Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening"

Transkript

1 for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Hjemmeside: Side 1 af 14

2 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til afdelingsbestyrelsen. AFFALD Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i affaldspose. Poserne skal være lukkede, inden de smides i opstillede fælles container, låge/låg skal holdes lukkede. Glas, porcelæn og skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således de ikke er til fare for renovationsfolkene. Storskrald (papkasser, møbler eller lignende) skal, efter aftale med ejendomsfunktionæren, afleveres efter hans anvisninger. Sådanne genstande må ikke henstilles i kældrene. Henstilling i affaldsrummet må kun ske efter forudgående aftale. Af hensyn til lugtgener henstilles det at lukke affaldscontainer efter brug. I storskrald må man ikke lægge køkkenaffald, medicinrester eller andre giftige ting. Hjemmeside: Side 2 af 14

3 Container er aflåst, så andre udefra ikke gratis kan komme af med deres affald. Benyt samme nøgle som til kælderdørene. Flasker må ikke smides i affaldsskakten eller i affaldscontaineren. De skal anbringes i den kommunale flaskecontainer ALTANER Altanerne skal holdes ryddelige, således at papir, plastposer og lignende ikke virker skæmmende. Altan- og altankasseafløb må ikke tilstoppes, bl.a. af hensyn til fare for frostsprængninger eller andre skader. Tøj må gerne tørres på altanerne, hvis det ikke hænger så højt, at det er synligt udefra. Bygningsmæssige ændringer må ikke foretages og standardfarver bibeholdes. Altankasser må opsættes, men kun såfremt de ikke indebærer fare eller gener for andre. Husk at vande uden at "dryppe" på underboen. Det er vigtigt at sørge for, at duer ikke slår sig ned på altanerne. Derfor er det ikke tilladt at fodre eller lægge brød til fuglene. Af hensyn til andre beboere og brandfaren er det ikke tilladt at grille på altanerne og i haverne. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trapperne. ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med typegodkendte kabler og stik. Se eventuelt også under PARABOLER. Udvendige antenner og loftantenner er ikke tilladt. ADGANG TIL BOLIGERNE Hjemmeside: Side 3 af 14

4 Selskabet kan ved ejendomsmesteren forlange adgang til boligerne for reparationer af de faste installationer, vandrør og lignende. ADGANGSSTIER Forurening af udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. BAD OG TOILET Der må af hensyn til natteroen ikke bades i tidsrummet kl For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.V. For at sikre fri passage må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.v. ikke henstilles i opgangen, på områdets stier eller pladser. Disse skal i stedet henstilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet til det, og må ikke være til gene for andre. Cykler anbringes i de respektive cykelstativer. Barnevogne, legeredskaber og lignende må kun henstilles på en sådan måde, at de ikke er til gene for andre. Cykling er ikke tilladt i kældergange, plæner og legepladser eller uden for egentlige færdselsarealer. Børn under 6 år må dog gerne bruge børnecykler. Cykelkældre må kun benyttes til opbevaring af brugbare cykler samt knallerter uden benzin. Hvor døre er indrettet til aflåsning, skal låsning foretages. BEPLANTNING Fællesarealer er der for at glæde alle beboere. Vis derfor hensyn ved færdsel. Kun ejendommens funktionærer må foretage beskæring og lignende. Hjemmeside: Side 4 af 14

5 BILVASK Det er ikke tilladt at vaske bil med slange eller anden form for rindende vand. BRANDDØRE & DØRE MED DØRPUMPE Branddøre skal holdes lukket. Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede og må ikke vedvarende holdes åbne ved anbringelse af træstykker, sten eller noget andet - dog kan en udluftning i dagtimerne tillades. Døre til kældre, der er forsynet med smæklås, skal være lukkede og låst. DØRSKILTE For at skåne dørene må navneskilte kun opsættes i den udførelse, som er godkendt af ejendomskontoret. Reklamer, malerier m.v. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed. FORSIKRING Ansvar for at boligens vinduer, også dem i kælderen, er hele, er lejerens. Tegn eventuelt glasforsikring. Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge boligorganisationen/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør- eller radiatorsprængninger, samt opstemning i Hjemmeside: Side 5 af 14

6 kloakrør. Forsikring mod skade på tredje mand, Som lejer eller dennes husstand kan gøres ansvarlig for, må lejer selv sørge for. Til sådan skader regnes f.eks hærværk, som medlemmer af lejers husstand begår. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring. Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Det er nok ikke rigtigt. Hvis boligorganisationen undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig besked om det. FLAGSTÆNGER Flagstænger må ikke anbringes på ejendommen. FORURENING Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. FRAVÆR I LÆNGERE TID Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomsfunktionæren (og/eller naboen) om det. Ejendomsfunktionæren har dog ikke pligt til at holde boligen under opsyn. FREMLEJE Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af Hjemmeside: Side 6 af 14

7 lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt. FROSTVEJR Er radiatorerne ikke udstyret med termostat, bør de aldrig være lukket helt i vintertiden, hvis vinduer i værelset er åbne. Det skyldes risiko for frostsprængninger. FYRVÆRKERI Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Fyrværkeri må kun afbrændes fra legepladsen og under behørig kontrol. HAVER Haver og terrasser skal holdes i pæn og ordentlig stand. De må kun indrettes og benyttes på en sådan måde, at andre beboere ikke bliver generet. Hækkene skal klippes mindst to gange om året, dog ikke på den udvendige side som vil blive klippet af ejendommens funktionær. Hækkene langs hovedgaden må være cm fra asfalt. De øvrige hække må højst være 130 cm fra stensætningen omkring haverne. Af hensyn til øvrige beboere og brandfaren er det ikke tilladt at grille i haverne. Havers beplantning må ikke medtages ved fraflytning. Havers størrelse og niveau må ikke ændres, da det jo vil gå ud over andre. Havehuse og flagstænger må ikke etableres. Træer og buske, som virker generende for naboer, kan forlanges fjernet eller beskåret. Afdelingen kan - efter påtale overfor lejeren - for dennes regning lade foretage hæk klipning, beskæring af træer og buske og oprydning i haven. Hjemmeside: Side 7 af 14

8 HAVEGRILL Ved grillning på udearealerne skal det foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Hvor særlige pladser til grill er indrettet, skal disse benyttes. HOBBYRUM Hobbyrummene skal renholdes af brugerne og efterlades i pæn stand. HUSDYR Det er ifølge en beboerafstemning ikke tilladt at holde husdyr eller have sådanne i pleje. Der kan dog gives tilladelse til førerhunde Luftning af hund på fællesarealerne er forbudt, og hunden skal altid føres i snor på ejendommens område. HÆRVÆRK Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. INDEKLIMA Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft. Boligerne ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. Hjemmeside: Side 8 af 14

9 INDKØBSVOGNE Må ikke bringes hjem og henstilles på afdelingens område. KÆLDERRUM, PULTERRUM M.V. Disse rum er som regel indrettet i sikringsrum, som krævet i lovgivningen. Derfor kan rum af denne art kræves ryddet med kort varsel. Rummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om rummet ikke benyttes. Cykelreparationer m.v. må foretages, hvor det ikke er til gene for andre. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. Der må ikke opbevares brandfarlige væsker i større mængder. KØLESE, KOMFURER OG LIGNENDE For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl. LEG OG BOLDSPIL Lad ikke børnene lege eller opholde sig på trapper, i kældre, ved gadedøre og andre steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler eller lignende er meget farligt, og må derfor ikke finde sted på afdelingens område. Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde beskadige afdelingen eller dens haveanlæg. Hjemmeside: Side 9 af 14

10 Det ikke tilladt at sparke med bold mod husfacaderne, og der må ikke spilles bold i opgange og gangarealer. Der må ikke kravles på ejendommens tage. MASKINER Maskiner, der kan medføre støjgener for andre beboere, f eks. vaskemaskine og symaskine, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen i fornødent omfang. El-boremaskiner og lignende støjende værktøj, der afgiver direkte eller indirekte støj, må benyttes i tidsrummet: mandag - fredag: kl lørdag: kl søn- og helligdage: kl MANGLER Mangler skader eller lignende i bebyggelsen vil blive værre, hvis ingen tager sig af dem. Beboere bør derfor meddele ejendomsmesteren, hvis man opdager sådanne ting MUSIK Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.v. skal ske under hensyntagen til naboerne. I sene aftentimer bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres. Musik/radio, tv må ikke kunne genere andre naboer mellem kl og 07.00, Men også om dagen er det rart med fred og ro, hvorfor støjende adfærd ikke er tilladt. Ophold med megen snak eller støj på trapper, i gadedøre eller i kældergange, der kan være til gene for andre, er ikke tilladt. Hjemmeside: Side 10 af 14

11 I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj, efter kl , og før kl eventuelt i form af en meddelelse i opgangen om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud. Musiceren bør dog aldrig foregå for åbne vinduer og døre. OPKLÆBNING Opklæbning af plakater/klistermærker på bygningsdele koster besvær og penge, når de skal fjernes, derfor er sådan opklæbning ikke tilladt. Ordensreglerne skal også kendes af dine børn. PARABOLER Regler for opsættelse af paraboler findes i afdelingens råderetskatalog under afsnittet Installationsretten. PARKERING OG MOTORKØRSEL Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Biler, motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne skal parkeres på de anviste steder. Last- (Køretøjer på mere end 3 ton) og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads, medmindre man har fået en særlig tilladelse. P-pladser på langsiden - ud for nr må kun benyttes til parkering af personbiler. Flisestier er indrette til gående trafik - Cykling, knallert og bilkørsel er ikke tilladt. Det er heller ikke tilladt at køre bilen op på fliserne for at af og pålæsse. Eventuel nødvendig efterreparationer af fliser eller græs på grund af sådan kørsel, pålignes skadevolderen. Hjemmeside: Side 11 af 14

12 Af hensyn til børnenes sikkerhed anmoder vi beboerne om at køre forsigtigt på boligvejene. Tomgangsdrift af motorer giver dårlig luft og støj, derfor er unødvendig tomgangsdrift ikke tilladt. Køretøjer må ikke speedes støjende op. RÅDERET Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og udenfor din bolig. REKLAMER/SKILTNING Reklamer og skilte, udover de godkendte navneskilte, må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra ejendommens administration. TELT Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens fællesområde. RENHOLDELSE Renholdelse af boligområder er noget, der vedkommer alle beboere derfor bør alle også være med til at undgå henkastning af papir eller andet affald på fælles arealer. SKADEDYR Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren. Dog kan fugle fodres fra foderbræt. Fodring fra altanerne er ikke tilladt. Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret. SNERYDNING Hjemmeside: Side 12 af 14

13 Snerydning på fortove og pladser foretages af ejendomsfunktionærerne, TØRREGÅRDE/TØRRERUM Tørregårdene må kun anvendes til deres formål. Tørrerum skal efter endt brug afleveres i rengjort stand, ligesom vasketøj fjernes fra tørrerum hurtigst muligt efter, at det er tørt. Og der lukkes for varmen. TRAPPER Trapper skal holdes frie, derfor må flasker, fodtøj, legetøj, aviser, og lignende ikke henstilles her. Måtter skal beboerne selv holde rene. VANDFORBRUG Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt. Man skal ikke selv betale VASK OG TØRRING Ejendommen er udstyret med et vaskeri, der udelukkende er til rådighed for ejendommens beboere. Der kan vaskes hver dag på følgende tidspunkter: kl kl kl kl kl Hver husstand markerer sit ønske om at benytte vaskeriet ved at hænge sin "lås" på den dertil ophængte tavle, hvorpå tiderne for benyttelse af vaskemaskinerne er anført. Dersom man ikke har brug for at besætte en tid, tager man enten sin "lås" med sig eller ophænger den på tavlen til ubenyttede "låse". Hjemmeside: Side 13 af 14

14 I det tidsrum, man har valgt at vaske, har man fuld råderet over diverse. Råderetten skal respekteres af alle øvrige beboere. Man kan således ikke bare gå ind og sætte en vask over, selv om en maskine er ledig, uden at spørge først. På en tavle, ophængt ved siden af låsesystemet, fremgår det tydeligt, hvem der vasker. Hvis man ikke bruger hele sin tid, kan man give "grønt lys" for andre ved at fjerne sin lås. Ingen lås betyder fri adgang til ubenyttede vaskemaskiner indtil næste tur. Tørretumbler og rulle kan benyttes indtil næste vask er klar. Efterlad venligst vaskeri samt tørrerum i ordentlig stand. Luk venligst vinduerne inden vaskeriet forlades. I vinterhalvåret er det vigtigt at lukke ned for varmen i tørrerummene efter brug for at undgå alt for meget varmespild. Der er rygeforbud i vaskeriet. Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler, må kun benyttes i tidsrummet kl og må kun installeres efter skriftlig tilladelse fra ejendommens administration. Tøj tørring og luftning af sengetøj kan foregå på altaner, terrasser og i haver - når det ikke er til offentlig beskuelse, tøj og lignende skal holdes under overkanten af altaner VINDUER OG DØRE Døre der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede og må ikke vedvarende holdes åbne ved anbringelse af træstykker, sten eller noget andet. Kælderrum skal være aflåste, og vinduer skal holdes lukkede. Vinduerne i de til den enkelte bebor overladte lokaler, herunder pulterrum og kælderrum, skal af denne holdes forsynede med hele ruder. Hjemmeside: Side 14 af 14

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Husorden 1-3071 Kløvermarken

Husorden 1-3071 Kløvermarken Husorden 1-3071 Kløvermarken Revideret på afdelingsmødet den 8. september 2010 Bofællesskabet Kløvermarken kan sammenlignes med et miniaturesamfund, hvor vi er mere eller min dre af hængige af hinanden

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil

Man må ikke skade andre eller sætte livet til men for øvrigt må man gøre, hvad man vil HUMLEVÆNGET /SAB ****************************************************************************************************************** Jeg er politimester Bastian, jeg er en venlig mand, for det syn s jeg

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Onsdag den 12. september 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 50 Postboks 1243 AlmenBo Aarhus Mandagonsdag 101209 1315 Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Kontortid Dagsorden; AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL CVR 59645013 wwwalmenboaarhus.dk Telefon 8938 2000 Boligorganisationen

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere