Natura plejeplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natura plejeplan"

Transkript

1 Natura plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

2 Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Foto: Forside (Lille Gribsø): Mogens Holmen Øvrige: Ole Andersen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Kort: Naturstyrelsen, på baggrund af kortmaterialer i henhold til tilladelse G18/1997 (Kort og Matrikelstyrelsen) År: 2012 ISBN nr Må citeres med kildeangivelse. 2 Natura 2000-plejeplan

3 Generelt Naturstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer for 246 områder i Danmark. Denne plejeplan følger op på Natura 2000-planen for område N133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov og vedrører Naturstyrelsens arealer på 7004 ha. Billede 1 Oversigt over Natura 2000-områdets afgrænsning (rød streg) og styrelsens arealer (stærk grøn farve) i området. Natura 2000-plejeplan 3

4 I denne plejeplan er arealer og indsats opdelt på henholdsvis lysåbne naturtyper, skovnaturtyper og arter. Bemærk, at Naturstyrelsens samlede arealforvaltning i området er omfattet af flere planbestemmelser og retningslinjer end dem, der findes i denne plan. For supplerende læsning henvises til enhedens driftsplaner samt Naturstyrelsens øvrige strategier og planer for drift og pleje. Naturstyrelsen skal udarbejde et resumé af plejeplanen, som skal indgå i en kommunal/statslig Natura 2000-handleplan. Dette resumé er indsat som bilag 1. Der er udarbejdet en såkaldt miljøvurdering ( SMV ) af plejeplanen. Den er indsat som bilag 2. Plejeplanen skal senest være gennemført med udgangen af år 2015, dog 2021 for skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Billede 2 Toggerup Tørvemose 4 Natura 2000-plejeplan

5 Områdebeskrivelse Natura 2000-området ligger i morænelandskabet nord for Hillerød. Det er naturmæssigt meget rigt og varieret, og det indeholder et stort, sammenhængende naturareal med landets fjerde-største skov og næststørste sø. Gribskovs højderygge og stedvis magre jordbund er grundlag for en meget varieret skov af både løv- og nåleskov. Skovområdet indeholder også en del mindre søer foruden mange små og større åbne arealer med især moser. I Natura 2000-områdets kanter indgår åbent landskab med åer og ofte mere næringsrige moser og søer. I Esrum Sø findes et rigt fugleliv i bl.a. Møllekrogen mod syd. Både Esrum Sø og Gribskov har meget stor rekreativ betydning. Natura 2000-området udgør en central del af den foreslåede Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Områdets samlede areal er på ca ha, hvoraf det meste er statsejet. Selve Esrum Sø udgør ca ha. For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af udpegningsgrundlaget for området, henvises til Natura 2000-planen. På Naturstyrelsens hjemmeside kan der også findes forklaring af begreber mv. Indenfor området ejer Naturstyrelsen størstedelen af Gribskovkomplekset samt Snævret skov og Esrum sø med Esrum Møllegård. Hertil kommer i sydvest Selskov samt engene sydvest for Strødamreservatet. Selve Gribskov ligger på en gammel israndslinje med randmoræner (grusaflejringer), og er derfor ret kuperet og afvekslende. Morænevoldene strækker sig som bakkedrag fra nord til syd, og i fordybningerne mellem dem ligger en del søer og mange små og større åbne arealer af især moser. Området rummer skovtyper på både næringsrig, næringsfattig, våd og tør bund. På de højeste punkter af grusaflejringerne vokser der primært rødgran, mens de lavere beliggende skovområder mod Esrum Sø, mod nord og mod sydvest har et større indslag af løvtræ, fortrinsvis bøg, men også egeskov og elle- og askeskov. Terrænet og jordbunden i de centrale dele er grundlag for specielle, sure og næringsfattige naturforhold. Billede 3 Fruebjerg Mose Natura 2000-plejeplan 5

6 Tabel A Naturtyper og arter i plejeplanen Naturtype/art Nr. Navn Areal ejet af NST (ca. ha) Lysåbne naturtyper 6230 Surt overdrev Tidvis våd eng Højmose < Nedbrudt højmose Hængesæk Kildevæld Rigkær Skovnaturtyper 91D0 Skovbevokset tørvemose E0 Elle- og askeskov Bøg på mor Bøg på muld Ege-blandskov Stilkege-krat i alt 1997 (Levesteder for) arter A072 Hvepsevåge Ikke vurderet A119 Plettet rørvagtel Ikke vurderet A236 Sortspætte Ikke vurderet A338 Rødrygget tornskade Ikke vurderet 1014 Skæv vindelsnegl Ikke vurderet 1016 Sumpvindelsnegl Ikke vurderet 1042 Stor kærguldsmed Ikke vurderet 1096 Bæklampret Ikke vurderet 1099 Flodlampret Ikke vurderet 1166 Stor vandsalamander Ikke vurderet 1386 Grøn buxbaumia Ikke vurderet Tabel A viser Naturstyrelsens arealer med naturtyper i området. Desuden vises de arter fra udpegningsgrundlaget, der forekommer (eller som potentielt vil kunne indfinde sig med den rette forvaltning) i Naturstyrelsens del af området. Udtrykket Ikke vurderet vidner om, at der ikke findes nogen arealregistrering for arter. 6 Natura 2000-plejeplan

7 Mål og plejetiltag I dette afsnit beskrives Naturstyrelsens mål for lysåbne naturtyper, skovnaturtyper og arter i denne planperiode. Der kan være flere mål for et givent areal med en naturtype, og det samme kan være tilfældet for en art. Desuden præsenteres de typer af pleje/drift, som styrelsen forventer at anvende. På et givent areal kan der forekomme mere end én slags pleje/drift, ligesom der kan være fastlagt flere tiltag for en art. Arealtallene i tabellerne udtrykker Naturstyrelsens bud på omfanget af de enkelte plejetiltag. Lysåbne naturtyper Der foretages løbende pleje ved f.eks. græsning og slåning på enge, rigkær, overdrev og ved kildevæld på i alt 32 ha. Der foretages enkeltstående indgreb i form af rydning af opvækst og bevoksning på nedbrudt højmose og rigkær på i alt 2 ha og understøttelse af naturlig hydrologi på i alt 31 ha. Nedbrudt højmose søges på sigt konverteret til højmose. Endvidere foretages bekæmpelse af invasive arter samt andre problemarter som glansbladet hæg, bjørneklo, japansk pileurt og gyldenris på et antal lokaliteter i de åbne naturtyper. Endvidere bekæmpes rødgran på en forekomst af hængesæk i Buresø. Tabel B Mål for lysåbne naturtyper Periodens mål Ha (ca.) 6230 Surt overdrev Naturtypebevarende pleje Tidvis våd eng Sikring af naturtypen 1 Naturtypebevarende pleje 5 Forbedring af hydrologi Højmose Naturtypebevarende pleje <1 Forbedring af hydrologi < Nedbrudt højmose Naturtypebevarende pleje 5 Forbedring af hydrologi 5 Udvikling mod 7110 Højmose Hængesæk Naturlig dynamik 4 Sikring af naturtypen 4 Naturtypebevarende pleje 13 Forbedring af hydrologi Kildevæld Naturtypebevarende pleje 7 Forbedring af hydrologi < Rigkær Naturtypebevarende pleje 12 Forbedring af hydrologi 1 Natura 2000-plejeplan 7

8 Tabel C Pleje af hensyn til lysåbne naturtyper Plejetiltag 6230 Surt overdrev 6410 Tidvis våd eng 7110 Højmose 7120 Nedbrudt højmose 7140 Hængesæk 7220 Kildevæld 7230 Rigkær Eksisterende driftsplan mv. eller nyt Ha (ca.) Rydning af bevoksning eksisterende <1 Græsning eksisterende 12 nyt <1 Hegning eksisterende 12 nyt <1 Bekæmpelse af invasive arter eksisterende 1 nyt 1 Ophør med vedligeholdelse af afvanding eksisterende 3 Aktiv lukning af dræn og grøfter eksisterende 5 Slæt - d.v.s. med fjernelse af det afslåede eksisterende 2 Græsning nyt 2 Hegning nyt 2 Ophør med vedligeholdelse af afvanding eksisterende <1 Aktiv lukning af dræn og grøfter eksisterende <1 Ophør med vedligeholdelse af afvanding eksisterende 5 Aktiv lukning af dræn og grøfter eksisterende 5 Ændring i vandløbsvedligeholdelse nyt 1 Rydning af bevoksning eksisterende 1 Slåning - d.v.s. uden fjernelse af det eksisterende 1 afslåede Urørt skov nyt 4 Bekæmpelse af andre problemarter eksisterende 1 Ophør med vedligeholdelse af afvanding eksisterende 18 Rydning af opvækst eksisterende 1 nyt 1 Ophør med vedligeholdelse af afvanding eksisterende <1 Græsning eksisterende 7 Hegning eksisterende 7 Ophør med vedligeholdelse af afvanding eksisterende 1 Rydning af bevoksning eksisterende 1 Slåning - d.v.s. uden fjernelse af det eksisterende <1 afslåede Græsning eksisterende 11 nyt 1 Hegning nyt 1 I tabel C er der en opdeling til to kategorier: Eksisterende driftsplan mv. : Kategorien dækker over de tilfælde, hvor den pågældende drift/pleje allerede forekommer eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at tiltaget skal gennemføres. Nyt : Kategorien omfatter de tiltag, der først er blevet fastlagt med denne plejeplan. 8 Natura 2000-plejeplan

9 Billede 4 Kort som viser arealer med lysåbne naturtyper, der løbende plejes (lilla farve). Natura 2000-plejeplan 9

10 Skovnaturtyper Skovnaturtyper sikres ved en skovnaturtypebevarende drift og pleje, og ca ha omfattes af en såkaldt basissikring (link til definition). Der sker en supplerende sikring ved bevarelse af et antal store træer til henfald på arealet, og ved udlæg af 44 ha til græsningsskov. I øvrigt er 297 ha sikret ved at være udlagt til urørt skov. Jordbearbejdning undlades helt på 328 ha. Endvidere foretages bekæmpelse af invasive arter samt andre problemarter som glansbladet hæg, bjørneklo, japansk pileurt, glansbladet hæg på et antal lokaliteter i skovnaturtyperne. Tabel D Mål for skovnaturtyper Periodens mål Ha (ca.) 91D0 Skovbevokset Naturlig dynamik 65 tørvemose Sikring af naturtypen 134 Skovnaturtypebevarende drift 69 Forbedring af hydrologi 28 91E0 Elle- og askeskov Naturlig dynamik 56 Sikring af naturtypen 128 Skovnaturtypebevarende drift 73 Forbedring af hydrologi Bøg på mor Naturlig dynamik 72 Sikring af naturtypen 865 Skovnaturtypebevarende drift Bøg på muld Naturlig dynamik 81 Sikring af naturtypen 570 Skovnaturtypebevarende drift 489 Naturtypebevarende pleje Ege-blandskov Naturlig dynamik 23 Sikring af naturtypen 227 Skovnaturtypebevarende drift Stilkege-krat Naturlig dynamik 2 Sikring af naturtypen 10 Skovnaturtypebevarende drift 8 10 Natura 2000-plejeplan

11 Billede 5 Kortet viser med lilla hvor der foretages indsat i skovnaturtyper Natura 2000-plejeplan 11

12 Tabel E Forvaltning af skovnaturtyper Plejetiltag 91D0 Skovbevokset tørvemose 91E0 Elle- og askeskov Eksisterende driftsplan mv. eller nyt Ha (ca.) Urørt skov eksisterende 60 nyt 5 Ophør med vedligeholdelse af afvanding eksisterende 22 Aktiv lukning af dræn og grøfter nyt 7 Basissikring af skovnaturtyper eksisterende 6 nyt 63 Bevarelse af 3-5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 63 Bevarelse af mindst 5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 6 Græsningsskov nyt 1 Urørt skov eksisterende 56 Ophør med vedligeholdelse af afvanding eksisterende 39 Basissikring af skovnaturtyper eksisterende 22 nyt 51 Bevarelse af 3-5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 51 Bevarelse af mindst 5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 22 Græsningsskov eksisterende 2 nyt Bøg på mor 9130 Bøg på muld 9160 Ege-blandskov 9190 Stilkege-krat Urørt skov eksisterende 71 nyt 1 Basissikring af skovnaturtyper eksisterende 146 nyt 648 Ingen jordbearbejdning eksisterende 145 Bevarelse af 3-5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 648 Bevarelse af mindst 5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 145 Græsningsskov eksisterende 1 nyt 19 Urørt skov eksisterende 81 Bekæmpelse af invasive arter eksisterende 14 Basissikring af skovnaturtyper eksisterende 170 nyt 319 Ingen jordbearbejdning eksisterende 183 Bevarelse af 3-5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 319 Bevarelse af mindst 5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 170 Græsningsskov nyt 1 Urørt skov eksisterende 17 nyt 5 Basissikring af skovnaturtyper eksisterende 45 nyt 159 Bevarelse af 3-5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 159 Bevarelse af mindst 5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 45 Græsningsskov eksisterende 3 nyt 9 Urørt skov eksisterende 2 Basissikring af skovnaturtyper nyt 8 Bevarelse af 3-5 store træer pr. ha til henfald eksisterende 8 I tabel E er der en opdeling til to kategorier: Eksisterende driftsplan mv. : Kategorien dækker over de tilfælde, hvor den pågældende drift/pleje allerede forekommer eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at tiltaget skal gennemføres. Nyt : Kategorien omfatter de tiltag, der først er blevet fastlagt med denne plejeplan. 12 Natura 2000-plejeplan

13 Arter Som hovedregel vil arterne på udpegningsgrundlaget have gavn af indsatsen for naturtyperne i området. I nogle tilfælde kan der være behov for en særlig artsindsats. Disse tiltag fremgår af tabel G. Bemærk dog, at tabel G ikke indeholder Naturstyrelsens myndighedsmæssige artsforvaltning via vildtreservater. Specifikt af hensyn til rødrygget tornskade udlægges ca 60 ha ny græsningsskov, udover de ca. 38 ha nyudlæg i udpegede skovnaturtyper. Endvidere efterlades enkelte udvalgte træer og buske, når der fjernes vedplanter på arealer med tørre lysåbne naturtyper. For skæv vindelsnegl foretages slåning med le ikke for tæt ved jorden på ca. 0,1 ha. For at sikre levesteder for grøn buxbaumia udlægges døde rødgranstammer i bøgebevoksninger omkring det første findested. Tabel F Mål for arter Periodens mål A072 Hvepsevåge A119 Plettet rørvagtel A236 Sortspætte A338 Rødrygget tornskade 1014 Skæv vindelsnegl 1016 Sumpvindelsnegl 1042 Stor kærguldsmed 1096 Bæklampret 1099 Flodlampret 1166 Stor vandsalamander 1386 Grøn buxbaumia Sikring af artens levested Tabel G Specifik artspleje Eksisterende driftsplan mv. eller nyt Antal enheder Enhed A072 Hvepsevåge Ingen indsats i perioden aht. art alene A119 Plettet rørvagtel Ingen indsats i perioden aht. art alene A236 Sortspætte Ingen indsats i perioden aht. art alene A338 Rødrygget Anden særlig udformning af arealplejen nyt tornskade Græsningsskov nyt 60 ha 1014 Skæv vindelsnegl Slæt - d.v.s. med fjernelse af afslået nyt 0,1 ha 1016 Sumpvindelsnegl Ingen indsats i perioden aht. art alene 1042 Stor kærguldsmed Ingen indsats i perioden aht. art alene 1096 Bæklampret Ingen indsats i perioden aht. art alene 1099 Flodlampret Ingen indsats i perioden aht. art alene 1166 Stor vandsalamander Ingen indsats i perioden aht. art alene 1386 Grøn buxbaumia Sikring af værtstræer eksisterende nyt Natura 2000-plejeplan 13

14 I tabel G er der en opdeling til to kategorier: Eksisterende driftsplan mv. : Kategorien dækker over de tilfælde, hvor den pågældende drift/pleje allerede forekommer eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at tiltaget skal gennemføres. Nyt : Kategorien omfatter de tiltag, der først er blevet fastlagt med denne plejeplan. Når der i tabel G står Ingen indsats i perioden aht. art alene, betyder det, at Naturstyrelsen ikke planlægger yderligere indsats for denne art end den pleje, der er oplyst under naturtyperne eller som følger af reservatbestemmelser. Billede 6 Rødrygget tornskade 14 Natura 2000-plejeplan

15 Ændring af naturtype Som tidligere nævnt skal nogle af områdets arealer med eksisterende naturtyper blive til andre naturtyper end dem, der forekommer i dag. Tabellerne H og I viser, hvad periodens indsats forventes at betyde for de enkelte naturtypers udstrækning på sigt. Udvidelsesmål Forøgelse på sigt, ca. ha Udvikling mod 7110 Højmose 1 Ialt 1 Tabel H Planlagte udvidelser af naturtyper 7120 Nedbrudt højmose Reduktion, ca. ha 1 Tabel I Planlagte konverteringer til anden naturtype Natura 2000-plejeplan 15

16 Bilag 16 Natura 2000-plejeplan

17 Bilag 1: Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura område N133 Indenfor området ejer Naturstyrelsen størstedelen af Gribskovkomplekset samt i nord Snævret skov og i syd Selskov og Nødebo Holt. Hertil kommer Esrum sø med Esrum Møllegård samt engene sydvest for Strødamreservatet. Selve Gribskov ligger på en gammel israndslinje med randmoræner (grus-aflejringer), og er derfor ret kuperet og afvekslende. Morænevoldene strækker sig som bakkedrag fra nord til syd, og i fordybningerne mellem dem ligger en del søer og mange små og større åbne arealer af især moser. Området rummer skovtyper på både næringsrig, næringsfattig, våd og tør bund. På de højeste punkter af grusaflejringerne vokser der primært rødgran, mens de lavere beliggende skovområder mod Esrum Sø, mod nord og mod sydvest har et større indslag af løvtræ, fortrinsvis bøg, men også egeskov og elle- og askeskov. Terrænet og jordbunden i de centrale dele er grundlag for specielle, sure og næringsfattige naturforhold Tabel a Kortlagte naturtyper på Naturstyrelsens arealer i området Naturtype Nr. Navn Areal ejet af NST (ca. ha) Lysåbne naturtyper 6230 Surt overdrev Tidvis våd eng Højmose < Nedbrudt højmose Hængesæk Kildevæld Rigkær Skovnaturtyper 91D0 Skovbevokset tørvemose E0 Elle- og askeskov Bøg på mor Bøg på muld Ege-blandskov Stilkege-krat Ialt 1997 Indsats for naturtyperne I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte indsats for naturtyperne på udpegningsgrundlaget. Indsatsen er beskrevet i 3 tabeller: Lysåbne naturtyper Skovnaturtyper Planlagte udvidelser af naturtyperne I tabel b og c skelnes mellem Eksisterende driftsplan mv. og Nyt, da der allerede ifølge driftsplaner m.m. for styrelsens arealer skal ske en drift/pleje, der bidrager til at gennemføre plejeplanen. Natura 2000-plejeplan 17

18 Tabel b Planlagt indsats for lysåbne naturtyper Plejetiltag Eksisterende driftsplan mv. eller nyt Ha (ca.) Urørt skov nyt 4 4 Bekæmpelse af invasive arter eksisterende 1 nyt 1 1 Bekæmpelse af andre problemarter eksisterende 1 1 Forbedring af hydrologi eksisterende Indsats for vandløb nyt 1 1 Rydning af uønsket opvækst eksisterende 3 nyt 1 5 Slåning eller slæt eksisterende 2 2 Græsning eksisterende 30 nyt 3 32 Tabel c Planlagt indsats for skovnaturtyper Plejetiltag Eksisterende Ha (ca.) driftsplan mv. eller nyt eksisterende 286 Urørt skov nyt Bekæmpelse af invasive arter eksisterende Forbedring af hydrologi eksisterende 60 nyt 7 67 Skovnaturtypebevarende drift og pleje eksisterende 389 nyt Ingen jordbearbejdning eksisterende Bevarelse af store træer til henfald eksisterende Gamle driftsformer i skov eksisterende 7 nyt Natura 2000-plejeplan

19 Særlig indsats for arter Plejen af områdets naturtyper vil samtidig tilgodese en række arter på udpegningsgrundlaget. Herudover planlægger Naturstyrelsen en særlig indsats for rødrygget tornskade, skæv vindelsnegl og grøn buxbaumia som fremgår af tabel e. Tabel e Planlagt indsats for arter udover indsatsen for naturtyperne Plejetiltag Eksisterende driftsplan mv. eller nyt A338 Rødrygget Anden særlig udformning af nyt tornskade arealplejen Enhed Antal enheder Gamle driftsformer i skov nyt ha Skæv vindelsnegl Slåning eller slæt nyt ha 0,1 0, Grøn buxbaumia Sikring af værtstræer eksisterende nyt I tabel e er der en opdeling til to kategorier: Eksisterende driftsplan mv. : Kategorien dækker over de tilfælde, hvor den pågældende drift/pleje allerede forekommer eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at tiltaget skal gennemføres. Nyt : Kategorien omfatter de tiltag, der først er blevet fastlagt med denne plejeplan. Natura 2000-plejeplan 19

20 Bilag 2: Miljøvurdering af Natura 2000-plejeplanen Den enkelte plejeplan skal i henhold til lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde de oplysninger, der følger af bilag 1 i loven. Der er også udarbejdet en miljøvurdering af Natura 2000-planen, som ligger på Naturstyrelsens hjemmeside: Miljørapport for Natura 2000-planen a) Planens indhold og hovedformål samt andre relevante planer Indhold Det primære indhold i plejeplanen for Naturstyrelsens areal er en oversigt over planperiodens mål og plejetiltag for naturtyper og arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Formål Plejeplanens formål er at udmønte Natura 2000-planen på Naturstyrelsens andel af Natura området. Indsatsen i 1. planperiode skal sikre eksisterende naturværdier på udpegningsgrundlaget og indlede en proces, der genopretter eventuel akut truet natur under hensyntagen til eventuelle modstridende naturinteresser. Relevante planer Plejeplanen følger op på Natura 2000-planen for området. Udover at være omfattet af plejeplanen, er Naturstyrelsens arealer også underlagt andre interne retningslinjer for arealforvaltningen. I det omfang der måtte være modstrid mellem dem og plejeplanen, vil plejeplanen blive fulgt. Der er 2 fredninger der omfatter Naturstyrelsens arealer. Fredningen Esrum søs Omgivelser blev gennemført i Fredningen er en landskabsfredning der har til formål at bevare de særegne landsskabselementer især på søens nord og østside. Endvidere er Møllekrogen syd for Esrum sø blevet fredet i Fredningens formål er at bevare områdets landskabelige, ornitologiske og undervisningsmæssige værdier. I fredningsbestemmelserne er det bl.a. bestemt at dræning, afvanding, opfyldning og afgravning ikke må finde sted. b) Nuværende miljøstatus og nul-alternativet Områdets nuværende miljøstatus er gennemgået i Natura 2000-planen for det aktuelle område, hvorfor der henvises til denne. Hvis ikke plejeplanen for 1. planperiode iværksættes,, vil skovene alene blive drevet i henhold til bl.a. principperne om naturnær skovdrift, da arealerne er omfattet af Naturstyrelsens strategi om naturnær skovdrift og certificeret efter FSC- og PEFC-standarderne for bæredygtig skovdrift. Det indebærer bl.a. at der arbejdes for at sikre et kontinuerligt skovdække og et stabilt skovklima, foryngelse af skoven baseret på selvsåning og at skoven hverken sprøjtes eller gødes. Desuden er der i medfør af Naturskovsstrategien udlagt arealer til urørt skov og gamle driftsformer. Alle forekomster af skovnaturtyper vil dog ikke nødvendigvis udvikles i retning af eller fastholdes i gunstig bevaringsstatus, hvis ikke plejeplanen iværksættes. Ligeledes vil de lysåbne arealer blive plejet i henhold til bl.a. Naturstyrelsens naturplejestrategi. Arealerne vil blive drevet uden gødskning, sprøjtning eller omlægning. Alle forekomster af lysåbne 20 Natura 2000-plejeplan

21 naturtyper vil dog ikke nødvendigvis udvikles i retning af eller fastholdes i gunstig bevaringsstatus, hvis ikke plejeplanen iværksættes. c) Miljøforhold i områder, der kan blive væsentligt berørt af plejeplanen - Den planlagte drift og pleje vil ændre udbredelsen af arter i området samt udbredelse og tilstand af forskellige naturtyper. - Plejeindgrebene (med henblik) på lysåben natur vil påvirke det åbne landskab. De planlagte tiltag i skov vil på sigt medføre en ændret skovstruktur. Begge dele vil påvirke områdets rekreative funktioner. - De planlagte tiltag indebærer tillige hydrologiske ændringer i området. d) Eksisterende miljøproblemer Der er en række trusler mod naturtyper og arter på områdets udpegningsgrundlag, herunder fragmentering, tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologiog, uhensigtsmæssig drift samt invasive arter. Truslerne er systematisk beskrevet i Natura 2000-planen for området, hvorfor der henvises til denne. e) Relevante internationale miljøbeskyttelsesmål Plejeplanen er en udmøntning af EU s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver implementeret i dansk lov via miljømålsloven og skovloven. Plejeplanen vil sikre, at areal og tilstand af naturtyper på udpegningsgrundlaget, samt levesteder for arter på udpegningsgrundlaget, ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig indsats for truede naturtyper og arter. I henhold til EU s vandrammedirektiv er det overordnede mål at naturlige vandforekomster opnår god tilstand. Direktivet er implementeret via miljømålsloven og skal realiseres med vandplanerne. Arbejdsdelingen mellem vandplanerne og Natura 2000-planerne (og dermed plejeplanerne) er således, at vandplanlægningen tager sig af vandkvalitet i vandløb, større søer, kystvande og fjorde, mens Natura 2000-planlægningen tager sig af småsøer og hydrologien på naturarealer som f.eks. rigkær og andre engarealer. Natura 2000-direktiverne er blandt EU s bidrag til gennemførelsen af en række internationale biodiversitetskonventioner som f.eks. Ramsar-konventionen, Bern-konventionen og Bonnkonventionen, samt delmål 11 og 12 blandt de 20 delmål som blev vedtaget ved partsmødet i FN s biodiversitetskonvention i Nagoya i 2010 (Aichi-målene). Delmål 11 og 12 omhandler netop beskyttelse af naturområder og arter. f) Planens indvirkning på miljøet Planens indvirkning på Påvirkes Ingen væsentlig påvirkning Redegørelse for indvirkning Biologisk mangfoldighed X Den biologiske mangfoldighed knyttet til naturtyper på udpegningsgrundlaget sikres og øges ved pleje af naturtyperne surt overdrev, tidvis våd eng, rigkær, højmose, nedbrudt højmose, hængesæk og kildevæld. Den biologiske Natura 2000-plejeplan 21

22 mangfoldighed knyttet til skovnaturtyperne skovbevokset tørvemose, elle- og askeskov, bøg på mor, bøg på muld, og ege-blandskov samt stilkegekrat sikres og begunstiges af de planlagte plejetiltag, bl.a. ved at der skabes mere variation, kontinuitet og et højere indslag af naturlige processer. Den planlagte bekæmpelse af problemarter og invasive arter vil påvirke artssammensætningen i området og således modvirke at problemarter bliver dominerende på bekostning af arter tilknyttet naturtyperne. Etablering af græsningskov, genetablering af lysåbne naturtyper samt særlig naturpleje vil skabe potentielle levesteder for rødrygget tornskade, grøn buxbaumia og skæv vindelsnegl.. Den planlagte drift og pleje fastholder og/eller genopretter naturtyperne på udpegningsgrundlaget med deres karakteristiske arter. Genopretningen af naturtyperne vil typisk ske på bekostning af mere artsfattige og trivielle naturtyper. Befolkningen X Mulighederne for rekreative oplevelser i tilknytning til området sikres eller forbedres via et forbedret naturgrundlag. Menneskers sundhed X Fauna og flora X Eventuelle konsekvenser for rødlistede arter, gullistede ansvarsarter eller bilag IV-arter kendt fra Natura 2000-området vurderes at være neutrale eller positive. Udover en lang række rødeller gullistede arter drejer det sig om bilag IVarterne vand-, dværg-, brun-, troldflagerrmus, spidssnudet frø, springfrø, markfirben foruden stor vandsalamander som også er på udpegningsgrundlaget. Jordbund X Vand X Aktiv lukning af dræn og grøfter samt ophør med vedligeholdelse af disse vil føre til mere naturlige hydrologiske forhold for de våde naturtyper på udpegningsgrundlaget. Luft Klimatiske faktorer Materielle goder X X X Landskab X Den planlagte ekstensive drift og naturpleje vil opretholde variationen mellem skoven og de lysåbne landskabselementer. Plejen opretholder 22 Natura 2000-plejeplan

23 eksisterende udsigter. Plejeplanen bidrager således positivt til bevarelsen af eksisterende landskabelige værdier. Ekstensiveringen medfører desuden, at der kommer mere vand i landskabet Kulturarv, herunder kirker Arkitektonisk arv Arkæologisk arv X X X g) Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet Plejeplanen forventes ikke at få negative konsekvenser for miljøet, men vil derimod sikre og forbedre områdets naturgrundlag, med fokus på arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Der vurderes derfor ikke at være behov for foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet. h) Grundlag for prioriteringer og valg Natura 2000-planen udgør grundlaget for plejeplanens prioriteringer og valg. I de tilfælde hvor der har været forudset en modstrid mellem hensyn til forskellige arter og/eller naturtyper på områdets udpegningsgrundlag, har Natura 2000-planen allerede foretaget denne prioritering. i) Overvågning Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og naturværdier via NOVANA overvågningsprogram. Desuden afrapporterer Danmark den nationale indsats vedrørende habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne til EU-kommissionen hvert 6. år. j) Ikke-teknisk resume I medfør af lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 er der foretaget en miljøvurdering af plejeplanen for Naturstyrelsens arealer i nr. 133 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov. Plejeplanens formål er at udmønte Natura 2000-planen for de pågældende arealer ved at sikre eller forbedre tilstand og bevaringsprognose for de arter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte. Hvis ikke plejeplanen iværksættes, vil naturtyperne blive plejet/drevet med vidtgående naturhensyn i henhold til Naturstyrelsens øvrige planer og strategier. Alle forekomster af naturtyper vil dog ikke nødvendigvis udvikles i retning af eller fastholdes i gunstig bevaringsstatus, hvis ikke plejeplanen iværksættes. Plejeplanen forventes at sikre og forbedre naturtilstanden i området ved hjælp af ekstensiv drift og pleje af de lysåbne naturtyper på områdets udpegningsgrundlag samt genopretning af mere naturlige hydrologiske forhold. Dermed sikres og øges de landskabelige værdier, herunder bevaring og synlighed af områdets fredede fortidsminder, og mulighederne for rekreative oplevelser. Natura 2000-plejeplan 23

24 Plejeplanen forventes at sikre og forbedre naturtilstanden for skovnaturtyperne på områdets udpegningsgrundlag ved hjælp af skovnaturtypebevarende drift og pleje samt udlæg til urørt skov. Den biologiske mangfoldighed vil blive sikret og øget ved drift og pleje af såvel naturtyper som skovnaturtyper. Indvirkningen på rød-, gullistede samt bilag IV- arter forventes at være neutral eller positiv. De landskabelige kvaliteter forventes fastholdt eller udbygget. 24 Natura 2000-plejeplan

25

26 Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.: (+45)

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr.

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 155 Udby Vig Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 155 Udby Vig Foto: Peter Leth

Læs mere

Forslag til Natura plejeplan

Forslag til Natura plejeplan Forslag til Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark Titel: Forslag til Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 125 Vestlige

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 78

Læs mere

Natura 2000- plejeplan

Natura 2000- plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 135 Tisvilde

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og Kærgård Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura

Læs mere

Forslag til Natura plejeplan

Forslag til Natura plejeplan Forslag til Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for: Fuglebeskyttelsesområde F65 Rømø Titel: Forslag til Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Forslag til Natura plejeplan

Forslag til Natura plejeplan Forslag til Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 13 Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand Titel: Forslag til Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 4 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å s udløb Titel: Forslag til Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i

Læs mere

Forslag til Natura plejeplan

Forslag til Natura plejeplan Forslag til Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå Titel: Forslag til Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 172, Lekkende Dyrehave Habitatområde H151 Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N63 Sdr. Feldborg Plantage Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 167, Skovene ved Vemmetofte. Habitatområde H 144. Fuglebeskyttelsesområde F 92. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 235 Jægerspris Skydeterræn Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Miljørapport for Rosborg Sø (N37)

Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger,

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N19, Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22.

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 240 Svanninge Bakker Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura 2000plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N57 Silkeborg Skovene Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N43, Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N175 Horreby Lyng og Listrup Lyng Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE

Forslag til Natura 2000-handleplan LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 LILLERING SKOV, STJÆR SKOV, TÅSTRUP SØ OG TÅSTRUP MOSE Natura 2000-område nr. 232 Habitatområde H232 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000-område nr. 229 Habitatområde H229 1 Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Udgiver:

Læs mere

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr.

Natura plejeplan. for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode i Natura 2000-område nr. Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 111 Røjle Klint Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper og

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov UDKAST Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Natura 2000-område nr. 133 Habitatområde H117, Habitatområde H190 Fuglebeskyttelsesområde F108 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

H Natura 2000-område nr. Habitatområde H

H Natura 2000-område nr. Habitatområde H H Natura 2000-område nr. Habitatområde H Kolofon Titel: Strategisk MiljøVurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Hammer Bakker, østlig del Natura 2000-område nr. 218 Habitatområde H218 Emneord:

Læs mere

Oustrup Hede og Røjen Bæk

Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-handleplan 2016 2021 Oustrup Hede og Røjen Bæk Natura 2000-område nr. 225 Habitatområde H249 Høringsudgave Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021- Oustrup Hede og Røjen Bæk Udgiver:

Læs mere

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse

År: ISBN nr.: Dato: 18.december Må citeres med kildeangivelse Titel: Strategisk MiljøVurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021. Ebbeløkke Rev Natura 2000-område nr. 243 Habitatområde nr. 243 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 118 Søer ved Tårup og Klintholm.

Læs mere

a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer

a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N8, Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Forslag til: Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Miljørapport for Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde Natura 2000-område nr. N88

Miljørapport for Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde Natura 2000-område nr. N88 Miljørapport for Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde Natura 2000-område nr. N88 Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 125 Vestlige del af Avernakø 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 125 Vestlige del af Avernakø Den enkelte

Læs mere

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1.

INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. ERHVERVSSTYRELSEN INDVIRKNING PÅ NATURA 2000 OMRÅDE AF OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE I NØDEBO TIL BYZONE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Natura handleplan. Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109

Natura handleplan. Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Natura 2000 - handleplan Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Kolofon Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal,

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Natura 2000-handleplan. Udby Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H 136

Natura 2000-handleplan. Udby Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H 136 Natura 2000-handleplan Udby Vig Natura 2000-område nr. 155 Habitatområde H 136 Titel: Udby Vig Natura 2000 handleplan 2010-2015 Natura 2000-område nr. 155 Habitatområder H 136 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast

Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-ndleplan 2016 2021 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede udkast Natura 2000-område nr. 64 Habitatområde H57 og H225 Titel: Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom

Læs mere

ISBN nr.: Dato: 18. december Forsidefoto: Naturstyrelsen. Må citeres med kildeangivelse

ISBN nr.: Dato: 18. december Forsidefoto: Naturstyrelsen. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Strategisk MiljøVurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Ringgive Kommuneplantage Natura 2000-område nr. 237 Habitatområde H237 Emneord: Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Dansk. År: ISBN nr Dato: 18.december Forsidefoto: Dorte Bugge Jensen. Resume: Må citeres med kildeangivelse

Dansk. År: ISBN nr Dato: 18.december Forsidefoto: Dorte Bugge Jensen. Resume: Må citeres med kildeangivelse Kolofon Dansk Titel: Strategisk Miljøvurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 År: 2014 Gyldenså Natura 2000-område nr. 185 Habitatområde H161 ISBN nr. 978-87-7175-184-0 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2. planperiode Udby Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H136. Natura 2000-plejeplan

Natura 2000-handleplan 2. planperiode Udby Vig. Natura 2000-område nr Habitatområde H136. Natura 2000-plejeplan Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Udby Vig Natura 2000-område nr. 155 Habitatområde H136 Natura 2000-plejeplan 2016-2021 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2. planperiode 2016 2021 Udby Vig

Læs mere

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215

Natura 2000 handleplan Tislum Møllebæk. Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 Natura 2000 handleplan 2016-2021 Tislum Møllebæk Natura 2000-område nr. 215 Habitatområde H215 September 2016 U T S DKA Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Tislum Møllebæk Udgiver: Hjørring

Læs mere

Miljørapport for Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø, N41

Miljørapport for Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø, N41 Miljørapport for Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø, N41 Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan

Forslag til Natura 2000-plan Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Natura 2000-område nr. 133 Habitatområde H117, H190 Fuglebeskyttelsesområde F108 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015.

Læs mere

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø Titel: Natura 2000-plejeplan for

Læs mere

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213

Natura 2000-handleplan Randkløve Skår. Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randkløve Skår Natura 2000-område nr. 213 Habitatområde H213 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Randkløve Skår Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2017 Kort:

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for N233 Brabrand Sø med omgivelser

Bilag 4. Miljørapport for N233 Brabrand Sø med omgivelser Bilag 4. Miljørapport for N233 Brabrand Sø med omgivelser Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Kongens Mose og Draved Skov

Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongens Mose og Draved Skov Natura 2000-område nr. 99 Habitatområde H88 Fuglebeskyttelsesområde F61 Titel: Natura 2000-handleplan for Kongens Mose og Draved

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 171 og Klinteskov kalkgrund 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 77 Uldum Kær, Tørring Kær

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186

Natura 2000-handleplan Mols Bjerge med kystvande. Natura 2000-område nr Habitatområde H186 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver: Syddjurs Kommune År:

Læs mere

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Natura 2000-område nr. 3

2. planperiode. Natura 2000-handleplan Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Natura 2000-område nr. 3 2. planperiode Natura 2000-handleplan 2016 2021 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose Natura 2000-område nr. 3 Habitatområde H3 Fuglebeskyttelsesområde F6 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Natura 2000-område nr. 227 Habitatområde H186 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Mols Bjerge med kystvande Udgiver:

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede Natura 2000-område nr. 19 Habitatområde H21 1 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan

Læs mere

Natura 2000- plejeplan

Natura 2000- plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr. 130

Læs mere

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver: Varde Kommune

Læs mere

Sprog: Dansk. År: ISBN nr Dato: 18. december Må citeres med kildeangivelse

Sprog: Dansk. År: ISBN nr Dato: 18. december Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Strategisk Miljøvurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Rødme Svinehaver Natura 2000-område nr. 241 Habitatområde H241 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Forslag Natura 2000-handleplan 2016 2021 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Oktober 2016 Kolofon Titel: Forslag Natura

Læs mere

[Skriv tekst] Natura 2000plejeplan

[Skriv tekst] Natura 2000plejeplan [Skriv tekst] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N13 Svinkløv Klitplantage & Grønne Strand Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område nr. 90 Habitatområde H79 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Sneum Å og Holsted Å Natura 2000-område

Læs mere

Natura 2000-plan Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov. Natura 2000-område nr. 133 Habitatområde H117, H190 Fuglebeskyttelsesområde F108

Natura 2000-plan Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov. Natura 2000-område nr. 133 Habitatområde H117, H190 Fuglebeskyttelsesområde F108 2010-2015 Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov Natura 2000-område nr. 133 Habitatområde H117, H190 Fuglebeskyttelsesområde F108 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-handleplan Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr.130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udgiver: Helsingør

Læs mere

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage Natura 2000-område nr. 84 Habitatområde H73 Fuglebeskyttelsesområde F50 og F 56 1 Titel: Forslag

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen. Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. 116 Centrale Storebælt 1 Miljørapport for Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt Den enkelte naturplan

Læs mere

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-område nr. 40 Habitatområder H40, H226 og H227 1 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 Karup Å, Kongenshus og

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Skovene ved Vemmetofte Natura 2000-område nr. 167 Habitatområde H144 Fuglebeskyttelsesområde F92 Titel: Natura 2000 handleplan, Skovene ved Vemmetofte Udgiver:

Læs mere