Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006"

Transkript

1 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie 251/4001 inkl. danske tillæg December

2 Indledning Disse retningslinier er med tilladelse fra Forsikring og Pension - en oversættelse af CEA 4001:2006. Oversættelsen er behandlet af et teknisk udvalg under DBI med repræsentanter fra Foreningen af kommunale beredskabschefer Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forsikring og Pension RMG-inspektion Sikkerhedsbranchen Tekniq Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Det tekniske udvalg har udarbejdet diverse tillæg til CEA reglerne som også skal følges, såfremt dette regelsæt vælges som grundlag for udførelse af sprinkleranlæg. Reglerne og tillæggene har været udsendt til høring hos: Beredskabsstyrelsen Danmarks Tekniske Universitet Erhvervs- og Byggestyrelsen Foreningen af kommunale beredskabschefer Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forsikring og Pension RMG-inspektion Sikkerhedsbranchen Tekniq Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og alle indkomne høringssvar, har været behandlet i udvalget. DBI s retningslinier gældende for automatiske sprinkleranlæg udgøres af CEA oversættelsen og de tilhørende tillæg. Tillæggene udgør en integreret del af regelsættet. DBI s Retningslinier nr er altid gældende. I øvrigt henvises til andre myndighedskrav og gældende bekendtgørelser (f.eks. fra Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet o.a.) Bestemmelserne i retningslinierne er minimumskrav. Der kan derfor i særlige tilfælde stilles supplerende krav, når dette skønnes nødvendigt. De med grønt angivne punkter er overført fra DS/EN 12845:2004 2

3 Indholdsfortegnelse Side 1.1 Anvendelsesområde Definitioner Kontraktgrundlag og dokumentation Generelt Grundlæggende overvejelser Forberedelses- eller tilbudsstadiet Projekteringsstadiet Omfang af sprinklerbeskyttelse Tilladte undtagelser i bygninger Brandadskillelse Klassifikation af anvendelse og risiko Generelt Risikoklasser Oplagring Beskyttelse af skjulte rum (se tillæg) Hydrauliske projekteringskriterier Generelt Høj risikoklasse, lager HHS Krav til tryk og vandmængde for forudberegnede anlæg Vandforsyning Generelt Afgrening til andet forbrug Placering af udstyr til vandforsyninger Udstyr til prøvning Prøvning af vandforsyning Valg af vandforsyning Generelt Offentlige gadeledninger Reservoirer Uudtømmelige kilder Tryktanke Valg af vandforsyning Aflukning af vandforsyning Pumper Generelt Anlæg med flere pumper Pumperum Højeste vandforsyningstemperatur Ventiler og tilbehør Sugebetingelser Ydeevneegenskaber Generelt Diesel-drevne pumper Anlægstype og størrelse Våde anlæg Tørre anlæg Alternative anlæg Pre-action anlæg Tør eller alternativ tail-end udvidelse Tail-end sektion med åbne dyser Afstand mellem og placering af sprinklere Generelt Største dækningsareal pr. sprinkler Mindste afstand mellem sprinklere

4 11.4 Placering af sprinklere i forhold til bygningskonstruktion Sprinklere på mellemniveau i HH-områder Sprinklernes karakteristik og anvendelse Generelt Sprinklertype og anvendelse Vandmængde fra sprinklere Sprinkleres udløsningstemperatur Sprinkleres varmefølsomhed Sprinklerbeskyttelsesbøjler Afskærmning af sprinkler Rosetter Korrosionsbeskyttelse af sprinklere Ventiler Alarmventilstation Afspærringsventiler Kvarterafspærringsventil Drænventiler Prøveventiler Tilslutning for gennemskylning Manometre Alarmer og alarmgivere Alarmklokke Elektriske vandstrømskontakter og pressostater Alarmoverføring til redningsberedskab Overvågning og overføring af alarmsignal Rørnet Generelt Rørbæringer Rørnet i skjulte rum Skilte, påskrifter og informationer Orienteringsplan Skilte og påskrifter Ibrugtagning samt godkendelsesprøvninger og regelmæssig inspektion Prøvninger ved ibrugtagning Færdigmelding og dokumentation Vedligeholdelse Generelt Handling efter udløsning af sprinklere Anlægsejerens inspektions- og kontrolprogram Plan for eftersyn og vedligeholdelse Anneks A Klassifikation af typiske risici Anneks B Metode til kategorisering af oplagrede varer B.1 Generelt B.2 Materialefaktor (M) B.3 Indvirkning af materialesammensætning Anneks C Alfabetisk liste over lagrede produkter samt kategorier D.1 Generelt D.2 Inddeling af sektioner i zoner D.3 Krav til sektioner inddelt i zoner D.4 Orienteringsplan Anneks E Særlige krav til højhusanlæg E.1 Generelt E.2 Projekteringskriterier E.3 Vandforsyninger Anneks F Særlige krav til anlæg der installeres for at forøge personsikkerheden (Life safety anlæg) 120 F.1 Inddeling i zoner

5 F.2 Våde anlæg F.3 Sprinklertype og følsomhed F.4 Alarmventilstation F.5 Vandforsyninger F.6 Teatre F.7 Yderligere sikkerhedsforanstaltninger ved vedligeholdelse Anneks G Metoder for rørdimensionering Generelt G.1 Beregning af tryktab i rørnet G.2 Forudberegnede rørnet G.3 Fuldt beregnede rørnet Anneks J (informativt) Ny teknologi Anneks K Beskyttelse af særlige risici K.1 Aerosoler K.2 Lagre med hængende konfektion i flere lag K.3 Opbevaring af brændbare væsker K.4 Tomme paller K.5 Spiritus i træfade K.6 Uvævede syntetiske stoffer K.7 Specielle krav til beskyttelse lagre der benytter lagerkasser af polypropylen (PP) eller polyethylen (PE) K.9 Beskyttelse af reoler med massive hylder og gange, hvor plastic kasser oplagres K.10 Plastik genbrugs virksomheder Anneks L ESFR sprinkler systemer L.1 Generelt L.2 Projektering af ESFR sprinkler system Anneks M (I) Metode til bestemmelse af vareklassifikation ved hjælp af kalorimeter forsøg M.1 Introduktion M.2 Prøvningsprincip M.3 Metode M.4 Vurdering af prøvningsresultaterne M.5 Litteratur Anneks N (I) Minimumskrav til vandforsyning Anneks O Specielle krav til boligsprinklere O.1 Emne O.2 Formålet med boligsprinkler O.3 Installations type O.4 Sprinkler type og følsomhed O.5 Rørnet O.6 Afstande og placering af sprinklere O.7 Projekteringskriterier og vandforsyning O.8 Omfang af sprinkler beskyttelsen Anneks P Tilsætning af skumkoncentrat P.1 Installation P.2 Skum injektionsenhed P.3 Skum injektions pumper P.4 Skumkoncentrat P.5 Skum tank P.6 Rørsystem for skumkoncentrat og skumblandingen P.7 Beregning af tryktab i skumsystemet P.8 Bortskaffelse af slukningsvand Tillæg til kapitel 1 Generelt Tillæg til kapitel 4 Omfang af sprinklerbeskyttelse Tillæg til kapitel 5 Klassifikation af anvendelse og risiko Tillæg til kapitel 8 Valg af vandforsyning Tillæg til kapitel 9 Pumper Tillæg til kapitel 10 Anlægstype og -størrelse 5

6 Tillæg til kapitel 11 Afstand mellem og placering af sprinklere Tillæg til kapitel 12 Sprinklernes karakteristik og anvendelse Tillæg til kapitel 13 Ventiler Tillæg til kapitel 14 Alarmer og alarmgivere Tillæg til kapitel 15 Rørnet Tillæg til kapitel 16 Skilte, påskrifter og informationer Tillæg til kapitel 18 Vedligeholdelse 6

7 0 Forord Disse regler er udarbejdet af - Comité Européen des Assurance (CEA) indenfor rammerne af det normale loss prevention arbejde af europæiske forsikringsselskaber og i overensstemmelse med ECkommissionens gruppeundtagelse og i samarbejde med - European Committee of Manufacturers of Fire Protection and Safety Equipment and Fire Fighting Vehicles (EUROFEU) med sigte på at give et ensartet højt niveau for beskyttelse af liv og ejendom i Europa. CEA s medlemsorganisationer har vedtaget at adoptere disse regler og tilbagekalde egne modstridende regler. Med den udtrykkelige tilslutning fra - European Fire and Security Advisory Council (EFSAC) er det bekræftet, at disse regler indeholder nyeste teknologi indenfor fagområdet. 1 Generelt 1.1 Anvendelsesområde Disse regler fastlægger krav til og giver anbefalinger for projektering, installation og vedligeholdelse af stationære sprinkleranlæg i bygninger og industrianlæg og indeholder særlige krav til sprinkleranlæg, der er en integreret del af foranstaltninger til beskyttelse af menneskeliv. Kravene og anbefalingerne i disse regler gælder også for eventuel udvidelse, reparation eller andre ændringer af et sprinkleranlæg. Kravene og anbefalingerne omfatter risikoklassifikation, vandforsyning, komponenter der skal anvendes, installation og prøvning af anlægget, vedligeholdelse samt udvidelse af eksisterende systemer, og de gør rede for de konstruktionsmæssige detaljer i bygninger, der som minimum er nødvendige for, at sprinkleranlæg i overensstemmelse med disse regler fungerer tilfredsstillende. Kravene til vandforsyninger kan med en faglig vurdering, benyttes som vejledning for andre faste brandslukningssystemer hvor der ikke eksisterer andre CEA regler. Disse regler omfatter ikke overrislingsanlæg, deluge anlæg og vandtågeanlæg Kravene gælder ikke for automatiske sprinkleranlæg på skibe, i fly, i køretøjer eller mobilt brandudstyr og for underjordiske systemer i mineindustrien. Disse regler er beregnet for personer, der beskæftiger sig med indkøb, projektering, installation, prøvning, inspektion, godkendelse, drift og vedligeholdelse af automatiske sprinkleranlæg, til sikring af, at udstyret vil fungere som forudsat i hele dets levetid. Disse regler omhandler kun stationære sprinkleranlæg i bygninger og andre lokaliteter på land. Skønt de generelle principper også kan være gældende for andre anvendelser (f.eks. inden for skibsfart), vil der til sådanne anvendelser næsten altid være yderligere hensyn, der skal tages. 7

8 1.2 Formål Et automatisk sprinkleranlæg er konstrueret til at detektere en brand og slukke den med vand i begyndelsesfasen eller at kontrollere branden, indtil den kan slukkes med andre brandbekæmpelsesmidler. Sprinkleranlæg er beregnet til opsætning i hele bygningen med kun få undtagelser. Anvendes sprinkleranlæg til forøgelse af personsikkerheden (Life Safety anlæg) kan en myndighed specificere sprinklerbeskyttelse kun i bestemte udpegede områder og udelukkende med det formål at opretholde sikre betingelser ved evakuering af personer. Det bør ikke antages, at tilstedeværelsen af et sprinkleranlæg gør andre brandbekæmpelsesmidler fuldstændig overflødige, og det er vigtigt at betragte sikkerhedsforanstaltningerne mod brand i lokalerne som helhed. Modstandsevne mod brand, flugtveje, brandalarmsystemer, særlige farer der nødvendiggør andre metoder til brandbeskyttelse, tilgængelighed af andet slukningsudstyr, sikre arbejdsmetoder og metoder til håndtering af gods, tilsyn fra ledelsens side og god orden skal alle tages i betragtning. Det er vigtigt, at sprinkleranlæg vedligeholdes i henhold til disse bestemmelser for at sikre, at de fungerer, når det kræves. Den nødvendige vedligeholdelse overses ofte eller gives ikke den tilstrækkelige opmærksomhed af den ansvarshavende. Det betyder imidlertid, at personer, der opholder sig i lokalerne, udsættes for fare, og at der er risiko for ødelæggende økonomisk tab. Vigtigheden af korrekt vedligeholdelse kan ikke understreges kraftigt nok. Når sprinkleranlæg er ude af drift, skal særlig opmærksomhed være rettet mod sikkerhedsforanstaltninger mod brand, og de relevante myndigheder skal underrettes. 1.3 Beskrivelse Et sprinkleranlæg består af en eller flere vandforsyninger og en eller flere sprinklersektioner. Hver sektion består af en alarmventil med hovedafspærringsventil og et rørnet, hvorpå der er monteret sprinklere. Sprinklerne monteres bestemte steder i tag eller loft og, hvor det er nødvendigt også i reoler, under hylder og andre specifikke steder. De vigtigste dele af en typisk installation er vist i figur 1. Sprinklerne udløses ved forudbestemte temperaturer og spreder vand over den brandpåvirkede del af området nedenunder. Vandstrømmen gennem alarmventilen igangsætter en brandalarm. 8

9 Figur 1 - Hovedelementerne i et sprinkleranlæg Reference: 1 Sprinkler 6 Hovedføderør 2 Fordelings-rør 7 Alarmventil med afspærringsventil 3 Beregningsspunkt 8 Lodret hovedføderør 4 Fordelings-rør 9 Gren-rør 5 Gren-rør (arm rør) maks.300mm 10 Fordelings-rør Udløsningstemperaturen vælges normalt således, at den passer til de omgivende temperaturbetingelser. Kun sprinklere i nærheden af branden, dvs. sprinklere der bliver tilstrækkeligt opvarmede, udløses. 1.4 Godkendelser Godkendelse af installationsfirmaer og komponenter (se tillæg) Sprinkleranlæg skal installeres i overensstemmelse med reglerne, af et godkendt sprinklerfirma, med brug af godkendte komponenter og med brug af godkendte rørdimensionerings metoder som angivet i anneks G. Hvis installationen af et system involverer mere end eet godkendt firma, skal eet af dem være ansvarlig for det totale anlæg. Godkendelse af sprinkler installations firmaer sker i henhold til DBI s Retningslinie nr Hvis lokale krav gør underleverancer nødvendige f.eks. installation af elektrisk udstyr eller tilslutning til offentlig gadeledning, skal den godkendte sprinklerinstallatør informere underleverandørerne om eventuelle specielle krav for sprinkleranlægget for at tilfredsstille dette regelsæt. 9

10 1.4.2 Færdigmelding (se tillæg) Den godkendte sprinklerinstallatør skal fremsende en færdigmelding til myndighederne når anlægget er færdigmonteret. Myndighedernes sprinklerinspektør vil så udføre godkendelses inspektionen (førstegangsinspektion). Den samme fremgangsmåde skal også gælde når ændringer er foretaget på eksisterende anlæg (se DBI s Retningslinie nr. 004) parts inspektion Under inspektioner skal tiden for nedlukning af anlægget være i overensstemmelse med Årlig Inspektion (se tillæg) Sprinkleranlægget skal inspiceres jævnligt, mindst 1 gang årligt af en AVS-inspektør fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed. Inspektørens rapport skal bekræfte at anlægget er i overensstemmelse med reglerne, vel vedligeholdt og i fuld funktionsmæssig stand. Fejl og afvigelser skal fremgå af inspektørens rapport og myndighederne skal angive tidsgrænsen for udbedringens færdiggørelse Langtids inspektion Rørene og sprinklerne skal undersøges i større detaljer mindst hvert 25. år for våde installationer og mindst hvert 15. år for tørre og alternative anlæg Rør Rørsystemet skal inspiceres indvendigt og udvendigt. Mindst ét grenrør per 100 sprinklere skal inspiceres over en passende længde. Mindst 2 grenrør per alarmventilstation skal undersøges. Andre rør skal inspiceres såfremt undersøgelsen af grenrørene udviser et uakseptabelt niveau af korrosion eller angreb af turbulens. Rørnettet skal hydraulisk testes over en periode på 2 timer, med et tryk svarende til det maksimale statiske tryk eller 12bar, det største tryk benyttes, og hvis muligt skal rørsystemet gennemskylles godt. Alle defekter, der kan have en ugunstig indflydelse på systemets hydrauliske virkemåde, skal rettes. Myndighederne skal vurdere resultaterne af prøverne Sprinklere Et antal sprinklere skal demonteres og undersøges. Tabel 1 angiver antal sprinklere der skal undersøges i forhold til samtlige sprinklere installeret i bygningen. Tabel 1: Minimum antal sprinklere per type der skal undersøges Totalt antal sprinklere installeret (n) Minimum antal sprinklere for undersøgelse (batch) n < n < n < n n >

11 De demonterede sprinklere skal alle visuelt undersøges. Følgende prøver skal udføres på eksemplarer fra de nedtagne sprinklere: Afprøvning af udløsnings temperatur Funktionsprøve og mindste udløsningstryk Lækageprøve Måling af K-faktor og hvis nødvendigt: RTI - måling Myndighederne skal vurdere resultaterne under hensyntagen til de krav der stilles til anlægget, og om nødvendigt skal alle sprinklere udskiftes Ansvarlig person Anlægsejeren skal udnævne en ansvarlig person og en stedfortræder, som efter at have fået de nødvendige instruktioner fra sprinklerinstallatøren, skal sikre at anlægget altid er i funktionsdygtig stand. Navn, adresse og telefonnummer på den ansvarlige person og hans eller hendes stedfortræder, skal være opslået og let tilgængelig i sprinklercentralen (se DBI s Retningslinie nr. 005). Anlægsejeren skal tilsikre at: anlægget hele tiden er i overensstemmelse med reglerne anlægget altid er i funktionsmæssig stand anlægget kontrolleres, vedligeholdes og afprøves i overensstemmelse med sprinklerinstallatørens instruktioner og CEA reglerne anlægget inspiceres mindst én gang om året af en akkrediteret inspektionsvirksomhed fejl og mangler rettes indenfor den tidsramme, der er fastsat af myndighederne. 2 Definitioner I dette regelsæt gælder følgende definitioner: A-manometer Et manometer på en offentlig gadeledning mellem afspærringsventilen på forsyningsledningen og kontraventilen. Accelerator En komponent, der accelererer udløsningen af en tør alarmventil eller en alternativ alarmventil i tør stilling ved tidligt at detektere faldet i lufttryk eller tryk af inaktiv gas, når sprinklerne åbner. Afskærende sprinkler En sprinkler placeret i det ubeskyttede område, der beskytter en dør eller et vindue mellem to områder, hvoraf kun det ene er beskyttet af sprinklere. Afskærmning af sprinkler (Watershield) Komponent placeret tæt ved sprinkler der forhindrer vand fra ovenover placerede sprinklere at afkøle sprinklerens temperaturfølsomme udløseelement. 11

12 Alarmprøveventil En ventil, hvorigennem der kan ledes vand til afprøvning af alarmklokken og/eller en hvilken som helst tilsluttet elektrisk alarm. Alarmventil En kontraventil, enten en våd, tør eller alternativ ventil, der også igangsætter alarmklokken, når sprinkleranlægget aktiveres. Alarmventil, alternativ En alarmventil, der er egnet til en våd, tør eller alternativ sektion. Alarmventil, pre-action ventil En alarmventil, der er egnet til en pre-action sektion. Alarmventil, tør En alarmventil, der er egnet til en tør og/eller sammen med en våd ventil i en alternativ sektion. Alarmventil, våd En alarmventil, der er egnet til en våd sektion. Alarmventilstation Et arrangement bestående af en alarmventil, en afspærringsventil og alle tilhørende ventiler og tilbehør til kontrol af en sprinklersektion. Alternativ sektion En sektion, hvis rørnet er fyldt med vand eller luft/inaktiv gas, afhængigt af de omgivende temperaturbetingelser. Alternativ (våd og tør) tail-end Den del af et vådt anlæg, der er fyldt med vand eller luft/inaktiv gas afhængigt af den omgivende temperatur, og som styres af en ekstra tør eller alternativ alarmventil. Anlæg til forøgelse af personsikkerheden (Life safety anlæg) Udtryk for et sprinkleranlæg, der er en integreret del af de foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte menneskeliv. Arm-rør Et rør med en længde mindre end 0,3m, der forsyner én sprinkler, og som ikke er sidste del af et grenrør. Beregningspunkt Et punkt på et fordelingsrør i et forudberegnet anlæg, hvor rørnettet fra punktet til sprinklerne, regnet i strømningsretningen, er dimensioneret ud fra tabeller, og hvor rørnettet fra punktet til alarmventilen er dimensioneret ved hydraulisk beregning. B-manometer Et manometer, der er tilsluttet en alarmventil på samme niveau som denne, og som viser trykket på ventilens tilgangsside. Brandceller Et eller flere rum som er adskilt fra omkringliggende rum med bygningsdel klasse REI 60 eller EI [BD-bygningsdel 60]. Brandsektion Et eller flere rum som er adskilt brandmæssigt fra omkringliggende rum med bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 eller EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. En brandsektion kan være underopdelt i brandceller. 12

13 Bæring En komponent til ophængning af rør i bygningsdele. C-manometer Et manometer, der er tilsluttet en alarmventil på samme niveau som denne, og som viser trykket på ventilens afgangsside. Detektor sprinkler En automatisk/lukket sprinkler på et rør under tryk beregnet til at kontrollere en deluge ventil. Åbning af detektor sprinkleren forårsager trykfald i rørsystemet og ventilen åbner. Dimensionerende vandtæthed Den mindste vandtæthed, i mm/min vand, som sprinkleranlægget er projekteret til, bestemt ud fra vandmængden fra 4 sprinklere, i liter pr. minut, divideret med disse sprinkleres samlede dækningsområde, i kvadratmeter. Droprør Et vertikalt fordelingsrør, der forsyner et lavere beliggende fordelingsrør eller grenrør. Dyse (åben) En komponent, uden temperaturfølsomt udløseelement, der fordeler vand over en overflade for at beskytte mod brandpåvirkning. Dækningsområde Det største areal, hvor det ved projekteringen antages, at sprinklere vil udløse under en brand. Dækningsområde, hydraulisk gunstigst Placeringen i et sprinklerrørnet af et dækningsområde med specificeret form, hvor vandmængden er størst for et givet tryk, målt ved alarmventilstationen. Dækningsområde, hydraulisk ugunstigst Placeringen i et sprinklerrørnet af et dækningsområde med specificeret form, hvor vandforsyningstrykket målt ved alarmventilstationen er det største tryk, der er nødvendigt for at give den krævede dimensionerende vandtæthed. Endefordelingsrør Et fordelingsrør fra et hovedføderør til de yderste grenrør i rørnettet. Ende-grenrørsarrangement Et rørarrangement med kun én vandforsyningsvej fra et fordelingsrør. Ende-hovedrørsarrangement Et rørarrangement med kun én vandforsyningsvej til hvert grenrør. En-sidet arrangement Et rørarrangement med grenrør kun på den ene side af et fordelingsrør. Exhauster En komponent, der leder luft eller inaktiv gas fra en tør eller alternativ sektion til det fri, når sprinklerne aktiveres, for at fremskynde åbningen af alarmventilen. Egnet til brug i sprinkleranlæg Udtryk for udstyr eller komponenter, som myndighederne accepterer som egnede til en bestemt anvendelse i et sprinkleranlæg, enten fordi de er i overensstemmelse med EN-produktstandarder, hvis sådanne findes, eller fordi de opfylder specifikke kriterier. 13

14 Fleretagers bygning En bygning bestående af to eller flere etager over eller under terræn. Fordelingsrør Et rør der forsyner enten et grenrør direkte eller en enkelt sprinkler på et grenrør, der ikke udgør den yderste ende, med en længde på mere end 300mm. Forsyningsrør Et rør, der forbinder en vandforsyning med en hovedforsyningsledning eller alarmventilstation(er), eller et rør, der leder vand til en højdebeholder eller et reservoir. Forud-beregnet Udtryk anvendt for at angive, at rørnettet fra beregningspunkterne til sprinklerne, regnet i strømningsretningen, er forhåndsdimensioneret ved hydrauliske beregninger. Der findes tabeller over rørdimensioner. Fuldt-beregnet Udtryk for et anlæg, hvor hele rørsystemet er dimensioneret ved hydraulisk beregning. Grenrør Et rør, der forsyner sprinklere enten direkte eller via arm-rør. Grid-system Et rørarrangement, hvor vandet strømmer til hver sprinkler fra mere end én side. Gruppeudløser En ventilenhed forsynet med et temperaturfølsomt udløseelement, der ved udløsning forsyner én eller flere åbne sprinklere eller dyser med vand. Hovedforsyningsledning Et rør, der forbinder to eller flere vandforsyningsrør til anlæggets alarmventilstation(er). Hovedføderør Et rør, der forsyner fordelingsrør. Hovedtavle Den tavle, hvori el-stikledningen tilsluttes. Tavlen energiforsyner sprinklerinstallationens øvrige tavler. Højhusanlæg Et sprinkleranlæg, hvor øverste sprinkler er mere end 45m over nederste sprinkler eller over sprinklerpumperne, idet den laveste placering er gældende. Knudepunkt (node number) Et punkt i et rørsystem, hvor tryk og vandmængde(r) beregnes; hvert knudepunkt er et referencepunkt for hydrauliske beregninger i anlægget. Loop-system Et rørarrangement, hvor der kan strømme vand til et grenrør gennem mere end ét fordelingsrør. Mekanisk rørsamling Fittings andet end gevindskårne rør, gevindfittings, muffer og flangesamlinger der benyttes til samling af rør og komponenter. 14

15 Myndigheder Offentlige myndigheder og forsikringsgivere, samt andre instanser som disse har givet myndighed til at godkende sprinkleranlæg, udstyr og procedurer. Nominelt krævet vandmængde (Q nom ) Vandmængden i skæringspunktet mellem sprinkleranlæggets ugunstigste dækningsområdes tryk/vandmængde-krav og sprinklerpumpens tryk-vandmængde-karakteristik ved vandforsyningens laveste niveau eller den offentlige gadelednings dårligste ydeevne. Normal vandstand Vandstanden i et reservoir eller højdebeholder, der er nødvendigt for at tilvejebringe den krævede effektive kapacitet i forhold til lav vandstand, inkl. eventuelle nødvendige tillæg f.eks. ved mulighed for isdannelser. Omløbspumpe Cirkulationspumpe monteret i et by-pass omkring en vandstrømskontakt, benyttet i forbindelse med afprøvning af vandstrømskontakten. Pre-action sektion Een af to typer tør sektion eller alternativ sektion i tør stilling, hvori alarmventilen kan åbnes af et selvstændigt brandalarmanlæg i det beskyttede område. Prioritetsventil Ventil der giver fortrinsret til vandforsyningen til sprinkleranlægget. Benyttes i forbindelse med fælles vandforsyning til boligsprinkleranlæg henholdsvis brugsvand. Pumperum Rum, hvor el- og diesel-pumper samt eventuel tryktank er placeret. Rummet må kun benyttes til komponenter der er en del af sprinkleranlægget. Referencepunkt for vandforsyning Det punkt i anlæggets rørnet, hvor vandforsyningens tryk og mængde karakteristik specificeres og måles. Reservoir Beholder eller bassin for opbevaring af vand til sprinkleranlægget. Rørarrangement Rørene, der forsyner et antal sprinklere. Rørarrangementer kan være udført som loop-system, grid-system eller grenrør-system. Sivealarm Pressostat til overvågning af anlægstryk, og som giver alarm ved faldende anlægstryk. Spredeplade Speciel udformet plade monteret på sprinklerens ben, som fordeler vandet efter et forudbestemt mønster. Sprinkler (automatisk) En dyse med en temperaturfølsom lukkemekanisme, der ved åbning spreder vand til brandbekæmpelse. Sprinkler arrangement, forskudt Et arrangement, hvor sprinklerne er forskudt en halv afstand langs grenrøret i forhold til det eller de nærmeste grenrør. Sprinkler arrangement, standard 15

16 Et arrangement, hvor sprinklerne er placeret på linie vinkelret på grenrørenes forløb. Sprinkler, concealed En indbygget sprinkler med en dækplade, der frigøres ved varmepåvirkning. Sprinkler, flat spray- En sprinkler med særlig fladt spredningsmønster (benyttes i reoler og over nedhængte lofter). Sprinkler, glasbulb- En sprinkler, der åbner, når en væskefyldt glasbulb sprænges. Sprinkler, horisontal En sprinkler, hvis udløb spreder vandet horisontalt. Sprinkler, konventionel En sprinkler, der spreder vandet både nedad og opad med loftet. Sprinkler, flush- En nedadvendt sprinkler, delvis skjult i loftet, men med det temperaturfølsomme element under loftets underkant. Sprinkler, nedadvendt En sprinkler, hvis udløb spreder vandet nedad. Sprinkler, opadvendt En sprinkler, hvis udløb spreder vandet opad. Sprinkler, recessed En sprinkler, hvor hele eller en del af det temperaturfølsomme element er anbragt over loftets underkant. Sprinkler, sidewall- En sprinkler, der giver en udadrettet halvparaboloid vandspredning. Sprinkler, smelteleds- En sprinkler, der åbner, når et dertil indrettet element smelter. Sprinkler, spray- En sprinkler, der giver en nedadrettet paraboloid vandspredning. Sprinkler, tør nedadvendt En enhed bestående af et tørt nedadvendt rør med en ventil øverst på røret, som holdes lukket med en anordning, der holdes på plads af udløsemekanismen på sprinkleren i rørets modsatte ende. Sprinkler, tør opadvendt En enhed bestående af et tørt opadvendt rør med en ventil nederst på røret, som holdes lukket med en anordning, der holdes på plads af udløsemekanismen på sprinkleren i rørets modsatte ende. Sprinkler, tør horisontal En enhed bestående af et tørt nedadvendt rør med en ventil øverst på røret, som holdes lukket med en anordning, der holdes på plads af udløsemekanismen på side-wall sprinkleren i rørets modsatte ende. Sprinkler, åben En sprinkler, der ikke er lukket med et temperaturfølsomt element. 16

17 Sprinkleranlæg Det samlede anlæg til beskyttelse af lokaler med sprinklere, bestående af én eller flere sprinklersektioner, anlæggets rørnet og vandforsyningen(erne). Sprinklerben Den del af en sprinkler, der holder det temperaturfølsomme element i kraftoverførende kontakt med sprinklerens lukkemekanisme. Sprinklercentral Rum eller aflukke, hvor sprinkleranlæggets alarmventiler er anbragt. Sprinklerroset En plade, der dækker mellemrummet mellem sprinkleren i et nedhængt loft og loftet. Sprinklersektion Del af sprinkleranlæg bestående af alarmventilstation, de tilhørende nedstrøms rør og sprinklere. Sprinklertavle (maskinstyretavle) El-tavle, der udelukkende forsyner elektriske komponenter, som indgår i sprinkleranlægget. Størst krævet vandmængde (Q max ) Vandmængden i skæringspunktet mellem sprinkleranlæggets gunstigste dækningsområdes tryk/vandmængde-krav og sprinklerpumpens tryk-vandmængde-karakteristik ved vandforsyningens laveste niveau. Stigrør Et vertikalt rør, der forsyner et højere beliggende fordelingsrør eller grenrør. To-sidet arrangement Et rørarrangement med grenrør på begge sider af et fordelingsrør. Trykholdepumpe En lille automatisk pumpe, der anvendes til at efterfylde mindre vandtab, for at undgå unødig start af en automatisk sprinklerpumpe og aktivering af alarmer. Trykniveaupumpe En lille manuelt betjent pumpe, der anvendes til at etablere et forhøjet anlægstryk, for at undgå blinde alarmer når anlægget forsynes fra offentlig gadeledning. Tryktank En beholder med vand under tryk, der er tilstrækkeligt til at sikre, at alt vandet kan udledes med det nødvendige tryk. Tør sektion En sektion, hvis rørnet er fyldt med luft eller inaktiv gas under tryk. Tør tail-end Den del af et vådt anlæg eller alternativt anlæg, der er permanent fyldt med luft eller inaktiv gas under tryk, og som styres af en ekstra tør alarmventil. Uudtømmelige vandforsyninger Naturlige og kunstige vandforsyninger som f.eks. floder, kanaler og søer, der på grund af volumen og klimaforhold praktisk taget er uudtømmelige. Våd sektion En sektion, hvis rørnet altid er fyldt med vand. 17

18 Åben facade Facade af en bygning hvor hele eller dele af ydervæggen mangler. Åbent nedhængt loft Et loft med en regelmæssigt åben konstruktion, hvorigennem vand fra sprinklere kan spredes frit. Zone En underopdeling af en sprinklersektion med en separat vandstrømskontakt, og forsynet med en overvåget ekstra afspærring. 3 Kontraktgrundlag og dokumentation 3.1 Generelt Sprinkleranlæg, udvidelser og ændringer skal udføres af godkendte firmaer der benytter komponenter der er godkendt af myndighederne (se Anneks I). Oplysningerne i 3.3 og 3.4 skal gives til brugeren eller ejeren. Alle tegninger og oplysende dokumenter skal indeholde følgende oplysninger: a) brugerens og ejerens navn b) lokalernes adresse og beliggenhed c) hver bygnings anvendelse d) den projekterendes navn e) navn på den person, der har ansvaret for at kontrollere projekteringen, og denne person må ikke være den projekterende f) dato for udgivelse og udgavenummer. 3.2 Grundlæggende overvejelser Ved projekteringen skal der tages hensyn til forhold vedrørende bygningskonstruktion, anlæg i bygningen og arbejdsprocedurer, der kan påvirke sprinkleranlæggets ydeevne. Skønt et automatisk sprinkleranlæg normalt omfatter hele bygningen eller industrianlægget, bør det ikke forudsættes, at dette gør andre brandsikringsforanstaltninger fuldstændig overflødige, og det er vigtigt at betragte bygningens brandforholdsregler samlet. Der skal tages hensyn til en eventuel vekselvirkning mellem sprinkleranlæg og andre brandsikringsforanstaltninger. Ved planlægning af et sprinkleranlæg eller en udvidelse eller ændring af et sprinkleranlæg til nye eller eksisterende bygninger og industrianlæg, skal de relevante myndigheder inddrages på et tidligt tidspunkt. 3.3 Forberedelses- eller tilbudsstadiet Der skal mindst gives følgende oplysninger: 18

19 a) en generel specifikation af systemet, og b) en orienteringsplan over lokalerne, der viser 1) typen af anlæg samt risikoklasser og lagerkategorier i de forskellige bygninger 2) systemets udstrækning med oplysning om ubeskyttede områder 3) konstruktion og anvendelse af hovedbygningen og af bygninger forbundet med hovedbygningen og/eller nabobygninger 4) et tværsnit af bygningens eller bygningernes fulde højde, der viser højden af den højest placerede sprinkler over et fastsat referenceniveau, c) generelle oplysninger om vandforsyningen, der, hvis der er tale om en offentlig gadeledning, skal omfatte tryk/vandmængde data samt dato og tidspunkt for prøvning og en plan over prøvningsstedet, og d) en erklæring om, at anlægget vil blive projekteret og installeret i overensstemmelse med disse regler, eller oplysninger om eventuelle afgivelser fra reglernes krav med en begrundelse herfor. 3.4 Projekteringsstadiet Generelt De afgivne oplysninger skal omfatte en oversigt (se 3.4.2), fuldstændige arbejdstegninger over anlæggene (se 3.4.3) og nærmere oplysninger om vandforsyningerne (se 3.4.4) Oversigt Oversigten skal indeholde følgende oplysninger: a) projektets navn b) alle tegnings - eller dokumentreferencenumre c) alle tegnings - eller dokumentudgavenumre d) alle udgivelsesdatoer for tegninger eller dokumenter e) alle titler på tegninger eller dokumenter f) sektionens eller sektionernes type og hver alarmventilstations nominelle diameter g) nummer eller reference for hver alarmventilstation i systemet h) antallet af sprinklere på hver alarmventilstation i) rørvolumen for tørre eller alternative sektioner j) højde af højest placerede sprinkler på hver alarmventilstation k) en erklæring om, at anlægget vil blive projekteret og udført i overensstemmelse med disse regler, eller oplysninger om eventuelle afgivelser fra reglernes krav med en begrundelse herfor 19

20 l) en liste over godkendte komponenter der indgår i systemet, hver identificeret ved leverandørens navn og model-/referencenummer Oversigtstegninger over anlægget Generelt Oversigtstegninger, mindst i skala 1:200, skal indeholde følgende oplysninger: a) angivelse af nord b) risikoklasse(r) for anlægget, herunder lagerkategori og dimensionerende stablingshøjde c) bygningsmæssige detaljer vedr. gulve, lofter, ydervægge og vægge, der adskiller sprinklede og usprinklede områder d) snittegninger af hver etage i hver bygning, der viser sprinkleres afstand fra lofter, konstruktionselementer osv., som har indflydelse på sprinklerplaceringen eller vandfordelingen fra sprinklerne e) beliggenhed og størrelse af skjulte tag- eller loftshulrum, kontorer og andre adskilte rum på et lavere niveau end selve taget eller loftet f) angivelse af kanaler, arbejdsplatforme, maskiner, lysarmaturer, varmelegemer, åbne nedhængte lofter osv., der kan påvirke vandfordelingen ugunstigt g) sprinklertype(r) og nominel(le) udløsningstemperatur(er) h) type og omtrentlig placering af rørbæringer i) placering og type af alarmventilstationer og placering af alarmklokker j) placering og oplysninger om eventuelle vandstrømskontakter og alarmpressostater (luft eller vand) k) placering og størrelse af tail-end ventiler, ekstra afspærringsventiler og drænventiler l) rørenes hældning a.h.t. dræning m) fortegnelse over antallet af sprinklere, dyser osv. og det beskyttede areal n) placering af samtlige prøveventiler o) placering og oplysninger om alarmtavler p) placering og oplysninger om tilslutninger til brandvæsen q) forklaring af de anvendte symboler NOTE: detaljer om andre installationer skal ikke vises på sprinklertegningerne med undtagelse af de der er nødvendig for korrekt installation af sprinkler anlægget Forudberegnet rørnet 20

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 1. udgave April 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Byggedata, opdateret 21. maj 2014 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinie 251/4001 DBI - Dansk

Læs mere

DBI retningslinje 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinje 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 2. udgave Januar 2016 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinje 251/4001 Om DBI DBI er dem, der ved mest om brand-

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

DBI retningslinje 254-1

DBI retningslinje 254-1 1. udgave April 2013 Udgivet af DBI Vandtågesystemer i bygninger DBI retningslinje 254-1 Projektering, installation og vedligeholdelse Om DBI DBI er Danmarks førende videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

Punkt Rettelse/Fortolkning Vedtaget dato Side 10 I retningslinjen er anvendt flere forskellige farver og skrifttyper. Følgende princip er anvendt:

Punkt Rettelse/Fortolkning Vedtaget dato Side 10 I retningslinjen er anvendt flere forskellige farver og skrifttyper. Følgende princip er anvendt: Punkt Rettelse/Fortolkning Vedtaget dato Side 10 I retningslinjen er anvendt flere forskellige farver og skrifttyper. Følgende princip er anvendt: Oversættelsen af CEA 4001 er skrevet med sort skrift.

Læs mere

Retningslinie 254-1 Vandtågesystemer i bygninger Projektering, installation og vedligeholdelse Høringsudgave

Retningslinie 254-1 Vandtågesystemer i bygninger Projektering, installation og vedligeholdelse Høringsudgave Dato:: 2011.06.15 Dok.: N0041 Sag: FU13216 Init.: FM/- Retningslinie 254-1 Vandtågesystemer i bygninger Projektering, installation og vedligeholdelse Høringsudgave 1 Forord Baggrunden for udarbejdelsen

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656

Inspektionsrapport. Sprinkleranlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IA02656 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Sprinkleranlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-02 Rapport udstedt: 2013-12-04 Inspektør: Kjeld Norbert Petersen

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Færdigmelding af vandtågesystem

Færdigmelding af vandtågesystem Færdigmelding af vandtågesystem Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse

DBI retningslinie 004. Automatiske brandsikringsanlæg. Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinie 004 3. udgave Oktober 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Pålidelighed af Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) Statistisk analyse af ABA- og AVS-anlæg inspiceret af DBI i 2015 og 2016 Dato : 16. januar 2017 Version:

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave

Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave Dato: 2011-06-15 Dok.: N0042 Sag: FU13216 Init.: FM/- Retningslinie 254-2 Vandtågesystemer i bygninger Klassifikationstest Høringsudgave 1 Forord Vandtågesystemer i bygninger installeres ofte i stedet

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20

Forsøgsrapport. NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K 2003-09-30. Sag nr: PE10002. Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 Forsøgsrapport Sag nr: PE10002 Ref: SBJ/MLB/sbj Bilag: 20 NOVA 5 arkitekter a/s Sankt Annæ Passage opgang G 1262 København K Resultaterne gælder kun de beskrevne forsøg. Forsøgsrapporten må kun gengives

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF SPRINKLERANLÆG Anlægsejer Anlægsadresse Adresse: E-mail: Attention: Adresse: DB 03: Anlægsinstallatør Beredskabsmy ndighed Kontaktperson: Insp.deltager: Anlægsinstrueret:

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg

Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg Love og regler og grundlag for automatiske sprinkleranlæg og vandtågeanlæg v. Kjeld N. Petersen Dias 1 /FSTA BR10 nu BR15. Udgives af Klima, Energi- og Bygningsministeriet 5 Brandforhold 5.1 stk 1. Bygninger

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

BRANDSIKKERHED. Sprinkling - højtryksvandtåge

BRANDSIKKERHED. Sprinkling - højtryksvandtåge BRANDSIKKERHED Sprinkling - højtryksvandtåge 2 3 PRINCIPPET BAG HØJTRYKSVANDTÅGE-SYSTEMETS SMÅ DRÅBE-STØRRELSER De mindre dråber i SEM-SAFE systemet betyder at de falder langsommere og optager mere energi

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION

PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION PROCESOVERSIGT PRODUKT PROCESNAVN UDARBEJDET AF: BB/VT Vandta geanlæg System installation Jonas K Nielsen STATUSOVERSIGT Inden selve opsætningen af vandta geanlægget

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelserudarbejdet i samarbejde Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og Dok: 232685-13 Rev.:

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 DBI retningslinie 232 SLM Grafisk ISBN 978-87-92018-55-7 Automatiske brandalarmanlæg Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Retningslinjer for VVS-installatører

Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjer for VVS-installatører Retningslinjerne skal overholdes af alle VVS-installatører, og rådgiver som arbejder med vandinstallationer i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde. Generelle

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011

DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1991-1-2 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2011-12-15. Tidligere

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Værd at vide om brandslukning i edb-rum

Værd at vide om brandslukning i edb-rum Værd at vide om brandslukning i edb-rum Building Technologies Værd at vide om brandslukning Brandsikring skaber tryghed og beskytter mennesker og værdier. En brand kan være en af de mest uoverskuelige

Læs mere

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg DBI RETNINGSLINJE 007. 1. udgave 2014. Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI RETNINGSLINJE 007 1. udgave 2014 Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail:

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73.

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73. MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Juni 2008 Krüger Aquacare A/S Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) Oktober 2016

WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) Oktober 2016 WEEE2 vejledende notat: Oktober 2016 Indhold 1 Formål... 2 2 under WEEE2 og WEEE2 definitionen af... 2 3 Fortolkning af betingelserne for anvendelse af... 3 4 Beslutningsdiagram... 5 5 European WEEE Registers

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere