Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006"

Transkript

1 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie 251/4001 inkl. danske tillæg December

2 Indledning Disse retningslinier er med tilladelse fra Forsikring og Pension - en oversættelse af CEA 4001:2006. Oversættelsen er behandlet af et teknisk udvalg under DBI med repræsentanter fra Foreningen af kommunale beredskabschefer Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forsikring og Pension RMG-inspektion Sikkerhedsbranchen Tekniq Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Det tekniske udvalg har udarbejdet diverse tillæg til CEA reglerne som også skal følges, såfremt dette regelsæt vælges som grundlag for udførelse af sprinkleranlæg. Reglerne og tillæggene har været udsendt til høring hos: Beredskabsstyrelsen Danmarks Tekniske Universitet Erhvervs- og Byggestyrelsen Foreningen af kommunale beredskabschefer Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forsikring og Pension RMG-inspektion Sikkerhedsbranchen Tekniq Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut og alle indkomne høringssvar, har været behandlet i udvalget. DBI s retningslinier gældende for automatiske sprinkleranlæg udgøres af CEA oversættelsen og de tilhørende tillæg. Tillæggene udgør en integreret del af regelsættet. DBI s Retningslinier nr er altid gældende. I øvrigt henvises til andre myndighedskrav og gældende bekendtgørelser (f.eks. fra Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet o.a.) Bestemmelserne i retningslinierne er minimumskrav. Der kan derfor i særlige tilfælde stilles supplerende krav, når dette skønnes nødvendigt. De med grønt angivne punkter er overført fra DS/EN 12845:2004 2

3 Indholdsfortegnelse Side 1.1 Anvendelsesområde Definitioner Kontraktgrundlag og dokumentation Generelt Grundlæggende overvejelser Forberedelses- eller tilbudsstadiet Projekteringsstadiet Omfang af sprinklerbeskyttelse Tilladte undtagelser i bygninger Brandadskillelse Klassifikation af anvendelse og risiko Generelt Risikoklasser Oplagring Beskyttelse af skjulte rum (se tillæg) Hydrauliske projekteringskriterier Generelt Høj risikoklasse, lager HHS Krav til tryk og vandmængde for forudberegnede anlæg Vandforsyning Generelt Afgrening til andet forbrug Placering af udstyr til vandforsyninger Udstyr til prøvning Prøvning af vandforsyning Valg af vandforsyning Generelt Offentlige gadeledninger Reservoirer Uudtømmelige kilder Tryktanke Valg af vandforsyning Aflukning af vandforsyning Pumper Generelt Anlæg med flere pumper Pumperum Højeste vandforsyningstemperatur Ventiler og tilbehør Sugebetingelser Ydeevneegenskaber Generelt Diesel-drevne pumper Anlægstype og størrelse Våde anlæg Tørre anlæg Alternative anlæg Pre-action anlæg Tør eller alternativ tail-end udvidelse Tail-end sektion med åbne dyser Afstand mellem og placering af sprinklere Generelt Største dækningsareal pr. sprinkler Mindste afstand mellem sprinklere

4 11.4 Placering af sprinklere i forhold til bygningskonstruktion Sprinklere på mellemniveau i HH-områder Sprinklernes karakteristik og anvendelse Generelt Sprinklertype og anvendelse Vandmængde fra sprinklere Sprinkleres udløsningstemperatur Sprinkleres varmefølsomhed Sprinklerbeskyttelsesbøjler Afskærmning af sprinkler Rosetter Korrosionsbeskyttelse af sprinklere Ventiler Alarmventilstation Afspærringsventiler Kvarterafspærringsventil Drænventiler Prøveventiler Tilslutning for gennemskylning Manometre Alarmer og alarmgivere Alarmklokke Elektriske vandstrømskontakter og pressostater Alarmoverføring til redningsberedskab Overvågning og overføring af alarmsignal Rørnet Generelt Rørbæringer Rørnet i skjulte rum Skilte, påskrifter og informationer Orienteringsplan Skilte og påskrifter Ibrugtagning samt godkendelsesprøvninger og regelmæssig inspektion Prøvninger ved ibrugtagning Færdigmelding og dokumentation Vedligeholdelse Generelt Handling efter udløsning af sprinklere Anlægsejerens inspektions- og kontrolprogram Plan for eftersyn og vedligeholdelse Anneks A Klassifikation af typiske risici Anneks B Metode til kategorisering af oplagrede varer B.1 Generelt B.2 Materialefaktor (M) B.3 Indvirkning af materialesammensætning Anneks C Alfabetisk liste over lagrede produkter samt kategorier D.1 Generelt D.2 Inddeling af sektioner i zoner D.3 Krav til sektioner inddelt i zoner D.4 Orienteringsplan Anneks E Særlige krav til højhusanlæg E.1 Generelt E.2 Projekteringskriterier E.3 Vandforsyninger Anneks F Særlige krav til anlæg der installeres for at forøge personsikkerheden (Life safety anlæg) 120 F.1 Inddeling i zoner

5 F.2 Våde anlæg F.3 Sprinklertype og følsomhed F.4 Alarmventilstation F.5 Vandforsyninger F.6 Teatre F.7 Yderligere sikkerhedsforanstaltninger ved vedligeholdelse Anneks G Metoder for rørdimensionering Generelt G.1 Beregning af tryktab i rørnet G.2 Forudberegnede rørnet G.3 Fuldt beregnede rørnet Anneks J (informativt) Ny teknologi Anneks K Beskyttelse af særlige risici K.1 Aerosoler K.2 Lagre med hængende konfektion i flere lag K.3 Opbevaring af brændbare væsker K.4 Tomme paller K.5 Spiritus i træfade K.6 Uvævede syntetiske stoffer K.7 Specielle krav til beskyttelse lagre der benytter lagerkasser af polypropylen (PP) eller polyethylen (PE) K.9 Beskyttelse af reoler med massive hylder og gange, hvor plastic kasser oplagres K.10 Plastik genbrugs virksomheder Anneks L ESFR sprinkler systemer L.1 Generelt L.2 Projektering af ESFR sprinkler system Anneks M (I) Metode til bestemmelse af vareklassifikation ved hjælp af kalorimeter forsøg M.1 Introduktion M.2 Prøvningsprincip M.3 Metode M.4 Vurdering af prøvningsresultaterne M.5 Litteratur Anneks N (I) Minimumskrav til vandforsyning Anneks O Specielle krav til boligsprinklere O.1 Emne O.2 Formålet med boligsprinkler O.3 Installations type O.4 Sprinkler type og følsomhed O.5 Rørnet O.6 Afstande og placering af sprinklere O.7 Projekteringskriterier og vandforsyning O.8 Omfang af sprinkler beskyttelsen Anneks P Tilsætning af skumkoncentrat P.1 Installation P.2 Skum injektionsenhed P.3 Skum injektions pumper P.4 Skumkoncentrat P.5 Skum tank P.6 Rørsystem for skumkoncentrat og skumblandingen P.7 Beregning af tryktab i skumsystemet P.8 Bortskaffelse af slukningsvand Tillæg til kapitel 1 Generelt Tillæg til kapitel 4 Omfang af sprinklerbeskyttelse Tillæg til kapitel 5 Klassifikation af anvendelse og risiko Tillæg til kapitel 8 Valg af vandforsyning Tillæg til kapitel 9 Pumper Tillæg til kapitel 10 Anlægstype og -størrelse 5

6 Tillæg til kapitel 11 Afstand mellem og placering af sprinklere Tillæg til kapitel 12 Sprinklernes karakteristik og anvendelse Tillæg til kapitel 13 Ventiler Tillæg til kapitel 14 Alarmer og alarmgivere Tillæg til kapitel 15 Rørnet Tillæg til kapitel 16 Skilte, påskrifter og informationer Tillæg til kapitel 18 Vedligeholdelse 6

7 0 Forord Disse regler er udarbejdet af - Comité Européen des Assurance (CEA) indenfor rammerne af det normale loss prevention arbejde af europæiske forsikringsselskaber og i overensstemmelse med ECkommissionens gruppeundtagelse og i samarbejde med - European Committee of Manufacturers of Fire Protection and Safety Equipment and Fire Fighting Vehicles (EUROFEU) med sigte på at give et ensartet højt niveau for beskyttelse af liv og ejendom i Europa. CEA s medlemsorganisationer har vedtaget at adoptere disse regler og tilbagekalde egne modstridende regler. Med den udtrykkelige tilslutning fra - European Fire and Security Advisory Council (EFSAC) er det bekræftet, at disse regler indeholder nyeste teknologi indenfor fagområdet. 1 Generelt 1.1 Anvendelsesområde Disse regler fastlægger krav til og giver anbefalinger for projektering, installation og vedligeholdelse af stationære sprinkleranlæg i bygninger og industrianlæg og indeholder særlige krav til sprinkleranlæg, der er en integreret del af foranstaltninger til beskyttelse af menneskeliv. Kravene og anbefalingerne i disse regler gælder også for eventuel udvidelse, reparation eller andre ændringer af et sprinkleranlæg. Kravene og anbefalingerne omfatter risikoklassifikation, vandforsyning, komponenter der skal anvendes, installation og prøvning af anlægget, vedligeholdelse samt udvidelse af eksisterende systemer, og de gør rede for de konstruktionsmæssige detaljer i bygninger, der som minimum er nødvendige for, at sprinkleranlæg i overensstemmelse med disse regler fungerer tilfredsstillende. Kravene til vandforsyninger kan med en faglig vurdering, benyttes som vejledning for andre faste brandslukningssystemer hvor der ikke eksisterer andre CEA regler. Disse regler omfatter ikke overrislingsanlæg, deluge anlæg og vandtågeanlæg Kravene gælder ikke for automatiske sprinkleranlæg på skibe, i fly, i køretøjer eller mobilt brandudstyr og for underjordiske systemer i mineindustrien. Disse regler er beregnet for personer, der beskæftiger sig med indkøb, projektering, installation, prøvning, inspektion, godkendelse, drift og vedligeholdelse af automatiske sprinkleranlæg, til sikring af, at udstyret vil fungere som forudsat i hele dets levetid. Disse regler omhandler kun stationære sprinkleranlæg i bygninger og andre lokaliteter på land. Skønt de generelle principper også kan være gældende for andre anvendelser (f.eks. inden for skibsfart), vil der til sådanne anvendelser næsten altid være yderligere hensyn, der skal tages. 7

8 1.2 Formål Et automatisk sprinkleranlæg er konstrueret til at detektere en brand og slukke den med vand i begyndelsesfasen eller at kontrollere branden, indtil den kan slukkes med andre brandbekæmpelsesmidler. Sprinkleranlæg er beregnet til opsætning i hele bygningen med kun få undtagelser. Anvendes sprinkleranlæg til forøgelse af personsikkerheden (Life Safety anlæg) kan en myndighed specificere sprinklerbeskyttelse kun i bestemte udpegede områder og udelukkende med det formål at opretholde sikre betingelser ved evakuering af personer. Det bør ikke antages, at tilstedeværelsen af et sprinkleranlæg gør andre brandbekæmpelsesmidler fuldstændig overflødige, og det er vigtigt at betragte sikkerhedsforanstaltningerne mod brand i lokalerne som helhed. Modstandsevne mod brand, flugtveje, brandalarmsystemer, særlige farer der nødvendiggør andre metoder til brandbeskyttelse, tilgængelighed af andet slukningsudstyr, sikre arbejdsmetoder og metoder til håndtering af gods, tilsyn fra ledelsens side og god orden skal alle tages i betragtning. Det er vigtigt, at sprinkleranlæg vedligeholdes i henhold til disse bestemmelser for at sikre, at de fungerer, når det kræves. Den nødvendige vedligeholdelse overses ofte eller gives ikke den tilstrækkelige opmærksomhed af den ansvarshavende. Det betyder imidlertid, at personer, der opholder sig i lokalerne, udsættes for fare, og at der er risiko for ødelæggende økonomisk tab. Vigtigheden af korrekt vedligeholdelse kan ikke understreges kraftigt nok. Når sprinkleranlæg er ude af drift, skal særlig opmærksomhed være rettet mod sikkerhedsforanstaltninger mod brand, og de relevante myndigheder skal underrettes. 1.3 Beskrivelse Et sprinkleranlæg består af en eller flere vandforsyninger og en eller flere sprinklersektioner. Hver sektion består af en alarmventil med hovedafspærringsventil og et rørnet, hvorpå der er monteret sprinklere. Sprinklerne monteres bestemte steder i tag eller loft og, hvor det er nødvendigt også i reoler, under hylder og andre specifikke steder. De vigtigste dele af en typisk installation er vist i figur 1. Sprinklerne udløses ved forudbestemte temperaturer og spreder vand over den brandpåvirkede del af området nedenunder. Vandstrømmen gennem alarmventilen igangsætter en brandalarm. 8

9 Figur 1 - Hovedelementerne i et sprinkleranlæg Reference: 1 Sprinkler 6 Hovedføderør 2 Fordelings-rør 7 Alarmventil med afspærringsventil 3 Beregningsspunkt 8 Lodret hovedføderør 4 Fordelings-rør 9 Gren-rør 5 Gren-rør (arm rør) maks.300mm 10 Fordelings-rør Udløsningstemperaturen vælges normalt således, at den passer til de omgivende temperaturbetingelser. Kun sprinklere i nærheden af branden, dvs. sprinklere der bliver tilstrækkeligt opvarmede, udløses. 1.4 Godkendelser Godkendelse af installationsfirmaer og komponenter (se tillæg) Sprinkleranlæg skal installeres i overensstemmelse med reglerne, af et godkendt sprinklerfirma, med brug af godkendte komponenter og med brug af godkendte rørdimensionerings metoder som angivet i anneks G. Hvis installationen af et system involverer mere end eet godkendt firma, skal eet af dem være ansvarlig for det totale anlæg. Godkendelse af sprinkler installations firmaer sker i henhold til DBI s Retningslinie nr Hvis lokale krav gør underleverancer nødvendige f.eks. installation af elektrisk udstyr eller tilslutning til offentlig gadeledning, skal den godkendte sprinklerinstallatør informere underleverandørerne om eventuelle specielle krav for sprinkleranlægget for at tilfredsstille dette regelsæt. 9

10 1.4.2 Færdigmelding (se tillæg) Den godkendte sprinklerinstallatør skal fremsende en færdigmelding til myndighederne når anlægget er færdigmonteret. Myndighedernes sprinklerinspektør vil så udføre godkendelses inspektionen (førstegangsinspektion). Den samme fremgangsmåde skal også gælde når ændringer er foretaget på eksisterende anlæg (se DBI s Retningslinie nr. 004) parts inspektion Under inspektioner skal tiden for nedlukning af anlægget være i overensstemmelse med Årlig Inspektion (se tillæg) Sprinkleranlægget skal inspiceres jævnligt, mindst 1 gang årligt af en AVS-inspektør fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed. Inspektørens rapport skal bekræfte at anlægget er i overensstemmelse med reglerne, vel vedligeholdt og i fuld funktionsmæssig stand. Fejl og afvigelser skal fremgå af inspektørens rapport og myndighederne skal angive tidsgrænsen for udbedringens færdiggørelse Langtids inspektion Rørene og sprinklerne skal undersøges i større detaljer mindst hvert 25. år for våde installationer og mindst hvert 15. år for tørre og alternative anlæg Rør Rørsystemet skal inspiceres indvendigt og udvendigt. Mindst ét grenrør per 100 sprinklere skal inspiceres over en passende længde. Mindst 2 grenrør per alarmventilstation skal undersøges. Andre rør skal inspiceres såfremt undersøgelsen af grenrørene udviser et uakseptabelt niveau af korrosion eller angreb af turbulens. Rørnettet skal hydraulisk testes over en periode på 2 timer, med et tryk svarende til det maksimale statiske tryk eller 12bar, det største tryk benyttes, og hvis muligt skal rørsystemet gennemskylles godt. Alle defekter, der kan have en ugunstig indflydelse på systemets hydrauliske virkemåde, skal rettes. Myndighederne skal vurdere resultaterne af prøverne Sprinklere Et antal sprinklere skal demonteres og undersøges. Tabel 1 angiver antal sprinklere der skal undersøges i forhold til samtlige sprinklere installeret i bygningen. Tabel 1: Minimum antal sprinklere per type der skal undersøges Totalt antal sprinklere installeret (n) Minimum antal sprinklere for undersøgelse (batch) n < n < n < n n >

11 De demonterede sprinklere skal alle visuelt undersøges. Følgende prøver skal udføres på eksemplarer fra de nedtagne sprinklere: Afprøvning af udløsnings temperatur Funktionsprøve og mindste udløsningstryk Lækageprøve Måling af K-faktor og hvis nødvendigt: RTI - måling Myndighederne skal vurdere resultaterne under hensyntagen til de krav der stilles til anlægget, og om nødvendigt skal alle sprinklere udskiftes Ansvarlig person Anlægsejeren skal udnævne en ansvarlig person og en stedfortræder, som efter at have fået de nødvendige instruktioner fra sprinklerinstallatøren, skal sikre at anlægget altid er i funktionsdygtig stand. Navn, adresse og telefonnummer på den ansvarlige person og hans eller hendes stedfortræder, skal være opslået og let tilgængelig i sprinklercentralen (se DBI s Retningslinie nr. 005). Anlægsejeren skal tilsikre at: anlægget hele tiden er i overensstemmelse med reglerne anlægget altid er i funktionsmæssig stand anlægget kontrolleres, vedligeholdes og afprøves i overensstemmelse med sprinklerinstallatørens instruktioner og CEA reglerne anlægget inspiceres mindst én gang om året af en akkrediteret inspektionsvirksomhed fejl og mangler rettes indenfor den tidsramme, der er fastsat af myndighederne. 2 Definitioner I dette regelsæt gælder følgende definitioner: A-manometer Et manometer på en offentlig gadeledning mellem afspærringsventilen på forsyningsledningen og kontraventilen. Accelerator En komponent, der accelererer udløsningen af en tør alarmventil eller en alternativ alarmventil i tør stilling ved tidligt at detektere faldet i lufttryk eller tryk af inaktiv gas, når sprinklerne åbner. Afskærende sprinkler En sprinkler placeret i det ubeskyttede område, der beskytter en dør eller et vindue mellem to områder, hvoraf kun det ene er beskyttet af sprinklere. Afskærmning af sprinkler (Watershield) Komponent placeret tæt ved sprinkler der forhindrer vand fra ovenover placerede sprinklere at afkøle sprinklerens temperaturfølsomme udløseelement. 11

12 Alarmprøveventil En ventil, hvorigennem der kan ledes vand til afprøvning af alarmklokken og/eller en hvilken som helst tilsluttet elektrisk alarm. Alarmventil En kontraventil, enten en våd, tør eller alternativ ventil, der også igangsætter alarmklokken, når sprinkleranlægget aktiveres. Alarmventil, alternativ En alarmventil, der er egnet til en våd, tør eller alternativ sektion. Alarmventil, pre-action ventil En alarmventil, der er egnet til en pre-action sektion. Alarmventil, tør En alarmventil, der er egnet til en tør og/eller sammen med en våd ventil i en alternativ sektion. Alarmventil, våd En alarmventil, der er egnet til en våd sektion. Alarmventilstation Et arrangement bestående af en alarmventil, en afspærringsventil og alle tilhørende ventiler og tilbehør til kontrol af en sprinklersektion. Alternativ sektion En sektion, hvis rørnet er fyldt med vand eller luft/inaktiv gas, afhængigt af de omgivende temperaturbetingelser. Alternativ (våd og tør) tail-end Den del af et vådt anlæg, der er fyldt med vand eller luft/inaktiv gas afhængigt af den omgivende temperatur, og som styres af en ekstra tør eller alternativ alarmventil. Anlæg til forøgelse af personsikkerheden (Life safety anlæg) Udtryk for et sprinkleranlæg, der er en integreret del af de foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte menneskeliv. Arm-rør Et rør med en længde mindre end 0,3m, der forsyner én sprinkler, og som ikke er sidste del af et grenrør. Beregningspunkt Et punkt på et fordelingsrør i et forudberegnet anlæg, hvor rørnettet fra punktet til sprinklerne, regnet i strømningsretningen, er dimensioneret ud fra tabeller, og hvor rørnettet fra punktet til alarmventilen er dimensioneret ved hydraulisk beregning. B-manometer Et manometer, der er tilsluttet en alarmventil på samme niveau som denne, og som viser trykket på ventilens tilgangsside. Brandceller Et eller flere rum som er adskilt fra omkringliggende rum med bygningsdel klasse REI 60 eller EI [BD-bygningsdel 60]. Brandsektion Et eller flere rum som er adskilt brandmæssigt fra omkringliggende rum med bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 eller EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. En brandsektion kan være underopdelt i brandceller. 12

13 Bæring En komponent til ophængning af rør i bygningsdele. C-manometer Et manometer, der er tilsluttet en alarmventil på samme niveau som denne, og som viser trykket på ventilens afgangsside. Detektor sprinkler En automatisk/lukket sprinkler på et rør under tryk beregnet til at kontrollere en deluge ventil. Åbning af detektor sprinkleren forårsager trykfald i rørsystemet og ventilen åbner. Dimensionerende vandtæthed Den mindste vandtæthed, i mm/min vand, som sprinkleranlægget er projekteret til, bestemt ud fra vandmængden fra 4 sprinklere, i liter pr. minut, divideret med disse sprinkleres samlede dækningsområde, i kvadratmeter. Droprør Et vertikalt fordelingsrør, der forsyner et lavere beliggende fordelingsrør eller grenrør. Dyse (åben) En komponent, uden temperaturfølsomt udløseelement, der fordeler vand over en overflade for at beskytte mod brandpåvirkning. Dækningsområde Det største areal, hvor det ved projekteringen antages, at sprinklere vil udløse under en brand. Dækningsområde, hydraulisk gunstigst Placeringen i et sprinklerrørnet af et dækningsområde med specificeret form, hvor vandmængden er størst for et givet tryk, målt ved alarmventilstationen. Dækningsområde, hydraulisk ugunstigst Placeringen i et sprinklerrørnet af et dækningsområde med specificeret form, hvor vandforsyningstrykket målt ved alarmventilstationen er det største tryk, der er nødvendigt for at give den krævede dimensionerende vandtæthed. Endefordelingsrør Et fordelingsrør fra et hovedføderør til de yderste grenrør i rørnettet. Ende-grenrørsarrangement Et rørarrangement med kun én vandforsyningsvej fra et fordelingsrør. Ende-hovedrørsarrangement Et rørarrangement med kun én vandforsyningsvej til hvert grenrør. En-sidet arrangement Et rørarrangement med grenrør kun på den ene side af et fordelingsrør. Exhauster En komponent, der leder luft eller inaktiv gas fra en tør eller alternativ sektion til det fri, når sprinklerne aktiveres, for at fremskynde åbningen af alarmventilen. Egnet til brug i sprinkleranlæg Udtryk for udstyr eller komponenter, som myndighederne accepterer som egnede til en bestemt anvendelse i et sprinkleranlæg, enten fordi de er i overensstemmelse med EN-produktstandarder, hvis sådanne findes, eller fordi de opfylder specifikke kriterier. 13

14 Fleretagers bygning En bygning bestående af to eller flere etager over eller under terræn. Fordelingsrør Et rør der forsyner enten et grenrør direkte eller en enkelt sprinkler på et grenrør, der ikke udgør den yderste ende, med en længde på mere end 300mm. Forsyningsrør Et rør, der forbinder en vandforsyning med en hovedforsyningsledning eller alarmventilstation(er), eller et rør, der leder vand til en højdebeholder eller et reservoir. Forud-beregnet Udtryk anvendt for at angive, at rørnettet fra beregningspunkterne til sprinklerne, regnet i strømningsretningen, er forhåndsdimensioneret ved hydrauliske beregninger. Der findes tabeller over rørdimensioner. Fuldt-beregnet Udtryk for et anlæg, hvor hele rørsystemet er dimensioneret ved hydraulisk beregning. Grenrør Et rør, der forsyner sprinklere enten direkte eller via arm-rør. Grid-system Et rørarrangement, hvor vandet strømmer til hver sprinkler fra mere end én side. Gruppeudløser En ventilenhed forsynet med et temperaturfølsomt udløseelement, der ved udløsning forsyner én eller flere åbne sprinklere eller dyser med vand. Hovedforsyningsledning Et rør, der forbinder to eller flere vandforsyningsrør til anlæggets alarmventilstation(er). Hovedføderør Et rør, der forsyner fordelingsrør. Hovedtavle Den tavle, hvori el-stikledningen tilsluttes. Tavlen energiforsyner sprinklerinstallationens øvrige tavler. Højhusanlæg Et sprinkleranlæg, hvor øverste sprinkler er mere end 45m over nederste sprinkler eller over sprinklerpumperne, idet den laveste placering er gældende. Knudepunkt (node number) Et punkt i et rørsystem, hvor tryk og vandmængde(r) beregnes; hvert knudepunkt er et referencepunkt for hydrauliske beregninger i anlægget. Loop-system Et rørarrangement, hvor der kan strømme vand til et grenrør gennem mere end ét fordelingsrør. Mekanisk rørsamling Fittings andet end gevindskårne rør, gevindfittings, muffer og flangesamlinger der benyttes til samling af rør og komponenter. 14

15 Myndigheder Offentlige myndigheder og forsikringsgivere, samt andre instanser som disse har givet myndighed til at godkende sprinkleranlæg, udstyr og procedurer. Nominelt krævet vandmængde (Q nom ) Vandmængden i skæringspunktet mellem sprinkleranlæggets ugunstigste dækningsområdes tryk/vandmængde-krav og sprinklerpumpens tryk-vandmængde-karakteristik ved vandforsyningens laveste niveau eller den offentlige gadelednings dårligste ydeevne. Normal vandstand Vandstanden i et reservoir eller højdebeholder, der er nødvendigt for at tilvejebringe den krævede effektive kapacitet i forhold til lav vandstand, inkl. eventuelle nødvendige tillæg f.eks. ved mulighed for isdannelser. Omløbspumpe Cirkulationspumpe monteret i et by-pass omkring en vandstrømskontakt, benyttet i forbindelse med afprøvning af vandstrømskontakten. Pre-action sektion Een af to typer tør sektion eller alternativ sektion i tør stilling, hvori alarmventilen kan åbnes af et selvstændigt brandalarmanlæg i det beskyttede område. Prioritetsventil Ventil der giver fortrinsret til vandforsyningen til sprinkleranlægget. Benyttes i forbindelse med fælles vandforsyning til boligsprinkleranlæg henholdsvis brugsvand. Pumperum Rum, hvor el- og diesel-pumper samt eventuel tryktank er placeret. Rummet må kun benyttes til komponenter der er en del af sprinkleranlægget. Referencepunkt for vandforsyning Det punkt i anlæggets rørnet, hvor vandforsyningens tryk og mængde karakteristik specificeres og måles. Reservoir Beholder eller bassin for opbevaring af vand til sprinkleranlægget. Rørarrangement Rørene, der forsyner et antal sprinklere. Rørarrangementer kan være udført som loop-system, grid-system eller grenrør-system. Sivealarm Pressostat til overvågning af anlægstryk, og som giver alarm ved faldende anlægstryk. Spredeplade Speciel udformet plade monteret på sprinklerens ben, som fordeler vandet efter et forudbestemt mønster. Sprinkler (automatisk) En dyse med en temperaturfølsom lukkemekanisme, der ved åbning spreder vand til brandbekæmpelse. Sprinkler arrangement, forskudt Et arrangement, hvor sprinklerne er forskudt en halv afstand langs grenrøret i forhold til det eller de nærmeste grenrør. Sprinkler arrangement, standard 15

16 Et arrangement, hvor sprinklerne er placeret på linie vinkelret på grenrørenes forløb. Sprinkler, concealed En indbygget sprinkler med en dækplade, der frigøres ved varmepåvirkning. Sprinkler, flat spray- En sprinkler med særlig fladt spredningsmønster (benyttes i reoler og over nedhængte lofter). Sprinkler, glasbulb- En sprinkler, der åbner, når en væskefyldt glasbulb sprænges. Sprinkler, horisontal En sprinkler, hvis udløb spreder vandet horisontalt. Sprinkler, konventionel En sprinkler, der spreder vandet både nedad og opad med loftet. Sprinkler, flush- En nedadvendt sprinkler, delvis skjult i loftet, men med det temperaturfølsomme element under loftets underkant. Sprinkler, nedadvendt En sprinkler, hvis udløb spreder vandet nedad. Sprinkler, opadvendt En sprinkler, hvis udløb spreder vandet opad. Sprinkler, recessed En sprinkler, hvor hele eller en del af det temperaturfølsomme element er anbragt over loftets underkant. Sprinkler, sidewall- En sprinkler, der giver en udadrettet halvparaboloid vandspredning. Sprinkler, smelteleds- En sprinkler, der åbner, når et dertil indrettet element smelter. Sprinkler, spray- En sprinkler, der giver en nedadrettet paraboloid vandspredning. Sprinkler, tør nedadvendt En enhed bestående af et tørt nedadvendt rør med en ventil øverst på røret, som holdes lukket med en anordning, der holdes på plads af udløsemekanismen på sprinkleren i rørets modsatte ende. Sprinkler, tør opadvendt En enhed bestående af et tørt opadvendt rør med en ventil nederst på røret, som holdes lukket med en anordning, der holdes på plads af udløsemekanismen på sprinkleren i rørets modsatte ende. Sprinkler, tør horisontal En enhed bestående af et tørt nedadvendt rør med en ventil øverst på røret, som holdes lukket med en anordning, der holdes på plads af udløsemekanismen på side-wall sprinkleren i rørets modsatte ende. Sprinkler, åben En sprinkler, der ikke er lukket med et temperaturfølsomt element. 16

17 Sprinkleranlæg Det samlede anlæg til beskyttelse af lokaler med sprinklere, bestående af én eller flere sprinklersektioner, anlæggets rørnet og vandforsyningen(erne). Sprinklerben Den del af en sprinkler, der holder det temperaturfølsomme element i kraftoverførende kontakt med sprinklerens lukkemekanisme. Sprinklercentral Rum eller aflukke, hvor sprinkleranlæggets alarmventiler er anbragt. Sprinklerroset En plade, der dækker mellemrummet mellem sprinkleren i et nedhængt loft og loftet. Sprinklersektion Del af sprinkleranlæg bestående af alarmventilstation, de tilhørende nedstrøms rør og sprinklere. Sprinklertavle (maskinstyretavle) El-tavle, der udelukkende forsyner elektriske komponenter, som indgår i sprinkleranlægget. Størst krævet vandmængde (Q max ) Vandmængden i skæringspunktet mellem sprinkleranlæggets gunstigste dækningsområdes tryk/vandmængde-krav og sprinklerpumpens tryk-vandmængde-karakteristik ved vandforsyningens laveste niveau. Stigrør Et vertikalt rør, der forsyner et højere beliggende fordelingsrør eller grenrør. To-sidet arrangement Et rørarrangement med grenrør på begge sider af et fordelingsrør. Trykholdepumpe En lille automatisk pumpe, der anvendes til at efterfylde mindre vandtab, for at undgå unødig start af en automatisk sprinklerpumpe og aktivering af alarmer. Trykniveaupumpe En lille manuelt betjent pumpe, der anvendes til at etablere et forhøjet anlægstryk, for at undgå blinde alarmer når anlægget forsynes fra offentlig gadeledning. Tryktank En beholder med vand under tryk, der er tilstrækkeligt til at sikre, at alt vandet kan udledes med det nødvendige tryk. Tør sektion En sektion, hvis rørnet er fyldt med luft eller inaktiv gas under tryk. Tør tail-end Den del af et vådt anlæg eller alternativt anlæg, der er permanent fyldt med luft eller inaktiv gas under tryk, og som styres af en ekstra tør alarmventil. Uudtømmelige vandforsyninger Naturlige og kunstige vandforsyninger som f.eks. floder, kanaler og søer, der på grund af volumen og klimaforhold praktisk taget er uudtømmelige. Våd sektion En sektion, hvis rørnet altid er fyldt med vand. 17

18 Åben facade Facade af en bygning hvor hele eller dele af ydervæggen mangler. Åbent nedhængt loft Et loft med en regelmæssigt åben konstruktion, hvorigennem vand fra sprinklere kan spredes frit. Zone En underopdeling af en sprinklersektion med en separat vandstrømskontakt, og forsynet med en overvåget ekstra afspærring. 3 Kontraktgrundlag og dokumentation 3.1 Generelt Sprinkleranlæg, udvidelser og ændringer skal udføres af godkendte firmaer der benytter komponenter der er godkendt af myndighederne (se Anneks I). Oplysningerne i 3.3 og 3.4 skal gives til brugeren eller ejeren. Alle tegninger og oplysende dokumenter skal indeholde følgende oplysninger: a) brugerens og ejerens navn b) lokalernes adresse og beliggenhed c) hver bygnings anvendelse d) den projekterendes navn e) navn på den person, der har ansvaret for at kontrollere projekteringen, og denne person må ikke være den projekterende f) dato for udgivelse og udgavenummer. 3.2 Grundlæggende overvejelser Ved projekteringen skal der tages hensyn til forhold vedrørende bygningskonstruktion, anlæg i bygningen og arbejdsprocedurer, der kan påvirke sprinkleranlæggets ydeevne. Skønt et automatisk sprinkleranlæg normalt omfatter hele bygningen eller industrianlægget, bør det ikke forudsættes, at dette gør andre brandsikringsforanstaltninger fuldstændig overflødige, og det er vigtigt at betragte bygningens brandforholdsregler samlet. Der skal tages hensyn til en eventuel vekselvirkning mellem sprinkleranlæg og andre brandsikringsforanstaltninger. Ved planlægning af et sprinkleranlæg eller en udvidelse eller ændring af et sprinkleranlæg til nye eller eksisterende bygninger og industrianlæg, skal de relevante myndigheder inddrages på et tidligt tidspunkt. 3.3 Forberedelses- eller tilbudsstadiet Der skal mindst gives følgende oplysninger: 18

19 a) en generel specifikation af systemet, og b) en orienteringsplan over lokalerne, der viser 1) typen af anlæg samt risikoklasser og lagerkategorier i de forskellige bygninger 2) systemets udstrækning med oplysning om ubeskyttede områder 3) konstruktion og anvendelse af hovedbygningen og af bygninger forbundet med hovedbygningen og/eller nabobygninger 4) et tværsnit af bygningens eller bygningernes fulde højde, der viser højden af den højest placerede sprinkler over et fastsat referenceniveau, c) generelle oplysninger om vandforsyningen, der, hvis der er tale om en offentlig gadeledning, skal omfatte tryk/vandmængde data samt dato og tidspunkt for prøvning og en plan over prøvningsstedet, og d) en erklæring om, at anlægget vil blive projekteret og installeret i overensstemmelse med disse regler, eller oplysninger om eventuelle afgivelser fra reglernes krav med en begrundelse herfor. 3.4 Projekteringsstadiet Generelt De afgivne oplysninger skal omfatte en oversigt (se 3.4.2), fuldstændige arbejdstegninger over anlæggene (se 3.4.3) og nærmere oplysninger om vandforsyningerne (se 3.4.4) Oversigt Oversigten skal indeholde følgende oplysninger: a) projektets navn b) alle tegnings - eller dokumentreferencenumre c) alle tegnings - eller dokumentudgavenumre d) alle udgivelsesdatoer for tegninger eller dokumenter e) alle titler på tegninger eller dokumenter f) sektionens eller sektionernes type og hver alarmventilstations nominelle diameter g) nummer eller reference for hver alarmventilstation i systemet h) antallet af sprinklere på hver alarmventilstation i) rørvolumen for tørre eller alternative sektioner j) højde af højest placerede sprinkler på hver alarmventilstation k) en erklæring om, at anlægget vil blive projekteret og udført i overensstemmelse med disse regler, eller oplysninger om eventuelle afgivelser fra reglernes krav med en begrundelse herfor 19

20 l) en liste over godkendte komponenter der indgår i systemet, hver identificeret ved leverandørens navn og model-/referencenummer Oversigtstegninger over anlægget Generelt Oversigtstegninger, mindst i skala 1:200, skal indeholde følgende oplysninger: a) angivelse af nord b) risikoklasse(r) for anlægget, herunder lagerkategori og dimensionerende stablingshøjde c) bygningsmæssige detaljer vedr. gulve, lofter, ydervægge og vægge, der adskiller sprinklede og usprinklede områder d) snittegninger af hver etage i hver bygning, der viser sprinkleres afstand fra lofter, konstruktionselementer osv., som har indflydelse på sprinklerplaceringen eller vandfordelingen fra sprinklerne e) beliggenhed og størrelse af skjulte tag- eller loftshulrum, kontorer og andre adskilte rum på et lavere niveau end selve taget eller loftet f) angivelse af kanaler, arbejdsplatforme, maskiner, lysarmaturer, varmelegemer, åbne nedhængte lofter osv., der kan påvirke vandfordelingen ugunstigt g) sprinklertype(r) og nominel(le) udløsningstemperatur(er) h) type og omtrentlig placering af rørbæringer i) placering og type af alarmventilstationer og placering af alarmklokker j) placering og oplysninger om eventuelle vandstrømskontakter og alarmpressostater (luft eller vand) k) placering og størrelse af tail-end ventiler, ekstra afspærringsventiler og drænventiler l) rørenes hældning a.h.t. dræning m) fortegnelse over antallet af sprinklere, dyser osv. og det beskyttede areal n) placering af samtlige prøveventiler o) placering og oplysninger om alarmtavler p) placering og oplysninger om tilslutninger til brandvæsen q) forklaring af de anvendte symboler NOTE: detaljer om andre installationer skal ikke vises på sprinklertegningerne med undtagelse af de der er nødvendig for korrekt installation af sprinkler anlægget Forudberegnet rørnet 20

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 1. udgave April 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Byggedata, opdateret 21. maj 2014 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinie 251/4001 DBI - Dansk

Læs mere

DBI retningslinje 254-1

DBI retningslinje 254-1 1. udgave April 2013 Udgivet af DBI Vandtågesystemer i bygninger DBI retningslinje 254-1 Projektering, installation og vedligeholdelse Om DBI DBI er Danmarks førende videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd

21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER. En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet. Lejre Vandråd 21. OKTOBER 2014 TRYK OG TRYKKOTER En kort forklaring om begreberne meter vandsøjle og meter over havet Lejre Vandråd Indholdsfortegnelse 1. Tryk og trykkoter i et vandforsyningssystem... 3 1.1 Tryk og

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere