BYFORNYELSESPROGRAM FOR VIBY SYD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYFORNYELSESPROGRAM FOR VIBY SYD"

Transkript

1 Juni 2017 BYFORNYELSESPROGRAM FOR VIBY SYD Til: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Byfornyelsesprogrammet skal godkendes af Aarhus byråd med henblik på at få frigivet de afsatte midler fra ministeriet til omdannelsen i Viby Syd.

2 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af området... 3 Kort om Viby Syd... 3 Udfordringer... 4 Udfordringer med den fysiske udformning af området... 4 Boligsociale udfordringer... 4 Ressourcer... 5 Beskrivelse af kommunale og private initiativer indenfor problemområder... 6 Videreudviklingen af helhedsplan for Viby Syd... 6 Aktiviteter og indsatser, der støttes med områdefornyelsesmidler... 7 Initiativernes koordinering... 7 Organisering... 7 Mål... 7 Handlings- og tidsplan... 7 Budget... 8 Investeringsredegørelse for området... 8 Opgørelse over behovet for bygningsfornyelse i området... 8

3 Indledning Dette byfornyelsesprogram for Viby Syd (Søndervang skoledistrikt) godkendes i Aarhus Byråd i forbindelse med en samlet plan for videreudviklingen af helhedsplanen for Viby Syd. Aarhus Byråd godkendte i december 2009 Helhedsplanen for Viby Syd. I 2011 blev vinderne af projektkonkurrencen for planens fysiske elementer godkendt i Boligforeningen Århus Omegn og i Byrådet. Helhedsplanen indeholder bl.a. en række fysiske forandringer, herunder udearealer og torvedannelse, renovering og omdannelse af Rosenhøj, et nyt medborgerhus og etablering af kommunale arbejdspladser i området. Derudover er der kommet flere projekter til undervejs, bl.a. nye ungdomsboliger samt en ny boligsocial helhedsplan gældende fra Renoveringen og omdannelsen af Rosenhøj afsluttes sidst i Næste skridt er af få realiseret planens resterende elementer i form af en ny torvedannelse og omkringliggende arealer, medborgerhus, kontorhus til kommunale arbejdspladser, Århus Omegns administration og erhverv i bunden samt nye former for byrum, vejog stisystemer. Byfornyelsesprogrammet skal ses i tæt sammenhæng med den vedlagte projektmappe (bilag 1), som beskriver videreudviklingen af helhedsplanen ved torvet og de omkringliggende områder. De reserverede områdefornyelsesmidler fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (i alt 7,5 mio. kr.) benyttes til at realisere nogle af de nye byrum, med fokus på den nye aktivitetsplads foran Søndervangskolen samt en ny gennemgående forbindelse, kaldet Løberen, som skal bidrage til at skabe flow og binde området sammen. Se kort sidst i dokumentet. Beskrivelse af området Kort om Viby Syd Boligområdet Viby Syd består af de almene boligafdelinger Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen I og II, som administreres af boligforeningerne Århus Omegn og Alboa. Områdets 1659 boliger er beliggende forholdsvis tæt på Aarhus centrum og huser sammenlagt ca beboere i en del af byen, som er rig på erhvervsliv og har gode infrastrukturelle betingelser i form af både offentlig transport og store veje. Placeret på grænsen mellem Kjærslund og Rosenhøj ligger områdets distriktsskole, Søndervangskolen. Skolen har over 300 elever fordelt på klassetrin. Området har desuden torvearealet, Ravnsbjerg Centret ved Søndervangs Allé, som består af butiks- og centerbebyggelse med bl.a. bankohal, pizzeria samt tilhørende parkerings- og adgangsarealer. Længere mod øst ligger desuden Viby Gymnasium og HF og i nærområdet i Viby er der desuden andre uddannelsesinstitutioner. Områdets idrætsfaciliteter er centreret omkring Søndervangskolen og gymnasiet, hvor der både er boldbaner og svømmehal og der er desuden også faciliteter i de almene boligafdelinger til uorganiseret idræt og boldspil. I lokalområdet er der to villakvarterer, hvor det ene er placeret mellem Rosenhøj og Gunnar Clausens Vej og det andet mellem Søndervang og Holmegårdsvej.

4 Området indeholder også et stort indkøbsområde på Søndervang (Mega Syd) samt en række industrivirksomheder i området ved Søren Nymarks Vej og Gunnar Clausens Vej. Området ligger placeret med let adgang til to hovedindfaldsveje til Aarhus og tæt på motorvejsnettet og er betjent med kollektiv trafik både i form af buslinjer samt et stoppested til den kommende letbane. Viby Syd er på flere områder inde i en positiv udvikling bl.a. med renoveringen og omdannelsen af boligafdelingerne. Den grundlæggende udfordring med områdets fysiske rammer omkring torvet, en manglende understøttelse af byliv med velfungerende byrum og gode forbindelse i bydelen er fortsat ikke løst. Udfordringer I de følgende afsnit skitseres centrale udfordringer i området - både fysiske og sociale. Udfordringer med den fysiske udformning af området Viby Syd torv Torvet fungerer i dag som et stort monofunktionelt rum med en skarp adskillelse mellem parkeringsplads og resten af området. Parkeringspladsen er indrettet på bilernes præmisser og med dårlig plads til de gående. Der er få opholdsmuligheder og buske under platantræerne virker som en barriere og forhindrer tværforbindelser fra Kjærslund til Rosenhøj. Forpladsen til Søndervangskolen Pladsen foran Søndervangskolen udgør det største byrum i området. I dag bruges pladsen udelukkende til parkering og ankomstpladsen består af et enkelt trappeforløb med klippede græsområder. Pladsen er nedslidt og tilbyder hverken aktiviteter eller ophold til eleverne. Søndervangs Allé Søndervangs Allé har i dag status som en indfaldsvej med mange ind- og udkørsler. Farten er høj pga. det lige vejforløb, og det er svært for cyklister og gående at færdes i sikkerhed. Generelt er belægninger, inventar og belysning slidt. Beplantningen er sparsom. Forbindelser på tværs fra Kjærslund til Rosenhøj er besværlige pga. de mange mure og buske, der findes langs vejen, de danner barrierer på tværs. I dag er der meget trafik på tværs af Søndervangs Allé, hvor skolebørn, gymnasieelever og forældre med børn færdes i mange forskellige retninger. Der er behov for sikker trafik til alle, samt etablering af yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger, som kan hjælpe med at reducere farten. Boligområderne De fire boligafdelinger Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen I+II er adskilte af Søndervangs Allé og Ringvej Syd. Boligsociale udfordringer 1 Beboersammensætningen i Viby Syd er kendetegnet ved, at der er relativt mange børn og unge sammenlignet med de almene boligområder i Aarhus generelt og i Aarhus Kommune i alt. 29 procent af beboerne i Viby Syd er under 18 år, mens det kun er 22 procent af beboerne i de almene boligområder i Aarhus og 19 procent i Aarhus Kommune i alt. Samtidig er gruppen af voksne mellem 18 og 64 år relativt 1 Datakilden til dette afsnit stammer fra BoSocData, som er Aarhus Kommunes og boligforeningernes monitoreringssystem

5 lille (59 procent mod 64 i almene boligområder og 67 procent i Aarhus Kommune), mens også andelen af ældre over 65 år er relativt mindre i Viby Syd end i almene boligområder generelt og Aarhus Kommune i alt. I forhold til børn og unge er der fortsat en række udfordringer. Ser man på tallene for andelen af unge, der 15 måneder efter endt grundskole endnu ikke er i gang med en ungdomsuddannelse er andelen for Viby Syd 21,8 procent, mens den for almene boligområder i Aarhus generelt er på 20,1 procent, og 11,6 procent for Aarhus Kommune i alt. Ses der på udviklingen fra år 2010 til år 2015 er andelen af unge, der 15 mdr. efter endt grundskole ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, faldet fra 24,6 procent til 21,8 procent. Ses der på andelen af kriminalitetssigtede unge er andelen i Viby Syd fortsat højere end i de almene boligområder i Aarhus generelt og Aarhus Kommune i alt. Der er sket en positiv udvikling, da der fra år 2006 til år 2016 er sket en ændring fra 4,6 procent til 3 procent. Et andet kendetegn for området er, at andelen af voksne udenfor arbejdsmarkedet er relativt høj i forhold til Aarhus Kommune i alt. 38,4 procent af voksne i Viby Syd er uden for arbejdsmarkedet sammenlignet med 17 procent i Aarhus Kommune i alt. Ses der på udviklingen i Viby Syd fra år 2009 til år 2016 er andelen af voksne uden for arbejdsmarkedet faldet fra 40,1 procent til 38,4 procent. Samtidig ses det, at andelen af voksne på helbredsbetinget overførselsindkomst er faldet fra 25,9 procent i år 2009 til 23,8 procent i år Viby Syd er endvidere kendetegnet ved at en relativ høj andel af beboerne med ikke vestlig baggrund. Tal fra 2016 viser, at 58,3 procent af Viby Syds beboere har ikke vestlig baggrund, mens det tilsvarende tal udgør 31,5 procent af beboerne i de almene boligområder i Aarhus generelt og 11,3 procent i hele Aarhus Kommune. Pt. er området præget af uro og en række uheldige episoder i relation til bandekonflikten. Der er således aktuelt igangsat en ekstraordinær indsats i området. På baggrund af det ovenstående kan det ses, at Viby Syd på nogle områder har bevæget sig i en positiv retning, men at der fortsat er et behov for at skabe fysiske og sociale forandringer i området for at sikre, at Viby Syd udvikler sig til en attraktiv bydel. En omdannelse af torvearealet og de omkringliggende vil i høj grad bidrage til dette. Ressourcer Området rummer også mange muligheder og ressourcer. Der er et godt engagement i området og en vilje til at bidrage til områdets udvikling. Alle fire boligafdelinger har eller er i gang med at lave omfattende renoveringer af bygningsmassen. Søndervangskolen er inde i en positiv udvikling og der er generelt et godt samarbejde i området mellem de forskellige aktører. Området ligger placeret med let adgang til to hovedindfaldsveje til Aarhus og tæt på motorvejsnettet og er betjent med kollektiv trafik både i form af buslinjer samt et stoppested til den kommende letbane. Området er således velbetjent med kollektivtrafik, det ligger godt placeret i forhold til byens infrastruktur og indkøbsmuligheder og uddannelsestilbud, og har bl.a. derfor nogle åbenlyse ressourcer og kvaliteter, som kan fastholde og tiltrække beboere.

6 Beskrivelse af kommunale og private initiativer indenfor problemområder I det følgende afsnit beskrives de kommende fysiske delprojekter, som tilsammen vil bidrage til udviklingen af området til en sammenhængende bydel, som binder de fire boligområder, skole, gymnasium og shoppingcenter sammen. Udvikling og realisering af torveareal og nærområder i Viby Syd Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde ml. Aarhus Kommune og Århus Omegn. Herunder har ALBOA m.fl. også deltaget. Skolen har været tæt involveret, ligesom der har været en dialog med Viby Gymnasium og andre aktører i lokalområdet. Der er særligt arbejdet med at fortætte det meget store åbne område, så der skabes nogle mere intime og velfungerende rum samt et mere koncentreret og trygt byliv. Dertil nye funktioner og boligformer. Der arbejdes overordnet med tre hovedgreb: Mangfoldige byrum: der defineres fire forskellige velafgrænsede byrum: det centrale torv, en stor aktivitetsplads, to lineære byrum, Løberen og Søndervangs Allé Fortætning: variation i bebyggelsesform og blandede ejerformer, hvor medborgerhus og kontorhus er de første bygninger i fortætningsstategien Tværforbindelser: stisystemer fra Kjærslund og Rosenhøj bindes sammen gennem byrum, så der opstår naturlige flows uden barrierer. Planen vil kunne bidrage til at realisere de vedtagne effektmål vedr. styrket uddannelse, beskæftigelse, tryghed, sundhed m.m. Udearealer: torv, pladser, parkering, gade Byrummene skal udformes, så de støtter aktivt medborgerskab og fællesskab. De største og primære byrum er torvet og aktivitetspladsen foran Søndervangskolen. Løberen og Søndervangs Allé er de langsgående nord-syd forbindelser, som skaber sikre skoleveje til børn og forældre. Søndervangs Allé bliver omlagt til en bygade, som ikke blot bliver et kørselssted, men et sted hvor alle trafikanter kan færdes i sikkerhed. Det er vigtigt, at byrum er velegnede til alle aldersgrupper, og at de kan være der samtidigt. Medborgerhus Medborgerhuset placeres i den sydlige del af torvet, som et bindeled mellem skole, torv og boligområder. Placeringen af medborgerhuset er med til at definere det nye torv i Viby Syd. Medborgerhuset skal bl.a. rumme boligsociale aktiviteter. Kontorhus Kontorhuset skal rumme ca. 140 medarbejdere fra Aarhus Kommune og ca. 25 fra Århus Omegn og med erhverv i stueetagen. Kontorhuset placeres mellem medborgerhus og dagligvarebutik, og udgør den største nye bygning i området.

7 Aktiviteter og indsatser, der støttes med områdefornyelsesmidler Områdefornyelsesmidlerne benyttes primært til følgende: Aktivitetspladsen. Aktivitetspladsen udgør det største byrum i området. Pladsen ligger mellem Søndervangskolen og Matildelundsvej. I dag fungerer pladsen som parkeringsplads, hvorfra en terrænstigning med plantestensmure og trapper, markerer overgangen mod skolens ankomstområde, som består af et enkelt trappeforløb foran skolens hovedindgang samt klippede græsarealer og hække. Pladsen er nedslidt. Pladsen ligger centralt i området og er synlig i bydelen for både de lokale, der har deres daglige færdsel i området, men også for besøgende på skolen, til torvet og boligbebyggelsen. Pladsens attraktive beliggenhed og dens arealmæssige størrelse, gør den oplagt at udnytte som et samlende fællesareal, en aktivitetsplads, hvor børn, unge og ældre kan mødes. Den konkrete udformning af pladsen vil ske i tæt samarbejde med de kommende brugere. Løberen. Løberen er en gennemgående forbindelse. Etableringen af Løberen skal skabe en lineær stiforbindelse, som kobler Søndervangskolen til gangbroen over Ringvej Syd, og danner en rygrad forbi bl.a. medborgerhuset og kontorhuset. Løberen har en dobbeltkarakter, da den bliver et hang out -sted og samtidig en hurtig forbindelse gennem bydelen. Langs Løberen dannes små grønne lommer og mindre aktivitetsfelter med for eksempel bordtennisbord, bænke og plinte. Løberen bidrager til områdets sammenhæng og naturlige flows og bevægelsesmønstre på tværs af området. Initiativernes koordinering Organisering I forbindelse med Helhedsplanens videreudvikling er der etableret en ny organisering og der er nedsat en administrativ programstyregruppe med deltagelse af Aarhus Kommune, Århus Omegn og Alboa. Under det samlede program nedsættes der selvstændige projektorganiseringer for de enkelte delelementer, herunder for det nye kontorhus, medborgerhus og byrum. Mål Visionen for Helhedsplanen for Viby Syd er at skabe en attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning, hvor alle trives. Planen skal bidrage til at realisere de vedtagne effektmål. De nye fysiske rammer skal sammen med en fortsat bredspektret social indsats, bidrage til at fastholde og tiltrække nye beboergrupper og besøgende til bydelen. Effekten af Helhedsplanen måles løbende ud fra en række mål for tryghed, beskæftigelse, uddannelse, sundhed m.m. Specifikt i forhold til den fysiske udvikling og delprojekterne i byfornyelsesprogrammet er fokus at skabe tværforbindelser, som binder boligområderne sammen til én sammenhængende bydel samt skabe mangfoldige byrum og byliv. Aktivitetspladsen bliver det største nye byrum i området og vil kunne tiltrække områdets beboere til ophold, leg og aktivitet samt tiltrække besøgende til bydelen. Handlings- og tidsplan Kontorbygning, medborgerhus, torvedannelse, bygade m.m. indgår i et fælles udbud af bygherrerådgivning, totalrådgivning og evt. entrepriseudbud. Aktivitetspladsen foran skolen gennemføres som en del af det nye

8 børneunivers og som del af den samlede masterplan. Parallelt udarbejdes en ny lokalplan for den centrale del af Viby Syd. De første fysiske projekter ved skolen forventes klar sidst i 2018 / først i 2019, mens de øvrige forventes at få byggestart i foråret2020. Beboerinddragelse Byrummene skal udformes til at støtte aktivitet, sundhed, idræt, bevægelse, medborgerskab og fællesskab. Der har siden helhedsplanens godkendelse i 2009 og frem til i dag været en løbende involvering af beboere og lokale aktører. Tilsvarende vil der igennem hele processen fra idé til gennemførelse være fokus på inddragelse af borgere og brugere for at sikre de gode ideer og et fælles, lokalt ejerskab til forandringerne. Budget Økonomien til omdannelsen indeholder både midler til byrum og bygninger. Udearealer, torv, pladser, parkering og gade (mio. kr. ex. moms) Aarhus Kommune (14,5), Århus Omegn (1,6), Realdania (4,9), områdefornyelsesmidler (7,5) Medborgerhus Århus Omegn opfører og finansierer det nye medborgerhus, som har en samlet økonomisk ramme på knap 30 mio. kr. inkl. moms. Arbejdspladser og erhverv Der opføres et nyt fælles kontorhus med erhverv i stueetagen, som finansieres af Aarhus Kommune og Århus Omegn. Aarhus Kommune flytter ca. 140 medarbejdere til Viby Syd og Århus Omegn flytter sin administration med ca. 25 medarbejdere. Dertil kommer økonomi til Århus Omegns arbejdspladser samt erhverv i stueetagen. Midlerne dækker også udearealerne omkring de to bygninger. Investeringsredegørelse for området I forbindelse med videreudviklingen af helhedsplanen for Viby Syd er der også arbejdet med en række optioner for bydelen øvrige projekter, som vil kunne bidrage positivt i bydelens udvikling, og som kan udvikles løbende. Det er f.eks. nye ejerboliger/rækkehuse, ombygning/nybyggeri af dagligvarebutik og et aktivt hjørne med eks. basketbar. Opgørelse over behovet for bygningsfornyelse i området Området er allerede ved at undergå renoveringer og omdannelse, der forventes afsluttet sidst i Området er dog stadig præget af, at torvearealet og de omkringliggende arealer og forbindelser er nedslidte og ikke i tilstrækkelig grad bliver brugt af områdets beboer og gæster. Hvis området skal blive et godt sted for områdets beboere og gæster, kræver det en lang række nye bygninger og byrum. Der er således et stort behov for, at den skitserede plan gennemføres.

9 EKSISTERENDE SITUATION VIBY SYD FREMTIDIG SITUATION VIBY SYD

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn.

Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus. V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Renovering af Rosenhøj. En boligafdeling I Aarhus V/Leif Jensen Direktør i Boligforeningen Århus Omegn. Bebyggelsen Rosenhøj er en del af Viby Syd, der består af ca. 5.300 boliger I Rosenhøj er der 840

Læs mere

Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag

Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

GENTÆNK VIBY SYD TORV

GENTÆNK VIBY SYD TORV GENTÆNK VIBY SYD TORV Videreudvikling af helhedsplan for torvearealet og nærområde i Viby Syd. Dispositionsplan for byrum og fortætningsstrategi. Udkast januar 2017 Udarbejdet af EFFEKT i samarbejde med

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Helhedsplan for. Viby Syd. Århus Kommune Viby Andelsboligforening Boligforeningen Århus Omegn

Helhedsplan for. Viby Syd. Århus Kommune Viby Andelsboligforening Boligforeningen Århus Omegn Helhedsplan for Viby Syd Århus Kommune Viby Andelsboligforening Boligforeningen Århus Omegn Helhedsplan for Viby Syd De fire almene boligafdelinger i Viby Syd (Kjærslund, Rosenhøj og Gl. og Ny Søndervangen)

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd.

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 21. juni 2017 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling

Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger og erhverv principbeslutning vedr. områdets udvikling Indstilling Til Den Politiske Styregruppe for Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Fra Teknik og Miljø & Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2014 Udvikling af område i Gellerup til ny Ungdomsbydel, ejerboliger

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Velkommen til. orienteringsmøde torsdag den 26. februar Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. orienteringsmøde torsdag den 26. februar Trivsel og fornyelse i Velkommen til orienteringsmøde torsdag den 26. februar 2009 19.00 Velkomst v. Kuben Processen frem til sommer 2009 Udsendelse af foldere og øvrigt informationsmateriale Processen fra sommer til december

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i Velkommen til mandag den 8. september 2008 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne 18.15 Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? 18.30 Møderækken 18.50 Inspiration fra andre boligområder

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD

KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD KÆRBYEN IDÈKONKURRENCE, HELHEDSPLAN, RØDOVRE SYD Oversigtsbillede - Visualisering P 01 Ny strukturplan for Kærene og områderne ved krydset Avedøre Havnevej/Roskildevej samt Rødovre Station Med en ny strukturplan

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER BILAG 2 OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER Mulig opgradering Lystrup Mulig opgradering Tranbjerg Bilaget rummer en oversigt over de i indstillingen foreslåede indsatser på en række af standsningsstederne

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Gellerup og Toveshøj. Fra udsat boligområde til attraktiv bydel

Gellerup og Toveshøj. Fra udsat boligområde til attraktiv bydel Gellerup og Toveshøj Fra udsat boligområde til attraktiv bydel Disposition Baggrund om området Hvad siger forskningen om hvad der virker Hvad er de konkrete fysiske planer Hvor ligger Gellerup i Aarhus?

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2

UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2 UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2 UDKAST Forside BUDGETAFTALETEKSTER VEDRØRENDE URBANPLANEN OVERFØRSELSSAG 2013-2014 URBANPLANEN Samlet areal: ca. 470.000 m 2. Offentlige grønne arealer: 50.000 m 2.

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS

WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS KAMPEN MOD GHETTOER UDSATTE BOLIGOMRÅDER 2015 Kriterier for udsatte boligområder Udviklingen i Gadehavegård, Tåstrupgård og Charlottekvarteret

Læs mere

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017 Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1074,

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave.

Det er kort fortalt baggrunden som kommunen har formuleret til en opgave. Titel: Udformning af veje foran skoler, idékatalog og udformning ved seks skoler Forfatter: Birger Villadsen, projektleder, trafiksikkerhedskonsulent, COWI, bivi@cowi.dk Opgaven Stadig flere forældre kører

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe

Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe Råd og Nævn Bydelsudvikling Referat Helhedsplan Gellerup, politisk styregruppe 17-11-2014 14:00 17-11-2014 16:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: 17. november 2014 14:00-16:00 Rådhuset, mødeværelse 390 Jacob

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere