Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis"

Transkript

1 Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

2 HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet med at opnå optimal ressourceudnyttelse og effektivitet i den offentlige sektor. Samtidig er HR et område, hvor udbyttet af investeringerne kan være svært at få øje på, og hvor krav og forventninger ofte er mangfoldige og flersidede. Ambitioner om strategisk partnerskab mellem HR og organisationen må gang på gang se sig slået af en hverdag domineret af drift, brandslukning og mangel på organisatorisk mandat. Hvis statslige institutioner skal imødekomme kravene om på en og samme tid at skabe øget kvalitet og effektivitet i HR-ydelserne, er det afgørende, at HR-funktionerne er gearet til at udnytte det potentiale, der ligger i arbejdet med HR. Dette kan kun ske gennem øget fokus på de uudnyttede muligheder, der kendetegner HR-området. Det betyder, at HR i højere grad skal indgå som strategisk sparringpartner for ledelsen og tage en aktiv rolle i at realisere organisationens strategiske målsætninger. Det centrale spørgsmål er hvordan. Hvordan skabes høj kvalitet og effektivitet i administrative kerneprocesser indenfor HR, så de virker hver gang? Og hvordan bevæger HR sig fra en administrativ driftsenhed til også at være en udviklingsenhed, der påtager sig en central rolle i at understøtte organisationens strategiske målsætninger? Deloitte Consulting hjælper et bredt udsnit af danske og internationale organisationer med at udvikle HR-området og skabe øget værdi for investeringerne i HR. Det er vores oplevelse, at HR-området i de statslige institutioner er underbelyst, og at der er behov for et øget ledelsesmæssigt fokus på området. Et stort potentiale ligger uudnyttet hen i en tid, hvor HR-agendaen er mere central end nogensinde før. Med dette inspirationsoplæg sætter vi fokus på de mange fælles HR-funktioner, der over de seneste år er etableret i statens institutioner. Vi håber, at oplægget kan bidrage til udvikling og nytænkning i en del af den offentlige sektor, som i for ringe grad har været i fokus. Kort om Deloittes undersøgelse Deloitte Consulting gennemførte i foråret 2013 en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt HR-chefer i staten. Formålet var at afdække organiseringen af HR-området i staten og at få et indblik i de erfaringer, man har gjort sig, når det gælder etablering af fælles HR-funktioner. Spørgeskemaet blev sendt til HR-cheferne i alle departementer, på alle universiteter og professionshøjskoler samt i enkelte andre større statslige institutioner. 24 institutioner har medvirket i undersøgelsen. Deres tilkendegivelser er præsenteret anonymt. Inspirationsoplægget baserer sig på de overordnede resultater fra undersøgelsen. Forskellig organisering 22 ud af de 24 institutioner, der har medvirket i Deloittes undersøgelse, har oprettet fælles HR-funktioner indenfor de seneste 10 år. Over halvdelen er relativt nyoprettede, idet de er etableret indenfor de seneste fem år. For hovedparten af de fælles HR-funktioner gør det sig gældende, at alle underliggende institutioner er omfattet af den fælles HR-funktion. Det varierer, hvor institutionerne har valgt at placere de fælles HR-funktioner. Størstedelen af HR-funktionerne er placeret centralt, men nogle steder har man i stedet valgt at placere funktionen i en decentral institution eller delvist centralt/decentralt. Enkelte steder er strategisk HR placeret centralt, mens personaleadministration er placeret i en underliggende enhed. 2

3 Mere værdi færre ressourcer Det øgede fokus på effektivitet og styring i staten stiller nye krav til varetagelsen af HR i statslige institutioner. I de kommende år vil kravene til omkostningseffektiv varetagelse af HR blive skærpet. Samtidig vil behovet for mere synlig værdi- og resultatskabelse præge HR-området på tværs af statens institutioner. Mange institutioner har taget de første skridt i retning af at imødekomme disse krav. Gennem de seneste år har en lang række ministerier og større statslige institutioner etableret fælles HR-funktioner eller såkaldte koncern- HR-funktioner indenfor deres områder. Målet har været at styrke kvaliteten og fremme effektiviteten samt at opnå en højere grad af standardisering af HR s ydelser. Uindfriet potentiale Deloittes undersøgelse blandt HR-chefer i staten viser, at potentialet ved de fælles HR-funktioner endnu ikke er fuldt indfriet. Der er fortsat basis for at arbejde med udvikling og optimering af HR-området. Kun halvdelen af institutionerne oplever, at oprettelsen af fælles HR-funktioner har ført til de ønskede effekter. Der anvendes for meget tid på personaleadministration, hvilket resulterer i nedprioritering af mere strategiske, udviklingsorienterede HR-ydelser. HR er ikke lykkedes med at indtage den ønskede rolle som strategisk forretningspartner, og der er uklarhed om HR s rolle. Endvidere præges en række centrale HR-processer af mangel på systemunderstøttelse indenfor blandt andet performancemanagement, kompetence- og talentudvikling samt personaleadministrative processer. Der er behov for at frigive tid og ressourcer til at optimere arbejdsgange og udføre mere udviklingsorienteret HR, men medarbejdernes tid sluges af administrative opgaver. HR kan nemt komme til at lave ting, som organisationen ikke kan bruge til noget. Derfor skal HR være tæt på ledelsen, og vi som ledelse skal stå på mål for det, der laves. Ellers får vi ikke skabt nok værdi. Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet Den primære motivation for at etablere fælles HR-funktioner (andel af institutioner, der har angivet en given årsag). 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 73 % 64 % 59 % 32 % 23 % 18 % 14 % Forbedring af kvaliteten i HR-opgaverne Reduktion af omkostninger Standardisering af processer på tværs af organisationen Samling af ekspertkompetencer Gøre HR-organisationen mere forretningsorienteret Sikring af overholdelse af regler (compliance) Løft af kompetenceniveau og læringsmuligheder Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis 3

4 Det kan give god mening at samle HR-opgaverne i en koncernfunktion, men hvis koncernfunktionen for alvor skal fungere, skal man også være tro mod den hele vejen rundt. Det kræver et opgør med skyggefunktioner og knopskydninger i organisationen. Og det kræver en ledelse, som bakker op om konstruktionen i både ord og handling. Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet 4

5 De primære udfordringer på HR-området (andel af institutioner, der har angivet en given udfordring). Hvad oplever du som de største udfordringer for HR i din institution? Procent At personaleadministrative opgaver fylder for meget 63 % At forventningerne til HR s arbejde ikke er klare 47 % At der bruges meget tid på at slukke ildebrande 42 % At der mangler systemer til at understøtte HR-processerne 42 % At HR ikke bruges som strategisk forretningspartner 37 % At der er for lidt tid til at arbejde med HR-udvikling 37 % At HR-partnerne ikke bruges rigtigt 11 % Begrænset kvalitetsmåling af HR s arbejde Der mangler ofte fastsættelse af målsætninger og kvalitetsmålinger af arbejdet i de fælles HR-funktioner. Kun cirka en tredjedel af institutionerne har klare service level agreements eller andre servicemål for HR s ydelser til organisationen, og kun cirka halvdelen gennemfører med faste intervaller brugertilfredshedsmålinger. Under en fjerdedel af institutionerne opgør sagsbehandlingstider. En af nøglerne til en effektiv og velfungerende koncern-hr-funktion er, at opgaver og ansvar er klart definerede. Det skal være entydigt, hvor opgaverne er placeret, og det skal være gennemsigtigt for organisationen, hvad HR leverer. I Beskæftigelsesministeriet har vi gode erfaringer med præcise funktions- og procesbeskrivelser for HR s ydelser. De giver ledere og medarbejdere et klart billede af, hvad man kan forvente af HR. Samtidig er det også med til at synliggøre, hvad HR-ressourcerne bruges på. Bo Smith, forhenværende departementschef, Beskæftigelsesministeriet Ønske om øget centralisering Cirka en tredjedel af institutionerne med fælles HR-funktioner overvejer at ændre på den nuværende organisering indenfor HR-området. Overvejelserne om ændret struktur relaterer sig primært til ønsker om øget centralisering af HR-området. Når det gælder effektivisering, ville en bedre systemunderstøttelse af HR virkelig kunne flytte noget. Her kunne man godt i højere grad tænke i systemintegration og muligheder for fælles systemer. Jørgen Honoré, universitetsdirektør, Københavns Universitet Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis 5

6 HR-partnere en vigtig, men svær rolle Lidt over halvdelen af de fælles HR-funktioner er organiseret omkring HR-partnere forstået som lokale HR-ressourcer, der er tilknyttet den enkelte enhed, og som fungerer som bindeled mellem enheden og den fælles HR-funktion. Der er en generel opfattelse af, at HR-partnerstrukturen kun i nogen grad har ført til de ønskede gevinster i forhold til opgaveudførelse og understøttelse af det lokale HR-arbejde. Samtidig er HR-partnerstrukturen præget af en række udfordringer. HR-partnerne bruges ikke i tilstrækkelig grad som strategiske forretningspartnere, og mangel på systemunderstøttelse og klarhed over opgaver vanskeliggør rollen. Alternativ til HR-partnere I de institutioner, der ikke har HR-partnere, er det forskelligt, hvilke typer medarbejdere der agerer som bindeled mellem de centrale HR-funktioner og de decentrale enheder. Det kan blandt andet være personalechefer, sekretariatsledere eller HR-konsulenter indenfor specifikke områder. Placering af HR partnere I cirka halvdelen af institutionerne er HR-partnerne fysisk placeret i den centrale HR-funktion. I øvrige tilfælde er HR-partnerne placeret i de decentrale enheder eller delvist centralt/decentralt. De primære udfordringer ved HR-partnerstrukturer (andel af institutioner der har angivet en given udfordring) 70 % 60 % 60 % At HR-partneren ikke bruges som strategisk forretningspartner, men i stedet bruger sin tid på at slukke ildebrande. 50 % 50 % At der mangler systemer til at understøtte HR-processerne. 40 % 40 % 40 % At der mangler klarhed om opgaverne og ansvaret mellem den centrale HR-funktion og HR-partnere. 30 % 20 % 10 % 0 % 10 % 10 % At HR-partneren er loyalitetsmæssigt splittet mellem den fælles HR-funktion og den institution, han/hun er tilknyttet. At centrale HR-funktioner ikke har nok viden om forholdene og behovene i de enkelte institutioner og derfor har svært ved at understøtte HR-partnerne. At HR-partnerne mangler kompetencer. 6

7 Beskæftigelsesministeriet har organiseret koncern-hr omkring nogle HR-partnere. De er ansat i koncern-hr, men fungerer som forbindelsesofficerer mellem ledelsen i den enkelte institution og koncern-hr. Det fungerer rigtig godt. En af grundene er, at vi har sat erfarne medarbejdere ind på posterne som HR-partnere. Samtidig har vi sørget for at knytte dem tæt til den enkelte institution. HR-partnerne deltager for eksempel i chefmøder og SU-møder og er med til at planlægge lønforhandlinger. Den tætte inddragelse gør, at direktørerne bruger dem som sparringpartnere. Bo Smith, forhenværende departementschef, Beskæftigelsesministeriet Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis 7

8 Værdiskabende HR en trinvis proces Værdiskabende HR en trinvis proces Etablering af fælles HR-funktioner er mere og andet end ændrede strukturer og processer. Den ændrede organisering medfører nye krav til adfærd, arbejdsrutiner og HR s mandat i organisationen. Dette kræver en kontinuerlig indsats og udvikling af processer for løbende at sikre, at udviklingen af HR sker i overensstemmelse med de overordnede målsætninger for HR. Der er ingen færdige pakkeløsninger på HR-området. Antager man som ledelse, at gennemførte strukturforandringer automatisk vil medføre de planlagte resultater, fører det højst sandsynligt til frustration og uindfriede forventninger. Deloittes erfaring fra danske og internationale organisationer viser, at omstruktureringer af HR kun fører til de ønskede resultater, hvis udviklingen af effektiv og værdiskabende HR ses som en trinvis proces, hvor processer løbende justeres og optimeres. Lokal HR Etablering af fælles HR-funktion Konsolidering og drift Videreudvikling og tilpasning af processer og strukturer Optimeret HR-funktion Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Tendenser i udvikling af fælles HR-funktioner 2013 Deloitte Der skal naturligvis være en balance mellem drift, udvikling og strategi i en HR-funktion, men hovedfokus skal være på kernedriften personaleadministrationen. Den skal bare fungere. Bo Smith, forhenværende departementschef, Beskæftigelsesministeriet Fælles HR-funktioner udspringer typisk af en periode med lokal HR-varetagelse (fase 1). I ønsket om at skabe en platform for øget effektivitet samles de lokale HR-enheder til en fælles HR-funktion (fase 2). Etablering af fælles HR-funktion er kendetegnet ved, at processer, arbejdsgange og snitflader på HR-området redefineres og effektiviseres. Efter etableringen af den fælles HR-funktion overgår den fælles HR-funktion til en driftsfase (fase 3). Hovedparten af de fælles HR-funktioner i staten befinder sig i driftsfasen. Denne fase er kendetegnet ved, at udfordringer ved den valgte organisering begynder at vise sig. Det er afgørende, at der bliver taget hånd om udfordringerne, og at der foretages en videreudvikling og tilpasning af processer og strukturer, så organisationen opnår maksimalt udbytte af den fælles HR-funktion (fase 4). I fase 5 har den fælles HR-funktion formået at indfri sit fulde potentiale som effektiv leverandør af HR-ydelser og strategisk forretningspartner, der kontinuerligt understøtter de faglige mål og skaber værdi for hele organisationen. 8

9 Nedenstående tabel viser karakteristika ved HR-organiseringen i de enkelte faser og rationalet for at gå videre til næste fase. Fase 1: Lokal HR Fase 2 og 3: Etablering af fælles HR-funktion og driftsfase Fase 4 og 5: Videreudvikling og tilpasning af processer og strukturer samt optimeret HR-funktion Karakteristika ved HR-organiseringen HR fungerer som en decentral administrativ enhed. Der foretages parallel opgavevaretagelse på tværs af enheder. HR har en række specialistroller, men der er ikke udviklet en koordineret indsats. Specialistroller varetager administrative opgaver og oplever manglende organisatorisk opbakning til strategiske HR-initiativer. HR-processer standardiseres og professionaliseres. Højere grad af specialisering og koordinering. HR-partnere eller andre nøglepersoner varetager kontakten til lokale enheder eller særlige fagområder. Der opstår imidlertid jævnligt uklarhed om snitfladerne mellem HR-partnere og central HR. Byrden af administrative opgaver resulterer fortsat i nedprioritering af strategisk HR. Resultaterne af HR s arbejde er uklare for organisationen. HR s mandat i organisationen er svagt, og HR involveres ikke i forretningskritiske beslutninger. Realisering af gevinster og fuldt strategisk udbytte af HR. Øget effektivitet i varetagelsen af administrative HR-opgaver. Øget kvalitet i udviklingsorienteret HR som følge af justering af ekspert- og HR-partnerroller. Implementering af strategiske HR-projekter og styrket HR-mandat. Rationale for forandring HR centraliseres med henblik på at skabe grundlag for administrativ effektivitet og frigivelse af ressourcer til strategisk HR. HR-opgaver samles i kompetencecentre med henblik på at mindske silofunktioner. Den fælles HR-funktion evalueres med henblik på at videreudvikle og tilpasse processer og strukturer ud fra de identificerede udfordringer. Eventuel justering af processer med henblik på yderligere gevinstrealisering og strategisk udbytte af HR. Konkurrencen om de kvikke hoveder er skarp i dag. Vi skal rekruttere internationalt, og vi skal styre personalesammensætningen strategisk, hvis vi fortsat skal være attraktive og blandt de bedste i Europa. Det handler blandt andet om at have styr på medarbejderressourcerne og kommende rekrutteringsbehov, men det handler også om at inddrage både ledere og medarbejdere meget mere aktivt i rekrutteringsprocessen. Jørgen Honoré, universitetsdirektør, Københavns Universitet Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis 9

10 Forretningsorienteret HR Deloittes arbejde med optimering og udvikling af HR-funktioner har et forretningsorienteret udgangspunkt, hvor HR s værdiskabelse i institutionen er i centrum. Succeskriteriet er, at institutionen får maksimal værdi for de ressourcer, der allokeres til HR. Dette sker, når HR bidrager aktivt til, at organisationen opnår de fastsatte målsætninger. HR skal for eksempel have indsigt i organisationens rekrutteringsbehov og understøtte, at rekrutteringen er målrettet og effektiv. Defiinere værdi Arbejdet med at levere HR-ydelser bedre, hurtigere og billigere er stadig i centrum. Men det er ikke nok. Udvikling af effektiv HR er grundlaget for, at HR kan udvide sit spillerum og indtage en aktiv rolle i at skabe effektive processer og højne performance i hele institutionen. Kvalitet og konsistens i det administrative HR-arbejde er en forudsætning for, at HR kan tilegne sig et mandat som strategisk forretningspartner i organisationen og indfri topledelsens forventninger. HR s administrative kerneleverancer skal danne et solidt grundlag for udviklingsorienteret HR-arbejde og være afsættet for HR s troværdighed i forretningen. Levere vædi Strømline HR-service For at HR kan levere maksimal værdi til institutionen, skal HR s ydelser tilrettelægges og leveres med udgangspunkt i en klar forståelse af, hvad der skaber værdi for institutionen. Traditionelt er udviklingen af HR-funktioner foretaget ud fra et mål om at effektivisere processer i HR-afdelingen med henblik på at nedbringe de udgifter, der allokeres til HR. Tilgangen til udvikling af HR har imidlertid ændret sig til en mere forretningsorienteret tilgang, hvor fokus i højere grad er på, hvordan HR kan bidrage til at gøre hele forretningen mere omkostningseffektiv. Omkostninger Traditionelt fokus HR Forretningen 10

11 Deloittes HR-leverancemodel Deloittes arbejde med optimering af HR-funktioner tager udgangspunkt i en HR-leverancemodel, hvor de ydelser, som HR-funktionen leverer til organisationen, ses i et helhedsperspektiv. HR skal være omkostningseffektiv, men først og fremmest værdiskabende for forretningen. Med udgangspunkt i HR-leverancemodellen optimeres HR-funktioner med fokus på sammenhængen mellem HR-strategien og organisationens overordnede strategi, HR-kunder, HR-roller samt værktøjer og metoder. Værktøjer og metoder 1. Forretnings- og HR-strategier HR-strategien skal udvikles i overensstemmelse med institutionens strategi. HR må forstå forretningen for at være effektiv. HR-systemer og teknologi HR-roller HR-specialister HR-portal og selvbetjening 2. HR-kunder HR s ydelser tilpasses behov hos forskellige kundesegmenter i institutionen. HR s kunder er typisk medarbejdere, ledere, ansøgere, tidligere ansatte mv. 3. HR-roller HR s roller tilrettelægges, så HR-ydelser leveres til institutionens kundesegmenter på optimal vis. Snitflader mellem central HR, forretningsspartnere og eksperter tilpasses. 4. Værktøjer og metoder Implementeringen af værktøjer og metoder til understøttelse af HR udvalgt på baggrund af, hvad der supporterer institutionen bedst. Service level agreement og kvalitetsmåling af HR Styring HR-partnere Tidligere Topledere ansatte HR-kunder 1: Forretnings og HR-strategier Ledere Ansøgere Outsourcer Medarbejdere Procedurer og regler Shared services Processer Rapportering og analyse Politikker Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis 11

12 Forslag til fem konkrete indsatser På trods af forskelle på de udfordringer, der opleves i statens HR-funktioner, er der en række fællestræk, der går igen på tværs af institutionerne. Der er et voksende behov for at optimere den personaleadministrative drift med henblik på at frigive ressourcer til strategisk og udviklingsorienteret HR. Dette kræver systemunderstøttelse, standardisering og klarhed over formål, ansvar, roller og snitflader mellem enheder. På baggrund af Deloittes erfaring med udvikling og optimering af HR-funktioner præsenteres fem indsatser, som statens institutioner bør overveje med henblik på at udvikle HR-området og skabe øget værdi af investeringerne i HR. HR-serviceeftersyn Det fremgår af Deloittes undersøgelse, at HR-cheferne efterlyser større klarhed over roller og snitflader internt i HR og mellem HR og organisationen. Samtidig gives der udtryk for, at personaleadministrative opgaver fylder for meget, hvilket resulterer i nedprioritering af udviklingsorienterede HR-ydelser. Organisationer, der står i denne situation, kan med fordel gennemføre en analyse af HR-funktionens processer og services med henblik på at optimere og effektivisere arbejdsgange. Deloitte foreslår, at der foretages et HR-serviceeftersyn i organisationen med henblik på at skabe øget værdi af HR-ressourcerne. Et HR-serviceeftersyn er en metode, der systematisk og præcist afdækker modenheden og kvaliteten af HR s services og den fremtidige vision for HR. Metoden giver et solidt ledelsesmæssigt grundlag for prioritering af indsatser og videreudvikling af HR. Den tager udgangspunkt i en række stadier for varetagelsen af HR indenfor de fire kerneelementer i Deloittes leverancemodel: HR-strategi, HR-kunder, HR-roller samt værktøjer og metoder. 12

13 HR-strategi Opfattelsen af HR HRorganisationsstruktur HRomkostninger 360 serviceeftersyn HR-leverancemodel HR-processer Strategi for udvikling af HR-funktionen Deloittes undersøgelse blandt HR-chefer i staten peger på, at forventningerne til HR ofte opleves som uklare, og at HR finder det vanskeligt at agere som strategisk forretningspartner. Ledere og medarbejdere i organisationen har ofte begrænset kendskab til de strategiske overvejelser og projekter, der foregår i HR-funktionen. Det medfører frustration for alle parter. HR-funktionen oplever manglende opbakning udenfor egne rækker, mens organisationen ikke for alvor kan se resultater af investeringerne i HR. Det anbefales, at statens organisationer i højere grad forankrer HR-arbejdet i organisationens strategiske målsætninger, så der skabes klarhed over krav og forventninger til HR. Herved vil organisationen få større værdi for HR s arbejde, og HR vil lettere kunne dokumentere målopnåelse og indsatser og derved styrke sit mandat i organisationen. En strategi for udvikling af HR-funktionen kan gennemføres ud fra følgende trinvise proces: Kortlægning af, hvilke indsatser på HR-området der er afgørende for at kunne opnå de ønskede resultater på organisationens strategiske fokusområder. Analyse af, hvilken rolle HR-funktionen har og kan indtage i forhold til de identificerede indsatser på HR-området. Udvikling af strategi og handlingsplan for HR med udgangspunkt i organisationens strategiske mål og prioriteringer, HR s organisering og ressourcer, HR s mandat i organisationen samt kvaliteten af HR s ydelser. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis 13

14 Performancemanagement Interview med HR-chefer og HR-medarbejdere i staten viser, at mange institutioner er optaget af performancemanagement, men er usikre på, hvordan arbejdet gribes an i praksis, og hvordan performancemanagement understøttes og implementeres mest effektivt. For mange offentlige organisationer kan det forekomme vanskeligt at sætte målbare mål for opgaveløsningen, da organisationerne er del af et politisk system og de krav og forventninger, der udspringer herfra. Samtidig kan mange af opgaverne synes vanskelige at kvantificere og sætte kvalitetsstandarder for. Deloittes erfaring er imidlertid, at det for langt de fleste organisationer er muligt at opstille meningsfulde mål for opgaveløsningen, og at det hvis det gøres rigtigt højner performance og skaber øget transparens og motivation i organisationen. Det kræver, at man arbejder systematisk med opstilling af mål og integrerer målene i arbejdsgange og procedurer. Deloitte anbefaler, at arbejdet med performancemanagement tager udgangspunkt i organisationens strategiske mål og prioriteringer og en nedbrydning af disse i konkrete målsætninger og incitamenter for de enkelte medarbejdergrupper. Det er samtidig afgørende, at institutionen anvender den rette systemunderstøttelse til at skabe effektive og smidige performancemanagementprocesser, hvor den enkelte medarbejder tydeligt kan se sammenhængen mellem egen performance, belønning og organisationens målsætninger. Udvikling og konsolidering af HR-partnermodellen Deloittes undersøgelse blandt HR-chefer i staten peger på, at der er en række udfordringer i relation til HR-partnermodellen. En værdiskabende og effektiv HR-partnerstruktur er afgørende for organisationens oplevelse af HR s ydelser. Hvis der er uklarhed i snitflader og ansvarsfordeling mellem HR-partnerne og HR-funktionen eller HR-partnerne og linjeledelsen, vil det svække HR s mandat i organisationen og sænke kvaliteten af HR s ydelser. Er den fælles HR-funktion bygget op om HR-partnere, anbefaler Deloitte, at HR-partnerstrukturen kortlægges med henblik på at skabe en smidig praksis gennem justerede processer, snitflader og kompetencer. HR-partnernes rolle afdækkes ud fra deres funktion som HR-eksperter, konsulenter og forretningseksperter. 14

15 Opskrift på en succesfuld HR-partner Ledelse af forandring Styr på basisydelser Målling af HR-services Support fra HRspecialist Lederskab Betroet rådgiver Indflydelse Facilitering og coaching Mægling Styring af omkostninger og værdiskabelse Relationer til medarbejdere Organisatorisk synlighed Konkrete projektleverancer Overensstemmelse mellem forretnings- og HR-strategier Kundefokus Effektiv løsning af HR-opgaver Varetagelse af konsulentrolle Forretningsforståelse HR-kompetencer Leverer målbare HR-ydelser professionelt og til tiden. Er fagligt bredt funderet indenfor HR og trækker på en række HR-specialister for mere dybtgående ekspertise. Konsulentkompetencer Løser komplekse organisatoriske udfordringer. HR s mandat i organisationen sikres gennem indflydelse på centrale processer og beslutninger. Forretningskompetencer Anvender indgående forståelse for forretningen til at levere HR-løsninger og HR-services, der understøtter organisationens mål og strategier. Forenkling af regler og procedurer på personaleområdet Blandt HR-chefer og HR-medarbejdere i staten gives der udtryk for, at regler og procedurer på personaleområdet kan være bureaukratiske og tunge at administrere. Løn- og ansættelsesvilkår for offentligt ansatte er reguleret i knap 500 overenskomster og aftaler. De centrale aftaler kan i vid udstrækning fraviges eller suppleres ved lokalt indgåede aftaler. Det gælder blandt andet i forhold til arbejdstid og løn. Erfaringen er, at lokale ledelser ikke altid udnytter de muligheder, der er indenfor de overenskomst- og aftalemæssige rammer. I nogle tilfælde kan det for eksempel være en god ide at indgå en lokal arbejdstidsaftale, hvor man kan tilpasse arbejdstiden efter de lokale behov og få en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. I andre tilfælde er det måske mest hensigtmæssigt at implementere de centrale arbejdstidsregler i organisationen. Det er Deloittes erfaring, at mange institutioner kan drage fordel af et overblik over regler, procedurer mv. på personaleområdet med henblik på forenkling af de admimistrative HR-processer samt en mere effektiv og smidig udnyttelse af personaleressourcerne. Der er et markant behov for forenkling og afbureaukratisering, når det gælder HR-området. Reglerne om for eksempel opslag og afskedigelser er meget rigide og gør personaleadministrationen unødigt tung Jørgen Honoré, universitetsdirektør, Københavns Universitet Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis 15

16 Kontaktinformation Deloitte Consulting har omfattende ekspertise, værktøjer og metoder indenfor optimering og udvikling af HR-funktioner. Hvis I er interesserede i at høre mere om Deloittes erfaringer, er I velkomne til at kontakte: Morten Ry, partner Tlf Carsten Jørgensen, partner Tlf Marianne Ho, manager Tlf Anne Bach Grønbæk, konsulent Tlf Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET LEDELSE AF DAGTILBUD UNDER FORANDRING EN UNDERSØGELSE AF LEDELSESSTRUKTUR OG LEDERFAGLIGHED

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere