Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning"

Transkript

1 Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning

2 Sønderborg Kommune Retningslinier for servicevejvisning Dokumentnr. P C-1 Version F 15. august 2011 Udgivelsesdato Godkendt i Sønderborg Byråd 15. december Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ULBA COWI A/S SVPE COWI A/S ULBA COWI A/S

3 Retningslinier for servicevejvisning 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Hidtidig praksis 3 3 Generelle retningslinier Vejvisningsprincipper Typer 9 4 Strategi Eksisterende servicevejvisning Almindelig servicevejvisning Særlig servicevejvisning Private skilte og plakater Informationstavler 17 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Konkrete retningslinier for almindelig servicevejvisning Typer af virksomheder, der eventuelt kan få særlig servicevejvisning i åbent land Takstblad for 2011 gældende for særlig servicevejvisning

4 Retningslinier for servicevejvisning 2 1 Indledning Vejvisning er for mange ikke-stedkendte trafikanter et vigtigt element på deres rute frem mod deres rejsemål. En god og overskuelig vejvisning vil kunne reducere omfanget af omvejskørsel, forbedre trafiksikkerheden og øge trafikanternes kørekomfort. Hvis en trafikant ikke kan overskue informationerne i fx et kryds, vil der være risiko for, at trafikanten kører forkert, bremser, foretager vendinger eller andre manøvrer, som kan være til gene for trafiksikkerheden. Samtidig kan en sammenhængende og overskuelig vejvisning medvirke til at trafikanterne skal bruge færre ressourcer på at finde vej og, at de i stedet kan koncentrere sig om at føre køretøjet. Med den gældende lovgivning er det muligt at søge om opsætning af servicevejvisning til fx seværdigheder, overnatningssteder og virksomheder. Det betyder, at servicevejvisning ofte er forbundet med kommercielle interesser. De privatøkonomiske interesser er dog ikke en begrundelse for opsætning af servicevejvisning. Vejvisningen skal derimod tilgodese det trafikale behov. Det er op til den enkelte vejbestyrelse at behandle ansøgningerne og sikre, at vejvisningen bunder i trafikanternes behov. Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder kommune (idet følgende benævnt de 4 kommuner) er gået sammen om at udarbejde en fælles politik for servicevejvisning. Politiken skal fungere som administrationsgrundlag for sanering af den eksisterende servicevejvisning og behandling af fremtidige ansøgninger om opsætning af servicevejvisning. Politiken skal sikre en harmonisering af principperne for etablering og administration af servicevejvisning i de 4 kommuner. Harmoniseringen skal medvirke til at lette sagsbehandlingen, idet alle ansøgninger vil blive behandlet efter samme principper. Derudover vil vejvisningen være letgenkendelig for trafikanterne, idet den er opsat efter samme principper. Dette vil endvidere også gælde på tværs af de 4 kommuner. Politikken for servicevejvisning er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 4 kommuner med konsulentbistand fra COWI A/S.

5 Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Retningslinier for servicevejvisning 3 Ingen politiske vedtagne retningslinier 2 Hidtidig praksis Der er ingen af de 4 kommuner, der efter kommunalreformen har politisk vedtagne retningslinier for administration af servicevejvisning. De 4 kommuner bruger fortrinsvist vejreglerne og retningslinier fra det tidligere Sønderjyllands Amt i den daglige administration af servicevejvisningen. Af tabel 1 ses det materiale fra Sønderjyllands Amt, der anvendes af de 4 kommuner. "Retningslinier for servicevejvisning på hovedlandeveje og landeveje i Sønderjyllands Amt", Sønderjyllands Amt, 1992 "Regler for behandling af henvendelser og ansøgninger om særlig servicevejvisning på landevejsnettet i Sønderjyllands Amt", Sønderjyllands Amt "Særlig servicevejvisning på landevejsnettet i Sønderjyllands Amt" (folder), Sønderjyllands Amt "Betingelser for opsætning af midlertidig vejvisning med private skilte på amtets veje", Sønderjyllands Amt "Skilte & veje - Information om: Regler for skiltning til turist- og servicemål" (folder), Vejdirektoratet og amterne i Danmark, 1994 x x x x x x (x) x x x (x) x x x Tabel 1 Materiale fra det tidligere Sønderjyllands Amt, som anvendes af de 4 kommuner. Almindelig servicevejvisning De 4 kommuner bruger alle vejreglerne og retningslinierne fra Sønderjyllands Amt til at administrere den almindelige servicevejvisning. Dertil kommer, at der i nogle af de tidligere kommuner har været en administrativ praksis, som har været præget af en forholdsvis liberal styring. Denne praksis har i flere tilfælde betydet, at der er opsat servicevejvisning, som ikke er trafikalt begrundet og dermed ikke lever op til vejreglernes krav på dette område. Særlig servicevejvisning

6 Retningslinier for servicevejvisning 4 For den særlige servicevejvisning bruger Haderslev, Sønderborg og Aabenraa de retningslinier, der blev anvendt i Sønderjyllands Amt. De 3 kommuner tager ligeledes udgangspunkt i amtets takst. Tønder Kommune har kun haft enkelte sager om særlig servicevejvisning. Disse sager er behandlet som almindelig servicevejvisning. Der er i kommunen ingen godkendt takst for opsætning af særlig servicevejvisning. Områdevejvisning Industri- og erhvervsområder Områdevejvisning anvendes kun i begrænset omfang i de 4 kommuner. I de større byer vejvises der mod bydele (fx Haderslev N). Derudover anvendes områdevejvisningen stort set kun i forbindelse med industri- og erhvervsområder. Efter ønsker fra erhvervslivet i Haderslevområdet har Haderslev Kommune etableret skiltning til en række industri- og erhvervsområder. Skiltningen kan etableres i veldefinerede områder med mere end 10 virksomheder. Skiltningen omfatter bl.a. områdeinformationstavler, der skal følge kommunens designmanual. Skiltning til ét område koster kr. (plus administrationsomkostninger). Godt halvdelen af udgiften betales af kommunen, mens den resterende del betales af virksomhederne. I Sønderborg og Aabenraa er der ingen retningslinier for etablering af områdeinformationstavler i industri- og erhvervsområder. De eksisterende områdeinformationstavler er af vidt forskellig karakter. Det er oplyst, at der ikke er nogen områdeinformationstavler i Tønder Kommunes industri- og erhvervsområder. I de 4 kommuner vejvises der generelt med blå/hvid pilvejvisning til virksomheder i industriområder. Da dette er sket ved knopskydning over en årrække, er denne vejvisning i enkelte kryds meget markant. Det har været praksis, at kommunerne har betalt for standeren, mens virksomhederne har betalt for deres eget skilt. Virksomhederne har selv kunnet bestemme, hvad der skal stå på skiltet (fx virksomhedens navn og logo). By- og landinformationstavler I Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa er der flere informationstavler. Informationstavlerne er placeret på indfaldsvejene, større pladser og parkeringspladser i de større byer. Tønder har desuden opsat områdeinformationstavler (kort med vejnavne og husnumre) i flere af deres mindre landsbyer. I Haderslev, Tønder og Aabenraa er det kommunen, der står for opsætning og drift af informationstavlerne. I Sønderborg er det handelsstandsforeningen, der har ansvaret for opsætning og drift af byinformationstavlerne, mens kommunen er ansvarlig for landinformationstavlerne. Der er imidlertid ingen retningslinier for opsætning af informationstavler i nogen af de 4 kommuner. Private skilte Aabenraa Kommune bruger retningslinierne for private skilte fra Sønderjyllands Amt.

7 Retningslinier for servicevejvisning 5 Sønderborg Kommune har udarbejdet et plakat- og skilteregulativ se afsnit 4.4, side 15. Plakatregulativet beskriver hvilke regler, der skal følges ved opsætning af plakater. Regulativet er udformet således, at der ikke skal ansøges om tilladelse til opsætning af plakater, så længe plakaterne opfylder regulativets kriterier. Tønder Kommune har retningslinier for opsætning af plakater (arrangements-, reklame- og valgplakater). Derudover anvendes amtets pjece (se evt. tabel 1). I Haderslev har man ingen retningslinier for administration af private skilte. Sagsbehandlingen i Haderslev er foregået ad hoc fra sag til sag. Tyske institutioner i Danmark I Haderslev og Aabenraa har man ingen retningslinier for vejvisning til tyske institutioner i Danmark. Ved den eksisterende vejvisning er der fortrinsvist vejvist med en tysk typebetegnelse, fx kindergarten. Sønderborg og Tønder anvender en afgørelse fra Vejdirektoratet dateret 8. januar Heri påpeger Vejdirektoratet med henvisning til servicevejvisningsbekendtgørelsens 18, at man er af den opfattelse, at så længe vejvisningen er trafikalt begrundet kan navnet på institutionen eller foreningen fremgå af vejvisningen (selv når navnet er på tysk). Eksisterende servicevejvisning Ringruter Der er ingen af de 4 kommuner, der har retningslinier for sanering / nedtagning af eksisterende servicevejvisning, og kommunerne har ingen eller kun i begrænset omfang erfaring med dette. I Haderslev by er der skiltet en ringrute omkring den centrale del af byen. Ringruten anvendes i vejvisningen. I de øvrige byer er der ingen eksisterende ringruter, og det vurderes heller ikke relevant at etablere nye ringruter.

8 Retningslinier for servicevejvisning 6 3 Generelle retningslinier Vejdirektoratets vejregel om vejvisning indeholder en række generelle retningslinier for etablering af vejvisning. De væsentligste retningslinier er beskrevet nedenfor. Retningslinierne gælder både for geografisk vejvisning og servicevejvisning. Forskellen og prioriteringen mellem de to typer vejvisning er beskrevet sidst i dette afsnit. 3.1 Vejvisningsprincipper Vejvisning skal tilgodese trafikanternes behov. Til at sikre dette er der i vejreglerne opsat en række normkrav, som vejbestyrelserne skal følge. Derfor skal vejvisningen jf. Vejdirektoratets vejregler om vejvisning være: overskuelig kontinuerlig entydig læsbar Overskuelig Undersøgelser viser, at mange trafikanter har svært ved at overskue mere end 4 vejvisningsinformationer samtidig, mens de kører bil. Vises der flere informationer er der risiko for, at mange trafikanter laver fejl. I byområder og særligt i vejkryds er der en risiko forbundet med at bortlede trafikanternes opmærksomhed. Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn må der derfor ikke opsættes mere end 4 vejvisningsinformationer på samme sted. Det vil sige at trafikant højest må skulle overskue samlet 4 vejvisningsinformationer ad gangen (fx 3 mod højre og 1 mod venstre). Dette er illustreret på figur 1-figur 3. Enkelte større kryds kan dog være undtaget fra reglen om højest 4 vejvisningsinformationer. Det gælder større kryds, hvor der vejvises mod flere større mål, jf. Fjern- og nærmålskataloget. Vejvisning i større afstand end forudsat i vejreglerne øger behovet for tavler. Der vejvises derfor ikke i større afstand fra de enkelte typer af mål end anbefalet i vejreglerne.

9 Retningslinier for servicevejvisning 7 Figur 1 Eksempel på 4 vejvisningsinformationer pr. kryds.

10 Retningslinier for servicevejvisning 8 Figur 2 Eksempel på 4 vejvisningsinformationer i en rundkørsel. Figur 3 Eksempel på tabelvejvisning i kompliceret kryds.

11 Retningslinier for servicevejvisning 9 Kontinuerlig Vejvisningen skal være kontinuerlig. Det betyder, at når der først er vejvist mod et servicemål, skal denne vejvisning følges op helt frem til målet er nået. Medmindre der er særlige hensyn - fx trafiksikkerhed - der taler for det, etableres der ikke langsgående (ligeud) vejvisning. Entydig Læsbar For at vejvisningen er entydig, må der i et kryds ikke vejvises ad to forskellige ruter til samme mål, medmindre vejvisningen henvender sig til forskellige trafikantgrupper (fx person- og lastbiltrafik). En læsbar vejvisning indebærer, at skriftstørrelsen skal svare til den hastighed, der køres med på den enkelte strækning og, at der anvendes korte navne. 3.2 Typer Vejvisningen kan deles op i to typer; geografisk vejvisning og servicevejvisning. Den geografiske vejvisning omfatter vejvisning til geografiske mål, som fx Aabenraa, Centrum og bilfærgehavne. Servicevejvisningen omfatter vejvisning til ikke-geografiske mål, som fx seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende. Derudover kan servicevejvisningen igen opdeles i almindelig servicevejvisning og særlig servicevejvisning. Den almindelige servicevejvisning er vejvisning, der opfylder trafikanternes primære behov (er trafikalt begrundet), som fx banegårde, kroer og industriområder. Den særlige servicevejvisning er vejvisning til virksomheder i åbent land, og den betales af virksomhederne selv. Begge typer servicevejvisning beskrives i afsnit 4. Prioritering af mål For at sikre en overskuelig vejvisning (max 4 vejvisningsinformationer) kan det være nødvendigt at prioritere mellem de enkelte vejvisningsmål. Normalt prioriteres der efter følgende hierarki: geografisk vejvisning almindelig servicevejvisning særlig servicevejvisning Der kan ikke opsættes særlig servicevejvisning på steder, hvor der allerede er 4 vejvisningsinformationer. I kryds med 4 (eller flere!) vejvisningsinformationer vil eksisterende særlig servicevejvisning blive nedtaget, hvis der på et senere tidspunkt opstår et behov for at opsætte trafikalt begrundet vejvisning (geografisk vejvisning eller almindelig servicevejvisning). Denne politik omfatter kun servicevejvisning og omfatter dermed ikke den geografiske vejvisning.

12 Retningslinier for servicevejvisning 10 4 Strategi De overordnede retningslinier for almindelig og særlig servicevejvisning, for private skilte og plakater på vejareal samt informationstavler er beskrevet i det følgende. Sanering Proces 4.1 Eksisterende servicevejvisning Den eksisterende servicevejvisning vil løbende blive gennemgået med henblik på at forbedre servicevejvisningen i kommunen, herunder vil det blive vurderet, om vejvisningen lever op til vejreglerne. Der vil efterfølgende blive udarbejdet et forslag om ændring / nedtagning af vejvisningen. Ved sanering af eksisterende servicevejvisning vil kommunen varsle de enkelte virksomheder, seværdigheder, servicefunktioner etc. inden vejvisningen ændres / nedtages. Virksomheden, seværdigheden, servicefunktionen etc. kan indenfor 4 uger efter varsling komme med bemærkninger til kommunens forslag til ændring / nedtagning. Endelig beslutning vil efter varslingsperioden blive foretaget administrativt af vejmyndigheden. Servicevejvisning til servicemål, der ikke eksisterer længere, vil blive nedtaget uden varsling. Trafikal begrundelse 4.2 Almindelig servicevejvisning Almindelig servicevejvisning skal være trafikalt begrundet. Der anvendes følgende kriterier til at vurdere, om et servicemål er trafikalt begrundet: der er et ønske om, at trafikanterne skal benytte en bestemt rute der er mange ikke-stedkendte besøgende til servicemålet der er et stort antal lastbiler der besøger servicemålet vejnettet er komplekst vejenes tracé gør forvarsling nødvendig Vejvisning til mål som hovedsageligt benyttes af lokale og stedkendte trafikanter (fx skoler, vuggestuer, aftenskoler, spejderhytter mv.) betragtes normalt ikke som trafikalt begrundede.

13 Retningslinier for servicevejvisning 11 Symboler frem for tekst Ingen reklame Tavletyper Den almindelige servicevejvisning skal udføres med et servicesymbol frem for tekst, hvis der findes et servicesymbol for det pågældende mål. Dette vil bl.a. gøre det lettere for turister at forstå vejvisningen. Der må ikke anvendes firmamærke, reklame, symbol / logo eller lignende på vejvisningstavler, jf. færdselslovens 99. Dette gælder dog ikke for områdeinformationstavler der fx er placeret i industri- og erhvervsområder (se evt. side 12). Almindelig servicevejvisning etableres som blå/hvid vejvisning. Der kan anvendes pilvejvisere (F13) i kryds, tabelvejvisere (F18) som forvarsling typisk m før kryds og diagramorienteringstavler (G14) typisk m før kryds. Derudover kan der anvendes servicetavler (M9-M61), som indeholder et piktogram, der viser typen af vejvisningsmål, fx M34 rasteplads. Servicetavlerne kan opsættes i vejsiden ved kryds, som forvarsling før kryds eller på de ovenfor omtalte pil- / tabelvejvisere eller diagramorienteringstavler. Figur 4 Blå/hvid pilvejviser (F13-tavle). Figur 5 Blå/hvid tabelvejviser (F18-tavle). Figur 6 Diagramorienteringstavle (G14-tavle). Figur 7 Eksempel på servicetavle (M34-tavle). Hvorfra kan der vejvises?

14 Retningslinier for servicevejvisning 12 I vejreglen om vejvisning anvendes begrebet "nærmeste større vej". Begrebet anvendes til at beskrive hvorfra, der kan vejvises til de enkelte mål. "Nærmeste større vej" svarer til samtlige veje, der er vist på Vejdirektoratets kort i målestok 1: Vejdirektoratets kort i målestok 1: kan findes på hjemmesiden (under færdselsregulering -> kortgrundlag). Såfremt det vælges kun at vejvise fra de overordnede veje (svarende til færre veje end nærmeste større vej) vil det betyde, at der skal vejvises i større afstand, hvilket vil øge antallet af vejvisningstavler. Det vil øge risikoen for, at vejvisningen bliver uoverskuelig i nogle kryds. Inddeling af mål Den almindelige servicevejvisning inddeles i følgende grupper: terminalmål (fx havne, lufthavne og transportcentre) offentlige og private virksomheder (fx offentlige kontorer, institutioner og virksomheder) overnatningsmål (fx hoteller, vandrehjem og campingpladser) fritids- og turistmål (fx seværdigheder, badesteder og golfbaner) andre mål (fx rastepladser, tankanlæg og spisesteder) Bilag 1 indeholder en beskrivelse af hvilke mål, der hører til i de enkelte grupper. Derudover er det i bilag 1 også beskrevet, hvordan og hvorfra der kan vejvises til de enkelte mål. I bilag 1 henvises der til veje i vejklasse 1 og 2. Herved forstås vejklasse 1 og 2 i kommunernes vejklassificering. Vejklassificeringen kan findes på kommunernes hjemmesider. Områdevejvisning For at forenkle vejvisningen vil der blive etableret områdevejvisning til områder med flere ensartede mål. Dette kan fx være områder med flere uddannelsesinstitutioner eller områder med flere idrætsfaciliteter. De enkelte områders navne vil blive bestemt sammen med de virksomheder, foreninger eller institutioner, der skal vejvises til i det givne område. Industri- og erhvervsområder Større industri- og erhvervsområder vil blive navngivet, og der vil blive vejvist mod enkelte områder. Først når trafikanterne er kommet frem til området, vil der blive vejvist mod de enkelte virksomheder. Det betyder, at eksisterende hvid / blå vejvisning til de enkelte virksomheder vil blive erstattet af en ny hvid / blå vejvisning til det enkelte område. Tyske institutioner Der kan vejvises til tyske institutioner efter principperne for almindelig servicevejvisning. Det betyder bl.a., at vejvisningen skal være trafikalt begrundet. Vejvisningen kan ske på tysk - fortrinsvis med en typebetegnelse, men kan også være med navn, hvis det er hensigtsmæssigt for at kunne forstå vejvisningen.

15 Retningslinier for servicevejvisning 13 Egenbetaling Hvortil 4.3 Særlig servicevejvisning Det er muligt at søge om opsætning af særlig servicevejvisning i åbent land til private virksomheder. Det er kommunen, der afgør, om der kan gives tilladelse til opsætning af særlig servicevejvisning. Den særlige servicevejvisning skal ikke være trafikalt begrundet. Til gengæld er det virksomhederne selv, der betaler for opsætning, indkøb, administration, drift og vedligehold af tavlerne. Særlig servicevejvisning kan kun ske til private virksomheder, der ligger i landzone eller uden for tættere bebygget område, afmærket med E 55: Tættere bebygget område. Dette indebærer, at der ikke kan vejvises til virksomheder beliggende i de i kommuneplanen udlagte byzonebyer indenfor tavlerne E 55 Tættere bebygget område. Der kan vejvises til virksomheder i mindre bysamfund i land-zone, selvom de er afmærket med E 55 Tættere bebygget område. Der kan dog vejvises med symbol for dagligvareforretninger ved indkørslen til landsbyer med under Bilag 2 indeholder en liste med de mål, der eventuelt kan få særlig servicevejvisning. Hvorfra Der gælder følgende retningslinier for opsætning af særlig servicevejvisning: Der kan i åbent land vejvises med særlig servicevejvisning fra nærmeste større vej, som er offentlig tilgængelig. Det betyder, at der ikke kan opsættes særlig servicevejvisning på motorveje og motortrafikveje. Vejvisningen skal følges op fra den nærmeste større vej og frem til vejvisningsmålet Særlig servicevejvisning kan ikke opsættes i større komplicerede kryds, som har svingspor og en forstærket vejvisning med tabelvejvisere Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at opsætte særlig servicevejvisning i det pågældende kryds Der må inkl. den særlige servicevejvisning højest være 4 vejvisningsinformationer i det kryds, hvor der ønskes vejvisning Der kan ikke opsættes særlige servicevejvisning i byzone (indenfor tættere bebygget område afgrænset med E55-tavler), medmindre den eneste eller nærmeste vej frem til virksomheden er via et kryds i byzonen. Dette er illustreret på figur 8.

16 Retningslinier for servicevejvisning 14 Figur 8 Illustration af hvor der kan opsættes særlig servicevejvisning. Hvordan Tavletyper Der må ikke anvendes andre symboler end dem, der er godkendt til særlig servicevejvisning af Vejdirektoratet. Hvis der findes et symbol, skal dette anvendes uden supplerende tekst. Hvor symboler ikke kan anvendes, anføres i stedet tekst for virksomhedens type (se evt. bilag 2). Det betyder, at virksomhedens navn og logo ikke må fremgå af vejvisningen. Særlige servicevejvisning etableres som sort/hvid vejvisning. Der kan anvendes pilvejvisere (F30) eller symboler (M100) i kryds. Særlig servicevejvisning må ikke forvarsles. Figur 9 Sort/hvid pilvejviser (F30-tavle). Figur 10 Eksempel på symbol til særlig servicevejvisning (M100,2-tavle).

17 Retningslinier for servicevejvisning 15 Ansøgning Virksomheder, der ønsker særlig servicevejvisning, skal ansøge skriftligt. Ansøgningsskema samt en vejledning findes her på hjemmesiden. Takster for etablering af særlig servicevejvisning fremgår af bilag Private skilte og plakater Der skelnes mellem plakater i forbindelse med arrangementer og reklameskilte. Retningslinier for de to typer er beskrevet nedenfor. For valgplakater gælder særskilt lovgivning: Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (Valgplakater på vejareal). Plakater Arrangører af diverse sports- og kulturelle arrangementer, og opstillingsberettigede partier og organisationer i forbindelse med valg kan ophænge plakater uden tilladelse, så længe følgende regler bliver fulgt: ejeren / arrangøren er ansvarlig for ophængning, tilstedeværelse og nedtagning af plakater og eventuelle skader i denne forbindelse. Skader vil blive udbedret for ejerens / arrangørens regning allerede ophængte plakater, hvor arrangementet endnu ikke har fundet sted, må ikke fjernes eller overklæbes plakater skal være mærket med navn, adresse og telefonnummer på den ansvarlige for ophængningen plakater må tidligst ophænges 3 lørdage før afholdelse af arrangementet. Er arrangementet på en lørdag, skal denne lørdag medregnes i de 3 lørdage Plakater skal være fjernet senest 4 dage efter afholdelse af arrangementet Ophængning og nedtagning af plakater må kun finde sted udenfor lygtetændingstiden plakater må ikke ophænges i højspændingsmaster, træer, færdselstavler, broer, transformerstationer, kabelskabe, læskure samt andet by- og vejudstyr. Derudover må der ikke hænges plakater op i midterrabatter, rundkørsler, signalanlæg eller over kørebanen plakater må ophænges i belysningsmaster på kommunale veje indenfor byzonetavlerne - i Sønderborg, Nordborg og Gråsten indre by må der kun opsættes plakater på plakatsøjler indenfor de afgrænsende forbudszoner ifølge bilag 4-6. Plakaterne må kun klistres op. Se kort her. plakater må ikke placeres på steder, hvor de er til gene for trafikafviklingen og trafiksikkerheden:

18 Retningslinier for servicevejvisning 16 - de må ikke forringe oversigtsforholdene eller dække for færdselstavler, signalregulering eller anden færdselsafmærkning - de skal placeres mindst 0,5 m fra kørebanekant og mindst 0,3 m fra cykelstikant - for plakater skal der være mindst 2,3 m fra jordfladen til plakatens underkant - for plakater, der anbringes i master med luftledninger, må overkanten ikke være højere end 3 m over jordoverfladen samtidig med, at der skal være mindst 1,5 m fra plakatens overkant til nederste luftledning - plakaterne må ikke gul baggrundsfarve - plakater skal placeres minimum 50 m fra vejkryds, lysreguleringer, rundkørsler og byskilte. Derudover må plakaterne ikke være placeret efter begyndelsen af en svingbane plakater må ikke være større end 0,8 m 2. Plakaterne skal være opklæbet på en plade, som fastgøres forsvarligt. Materialet, som er brugt til ophængningen, skal fjernes igen ved nedtagning. Plakater må ikke fastgøres med metaltråd, søm eller skruer Plakater, som ophænges i strid med ovenstående regler, vil uden forudgående varsel blive fjernes for den ansvarliges regning. Vejbestyrelsen kan jf. Vejlovens 102, stk. 2, uden forudgående varsel fjerne plakater på ophængers regning. Dette vil ske efter medgået tid. Private skilte For at beskytte landskabet er det i Naturbeskyttelsesloven bl.a. fastslået, at der ikke må opsættes skilte i åbent land. Der er dog undtagelser fra denne regel. Undtagelserne omfatter fx, at erhvervsvirksomheder (fx gårdsalg eller værelsesudlejning) kan opstille mindre oplysningsskilte (private skilte) i det åbne land. Skiltet kan placeres ved indkørslen til ejendommen. Hvis ejendommen ligger ud til en lukket, privat fællesvej, kan skiltet opsættes ved denne vejs udmunding i offentlig vej. Skiltet må dog ikke placeres i vejareal. Private skilte skal anbringes på egen grund - i overensstemmelse med de gældende regler for skiltning i åbent land: skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25m 2, og skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn (og evt. logo), adresse, art og produktion skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve (ikke gul) med tekst i afdæmpede farver. Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver skiltet må ikke belyses, retroreflekterende eller bevægeligt

19 Retningslinier for servicevejvisning 17 der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende skiltet skal fjernes, når det ikke længere er relevant Skiltet kan forlanges flyttet hvis det skæmmer, står på vejareal eller generer trafikken. 4.5 Informationstavler Informationstavler er vejkort over et større eller mindre område, som opsættes på parkeringspladser, rastepladser eller lignende steder. Kortet indeholder fx oplysninger om veje, lokaliteter, servicefaciliteter, skove og lignende. Ved siden af kortet er der en fortegnelse over vejvisningsmålene. Dette kan være seværdigheder og servicefunktioner eller mere specifikke oplysninger om fx virksomheders placering i et større industriområde. Informationstavler kan anvendes til at forenkle vejvisningen. På informationstavler kan der gives næsten ubegrænset information til trafikanter, der holder stille. Der anvendes tre typer informationstavler: landinformationstavler byinformationstavler områdeinformationstavler De eksisterende informationstavler vil blive gennemgået og suppleret i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt. Landinformationstavler Landinformationstavler vil typisk være placeret på rastepladser på de større veje i åbent land. Byinformationstavler Byinformationstavler vil typisk være placeret bynære rastepladser, parkeringspladser, torve eller pladser i de centrale dele af de større byer. Områdeinformationstavler Områdeinformationstavler placeres i større områder, fx industri- og erhvervsområder eller sommerhusområder. ne sættes op, så trafikanterne får informationerne lige, når de er kørt ind i området. Af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafvikling bør tavlerne opsættes på vigepladser, så trafikanter, der studerer kortene, ikke er til gene for den øvrige trafik. Såfremt der ikke er en vigeplads, skal tavlerne være placeret, så bagenden af en lastbil holder mindst 10 m fra krydset. Det bør dog tilsigtes, at tavlerne er placeret ca. 50 m fra det kryds, hvor der køres ind i området.

20 Retningslinier for servicevejvisning 18 Bilag 1 Konkrete retningslinier for almindelig servicevejvisning Den almindelige servicevejvisning er inddelt i følgende grupper: terminalmål 1 - havne 1,01 - færger for cyklende og gående 1,02 - lystbådehavne 1,03 - lufthavne 1,04 - flyvepladser 1,05 - jernbanestationer 1,06 - busterminaler 1,07 - transportcentre 1,08 offentlige og private virksomheder 2 - kommunale og statslige kontorer / funktioner 2,01 - offentlige virksomheder og institutioner 2,02 - industriområder 2,03 - større private virksomheder 2,04 - mindre private virksomheder 2,05 overnatningsmål 3 - campingpladser 3,01 - hytter 3,02 - vandrehjem 3,03 - hoteller, kroer og moteller 3,04 fritids- og turistmål 4 - badesteder 4,01 - golfbane 4,02 - fiskesø (put and take) 4,03 - kirker 4,04 - betydende seværdigheder 4,05 - øvrige seværdigheder 4,06 - turistanlæg 4,07 andre mål 5 - telefon 5,01 - værksteder 5,02 - tankanlæg 5,03 - rastepladser 5,04 - spisesteder 5,05 - toilet 5,06 - turistinformation 5,07 svarer til veje, der ligger indenfor byzonetavler (E55-tavler). Veje uden for byområder betragtes som landområderne.

21 Retningslinier for servicevejvisning 19 Der er for veje i landområder anvendt begrebet "nærmeste større vej". Det svarer til de veje, der er vist på Vejdirektoratets kort i målestok 1: I byområderne er kommunernes vejklassificeringer anvendt. Her er veje i vejklasse 1 og 2 anvendt i stedet for "nærmeste større vej". Kommunernes retningslinier for vejvisning til de enkelte måltyper er beskrevet i det følgende. Vejvisningen skal udover disse retningslinier også leve op til retningslinierne i afsnit 3 og 4. Havne 1,01 Vejvisningsmål Erhvervshavne, herunder containerhavne, havne med færger for biltrafik Der anvendes med hvid / blå pil- eller tabelvejvisere (eller hvid / rød vejvisere, hvis målene samtidig udgør geografisk vejvisning). M9-symbolet skal anvendes ved vejvisning til containerhavne. M11-symbolet skal anvendes ved vejvisning til færger med biltrafik. Symbolerne orienteres så vidt muligt i vejvisningsretningen Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej eller som anført i Fjern- og nærmålskataloget. For bilfærger vejvises der mod det geografiske navn på færgens afgangsby. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. For bilfærger vejvises der mod det geografiske navn på færgens afgangsby. Ved det geografiske afgangspunkt eller ved det punkt, hvor trafikanten skal vælge mellem forskellige færger, anføres det geografiske ankomstmål. M9-symbolet kan anvendes til containerhavne på Kort og Matrikelstyrelsens Færdselskort i målestok 1:

22 Retningslinier for servicevejvisning 20 Færger for cyklende og gående 1,02 Vejvisningsmål Færger der kun medtager cyklende og gående M10-symbolet anvendes ved vejvisning til færgeoverfarter for cyklende og gående. Symbolet orienteres så vidt muligt i vejvisningsretningen. M10-symbolet kan placeres på hvid / blå pilvejviser. Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2. Ingen. Lystbådehavne 1,03 Vejvisningsmål Lystbådehavne Der anvendes hvid / blå pil- eller tabelvejvisere (eller hvid / rød vejvisere, hvis målene samtidig udgør geografisk vejvisning). Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2. Der skal være en vanddybde på minimum 2 m. Lufthavne (Sønderborg og Vojens) 1,04 Vejvisningsmål Sønderborg Lufthavn, Vojens Lufthavn Der anvendes med hvid / blå pil- eller tabelvejvisere (eller hvid / rød vejvisere, hvis målene samtidig udgør geografisk vejvisning). M12-symbolet skal anvendes ved vejvisning til lufthavne. Symbolet orienteres så vidt muligt i vejvisningsretningen. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej eller som anført i Fjern- og nærmålskataloget. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der skal kunne foretages instrumentflyvning.

23 Retningslinier for servicevejvisning 21 Flyvepladser 1,05 Vejvisningsmål Flyvepladser Der anvendes hvid / blå pil- eller tabelvejvisere (eller hvid / rød vejvisere, hvis målene samtidig udgør geografisk vejvisning). M12-symbolet skal anvendes ved vejvisning til flyvepladser. Symbolet orienteres så vidt muligt i vejvisningsretningen. Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2. Der skal minimum være taxaflyvning til / fra flyvepladsen. Jernbanestationer 1,06 Vejvisningsmål Jernbanestationer / banegårde (hvorfra der afgår persontog) Vejvisning til jernbanestationer kan ske med servicetavlen M13 eller med hvid / blå pil- eller tabelvejvisere, fx hvis det er nødvendigt at angive terminaler med navn. M13-symbolet anvendes først, når trafikanten ikke længere kan køre efter bynavnet eller centrum. M13-symbolet orienteres så vidt muligt i vejvisningsretningen. Der vejvises normalt ikke til jernbanestationer i landområder. Der kan vejvises fra nærmeste vej i klasse 1-2. Ingen.

24 Retningslinier for servicevejvisning 22 Busterminaler 1,07 Vejvisningsmål Busterminaler / rutebilstationer (hvorfra der afgår busser i fast rutetrafik) Vejvisning til busterminaler sker normalt med servicetavlen M14, men kan være udført med hvid / blå pil- eller tabelvejvisere, fx hvis det er nødvendigt at angive terminaler med navn. M14-symbolet anvendes først, når trafikanten ikke længere kan køre efter bynavnet eller centrum. M14-symbolet orienteres så vidt muligt i vejvisningsretningen Der kan vejvises normalt ikke til busterminaler i landområder. Der kan vejvises fra nærmeste vej i klasse 1-2. Ingen. Transportcentre 1,08 Vejvisningsmål Transportcentre, godsterminaler, fragtcentraler Vejvisning til transportcentre sker normalt med servicetavlen M15, som er udført med hvid / blå pil- eller tabelvejvisere. M15-symbolet skal suppleres med teksten "Transportcenter". M15-symbolet orienteres så vidt muligt i vejvisningsretningen. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Gælder ikke for en enkelt vognmands private lagerhal.

25 Retningslinier for servicevejvisning 23 Kommunale og statslige kontorer / funktioner 2,01 Vejvisningsmål Kommunale kontorer og funktioner, statslige kontorer og funktioner, told- og skatteregioner m.m. Vejvisning til kommunale og statslige kontorer / funktioner sker med hvid / blå pil- eller tabelvejvisere med angivelse af kontorets / funktionens betegnelse. Der kan vejvises fra nærmeste større vej, hvis kontoret / funktionen er af væsentlig interesse for ikke stedkendte trafikanter. Hvor vejbestyrelsen finder det relevant, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2, hvis kontoret / funktionen er af væsentlig interesse for ikke stedkendte trafikanter. Ingen.

26 Retningslinier for servicevejvisning 24 Offentlige virksomheder og institutioner 2,02 Vejvisningsmål Hospitaler, skadestuer, biblioteker, posthuse, plejehjem, ældrecentre, revalideringscentre / -institutioner, forsorgshjem, kur- / badeanstalter, kursuscentre, teatre, skoler (kommunale og private), gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler, mindre sports- / idrætsanlæg, tyske institutioner m.m. Vejvisning til offentlige virksomheder og institutioner sker med hvid / blå pil- eller tabelvejvisere med angivelse af virksomhedens / institutionens betegnelse. Vejvisning til posthuse sker med servicetavlen M17 eller med M17-symbol på en hvid / blå pilvejviser. Dette gælder også postbutikker med samme funktion som et posthus. Til døgnåbne skadestuer kan der vejvises med servicetavlen M21 eller med M21-symbol på en hvid / blå pilvejviser. Hvis der ligger flere ensartede mål i samme område vil der blive etableret områdevejvisning. Vejvisning i selve området vil ske med navn når der er flere ensartede mål (dette gælder også selvom målene ikke ligger i et navngivet område). Der kan vejvises med navn til større mål, hvis vejbestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt. Der kan vejvises fra nærmeste større vej, hvis virksomheden / institutionen er af væsentlig interesse for ikke stedkendte trafikanter. Hvor vejbestyrelsen finder det relevant, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der kan vejvises til døgnåbne skadestuer, hvor vejbestyrelsen finder det relevant. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2, hvis virksomheden / institutionen er af væsentlig interesse for ikke stedkendte trafikanter. Der må kun vejvises til døgnåbne skadestuer, som kan yde førstehjælp / nødhjælp uden forudgående visitation.

27 Retningslinier for servicevejvisning 25 Industriområder 2,03 Vejvisningsmål Industriområder Vejvisning til industriområder sker med servicetavlen M57. Såfremt industriområdet er navngivet kan M57-symbolet placeres på hvid / blå vejviser sammen med industriområdets navn. Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Hvor vejbestyrelsen finder det relevant, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2. Ingen. Større private virksomheder 2,04 Vejvisningsmål Fx Danfoss, Danish Crown, Linak Vejvisning til større private virksomheder kan ske med hvid / blå vejvisere med angivelse af virksomhedens navn. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej, hvis virksomheden er af væsentlig interesse for ikke stedkendte trafikanter. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2, hvis virksomheden er af væsentlig interesse for ikke stedkendte trafikanter. Virksomheden skal have over 500 ansatte på det sted, der vejvises til.

28 Retningslinier for servicevejvisning 26 Mindre private virksomheder 2,05 Vejvisningsmål Mindre industri- og erhvervsvirksomheder Vejvisning til mindre industri- og erhvervsvirksomheder kan ske med hvid / blå vejvisere med angivelse af virksomhedens betegnelse (fx teglværk, savværk eller maskinfabrik). Der kan vejvises fra nærmeste større vej, hvis virksomheden er af væsentlig interesse for ikke stedkendte trafikanter. Hvor virksomheden ligger ud til nærmeste større vej vejvises ikke. Der vejvises ikke til mindre private virksomheder i byområder. Der kan vejvises til virksomheder, der jævnligt besøges af større køretøjer over 3500 kg og hvis den almindelige afmærkning med vejvisere, gadenavne og husnumre er utilstrækkelig.

29 Retningslinier for servicevejvisning 27 Campingpladser 3,01 Vejvisningsmål Campingpladser, campingpladser for autocampere Vejvisning til campingpladser sker med servicetavlen M31, mens der til campingpladser for autocampere anvendes servicetavlen M32. M31 og M32 kan samles med andre servicesymboler på en hvid / blå vejviser. M32-symbolet orienteres i vejvisningsretningen. Der kan ikke vejvises med både M31 og M32 til samme mål. Campingpladsens navn kan indenfor tættere bebygget område anføres på vejviserne, hvis der er flere campingpladser i umiddelbar nærhed af hinanden. I åbent land kan navnet anføres, hvis der vejvises mod flere campingpladser i samme kryds. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Såfremt det af vejbestyrelsen skønnes, at den almindelige afmærkning med vejvisning og gadenavne er tilstrækkelig, vejvises der normalt ikke til campingpladser i byer med mere end indbyggere. Campingpladsen skal opfylde Skov- og Naturstyrelsens "Campingreglement".

30 Retningslinier for servicevejvisning 28 Hytter 3,02 Vejvisningsmål Pladser med udlejning af hytter Vejvisning til hytter sker med servicetavlen M33. M33 kan samles med andre servicesymboler på en hvid / blå vejviser. Der kan ikke vejvises med M33, hvis hytter ligger på en campingplads, der vejvises til med M31. Hyttepladsens navn kan indenfor tættere bebygget område anføres på vejviserne, hvis der er flere hyttepladser i umiddelbar nærhed af hinanden. I åbent land kan navnet anføres, hvis der vejvises mod flere hyttepladser i samme kryds. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Såfremt det af vejbestyrelsen skønnes, at den almindelige afmærkning med vejvisning og gadenavne er tilstrækkelig, vejvises der normalt ikke til hyttepladser i byer med mere end indbyggere. Hyttepladsen skal opfylde Skov- og Naturstyrelsens "Campingreglement". Vandrehjem 3,03 Vejvisningsmål Vandrehjem Vejvisning til vandrehjem sker med servicetavlen M41. M41 kan samles med andre servicesymboler på en hvid / blå vejviser. Vandrehjemmets navn kan indenfor tættere bebygget område anføres på vejviserne, hvis der er flere vandrehjem i umiddelbar nærhed af hinanden. I åbent land kan navnet anføres, hvis der vejvises mod flere vandrehjem i samme kryds. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Såfremt det af vejbestyrelsen skønnes, at den almindelige afmærkning med vejvisning og gadenavne er tilstrækkelig, vejvises der normalt ikke til vandrehjem i byer med mere end indbyggere.

31 Retningslinier for servicevejvisning 29 Vandrehjemmet skal som minimum opfylde Danhostels kvalitetskrav. Hoteller 3,04 Vejvisningsmål Hoteller, kroer, moteller Vejvisning til hoteller sker med servicetavlen M42. M42 kan samles med andre servicesymboler på en hvid / blå vejviser. Hotellets navn kan indenfor tættere bebygget område anføres på vejviserne, hvis der er flere hoteller i umiddelbar nærhed af hinanden. I åbent land kan navnet anføres, hvis der vejvises mod flere hoteller i samme kryds Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Såfremt det af vejbestyrelsen skønnes, at den almindelige afmærkning med vejvisning og gadenavne er tilstrækkelig, vejvises der normalt ikke til hoteller i byer med mere end indbyggere. Hotellet skal opfylde bestemmelserne i lov om restaurationsog hotelvirksomhed mv., og have flere end 3 soverum med tilsammen mere end 8 sovepladser. Badesteder 4,01 Vejvisningsmål Svømmehaller, friluftsbade og badestrande Vejvisning til udendørs badesteder må kun ske med servicetavlen M35.1, mens der til indendørs badesteder kun må vejvises med servicetavlen M35.2. Er det nødvendigt at angive navn på badestedet anvendes hvid / blå vejviser med M35.1 eller M35.2 i roden. Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Der kan vejvises ved indkørslen til badestedet eller fra nærmeste vej i vejklasse 1 eller 2. Badestederne skal være offentligt tilgængelige.

32 Retningslinier for servicevejvisning 30 Golfbane 4,02 Vejvisningsmål Golfbaner Vejvisning til golfbaner sker med servicetavlen M36. M36- symbolet kan evt. placeres på hvid / blå vejviser uden tekst. Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2. M36 kan kun anvendes til golfbaner, som er åben hver dag for både medlemmer og ikke-medlemmer. Fiskesø (put and take) 4,03 Vejvisningsmål Fiskesøer Vejvisning til fiskesøer sker med servicetavlen M37. M37- symbolet kan evt. placeres på hvid / blå vejviser uden tekst. Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2. M37 kan kun anvendes til fiskesøer, hvor det er muligt at fiske uden offentligt fisketegn. Ejeren af fiskesøen skal over for vejbestyrelsen dokumentere, at fiskesøen som minimum opfylder de krav, der er angivet i vejreglerne. Kirker 4,04 Vejvisningsmål Kirker Vejvisning til kirker sker med M51-servicetavle. M51- symbolet kan evt. placeres på hvid / blå vejviser. Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2. M51 bør normalt kun anvendes i forbindelse med kirker, synagoger eller lignende, hvor der foregår religiøse handlinger.

33 Retningslinier for servicevejvisning 31 Betydende seværdigheder 4,05 Vejvisningsmål Seværdigheder og attraktioner der er berettiget til vejvisning med M52.1, M52.2 eller M53 symbol (se mere nedenfor) Vejvisning til betydende seværdigheder kan ske med hvid / blå vejvisere med angivelse af seværdighedens betegnelse med M52.1, M52.2 eller M53 symbol i roden. Der kan vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2. For at anvende M52.1 (lokal seværdighed) skal seværdigheden eller attraktionen overfor vejmyndigheden dokumentere, at den som minimum opfylder følgende kvalitetskrav: Der skal: - være interesse fra en bred målgruppe - være åben for publikum 5 timer om dagen, 5 dage om ugen i perioden 1. maj til og med september - være informationstavle, hvor der på dansk, engelsk og tysk oplyses i hvilke måneder, dage og timer publikum har adgang til seværdigheden. Dette gælder dog ikke naturområder, fortidsminder og lignende med ubegrænset adgang. Informationstavlen skal endvidere indeholde en beskrivelse af seværdighedens eller attraktionens art og karakter. For entrébetingede seværdigheder, skal der endvidere oplyses om aktuelle priser - være en adgangsvej med jævn belægning Seværdigheden skal fremstå velplejet og velholdt Vejmyndigheden vil ved vurdering af, om der kan anvendes M52.1 tage udgangspunkt i Danmarks Turistråds liste over betydningsfulde seværdigheder. M52.2 (national seværdighed) må kun anvendes med Vejdirektoratets godkendelse efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen eller VisitDenmark. Der er i vejreglerne opstillet en række kvalitetskrav som seværdigheden skal opfylde. M53 (UNESCO verdensarvsmonument) må kun anvendes med Vejdirektoratets godkendelse efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen.

34 Retningslinier for servicevejvisning 32 Alle seværdigheder, der er godkendt til M52.2 eller M53 fremgår af en liste, der kan findes på Pr. 1 juni 2009 er der ingen seværdigheder i de 4 kommuner, der er godkendt til M53. Derimod er følgende seværdigheder godkendt til vejvisning med M52.2: Cathrinesminde Teglværk (Sønderborg) Danfoss Universe (Sønderborg) Dybbøl Banke (Sønderborg) Gråstenskovene (Sønderborg) Sønderborg Slot (Sønderborg) Draved Skov og Kongens Mose (Tønder) Møgeltønder (Tønder) Nationalmuseets Kommandørgård (Tønder) Rømø (Tønder) Vadehavet og Marsken (Tønder) Bolderslevskovene (Aabenraa) Immervad Bro og Hærulfsten (Aabenraa) Sommerland Syd (Aabenraa) Øvrige seværdigheder 4,06 Vejvisningsmål Naturområder, fritidsområder, særlige naturseværdigheder og udsigtssteder, museer, samlinger, slotte og herregårde, fortidsminder, lokaliteter af historisk eller kulturel betydning, udflugtssteder, kirker af særlig historisk eller kulturel betydning Vejvisning til øvrige seværdigheder kan ske med hvid / blå vejvisere med angivelse af seværdighedens betegnelse. Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Såfremt det af vejbestyrelsen skønnes, at den almindelige afmærkning med vejvisning og gadenavne er tilstrækkelig, vejvises der ikke til øvrige seværdigheder. Hvor vejbestyrelsen skønner det relevant, kan der vejvises ved indkørslen. Ingen.

35 Retningslinier for servicevejvisning 33 Turistanlæg 4,07 Vejvisningsmål Større sports- / idrætsanlæg, turistanlæg, zoologiske haver og dyreparker, parker og større haveanlæg, forlystelsesparker og oplevelsescentre Vejvisning til øvrige seværdigheder kan ske med hvid / blå vejvisere med angivelse af seværdighedens betegnelse. Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Hvor vejbestyrelsen skønner det relevant, kan der vejvises fra nærmeste rutenummererede vej. Der kan vejvises fra nærmeste vej i vejklasse 1-2, hvis vejbestyrelsen finder det relevant. Ingen. Telefon 5,01 Vejvisningsmål Telefon Servicetavlen M22 anvendes til at vejvise til telefon, som kan anvendes af trafikanter. M22 kan opsættes ved indkørsel til områder med telefon. Der vejvises ikke til områder med telefon i byområder. Telefonen bør være tilgængelig hele døgnet.

36 Retningslinier for servicevejvisning 34 Værksteder 5,02 Vejvisningsmål Værksteder Servicetavlen M23 anvendes til at vejvise til værksteder. M23 kan opsættes ved indkørsel til værkstedet. Der kan vejvises til værksteder fra rutenummererede veje, hvis værkstedet ligger indenfor 1 km fra den rutenummererede vej. Der vejvises ikke til værksteder i byområder. M23 anvendes kun i områder hvor værksteder er sjældne og kun til værksteder, der er vanskelige at observere fra den vej tavlen opsættes ved. Værkstedet skal have en mekaniker tilknyttet indenfor normal arbejdstid. Tankanlæg 5,03 Vejvisningsmål Tankanlæg Servicetavlen M24 anvendes til at vejvise til tankanlæg. M24 kan opsættes ved indkørsel til tankanlægget. Der kan vejvises til tankanlæg fra rutenummererede veje, hvis tankanlægget ligger indenfor 1 km fra den rutenummererede vej. Medmindre det af byens størrelse ikke kan forventes, at der er tankanlæg, og der er stor afstand mellem døgnåbne tankningsmuligheder, bør der normalt ikke vejvises til tankanlæg i byområder. M24 kan kun anvendes hvis tankanlægget: sælger brændstof til alle almindeligt forekommende motorkøretøjstyper sælger brændstof hele døgnet ikke er umiddelbart synligt fra den vej tavlen opsættes ved - dog kan der vejvises med M24, hvis tankanlægget er placeret, så trafikanterne ser det for sent og derfor kan forventes at reagere til fare for de øvrige trafikanter.

37 Retningslinier for servicevejvisning 35 Rastepladser 5,04 Vejvisningsmål Rastepladser Servicetavlen M34 anvendes til at vejvise til rastepladser forsynet med borde og bænke. Øvrige vige- og parkeringspladser afmærkes kun med E63-tavle (parkering). Hvis der i forbindelse med rastepladsen findes særlige faciliteter fx information eller toilet, kan dette angives med symbol i mindre felter under feltet, der angiver rasteplads. M34 kan opsættes ved indkørslen til rastepladsen. For rastepladser beliggende på en sidevej (max 1 km fra nærmeste vej i vejklasse 1-2) kan der vejvises fra den overordnede vej. Der vejvises ikke til rastepladser i byområder. Ingen. Spisesteder 5,05 Vejvisningsmål Restauranter, cafeterier Servicetavlen M43 anvendes til at vejvise til restauranter, mens M45 anvendes til at vejvise til cafeterier. Der kan vejvises fra nærmeste større vej. Såfremt det af vejbestyrelsen skønnes, at den almindelige afmærkning med vejvisning og gadenavne er tilstrækkelig, vejvises der ikke til spisesteder. M43 anvendes kun ved restauranter, hvor der er servering af mindst 2 daglige hovedmåltider. M45 anvendes kun ved cafeterier, hvor der er servering af enklere måltider fx morgenmad, kaffe, te og smørrebrød. Der skal være mulighed for at nyde måltidet indendørs, hvor der er borde og stole. M45 må ikke anvendes samtidig med M43. Tavlen skal dækkes til i vinterperioden, hvis spisestedet er lukket.

38 Retningslinier for servicevejvisning 36 Toilet 5,06 Vejvisningsmål Toilet, Handicaptoilet, Tømning af kemisk toilet Servicetavlen M46 anvendes til at vejvise til toiletter, mens servicetavlen M46.1 anvendes til at vejvise til toiletter, der er indrettet til handicappede. Servicetavlen M47 kan anvendes til steder, hvor kemiske toiletter kan tømmes. M46 / M46.1 / M47 kan opsættes ved indkørslen til området med toiletfaciliteter. M46 / M46.1 / M47 kan opsættes ved indkørslen til området med toiletfaciliteter. Ingen. Turistinformation 5,07 Vejvisningsmål Turistbureau, turistinformationstavle Servicetavlen M61.1 anvendes til at angive, at der på parkeringspladser, rastepladser eller lignende findes en informationstavle eller anden information. Servicetavlen M61.2 anvendes til at angive indendørs bemandet turistinformation. Teksten "Bureau" kan anføres på en undertavle, såfremt der ydes landsdækkende turistinformation og -service. Servicetavlerne kan samles med andre servicetavler på hvid / blå pil- eller tabelvejviser. M61.1 kan opsættes ved indkørslen til anlægget, hvor der er opsat informationstavler. M61.2 kan opsættes ved nærmeste større vej. M61.1 kan opsættes ved indkørslen til anlægget, hvor der er opsat informationstavler. M61.2 kan opsættes ved nærmeste vej i vejklasse 1-2. M61.2 anvendes kun efter samråd med Turistorganisationernes Autorisationsudvalg.

Aabenraa kommune. Politik for servicevejvisning

Aabenraa kommune. Politik for servicevejvisning Aabenraa kommune Politik for servicevejvisning 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Hidtidig praksis 3 3 Generelle retningslinier 6 31 Vejvisningsprincipper 6 32 Typer 9 4 Strategi 10 41 Eksisterende

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE

SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE HÅNDBOG SERVICEVEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2014 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013

Servicevejvisning. Administrationsgrundlag, Herning Kommune. Administrationsgrundlag Marts 2013 Servicevejvisning Administrationsgrundlag, Herning Kommune Servicevejvisning Administrationsgrundlag Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Servicevejvisning i Herning Kommune...4 2.1 Trafikal

Læs mere

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013

Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag. Love, regler og baggrund Marts 2013 Bilag 1 Servicevejvisning Administrationsgrundlag Love, regler og baggrund Marts 2013-1- INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Gældende nationale regler...4 2.1 Lovbekendtgørelse...4 2.1.1 2.2 Bekendtgørelse

Læs mere

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet

VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING. Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje. September 2010. Vejregelrådet VEJREGEL FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING Hæfte 3. Servicevejvisning på almindelige veje September 2010 Vejregelrådet FORORD Nærværende vejregel er udarbejdet af vejregelgruppen om vejafmærkning. Vejreglerne

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler AUC-paper 2001 Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler Kim Schwartzlose Projektleder Carl Bro as Granskoven 8 200 Glostrup Tlf. 4348 939 E-mail:

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Ophængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater Ophængning af valgplakater Retningslinier for ophængning af valgplakater i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende 1 Indholdtegnelse Retningslinier for ophængning af

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i NORDFYNS KOMMUNE Teknik og Miljø maj 2007 Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer Ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land

Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Rapport Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land Bedre mulighed for skilte til lokale erhverv og turistattraktioner i landdistrikterne August 2017 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

"# $ ##: "* $ # " C"# # $#! # # " ##: #: "#!## ## "#?? 56/ *

# $ ##: * $ #  C# # $#! # #  ##: #: #!## ## #?? 56/ * $ "#!## "#?? 56/ " ##$) "*? 5 #*,*! B"# #* ( $$ # #$$ #*5 "# ; # ;! " "# *! 8;"$# $$!# ; "# "# $ ##: "* $ # " ; ": ; # $ #!## $ $;#* C"# # $#! # # " ##: "# # $,* D $ " $ $# $ #:# #: "#!## ## "#?? 56/ *

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Vejvisning og cykelkort

Vejvisning og cykelkort FOTO: Odense Kommune Vejvisning og cykelkort Planlægning for cyklister handler ikke kun om stier og veje. Vejvisning og information er også vigtige parametre. Endelig er det især hensigtsmæssigt at anlæg,

Læs mere

Nye vejregler om vejafmærkning

Nye vejregler om vejafmærkning NORTEK møde i Oslo 2010 Midlertidig vejafmærkning Vejvisning for særlige køretøjer (F) Servicevejvisning til nationalparker (F) Revision af bekendtgørelse om vejafmærkning Revision af bekendtgørelse om

Læs mere

Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

Lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje LOV nr 379 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3462 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Forord Fanø Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed 1 Teknik & Miljø 10. januar 2017 Bilag 1 til BPU-sag om retningslinjer for skiltning mv. i bymidten: Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed Dette notat indeholder en

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning)

Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Vejledning for ansøgning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje til virksomheder, der er beliggende i landzone eller uden for tættere

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning

Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning Brune turistoplysningstavler ny permanent ordning Hvor er der mulighed for at få opsat turistoplysningstavler? Seværdigheden eller attraktionen skal ligge max 15 km fra nærmeste motorvej Der skal være

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder 12 4. Digitale skilte

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser.

Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s bestemmelser og bekendtgørelser. t- in pr eb w w w.ic w dk e. sk ilt Vornæsvej 58 5700 vendborg Tlf. 35 108 109 www.icskilte.dk info@icskilte.dk Vi producerer og leverer færdselstavler i henhold til Vejdirektoratets og Vejregelrådet s

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER

VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG FÆRDSELSREGULERING VEJVISNING TIL NATIONALPARKER HØRINGSBOG Juni 2010 Vejregelrådet 2 R45-000-v2_Høringsbog_vejvisning til nationalparker_juni_ 2010.doc Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN...

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2016 J.nr.: NMK-513-00038 KlageID: 90180 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om et skilt i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

REGLER FOR VALGPLAKATER. Kommunevalg 2017

REGLER FOR VALGPLAKATER. Kommunevalg 2017 REGLER FOR VALGPLAKATER Kommunevalg 2017 Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i Danmark. Denne folder beskriver nogle af de centrale regler for ophængning og nedtagning af valgplakater i Københavns

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Vejvisningsplan TEKNISK FORVALTNING

Vejvisningsplan TEKNISK FORVALTNING Vejvisningsplan Strateginotat Maj 2007 TEKNISK FORVALTNING 1 INDLEDNING...1 2 STRATEGI OG STRUKTUR I VEJVISNINGEN...3 2.1 Strategi og målsætning...3 2.2 Vurdering af eksisterende vejvisning...3 2.3 Den

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København Referat Emne NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning Mødedato 20. - 21. november 2007 Sted Møde nr. 2-2007 Deltagere, København Gry Horne Johansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet (N) Stine Forsbak,

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ

RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ RUNDKØRSEL VED ESTRUPVEJ/TAURUSVEJ Appendiks B skilte for vejgren N, S, Ø og V Indholdsfortegnelse B.1 VEJGREN N... 1 B.1.1 Midterøen... 1 B.1.2 Tilfarten... 1 B.1.3 Frafarten... 4 B.2 VEJGREN S... 5

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning

Reklamer og trafikfare. Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Gode råd til din trafikale vurdering af reklameskilte på baggrund af norsk vejledning Reklamer og trafikfare Dette hæfte henvender sig til kommuner og politi og indeholder gode råd

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1 Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Du har i brev af 20. juni 2016 på vegne af Autocamperrådet stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om reglerne om autocampere.

Du har i brev af 20. juni 2016 på vegne af Autocamperrådet stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om reglerne om autocampere. Birte og Max Watson Gartnervænget 15 3520 Farum Dato 21. juli 2016 Sagsbehandler Marcus Philip Louens Mail mapl@vd.dk Telefon +45 7244 3675 Dokument 16/08410-5 Side 1/10 på forespørgsel vedr. retningslinjer

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013

HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 HÅNDBOG GENERELT OM VEJVISNING PÅ ALMINDELIGE VEJE ANLÆG OG PLANLÆGNING APRIL 2013 FORORD Denne vejregel om tavletyper for vejvisning på almindelige veje indgår i nedenstående serie af håndbøger om vejvisning:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

Autocamper-info.dk 24. jul Camper Parkering. Lovgivning om parkering med autocamper. JI/2015. side 1

Autocamper-info.dk 24. jul Camper Parkering. Lovgivning om parkering med autocamper. JI/2015. side 1 Autocamper-info.dk Camper Parkering Lovgivning om parkering med autocamper JI/2015. side 1 Autocamper-info.dk har før givet læsere indsigt i hvorledes man må og kan parkere med autocampere på en offentlig

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006 Bekendtgørelse om vejafmærkning I medfør af 87, stk. 3, 90, stk. 2, 95, stk. 1, og 3, og 118, stk. 8, og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1079 af 14.

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. udseende: Figur

Læs mere

Bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om vejafmærkning BEK nr 802 af 04/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Vejdirektoratet, j.nr. 10/01937 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere