Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsvurdering af. Kvindemuseet i Danmark"

Transkript

1 Kvalitetsvurdering af Kvindemuseet i Danmark 2015

2 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Kvindemuseet i Danmark... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Ressourcegrundlag... 8 Forskning Formidling Samlingsvaretagelse Museets fremtid Baggrund Kvalitetsvurderingsforløbet på Kvindemuseet i Danmark Om Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger

3 Kulturstyrelsens samlede vurdering Denne kvalitetsvurderingsrapport følger op på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Kvindemuseet i 2004 og gør status for udviklingen og kvaliteten af museets arbejde. Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Kvindemuseets opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Museets udfordring er at udvikle museets arbejdsgrundlag og praksis, så museet bliver et kulturtilbud for et bredere segment af den danske befolkning. Museet skal desuden prioritere ressourcer på forskning, så forskningsproduktionen kommer på et tilfredsstillende niveau. Kulturstyrelsen konstaterer, at museet har fulgt tilfredsstillende op på de forhold, der blev påpeget ved kvalitetsvurderingen af museet i Kvalitetsvurdering i 2004 Kvindemuseet blev kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen i Styrelsen konstaterede bl.a. følgende i rapporten fra 2004: Kvindemuseet er et veldrevet museum. Museet er en udadvendt, debatskabende medspiller i lokalsamfundet, som samtidig indgår meget aktivt i relevante samarbejder med museer og interesseorganisationer både nationalt og internationalt. Museet arbejder målrettet på at udbygge sin virksomhed gennem fundraising. Museet løfter de museumsfaglige opgaver tilfredsstillende, men museet har behov for bedre pladsforhold til sine udstillinger. Kvalitetsvurderingsrapporten fra 2004 kan læses på: kvalitetsvurderinger-2004/ Der er siden kvalitetsvurderingen i 2004 sket en væsentlig udvikling i både de lovmæssige krav (driftstilskudslov fra 2010 og ny museumslov fra 2012) og de kvalitative standarder for museernes virksomhed (bl.a. på baggrund af diverse udredninger, strategier mv., der sætter mål for museernes faglige opgavevaretagelse, organisation og ledelse). Der er tale om krav og standarder om øget økonomisk og faglig bæredygtighed og professionalisering af den samlede museumsvirksomhed, som har ændret Kulturstyrelsens grundlag for vurdering af museernes virksomhed. Styrelsens dokument Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer afspejler disse ændringer. Opfølgningen på kvalitetsvurderingen fra 2004 skal ses på denne baggrund. 3

4 Fakta om Kvindemuseet i Danmark Kvindemuseet er et statsanerkendt museum med landsdækkende ansvar for kvinders liv og virke i nyere tids kulturhistorie. Kvindemuseet blev en selvejende institution i Aarhus Kommune er museets offentlige hovedtilskudsyder. Museet er oprettet i 1982 og statsanerkendt i Museumsforeningen, Kvindemuseets Venner, understøtter museets arbejde. Museet har én besøgsadresse - på Domkirkepladsen i Aarhus. Nøgletal for museet 2014 Museets samlede omsætning var på 13,2 mio. kr. Museet rådede over 10,5 fastansatte årsværk, heraf fire videnskabelige årsværk. Museet havde brugere. 4

5 Kvalitetsvurderingens fokusområder Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse a. Arbejdsgrundlag Kvindemuseet har et ansvarsområde, som beskrives med en meget høj detaljeringsgrad i vedtægterne. Kernen i ansvarsområdet er kvinder i nyere tids kulturhistorie. Museet har ikke formuleret særlige fokusområder, som indsnævrer ansvarsområdet. Museet vil fremover arbejde med køn og kønsrelationer: Museets vision er: Kvindemuseet vil være førende dialogskaber om kønnets betydning i samfundet. Museets mission er: Kvindemuseet vil skabe nysgerrighed, dialog, refleksion og viden om kønnets betydning historisk, aktuelt og i fremtiden med fokus på kvinder. Der er i øjeblikket ikke overensstemmelse mellem museets vedtægtsbestemte ansvarsområde og museets mission og vision. Det relevant, at museet vil arbejde med køn og kønsrelationer, da museets hidtidige fokus på kvinder kan være medvirkende til, at kun 19 % af museets brugere er mænd (læs mere om museets brugere under Formidling). Museet har ikke en langsigtet strategi for den samlede virksomhed, hvor museets strategiske målsætninger for den faglige opgavevaretagelse sættes i relation til museets ressourcer og organisation. På besøgsdagen har museet oplyst, at det arbejder med en fire-benet strategi. De fire ben er: Museets besøgstal, børn og unge, årige og museets cafe. Disse fire ben er ikke indarbejdet i museets skriftlige strategimateriale, men det oplyses, at strategiarbejdet pågår. Kvindemuseet har udarbejdet en 4-årig handlingsplan for revitalisering af museets image. Denne plan har også fokus på køn og kønsrelationer. I planen er der en række faglige, økonomiske og bygningsmæssige udviklingsmål for perioden Museet har indgået en aftale med Aarhus Kommune, hvori der indgår en række faglige og økonomiske produktivitetsmål for museet. Disse produktivitetsmål afspejler museets handlingsplan, men de relateres ikke til museets organisation og ressourcer. b. Organisation Kvindemuseet har én besøgsadresse. 5

6 Museet har en flad organisationsstruktur uden afdelingsledere. Museets museumsforening, Kvindemuseets venner, har 475 medlemmer. Kvindemuseet skiftede i 2012 fra at være foreningsejet til at være en selvejende institution. c. Ledelse I kvalitetsvurderingen i 2004 blev det påpeget, at samarbejdet mellem museets bestyrelse og ledelse var velfungerende. Museet har en kollektiv ledelse, som i øjeblikket består af to ledere. Skiftet fra at være foreningsejet til at blive en selvejende institution i 2012 har været medvirkende til en professionalisering af museets bestyrelse. Den består i dag af syv medlemmer, hvoraf 5 er udpeget på grund af særlige kompetencer. Bestyrelsen består af to mænd og fem kvinder. Aldersgennemsnittet i bestyrelsen er 54 år. Museets nuværende bestyrelse er tiltrådt i Bestyrelsen er gået i gang med at udvikle og omformulere museets arbejdsgrundlag. Den har endnu ikke fundet det relevant at evaluere sit arbejde. Relevante oplysninger om Kvindemuseets virksomhed er offentligt tilgængeligt på museets hjemmeside. 6

7 Det er tilfredsstillende: at museet har påbegyndt arbejdet med udarbejdelsen af en langsigtet strategi samt en udvikling og reformulering af museets ansvarsområde. at museet har en formaliseret aftale med Aarhus Kommune. at museet har en bestyrelse, som er udpeget på baggrund af professionelle kompetencer. at relevante oplysninger om museets virksomhed er offentligt tilgængelige på museets hjemmeside. Det er ikke helt tilfredsstillende: at museets ansvarsområde ikke harmonerer med museets vision og mission. at museets samarbejdsaftale med Aarhus Kommune ikke relateres til museets mission og vision samt til museets organisation og ressourcer. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet reviderer sine vedtægter og reformulerer sit ansvarsområde, så der skabes overensstemmelse mellem museets ansvarsområde, mission og vision. at museet færdiggør arbejdet med en samlet, langsigtet strategi for museets samlede virksomhed. Strategien bør inddrage alle de lovbundne museumsfaglige opgaver og sættes i relation til museets organisation og ressourcer. at museet reviderer sin handlingsplan, så den kommer i overensstemmelse med museets kommende, langsigtede strategi. at museets formaliserede samarbejdsaftale med Aarhus Kommune sættes i relation til museets mission og vision samt til museets organisation og ressourcegrundlag, og at der skabes overensstemmelse med museets kommende, langsigtede strategi. at museets bestyrelse løbende evaluerer sit arbejde og jævnligt gennemgår museets arbejdsgrundlag. 7

8 Ressourcegrundlag a. Økonomi Museets samlede indtægter i 2014 var på 13,2 mio. kr. Indtægterne fordeler sig således: o Tilskud fra staten (inkl. projekt tilskud): 2,6 mio. kr. o Tilskud fra kommune: 3,5 mio. kr. o Ikke-offentlige tilskud: 0,2 mio. kr. o Egenindtjening: 6,9 mio. kr. I det kommunale tilskud indgår et statsligt driftstilskud på 1,1 mio. kr., som udbetales af kommunen som følge af den kulturelle rammebevilling. Det betyder, at det reelle kommunale tilskud til museet var på 2,4 mio. kr. i 2014, og det statslige tilskud var på 3,7 mio. kr. De statslige projekttilskud var 1,5 mio. kr. i Det er primært projekttilskud fra Udenrigsministeriet til museets Palæstinaprojekt, som afsluttes i De resterende 1,1 mio. kr. fra staten vedrører kompensation for gratis entre til børn og unge samt en midlertidig bevilling på 1 mio. kr. i årene med henblik på at styrke museets forskning og formidling. I museets egen indtjening indgår 3,0 mio. kr. i refusioner for jobtilskudsordninger. I 2014 havde museet et underskud på primært på grund af et forsøg med at lade museets cafe stå for driften af Katedralskolens kantine. Samarbejdet er bragt til ophør på grund af det økonomiske resultat. Museet har en egenkapital på 1 mio. kr. b. Medarbejdere Museet rådede i 2014 over 11,4 fastansatte årsværk, heraf fire videnskabelige årsværk en på ph.d.-niveau. 3,9 årsværk varetages af fastansatte i jobtilskudsordninger. Museet har desuden 6,2 årsværk i midlertidige ansættelser, heraf et videnskabeligt årsværk. Anslået 0,8 årsværk udføres af frivillige tilknyttet museet. Museet oplyser, at det ikke er en ledelsesmæssig udfordring, at næsten halvdelen af de fastansatte medarbejdere er i jobtilbudsordninger, da de medarbejdere, Aarhus Kommune tilbyder museet, er velkvalificerede. Museet har i alt overvejende grad kvinder ansat. 8

9 c. Bygninger I kvalitetsvurderingen i 2004 fremgik det, at museet havde fået udvidet sit areal i bygningen. Aarhus Kommune ejer fortsat den fredede bygning på Domkirkepladsen, som museet lejer sig ind i. Indvendigt vedligehold påhviler museet. Udvendigt vedligehold påhviler Aarhus Kommune. Museets magasin i Thrige ejes og vedligeholdes af museet. Museets udstillingsbygning fremstår velholdt. Den har fået nye gulve og er blevet malet indvendigt i hele mellemetagen i 2014/15. I 2014 udgjorde museets udgifter til bygningsdrift og -vedligehold 11 % af museets samlede udgifter. De forholdsvis høje udgifter til bygningsdrift skyldes, at museet årligt betaler kr. i husleje til Aarhus Kommune. Huslejen fremskrives automatisk med den kommunale fremskrivningsprocent eller minimum 3 % årligt, hvilket i øjeblikket er mere end den generelle prisudvikling. Museet får derved en reel huslejestigning. Museet har ikke en langsigtet prioriteret vedligeholdelsesplan for sin del af vedligeholdet af udstillingsbygningen og magasinet i Thrige. 9

10 Det er tilfredsstillende: at museet har et bæredygtigt økonomisk ressourcegrundlag. at 35 % af museets fastansatte medarbejdere har en museumsfaglig, videnskabelig baggrund, heraf en på ph.d.-niveau. at museet får kvalificerede medarbejdere til sine jobtilskudsstillinger, da de udgør en væsentlig del af museets personale. at museets bygninger er vedligeholdte, egnede til formålet og med en god beliggenhed. Det er ikke helt tilfredsstillende: at Aarhus Kommunes tilskud til museet udhules af, at museet tilbagebetaler en forholdsvis stor del af sit kommunale driftstilskud i form af husleje til kommunen, og at huslejen automatisk hæves med en fremskrivningsprocent, som er højere end den generelle prisudvikling. at museet i alt overvejende grad har kvinder ansat. at museet ikke har en langsigtet, prioriteret vedligeholdelsesplan. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet sikrer, at samarbejdsaftalen med Aarhus Kommune afspejler størrelsen på det kommunale tilskud. at museet i samråd med Århus Kommune udarbejder en langsigtet, prioriteret plan for den indvendige vedligeholdelse af museets bygning. at museet overvejer, hvordan museets organisation i højere grad kan afspejle det omgivende samfund i relation til køn - ikke mindst fordi museet fremover vil arbejde med køn og kønsrelationer. 10

11 Forskning Museet er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde og stille sin viden til rådighed for omverdenen. Museets forskning er videnskabeligt arbejde baseret på faglige problemstillinger relateret til museets ansvarsområde. I kvalitetsvurderingen i 2004 fremgik det af vurderingen af museets forskning fra , at museet havde en høj undersøgelsesaktivitet, som blev formidlet til den brede offentlighed. Museet havde desuden udarbejdet tre publikationer, som kunne betegnes som forskning. Til brug for Kulturstyrelsens vurdering af museets forskning i 2015 har museet indsendt en oversigt over sine forskningspublikationer for perioden I perioden har museet udarbejdet en monografi, forord til to udgivelser samt produceret artikler til museets årbøger samt en artikelsamling udarbejdet i samarbejde med Jagt- og Skovbrugsmuseet. Ingen af de indsendte publikationer er fagfællebedømt forskning. Alle udgivelser har fundet sted på Kvindemuseets eget forlag. Museet oplyser, at forskningen er blevet nedprioriteret. Dels fordi museet har fået ny bestyrelse efter overgangen til selveje. Dels fordi museets udstillingsbygning er blevet renoveret i 2014, og at alle udstillingerne med undtagelse af Børnenes Museum skal udvikles og genopstilles. Museet indgår i relevante faglige netværk og samarbejder med museer og videns institutioner såvel nationalt som internationalt for eksempel Jagt- og Skovbrugsmuseet, Energimuseet, Aarhus Universitet, University of Denver. Museet har ansat en medarbejder med ph.d.- grad. Museet har ikke en nedskrevet strategi for sin forskningsindsats. 11

12 Det er tilfredsstillende: at museet både nationalt og internationalt indgår i relevante faglige netværk og samarbejder med museer og videns institutioner. Det er ikke helt tilfredsstillende: at museet ikke har en nedskrevet strategi for den samlede forskningsindsats. Det er ikke tilfredsstillende: at museet ikke har produceret fagfællebedømt forskning over en fireårig periode. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet - som led i udarbejdelsen af en strategi for den samlede virksomhed - formulerer strategi og mål for forskningsindsatsens niveau og udvikling, herunder for forskningsproduktion, publicering, forskningstid, samarbejder og ressourceanvendelse. at museet prioriterer at afsætte nødvendige ressourcer til forskning med henblik på forskningsproduktion i forskellige typer af publikationer og publicering i fagfællebedømte medier nationalt og internationalt. 12

13 Formidling Museet er forpligtet til at formidle sit ansvarsområde for offentligheden. Gennem formidling bringer museet sin forskningsbaserede viden i spil i forhold til borgerne og det omgivende samfund. I kvalitetsvurderingen i 2004 blev museet rost for at være debatskabende og udadvendt, og museets udstillinger blev betegnet som velgennemtænkte, varierende og appellerende. Museet blev desuden rost for i samarbejde med KVINFO at tage initiativ til et mentornetværk for indvandrerkvinder. Netværket skulle løbe til udgangen af På besøget i forbindelse med kvalitetsvurderingen i 2015 var store dele af udstillingerne (udstillingerne i Byrådssalen og Amtsrådssalen) under opbygning. De resterende udstillinger, Børnenes Museum og særudstillingen Unge kvinders stemmeret, er begge opbygget med varierede formidlingsformer og interaktive elementer. I byrådssalen gennemføres desuden rollespil om politiske mærkesager. Museet arbejder med inddragelse af forskere og brugere i udviklingen af sine udstillinger. I Unge kvinders stemmeret indgår f. eks. en workshopstation om demokrati, som er udviklet i samarbejde med to gymnasieklasser. Museet afholder mange og varierede foredrag og debatskabende arrangementer om relevante emner med relation til kvinder og til medborgerskab. Museet afholder desuden filmaftner, koncerter og byvandringer, og det danner fortsat rammen for et mentornetværk for kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Kvindemuseet har en aktiv undervisningsvirksomhed, som er udviklet og styrket de seneste år. I 2014 deltog 166 klasser fra grundskolen, 22 klasser fra ungdomsuddannelserne og 6 klasser fra andre undervisningsinstitutioner i museets undervisning. Museet vejledte desuden 55 elever i forbindelse med opgaveskrivning. Museet har skriftlige samarbejdsaftaler med undervisningsinstitutioner, og alle undervisningstilbud er koordineret med trinmål og lærerplaner. Undervisningstilbud og materialer er tilgængelige på museets hjemmeside. De er ikke tilgængelige på EMU - Danmarks læringsportal. Museet er aktivt på de sociale medier. Museet har en velfungerende hjemmeside med digital formidling, brugerinddragelse og links til dokumentarer med relevans for museets formidling. Museets hjemmeside er i øjeblikket under udvikling. Museet indgår i relevante faglige netværk og samarbejder med museer og videns institutioner nationalt og internationalt. I øjeblikket er museet f. eks. i gang med et kapacitetsopbyg- 13

14 ningsprojekt af den palæstinensiske museumssektor. Projektet er støttet af Udenrigsministeriet. Museet har ikke en nedskrevet strategi for den samlede formidlingsvirksomhed, men formidling indgår i museets fireårige handlingsplan. b. Brugere I 2014 havde museet brugere på museet og brugere af museets formidling uden for museets adresse. Brugerundersøgelsen viser, at brugerne samlet set vurderer museet under gennemsnittet for de kulturhistoriske museer. Det skyldes blandt andet, at brugernes vurderinger af museets udstillinger, egnethed for børn og muligheden for at lære noget nyt ligger under gennemsnittet. Undersøgelsen viser også, at museets brugere udgør et usædvanligt smalt segment af den danske befolkning: 81 % af museets brugere er kvinder, 57 % af brugerne er over 50 år og 72 % af brugerne har en videregående uddannelse. 89 % af brugerne kommer fra Danmark, og 43 % af de danske brugere kommer fra Aarhus Kommune. 14

15 Det er meget tilfredsstillende: at museet har en differentieret, interaktiv formidling, som udvikles i samarbejde med forskere og brugere. at museet har et bevidst fokus på at facilitere medborgerskab og debat om relevante emner. at museet bl.a. gennem sit mentornetværk arbejder med outreach og inklusion af brugere, der ikke er kernepublikummet på de danske museer. Det er tilfredsstillende: at museet har mange brugere. at der er mange brugere af museets undervisningstilbud, at tilbuddene er koordineret med trinmål og lærerplaner, og at museet har indgået skriftlige samarbejdsaftaler med undervisningsinstitutioner. at museet både nationalt og internationalt indgår i relevante faglige netværk og samarbejder med museer og videns institutioner. Det er ikke helt tilfredsstillende: at museet ikke har en formidlingsstrategi. at museets undervisningstilbud ikke er tilgængelige på EMU.dk. at museets brugere udgør et usædvanligt smalt segment af den danske befolkning. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet - i forbindelse med færdiggørelsen af sit arbejde med en langsigtet strategi for museets samlede virksomhed - udarbejder en formidlingsstrategi at museet gør sine undervisningstilbud tilgængelige på EMU.dk at museet løbende og i forbindelse med færdiggørelsen af justeringerne af sit arbejdsgrundlag sikrer, at museets brugergruppe kommer til at udgøre et bredere udsnit af den danske befolkning. 15

16 Samlingsvaretagelse a. Indsamling Museet er forpligtet til systematisk at indsamle genstande og anden dokumentation inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingen skal være baseret på en aktiv, men restriktiv praksis, der udspringer af museets forskning. I kvalitetsvurderingen i 2004 blev det påpeget, at Kvindemuseet havde en velovervejet indsamlingspraksis, og at der var god sammenhæng mellem museets indsamling, forskning og formidling. Museets samling omfatter i 2015 ca genstande. Tilvæksten i 2014 var på 135 genstande. Museet har fortsat en velovervejet indsamlingspraksis. Det har en nedskrevet indsamlingspolitik, og indsamlingen er restriktiv og overvejende baseret på en aktiv og faglig reflekteret praksis. Der er udformet en indkomstseddel samt en indkomstkvittering til giver med nødvendige oplysninger. Museet koordinerer sin indsamling med andre museer, og museet indlåner gerne genstande fremfor at indsamle dem selv. Museet har ikke en indsamlingspolitik, men museets målsætninger for indsamlingen indgår i museets fireårige handlingsplan. Der er dog ikke umiddelbart overensstemmelse mellem museets vision om at arbejde med køn og kønsrelationer, og museets prioriterede indsamlingsområder i museets handlingsplan. b. Registrering & Indberetning Museet er forpligtet til at registrere og indberette sin samling til de centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark (KID). Registreringen skal ske efter fastlagte standarder, der muliggør udveksling af data nationalt og internationalt. I kvalitetsvurderingen i 2004 blev det påpeget, at museet foretager en kvalificeret registrering. Det blev anbefalet, at museet digitaliserede sit fotoarkiv og sin samling af lydbånd. Kvindemuseets samling er fuldt registreret og indberettet til det centrale kulturarvsregister, Museernes Samlinger. 16

17 Museet har udarbejdet retningslinjer for sit registreringsarbejde, herunder dokumentation for museets registreringspraksis og -historik. Museet angiver en museumsfaglig begrundelse for indsamlingen som en del af registreringen, og museet råder over personale med relevant registreringskompetence, der også indgår i relevant fagligt netværk om samlingsarbejdet. c. Bevaring Museet er forpligtet til at bevare sin samling for eftertiden. Bevaringsarbejdet består af såvel en præventiv som udbedrende indsats i forhold til samlingens forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Bevaring omfatter museets magasinering, sikring, tilsyn og konservering af samlingerne. I kvalitetsvurderingen i 2004 blev det påpeget, at museet havde gode magasinforhold, og at samlingen generelt var i god stand. Styrelsen anbefalede museet at føre konserveringsfagligt tilsyn med samlingen efter faste terminer. Museet råder over en magasinhal i Trige. Museet er tilknyttet Østjysk Bevaringsnetværk. Kvindemuseet har aftale om konservering med Den Gamle Bys konserveringsværksted og Naturhistorisk Museum står for frysebehandlinger af nyerhvervede genstande inden magasinering. Til brug for kvalitetsvurderingen har Den Gamle Bys konserveringsværksted udarbejdet en ekstern konserveringsfaglig udtalelse. Heraf fremgår, at magasinforholdene i Trige er gode. Museet prioriterer bevaringsarbejdet højt, og der arbejdes struktureret med rengøring, pakning og opbevaring efter faste procedurer. Der fremgår, at museet har mindre bevaringsmæssige udfordringer i museets fredede udstillingsbygning. De kan løses ved overkommelige forbedringstiltag. Museet har i 2014 indberettet, at 95 % af samlingen er i hhv. formidlingsegnet (90 %) og stabiliseret (5 %) tilstand, og at 5 % er i hhv. behandlingskrævende (4 %) og svært skadet (1 %) tilstand. Museet fører konserveringsfagligt opsyn med samlingen efter faste terminer, og der føres logbog i forbindelse med opsynet. Museet har på baggrund af samlingsgennemgange udskilt 850 genstade i Museet har ikke en nedskrevet, prioriteret bevaringsplan for museets præventive og udbedrende bevaringsindsats. 17

18 Det er meget tilfredsstillende: at museets samling er fuldt registreret og indberettet til de centrale kulturarvsregistre. at museet arbejder struktureret med bevaringsarbejdet efter faste procedurer, og at samlingen løbende revurderes med henblik på en fokuseret bevaringsindsats. Det er tilfredsstillende: at museets indsamling er baseret på en restriktiv, aktiv og faglig reflekteret praksis og med en hensigtsmæssig procedure i forhold til givere. at museet koordinerer sin indsamling med andre museer og indlåner fremfor at indsamle, når det er muligt. at museet sikrer god registreringspraksis gennem uddannet personale og nedskrevne retningslinjer/procedurer for registreringsarbejdet. at museet har gode magasinforhold, og at samlingens bevaringstilstand er god. Det er ikke helt tilfredsstillende: at visionen om et øget fokus på køn og kønsrelationer ikke er afspejlet i museets handlingsplan for indsamling. at museet har mindre bevaringsmæssige udfordringer i museets udstillingsbygning. at museet ikke har en nedskrevet prioriteret plan for sin præventive og udbedrende bevaringsindsats. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet - som led i udarbejdelsen af en strategi for sin samlede virksomhed - formulerer en indsamlingspolitik, som harmonerer med museets vision. Bevaring og registrering bør desuden indgå i strategien for museets samlede virksomhed. at museet følger de konserveringsfaglige anbefalinger til forbedring af bevaringsklimaet i udstillingsbygningen, som fremgår af den konserveringsfaglige udtalelse. at museet udarbejder en prioriteret plan for sin præventive og udbedrende bevaringsindsats. 18

19 Museets fremtid Museet vil fortsat facilitere debat og medborgerskab fra sin adresse i Aarhus. Museets ønske om at revidere sit emnemæssige ansvarsområde til køn og kønsrelationer vil bevirke, at museet i fremtiden vil indgå i museumsverdenen med en væsentlig ændret faglig profil. Museet har fokus på vigtigheden af en skarp og fokuseret profil. 19

20 Baggrund Kvalitetsvurderingsforløbet på Kvindemuseet i Danmark Kvalitetsvurderingsbesøget fandt sted d. 15. april Tilstede var: Fra museet: Bestyrelsesformand Merete Andersen Museumsleder Merete Ipsen Museumsleder Bodil Olesen Leder af skoletjenesten Kathrine Johnsen Fra Aarhus Kommune: Kontorchef Ib Christensen Fuldmægtig Mette Damm Fra Kulturstyrelsen: Specialkonsulent Hans-Henrik Landert Specialkonsulent Berit Fruelund Kjærside Praktikant Anna Katrine Haas Bønnelycke I forbindelse med besøget blev museets udstillinger, magasiner, administrationslokaler mv. besigtiget. 20

21 Om Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturstyrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen generelt. Gennem de sidste tolv år er der gennemført en række udredninger, analyser og undersøgelser, som på forskellig vis har sigte på udvikling af kvalitet, og som bidrager til at sætte standarder for museernes virksomhed. Det drejer bl.a. sig om: Udredningen om bevaring af kulturarven (Kulturministeriet, 2003) Udredning om museernes formidling (Kulturministeriet, 2006) Forskningsstrategi for Kulturministeriets område (Kulturministeriet, 2009) Internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed (Kulturministeriet, 2010) Den nationale brugerundersøgelse (Kulturstyrelsen, ) God ledelse af selvejende kulturinstitutioner (Kulturministeriet, 2011) Udredning om fremtidens museumslandskab (Kulturministeriet, 2011) Kulturministeriets digitaliseringsstrategi (Kulturministeriet, 2012) Disse udredninger, analyser og undersøgelser indgår i Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Læs mere om kvalitetsvurderinger på Kulturstyrelsens hjemmeside: under institutioner/museer/museumsvirksomhed/kvalitetsvurdering Kvalitetsvurderingen indeholder Kulturstyrelsens vurderinger af og anbefalinger til museets drift og fortsatte udvikling. Kvalitetsvurderingen giver museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. 21

22 Vurderingsgrundlag Kulturstyrelsens grundlag for at kvalitetsvurdere de statsanerkendte museer består af to dele: For det første museernes indberetninger til Kulturstyrelsen, herunder bl.a. museets vedtægter, årsberetning, oversigt over forskningspublikationer samt museets indberetning til Kulturstyrelsens museumsstatistik: Danske museer i tal. For det andet et kvalitetsvurderingsmøde på museet, hvor museets bestyrelse og hovedtilskudsyder, der ofte er museets hjemkommune, deltager. Der indgår tillige en ekstern sagkyndig vurdering af bevaringsforholdene for museets samling. Den sagkyndige vurdering er indhentet af museet som led i kvalitetsvurderingen. Kulturstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed i forhold til fire kategorier: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kulturstyrelsens vurderinger og anbefalinger samles i en rapport, der sendes til museet og museets hovedtilskudsyder. Opfølgning Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af rapporten fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Kulturstyrelsens anbefalinger. Kulturstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Et år efter godkendelse af opfølgningsplanen gennemføres et opfølgningsmøde mellem museet og Kulturstyrelsen. Museet skal forud for opfølgningsmødet redegøre skriftligt for status i museets arbejde med opfølgningen. Kvalitetsvurderingen forventes afsluttet efter opfølgningsmødet. 22

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER

KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER KRAV OG ANBEFALINGER TIL STATSANERKENDTE MUSEER Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 6 Arbejdsgrundlag... 6 Organisation & ledelse... 7 Ressourcer

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS

KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS KVALITETSVURDERING AF MUSEET PÅ KOLDINGHUS 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEET PÅ KOLDINGHUS... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM SØNDERJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MUSEUM SØNDERJYLLAND... 4 Nøgletal i 2014... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet

Kvalitetsvurdering af. Skovgaard Museet Kvalitetsvurdering af Skovgaard Museet 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Skovgaard Museet... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Vendsyssel Kunstmuseum

Kvalitetsvurdering af. Vendsyssel Kunstmuseum Kvalitetsvurdering af Vendsyssel Kunstmuseum 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Vendsyssel Kunstmuseum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer

Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer Kvalitetsvurdering af Østfyns Museer 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Østfyns Museer... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart

Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart Kvalitetsvurdering af M/S Museet for Søfart 2016 Indhold Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om M/S Museet for Søfart... 4 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 5 Arbejdsgrundlag, organisation

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER

KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER KVALITETSVURDERING AF FURESØ MUSEER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 FURESØ MUSEER... 4 Nøgletal i 2011... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET KVALITETSVURDERING AF LIMFJORDSMUSEET 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 LIMFJORDSMUSEET... 5 Nøgletal i 2013... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum

Kvalitetsvurdering af. Østsjællands Museum Kvalitetsvurdering af Østsjællands Museum 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Østsjællands Museum... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Brønderslev Kommune

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Brønderslev Kommune Kvalitetsvurdering af Museerne i Brønderslev Kommune 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Museerne i Brønderslev Kommune... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder...

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF MOESGÅRD MUSEUM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 MOESGÅRD MUSEUM... 4 Nøgletal for museet...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR KVALITETSVURDERING AF BRANDTS - MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR 2016 Indhold INTRODUKTION TIL SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 BRANDTS... 4 Nøgletal i 2014... 4 SLOTS- OG KULTURSTYRELSENS

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND

KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND KVALITETSVURDERING AF MUSEUM MIDTJYLLAND 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MUSEUM MIDTJYLLAND...4 Nøgletal i 2014...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015

NOTAT. 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt? Marts 2015 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Marts 2015 1. Hvordan bliver et museum statsanerkendt?

Læs mere

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk December 2014 Strategi for tilsyn med statsanerkendte museer

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM... 4 Nøgletal for museet i 2011:...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA

KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA KVALITETSVURDERING AF LOUISIANA 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Louisiana... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER...

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM KVALITETSVURDERING AF GLUD MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 GLUD MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER

KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER KVALITETSVURDERING AF ODENSE BYS MUSEER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING 3 ODENSE BYS MUSEER 5 Nøgletal 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING 6 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016

NOTAT INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER. Januar 2016 NOTAT Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Januar 2016 INTRODUKTION TIL KVALITETSVURDERINGER Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Museum Amager

Kvalitetsvurdering af Museum Amager Kvalitetsvurdering af Museum Amager 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Museum Amager... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Kunstmuseer

Kvalitetsvurdering af. Skagens Kunstmuseer Kvalitetsvurdering af Skagens Kunstmuseer 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Skagens Kunstmuseer...5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET

KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET KVALITETSVURDERING AF ENERGIMUSEET 2014 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ENERGIMUSEET... 4 Nøgletal i 2013... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 2 DANSKE MUSEER I TAL INDHOLD INDHOLD Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 2010 4 Økonomi 4 Museet som organisation

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM KVALITETSVURDERING AF THORVALDSENS MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering... 2 Thorvaldsens Museum... 4 Nøgletal i 2013... 4 Kulturstyrelsens samlede vurdering...

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Østjylland

Kvalitetsvurdering af. Museum Østjylland Kvalitetsvurdering af Museum Østjylland 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Museum Østjylland... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE

KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE KVALITETSVURDERING AF VEJLEMUSEERNE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 VEJLEMUSEERNE... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Vestsjælland

Kvalitetsvurdering af. Museum Vestsjælland Kvalitetsvurdering af Museum Vestsjælland 2017 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Museum Vestsjælland... 6 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 7 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

KVALITETSVURDERING BILLUND MUSEUM

KVALITETSVURDERING BILLUND MUSEUM KVALITETSVURDERING BILLUND MUSEUM 2015 Indhold INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 BILLUND MUSEUM... 3 Nøgletal i 2013... 3 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 4 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MIDDELFART MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MIDDELFART MUSEUM KVALITETSVURDERING AF MIDDELFART MUSEUM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 MIDDELFART MUSEUM... 4 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Vendsyssel Historiske Museum

Kvalitetsvurdering af Vendsyssel Historiske Museum Kvalitetsvurdering af Vendsyssel Historiske Museum 2015 Indhold Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Vendsyssel Historiske Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne.

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne. Side 1 af8 DANSKE MUSE ER I TAL Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 Klilbenhavn V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning K U L TU R 1\ R V Du kan fa vejledende

Læs mere

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg

Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Temamøde onsdag d. 16. marts Musikhuset Esbjerg Den hidtidige proces Udkast til anbefalinger Den videre proces 1 Den hidtidige proces: Temamøder i april, maj, juni, oktober og december 2010. Referencegruppemøder

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Trapholt

Kvalitetsvurdering af. Trapholt Kvalitetsvurdering af Trapholt 2016 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Trapholt... 5 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse...6 Ressourcegrundlag... 8 Forskning...

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ÆRØ MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF ÆRØ MUSEUM KVALITETSVURDERING AF ÆRØ MUSEUM 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ÆRØ MUSEUM... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 Fremtid... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING

KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING KVALITETSVURDERING AF DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING 2014 Indhold DEN HIRSCHSPRUNGSKE SAMLING... 2 Nøgletal i 2013... 2 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 3 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 4 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Bornholms Museum

Kvalitetsvurdering af. Bornholms Museum Kvalitetsvurdering af Bornholms Museum 2016 1 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering...3 Fakta om Bornholms Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

14/2013. Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven 14/2013 Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn

Kvalitetsvurdering af. Museum Jorn Kvalitetsvurdering af Museum Jorn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag... 3 Opfølgning... 4 MUSEUM JORN... 5 Nøgletal for museet...

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET

KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET KVALITETSVURDERING AF ØHAVSMUSEET 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 ØHAVSMUSEET... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 5 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum

Kvalitetsvurdering af. Kroppedal Museum Kvalitetsvurdering af Kroppedal Museum 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 KROPPEDAL MUSEUM... 3 Nøgletal for museet... 4 KULTURARVSSTYRELSENS SAMLEDE

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Odsherreds Kulturhistoriske Museum

Kvalitetsvurdering af. Odsherreds Kulturhistoriske Museum Kvalitetsvurdering af Odsherreds Kulturhistoriske Museum 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING Vurderingsgrundlag Opfølgning ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Egnsmuseet på Sønderskov

Kvalitetsvurdering af. Egnsmuseet på Sønderskov Kvalitetsvurdering af Egnsmuseet på Sønderskov 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE EGNSMUSEET PÅ SØNDERSKOV... 3 Nøgletal for museet... 3 Overordnede anbefalinger... 4 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDER... 4 Forskning...

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET

KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET KVALITETSVURDERING AF MEDIEMUSEET 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 MEDIEMUSEET... 5 Nøgletal for museet... 5 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING... 6 KVALITETSVURDERINGENS

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM

KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM KVALITETSVURDERING AF MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING...2 MARSTAL SØFARTSMUSEUM...4 Nøgletal i 2011...4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...5

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne

Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Ansøgning om øget driftsbevilling til Frederiksbergmuseerne Frederiksbergmuseerne søger hermed Frederiksberg Kommune om øget driftsbevilling; 1.1 mio. kr. til hhv. efterlevelse af museumslovens krav og

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Industrimuseet i Horsens

Kvalitetsvurdering af. Industrimuseet i Horsens Kvalitetsvurdering af Industrimuseet i Horsens 2016 Indhold Indhold... 2 Slots- og Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Industrimuseet i Horsens... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

April 2011 WWW.KUM.DK. udredning KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K

April 2011 WWW.KUM.DK. udredning KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K April 2011 WWW.KUM.DK udredning om fremtidens museumslandskab KULTURMINISTERIET, NYBROGADE 2 1203 KØBENHAVN K kolofon Udredning om fremtidens museumslandskab 2 Udredning om fremtidens museumslandskab Udgivet

Læs mere