Sikkerhedsdatablad Materialenavn: OBJET SUPPORT SUP705

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad Materialenavn: OBJET SUPPORT SUP705"

Transkript

1 * * *Sektion 1 - IDENTIFICATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET* * * 1.1 Produktdatanavn: Kemisk gruppe akrylfiberforbindelser Stofregistreringsnumr(e) Komponenterne er enten registrerede, præ-registreret eller ikke omfattet af REACH. Stofregistreringsnumr(e) : XXXX (CAS-nr., ) 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Dette produkt er et patron indeholder blæk. Under normale anvendelsesforhold frigives stoffet fra en patron kun inde et passende printsystem, og derfor er eksponeringen begrænset. Anvendelser, der frarådes Ukendt. 1.3 Detaljerede oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Stratasys GmbH Telefon: Airport Boulevard B 210 D Rheinmünster, Germany Nødnr adresse 1.4 Nødhjælpsnummer : Europa (Flersproget respons) : Global (Engelsksproget respons) : USA (Flersproget respons) : Asien og Stillehavsområdet (Flersproget respons) : Australien (Flersproget respons) : Kina (Kinesisksproget respons) * * *Sektion 2 - Fareidentifikation* * * 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassifikation iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 Korrosion/irritation af huden, kategori 2 Øjenskade/-irritation, kategori 2 Hudsensibiliserende, kategori 1 Klassificering iht. direktiv 67/548/EØF og/eller 1999/45/EF R36/38 Irriterer øjnene og huden. Side 1 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

2 2.2 Mærkningselementer Mærkning i henhold til forordning (EF) 1272/2008/EF: Symbol(er) Signalord ADVARSEL Fareerklæring(er) H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion Forsigtighedserklæring(er) Forebyggelse P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse Reaktion P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevaring Ikke påkrævet i henhold til klassificeringskriterier. Bortskaffelse P501 Bortskaf indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. Mærkning i henhold til direktiv 67/548/EØF og/eller 1999/45/EF Symboler R36/38 Irriterer øjnene og huden. S2 Opbevares utilgængelig for børn. S24 Undgå kontakt med huden. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. S46 Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket. S60 Dette meteriale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Side 2 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

3 INDEHOLDER: ACRYLSYREESTER OG PHOSPHINOXID, DIPHENYL(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)- Kan forårsage allergiske reaktioner. 2.3 Andre farer Ukendt. * * *Sektion 3 - SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INDHOLDSSTOFFER* * * CAS EC No Registration No komponent Synonyms 67/548 EEC (DSD) 1272/2008 (CLP) Akrylat-oligomer Xi; R:36/38 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 procent < XXXX ,2-PROPYLENGLYCOL <35 POLYETHYLENGLYCOL <30 GLYCERIN <25 Fotoinitiator Xi; R:43-53 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4 ACRYLSYREESTER Xi; Xi; R:36-43 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 <0.5 <0.3 Yderligere oplysninger Under normale anvendelsesforhold frigives stoffet fra en patron kun inde et passende printsystem, og derfor er eksponeringen begrænset. Væsken i patronerne anses for farlig, og sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i tilfælde af eksponering for væsken. * * *Sektion 4 - Førstehjælpsforanstaltninger * * * 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger inhalering Hvis der forekommer utilsigtede hændelser, flyt til et ukontamineret område med det samme. Giv kunstigt åndedræt, hvis der ikke forekommer vejrtrækning. Søg straks lægehjælp. hud VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. åjn VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Side 3 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

4 indtagning Ved indtagelse, kontakt læge. 4.2 De vigtigste symptomer/virkninger, akutte og forsinkede akut hudirritation, øjenirritation, allergisk hudreaktion Forsinket allergisk hudreaktion 4.3 Angivelse af øjeblikkelig nødvendig lægehjælp og speciel behandling efter behov Bemærkning til læger Ingen yderligere oplysninger. * * *Sektion 5 - BRANDSLUKNINGSFORANSTALTNINGER* * * 5.1 Slukningsmidler Brug slukningsmidler, der er passende for omfattende brande. Klasse B-brande: Brug kuldioxid (CO2), almindeligt tørkemikalie (natriumbicarbonat), almindelige form (vandig filmdannende skum-afff) eller vandtåge til at køle beholdere. Uegnede slukningsmedier Ukendt. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Lettere brandfare. Termiske dekomponeringsprodukter Forbrænding: carbonoxider 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brandslukningsforanstaltninger Hvis det er muligt, fjern beholderen fra brand området. Afkøl beholderene med vand til et godt stykke tid efter ilden er slukket. Hold unødvendige mennesker væk, isoler fareområdet og nægt adgang. Undgå forurent vand og kloaker. Undgå indtagning af stoffer eller forbrændings-bi-produkter. Beskyttelsesudstyr og sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd Bær fuldt brandbekæmpelsesudstyr herunder selvdrevet åndedrætsapparat (SCBA) til beskyttelse mod mulig eksponering. Undgå indtagning af stoffer eller forbrændings-bi-produkter. * * *Sektion 6 - Foranstaltninger ved utilsigtet udslip* * * Arbejdsmæssigt spild/udslip Intakte patroner udgør ikke en lækage- eller spildfare. Beskadigede patroner kan lække uhærdet blæk. Hvis det er muligt, stop udslippet uden personlig risiko. Reducer dampe ved at sprøjte vand. Opsug med sand eller andre ikke-brandbare stoffer. Opsaml udslipsstoffer i den korrekte affaldsbeholder. Undgå forurent vand og kloaker. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Anvend beskyttelsesbeklædning og udstyr, se sektion Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger Undgå udledning til miljøet. 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og rengøring Opsaml spildt materiale med et inaktivt absorberende materiale, såsom sand eller vermikulit. Anbring i en korrekt mærket lukket beholder. Skylles med vand for at fjerne rester af sporstoffer. Side 4 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

5 6.4 Henvisning til andre sektioner Se sektion 7 for håndteringsprocedurer. Se sektion 8 for anbefalinger til personlige værnemidler. Se sektion 13 for bortskaffelseshensyn. * * *Sektion 7 - Håndtering og opbevaring* * * 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Undgå indånding af damp eller fugtdis. Bær beskyttelseshandsker/-tøj og beskyttelsesbriller/ansigtsværn. Vask hænderne grundigt efter håndtering. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, inklusive eventuelle inkompatibiliteter Opbevares i overensstemmelse med alle gældende regler og standarder. Opbevares mellem 15 C og 25 C. Forsendelsestemperatur (op til 5 uger) er -20 C til 50 C. Opbevares i et lagerområde til brændbare produkter væk fra varme og åben ild. Opbevares køligt og tørt. Undgå direkte sollys. Opbevares i mørke. Opbevar adskilt fra inkombatible stoffer. Side 5 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

6 * * *Sektion 8 - EKSPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG BESKYTTELSE* * * 8.1 Styreparametre Eksponeringsgrænser for komponent 1,2-PROPYLENGLYCOL ( ) Irland: 150 ppm TWA (total vapour and particulates); 470 mg/m3 TWA (total vapour and particulates); 10 mg/m3 TWA (particulate) Letland: 7 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Litauen: 7 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Storbritannien: 150 ppm TWA (total particulate and vapour); 474 mg/m3 TWA (total particulate and vapour); 10 mg/m3 TWA (particulate) 450 ppm STEL (calculated, total particulate and vapour); 1422 mg/m3 STEL (calculated, total particulate and vapour); 30 mg/m3 STEL (calculated, particulate) POLYETHYLENGLYCOL ( ) Østrig: 1000 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (gennemsnitlig molekylvægt fra 200 til 400, inhalerbart fraktion) 4000 milligram/kubikmeter STEL (gennemsnitlig molekylvægt fra 200 til 400, inhalerbart fraktion, 4 X 15 min) Tyskland (TRGS): 1000 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration AGW (Risikoen for at beskadige embryoet eller fosteret kan udelukkes, når AGW- og BGW-værdierne overholdes, gennemsnitlig molekylvægt fra 200 til 400, inhalerbart fraktion, eksponeringsfaktor 8) Tyskland (DFG): 1000 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration MAK (gennemsnitlig molekylvægt fra 200 til 600, inhalerbart fraktion) 8000 mg/m3 top (gennemsnitlig molekylvægt fra 200 til 600, inhalerbart fraktion) Slovakiet: 8000 mg/m3 loftværdi 1000 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Slovenien: 4000 milligram/kubikmeter STEL (MW , inhalerbart fraktion) 1000 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (inhalerbar fraktion, MW ) GLYCERIN ( ) Belgien: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (tåge/dis) Tjekkiet: 15 milligram/kubikmeter loftværdi Estland: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Finland: 20 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Frankrig: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (aerosol) Tyskland (DFG): 50 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration MAK (inhalerbart fraktion) 100 mg/m3 top (inhalerbart fraktion) Grækenland: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Irland: 10 mg/m3 TWA (mist) Polen: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (aerosol) Portugal: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration [VLE-MP] (tåge/dis) Spanien: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration [VLA-ED] (tåge/dis) Storbritannien: 10 mg/m3 TWA (mist) 30 mg/m3 STEL (calculated, mist) 10 mg/m3 Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (tåge/dis) Biologiske grænseværdier Side 6 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

7 Komponentanalye Der er ingen biologiske grænseværdier for nogen af dette produkts komponenter. Derived No Effect Levels (DNEL) Ingen tilgængelige DNEL. Predicted No Effect Concentrations (PNEC) Ingen tilgængelig PNEC. Ventilation Forsyne med lokal udstødningsventilationssystem. Garanter indvilgelse i henhold til de anvendelige eksponeringsgraensevaerdier. 8.2 Eksponeringskontrol Passende tekniske kontroller Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm øjenbeskyttelse er ikke påtvunget under normale forhold. Kemiske beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse skal anvendes ved håndtering af en beskadiget patron. Hudværn Beskyttelsestøj er ikke påtvunget under normale forhold. Bær neoprene or nitrile uigennemtrængelige handsker ved håndtering af beskadigede patron. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Handskeanbefalinger Bær neoprene or nitrile uigennemtrængelige handsker ved håndtering af beskadigede patron. Respiratorisk beskyttelse Normalt er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig ved brug af dette produkt. * * *Sektion 9 - Fysiske og kemiske egenskaber* * * 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand: væske Udseende: blæk patron, der indeholder gullig væske blæk Farve: gullig Fysisk form: væske Lugt: karakteristik lugt Lugttærskel: Ikke til rådighed ph: Uanvendelig Smeltepunkt: Ikke til rådighed Kogepunkt: Ikke til rådighed Dekomposition: Ikke til rådighed Flammepunkt: 94 C Fordampningshastighed: Ikke til rådighed LEL: Ikke til rådighed UEL: Ikke til rådighed Damptryk: Ikke til rådighed Dampdensitet (luft = 1): Ikke til rådighed Densitet: Ikke til rådighed Massefylde (vand = 1): Ikke til rådighed Vandopløselighed: Ikke til rådighed Koeff. Vand-/oliedistr.: Ikke til rådighed Selvantændelse: Ikke til rådighed Viskositet: Ikke til rådighed Flygtighed: Ikke til rådighed * * *Sektion 10 - Stabilitet og reaktivitet* * * 10.1 Reaktivitet Brandfare ved opvarmning Kemisk stabilitet Ustabil ved eksponering for lyse. Ustabil ved eksponering for varme. Side 7 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

8 10.3 Mulighed for sundhedsfarlige reaktioner Uhærdet blæk vil polymerisere ved eksponering for lys Forhold, der bør undgås Undgå eksponering for varme eller lyse Inkompatible materialer Ikke relevant under normale anvendelsesforhold og opbevaring Sundhedsfarlige nedbrydningsprodukter Termiske dekomponeringsprodukter Forbrænding: carbonoxider * * *Sektion 11 - Toksikologisk information* * * 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut og kronisk toksicitet Ingen fare forventes ud fra den normale brug af dette produkt. Selvom det er usandsynligt, kan uhærdet blæk lække fra beskadigede blækpatroner og forårsage hud og øjenirritation. Kontakt med hud kan forårsage kildende følelse og hudirritation. Kontakt med åjn kan forårsage øjenirritation, betændelse, eller ødelæggelse af øjet. Komponentanalyse - LD50/LC50 Dette materiales komponenter er blevet evalueret i forskellige kilder, og følgende udvalgte endepunkter er blevet offentliggjort: 1,2-PROPYLENGLYCOL ( ) Dermal LD50 kanin mg/kg; Oral LD50 rotte mg/kg POLYETHYLENGLYCOL ( ) Dermal LD50 kanin >20 ml/kg GLYCERIN ( ) Dermal LD50 kanin >10 g/kg; Indånding LC50 rotte >570 mg/m3 1 h Irritation / korrosivitet Kontakt med uhærdet blæk kan forårsage øjenirritation og hudirritation. Respiratorisk sensibilisering Hudsensibilisering Komponentdata viser at stoffet er sensibiliserende. Uhærdet blæk kan forårsage en allergisk reaktion hos sensibiliserede individer. Mutagenicitet i kimceller Carcinogenicitet Komponentens carcinogenicitet Ingen af dette produkts komponenter er angivet af IARC eller DFG. reproduktiv toksicitet Toksicitet for specifikt målorgan - Enkel eksponering Ingen data til rådighed. Toksicitet for specifikt målorgan - Gentagen eksponering Ingen data til rådighed. Side 8 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

9 udsugningsrisiko * * *Sektion 12 - Økologisk information* * * 12.1 Toksicitet Komponentanalyse - vandtoksicitet Der kan være tilgængelige data til produktet eller dets komponenter (hvis relevant, se nedenfor). 1,2-PROPYLENGLYCOL ( ) Fisk: 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: mg/l [statisk]; 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: ml/l [statisk]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: mg/l [statisk]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 710 mg/l Alger: 96 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: mg/l Hvirvelløs: 24 Hr EC50 Daphnia magna: >10000 mg/l; 48 Hr EC50 Daphnia magna: >1000 mg/l [statisk] POLYETHYLENGLYCOL ( ) Fisk: 24 Hr LC50 Carassius auratus: >5000 mg/l (PEG 200, 400, 800) GLYCERIN ( ) Fisk: 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: ml/l [statisk] Hvirvelløs: 24 Hr EC50 Daphnia magna: >500 mg/l 12.2 Persistens og nedbrydelighed 12.3 Bioakkumulativt potentiale 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater af PBT-og vpvb-vurdering Der er ingen information tilgængelig. EU - foreløbig strategi til håndtering af PBT- og vpvb-stoffer (PBT-evalueringer) Der er ikke anført nogen komponenter af dette materiale Andre negative virkninger Der er ingen information tilgængelig. * * *Sektion 13 - Bortskaffelseshensyn* * * 13.1 Affaldsbehandlingsmetoder Disponere i forhold til alle omhandlede regulativer. Sundhedsfarligt affaldsnummer/-numre: * Indhent oplysninger om genindvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren. Deponer ikke. Undgå udledning til kloak eller overfladevand. Se sektion 7 for håndteringsprocedurer. Se sektion 8 for anbefalinger til personligt beskyttelsesudstyr. * * *Sektion 14 - Transportinformation* * * transport Ikke reguleret som farligt materiale. Side 9 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

10 International Bulk Chemical Code Dette materiale indeholder et eller flere af følgende kemikalier, der er pålagt af IBC Code at blive identificeret som farlige kemikalier i bulk. 1,2-PROPYLENGLYCOL ( ) IBC-kode: Category Z POLYETHYLENGLYCOL ( ) IBC-kode: Category Z * * *Sektion 15 - Regulatorisk information* * * 15.1 Sikkerhed, sundhed og miljøforordninger/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen EU - REACH (1907/2006) - Appendiks XIV - Stoffer omfattet af autorisation Der er ikke anført nogen komponenter af dette materiale. EU - REACH (1907/2006) - Artikel 59 (1) Kandidatliste over stoffer der eventuelt skal optages i Appendiks XIV Der er ikke anført nogen komponenter af dette materiale. EU - REACH (1907/2006) - Appendiks XVII - Begrænsninger af visse farlige stoffer, blandinger og artikler Der er ikke anført nogen komponenter af dette materiale. Tyske bestemmelser Tyskland Vandklassifikation 1,2-PROPYLENGLYCOL ( ) ID Number 280, fareklasse 1 - lav fare for vandmiljøet POLYETHYLENGLYCOL ( ) ID Number 279, fareklasse 1 - lav fare for vandmiljøet (fodnote 11, >=4 EO) GLYCERIN ( ) ID Number 116, fareklasse 1 - lav fare for vandmiljøet Phosphinoxid, phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)- ( ) ID Number 2126, fareklasse 1 - lav fare for vandmiljøet Danske forordninger Miljøstyrelsens liste over forbudte stoffer Der er ikke anført nogen komponenter af dette materiale. EU-liste Stofanalyse - Liste komponent CAS EØF Akrylat-oligomer nej 1,2-PROPYLENGLYCOL EIN POLYETHYLENGLYCOL NLP GLYCERIN EIN Fotoinitiator ELN ACRYLSYREESTER NLP 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er udført for stoffet/blandingen. * * *Sektion 16 - Anden information* * * 16.1 Angivelse af ændringer Nyt sikkerhedsdatablad: 1/10/2013 Side 10 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

11 16.2 Tegnforklaring ADR - European Road Transport (Europæisk vejnettransport); EEC - Europæiske Økonomiske Fællesskab; EIN (EINECS) - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer); ELN (ELINCS) - European List of Notified Chemical Substances (Den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer); IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; ICAO - International Civil Aviation Organization; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; Kow - octanol/vand-fordelingskoefficient ; LEL - Lavere eksplosive grænse; RID - European Rail Transport (Europæisk jernbanetransport); STEL - Korttidseksponeringsgrænse; TDG - Transport af farlige varer; TWA - Tidsvægtet gennemsnit; UEL - Højere eksplosive grænse 16.3 Vigtige litteraturreferencer og kilder til data Til rådighed efter anmodning 16.4 Metoder til klassificering af blandingen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Til rådighed efter anmodning 16.5 Fuld tekst for R-sætninger i sektion 3 R36 Irriterer øjnene. R38 Irriterer huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Træningsvejledning Læs sikkerhedsdatabladet før håndtering af produktet Anden information Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på data og prøver, der leveres til en ekstern SDS-forfatter. Bladet er blevet skrevet efter vores bedste evne og i overensstemmelse med den viden vi havde på det pågældende tidspunkt. Sikkerhedsdatabladet udgør kun en retningslinje for sikker håndtering, brug, forbrug, opbevaring, transport og bortskaffelse af stoffer/præparater/blandinger, der er nævnt i dette sikkerhedsdatablad. Der udarbejdes nye sikkerhedsdatablade fra tid til anden. Kun de nyeste versioner må anvendes. Medmindre andet er angivet ord for ord på sikkerhedsdatabladet, finder oplysningerne ikke anvendelse på stoffer/præparater/blandinger i renere form, blandet med andre stoffer eller i processer. Sikkerhedsdatabladet giver ingen kvalitetsspecifikation for de pågældende stoffer/præparater/blandinger. Overholdelsen af anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad fritager ikke brugeren fra forpligtelsen til at træffe alle de foranstaltninger, der er dikteret af sund fornuft, forskrifter og anbefalinger, eller som er nødvendige og/eller nyttige baseret på de aktuelle, gældende omstændigheder. Stratasys garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de givne oplysninger. Brug af dette sikkerhedsdatablad er underlagt licens- og ansvarsbegrænsende betingelser som anført i licensaftalen. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dette datablad tilhører Stratasys og dens fordeling og reproduktion er begrænset. Bladets afslutning DOC-06136DA_B Side 11 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

Sikkerhedsdatablad. MSDS-ID: OBJET MODEL FLYDENDE RENGØRINGSMIDDEL CLNM I overensstemmelse forordning (EF) (REACH), som

Sikkerhedsdatablad. MSDS-ID: OBJET MODEL FLYDENDE RENGØRINGSMIDDEL CLNM I overensstemmelse forordning (EF) (REACH), som * * *Sektion 1 - IDENTIFICATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET* * * 1.1 Produktdatanavn: Kemisk gruppe akrylfiberforbindelser Stofregistreringsnumr(e) Komponenterne er enten præ-registreret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Materialenavn: OBJET RGD531

Sikkerhedsdatablad Materialenavn: OBJET RGD531 * * *Sektion 1 - IDENTIFICATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET* * * 1.1 Produktdatanavn: Kemisk gruppe akrylfiberforbindelser Stofregistreringsnumr(e) Komponenterne er enten registrerede,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad OBJET MED610 Biocompatible, Clear MSDS-ID: I med forordning (EF) (REACH), som ændret

Sikkerhedsdatablad OBJET MED610 Biocompatible, Clear MSDS-ID: I med forordning (EF) (REACH), som ændret * * *Sektion 1 - IDENTIFICATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET* * * 1.1 Produktdatanavn: Materialenavn: Kemisk gruppe akrylfiberforbindelser Stofregistreringsnumr(e) Komponenterne

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Materialenavn: OBJET TANGOGRAY FLX950

Sikkerhedsdatablad Materialenavn: OBJET TANGOGRAY FLX950 * * *Sektion 1 - IDENTIFICATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET* * * 1.1 Produktdatanavn: Kemisk gruppe akrylfiberforbindelser Stofregistreringsnumr(e) Komponenterne er enten præ-registreret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Bicycle Grease

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Bicycle Grease PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Finish Bicycle Grease PR-nummer: 1545337 Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH)

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) Sikkerhedsdatablad Leverandørbrugsanvisning efter EU forordning 1907/2006/EF (REACH) 1. Identifikation af stof / kemisk produkt og af virksomheden Produktnavn Salicylsyregel KRUUSE HoofGel m/salicylsyre

Læs mere

: Cylinder Block Seal

: Cylinder Block Seal MSDS Version: E03.00 Udgivelsesdato: 20/11/2014 Blend Version: 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Cylinder

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 29/04/2010 Revision: 13/04/2015 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: G4-400

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Nova Sikkerhedsdatablad

Nova Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Nova 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 30.03.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W BH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MPG-VARMETRANS BS RØD/BULK Pr nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 05-dec-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug DR0525 Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 MSDS Version: E07.02 Udgivelsesdato: 29/01/2015 Blend Version: 9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Radiator

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 27-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40234 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 02-aug-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R30852401 Laboratoriekemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 12022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 03-mar-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R21510 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/11/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn : 9-Acridinecarboxylic acid hydrate

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn : 9-Acridinecarboxylic acid hydrate SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 4.0 Revisionsdato 27.02.2010 Trykdato 25.06.2012 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

: Paracetamol for equipment qualification CRS

: Paracetamol for equipment qualification CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 16/09/2015 Revideret den: 29/10/2015 Erstatter: 16/09/2015 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: Pregabalin impurity B CRS

: Pregabalin impurity B CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:03/12/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

êff+ : Yderst brandfarlige

êff+ : Yderst brandfarlige Side : 1 / 7 êff+ : Yderst brandfarlige PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 100% Silicone Lubricant 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Revisionsdato 24-sep-2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 24-sep-2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 20-sep-2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R24357 In vitro diagnostisk Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

: FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS KORREKTURVÆSKE

: FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS KORREKTURVÆSKE FLYDENDE SAMMENSÆTNING TIL TIPP-EX ECOLUTIONS Dato: 13/11/2012 Erstatter: 07/11/2008 : Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Vandige blæk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG Udgave 2.1 Printdato 18.06.2014 Revisionsdato / gyldig fra 18.02.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Skyl straks øjnene i mindst 15 minutter. Søg læge.

SIKKERHEDSDATABLAD. Skyl straks øjnene i mindst 15 minutter. Søg læge. SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4311320 HI-DI FORMAMIDE LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS 7 KINGSLAND GRANGE, WOOLSTON

Læs mere