Formandens beretning 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 2006/2007"

Transkript

1 Formandens beretning 2006/2007 Af Anne Mose, formand Så står vi her igen og det er tid til at se tilbage på, hvad det sidste år har bragt. Det har været et travlt år for decibel. Vi har længe ønsket at arbejde mod en professionalisering af foreningen og det har vi opnået i det forgangne år ved, at det i foråret 2006 blev muligt - bl.a. med hjælp fra vore sponsorer - at ansætte Tanja Pihl Sandager som sekretariatsmedarbejder og kommunikationsansvarlig. Der er ingen tvivl om, at det har givet foreningen et løft, og at vi kun har opnået mange af de ting, som vi har, med hjælp fra Tanja. Vi har fået opgraderet vores blad og vores hjemmeside og er i det hele taget blevet meget mere synlige for omverdenen. Vi har haft mulighed for og ressourcer til at deltage i den politiske debat og at påvirke politikere m.fl. Vi er blevet klar over, at frivilligt foreningsarbejde ikke længere er nok, når foreningen vokser så hurtigt, som den gør, og når der skal sættes ind på mange områder, bl.a. politisk. Derudover lykkedes det os i april måned - efter en meget stor indsats fra foreningens side - at være med til at sikre, at alle børn fremover vil blive tilbudt bilateral implantation. Det betyder, at alle nye børn får tilbudt CI på begge ører fra start af, og at børn, der tidligere er implanteret på det ene øre, også får tilbud om implantation på det andet øre, såfremt det er muligt. Vi har endvidere været med til at sikre, at der er blevet igangsat en rapport, der skal afklare hvilke behov vores CI-børn har. Der har været en heftig debat bl.a. på vores Forældreforum omkring tegnsprog/tegn eller ej, og her har bestyrelsen også blandet sig i debatten og givet klare udmeldinger. Debatten har krævet, at vi endnu en gang har måttet tage værdier, holdninger og viden op til fornyet revision for at kunne finde frem til, hvordan vejen til et godt liv for vores børn skal se ud og hvordan vi mener decibel skal tegne sig fremover. Arrangementerne har som altid også fyldt, og det er dejligt at mærke opbakningen om det er i Legoland til familiekursus, til CI-konference for professionelle og forældre på Vingstedcentret eller til en teknikaften. Vi har deltaget i forskellige CI-konferencer og møder i såvel Danmark som udlandet. Formålet hermed er naturligvis at opnå endnu mere viden omkring CI og at etablere og udbygge vores kontakter blandt fagfolk. Som nogen vil bemærke, har dette års formandsberetning skiftet form og karakter i forhold til tidligere. Årsagen hertil er, at vi mener, at det er vigtigt med tydelige og klare udmeldinger fra bestyrelsen til medlemmerne, så medlemmerne ikke er i tvivl om, hvad denne bestyrelse står for. CI-børn er de nye hørende børn Vi har i Danmark cochlear implanteret børn i snart 15 år, men på trods heraf, har dele af det politiske og pædagogiske system hængt fast i, at børn med CI er døve børn. Bestyrelsen har i det sidste år arbejdet for at skabe fokus på gruppen af børn med CI og deres behov. Behov som adskiller sig fra døve børns behov. Disse behov har vi i forskellige regi præsenteret for medlemmer af Folketinget og med særlig fokus på Socialministeriet. Det har ført til flere spændende tiltag. Følgende er blandt de væsentligste pointer politikerne er blevet fremlagt: - at børn med CI kan lære at høre så godt, at de kan lære at tale - at vi skal have høje forventninger til deres udbytte af CI - at de børn der får dansk i hjemmet, har de bedste forudsætninger for at høre godt, at

2 tale godt og at trives godt - at børnene kun kan lære at høre godt og tale, når de er små de kan lære tegn og tegnsprog gennem hele livet - at et godt udbytte af CI forudsætter et veltilrettelagt optræningsprogram, der tager udgangspunkt i det enkelte barn - at børn med CI kan rummes, men at de har stadig brug for støtte - at der skal være fokus på de børn, der ikke udvikler sig som forventet, så de hurtigst muligt får den nødvendige støtte - at forudsætninger for de nye børn er så markant forskellige fra tidligere, så vi skal have ekstra høje forventninger til de nye børns udbytte - at kun 1/3 del af børn med CI, klarer sig tilfredsstillende i de dansksproglige test - at der er plads til forbedring - at der er brug for et bedre tilbud til børnene og deres forældre Lone Percy-Smith har ydet et stort stykke arbejde for decibel og har stillet op med resultaterne fra undersøgelsen om medvindsfaktorer for danske børn med CI, som hun har lavet for Videnscenter for Hørehandicap. decibel er gennem den politiske indsats blevet synliggjort og vi oplever stadig oftere, at medierne henvender sig til os i forskellige henseender og at fokus på børn med CI også i medierne er blevet større. Holdninger - håndtag der åbner døre Den gamle debat om tegn eller ikke tegn, har i det sidste år, været blusset op igen. Det har desværre været med til at fjerne fokus fra, hvad denne bestyrelse mener, er vigtigt, når vi arbejder med børn og CI. Følgende er vores forsøg på at skabe et varieret syn på børn og CI. Tegn eller ikke tegn det bliver også berørt. Højt ambitionsniveau på børnenes vegne Det er vigtigt, at forældre og professionelle, der støtter børnene i deres hverdag, tror på, at børn med CI lærer at høre og tale, og derfor arbejder målrettet for at bakke op om netop dette. Det er ikke kun vigtigt for børnenes udbytte af CI, men også i forhold til at få et godt selvværd og en god opfattelse af egne evner. Retten til et optimalt optræningsforløb I dag tilfalder ansvaret for børnenes videre færd efter en implantation den enkelte kommune. Der eksisterer ikke en fast standard eller bare et mindstemål for, hvad man bør få tilbudt. Optræningsforløbet er derfor meget uens og afhænger af hjemkommunens holdning, viden og kompetence på området, samt hvor mange ressourcer den enkelte CI-familie har til at tilkæmpe sig et godt tilbud. De medicinske forudsætninger er på plads, men de kan ikke stå alene. Det kræver, at der bliver fulgt op på og støttet op om barnets videre udvikling for at sikre maksimalt udbytte af CI med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger (fx andre handicaps, sprogindlæringsvanskeligheder, sen operationsalder). Vores børn har ret til et optimalt habiliteringsforløb, der er kendetegnet ved, at det: har fokus på behov og udvikling hos børn med CI frem for døve børn har høje forventninger til barnets hørelse, talesprog, talesprogsforståelse og trivsel har det enkelte barn i centrum følger barnet gennem barndom og teenageår frem til voksenlivet ruster forældre til at fremme barnets talesproglige- og sociale udvikling ruster de professionelle til at støtte barnet i dets hverdag sætter fortsat nye, ambitiøse mål Med dette for øje kan vi sikre, at alle børn med CI får de bedst mulige betingelser. Tegn eller ikke tegn et forældrevalg?

3 Ja det er helt klart et forældrevalg. Men det er også vigtigt for os at understrege, at den siddende bestyrelse ikke arbejder for eller billiger tegn som intervention for børn med CI. Altså det, at man bruger tegn til at fremme kommunikationen: Med mindre børnene allerede har tegnsprog som modersmål eller er tegnafhængige og er blevet så gamle, at man ikke kan have forventning om, at de kan udvikle et forståeligt talesprog. Det samme er tilfældet, hvis barnets forældre er døve og har tegnsprog som modersmål. 95% af forældre til børn med CI er hørende og har dansk eller et andet talt sprog som modersmål. Gennem de sidste fem år er der for alvor kommet fokus på tilegnelsen af talesprog. Der synes at være generel konsensus omkring, at det er vigtigt for børn med CI, at de går sammen med gode sprogmodeller i institution/skoletilbud. For eksempel er børn med CI i nogle basisinstitutioner flyttet fra en separat stue til at være integreret på de enkelte stuer. Fokus er på pædagogiske læringsstrategier, der fremmer børnenes talesproglige udvikling: For eksempel It takes two to talk, Fonologi i børnehøjde eller AVT (Auditory Verbal Therapy). Flere børn med CI går inden skolestart i sprogklasser/taleklasser, hvor de forbereder sig på skolestart sammen med andre børn, der har behov for lidt ekstra fokus på deres sproglige udvikling. Flere børn i skolealderen går på den lokale skole med eller uden støtte, nogle går på centerskolerne, men på det lokale fritidshjem. Der er mange kombinationer men i fremtiden tyder alt på, at der stadigt flere børn enkeltintegreres eller går sammen med et par andre børn med CI uden der dog er tale om en egentlig centerskole. Alt i alt en udvikling vi bifalder, fordi fokus er på børnenes talesprog, men det forudsætter, at der er den rette og nødvendige støtte til børnene og deres familier. At der bliver brugt testredskaber til at vurdere, på hvilke punkter barnet klarer sig godt og på hvilke punkter barnet kan have brug for ekstra støtte. Er decibel for alle Når vi så klart melder ud, at den nuværende bestyrelse ikke bifalder tegn som intervention, så er det med de tidligere nævnte forbehold om, at det ikke gælder for de børn, der allerede har tegnsprog som modersmål eller, hvor forældrene for eksempel er døve og har tegnsprog som modersmål. Det er en fremadrettet udmelding, og vi ønsker at fremhæve den, fordi vi ønsker at bryde ud af forestillingen om, at børn med CI har de samme behov som døve børn blot fordi de ikke kan høre, når de ikke bærer deres CI. Det mener vi er en misforståelse og nu her 10 år efter, at decibel blev dannet og snart 15 år efter, at man begyndte at implantere børn i Danmark, er det på tide at få gjort op med den forestilling og sætte en ny scene. Betyder det så, at decibel ikke længere er en forening for alle? Nej, ikke nødvendigvis. Men hvis ens fokus er på, at også nye børn med CI skal have tegn, så er decibel ikke den rette forening i hvert fald ikke med den siddende forældrebestyrelse. Vi mener, at andre foreninger har langt bedre tradition for denne sag og vi mener ikke den hører til i en forening for børn med CI, hvor målet er, at de lærer at høre og tale. Det betyder ikke, at der ikke er plads til forældre eller børn, der bruger tegn/tegnsprog, for der er så meget andet end valg af sprogkode, vi er fælles om. Forhåbentlig fremgår det af det følgende. Et naturligt liv med lige muligheder Vi arbejder i bestyrelsen for at yde visionær og koordinerende støtte til alle børn med CI og deres familier samt de fagfolk, der støtter børnene i deres hverdag, så det enkelte barn får udnyttet sit potentiale bedst muligt. være den foretrukne koordinerende rådgiverorganisation og sikre lige vilkår for alle familier med børn med CI - uanset hvor i landet de er bosat, så børnene bliver bedst muligt integreret i det hørende samfund. alle børn med CI i Danmark vokser op med de samme muligheder som børn uden et hørehandicap, så de via en målrettet pædagogisk indsats oplever at være en naturlig del af

4 samfundet. Dette under nænsom hensyntagen til, at CI-børn er hele mennesker, og at de altid vil være afhængige af særlige hjælpemidler og støtte. Hvis vi gør, hvad det kræver... Sådan lyder det, når vi taler med politikerne. Hvis vi gør, hvad det kræver, så kan vi nå meget langt med denne børnegruppe. Både i forhold til deres sproglige og sociale udvikling i forhold til at de får et godt selvværd og oplever at være en del af lokalsamfundet. Fordi de går på skolen henne om hjørnet, fordi de spiller håndbold oppe i hallen, fordi de har venner i kvarteret. For de børn, der af andre årsager end deres CI, har brug for et specialtilbud, så gælder det om at støtte dem på deres præmisser. En gruppe af børn med CI har andre vanskeligheder, men tegnsprog er ikke nødvendigvis svaret på et bedre liv for dem, der er så mange andre forhold, der kan være gældende. Der skal være fokus på det enkelte barns særlige behov. I det lange perspektiv kan vi hjælpe vores børn til at bryde nogle triste statistikker: 50% af døve i den erhvervsaktive alder er i dag uden for arbejdsmarkedet, og 50% af døve har grundskolen som højeste faglige niveau. Med dette fokus har vi i løbet af det sidste halve år haft foretræde i folketingets sundhedsudvalg og i folketingets socialudvalg. Vi har mødtes med politikere og embedsmænd i ministerierne for at skabe fokus på vores børns behov. Alle steder har vi fremhævet fire grundlæggende løsninger, der skal iværksættes her og nu: CI-grundkurser for forældre Udarbejdelse af en vejledende standard for håndteringen af børn med CI til landets kommuner Videreuddannelse af de professionelle, der sidder i en vejlederfunktion Første kritiske forløb efter en operation skal foregå på CI-centeret Alle 4 punkter der er voksende politisk fokus på i forlængelse af decibels arbejde. På (Folketingets hjemmeside) finder I mere om de spørgsmål, der er blevet rejst og de svar, der efterfølgende er blevet givet. Det sker ved at gå ind i søgefunktionen og søge på cochlear implant. Børn med CI skal have den nødvendige støtte og det skal deres forældre også. Børns primære sprogindlæring foregår i hjemmet. Blandt andet derfor er det vigtigt, at vi som forældre er rustet til at være den afgørende part i vores barns sprogudvikling. Derfor har vi udviklet en metode, der går hele vejen rundt om det at være forældre til et barn med CI. Her og nu arbejdes der på at skaffe midler til at kunne igangsætte initiativet. Nødvendig støtte forudsætter også, at der er en åbenhed i kommunerne til at støtte forældre ved for eksempel at kompensere for tabt arbejdsfortjeneste, deltagelse i kurser og konferenser og andre måder, der frigiver tid til at støtte barnet i en ellers hektisk hverdag. Vi afventer et udspil fra socialministeren. Med nødvendig støtte mener vi også kvalificeret støtte. Det forudsætter, at talehørepædagoger/konsulenter har en kvalificeret viden baseret på børnenes behov og en forståelse for den forventede udvikling, så der kan gives en målrettet støtte til børnene, der er baseret på høje forventninger til deres talesproglige udvikling. Det vil også sikre, at der hurtigt kan sættes ind over for de børn, der ikke udvikler sig som forventet. Derfor har decibel rejst krav om, at forløbet hos CI-centrene udbygges, så børnene først overgår til kommunal regi (vedrører kun det talehørepædagogiske tilbud), når det er sikkert, at de har integreret deres auditive sans og får udbytte af CI et. Det må forventes at ske inden for de første 6 måneder efter, de har fået lyd på.

5 Et professionelt decibel Med de nye regioner følger ikke umiddelbart en koordinering af høreområdet. Tværtimod er de enkelte kommuner blevet tildelt det fulde ansvar. Mere end nogensinde før er det altså afgørende for kvaliteten af det tilbud familierne og deres børn tilbydes, hvor i landet de er bosat. Det er en uholdbar situation og en vigtig årsag til, at decibel fremover også skal være gearet til at være en progressiv med- og modspiller og vidensformidler overfor kommuner, politikere og beslutningstagere. decibel har i løbet af de sidste år ført kampagner for at sikre, at alle CI-kandidater kan blive implanteret i første omgang ved at få ophævet et operationsstop i Gentofte baseret på økonomi og i anden omgang ved at få indført bilateral CI (to-sidet CI), som nu er vedtaget som udviklingsfunktion. Kampagner målrettet politikkerne, som "To ører hører bedre end et", kræver ressourcer ud over, hvad en frivillig arbejdsindsats kan bære i det lange løb. Ikke desto mindre er det nødvendigt med disse ressourcer i takt med, at antallet af børn med CI stiger og ny viden præciserer en række af forudsætninger, der ikke er til stede i dag. Uden disse ressourcer kan vi ikke på tilstrækkelig vis fortsætte vores arbejde for at skabe de bedste betingelser for, at CI-børn får den optimale udnyttelse af deres CI. Vi vurderer, at behovet for et professionelt decibel fortsat vil stige, i takt med at både døve og svært hørehæmmede børn bliver CIopereret. Et skøn lyder på, at børn om ti år vil være cochlear implanteret. Og som udviklingen ser ud nu, vælger langt de fleste forældre at sige ja tak til CI til deres svært hørehæmmede børn. Det betyder, at de børn, som tidligere endte i døveverdenens foreninger, i dag kommer til decibel. Den vækst skal foreningen være gearet til. I marts måned sidste år besluttede bestyrelsen derfor at ansætte en i decibels sekretariat som led i professionaliseringen af foreningens arbejde. Midt i snakken om et professionelt decibel er det selvfølgelig vigtigt at understrege, at foreningen som hidtil skal have fokus på at skabe mulighed for samvær med ligesindede og den støtte man kan få herigennem. Fokuspunkter 2007 Retten til talesproglige tilbud Sikre, at der er et reelt valg mellem specialtilbud og almene talesproglige tilbud Et kvalificeret genoptræningstilbud CI-grundkurser Udvikling og opstart af CI-grundkurser Bilateral CI Fortsat fokus på, hvordan det udvikler sig i henholdsvis øst og vest Danmark. Fokus på, at forældre skal høres, når der skal træffes valg om, hvorvidt et barn med en hørerest skal tilbydes andet CI Penge retur for operation på andet øre i Sverige Et initiativ drevet af de familier, der selv har bekostet en operation i udlandet De nye kommuner Indsats overfor de nye kommuner om børnegruppens behov Opbygning af decibel sekretariat Fortsætte arbejdet med et decibel sekretariat Informationsmateriale Opdatere og udbygge foreningens informationsmateriale om CI Kontaktfamilier Få struktureret et landsdækkende netværk af kontaktfamilier Teenagere med CI Få skabt et fællesskab for gruppen af teenagere og arrangere temadag for deres voksne

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2007 10. årgang Nummer 1

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2007 10. årgang Nummer 1 bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2007 10. årgang Nummer 1 2 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL Fra formanden... Af Anne Mose Efter et travl og ressourcekrævende forår er decibelbladet igen

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

G E B Ø R. Børn og unge med høretab

G E B Ø R. Børn og unge med høretab U N G E B Ø R N HØRETAB Børn og unge med høretab Vi meldte os ind i decibel, fordi vi så kunne deltage i kurser om børn med HØRETAB Det har betydet alverden for os og vores barn. Petunia, mor til Anemone

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Status fra Vestdansk Center. Pr. 25. marts 2012: Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf.

Status fra Vestdansk Center. Pr. 25. marts 2012: Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf. Pædiatrisk Cochlear Implantation indførelsen af nye kliniske retningslinjer og implikationer heraf. Nyborg Strand 27. marts 2012 CI koordinator Minna Sandahl Præsentation Status fra Vestdansk Center Pr.

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Forældrepjece. Alle børn og unge er en del af fællesskabet. Herning Kommunes Inklusionsstrategi

Forældrepjece. Alle børn og unge er en del af fællesskabet. Herning Kommunes Inklusionsstrategi Forældrepjece Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi 2016-2020 November 2015 1 Indledning Denne forældrepjece er i korte træk en hjælp til at forstå hvad inklusion

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Danske børn med cochlear implant / 2

Danske børn med cochlear implant / 2 Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres overvejelser, erfaringer og valg Udarbejdet af Anne Tortzen AtZ Kommunikation og Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Vi undrer os En kommentar om det nordiske syn på børnegruppen med CI.

Vi undrer os En kommentar om det nordiske syn på børnegruppen med CI. Vi er tre forældre til børn med CI, der i arbejdssammenhæng har deltaget i NAS-konferencen på Island, juni 2008. Jesper, far til Laura på snart 11 år, der har haft CI i 8 år, uddannet audiologiassistent

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2008 11. årgang Nummer 1

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2008 11. årgang Nummer 1 bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2008 11. årgang Nummer 1 2 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL Fra formanden... Af Anne Mose Sommeren er over os og generalforsamlingen er vel overstået, en

Læs mere

Auditory Verbal Therapy

Auditory Verbal Therapy Auditory Verbal Therapy VCDDH s Nyheder Online, november 2005 www.vcddh.dk Auditory Verbal Therapy Foredrag af Jacqueline Stokes og Elizabeth Tyszkiewich i Legoland ved decibels årlige arrangement for

Læs mere

Afstemning #DCHår CH smød år e2015

Afstemning #DCHår CH smød år e2015 Afstemning Så længe afstemningen er åben, kan du skifte mening. blinker ved afstemning bruges ikke Hvem er vi? Vælg køn 58,4% 1) Mand 2) Kvinde 41,6% Mand 1 2 Kvinde Hvem er vi? Hvor kommer du fra i landet?

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

med særlige behov Det specielle og det almene Samarbejdet med den unge

med særlige behov Det specielle og det almene Samarbejdet med den unge Rinze van der Goot, masterstuderende i specialpædagogik, arbejdet 1. januar 2008 1. marts 2011 med Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov som Pædagogisk Konsulent i Undervisningsministeriet. Om

Læs mere

Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI)

Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI) Indlæg til konferencen på CBG den 6. marts 2014 Cochlear Implant Foreningen. (CI) Voksne CI-brugere I Danmark er der 1124 voksne CI-brugere, heraf har 216 fået 2 implantater. Jeg er en af de 216. Rapporten

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Hvad kan vi forvente? - om forventninger til samarbejdet mellem forældre og medarbejdere i Lystrup Dagtilbud

Hvad kan vi forvente? - om forventninger til samarbejdet mellem forældre og medarbejdere i Lystrup Dagtilbud Hvad kan vi forvente? - om forventninger til samarbejdet mellem forældre og medarbejdere i Lystrup Dagtilbud udarbejdet august 2015 af ledelsesteam & bestyrelse i Lystrup Dagtilbud Kære forældre I har

Læs mere

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold til hash og andre rusmidler Formålet med beredskabsplanen er at sikre den enkelte elevs faglige læring, sociale udvikling og almene dannelse, som er gymnasiets kerneopgave. Vi

Læs mere

Det talte ord gælder. Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D

Det talte ord gælder. Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 66 Offentligt Det talte ord gælder Ministertale ved samråd i Socialudvalget, SOU alm.del Samrådsspørgsmål D Da SL offentliggjorde konklusionerne fra deres

Læs mere

Læs mere om samarbejdet og følg med i samarbejdets initiativer på

Læs mere om samarbejdet og følg med i samarbejdets initiativer på Erklæring Erklæring om Nationalt om nationalt Samarbejde samarbejde for Social Trivsel f o r og t r imod v s e l bmobning l a n d t b ø r n i Grundskolen i d a g t i l b u d Parterne i samarbejdet for

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Svar på spørgsmål 217 (Alm. del): 20-06-2013 I brev af 23. maj 2013 har udvalget stillet social- og integrationsministeren og mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 217 (Alm. del): 20-06-2013 I brev af 23. maj 2013 har udvalget stillet social- og integrationsministeren og mig følgende spørgsmål: Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 217 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Cochlear Implant til børn en medicinsk og pædagogisk udfordring Af Birgitte Franck

Cochlear Implant til børn en medicinsk og pædagogisk udfordring Af Birgitte Franck Cochlear Implant til børn en medicinsk og pædagogisk udfordring Af Birgitte Franck I Danish Medical Journal maj 2012 kan man læse, at der ud fra nye undersøgelser af børn med Cochlear Implant (CI), stadigvæk

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år Baggrund for National koordination Evalueringen af kommunalreformen påpegede en bekymring for

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT?

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING. i Svendborg Kommune SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING i Svendborg Kommune 2 KÆRE FORÆLDRE I Svendborg Kommune fokuserer vi på børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi ønsker at skabe de bedste livsvilkår for alle

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013

Trivsel og uddannelse blandt CI-unge. September 2013 Trivsel og uddannelse blandt CI-unge September 2013 Formål og opdrag Undersøge trivsel og uddannelse blandt første generation af danske CI-unge (13-25 år) Finansieret af Sygekassernes Helsefond Gennemført

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere

NOTAT. FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere NOTAT FFF gruppe 7 Uddannelse af ledere og medarbejdere Indledning Mål Målet for gruppens arbejde er at Ledernes og medarbejdernes kompetencer skal styrkes så de er rustet til at understøtte de løsninger,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og der skal køres ned i gear. Desværre har vi oplevet at mange har ændret og slettet ferie, efter vi har lavet vores planlægning

Læs mere

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet.

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt Tak for ordet. Jeg har valgt at besvare spørgsmålene samlet. Men før jeg gør det, vil jeg gerne lige starte med at slå fast

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere