Sikkerhedsdatablad Materialenavn: OBJET SUPPORT SUP705

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad Materialenavn: OBJET SUPPORT SUP705"

Transkript

1 * * *Sektion 1 - IDENTIFICATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET* * * 1.1 Produktdatanavn: Kemisk gruppe akrylfiberforbindelser Stofregistreringsnumr(e) Komponenterne er enten registrerede, præ-registreret eller ikke omfattet af REACH. Stofregistreringsnumr(e) : XXXX (CAS-nr., ) 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Dette produkt er et patron indeholder blæk. Under normale anvendelsesforhold frigives stoffet fra en patron kun inde et passende printsystem, og derfor er eksponeringen begrænset. Anvendelser, der frarådes Ukendt. 1.3 Detaljerede oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Stratasys GmbH Telefon: Airport Boulevard B 210 D Rheinmünster, Germany Nødnr adresse 1.4 Nødhjælpsnummer : Europa (Flersproget respons) : Global (Engelsksproget respons) : USA (Flersproget respons) : Asien og Stillehavsområdet (Flersproget respons) : Australien (Flersproget respons) : Kina (Kinesisksproget respons) * * *Sektion 2 - Fareidentifikation* * * 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassifikation iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 Korrosion/irritation af huden, kategori 2 Øjenskade/-irritation, kategori 2 Hudsensibiliserende, kategori 1 Klassificering iht. direktiv 67/548/EØF og/eller 1999/45/EF R36/38 Irriterer øjnene og huden. Side 1 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

2 2.2 Mærkningselementer Mærkning i henhold til forordning (EF) 1272/2008/EF: Symbol(er) Signalord ADVARSEL Fareerklæring(er) H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion Forsigtighedserklæring(er) Forebyggelse P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse Reaktion P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevaring Ikke påkrævet i henhold til klassificeringskriterier. Bortskaffelse P501 Bortskaf indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. Mærkning i henhold til direktiv 67/548/EØF og/eller 1999/45/EF Symboler R36/38 Irriterer øjnene og huden. S2 Opbevares utilgængelig for børn. S24 Undgå kontakt med huden. S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. S46 Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket. S60 Dette meteriale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Side 2 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

3 INDEHOLDER: ACRYLSYREESTER OG PHOSPHINOXID, DIPHENYL(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)- Kan forårsage allergiske reaktioner. 2.3 Andre farer Ukendt. * * *Sektion 3 - SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM INDHOLDSSTOFFER* * * CAS EC No Registration No komponent Synonyms 67/548 EEC (DSD) 1272/2008 (CLP) Akrylat-oligomer Xi; R:36/38 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 procent < XXXX ,2-PROPYLENGLYCOL <35 POLYETHYLENGLYCOL <30 GLYCERIN <25 Fotoinitiator Xi; R:43-53 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4 ACRYLSYREESTER Xi; Xi; R:36-43 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 <0.5 <0.3 Yderligere oplysninger Under normale anvendelsesforhold frigives stoffet fra en patron kun inde et passende printsystem, og derfor er eksponeringen begrænset. Væsken i patronerne anses for farlig, og sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i tilfælde af eksponering for væsken. * * *Sektion 4 - Førstehjælpsforanstaltninger * * * 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger inhalering Hvis der forekommer utilsigtede hændelser, flyt til et ukontamineret område med det samme. Giv kunstigt åndedræt, hvis der ikke forekommer vejrtrækning. Søg straks lægehjælp. hud VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. åjn VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Side 3 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

4 indtagning Ved indtagelse, kontakt læge. 4.2 De vigtigste symptomer/virkninger, akutte og forsinkede akut hudirritation, øjenirritation, allergisk hudreaktion Forsinket allergisk hudreaktion 4.3 Angivelse af øjeblikkelig nødvendig lægehjælp og speciel behandling efter behov Bemærkning til læger Ingen yderligere oplysninger. * * *Sektion 5 - BRANDSLUKNINGSFORANSTALTNINGER* * * 5.1 Slukningsmidler Brug slukningsmidler, der er passende for omfattende brande. Klasse B-brande: Brug kuldioxid (CO2), almindeligt tørkemikalie (natriumbicarbonat), almindelige form (vandig filmdannende skum-afff) eller vandtåge til at køle beholdere. Uegnede slukningsmedier Ukendt. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Lettere brandfare. Termiske dekomponeringsprodukter Forbrænding: carbonoxider 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brandslukningsforanstaltninger Hvis det er muligt, fjern beholderen fra brand området. Afkøl beholderene med vand til et godt stykke tid efter ilden er slukket. Hold unødvendige mennesker væk, isoler fareområdet og nægt adgang. Undgå forurent vand og kloaker. Undgå indtagning af stoffer eller forbrændings-bi-produkter. Beskyttelsesudstyr og sikkerhedsforanstaltninger for brandmænd Bær fuldt brandbekæmpelsesudstyr herunder selvdrevet åndedrætsapparat (SCBA) til beskyttelse mod mulig eksponering. Undgå indtagning af stoffer eller forbrændings-bi-produkter. * * *Sektion 6 - Foranstaltninger ved utilsigtet udslip* * * Arbejdsmæssigt spild/udslip Intakte patroner udgør ikke en lækage- eller spildfare. Beskadigede patroner kan lække uhærdet blæk. Hvis det er muligt, stop udslippet uden personlig risiko. Reducer dampe ved at sprøjte vand. Opsug med sand eller andre ikke-brandbare stoffer. Opsaml udslipsstoffer i den korrekte affaldsbeholder. Undgå forurent vand og kloaker. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Anvend beskyttelsesbeklædning og udstyr, se sektion Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger Undgå udledning til miljøet. 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og rengøring Opsaml spildt materiale med et inaktivt absorberende materiale, såsom sand eller vermikulit. Anbring i en korrekt mærket lukket beholder. Skylles med vand for at fjerne rester af sporstoffer. Side 4 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

5 6.4 Henvisning til andre sektioner Se sektion 7 for håndteringsprocedurer. Se sektion 8 for anbefalinger til personlige værnemidler. Se sektion 13 for bortskaffelseshensyn. * * *Sektion 7 - Håndtering og opbevaring* * * 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Undgå indånding af damp eller fugtdis. Bær beskyttelseshandsker/-tøj og beskyttelsesbriller/ansigtsværn. Vask hænderne grundigt efter håndtering. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, inklusive eventuelle inkompatibiliteter Opbevares i overensstemmelse med alle gældende regler og standarder. Opbevares mellem 15 C og 25 C. Forsendelsestemperatur (op til 5 uger) er -20 C til 50 C. Opbevares i et lagerområde til brændbare produkter væk fra varme og åben ild. Opbevares køligt og tørt. Undgå direkte sollys. Opbevares i mørke. Opbevar adskilt fra inkombatible stoffer. Side 5 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

6 * * *Sektion 8 - EKSPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIG BESKYTTELSE* * * 8.1 Styreparametre Eksponeringsgrænser for komponent 1,2-PROPYLENGLYCOL ( ) Irland: 150 ppm TWA (total vapour and particulates); 470 mg/m3 TWA (total vapour and particulates); 10 mg/m3 TWA (particulate) Letland: 7 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Litauen: 7 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Storbritannien: 150 ppm TWA (total particulate and vapour); 474 mg/m3 TWA (total particulate and vapour); 10 mg/m3 TWA (particulate) 450 ppm STEL (calculated, total particulate and vapour); 1422 mg/m3 STEL (calculated, total particulate and vapour); 30 mg/m3 STEL (calculated, particulate) POLYETHYLENGLYCOL ( ) Østrig: 1000 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (gennemsnitlig molekylvægt fra 200 til 400, inhalerbart fraktion) 4000 milligram/kubikmeter STEL (gennemsnitlig molekylvægt fra 200 til 400, inhalerbart fraktion, 4 X 15 min) Tyskland (TRGS): 1000 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration AGW (Risikoen for at beskadige embryoet eller fosteret kan udelukkes, når AGW- og BGW-værdierne overholdes, gennemsnitlig molekylvægt fra 200 til 400, inhalerbart fraktion, eksponeringsfaktor 8) Tyskland (DFG): 1000 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration MAK (gennemsnitlig molekylvægt fra 200 til 600, inhalerbart fraktion) 8000 mg/m3 top (gennemsnitlig molekylvægt fra 200 til 600, inhalerbart fraktion) Slovakiet: 8000 mg/m3 loftværdi 1000 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Slovenien: 4000 milligram/kubikmeter STEL (MW , inhalerbart fraktion) 1000 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (inhalerbar fraktion, MW ) GLYCERIN ( ) Belgien: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (tåge/dis) Tjekkiet: 15 milligram/kubikmeter loftværdi Estland: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Finland: 20 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Frankrig: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (aerosol) Tyskland (DFG): 50 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration MAK (inhalerbart fraktion) 100 mg/m3 top (inhalerbart fraktion) Grækenland: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration Irland: 10 mg/m3 TWA (mist) Polen: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (aerosol) Portugal: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration [VLE-MP] (tåge/dis) Spanien: 10 milligram/kubikmeter Tidsvægtede gennemsnitskoncentration [VLA-ED] (tåge/dis) Storbritannien: 10 mg/m3 TWA (mist) 30 mg/m3 STEL (calculated, mist) 10 mg/m3 Tidsvægtede gennemsnitskoncentration (tåge/dis) Biologiske grænseværdier Side 6 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

7 Komponentanalye Der er ingen biologiske grænseværdier for nogen af dette produkts komponenter. Derived No Effect Levels (DNEL) Ingen tilgængelige DNEL. Predicted No Effect Concentrations (PNEC) Ingen tilgængelig PNEC. Ventilation Forsyne med lokal udstødningsventilationssystem. Garanter indvilgelse i henhold til de anvendelige eksponeringsgraensevaerdier. 8.2 Eksponeringskontrol Passende tekniske kontroller Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm øjenbeskyttelse er ikke påtvunget under normale forhold. Kemiske beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse skal anvendes ved håndtering af en beskadiget patron. Hudværn Beskyttelsestøj er ikke påtvunget under normale forhold. Bær neoprene or nitrile uigennemtrængelige handsker ved håndtering af beskadigede patron. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Handskeanbefalinger Bær neoprene or nitrile uigennemtrængelige handsker ved håndtering af beskadigede patron. Respiratorisk beskyttelse Normalt er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig ved brug af dette produkt. * * *Sektion 9 - Fysiske og kemiske egenskaber* * * 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand: væske Udseende: blæk patron, der indeholder gullig væske blæk Farve: gullig Fysisk form: væske Lugt: karakteristik lugt Lugttærskel: Ikke til rådighed ph: Uanvendelig Smeltepunkt: Ikke til rådighed Kogepunkt: Ikke til rådighed Dekomposition: Ikke til rådighed Flammepunkt: 94 C Fordampningshastighed: Ikke til rådighed LEL: Ikke til rådighed UEL: Ikke til rådighed Damptryk: Ikke til rådighed Dampdensitet (luft = 1): Ikke til rådighed Densitet: Ikke til rådighed Massefylde (vand = 1): Ikke til rådighed Vandopløselighed: Ikke til rådighed Koeff. Vand-/oliedistr.: Ikke til rådighed Selvantændelse: Ikke til rådighed Viskositet: Ikke til rådighed Flygtighed: Ikke til rådighed * * *Sektion 10 - Stabilitet og reaktivitet* * * 10.1 Reaktivitet Brandfare ved opvarmning Kemisk stabilitet Ustabil ved eksponering for lyse. Ustabil ved eksponering for varme. Side 7 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

8 10.3 Mulighed for sundhedsfarlige reaktioner Uhærdet blæk vil polymerisere ved eksponering for lys Forhold, der bør undgås Undgå eksponering for varme eller lyse Inkompatible materialer Ikke relevant under normale anvendelsesforhold og opbevaring Sundhedsfarlige nedbrydningsprodukter Termiske dekomponeringsprodukter Forbrænding: carbonoxider * * *Sektion 11 - Toksikologisk information* * * 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut og kronisk toksicitet Ingen fare forventes ud fra den normale brug af dette produkt. Selvom det er usandsynligt, kan uhærdet blæk lække fra beskadigede blækpatroner og forårsage hud og øjenirritation. Kontakt med hud kan forårsage kildende følelse og hudirritation. Kontakt med åjn kan forårsage øjenirritation, betændelse, eller ødelæggelse af øjet. Komponentanalyse - LD50/LC50 Dette materiales komponenter er blevet evalueret i forskellige kilder, og følgende udvalgte endepunkter er blevet offentliggjort: 1,2-PROPYLENGLYCOL ( ) Dermal LD50 kanin mg/kg; Oral LD50 rotte mg/kg POLYETHYLENGLYCOL ( ) Dermal LD50 kanin >20 ml/kg GLYCERIN ( ) Dermal LD50 kanin >10 g/kg; Indånding LC50 rotte >570 mg/m3 1 h Irritation / korrosivitet Kontakt med uhærdet blæk kan forårsage øjenirritation og hudirritation. Respiratorisk sensibilisering Hudsensibilisering Komponentdata viser at stoffet er sensibiliserende. Uhærdet blæk kan forårsage en allergisk reaktion hos sensibiliserede individer. Mutagenicitet i kimceller Carcinogenicitet Komponentens carcinogenicitet Ingen af dette produkts komponenter er angivet af IARC eller DFG. reproduktiv toksicitet Toksicitet for specifikt målorgan - Enkel eksponering Ingen data til rådighed. Toksicitet for specifikt målorgan - Gentagen eksponering Ingen data til rådighed. Side 8 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

9 udsugningsrisiko * * *Sektion 12 - Økologisk information* * * 12.1 Toksicitet Komponentanalyse - vandtoksicitet Der kan være tilgængelige data til produktet eller dets komponenter (hvis relevant, se nedenfor). 1,2-PROPYLENGLYCOL ( ) Fisk: 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: mg/l [statisk]; 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: ml/l [statisk]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: mg/l [statisk]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 710 mg/l Alger: 96 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: mg/l Hvirvelløs: 24 Hr EC50 Daphnia magna: >10000 mg/l; 48 Hr EC50 Daphnia magna: >1000 mg/l [statisk] POLYETHYLENGLYCOL ( ) Fisk: 24 Hr LC50 Carassius auratus: >5000 mg/l (PEG 200, 400, 800) GLYCERIN ( ) Fisk: 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: ml/l [statisk] Hvirvelløs: 24 Hr EC50 Daphnia magna: >500 mg/l 12.2 Persistens og nedbrydelighed 12.3 Bioakkumulativt potentiale 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater af PBT-og vpvb-vurdering Der er ingen information tilgængelig. EU - foreløbig strategi til håndtering af PBT- og vpvb-stoffer (PBT-evalueringer) Der er ikke anført nogen komponenter af dette materiale Andre negative virkninger Der er ingen information tilgængelig. * * *Sektion 13 - Bortskaffelseshensyn* * * 13.1 Affaldsbehandlingsmetoder Disponere i forhold til alle omhandlede regulativer. Sundhedsfarligt affaldsnummer/-numre: * Indhent oplysninger om genindvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren. Deponer ikke. Undgå udledning til kloak eller overfladevand. Se sektion 7 for håndteringsprocedurer. Se sektion 8 for anbefalinger til personligt beskyttelsesudstyr. * * *Sektion 14 - Transportinformation* * * transport Ikke reguleret som farligt materiale. Side 9 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

10 International Bulk Chemical Code Dette materiale indeholder et eller flere af følgende kemikalier, der er pålagt af IBC Code at blive identificeret som farlige kemikalier i bulk. 1,2-PROPYLENGLYCOL ( ) IBC-kode: Category Z POLYETHYLENGLYCOL ( ) IBC-kode: Category Z * * *Sektion 15 - Regulatorisk information* * * 15.1 Sikkerhed, sundhed og miljøforordninger/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen EU - REACH (1907/2006) - Appendiks XIV - Stoffer omfattet af autorisation Der er ikke anført nogen komponenter af dette materiale. EU - REACH (1907/2006) - Artikel 59 (1) Kandidatliste over stoffer der eventuelt skal optages i Appendiks XIV Der er ikke anført nogen komponenter af dette materiale. EU - REACH (1907/2006) - Appendiks XVII - Begrænsninger af visse farlige stoffer, blandinger og artikler Der er ikke anført nogen komponenter af dette materiale. Tyske bestemmelser Tyskland Vandklassifikation 1,2-PROPYLENGLYCOL ( ) ID Number 280, fareklasse 1 - lav fare for vandmiljøet POLYETHYLENGLYCOL ( ) ID Number 279, fareklasse 1 - lav fare for vandmiljøet (fodnote 11, >=4 EO) GLYCERIN ( ) ID Number 116, fareklasse 1 - lav fare for vandmiljøet Phosphinoxid, phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)- ( ) ID Number 2126, fareklasse 1 - lav fare for vandmiljøet Danske forordninger Miljøstyrelsens liste over forbudte stoffer Der er ikke anført nogen komponenter af dette materiale. EU-liste Stofanalyse - Liste komponent CAS EØF Akrylat-oligomer nej 1,2-PROPYLENGLYCOL EIN POLYETHYLENGLYCOL NLP GLYCERIN EIN Fotoinitiator ELN ACRYLSYREESTER NLP 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er udført for stoffet/blandingen. * * *Sektion 16 - Anden information* * * 16.1 Angivelse af ændringer Nyt sikkerhedsdatablad: 1/10/2013 Side 10 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

11 16.2 Tegnforklaring ADR - European Road Transport (Europæisk vejnettransport); EEC - Europæiske Økonomiske Fællesskab; EIN (EINECS) - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer); ELN (ELINCS) - European List of Notified Chemical Substances (Den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer); IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; ICAO - International Civil Aviation Organization; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; Kow - octanol/vand-fordelingskoefficient ; LEL - Lavere eksplosive grænse; RID - European Rail Transport (Europæisk jernbanetransport); STEL - Korttidseksponeringsgrænse; TDG - Transport af farlige varer; TWA - Tidsvægtet gennemsnit; UEL - Højere eksplosive grænse 16.3 Vigtige litteraturreferencer og kilder til data Til rådighed efter anmodning 16.4 Metoder til klassificering af blandingen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Til rådighed efter anmodning 16.5 Fuld tekst for R-sætninger i sektion 3 R36 Irriterer øjnene. R38 Irriterer huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Træningsvejledning Læs sikkerhedsdatabladet før håndtering af produktet Anden information Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på data og prøver, der leveres til en ekstern SDS-forfatter. Bladet er blevet skrevet efter vores bedste evne og i overensstemmelse med den viden vi havde på det pågældende tidspunkt. Sikkerhedsdatabladet udgør kun en retningslinje for sikker håndtering, brug, forbrug, opbevaring, transport og bortskaffelse af stoffer/præparater/blandinger, der er nævnt i dette sikkerhedsdatablad. Der udarbejdes nye sikkerhedsdatablade fra tid til anden. Kun de nyeste versioner må anvendes. Medmindre andet er angivet ord for ord på sikkerhedsdatabladet, finder oplysningerne ikke anvendelse på stoffer/præparater/blandinger i renere form, blandet med andre stoffer eller i processer. Sikkerhedsdatabladet giver ingen kvalitetsspecifikation for de pågældende stoffer/præparater/blandinger. Overholdelsen af anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad fritager ikke brugeren fra forpligtelsen til at træffe alle de foranstaltninger, der er dikteret af sund fornuft, forskrifter og anbefalinger, eller som er nødvendige og/eller nyttige baseret på de aktuelle, gældende omstændigheder. Stratasys garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de givne oplysninger. Brug af dette sikkerhedsdatablad er underlagt licens- og ansvarsbegrænsende betingelser som anført i licensaftalen. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dette datablad tilhører Stratasys og dens fordeling og reproduktion er begrænset. Bladets afslutning DOC-06136DA_B Side 11 af 11 Udstedelsesdato 13/02/13 Revidering Trykdato: 2/14/2013

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Handelsnavn: TITANDIOXID Revideret den: 2. februar 2015

Handelsnavn: TITANDIOXID Revideret den: 2. februar 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 af 8 Udstedt den: 3. januar 2000 Handelsnavn: TITANDIOXID Revideret den: 2. februar 2015 Revideret udgave nr.: 10 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/11/2011 Revision: 23/04/215 Version: 12 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 14/TF16/270711

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Oprettet: 14. september 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: 200230 - Version nr.: 1.0 Printet d. 17. september 2012.

Oprettet: 14. september 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: 200230 - Version nr.: 1.0 Printet d. 17. september 2012. Alka Up dk 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Oplysninger om produktet Handelsnavn: Alka Up Stoffets/præparatets anvendelse: Kemikalie til forskellige anvendelser Producent/leverandør

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

22.07.2015 KIT COMPONENTS

22.07.2015 KIT COMPONENTS Bio-Rad 22.07.2015 KIT COMPONENTS Product name: Access HCV Ab PLUS QC Product code: 34339 Article number Description Quantity Symbols 3439A Access HCV Ab PLUS QC - Negative QC1 (2.5 ml) 3 3439B Access

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Oplysninger om produktet Stoffets/præparatets anvendelse Kemikalie til forskellige anvendelser Producent / Leverandør: Melspring

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Multi Purpose Cleaner Concentrate Produkt nr. REACH registreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

: TRUCKCLEANER SUPER

: TRUCKCLEANER SUPER Udarbejdet den: 24/07/2012 Erstatter: 13/07/2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade

Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Januar 2014 Big Wipes 4x4 Sikkerhedsdatablade Produktnavn: Multi Purpose (Sort) Heavy Duty (Rød) Multi Surface (Grøn) Power Spray (Rød) ALLE STØRRELSER T: +44 (0)1628 894374 F: +44 (0)1628 894375 SALES@BIGWIPES.COM

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Identifikation af produktet : Kiselsyre; kalciumsalt (krystallinsk) Synonym : Krystallinsk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11.

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11. Side 1/5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden * Oplysninger om produktet * * Artikel nr.: 2996 * Anvendelse af produktet: Fugtbeskyttelsesmiddel * Producent/leverandør: Remmers

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 1210 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 116510 1.2. Relevante identificerede

Læs mere