Kontrolmanual. Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere G6. 4. udgave December 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolmanual. Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere G6. 4. udgave December 2008"

Transkript

1 Kontrolmanual Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere G6 4. udgave December 2008

2 Kontrolmanual Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for små gasmålere G6 Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2008

3 Titel : Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for små gasmålere G6 Rapport kategori : Kontrolmanual Dato for udgivelse : December 2008 Copyright : Dansk Gasteknisk Center a/s Sagsnummer : H: \730\91 \ Kontrolmanual for små gasmåler 4 udg dec 2008 final ver1.doc Sagsnavn : Revision af kontrolmanual for små gasmålere Oprindelse : Manualen er oprindelig forfattet af Henrik Spliid og Poul Thyregod fra IMM ved DTU

4 DGC-rapport 4. udgave 1 Indholdsfortegnelse Side 0 ÆNDRINGER I FJERDE UDGAVE TERMINOLOGI OG SYMBOLER INDLEDNING FORMÅL ANVENDELSESOMRÅDE KONTROLSYSTEM REVISION KONTROLPARTI DANNELSE AF KONTROLPARTI MÅLERE I ET KONTROLPARTI Fabrikat/type INDKØBSÅR Alder af kontrolparti GENOPSATTE MÅLERE OMFORMNING AF KONTROLPARTIET IDENTIFIKATION AF KONTROLPARTIER PRØVNINGSJOURNAL PRØVNINGSHYPPIGHED, GODKENDELSE AF KONTROLPARTIER PRØVNING FØRSTE ORDINÆRE PRØVNING TIDSPUNKT FOR ORDINÆR PRØVNING ORDINÆR PRØVNING FORNYET PRØVNING UDTAGNING OG BEHANDLING AF STIKPRØVER MÅLETEKNISK STIKPRØVE GRUNDLAG FOR STIKPRØVE TIDSPUNKT FOR STIKPRØVE ANTAL MÅLERE I MÅLETEKNISK STIKPRØVE UDVÆLGELSE TIL STIKPRØVE SPORBARHED AF MÅLERE TIL KONTROLPARTIER DANNELSE AF MÅLETEKNISK STIKPRØVE TEKNISK VURDERING OG Q MIN FUNKTIONSTEST IDENTIFIKATION... 20

5 DGC-rapport 4. udgave FUNKTIONSDUELIGHED Q MIN FUNKTIONSTEST MÅLETEKNISK KONTROL KALIBRERING PRØVNINGSFLOW FEJLNIVEAU OG FEJLVARIANTION GODKENDELSESKRITERIER FEJLNIVEAU OG FEJLVARIATION GODKENDELSE BASERET PÅ ANTAL OVERSKRIDELSER AF TOLERANCEN GODKENDELSE BASERET PÅ STATISTISK UDJÆVNING Bestemmelse af fordelingsafvigere MÅLETEKNISK GODKENDELSE GODKENDELSESDIAGRAM FOR MÅLETEKNISK KONTROL Stikprøvestørrelse på 32 med tolerance på 3.0 % Stikprøvestørrelse på 50 med tolerance på 3.0 % PROCEDURE FOR GENNEMFØRELSE AF STIKPRØVEKONTROL Bilag Bilag A: Stikprøveplaner for kontrol af gasmålere Bilag B: Tabel fra standard om stikprøveinspektion

6 DGC-rapport 4. udgave 3 Forord til fjerde udgave Denne kontrolmanual danner grundlag for den stikprøvekontrol af små gasmålere G6, som udføres af naturgasdistributionsselskaberne i Danmark. Grundlaget for manualen er bekendtgørelse nr om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der anvendes til måling af forbrug af luftformig gas udstedt d. 17. oktober 2006 af Sikkerhedsstyrelsen Denne 4. udgave af manualen er udarbejdet af Naturgasdistributionsselskabernes Fagudvalg for gasmålere (FAU GM) i DGC projekt nr , med deltagelse af: Niels Kristian Mortensen: Naturgas Fyn Distribution, Birgitte Herskind: Naturgas Midt-Nord I/S og Hovedstadsregionens Naturgas I-S, John Bo Siemonsen: Naturgas Midt-Nord I/S og Hovedstadsregionens Naturgas I-S, Finn Iversen: DONG Energy, Erik Haulund Christensen: DONG Energy Claes Hammar: Svenskt Gastekniskt Forening på vejene af SGC Derudover deltog konsulenterne Leo van Gruijthuijsen og Michael Larsen fra Dansk Gasteknisk Center a/s. Manualen vedligeholdes af Dansk Gasteknisk Center a/s. Henrik Spliid og Poul Thyregod, Danmarks Tekniske Universitet, har udarbejdet manualens procedurer og tekst. Henrik Spliid har i denne udgave, desuden udført den statiske udredning af stikprøvestørrelserne, se bilag A.

7 DGC-rapport 4. udgave 4 0 Ændringer i fjerde udgave Ved revision af tredje udgave af kontrolmanuale for stikprøvekontrol af volumengasmålere hos mindre varmeforbrugere, er der foretaget en lang række redaktionelle og sproglige præciseringer. Derudover er der foretaget følgende væsentlige rettelser og tilføjelser til 4. udgave af denne kontrolmanual: Titel er ændret til kontrolmanual for stikprøvekontrol af små gasmålere Kap. 3 Kontrolparti Afsnit om ibrugtagningsår er udgået, og betydningen af udtrykket ibrugtagningsår vil blive erstattet med indkøbsår, da de i praksis er ens. Det er i afsnittet om omformning af kontrolpartiet præciseret sådan, at kontrolparti der er under prøvning, ikke kan sammenlægges med andre. Kap. 4 Prøvningshyppighed, godkendelse af kontrolpartier Afsnit om ordinær prøvning, er blevet skærpet, idet nedtagning af ikke prøveteknisk godkendte målere, skal afsluttes i det andet år efter den ordinære prøvning, er påbegyndt. I afsnit om dannelsen af måletekniske stikprøver er der en præcisering af, hvilke målere der skal undlades, hvis der nedtages flere målere end det er påkrævet i et kontrolparti. Kap. 8 Godkendelseskriterier Afsnit om fejlniveau og fejlvariation, er skærpet til en tolerance på ± 3,0 %. Kap. 9 Godkendelsesdiagram for måleteknisk kontrol Diagram for temperaturkompenserende målere (3,5 %) med stikprøvestørrelse på 32 og 50 er udgået.

8 DGC-rapport 4. udgave 5 1 Terminologi og symboler Acceptabel tolerance: Den største værdi af en målers fejlniveau og fejlvariation, der kan anses for tilfredsstillende i forbindelse med stikprøveundersøgelsen (8.1.1). Alder (for et kontrolparti): En nominel størrelse, der benyttes til fastlæggelse af kontroltidspunkter. Kontrolpartiets alder bestemmes ud fra kontrolpartiets indkøbsår (3.3). Bælggasmåler En fortrængningsmåler hvori gasforbruget udmåles i adskilte portioner med et bælgsystem. F 1 : Målerens fejlvisning ved lavt prøvningsflow (7.3) F 2 : Målerens fejlvisning ved højt prøvningsflow (7.3) Fejlniveau, x 1 : Gennemsnittet af målerens fejl ved de to prøvningsflow (7.3). Fejlvariation, x 2 : Den halve differens mellem målerens fejl ved de to prøvningsflow (7.3). Fejlvisning, F 1, F 2 : En målers visningsfejl i % af det nominelle gennemstrømningsvolumen ved et givet flow (7.3). Fordelingsafviger: Et enkeltstående prøvningsresultat, der er ekstremt i forhold til de øvrige prøvningsresultater i stikprøven (8.3.1). Fornyet prøvning: Prøvning der udføres, når en ordinær prøvning er resulteret i, at et kontrolparti ikke kan godkendes. En fornyet prøvning gennemføres kun, hvis det på en dokumenterbar måde er muligt at lokalisere og afgrænse fejlen i et parti målere. Den fornyede prøvning skal udføres senest året efter det år, hvor den ordinære prøvning er påbegyndt.

9 DGC-rapport 4. udgave 6 Funktionsafprøvning ved Q min : Kontrol af målerens funktionsduelighed ved Q min (6.3). Genopsatte målere: Er målere som genopsættes efter at være nedtaget til f.ex stikprøvekontrol, forudsat at målerne i øvrigt er i god stand. Godkendelsesområde: Det område i (x m,s)-diagrammet, der giver anledning til godkendelse ved en godkendelsesprocedure baseret på statistisk udjævning ( og ). Indkøbsår (for et parti): Det kalenderår, hvor målerne i partiet er leveret (3.3). Kalibrering: Det sæt arbejdsbetingelser (producerer), som under specificerede betingelser tilvejebringer forbindelsen mellem værdier vist på et måleinstrument eller -system eller materialiseret mål og de tilsvarende kendte værdier af målestørrelsen jf. International vocabulary of Basic and General Terms in Metrology. I nærværende sammenhæng indebærer kalibrering således ikke indgreb i eller justering af måleren, men alene konstatering af målerens visningsfejl. Kontrolparti: Målere af samme fabrikat, type og nominelt indkøbsår (3.6). Kontroltidspunkt: Det tidspunkt (år), hvor et kontrolparti indgår i den stikprøvevise kontrol af funktionsduelighed og målenøjagtighed ( ). Mest afvigende værdi, x a : Den værdi i en stikprøve, der har den største numeriske afvigelse fra stikprøvens gennemsnit ( ). Eksempel: For en stikprøve bestående af nedenstående 32 værdier y 1, y 2,...,y finder man det mest afvigende værdi, x a = y 15 = 4.32

10 DGC-rapport 4. udgave 7 Målernummer: De enkelte målere i et parti skal være forsynet med et entydigt nummer. Dette nummer kan være selskabets egen identifikation eller målerens fabrikationsnummer. Måleteknisk godkendelse: Godkendelse af de måletekniske egenskaber ved et kontrolparti (8.4). Måleteknisk kontrol: Kontrol af fejlanvisninger for målerne i en stikprøve ( ). Måleteknisk stikprøve: De målere i stikprøven fra et kontrolparti, der indgår i den måletekniske kontrol (5.7). Størrelsen af den måletekniske stikprøve er foreskrevet i afsnit 5.4. Nedtagning: Kontrolpartier, som efter ordinær prøvning besluttes nedtaget, eller, som efter fornyet prøvning ikke opnår måleteknisk godkendelse. (4.4.3 og 4.5.3). Niveaugodkendelse: Godkendelse af fejlniveau for kontrolpartiets målere ( og ) Ordinær prøvning: Prøvning af et kontrolparti med henblik på vurdering af de måletekniske egenskaber. Et kontrolparti underkastes ordinære prøvninger hvert femte år (afs. 4). Prøvningsflow: Den måletekniske stikprøve kalibreres ved to flow (7.2). Q min defekte målere: Målere, der ikke registrerer forbrug ved Q min (6.3). Spredning, s: For en stikprøve, y 1, y 2,...,y n bestemmes spredningen som s = {( y1 xm) + ( y2 xm) ( yn xm) }/( n 1) hvor x m er stikprøvegennemsnittet, x m = (y 1 + y y n )/n.

11 DGC-rapport 4. udgave 8 Eksempel: En stikprøve resulterede i følgende 32 værdier y 1, y 2,..., y 32 : Man har n = 32, og x m = og s = /31 = s': korrigeret spredning for de registrerede værdier i en stikprøve efter udeladelse af den mest afvigende værdi ( ). Eksempel: For en stikprøve bestående af nedenstående 32 værdier: y 1, y 2,...,y finder man den mest afvigende værdi x a = y 15 = 4.32 Efter udeladelse af denne værdi finder man den korrigerede værdi af gennemsnittet, ' x m = ( ) / 31= , og den korrigerede værdi af spredningen ' s = / 30 = Simpel tilfældig udvælgelse: Udvælgelsesprocedure, der sikrer, at alle målere i kontrolpartiet har samme sandsynlighed for at indgå i stikprøven (5.5).

12 DGC-rapport 4. udgave 9 Teknisk vurdering: Kontrol af funktionsdueligheden for målerne i stikprøven ( ). Teknisk defekte målere: Målere, som ikke er funktionsduelige på grund af slitage, fremstillingsfejl o.lign. (men ikke overlast eller hærværk) (6.2). Tilladt antal fordelingsafvigere: Det største antal fordelingsafvigere, der tillades ved niveaugodkendelse og variationsgodkendelse baseret på statistisk udjævning ( ). Tilladt antal overskridelser: Det største antal overskridelser af den acceptable tolerance, som kan accepteres i en stikprøve for at opnå niveaugodkendelse hhv. variationsgodkendelse (8.2.2). Variationsgodkendelse: Godkendelse af fejlvariation for kontrolpartiets målere ( ) og ( ). X 1 : X 2 : X a : X m, Se fejlniveau Se fejlvariation Se mest afvigende værdi gennemsnit: For en stikprøve, y 1, y 2,...,y n bestemmes gennemsnit tet som: x m = (y 1 + y y n )/n. Eksempel: En stikprøve resulterede i følgende 32 værdier y 1, y 2,..., y 32 : Man har n = 32 og ' x m = ( ) / 32 = / 32 = X m: Korrigeret gennemsnit af de registrerede værdier i en stikprøve efter udeladelse af den mest afvigende værdi ( ).

13 DGC-rapport 4. udgave 10 Eksempel: For en stikprøve bestående af nedenstående 32 værdier y 1, y 2,..., y 32 : finder man den mest afvigende værdi x a = y 15 = Efter udeladelse af denne værdi finder man den korrigerede værdi af gennemsnittet, ' x m ( )/31 =

14 DGC-rapport 4. udgave 11 2 Indledning 2.1 Formål Denne kontrolmanual, der er en del af naturgasdistributionsselskaberne i Danmarks kvalitetssikringssystem for gasmåling, og beskriver selskabernes system til stikprøvekontrol af ibrugtagne målere. Systemet har til formål at sikre, at de forbrugsmålinger, der indgår i grundlaget for kundernes afregning til selskaberne, har en tilfredsstillende kvalitet, jf. bl.a. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der anvendes til måling af forbrug af luftformig gas. Systemet bygger på en opdeling af selskabernes målerbestande i en række kontrolpartier, bestående af ensartede målere. Gennem periodiske stikprøveundersøgelser fra kontrolpartierne overvåges kvaliteten af målerne i kontrolpartiet. Såfremt stikprøven indikerer, at kvaliteten ikke er tilfredsstillende, nedtages kontrolpartiet. Gennem driften af systemet tilstræbes en sikkerhed for, at de af systemet omfattede målere i rimeligt omfang overholder de fastsatte tolerancer. 2.2 Anvendelsesområde Bestemmelserne i denne manual finder anvendelse i naturgasdistributionsselskabernes volumengasmålere af type G6 og derunder. Bestemmelserne anvendes dog ikke overfor målere, der alene anvendes til måling af gas til madlavning og opvarmning af brugsvand. 2.3 Kontrolsystem Enhver gasmåler, der er omfattet af nærværende manual, skal senest 3 år efter ibrugtagning indgå i kontrolsystemet, dvs. måleren skal være tilknyttet et kontrolparti jfr. pkt. 3.2 og Revision Mindst én gang årligt vurderes manualen af FAU GM med henblik på ajourføring og revision. Ansvaret for manualens vedligeholdelse og distribution påhviler Dansk Gasteknisk Center a/s.

15 DGC-rapport 4. udgave 12 3 Kontrolparti 3.1 Dannelse af kontrolparti Et kontrolparti må højst indeholde 5000 målere. Såfremt et kontrolparti målere med samme eller højst tre på hinanden følgende faktiske indkøbsår indeholder mellem 1000 og 5000 målere udgør det et kontrolparti. Opdeling af indkøbspartier større end 5000 målere: Opdeling i kontrolpartier foretages sædvanligvis ud fra indkøbsåret og således, at kontrolpartierne tilstræbes lige store. Andre formålstjenlige kriterier kan benyttes. Sammenlægning af små kontrolpartier til et større kontrolparti: Flere små kontrolpartier af samme fabrikat kan sammenlægges til ét kontrolparti, forudsat at 4.2 og 4.3 overholdes, dog må forskellen mellem indkøbsår ikke overskride 3 år. 3.2 Målere i et kontrolparti Målere af samme fabrikat, type og tre på hinanden faktiske indkøbsår kan tilknyttes et og samme kontrolparti Fabrikat/type Målere fra samme leverandør af samme konstruktion og nøjagtighedsklasse tillægges samme nominelle fabrikat/type. 3.3 Indkøbsår Kontrolpartiets alder bestemmes ud fra kontrolpartiets indkøbsår, der også er kontrolpartiets ibrugtagningsår Alder af kontrolparti For partier af målere der er indkøbt over flere år, vælges det andet år som det nominelle indkøbsår.

16 DGC-rapport 4. udgave Genopsatte målere Enkelte målere fra et kontrolparti, som genopsættes efter at have været nedtaget, f.eks. som led i en stikprøvekontrol, indgår igen i kontrolpartiet, forudsat at målerne opfylder nøjagtighedskrav til nye målere. 3.5 Omformning af kontrolpartiet Kontrolpartier kan opdeles eller sammenlægges, men kun således, at det ikke for nogen del af de herved fremkomne kontrolpartier gælder, at prøvningspunktet bliver senere end fem år efter seneste ordinære prøvning Et kontrolparti, der er under prøvning, ikke sammenlægges med andre, 3.6 Identifikation af kontrolpartier Hvert kontrolparti skal give en entydig beskrivelse bestående af: i) Selskab, der har ansvaret for fælles kontrolpartier. ii) Entydig betegnelse. iii) Tidspunkt for sidste ordinære prøvning og prøvningsresultat ved denne. iv) Tidspunkt for næste ordinære prøvning. De enkelte målere i kontrolpartiet skal være statistisk tilgængelige, således at de enkelte målere i kontrolpartiet kan udtages ved simpel tilfældig udvælgelse. 3.7 Prøvningsjournal For hvert kontrolparti føres en prøvningsjournal. Journalen ajourføres for hver ordinær og fornyet prøvning. For hver prøvning skal journalen indeholde:

17 DGC-rapport 4. udgave 14 i) Identifikation af samtlige de målere, der jf har indgået i prøvningen, dvs. alle målere, som har været ud taget med henblik på at indgå i stikprøven. ii) iii) iv) Resultatet af den tekniske vurdering og Q min funktionstest af de enkelte målere jf Resultatet af den måletekniske kontrol for de enkelte målere i stikprøven jf For stikprøven som helhed angives resultatet af den måletekniske godkendelsesprocedure jf. 8.5.

18 DGC-rapport 4. udgave 15 4 Prøvningshyppighed, godkendelse af kontrolpartier 4.1 Prøvning Et kontrolparti stikprøvekontrolleres ved ordinære prøvninger med højst 5 års mellemrum. Såfremt resultatet af kontrollen er, at partiet ikke kan betragtes som tilfredsstillende, skal partiet nedtages i henhold til Dog kan man, hvis det på en dokumenterbar måde er muligt at lokalisere og afgrænse fejlen i et parti målere, er det tilladt at udskifte sådanne målere. 4.2 Første ordinære prøvning Den første ordinære prøvning af et kontrolparti skal finde sted inden udløbet af det år, hvor kontrolpartiets alder er 6 år. 4.3 Tidspunkt for ordinær prøvning Et kontrolparti skal underkastes ordinær prøvning senest 5 år efter det år, hvor den seneste ordinære prøvning af partiet er påbegyndt. 4.4 Ordinær prøvning Ordinær prøvning udføres efter reglerne i afsnit 5, 6 og 7 nedenfor Når en ordinær prøvning resulterer i måleteknisk godkendelse af et kontrolparti i henhold til 8.5, nedenfor, betragtes dette som tilfredsstillende, og målerne kan forblive i brug, indtil næste ordinære prøvning af kontrolpartiet er afsluttet, det vil sige i den næste femårsperiode Når en ordinær prøvning resulterer i, at et kontrolparti ikke kan godkendes, skal partiet nedtages. Nedtagningen skal senest være afsluttet i det andet år efter den ordinære prøvning, er påbegyndt. Nedtagne målere kasseres uden individuel prøvning. Såfremt partiet udsættes for fornyet prøvning følges nedtagningsprocedure j.fr. afsnit

19 DGC-rapport 4. udgave Selskabet kan vælge at opdele et ikke godkendt kontrolparti i to eller flere kontrolpartier, hvis det på en dokumenterbar måde er muligt at lokalisere og afgrænse fejlene i et parti målere. Hvert af disse nye kontrolpartier skal nedtages eller underkastes fornyet prøvning Fornyet prøvning af et kontrolparti skal udføres senest året efter det år, hvor den ordinære prøvning af partiet er påbegyndt. 4.5 Fornyet prøvning Fornyet prøvning udføres efter reglerne i afsnit 5, 6 og 7, nedenfor Når en fornyet prøvning resulterer i måleteknisk godkendelse af et kontrolparti, betragtes dette som tilfredsstillende, og målerne kan forblive i brug, indtil næste ordinære prøvning af partiet er afsluttet Når en fornyet prøvning (jævnfør ), resulterer i, at et kontrolparti ikke kan godkendes, skal partiet nedtages hurtigst muligt. Nedtagningen skal senest være afsluttet i det andet år efter, at fornyet prøvning er påbegyndt. Nedtagne målere kasseres uden individuel prøvning. Eksempel: Et kontrolparti med det nominelle ibrugtagningsår 1988 skal således kontrolleres ved en ordinær prøvning i Såfremt resultatet af prøvningen er, at partiet kan betragtes som tilfredsstillende, kan målerne forblive i brug indtil næste ordinære prøvning i Såfremt partiet ikke kan godkendes ved den ordinære prøvning i 1999, skal partiet underkastes fornyet prøvning i Såfremt partiet heller ikke kan godkendes ved denne fornyede prøvning, skal partiet nedtages. Nedtagningen skal være afsluttet senest i år 2002.

20 DGC-rapport 4. udgave 17 5 Udtagning og behandling af stikprøver 5.1 Måleteknisk stikprøve Den udtagne stikprøve benyttes til to formål, nemlig dels til en almindelig teknisk vurdering af kontrolpartiet, og dels til en måleteknisk kontrol, der omfatter en vurdering af målernes fejlvisning. Den måletekniske kontrol tilstræbes foretaget på målere, som er i normal driftsmæssig tilstand. Målere, som af uvedkommende grunde er funktionelt defekte, indgår derfor ikke i den måletekniske stikprøve. Da den måletekniske stikprøve danner grundlag for den statistiske vurdering af bestandens kvalitet, skal den måletekniske stikprøve have en forud fastlagt størrelse. Størrelsen af den måletekniske stikprøve er fastlagt i afsnit 5.4, nedenfor. Da det må påregnes, at enkelte af de målere, der udtages til at indgå i stikprøven fra det pågældende kontrolparti, som følge af den tekniske vurdering (6.2 og 6.3) ikke kan indgå i den måletekniske stikprøve, bør der udtages et større antal målere, end krævet i 5.4 (f.eks. udtagning af 36, respektive 55 målere). Stikprøveindsamlingen bør foregå over en kort periode, og det bør tilstræbes, at målerne forsendes samlet til laboratoriet. Under nedtagning og transport skal selskabernes regler for transport af målere overholdes. 5.2 Grundlag for stikprøve Grundlaget for strikprøveudtagning er et kontrolparti. 5.3 Tidspunkt for stikprøve I det år, hvor kontrolpartiet efter reglerne i afsnit 4 skal kontrolleres, udtages en stikprøve fra kontrolpartiet.

21 DGC-rapport 4. udgave Antal målere i måleteknisk stikprøve For kontrolpartier, der indeholder færre end 1000 målere, skal den måletekniske stikprøve bestå af 32 målere (efter fjernelse af målere i henhold til 6.2 og 6.3) For kontrolpartier, der indeholder fra 1000 til 5000 målere, skal den måletekniske stikprøve bestå af 50 målere (efter fjernelse af målere i henhold til 6.2 og 6.3). 5.5 Udvælgelse til stikprøve Målere, som indgår i stikprøven, skal være udtaget ved simpel tilfældig udvælgelse fra kontrolpartiet, dvs. således, at alle målere i kontrolpartiet har haft samme sandsynlighed for at indgå i stikprøven. Såfremt det skulle blive fornødent at supplere stikprøven jf skal de supplerende målere ligeledes udtages ved simpel tilfældig udvælgelse. 5.6 Sporbarhed af målere til kontrolpartier Der udarbejdes en liste over de målere, der er udtaget til stikprøveundersøgelse. Listen skal indeholde en entydig identifikation af målerne, således at målerne kan føres tilbage til kontrolpartiet (og hermed til partiet). 5.7 Dannelse af måleteknisk stikprøve Målere, som jf. 6.2 og 6.3 er klassificeret som teknisk defekte efter funktionstesten, indgår ikke i den måletekniske stikprøve. Såfremt antallet af målere overstiger det nødvendige antal målere efter fjernelsen af tekniske defekte målere jv. fr Dannes den måletekniske stikprøve ved at fjerne de sidst kalibrerede målere på det akkrediterede certifikat.

22 DGC-rapport 4. udgave Såfremt stikprøven efter fjernelse af teknisk defekte og Q min defekte målere indeholder færre målere, end foreskrevet i 5.4, suppleres op efter reglerne i 5.5 til 5.6, indtil den måletekniske stikprøve har den krævede størrelse (32 eller 50).

23 DGC-rapport 4. udgave 20 6 Teknisk vurdering og Q min funktionstest 6.1 Identifikation Det konstateres, om målerne er identiske med de målere, som stikprøveplanen omfatter ifølge listen udarbejdet under 5.7. Det kontrolleres, at målerne ikke har været udsat for hærværk eller forsætlig overlast uden forbindelse med normal drift eller håndtering. Målere, som har forkert identifikation eller har lidt forsætlig overlast, fjernes på forhånd af den indsamlede stikprøve og behandles ikke i stikprøvesystemet. 6.2 Funktionsduelighed Før stikprøven underkastes nøjagtighedskontrol, skal de enkelte målere inspiceres for funktionsduelighed. Dette tekniske eftersyn omfatter inspektion af især: Plombens tilstand Mærker efter slag, transportskader Ydre utætheder Defekt indeks Indeks har mærker eller viser tegn på slid Unormal støj under drift Beskadigede tilslutningsstudse Q min funktionstest, jf. punkt 6.3 Målere, der ikke er funktionsduelige jf. ovenstående, og som har været udsat for forsætlig overlast, hærværk el. lign., betegnes "teknisk defekte". Sådanne målere indgår ikke i den måletekniske stikprøve. 6.3 Q min funktionstest De resterende målere i stikprøven afprøves for funktion ved Qmin. Prøven består i at konstatere, om måleren registrerer forbrug ved dette flow. Prøvningen udføres ved at afprøve måleren ved flowet Q min med gennemstrømning af et volumen på mindst 10 liter atmosfærisk luft eller naturgas.

24 DGC-rapport 4. udgave 21 Målere, som ikke registrerer forbrug ved denne gennemstrømning betegnes "Q min defekte". Sådanne målere indgår ikke i den måletekniske stikprøve. 7 Måleteknisk kontrol 7.1 Kalibrering Målerne i den måletekniske stikprøve kalibreres (se ordforklaring) ved to flow. Kalibreringen skal være udført som akkrediteret kalibrering. 7.2 Prøvningsflow De to flow vælges med ét flow i hvert at de to områder: i) 0.1 Q max Q max ii) 0.7 Q max Q max 7.3 Fejlniveau og fejlvariantion For hver måler udregnes målerens fejlniveau og fejlvariation ved udtrykkene: 1 fejlniveau= X1 = (F1 + F2 ) 2 og 1 fejlvariation = X2 = (F1 F2 ), 2 hvor F 1 og F 2 angiver de ved kalibreringen fundne fejlvisninger i % af det nominelle volumen ved hhv. flow i) og ii) i 7.2.

25 DGC-rapport 4. udgave 22 8 Godkendelseskriterier 8.1 Fejlniveau og fejlvariation De værdier af fejlniveau og fejlvariation, der er fundet ved kalibreringen, benyttes til en vurdering af kontrolpartiets måletekniske egenskaber, herunder specielt til at vurdere, hvorvidt kontrolpartiet kan godkendes, eller ej. Godkendelseskriterierne er baseret på en acceptabel tolerance, såvel for fejlniveau som for fejlvariation For alle målere er den acceptable tolerance ± 3 %, såvel for fejlniveau som for fejlvariation Selskabet kan vælge mellem et godkendelseskriterium baseret på en simpel optælling i den måletekniske stikprøve af antallet af overskrivelser af tolerancen (beskrevet i 8.2), eller en statistisk beregning af den skønnede andel målere i kontrolpartiet, der overskriver disse tolerancer, beregnet ud fra de målte værdier i den måletekniske stikprøve (beskrevet i 8.3). 8.2 Godkendelse baseret på antal overskridelser af tolerancen For den måletekniske stikprøve opgøres: i) antallet af målere med et fejlniveau, der overskrider den acceptable tolerance. ii) antallet af målere med en fejlvariation, der overskrider den acceptable tolerance i) For en måleteknisk stikprøve på 32 målere er det tilladte antal overskridelser 2. ii) for en måleteknisk stikprøve på 50 målere er det tilladte antal overskridelser 3.

26 DGC-rapport 4. udgave Såfremt antallet af målere med et fejlniveau, der overskrider den acceptable tolerance, højst er lig med det tilladte antal, anses kontrolpartiet for niveaugodkendt Såfremt antallet af målere med en fejlvariation, der overskrider den acceptable tolerance, højst er lig med det tilladte antal, anses kontrolpartiet for variationsgodkendt. 8.3 Godkendelse baseret på statistisk udjævning Dette godkendelseskriterium er baseret på en homogen stikprøve. Det må derfor indledningsvis undersøges, om stikprøven indeholder fordelingsafvigere. Dette udføres for såvel fejlniveau (X 1 ) som fejlvariation (X 2 ), jf Bestemmelse af fordelingsafvigere Først bestemmes gennemsnittet, X m, af de registrerede værdier i stikprøven, og dernæst udfindes den registrerede værdi, som har den største numeriske afvigelse fra gennemsnittet. Denne registrerede værdi benævnes den mest afvigende værdi, X a. Dernæst bestemmes en korrigeret værdi af gennemsnit, x m, og for spredning, s', som gennemsnit og spredning for de registrerede værdier i stikprøven efter udeladelse af den mest afvigende værdi. Såfremt den mest afvigende værdi, x a, afviger mere end tre korrigerede spredninger fra det korrigerede gennemsnit, betegnes værdien som en fordelingsafviger. Såfremt den mest afvigende måler er en fordelingsafviger, gentages ovenstående procedure (fra ) med udeladelse af den fundne fordelingsafviger. Proceduren fortsættes indtil der ikke findes flere fordelingsafvigere.

27 DGC-rapport 4. udgave 24 Eksempel: Man forestiller sig, at måling af X 1, jf. 7.3, har resulteret i en stikprøve, der består af nedenstående 32 værdier, som her benævnes: y 1, y 2,..., y 32 : Man finder gennemsnittet x m = (y 1 +y 2...+y 32 )/32 = De mest ekstreme værdier er y 13 = 0.78 og y 15 = Da y 13 -x m = er mindre end y 15 x m = , finder man at den mest afvigende værdi er x a = y 15 = Efter udeladelse af denne værdi finder man den korrigerede værdi af gennemsnittet, x m = ( )/31 = , og den korrigerede værdi af spredningen, s' = Da x a - x m /s' = 3.82 > 3.0 er x a = y 15 en fordelingsafviger, og denne værdi udelades derfor af stikprøven. Ved de efterfølgende analyser benyttes derfor den nye værdi af gennemsnittet, x m = og af spredningen, s = Efter fjernelse af y 15 finder man, at de to mest ekstreme værdier nu er y 13 = og y 30 = Ved sammenligning af y 13 -x m = = og y 30 -x m = = finder man, at den mest afvigende værdi er y a = y 13 = Efter udeladelse af y 13 finder man den korrigerede værdi af gennemsnittet, x m = /30 = , og den korrigerede værdi af spredningen, s = Da x a - x m /s = 2.42 < 3.0 er den nye x a = y 13 ikke en fordelingsafviger, og søgningen efter fordelingsafvigere er hermed afsluttet. Ved de efterfølgende

28 DGC-rapport 4. udgave 25 analyser benyttes herefter gennemsnittet, x m = og spredningen, s = i) For en måleteknisk stikprøve på 32 målere kan der udelades indtil 2 fordelingsafvigere. ii) For en måleteknisk stikprøve på 50 målere kan der udelades indtil 3 fordelingsafvigere. Såfremt det fundne antal fordelingsafvigere for fejlniveau eller for fejlvariation er større end det tilladelige antal, kan godkendelseskriteriet, beskrevet i nærværende afsnit 8.3, ikke benyttes. I stedet skal benyttes kriteriet anført i afsnit Såfremt det fundne antal fordelingsafvigere (for fejlniveau og fejlvariation) ikke overstiger det tilladlige antal, bestemmes gennemsnit, x m, og spredning, s, for de ikke-fordelingsafvigende registreringer i stikprøven Værdien af gennemsnit, x m, og spredning, s, for de ikke-fordelingsafvigende registreringer indtegnes på det diagram i figur 1, der svarer til den anvendte stikprøvestørrelse og den relevante acceptable tolerance Såfremt det indtegnede punkt, (x m,s) for stikprøvens fejlniveau er beliggende i godkendelsesområdet, anses kontrolpartiet for niveaugodkendt Såfremt det indtegnede punkt, (x m,s), for stikprøvens fejlvariation er beliggende i godkendelsesområdet, anses kontrolpartiet for variationsgodkendt.

29 DGC-rapport 4. udgave Måleteknisk godkendelse Et kontrolparti anses for måleteknisk godkendt, såfremt det er såvel niveaugodkendt som variationsgodkendt Et kontrolparti, som ikke opfylder kravet i 8.4.1, er ikke måleteknisk godkendt.

30 DGC-rapport 4. udgave 27 9 Godkendelsesdiagram for måleteknisk kontrol Stikprøvestørrelse på 32 med tolerance på 3.0 % GODKENDELSESDIAGRAM FOR MÅLETEKNISK KONTROL Stikprøvestørrelse: 32 Tolerance: 3.0% 2,5 Akseværdier er i procent afvigelse 2,0 Spredning: s 1,5 1,0 0,5 0,0-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Gennemsnit: xm

31 DGC-rapport 4. udgave Stikprøvestørrelse på 50 med tolerance på 3.0 % GODKENDELSESDIAGRAM FOR MÅLETEKNISK KONTROL Stikprøvestørrelse: 50 Tolerance: 3.0% 2,5 Akseværdier er i procent afvigelse 2,0 Spredning: s 1,5 1,0 0,5 0,0-3,5-3,0-2,5-2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Gennemsnit: xm

32 DGC-rapport 4. udgave Procedure for gennemførelse af stikprøvekontrol

33 DGC-rapport 4. udgave 30 Bilag A Stikprøveplaner for kontrol af gasmålere

34 DGC-rapport 4. udgave 31

35 DGC-rapport 4. udgave 32

36 DGC-rapport 4. udgave 33

37 DGC-rapport 4. udgave 34

38 DGC-rapport 4. udgave 35

39 DGC-rapport 4. udgave 36

40 DGC-rapport 4. udgave 37

41 DGC-rapport 4. udgave 38

42 DGC-rapport 4. udgave 39

43 DGC-rapport 4. udgave 40

44 DGC-rapport 4. udgave 41

45 DGC-rapport 4. udgave 42

46 DGC-rapport 4. udgave 43

47 DGC-rapport 4. udgave 44

48 DGC-rapport 4. udgave 45

49 DGC-rapport 4. udgave 46

50 DGC-rapport 4. udgave 47

51 DGC-rapport 4. udgave 48 Bilag B DS/ISO Metoder for stikprøveinspek- tion ved alternative variationer Følgende stikprøveplan anvendes på små gasmålere: inspektionsniveau I med kodebogstav G og H.

52 DGC-rapport 4. udgave 49 Kurven skal aflæses på følgende måde: Et parti på 1500 målere (bogstavkode H), udtages et stikprøveparti på 50 gasmålere ved en AQL på 2,5. Godkendelsestallet Ac kan aflæses til 3.

53 DGC-rapport 4. udgave 50 I et målerparti på f.eks. 850 udtages en stikprøve på 32. Den kritiske fejlandel er sat til 0,50 (50%). Indifferenskvalitet p kan aflæses til 8,27%, ved en AQL på 2,5.

54 DGC-rapport 4. udgave 51 I et målerparti på f.eks. 3200, udtages en stikprøve på 50. Den kritiske fejlandel er sat til 0,50 (50 %). Indifferenskvaliteten p kan aflæses til 7,29 %, ved en AQL på 2,5.

55 DGC-rapport 4. udgave 52 På OC-kurven kan man ud fra AQL og godkendelsestallet Ac aflæse, hvor mange procent af kontrolpartierne der kan forvente ikke at blive godkendt ved en stikprøvekontrol. F.eks. en lille AQL-værdi og lavt godkendelsestal, formindsker chancen for at et målerparti bliver godkendt.

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT

KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT KONTROL AF VANDMÅLERE I DRIFT Denne manual er gældende for: Skrillinge Russelbæk Vandværk - og redegør for vandværkets procedurer, i forbindelse med udtagning af vandmålere til stikprøvekontrol. Udarbejdet

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Kontrolsystem for vandmålere i drift

Kontrolsystem for vandmålere i drift Kontrolsystem for vandmålere i drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 3 1.1 Baggrund og formål 3 1.2 Statistisk stikprøvekontrol 3 1.3 Udskiftning uden stikprøve 3 1.4 Overførsel af kontrolresultater

Læs mere

VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000

VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000 VÆRLØSE KOMMUNE Dato: 12. januar 2000 Teknisk Forvaltning Notat: Kontrolmanual Journal: Sag 3845 Manual for kontrol af forbrugsvandmålere i drift i Værløse Kommunes vandforsyning. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10) Side 1 af 10 VEJ nr 9567 af 18/10/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-10-2013 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 9227 af 17/10/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Dobbelt

Læs mere

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK Kontrolsystem for vandmålere i drift. Vandværkets manual for stikprøvekontrol af vandmålere. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 Baggrund og formål 2

Læs mere

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf

Vordingborg Vand Brovejen Vordingborg Tlf Vordingborg Vand Brovejen 10 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 37 00 Kontrolmanual Kontrolsystem for vandmålere i drift Manual for stikprøvekontrol af vandmålere. 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1

Læs mere

Kontrolsystem for vandmålere i drift. Juli 2017

Kontrolsystem for vandmålere i drift. Juli 2017 Kontrolsystem for vandmålere i drift Juli 2017 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Inddeling i partier... 3 1.3 Dobbelt stikprøvekontrol... 3 1.4 Enkel stikprøvekontrol... 3 1.5 Udskiftning

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for store gasmålere G udgave December 2008

Kontrolmanual. Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for store gasmålere G udgave December 2008 Kontrolmanual Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for store gasmålere G10 4. udgave December 2008 Kontrolmanual Naturgasdistributionsselskabernes kontrolmanual for store gasmålere G10 Dansk

Læs mere

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.:

Indhold. Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Inddeling i partier... 2 1.3 Dobbelt stikprøvekontrol... 2 1.4 Enkel stikprøvekontrol... 2 1.5 Udskiftning eller service uden stikprøve... 3 1.6

Læs mere

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT. Furesø Vandforsyning

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT. Furesø Vandforsyning KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT for Furesø Vandforsyning 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål I denne kontrolmanual beskrives det kontrolsystem som Furesø Vandforsyning har opbygget for at overvåge

Læs mere

Statistisk Måler Kontrol

Statistisk Måler Kontrol Rambøll SMK Statistisk Måler Kontrol, er et modul til styring af vandværkets målere i henhold til Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt

Læs mere

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Hvad er formålet med kontrol af vandmålere? EU Parlamentets betragtninger i MID

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr. 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering af gasdata i konverteringsudstyr 3. udgave Marts 2014 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for kontrol og opdatering

Læs mere

Statistisk stikprøvekontrol af koldt - og varmtvandsmålere. BEK nr MV udg /11/2016. Statistisk stikprøvekontrol

Statistisk stikprøvekontrol af koldt - og varmtvandsmålere. BEK nr MV udg /11/2016. Statistisk stikprøvekontrol Erhvervs- og Vækstministeriet af koldt - og varmtvandsmålere BEK nr. 1034. MV 02.36-01 udg. 10 Anne Marie Nielsen amn@kamstrup.com Service Engineer Kamstrup Metering Service. Ansvarlig for stikprøvekontrol.

Læs mere

Statistisk proceskontrol

Statistisk proceskontrol Statistisk proceskontrol Statistisk teknik, der bruges for at sikre at en proces udføres efter en given standard Alle processer er underkastet variation Naturlige årsager: Tilfældige variationer Forklarlige

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Dansk standard DS/ISO

Dansk standard DS/ISO Dansk standard DS/ISO 3951-1 2. udgave 2007-04-17 Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation Del 1: Specifikation af enkelt stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Odense Universitetshospital/Svendborg. Ekstraordinær kontrol Januar Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS

Odense Universitetshospital/Svendborg. Ekstraordinær kontrol Januar Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS Odense Universitetshospital/Svendborg Ekstraordinær kontrol Januar 2016 Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS 2451-10 Afrapportering Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Liste over aktuelle og kommende standarder

Liste over aktuelle og kommende standarder Danske og internationale standarder Statiske metoder 1/11 Liste over aktuelle og kommende standarder Dette dokument indeholder en opdateret liste over alle de danske og internationale standarder på det

Læs mere

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008

Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning. Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Projektrapport Januar 2008 Import af gas fra Tyskland - Konsekvenser for måling og afregning Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere

Kontrolmanual. Varmeenergimålere Kontrolmanual Varmeenergimålere Ejd. Ejgårdsparken - 2920 Charlottenlund Anlægsnr: 740867 Kontrolsystem for anlæg med målere, der anvendes til måling af varme i varme- og fjernvarmeanlæg Varmeleverandør

Læs mere

s d Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere

s d Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere 15-12-2014 s2014-344-d2014 8253-9.0 Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere Vejledning: Vejledning om nedtagning og opbevaring af ikke-fjernaflæste målere side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 30 Juni Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark. Installation af gaspejse Stikledningen Nr. 30 Juni 2016 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: 100 gasvarmepumper i Danmark Installation af gaspejse Status på biogasudbygningen Utætheder ved kaloriferer Udskiftning af gasmålere

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2008 Gyldig til: 1. april 2012 FORCE Technology, Måleteknik, Kemisk Analyse og Ledelsessystemer Tlf. 76 96 16 00 Tlf.

Læs mere

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution

Overvågning af konverteringsfaktor. Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Overvågning af konverteringsfaktor Gastekniske Dage 2011 Leo van Gruijthuijsen, DGC Preben Hjuler, DONG Gas Distribution Måling & afregning ved varierende gaskvalitet Afregning månedens nedre brændværdi[mj/m

Læs mere

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003

Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler. Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Projektrapport April 2003 Afprøvning af Schlumberger Mistral M2 gasmåler Leo van Gruijthuijsen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2003 Titel : Afprøvning

Læs mere

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag

Supplerende bestemmelser for certificering af produktionsstyring for grusmaterialer til brug i permeable bærelag Side 1 af 6 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF PRODUKTIONSSTYRING FOR GRUSMATERIALER TIL BRUG I PERMEABLE BÆRELAG Præambel Denne certificeringsordning er frivillig og giver producenter mulighed

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 11-03-2016 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

R a p p o r t 5 4 4, 3. u d g a v e M a r t s Indgangskontrol for MID elmålere

R a p p o r t 5 4 4, 3. u d g a v e M a r t s Indgangskontrol for MID elmålere R a p p o r t 5 4 4, 3. u d g a v e M a r t s 2 0 1 2 Indgangskontrol for MID elmålere 2 Rapporten er udarbejdet af Louise Jakobsen Henrik Weldingh Hans Jørgen Jørgensen DEFU rapport: 544 Klasse: 1 Rekvirent:

Læs mere

Observationer ved import af gas fra Tyskland

Observationer ved import af gas fra Tyskland Observationer ved import af gas fra Tyskland Informationsmøde HMN Viborg 31.5.11 DONG Gas Distribution A/S Bjarne Koch Heidenau 30.6. 11.8. 2010 GR max 15,5 15,300 15,200 15,100 15,000 Wobbe indeks variationer

Læs mere

Aarhus Vand A/S. Kontrolsystem for vandmålere i drift

Aarhus Vand A/S. Kontrolsystem for vandmålere i drift Aarhus Vand A/S Kontrolsystem for vandmålere i drift Indhold 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund og formål... 1 1.2 Statistisk stikprøvekontrol.... 1 1.3 Udskiftning uden stikprøve... 1 1.4 Referencer....

Læs mere

RAPPORT. Myndighedskrav til CopenHydrogen. Kunderapport December 2013

RAPPORT. Myndighedskrav til CopenHydrogen. Kunderapport December 2013 Myndighedskrav til CopenHydrogen Kunderapport December 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Myndighedskrav til CopenHydrogen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2004 Gyldig til: 1. april 2008 FORCE Technology, Kvalitet og Måleteknik Tlf. 76 96 16 00 Tlf. 43 26 70 00 e-mail: vejning@force.dk

Læs mere

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER

SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER Side 1 af 8 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF SAND TIL BRUG I SANDKASSER 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017

Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 Modtagekontrol af apparatur (til eget lab og hos kunde) Marianne Tambo Andersen Akkrediteringsdag 9. juni 2017 1 Modtagekontrol 1. Modtagelse af indkøbt udstyr af det akkrediterede laboratorium (vare).

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP

Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP DS-Certificering DS/ABP Almindelige Bestemmelser for certificering af Produkter, ABP General Rules for DS Product Certification (ABP) DS Certificering A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tlf: +45

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009

Anlæg # 20. Gasmotor, Caterpillar G16CM34. Målerapport 731-28-20 November 2009 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Målerapport 731-28-20 November 2009 DGC-rapport 731.28 Anlæg # 20 1/15 Anlæg # 20 Gasmotor, Caterpillar G16CM34 Danny Lovett Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder og med en eleffekt på maksimalt 25 kw (Husstandsmøller).

Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder og med en eleffekt på maksimalt 25 kw (Husstandsmøller). 1. maj 2009 Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder og med en eleffekt på maksimalt 25 kw (Husstandsmøller). Som en undtagelse fra de gældende regler i bekendtgørelse nr. 651

Læs mere

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S

Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S Tekniske bestemmelser om vilkår for målere, der benyttes til afregning eller refusion af vandafledningsbidrag. SK Spildevand A/S 4. marts 2013 skforsyning.dk Indholdsfortegnelse 1. Formål & baggrund...

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways DFDS Seaways 2017 04 26 Af Jesper Eriksen(JE), Kamstrup Kølemålere har længe været en fast del af Kamstrups produktsortiment. I dette indlæg fortæller Kamstrup om erfaringerne med lovgivning, godkendelsesprocedurer,

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

2 X 2 = Antal mygstik på enpersoniløbetaf1minut

2 X 2 = Antal mygstik på enpersoniløbetaf1minut Opgave I I mange statistiske undersøgelser bygger man analysen på anvendelse af normalfordelingen til (eventuelt tilnærmelsesvist) at beskrive den tilfældige variation. Spørgsmål I.1 (1): Forén af følgende

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 2. udgave Maj 2012

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 2. udgave Maj 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 2. udgave Maj 2012 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

1. Indledning. August 2014 Side 2

1. Indledning. August 2014 Side 2 Indhold Side 1. Indledning 2 2. Vejledning til anmeldelse 3 3. Vejledning til dokumentation 3 4. Krav til nettoindhold 4 5. Tolerancer 4 6. Vejledning til mærkning 5 7. Statistik 6 8. Anvendelse af vægte

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Temadag hos Teknologisk Institut 11. november 2014 Hvilke ministerier varetager lovgivningen vedrørende varmeregnskaber Følgende 3 ministerier varetager lovgivningen:

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Onsdag 09. november 2016 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Onsdag 09. november 2016 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Overordnet oversigt vedrørende love og bekendtgørelser i forhold til varme- og vandregnskaber.

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring til kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. januar 29. OVERORDNET INDDELING

Læs mere

DSM-benchmark 2004 Benchmark for naturgasdistributionsselskabernes DSM-aktiviteter 2004

DSM-benchmark 2004 Benchmark for naturgasdistributionsselskabernes DSM-aktiviteter 2004 DSM-benchmark Benchmark for naturgasdistributionsselskabernes DSM-aktiviteter Benchmark for naturgasdistributionsselskabernes DSMaktiviteter Gasselskabernes DSM-sekretariat Dansk Gasteknisk Center a/s

Læs mere

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009

Anlæg # 13. Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620. Målerapport 731-28-13 November 2009 Anlæg # 13 Gasmotoranlæg, Jenbacher JMS 620 Målerapport 731-28-13 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 13 1/15 Anlæg # 13 Gasmotor: Jenbacher JMS 620 Jan de Wit Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009

Anlæg # 18. Gasturbineanlæg, EGT Tornado. Målerapport November 2009 Anlæg # 18 Gasturbineanlæg, EGT Tornado Målerapport 731-28-18 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 18 1/14 Anlæg # 18 Gasturbine EGT Tornado Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet. 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi i distributionsnettet 1. udgave August 2010 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for allokering af brændværdi Dansk

Læs mere

Statistisk Kvalitetskontrol

Statistisk Kvalitetskontrol Statistisk Kvalitetskontrol Jakob G. Rasmussen, Institut for Matematiske Fag jgr@math.aau.dk Litteratur: Slides! Slides & lektionssedler: www.math.aau.dk/~jgr/teaching/kvali508/kvali508.html Kursusform:

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere

Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas

Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas Kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af biogas og bionaturgas 3. udgave Kontrolmanual November 2015 Titel : Kontrolmanual til måling af biogas

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status

Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status Håndtering af afregning ved varierende gaskvalitet Status DGF Gastekniske Dage 18-19 Maj 2009 på Munkebjerg Hotel John Bo Siemonsen Naturgas Midt-Nord Indhold Baggrund Gaskvaliteten Projekter/aktiviteter

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Kontrolmanual for måleudstyr

Kontrolmanual for måleudstyr Kontrolmanual for måleudstyr Naturgasselskabernes kontrolmanual for måleudstyr 3. udgave Kontrolmanual Juni 2010 Kontrolmanual for måleudstyr Naturgasselskabernes kontrolmanual for måleudstyr Dansk Gasteknisk

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk Tilskud til biogas Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk 3. Maj 2016 Gas tekniske dage 1 Agenda Hvem kan få tilskud Trin 1 ansøgning og tilsagn

Læs mere

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 14 Opgave 1 a) Det første trin i opstillingen af en hypotesetest er at formulere to hypoteser, hvoraf den ene støtter den teori vi vil teste, mens den anden

Læs mere

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Dansk standard DS/INSTA 800 3. udgave 2011-03-14 Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Cleaning quality System for establishing and assessing cleaning quality DS/INSTA

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

TI-B 101 Prøvningsmetode Beton. Temperaturudvidelseskoefficient

TI-B 101 Prøvningsmetode Beton. Temperaturudvidelseskoefficient TI-B 101 Prøvningsmetode Beton. Temperaturudvidelseskoefficient Teknologisk Institut, Byggeri Prøvningsmetode Beton. Temperaturudvidelseskoefficient Deskriptorer: Beton, temperaturudvidelseskoefficient

Læs mere

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for PTZgasmålesystemer. 2. udgave November 2007

Kontrolmanual. Naturgasselskabernes kontrolmanual for PTZgasmålesystemer. 2. udgave November 2007 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for PTZgasmålesystemer med tryk større end 5 bar[a] 2. udgave November 2007 Kontrolmanual Naturgasselskabernes kontrolmanual for PTZ-gasmålesystemer med

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere