Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal Kommune. Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus. 1. Baggrund og formål"

Transkript

1 Egedal Kommune Følsomhedsberegninger vedrørende finansiering af nyt rådhus 1. Baggrund og formål Nærværende notat gengiver resultaterne af de følsomhedsberegninger, der er gennemført som led i beskrivelsen af, hvordan opførelsen af et nyt rådhus påvirker økonomien i Egedal Kommune. Følsomhedsberegningerne er gennemført med udgangspunkt i de samme forudsætninger, der er anvendt i det tidligere udarbejdede notat af 14. september Følsomhedsberegningerne har til formål at vise, hvordan en ændring af centrale projektforudsætninger vil påvirke projektøkonomien, samt hvilke afledte konsekvenser ændringerne vil medføre i relation til Egedal Kommunes fremtidige indbetalinger til SOLTdepotet. I følsomhedsberegningerne i nærværende notat fokuseres der udelukkende på den model, hvor finansieringen af det nye rådhus foretages via SOLTdepotet. Følsomhedsberegningerne gengiver ændringer i følgende projektforudsætninger: Ændrede forudsætninger vedrørende anlægsomkostninger Ændrede forudsætninger vedrørende salgspris på eksisterende rådhuse Ændrede forudsætninger vedrørende renoveringsomkostninger Ændrede forudsætninger vedrørende rentespænd Ændrede forudsætninger vedrørende effektiviseringsgevinster (personaleomkostninger). Der er i beregningerne ikke taget højde for en eventuel positiv værdi af en alternativ udnyttelse af de eksisterende rådhusfaciliteter. Det skal ligeledes bemærkes, at nærværende notat udelukkende vedrører de forventede økonomiske konsekvenser for Egedal Kommune og således ikke beskriver eventuelle øvrige konsekvenser af et nyt rådhus, herunder konsekvenser for det daglige samarbejde, rådhuskultur, medarbejdertrivsel etc. 2. Følsomhedsberegninger Kommunaløkonomisk påvirkning (før finansiering) Følsomhedsberegningerne gengives nedenfor i forhold til, hvordan de enkelte ændringer påvirker den kommunale økonomi over projektets levetid (totaløkonomisk vurdering). Følsomhedsberegningerne (i de enkelte figurer) viser den akkumulerede økonomiske påvirkning sammenlignet med en videreførelse af de eksisterende faciliteter over hele projektets levetid, før der er taget højde for selve finansieringen. Følsomhedsanalysen på PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVRnr

2 kommunaløkonomien er som i notatet af 14. september 2011 beregnet ud fra en marginalbetragtning i forhold til at renovere de eksisterende rådhuse. 2.1 Følsomhedsberegninger Ændrede forudsætninger vedrørende anlægsomkostninger Såfremt et fremtidigt rådhus bliver dyrere eller billigere end de nuværende beregninger, har det betydning for den samlede projektøkonomi, herunder projektets rentabilitet. Samlede anlægsomkostninger på DKKm 180 Samlede anlægsomkostninger på DKKm 210 (base case) Samlede anlægsomkostninger på DKKm 240 Samlede anlægsomkostninger på DKKm 280. Som det fremgår af nedenstående graf vil en ændring i de forventede anlægsomkostninger medføre, at tilbagebetalingstiden forskydes/mindskes alt afhængigt, om anlægsomkostningerne bliver højere/lavere end først antaget. Figur 1: Følsomhedsberegning: Ændrede forudsætninger vedrørende anlægsomkostninger (50.000) () ( ) () kommunaløkonomisk gevinst DKKm 180 DKKm 210 DKKm 240 DKKm 280 Figur 1 viser, at projektøkonomien påvirkes af en ændring i forudsætningen om de forventede anlægsomkostninger, men projektet er fortsat rentabelt med undtagelse af et enkelt tilfælde. Ved alle følsomhedsberegningerne opnås der således en positiv akkumuleret likviditetspåvirkning for Egedal Kommune set over hele projektets levetid. Dette skyldes, at de økonomiske fordele forbundet med en realisering af projektet mere end 2 af september 2011

3 opvejer eventuelle øgede anlægsomkostninger. Såfremt der tages højde for den tidsmæssige placering af betalingerne (ved beregning af nutidsværdien af de fremtidige betalinger), vil en anlægsomkostning på DKKm 280 dog medføre, at investeringen ikke længere vil være rentabel set over en periode på 25 år. 2.2 Følsomhedsberegninger Ændrede forudsætninger vedrørende salgspris på eksisterende rådhuse Salgsprisen på de eksisterende rådhuse påvirker investeringsbehovet. En mindre salgspris vil således medføre et øget investeringsbehov i starten af projektperioden, idet en mindre del af anlægsomkostningerne kan finansieres gennem salg af de eksisterende rådhuse. Salgspris på eksisterende rådhuse: DKKm 0 Salgspris på eksisterende rådhuse: DKKm 15 Salgspris på eksisterende rådhuse: DKKm 30 (base case) Salgspris på eksisterende rådhuse: DKKm 60 Salgspris på eksisterende rådhuse DKKm 68. Nedenstående figur viser nogenlunde de samme resultater som ved en ændring af anlægsomkostningerne. En ændring i salgsprisen på de eksisterende rådhuse vil således medføre, at tilbagebetalingstiden forskydes/mindskes alt afhængigt af, om salgspriser bliver højere/lavere end først antaget. 3 af september 2011

4 Figur 2: Følsomhedsberegning Ændrede forudsætninger vedrørende salgspris på eksisterende rådhuse (50.000) () ( ) () kommunaløkonomisk gevinst DKKm 0 DKKm 15 DKKm 30 DKKm 60 DKKm 68 Figur 2 viser, at en ændret salgspris initialt påvirker projektøkonomien i år 2014, hvor rådhuse forventes solgt. En eventuel ændring af den forventede salgspris opvejes dog i alle følsomhedsberegningerne af de forventede fremadrettede økonomiske fordele for Egedal Kommune ved en realisering af projektet. 2.3 Følsomhedsberegninger Ændrede forudsætninger vedrørende renoveringsomkostninger En ændring af renoveringsomkostningerne vil alt andet lige påvirke vurderingen af, hvorvidt opførelsen af et nyt rådhus er en fornuftig investering. Renoveringsomkostningerne påvirker således den kommunale likviditet, såfremt de eksisterende faciliteter fortsat skal benyttes. En stigning i de forventede renoveringsomkostninger vil således være med til at forbedre projektøkonomien ved en opførelse af et nyt rådhus, idet denne bestemmes i forhold til omkostningerne ved fortsættelse af de eksisterende faciliteter (marginalbetragtning). Samlede renoveringsomkostninger på DKKm 60 Samlede renoveringsomkostninger på DKKm 80 Samlede renoveringsomkostninger på DKKm 82,5 Samlede renoveringsomkostninger på DKKm af september 2011

5 Figur 3 viser ændringerne i den forventede projektøkonomi ved ændrede forudsætninger i forhold til renoveringsomkostninger. Figur 3: Følsomhedsberegning Ændrede forudsætninger vedrørende renoveringsomkostninger (50.000) () ( ) () kommunaløkonomisk geinvst DKKm 60 DKKm 80 DKKm 82,5 DKKm 100 Som det fremgår af figur 3, vil ændrede forudsætninger i forhold til renoveringsomkostninger på de eksisterende rådhuse kun i begrænset omfang påvirke den samlede projektøkonomi. 2.4 Følsomhedsberegninger Ændrede forudsætninger vedrørende rentespænd Rentespændet mellem det forventede afkast på indestående i SOLTdepotet og leasingrenten (CIBOR 3 mdr.+ 0,2 %0,3 %) påvirker valg af optimal finansieringsstruktur, herunder om projektet bør finansieres gennem Kommunekredit eller SOLT. Størrelsen på rentespændet påvirker dog ikke, hvorvidt projektet er rentabelt eller ej, idet dette bestemmes uafhængigt af selve finansieringen. Rentespænd på 0,67 % Rentespænd på 1,34 % (base case) Rentespænd på 2,68 %. I beregningerne er det forudsat, at leasingrenten er konstant på 2,66%, hvorfor ændringer i rentespændet udelukkende antages at påvirke afkastet på SOLTdepotet. I figur 4 5 af september 2011

6 sammenfattes den forventede projektøkonomi, såfremt rentespændet ændrer sig. Som det fremgår, er projektøkonomien identisk i alle tre scenarier. Figur 4: Følsomhedsberegning Ændrede forudsætninger vedrørende rentespænd (50.000) () ( ) kommunaløkonomisk gevinst Rentespænd 0,67% Rentespænd 1,34% Rentespænd 2,68% Såfremt der tages udgangspunkt i den kommunaløkonomiske påvirkning efter finansiering, vil rentespændet dog have en betydelig effekt. I det følgende afsnit gengives de likviditetsmæssige konsekvenser for Egedal Kommune, såfremt forudsætningerne vedrørende størrelsen af rentespændet ændrer sig. 2.5 Følsomhedsberegninger Ændrede forudsætninger vedrørende effektiviseringsgevinster (personaleomkostninger) Såfremt de givne forudsætninger vedrørende effektiviseringsgevinster ændres, således at de forventede besparelser i personaleomkostninger bliver mindre eller større end først forudsat, har dette stor betydning for den forventede projektøkonomi. Dette skyldes især, at effektiviseringsgevinsterne påvirker projektøkonomien over hele projektets levetid og beregnes med udgangspunkt i nogle forholdsvis høje driftsomkostninger. Effektiviseringsgevinst på 0 % Effektiviseringsgevinst på 0,5 % pr. år de første fem år derefter forsat 2,5 % Effektiviseringsgevinst på 1 % pr. år de første fem år derefter fortsat 5 % (base case) 6 af september 2011

7 Effektiviseringsgevinst på 2 % pr. år de første fem år derefter fortsat 10 %. Figur 5 viser, at påvirkningen af projektøkonomien ændrer sig, såfremt der ændres i forudsætningerne vedrørende opnåelse af effektiviseringsgevinster i form af sparede personaleomkostninger. Figur 5: Følsomhedsberegning Ændrede forudsætninger vedrørende effektiviseringsgevinster () () kommunaløkonomisk gevinst Effektivisering 0% Effektivisering 0,5% Effektivisering 1% Effektivisering 2% Som det kan ses af figuren, vil en ændring af forudsætningerne vedrørende de fremtidige effektiviseringsgevinster have stor betydning for den samlede projektøkonomi. Såfremt der ikke realiseres nogle effektiviseringsgevinster som følge af en sammenlægning af rådhusfunktionerne eller der kun realiseres en effektivitetsgevinst på 0,5 % pr. år de første fem år, vil en opførelse af et nyt rådhus ikke være nogen god investering set ud fra et økonomisk perspektiv. Såfremt effektiviseringsgevinsterne bliver højere end ventet, vil det derimod ud fra et økonomisk perspektiv være en meget fornuftig beslutning at realisere et nyt rådhus. Selvom effektiviseringsgevinsterne har stor betydning, er det formentlig sammen med udviklingen i renteniveauet en af de budgetmæssige forudsætninger, som det er sværest at bestemme. Nedenfor beskrives mere udførligt, hvordan en ændring i forudsætningerne omkring effektiviseringsgevinsterne påvirker det løbende driftsbudget. 3. Følsomhedsberegninger Påvirkning af indbetalinger til SOLT Den forventede fremtidige indbetaling til SOLTdepotet ved finansiering af et nyt rådhus over SOLTdepotet bliver påvirket af ændringer i forudsætningerne anført nedenfor: Salgspris for eksisterende rådhuse Anlægsomkostninger for nyt rådhus 7 af september 2011

8 Rentespænd. Derudover påvirkes de samlede driftsomkostninger af evt. ændrede forudsætninger vedr. effektiviseringsgevinster. I følsomhedsberegningerne ses bort fra den alternative finansieringsmulighed via Kommunekredit. Følsomhedsberegningerne er foretaget med udgangspunkt i ændrede forudsætninger, som anført tidligere. Figur 6 nedenfor viser, hvordan disse ændringer i forudsætninger vil påvirke den ekstra årlige indbetaling til SOLTdepotet i perioden til 2018 samt størrelsen af den samlede årlige betaling (driftsomkostninger plus indbetalinger til SOLTdepotet relateret til finansieringen af et nyt rådhus). Figur 6: Følsomhedsberegning for ekstra indbetaling til SOLTdepotet og samlet betaling inklusiv driftsomkostninger Følsomhedstabel for ekstra årlig SOLT indbetaling samt samlet betaling inklusiv driftsomkostning Ændring i ekstra SOLT betaling Sam let betaling for drift og finansiering Ændring i ekstra SOLT betaling Sam let betaling for drift og finansiering 2016 Ændring i ekstra SOLT betaling Sam let betaling for drift og finansiering Ændring i ekstra SOLT betaling Sam let betaling for drift og finansiering 2018 Salgspris eksisterende rådhuse, DKKm (base case) (2.292) (2.337 ) (2.384) (2.432) (2.903) (2.961) (3.020) (3.080) Anlægsomkostninger nyt rådhus, DKKm 180 (2.383) (2.431) (2.480) (2.529) (base case) Rentespænd, %point 0, (1.145) (1.168) (1.191) ,34 (base case) ,68 (7.163) Effektivisering, % 0,0% ,5% ,0% (base case) ,0% Som det kan ses af figuren, vil en ændring af forudsætningerne vedrørende de fremtidige effektiviseringsgevinster have forholdsvis stor betydning for driftsøkonomien. Hvis Egedal Kommune realiserer effektiviseringer på 1 % (som anført ovenfor), vil den samlede betaling (driftsomkostninger plus indbetalinger til SOLT relateret til finansieringen af et nyt rådhus) i 2018, når effektiviseringerne er fuldt indfaset, være ca. DKKm 187. Er Egedal Kommune derimod ikke i stand til at realisere nogen effektiviseringsgevinst, vil den samlede betaling i 2018 være ca. DKKm 9 højere, svarende til en samlet betaling på ca. DKKm 196. Er Egedal Kommune på den anden side i stand til at realisere en effektivisering på 2 %, vil besparelsen i 2018 være på ca. DKKm 9,5, svarende til en samlet betaling på ca. DKKm 177,5. En ændring i rentespændet ændrer indbetalinger og afkast på SOLTdepotet i både det tilfælde, hvor der vælges at finansiere via Kommunekredit, og i det tilfælde hvor man vælger at finansiere via SOLTdepotet. Derfor er det ikke direkte sammenligneligt at vurdere en ændring i forudsætningen ud fra et enkelt år, og det er derfor nødvendigt at sammenligne over en årrække. En ændring i forudsætningen omkring rentespændet har mindre betydning end en ændring i de andre forudsætninger. Realiseres et rentespænd 8 af september 2011

9 på 0,67 % (depotafkast på 3,33 %), vil det med undtagelse af 1 medføre en lavere indbetaling til SOLTdepotet på ca. DKKm 1. Hvis man i stedet realiserer et rentespænd på 2,68 % (depotafkast på 5,34 %), vil den ekstra indbetaling til SOLTdepotet med undtagelse af øges med ca. DKK 2,5. 2 Vi gør opmærksom på, at hvis anlægsomkostningen for det nye rådhus ender på DKKm 280, vil det betyde, at depotforpligtelsen i anlægsåret () bliver overskredet med ca. DKKm 23. Det vil således ikke være muligt at trække hele anlægssummen fra SOLTdepotet, medmindre man indbetaler ekstra til depotet i dette år. Det er kun i anlægsåret, at deponeringsforpligtelsen vil være overskredet, og som følge af, at den ekstra indbetaling først igangsættes i, vil det ikke gøre nogen forskel at hæve den årlige indbetaling på dette tidspunkt og fremefter. 4. Konkluderende bemærkninger I dette notat er der opstillet en række følsomhedsberegninger på forskellige variable. Disse variable har hver især en forskellig indflydelse på projektøkonomien, hvor nogle er af mindre betydning, har andre kritisk indflydelse på projektøkonomien. Salgsprisen for de eksisterende rådhuse og ændrede forudsætninger vedrørende anlægsomkostninger har omtrent samme nettoeffekt på totaløkonomien. Selvom man skulle være nødsaget til at bortgive de eksisterende rådhuse uden at modtage provenu (svarende til et mistet provenu på DKKm 30), vil totaløkonomien fortsat være positiv. Stiger anlægssummen til DKKm 280, vil der ikke længere være en totaløkonomisk fordel ved at etablere et nyt rådhus. Derudover vil der ved en anlægsomkostning på DKKm 280 skulle indbetales ekstra på SOLTdepotet i anlægsåret, da deponeringsforpligtelsen vil blive overskredet. Effektiviseringsgevinsten er den mest kritiske forudsætning for det samlede projekt. Hvis man ikke er i stand til at realisere nogen effektiviseringer, vil der ikke være nogen totaløkonomisk gevinst ved at etablere et nyt rådhus. Er Egedal Kommune derimod i stand til at realisere 1 % eller 2 % i effektiviseringsgevinster, vil der være en totaløkonomisk gevinst ved at bygge nyt rådhus og samle de eksisterende i den nye bygning. Nærværende notat tager derudover som nævnt indledningsvis ikke højde for eventuelle organisationsmæssige effekter af en sammenlægning af de eksisterende rådhuse. Der tages heller ikke højde for eventuelle positive økonomiske gevinster ved udnyttelse af eksisterende bygninger ud over dem, der som anført sælges. 1 Årsagen til, at der er modsatrettet fortegn for betalingen for i forhold til 2016 og frem er, at den ekstra indbetaling til SOLTdepotet, som følge af det nye rådhus, er fastlagt i forhold til den nuværende betaling. Når den nuværende betaling forventes at blive nedsat fra 2016 og frem øges betalingen i relation til det nye rådhus tilsvarende. Dette giver en påvirkning i, der har modsat fortegn. 2 Der skal dog gøres opmærksom på, at ovenstående effekter kun er den marginale effekt på det ekstra indskud til SOLTdepotet ved finansiering af det nye rådhus over SOLTdepotet. Den ændrede forudsætning vedrørende rentespænd vil ligeledes påvirke størrelsen af Egedal Kommunes nødvendige indbetaling for at honorere de nuværende SOLTforpligtelser. Der er således to modsatrettede effekter af en ændring i rentespændet. Ved et mindre rentespænd vil effekterne være følgende: 1) mindre afkast på SOLTdepotet der medfører, at Egedal Kommune vil skulle indbetale relativt mere for at sikre, at der i 2030 er tilstrækkelige midler på SOLTdepotet, og 2) lavere implicit finansieringsomkostning og dermed indbetalinger fra Egedal Kommune ved finansiering af nyt rådhus over SOLTdepotet. Hvis rentespændet derimod øges, vil det i stedet have modsatrettede effekter. 9 af september 2011

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus

Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Baggrund og formål Efter kommunesammenlægningen er administrationen i Egedal Kommune fordelt på en række forskellige lokationer. De eksisterende rådhuse har

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling

Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Baggrund og formål Holstebro Kommune ønsker at centralisere sine skoledistrikter i Holstebro by således at de eksisterende

Læs mere

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser

Notat. Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin projektet. Forudsætninger og antagelser Deloitte Financial Advisory Services A/S CVR-nr. 25 84 91 4 Weidekampsgade 6 Postboks 16 9 København C Notat Telefon 36 1 2 3 Telefax 36 1 2 4 www.deloitte.dk Foreløbige finansielle beregninger for Skálafjarðartunnilin

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt

Notat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model Juni 2014 Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme Vejledning til business case-model Introduktion til modellen Formålet med beregningsværktøjet er at synliggøre incitament for energioptimering i

Læs mere

MODEL TIL BRUG VED VURDERING

MODEL TIL BRUG VED VURDERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VURDERING AF NYBYG VS. RENOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger

Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Vejdirektoratet Side 1 Bilag 9C: Samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: Resultatet af følsomhedsberegning på evalueringen og analysens resultater Besparelse

Læs mere

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer)

Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) 1 Analyse af fysisk sammenlægningspotentiale. (strukturbetingede investeringer) Analyserapport nr. 2. April 2009 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Formål 3 Resultater spørgeskema 1 4 Resultater spørgeskema

Læs mere

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen

Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer. Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 200 nye lavenergivinduer i boligforeningen Beslutningsdokument: Udskiftning af vinduer Beslutningsgrundlag vedrørende investering i 2 nye lavenergivinduer i boligforeningen BF. Version 1. 5/6/214 Indholdsfortegnelse Baggrund for renoveringen...

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse

TOTALØKONOMI. Marts 2015 Totaløkonomi - Arkitekternes Efteruddannelse 1 TOTALØKONOMI INDHOLD 2 Den totaløkonomiske tankegang Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Definitioner og beregninger Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Totaløkonomiske værktøjer

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget

A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget A. Økonomisk vurdering af solfangeranlægget I dette afsnit undersøges det hvilken økonomisk gevinst, der på længere sigt kan opnås ved at investere i det dimensionerede solfangeranlæg. Dette indebærer

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november 2013 1 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske

Læs mere

ET PARADIGMESKIFT I ENERGIRENOVERINGER. Temamøde, Hobro, 5. maj 2015 Jan Damkjær

ET PARADIGMESKIFT I ENERGIRENOVERINGER. Temamøde, Hobro, 5. maj 2015 Jan Damkjær ET PARADIGMESKIFT I ENERGIRENOVERINGER Temamøde, Hobro, 5. maj 2015 Jan Damkjær Kan man se på et energispareprojekt som en investering med et afkast?... i stedet for simpel tilbagebetalingstid på en omkostning

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Hjemmeopgave #3. Foråret 2010. Af Johan Lasthein, Louise Wandahl, Kirstine Vester og Andreas Rabe Afleveres uge 17

Erhvervsøkonomi. Hjemmeopgave #3. Foråret 2010. Af Johan Lasthein, Louise Wandahl, Kirstine Vester og Andreas Rabe Afleveres uge 17 Erhvervsøkonomi Hjemmeopgave #3 Foråret 2010 Af Johan Lasthein, Louise Wandahl, Kirstine Vester og Andreas Rabe Afleveres uge 17 Opgave 1 Vi laver en foreløbig statusopgørelse for Kratholmen 8-12 pr. 1/3

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 8. november 2017 Udarbejdet 9. november 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde Frederiksberg Kommunes aktuelle eksponering

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD. 1 Overordnet overblik Beregning af den økonomiske følsomhed 4. 2 Helhedsplanens forudsætninger 5

RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD. 1 Overordnet overblik Beregning af den økonomiske følsomhed 4. 2 Helhedsplanens forudsætninger 5 RINGSTED KOMMUNE RESULTAT AF ØKONOMIBEREGNINGER INDHOLD 1 Overordnet overblik 2 1.1 Beregning af den økonomiske følsomhed 4 2 Helhedsplanens forudsætninger 5 3 Uddybning af cashflow beregninger 6 3.1 Opgørelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 22. august 2017 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 23. august 2017 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Energioptimering og CO 2 -reduktion i Allerød Kommune

Energioptimering og CO 2 -reduktion i Allerød Kommune Energioptimering og CO 2 -reduktion i Allerød Kommune Byrådets vision om nær CO 2 -neutralitet i 2030 og 25 procents CO 2 -reduktion i 2015 (fra 2006) fordrer investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Læs mere

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program Energi og Økonomi Kursusgang Poul Alberg Østergaard 1 Dagens program Introduktion til økonomisk analyse med Renter Renters rente Tidsprioritering Tilbagediskontering intern rente Nutidsværdi Annuitet Tilbagebetalingstid

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Bilag 3. Økonomiske konsekvenser af MBA 2016 sammenlignet med lovgivning og gældende praksis

Bilag 3. Økonomiske konsekvenser af MBA 2016 sammenlignet med lovgivning og gældende praksis KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 3. Økonomiske konsekvenser af MBA 2016 sammenlignet med lovgivning og gældende praksis Formål og baggrund For

Læs mere

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser:

Økonomiforvaltningen har derfor revurderet satserne for HOFOR s distributionsselskaber og vil meddele HOFOR følgende fremtidige satser: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Nye garantiprovisionssatser for HOFOR Borgerrepræsentationen vedtog den 25. august 2011 (BR 2011-60665) indførslen af betaling af garantiprovision

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 3. maj 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Bettina Hedegaard Dato: 4. maj 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Vintereksamen 96/97 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen. Notat til Movias bestyrelse

Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen. Notat til Movias bestyrelse Økonomisk effekt af udvidet tidsrum for afhentning i handicapkørslen Notat til Movias bestyrelse August 2010 Indhold 1 Resumé...4 2 Baggrund, formål og metode...4 3 Beregning af økonomisk effekt for Slagelse

Læs mere

Industri Lagerhal TCO RAPPORT

Industri Lagerhal TCO RAPPORT Industri Lagerhal TCO RAPPORT jbh / 05-05-2015 Indholdsfortegnelse Total Cost of Ownership... 3 Total resultat for projekt - Graf / Projekt: Industri Lagerhal... 4 Total resultat for projekt - Tabel /

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 26. august 2016 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Ellyton Dyhr Dato: 29. august 2016 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er, at sammenholde

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007.

Nærværende redegørelse blev tiltrådt af DRs bestyrelse på møde den 13. marts 2007. Kulturministeriet 13. marts 2007 Overholdelse af public service-kontrakten samt mulige konsekvenser af DR Byen for programvirksomheden DR oplyste den 7. februar 2007, at DR nu måtte konstatere, at det

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR INVE

Kom godt i gang med DLBR INVE Kom godt i gang med DLBR INVE Dette hæfte giver en introduktion til det internetbaserede investeringsprogram DLBR INVE, som du kan finde på www.inve.dk I DLBR INVE kan du også finde hjælp ved at klikke

Læs mere

Bilag 6c - Anlægsudgifter

Bilag 6c - Anlægsudgifter Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold

Læs mere

Udtalelse. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 24. april 2014. Aarhus Kommune. Medejerskab af havvindmøller

Udtalelse. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 24. april 2014. Aarhus Kommune. Medejerskab af havvindmøller Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 24. april 2014 Medejerskab af havvindmøller Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Konklusion SF s byrådsgruppe har foreslået, at Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission.

Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission. Dato: 21. august 2017 Selskabsmeddelelse nr.: 15 Opdatering af strategi, værdier i Portinho S.A. samt planlægning af rettet emission. Resumé: Investeringsplaner i Rusland skrinlagt permanent Redegørelse

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale

Læs mere

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret:

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret: Århus, den 13. september 2004 Kære Mogens Birch Det overordnede spørgsmål, der ønskes besvaret er, hvorvidt anlæggene på Kalvebod Miljøcenter (KMC) og Prøvestenen drives i overensstemmelse med hvile i

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Konto 8 Balanceforskydninger

Konto 8 Balanceforskydninger Budgetnotat 2016-19 Konto 8 Konto 8 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 08. Kontiene omfatter bl.a. lån og balanceforskydninger.

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Til ejerne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, (Transportministeriet og Københavns Kommune)

Til ejerne af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, (Transportministeriet og Københavns Kommune) Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 780 Offentligt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

De kommunale budgetter 2017

De kommunale budgetter 2017 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter Publikationen kan

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening 2. juli 2015 PwC har efter aftale med Dansk affaldsforening, g gennemgået notatet Effektivisering Hvordan sektoren realiserer

Læs mere

Det nye rådhus/sundhedscenter

Det nye rådhus/sundhedscenter Det nye rådhus/sundhedscenter Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i

Læs mere