En formalisering af samarbejdet omkring sygefravær på CUDIM Q HR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En formalisering af samarbejdet omkring sygefravær på CUDIM Q1 2015 HR"

Transkript

1 Funktionsområde: Partnerordning med 1 partner pr Institut/center Faste månedlige møder mellem partner/ supporter og sekretariaterne på et institut Møder afholdes primært på institutter/centre Fastlæggelse af 2-4 møder årligt med institutter og centre mhp. dialog om behov for understøttelse og prioriteringer. og samarbejder om at levere personaleøkonomiske data som institutter og centre kan arbejde i henhold til. Fastlæggelse af behovet og omfanget af support tilstedeværelse på institutter og centre. Q Q Institut En formalisering af samarbejdet omkring sygefravær på CUDIM Q Nuværende praksis er baseret på hidtidig servicekatalog og organisatorisk behov Arbejdet følger fælleskriterier for personaleadministration og i overensstemmelse med kravet om enhedsadministration Etablering af håndbog/manual/q&a til de nye afdelingsledere. Q Understøtte udarbejdelsen af bemandingsplaner, herunder afklare hvilket datagrundlag skal bidrage med som ikke kan trækkes i systemerne. Etablering af fast proces mhp. at kunne levere overblik og data over midlertidige ansættelser til institutter og centre og gerne på afdelings-/projektniveau Det skal med IUP afklares om der jf. servicekatalog er det rigtige opgavesnit mellem og sekretariaterne. Institutter Samarbejder tæt med relevante medarbejdere i fagmiljøet om opgaver og ny løsninger på de udfordringer der er. Arbejdet på løbende at have høj kvalitet i samarbejdet mellem og institutter og centre Etableret en projekttilgang til større opgaver med sammensætning af team (VIP/TAP) fra start, med henblik på hurtigere opgaveløsning. inviteres til relevante møder på institut og center medhenblik på at øge kendskab og relationer mellem institut og. Q Institutter 1

2 Funktionsområde: UDDANNELSE Månedlige teammøder - krumtappen i samarbejdet mellem ACA og fagene Koordinationsmøder mellem SL, uddannelseskonsulenter, uddannelsesrådgiver og ACA-ledergruppen Evaluering ved semesterstart/-afslutning med involvering af relevante personer fra hhv. fag og ACA Selektiv tilstedeværelse på institutterne af ACA-medarbejdere Teammøder med forpligtende deltagelse for alle medlemmer med henblik på at alle teams fungerer optimalt Tydeliggøre og styrke samarbejdsrelationerne mellem uddannelseskonsulenterne og ACA Periodevis tilstedeværelse af relevante ACA-medarbejdere på alle fag udgangspunkt: 1-2 dage pr. semester i forbindelse med særlige anledninger Styrke kommunikationen mellem ACA og institutter, blandt andet gennem anvendelse af institutternes nyhedsbreve og gennem bredere informationskanaler på institutterne Februar - april Februar Februar Februar ACA/IL ACA/UK ACA/SL/ AL ACA Leverer studieadministrative ydelser med udgangspunkt i Fælles grundlag for samarbejde Finder lokale løsninger, hvor der er enighed om behovet herfor Fastlæggelse af fælles markører for den nødvendige standard Februar Fakl/Dek Træffe aftale om samarbejds-/snitflader mellem ACA og institutsekretariat, herunder uddannelseskonsulenter (uddannelse/undervisning) Fastlæggelse af ydelser gennem flowanalyser med henblik på helhedsløsninger og fejlminimering Februar/ marts April - juni ACA/IL/ Sekr.led. ACA/SL Arbejder for en vi-kultur Tilbyder hjælp til løsninger og udfordrer konstruktivt Kvalitet defineret ud fra de tre parametre: indhold, formidling og tid Februar ACA/SL/ AL Fokus på ekstern effektivitet ift. alle tre institutter (korrekte afgørelser, overholdelse af frister, korrekte beviser og studieordninger, rettidig information) Februar ACA/Fa kled. Ligeværdighed i opgaveløsningen mellem medarbejdere på institutter og i ACA Februar - Alle 2

3 Funktionsområde: ØKONOMI Partnerordning med 1 controller projektøkonomer pr. institut/center og enhedens projekthavere Budgetmøder med institutleder/institutsekretariatsleder hvert kvartal Løbende samarbejde/dialog/møder mellem institutcontroller og instituttet i fht. den løbende drift Løbende samarbejde/dialog/møder mellem projekthaver og projektøkonom ang. eksterne projekter Ledelsesinformation om f.eks. STÅ, driftsbudget, DVIP osv. tilsendes løbende institutleder osv. Løbende samarbejde/dialog/møder med dekan/dekanat/fakultetsledelse vedr. budgetlægning, budgetopfølgning og diverse ad hoc sager Det planlægger vi: Ikke yderligere konkrete tiltag Nuværende praksis i fht. konkrete ydelser er baseret på tidligere snitfladenotat for AU Løbende dialog med institutter og øvrige enheder ang. behov og ønsker til økonomiadministrationen Udarbejder individuelle aftaler hvor relevant og forsøger samtidig at sikre det tværgående perspektiv IKS: Løbende opfølgning på forbruget på afdelingernes driftsbudget + øget mulighed for økonomistyring på mindre dele af budgettet + øget klarhed over mulighederne ved eksterne projekter med overskud IÆK: Ønske om mulighed for at gæster selv kan bestille rejser, så der ikke er krav om at det skal håndteres af AU via CWT IUP: Øget support vedr. beregninger ang. strategiske overvejelser + bedre information ang. kontering på eksterne projekter + fælles kommunikation ang. Tempus + fakturering af timer ud af huset + redskab til beregning af uddannelsesøkonomi CUDiM: Projektoversigt tilsendes nu og når den er opdateret + budgetmøde placeres gerne i midten af budgetmødeperioden Flere: Afklaring af roller og samarbejdsrelationer mellem Forskningsstøtteenheden og + øget samarbejde med Er sket + løbende Er taget videre Er sket + løbende + februar (udd.øk) Er sket + ved FC1 Er igangsat IKS + IUP + Grundlæggende indstilling og tilgang om altid at hjælpe så godt vi kan uanset forespørgsel Altid svare hurtigt, kompetent og imødekommende på alle henvendelser Sikre professionel service, der overholder lovgivning og AU s egne regler og retningslinjer Fortsat løbende italesættelse, eksemplificering og konkrete tiltag, der kan være med til at sikre en kultur, hvor der også handles med baggrund i at den enkelte medarbejder skal tænke på tværs og tænke opgaven i helhed Løbende 3

4 Funktionsområde: KOMMUNIKATION Partnerordning med 1-2 partnere pr. institut/center Jævnlige møder med sekretariaterne Deltagelse i institutmøder Afholder så vidt muligt alle møder på instituttet/centret En ugentlig arbejdsdag på instituttet/dekanatet i en forsøgsperiode (IKS/Arts) Feb. 15 KOM Kommunikationsudvalg på IÆK - opstartsmøde med KOM-partner/chef og institut mhp. kommissorium. Primo 15 Institut KOM-partner inviteres til relevante institutledelsesmøder og institutmøder o.l. Feb. 15 Institutter Faste 14-dages møder med KOM-partner (CUDiM) Feb. 15 CUDiM KOM-partner mødes kort med institutleder om kriterier for prioritering og aftale om strategiske indsatser ca. én gang i semesteret (opdatering af årsplan/årshjul) Primo 15 KOM Model til at sikre, at KOM orienteres om nye bevillinger, projekter Primo 15 Institutter Nuværende praksis er baseret på individuelle aftaler med institutter og dekanat Arbejder efter fælles kriterier for sprogrevision, oversættelse, konferencebistand og webredaktion Afklare særlig problemstilling omkring IUP s behov for øget synlighed (nyheder og konferencer) og redaktion af Asterisk Primo 15 KOM Afklare vilkår for deltagelse i eksterne (EU-)projekter (IUP) Medio 15 KOM Justere fælles kriterier for sprogbistand, konferencebistand og webredaktion Primo 15 KOM Afstemme rekrutteringsindsats med dimensionering og strategiske satsninger Medio 15 Institutter Laver løsninger i tæt samarbejde med relevante medarbejdere i fagmiljøet Deltager sammen med VIP i opgavefælleskaber ifm. konferencer, websites, udgivelser mv. Måler kommunikationsindsats hvor det er muligt (pressedækning, webtrafik, omdømme mv.) I højere grad etablere arbejdsgrupper omkring opgaver/projekter (VIP/TAP) Primo 15 Alle Mere fokus på tilbagemelding og effekt af kommunikationsindsats Primo 15 Alle 4

5 Funktionsområde: FORSKNING OG TALENT (P) Ph.d.-team og (I) Internationalt team (P) Partnerordning med unik partner for hvert af de 8 ph.d.-programmer (P) Lokal tilstedeværelse i Nobel, Kasernen, Moesgaard og Emdrup ca 1 gang per måned (P) Yderligere møder i Emdrup efter behov med hhv. programledere, ph.d.-studerende eller institut (P) Ugentligt sagsmøde med Head of Graduate School, Arts, Prodekan for Forskning (P) Særligt fokus på brugen af PhD Planner med fysisk udrykning og workshops. (I) Partnerordning med 1-2 partnere pr. institut. (I) Én partner arbejder ved IUP i Emdrup, besøger Trøjborg ca 1-2 gange om måneden/efter behov (I) Møder med de uddannelsesansvarlige for de int. programmer hvert forår mhp. følgende år (I) Infomøder m. studievejledere og undervisere ca. 1-2 gange om året ang. udvekslingsmuligheder (I) Dekanatets rådgiver for int. deltager fast i afdelingsmøderne. Prodekan 2 gange pr. semester (I) Én kollega udstationeret ved Center for Journalistiske Udd. (Erasmus Mundus på GJM-udd.) Et årligt fællesmøde med hvert sekretariat/center F2015 FT At deltage i Forskningsrådgivernes fælles møde ca. 1 gang per semester F2015 FT+DEK At deltage i udvalgte møder mellem studieledere og Arts Studieadministration mhp. 4+4 ph.d.-studerende samt international gæstestuderendes fagudbud F2015 FT Særligt opmærksomhedspunkt omkring betjeningen af IUP s ph.d.-studerende - er vi tæt nok på? Tidlig ressourceafklaring ved ansøgning til større EU-projekter ol. Undersøge hvordan vi bedre når ud til institutter (ph.d. og det internationale) E2015 FT + Afd Fokus på det stigende antal eksternt ansatte ph.d.-studerende E2015 FT Den internationale rekrutteringsindsats skal afstemmes med dimensionering E2015 FT+DEK. (P) Ph.d.-team og (I) Internationalt team (P) Afstemning af lokale ønsker med den givne juridiske ramme. Nærhed i.f.t. teknisk support. (I) Centraliseret arbejdet med partnerportefølje af udenlandske universiteter for bedre at kunne styre økonomi og kvalitet har ført til bedre mulighed for at styre antallet af indrejsende studerende i forhold til det antal vi sender ud. Desuden har vi skabt overblik over alle fakultetets aftaler og samlet disse i en fælles database som studerende benytter til at planlægge udrejsende mobilitet. Forbereder systemerne på ny akademisk struktur på ph.d.-området. Med 15 FT + DEK Et årligt møde med de 3 internationale koordinatorer samt prodekan August 15 FT + DEK 5

6 Funktionsområde: IT Koordinatorfunktion, én i Emdrup og én i Aarhus Kvartalsmøder med It-kontaktpersoner udpeget på institutter og centre Ad hoc møder med institutter/centre efter behov Fortsætte den igangværende proces med justering af services Nu IT Faste bilaterale møder med institutter og centre, kadence aftales Feb. 15 IT Faste bilaterale møder med Fakultetssekretariatet, kadence aftales Feb. 15 IT Styrke kommunikationen til og med fagmiljøer via de interne kommunikationskanaler (medarbejderportaler, nyhedsbreve mv.) Fysisk helpdesk Support af AV, IT og telefoni Digital brugeradministration Generel applikationssupport Indkøb af udstyr (AV, IT og telefoni) Nu IT Organisationstilpasning jf. økonomiske rammer Feb. 15 Alle Gennemgang af ydelser og forventningsafstemning mellem institutter og IT Feb. 15 IT At blive et stærkere bindeled mellem IT-projekter og de faglige miljøer Feb. 15 Alle Skabe overblik over kommende udgifter til IT/AV, så budgettering på området kommer så tæt på den virkelige situation som muligt Løbende dialog om leverancer og forventningsafstemning Tilstedeværelse i fagmiljøerne, når det er praktisk muligt Feb. 15 IT Systematisk opsamling på tilfredshed med IT-support Medio 15 IT Inddragelse af brugergrupper ifm. nye IT-projekter Primo 15 IT Fortsat fokus på forventningsafstemning og kvalitet i løsningerne Nu Alle 6

7 Funktionsområde: Bygningsservice Løbende dialog med fak. omkring udvikling, planlægning og disponering af fakultetets bygningsmasse. Koordinering af fakultetets interesser i samarbejde med Fællesadm., øvrige fakulteter/institutter Periodiske møder med Institut-/Centersekretariater opfølgning på planer, projekter og aktiviteter Projektmøder efter behov (afhænger af projektet) Husudvalgsmøder (pt. fungerende på Kasernen/IÆK, Nobel/IKS+IÆK+BCOM) Periodisk Campusmøde mellem IUP og BYG for Emdrup etableres Q BYG Aflevering af opgaver til Bygningsservice i Emdrup (Nilex løsningen) skal sikres højere brugbarhed for brugere og Bygningsservice i samarbejde med IT Q BYG Husudvalgsmøde bør overvejes for Trøjborg/ Katrinebjerg med IUP/IÆK/-CUDiM Q BYG Fortsætte dialog om udvikling af studieområder, vedligehold og prioritering 2015 BYG Udvikling og udførelse af Arts byggeprojekter, Campusudvikling, flytninger, etc. Sikre brugerne at bygningerne er funktionsdygtige og klar til brug, sikre lovpligtige eftersyn, planlægge og gennemføre løbende vedligehold/projekter efter aftale Gennemføre rengøring og aftalte ekstraopgaver jf. standard (revideret forår 2014) Sikre rammerne for afvikling af fredagsbarer for Arts studerende Kommunikation af rengøringsplan for kontorer og opgøre konsekvens af ekstra ønsker i Nobel hhv. i Emdrup samt ændring af affaldshåndtering Konferencestøtte/arrangementer skal overvejes håndtering af opgaver uden for arbejdstid, hvem udfører planlægning/dækker ekstra omkostninger? Særlig problemstilling omkring Folkeuniversitetets belastning af driften i Emdrup samarbejde med og Bygninger Q BYG Q BYG 2015 BYG Lokalebrug aften/weekends procedure for aftaler i samspil med Inst.sekre. Q BYG Gennemfører projekter i samarbejde med Institut/Center-sekretariater og relevante medarbejdere Opsamler behov og ønsker til vedligehold og udvikling til senere prioritering Masterplan for Arts bygningsmasse i samarbejde med fakultetsledelsen 2015 BYG Fleråring vedligeholdelsesplan for fakultets bygninger 2015 BYG 7

8 4. Samarbejde/ramme for dialog Kontaktbibliotekarer til forskningsprogrammer Hvilende biblioteksudvalg Funktionsområde: AU Library At nedsætte brugerpaneler Q3 AU Library At kontaktbibliotekarer til afdelinger udnævnes og de besøger afdelingsmøder Q1-Q4 AU Library At der afholdes årlige eller halvårlige møder med Fakultet og Institutter omkring bibliotekernes service og ydelser 5. Ydelser og aftaler Q1/Q3 AU Library Sikrer informationsleverance til forskere og studerende Understøtter attraktive studiemiljøer og faciliteter til studerende Understøtter udviklingen af de studerendes studiekompetencer ved at fremme en kritisk bevidsthed om fremfinding og brug af kilder i akademisk arbejde (herunder undervisning i informationskompetence og referencehåndtering) Validerer PURE indberetninger og leverer bibliometri-analyser til ledelser At informationskompetence indgår i kompetencemålene i flere studieordninger Q4 AUL/Afd. At bibliotekets undervisning i højere grad integreres i den skemalagte undervisning og indgår i optælling af den samlede undervisning At samle op på fag, hvor der ikke er lavet konkrete aftaler om informationskompetenceundervisning i samarbejde med studieansvarlige At indretningen af AU Library, Nobelparken forbedres med afsæt i de studerendes og fagenes behov. Q4 Q2 Q3 AUL/Instit ut AU Library AU Library At deltage i pilotprojekt omkring Open Access for AR (beslutning fra dekanatet). Q1-Q4 AU Library At tilbyde forskere service omkring bibliometri, publicering, ophavsret mm. Q1-Q4 AU Library At tilbyde forskere relevante oplæg og kurser løbende i de faglige miljøer Q1 AU Library 6. Kultur, kvalitet og værdier At kontaktbibliotekarerne inviteres til relevante møder på afdelingerne med henblik på at styrke relationer og øge kendskab mellem bibliotek og afdelinger Q2 Afdelinger At øge fokus på brugertilfredshed bl.a. gennem brugerundersøgelser Q4 AU Library 8

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere