab/materiel samt udlejning af garage- og personalefaciliteter 27. I forbindelse med oprettelsen af aktieselskabet og overdragelsen af de konkurrenceudsatte erhvervsaktiviteter vil aktieselskabet overtage det tilhørende materiel til vurderet markedspris. Samtidig vil der ske en overflytning af det i forhold til opgaverne relevante personale til aktieselskabet. 28. De vindende entreprenører vil ved hver udbudsrunde overtage tilhørende kørende materiel til en af kommunen fastsat pris. Den fastsatte pris vil enten være materiellets nedskrevne værdi, den vurderede markedspris eller en ved udbudet indhentet pris. Ifølge aftalen vil det i forhold til etaperne relevante personale blive overført fra Århus Renholdningsselskab til de vindende entreprenører. 29. Århus Renholdningsselskab overtager grunden Bautavej 1 fra kommunen til senest fastsatte vurdering (prisen for grunden skønnes at blive ca. 8,4 mio. kr.). Bygningerne på grunden ejes i forvejen af Århus Renholdningsselskab. I forbindelse med udbud af indsamlingsopgaver vedr. husholdningsaffald forpligtiges vindende entreprenører til at leje et nærmere defineret garageareal og en andel af personalefaciliteterne. Fastsættelse af lejevilkårene sker efter hvilei-sig-selv princippet, og som udgangspunkt anvendes bygningernes nedskrevne værdi. Forpligtigelsen til leje af garage- og personalefaciliteter gælder frem til 2014, men parterne kan aftale at ophæve denne del af aftalen. Ligeledes kan kommunen vælge at opsige denne del af aftalen efter første udbudsrunde er slut i år Det er oplyst, at ejendomsværdien pr. 1. januar 1999 var 32 mill., mens den ved udgangen af år 2006 vil være nedskrevet til 4 mill. kr.. Ejendommens sidste lån udløber i år Konkurrencestyrelsen finder ikke, at salg af materiel og grund på de beskrevne vilkår giver anledning til kritik, sålænge det kørende materiel ikke afhændes til en pris, der er højere end markedsprisen. Styrelsen finder derimod, at det er en konkurrencebegrænsning, at vindende entreprenører forpligtiges til at leje et nærmere bestemt garageareal og nærmere bestemte personalfaciliteter, og at prisfastsættelsen sker efter hvile-i-sig-selv princippet og ikke på normale markedsvilkår. Derved forhindres vindende entreprenør at benytte egne (og måske bedre og/eller billigere) anlæg. Århus Renholdningsselskabs indskud af kapital i det nye aktieselskab 31. Århus Renholdningsselskab indskyder kapital i det nye aktieselskab. Indskuddet omfatter overskuddet fra de konkurrenceudsatte aktiviteter i årene , hvilket er opgjort til kr. og overskuddet fra 1999, på ca. 1 mill. kr. samt værdien af goodwill. 32. Det er konkurrenceretlig problematisk, såfremt dette indskud af kapital stammer fra andre aktiviteter, der er udført på et ikke konkurrenceudsat marked, hvorved krydssubstitution vil finde sted. Det er derimod ikke konkurrenceretlig problematisk, hvis indskuddet af kapital stammer fra det overskud, som selskabet har opnået ved den konkurrenceudsatte indsamling, som selskabet har foretaget. 33. Det skal bemærkes, at der ifølge oplysningerne ved udregningen af overskuddet fra de konkurrenceudsatte aktiviteter er korrigeret for udgifter til leje af grund, erhvervsdelens andel af fællesomkostninger og den del af indsamlingen af husholdningsaffald, som er forekommet samtidig med indsamling af erhvervsaffald fra bl.a. skoler og institutioner. 34. Hvorvidt kapitalindskuddet i det nye aktieselskab alene hidrører fra Århus Renholdningsselskabs konkurrenceudsatte aktiviteter har også været forelagt Tilsynsrådet for

6 6 af :58 Århus Amt. I brev af 16. december 1999 til Århus Kommune vurderede rådet, at der har været vandtætte skotter mellem regnskaberne for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald, og henviser i den forbindelse til, at der til brug for regnskaberne blev udfærdiget et sæt fordelingsnøgler i samarbejdet mellem selskabet og en statsautoriseret revisor. Tilsynsrådet konkluderer, at ovennævnte opgørelse af kapitalgrundlaget for Århus Renholdningsselskabs konkurrenceudsatte aktiviteter ikke giver anledning til kritik. 35. Konkurrencestyrelsen finder på baggrund af disse oplysninger ikke grundlag for at rejse kritik af opgørelsen af kapitalgrundlaget for Århus Renholdningsselskab erhvervsaktiviteter. På det foreliggende grundlag vurderer styrelsen derfor, at kapitaloverførslen ikke udgår en konkurrencebegrænsning, der er omfattet af konkurrencelovens 6, stk Styrelsen konkluderer således, at to forhold i aftalen, Århus Renholdningsselskabs fortsatte eneret på indsamling af dagrenovation og forpligtigelsen til leje af garage- og personalefaciliteter, er konkurrencebegrænsninger som kan være omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser. Den nuværende aftale 37. Den nuværende aftale er gældende fra juli 1989 og giver Århus Renholdningsselskab eneret på indsamling af dagrenovation i Århus Kommune frem til år Århus Kommune har vurderet, at aftalen er omfattet af 2, stk. 2, i den nye konkurrencelov, og derfor ikke anmeldt aftalen til Konkurrencestyrelsen inden 1. august I lyset af at det nye aftalekompleks om kort tid vil afløse den nuværende aftale agter styrelsen på det foreliggende grundlag ikke at tage konkurrenceretlig stilling til den nuværende aftale. Aftalens parter er gjort bekendt med, at beslutningen om, at aftalen ikke er blevet anmeldt til Konkurrencestyrelsen er aftaleparternes egen beslutning. Det relevante marked Produktmarkedet 39. Aftalen vedrører markedet for indsamling af affald i bred forstand. Markedet kan deles op i en række affaldsfraktioner såsom indsamling af: dagrenovation, papir og glas, storskrald, dagrenovationslignende affald fra erhvervsvirksomheder, erhvervsaffald, sygehusaffald osv.. En eventuel opdeling af markedet i en række delmarkeder for de enkelte affaldsfraktioner har dog ingen indflydelse på den konkurrenceretlige vurdering i den konkrete sag. Det geografiske marked 40. Det geografiske marked skønnes at være Århus Kommune. En eksakt afgrænsning er ikke foretaget da dette heller ikke i den konkrete sag har indflydelse på den konkurrenceretlige vurdering. 41. Århus Renholdningsselskab havde i år 1998 en omsætning for dagrenovation 1 og erhvervsaffald 2 på 97 mill. kr. og et overskud 3,2 mill. kr.. Omkostningerne for erhvervsaffaldet udgjorde 20% af de samlede omkostninger. I år 1999 havde selskabet en omsætning på 98 mill. kr Århus Kommune havde i 1998 en samlet balance på 18,7 mia. kr.. Høringssvar 43. Konkurrencestyrelsen har sendt nærværende notat til høring hos sagens parter, der ikke havde nogle bemærkninger til sagsfremstillingen, jf. bilag 8.

7 7 af :58 Konkurrencelovens 2, stk Parterne i aftalekomplekset har i anmeldelsen ikke påberåbt sig, at de indeholdende konkurrencebegrænsninger i aftalekomplekset er omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2, som derfor ikke finder anvendelse. Vurdering 45. Indsamling og transport af affald udgør en erhvervsvirksomhed omfattet af 2, stk. 1, i konkurrenceloven. Det anmeldte aftalekompleks er ikke EU-fritaget og parterne er ikke del af en koncern, hvorfor 4 og 5 i konkurrenceloven ikke finder anvendelse. Bagatelkriterierne i konkurrencelovens 7 er ligeledes ikke opfyldt, alene da den årlige totale balance for Århus Kommune langt overstiger 1 mia. kr. 46. De i aftalen indeholdende konkurrencebegrænsninger er, jf. nærværende notats punkt 44, ikke omfattet af konkurrencelovens 2, stk. 2. Vurdering i forhold til konkurrencelovens 6, stk Aftalen indeholder som nævnt to forhold, der kan være konkurrenceretlig problematiske vedrørende fortsat eneret på indsamling af affald og udlejning af bygninger. Århus Renholdningsselskabs fortsatte eneret for indsamling af affald frem til år Den nye aftale betyder, at Århus Renholdningsselskab fortsat har enerettigheder på indsamling af dagrenovation indtil dette bliver udbudt. Afviklingen vil ske trinvis og seneste afvikling planlægges med udgangen af år 2006, dog med mulighed for udsættelse helt frem til udgangen af år Århus Renholdningsselskab vil således helt frem til år 2006 have enerettigheder på indsamling af dagrenovation i visse områder af Århus Kommune, uden der forinden har fundet en markedsprøvning sted i form af udbud. 50. Konkurrencestyrelsen vurderer derfor, at Århus Renholdningsselskabs fortsatte enerettigheder er en konkurrencebegrænsning og således omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser. Århus Renholdningsselskabs overdragelse af materiel samt udlejning af bygninger til vindende entreprenører 51. Ifølge den nye aftale forpligtiges vindende entreprenører at leje garage- og mandskabsfaciliteter af Århus Renholdningsselskab på grunden Bautavej 1. Denne forpligtigelse løber helt frem til år 2014, men kan dog ophæves af aftaleparterne eller opsiges af kommunen efter år 2006 når 1. udbudsrunde er slut. Lejen bestemmes ud fra hvile-i-sig-selv princippet, hvor udgangspunktet er bygningernes nedskrevne værdi. Aftalen giver imidlertid kommunen mulighed for at opsige denne del af aftalen efter første udbudsrunde er slut, mod at kompensere Århus Renholdningsselskab for eventuelle tab forbundet hermed. Ligeledes kan parterne aftale at ophæve forpligtigelsen. 52. Styrelsen vurderer, at forpligtigelsen til at leje garage- og personalefaciliteter af Århus Renholdningsselskab eventuelt helt frem til år 2014 kan begrænse konkurrencen. Særligt finder styrelsen det konkurrencebegrænsende i det tilfælde, hvor Århus Renholdningsselskab fortsat ønsker at være aktionær i aktieselskabet. Styrelsen vurderer derfor, at forpligtigelsen er omfattet af konkurrencelovens forbudsbestemmelser. Konkurrencelovens 8

8 8 af : Spørgsmålet er nu, hvorvidt aftalekomplekset med de to konkurrencebegrænsninger, kan vurderes at opfylde konkurrencelovens 8, stk. 1, således at aftalekomplekset kan opnå fritagelse fra lovens forbudsbestemmelserne. 54. For at en konkurrencebegrænsende aftale kan fritages efter 8, stk. 1, skal den vurderes at opfylde de i paragraffen 4 nævnte betingelser. 55. Ifølge første betingelse skal aftalen bidrage til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser m.v. eller fremme den tekniske eller økonomiske udvikling. 56. I forhold til den nuværende aftale, må det nye aftalekompleks anses for at være konkurrencefremmende på markedet for affaldsindsamling i Århus Kommune. Dette skal specielt ses i lyset af, at det nye aftalekompleks indebærer, at der løbende foretages udbud af affaldsindsamling. Desuden følger det af aftalen, at Århus Kommunes engagement i Århus Renholdningsselskab udfases. Dette vil betyde, at der bliver en adskillelse af regulator- og operatørrollen på markedet for indsamling af affald, således at Århus Kommune bliver kontrollerende myndighed og vognmændene/affaldsselskaberne bliver operatører. 57. Man kan argumentere for, at alle opgaverne burde udbydes med det samme. Derved vil Århus Renholdningsselskab ikke fortsat have opgaver, hvor der ikke har fundet markedsprøvning sted. Styrelsen finder det imidlertid hensigtsmæssigt, at markedet udbydes i etaper, hvorved man må forvente, at der kan skabes et reelt marked, hvor også mindre selskaber vil deltage med bud. Styrelsen finder det dog betænkeligt, hvis ikke alle indsamlingsområderne som påtænkt har været udbudt senest ultimo år Styrelsen forudsætter derfor, at den påtænkte plan for udbud af affaldsindsamling overholdes. 58. Ifølge kommunen forventes den pligtmæssige leje af bygninger at være effektivitetsfremmende for distributionen af tjenesteydelsen, specielt med henblik på det af kunderne oplevede serviceniveau bl.a. vedrørende fejlretning og klager. Styrelsen anser, at dette forudsætter, at lejen for bygninger sker på åbne og ikke-diskriminerende vilkår, således at der ikke sker nogen form for forskelsbehandling af entreprenører. 59. Konkurrencestyrelsen vurderer, at betingelse nr. 1 er opfyldt, hvis de to forudsætninger om overholdelse af endelig afvikling af udbud senest i år 2006 og om udlejning af bygninger til entreprenører sker på åbne og ikke-diskriminerende vilkår, således at der ikke sker nogen form for forskelsbehandling af entreprenører. 60. Anden betingelse kræver, at forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved aftalen. 61. Sagens parter forventer, at aftalen vil betyde en nedsættelse af prisen for afhentning af affald i kommunen. Da borgerne/virksomhederne som følge af miljøbeskyttelsesloven i dag betaler en renovationsafgift, der præcis dækker alle udgifterne forbundet med affaldsindsamlingen, det såkaldte hvile-i-sig-selv princip, medfører en nedsættelse af prisen en direkte nedsættelse af renovationstaksterne for forbrugerne. 62. Specielt vurderer kommunen at pligtlejen af bygninger vil blive lav i forhold til markedslejen, da lejen fastsættes efter hvile-i-sig-selv princippet, hvilket alt andet lige vil betyde en lavere pris på indsamling. 63. Styrelsen vurdere derfor, at betingelse nr. 2 er opfyldt. 64. Ifølge tredje betingelse må aftalen ikke pålægge virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål.

9 9 af : Konkurrencebegrænsningen, der giver Århus Renholdningsselskab eneret til indsamling i endnu nogle år, vurderes jf. ovenstående ikke at være unødvendig, idet den kan være med til at også mindre og nye selskaber kan deltage i en eller flere af udbudsetaperne, hvilket er til gavn for konkurrencen på markedet. 66. Det er umiddelbart vanskeligt at vurdere hvorvidt forpligtigelsen til leje af bygninger af Århus Renholdningsselskab er nødvendig. I kommunen lægger man vægt på, at man får opbygget et brugercenter, der kan servicere forbrugerne effektivt. Dette finder kommunen bedst sikres ved at de potentielt forskellige affaldsselskaber fysisk er samlet på samme sted. Desuden tjener udlejningen det formål, at de investeringer i bygninger, der er foretaget af Århus Renholdningsselskab bliver udnyttet i en årrække endnu. 67. Det er af aftaleparterne vurderet, at den fastsatte leje efter hvile-i-sig-selv princippet vil være lavere end markedslejen. Forpligtigelsen kan således vurderes at være nødvendig for at kommunens borgere kan opnå effektivitetsbesparelsen ved at entreprenøren benytter bygningerne. 68. Det er vigtigt i denne sammenhæng at være opmærksom på, at Århus Renholdningsselskab som udgangspunkt fungerer efter hvile-i-sig-selv princippet. Derfor er det ikke meningen at udlejningen skal skabe profit for selskabet, men blot dække omkostningerne forbundet med bygningerne. Desuden er kommunen garant for den låntagning, som selskabet har optaget, og derfor vil eventuelle tab forbundet med, at bygningerne ikke udlejes i sidste ende havne hos kommunen og dermed borgerne. 69. Det bør bemærkes, at kommunen, som følge af aftalekomplekset, ved udgangen af første udbudsrunde skal gennemføre en kundeundersøgelse blandt alle brugercentrets brugere. I denne undersøgelse indgår således også de uafhængige private entreprenører. Kommunen skal efterfølgende lægge afgørende vægt på denne undersøgelse, når kommunen efterfølgende skal afgøre, om lejeforpligtigelsen fortsat skal være gældende. 70. Konkurrencestyrelsen anser derfor, såfremt lejen af bygninger ikke overstiger markedslejen og fastsættes på åbne og ikke-diskriminerende vilkår, at betingelse nr. 3 er opfyldt. 71. Ifølge betingelse nr. 4 må konkurrencebegrænsningerne ikke give parterne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser m.v Afviklingen af eneretten frem til år 2006 vurderes generelt at ville forstærke den potentielle konkurrence i forbindelse med udbud af opgaverne, idet der derved også skabes mulighed for at mindre entreprenører kan konkurrere om delmarkeder. 73. Da forpligtigelsen for leje af bygningerne er ens for alle deltagere i udbudsrunderne og dette på forhånd vil være kendt, vurderes denne konkurrencebegrænsning ikke at forvride konkurrencen på markedet for indsamling af affald, og kun i mindre eller ringe grad at forvride konkurrence på markedet omkring udlejning af garage- og personalefaciliteter blandt indsamlingsentreprenørerne. 74. Styrelsen vurderer derfor, at betingelse nr. 4 er opfyldt. 75. Det er således Konkurrencestyrelsens vurdering at samtlige 4 betingelser i 8, stk. 1 er opfyldt, hvis de under punkterne 59 og 70 nævnte forudsætninger overholdes. Aftalen kan derfor opnå fritagelse fra konkurrencelovens forbudsbestemmelser. 1 indbefatter indsamling af husaffald, afhentning af sygehusaffald og indsamling af papir og glas og storskrald. 2 Erhvervsaffald indbefatter kørsel fra nærgenbrugsstationer og indsamling af erhvervsaffald.

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 9. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/01878

Læs mere

Århus MiljøCenter - Fondens status, opgaver og finansiering efter gennemførelsen af udbud af kørselsopgaver.

Århus MiljøCenter - Fondens status, opgaver og finansiering efter gennemførelsen af udbud af kørselsopgaver. N O T A T Århus MiljøCenter - Fondens status, opgaver og finansiering efter gennemførelsen af udbud af kørselsopgaver. På møde den 24. oktober 2003 i styregruppen vedrørende implementering af Aftalen mellem

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Indstilling. Aftale mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 20. september 2006 Århus Kommune

Indstilling. Aftale mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 20. september 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. september 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Aftale mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter 1. Resume Århus

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession

2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession 2006-10-25: Anmeldelse af aftale om ophør af R98's koncession Rådsmødet den 25. oktober 2006 Journal nr. 4/0102-0400-0017/ISA/ULS Resumé 1. Renholdningsselskabet af 1898 (herefter R98) samt Københavns

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Vedtægter. for. Deponi.net

Vedtægter. for. Deponi.net dato 25. juni 2008 sagsnr 08060007 reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008 1. Selskabet

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet

Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/06561 Dato: 08.07.2010 Sag: Sagsbehandler: Økonomiske konsekvenser for kommunen af selskabsdannelsen på forsyningsområdet Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S

Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Vedtægter og aktionæroverenskomst for Dankort A/S Journal nr. 3:1120-0301-153/ke/Fødevarer og finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Dankort A/S har anmeldt sine vedtægter og aktionæroverenskomst

Læs mere

UDKAST AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding)

UDKAST AFTALE. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) UDKAST AFTALE Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR. nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Frederikssund Kommune Rådhuset, Torvet 2 3600

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-010186 03-04-2009 Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere