Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje"

Transkript

1 Region Syddanmark Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Formål med specialuddannelsen Funktions-/ansvarsområde Adgangsbetingelser Krav og kriterier for godkendelse af kliniske uddannelsessteder Hoveduddannelsessteder Uddannelsessteder med afgrænset medvirken Kvalifikationskrav til klinisk vejleder Kvalifikationskrav til opgavevejledere og censorer Oversigt over et Specialuddannelsesforløb Introduktionsperiode Formål Mål Krav til introduktionsperioden Specialuddannelsens 1. uddannelsesdel Formål Mål Krav til 1. uddannelsesdel Specialuddannelsens teoretiske del Formål Mål Fag- og emneområder Simulationstræning Formålet Mål Transportledsagelse Krav til lærerkræfter Fravær i den teoretiske del af uddannelsen Teoriprøve Sygdom på teoriprøvedagen Ikke bestået teoriprøve Udstedelse af bevis for gennemført teoriforløb Specialuddannelsens 2. Uddannelsesdel Formål Mål Krav til 2. uddannelsesdel Turnusophold praktik på opvågningsafsnit Formål Mål af 14

3 10.3 Krav til opvågningsafsnittet Turnusophold praktik på andet sygehus Formål Mål Krav til praktikopholdet på andet sygehus Afsluttende skriftlig opgave Formål og mål Kriterier for opgaven Vilkår for udarbejdelse af den afsluttende opgave Aflevering af den skriftlige opgave Bedømmelse af skriftlig opgave Fravær i den kliniske del af uddannelsen Specialuddannelsens afslutning - udstedelse af bevis Klageadgang Klagemulighed og klagesagsbehandling i forbindelse med den teoretiske prøve Klagemulighed og klagesagsbehandling i forbindelse med den afsluttende skriftlige prøve Meritbestemmelser Ikrafttræden og ændringer Medlemmer i Det Regionale Specialuddannelsesråd af 14

4 1.0 Indledning Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje tilrettelægges og gennemføres i henhold til Sundhedsministeriets Bekendtgørelse nr. 520 af 19. juni 1997 og Sundhedsstyrelsens Cirkulære nr. 93 af 26. juni Denne Uddannelsesordning er godkendt i det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark og er gældende fra 28. februar 2014 for alle sygeplejersker der på dette tidspunkt eller herefter påbegynder specialuddannelsen i Region Syddanmark. Denne udgave erstatter tidligere Uddannelsesordning for Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, godkendt i Sundhedsstyrelsen november 2001 og løbende revideret. Specialuddannelsen er en klinisk videreuddannelse, hvor sygeplejersken gennemfører en samlet længerevarende uddannelse på et højere fagligt niveau end grunduddannelsen, inkluderende en udvidelse af den faglige kompetence. Oplysninger og information omkring Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark samt de angivne kilder i denne Uddannelsesordning kan findes på Region Syddanmarks hjemmeside: Formål med specialuddannelsen At sygeplejersken: erhverver de fornødne kundskaber og tekniske færdigheder for at varetage funktionsområdet som anæstesisygeplejerske på anæstesiafdelinger og opvågningsafdelinger/afsnit m.v. 2.1 Funktions-/ansvarsområde Anæstesisygeplejersken er ansvarlig for sin virksomhedsudøvelse i henhold til sin autorisation som sygeplejerske, jf. lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Funktionsområdet for anæstesisygeplejersken indebærer varetagelse af 1) klinisk anæstesiologisk sygepleje, 2) kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning, samt 3) koordinering og tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Funktionen indebærer at yde sygepleje til patienter præ-, peri- og postanæstetisk, integreret og koordineret med viden og færdigheder fra det anæstesiologiske fagområde, herunder at: forberede/medvirke ved fysisk og psykisk forberedelse af patienter til anæstesi observere og støtte patienter under anæstesi administrere anæstesi ud fra anæstesilægens ordination eller efter anæstesiafdelingens retningslinjer behandle eventuelle komplikationer under anæstesi, i samråd med anæstesilæge evaluere anæstesiforløb medvirke ved kontrol og vedligeholdelse af specialapparatur observere, pleje og kontrollere patienter postanæstetisk samt administrere den postoperative smertebehandling sikre sufficient dokumentation af observation, pleje og behandling medvirke til at skabe kontinuitet og helhed i patientforløb medvirke i den anæstesiologiske smertebehandlingsindsats deltage i patienttransport inden for og imellem sygehuse 3 af 14

5 deltage i akutfunktion inden for og uden for sygehuset initiere og medvirke til udvikling af den anæstesiologiske sygepleje supervisere og vejlede sygeplejersker under uddannelse medvirke i den fortløbende kvalitetsudvikling af pleje- og behandlingsprogrammer deltage i afdelingens øvrige uddannelsesopgaver, internt og eksternt samarbejde tværfagligt i afdelingen, med sygehuset i øvrigt samt med samarbejdende sygehuse om anæstesiologisk service Adgangsbetingelser Dansk autorisation som sygeplejerske, og herefter Minimum 2 års klinisk erfaring, svarende til fuldtidsansættelse, i sygehusafdeling(er) samt 6 måneders godkendt introduktionsansættelse på en anæstesiafdeling Kravet om de to års klinisk erfaring har som intention at sikre, at sygeplejersken er en erfaren sygehussygeplejerske, der fra ansættelser i én eller flere afdelinger kender sygeplejerskens virksomhedsområde i en vis bredde. Kravet er fastsat med henblik på at sikre forståelsen for patientens øvrige behandling og pleje i sygehusregi. 4.0 Krav og kriterier for godkendelse af kliniske uddannelsessteder 2 Formålet med at have kriterier for godkendelse af uddannelsesstederne er at sikre en uddannelse med variation og bredde i hele Region Syddanmark og at kunne benytte objektive kriterier for godkendelse af uddannelsesstederne. Godkendelse af sygehusenes kliniske uddannelsessteder finder sted på årets første specialuddannelsesrådsmøde. Uddannelsesstederne skal opfylde følgende kriterier, idet der skelnes mellem Hoveduddannelsessteder og Uddannelsessteder med afgrænset medvirken. 4.1 Hoveduddannelsessteder Afdelingen skal være en anæstesiologisk ledet specialafdeling. Afdelingen skal yde anæstesi til flere kirurgiske specialer, og der skal være variation og bredde i opgaverne. Afdelingen skal varetage behandling af både akutte og elektive patienter. Uddannelse i anæstesi til de enkelte kirurgiske specialer skal foregå i henhold til formaliserede uddannelsesforløb. Anæstesiafdelingen skal have en uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske. Kursisten skal i hele uddannelsesforløbet være tilknyttet 1-2 kliniske vejledere. Afdelingen skal have et struktureret uddannelsesprogram, hvoraf fremgår: operationelle mål for de enkelte uddannelsesperioder plan for vejledning og supervision kombineret med teoretisk undervisning 1-2 timer ugentlig plan for løbende evalueringer og skriftlig dokumentation heraf 1 Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap Kriterier for godkendelse af kliniske uddannelsessteder - godkendt i Det Regionale Specialuddannelsesråd 4 af 14

6 4.2 Uddannelsessteder med afgrænset medvirken Er afdelinger/afsnit med mindre bredde og variation i opgaverne. Kan eksempelvis være dagkirurgiske afsnit, opvågningsafsnit eller anæstesiafsnit med kun ét kirurgisk speciale. For uddannelsessteder med afgrænset medvirken gælder de samme regler vedr. uddannelsesansvarlig anæstesisygeplejerske, kliniske vejledere, krav til uddannelsesprogram og vejledning som nævnt ovenfor. Som hovedregel kan hvert uddannelsessted med afgrænset medvirken kun indgå i 3 måneder af uddannelsen, og kursisten kan maksimalt uddannes på 2 sådanne afsnit. Denne regel kan dog fraviges efter konkret vurdering, jf. godkendelsesproceduren nævnt ovenfor. 4.3 Kvalifikationskrav til klinisk vejleder Den kliniske vejleder skal have erhvervet Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje samt have bred klinisk erfaring indenfor specialet Skal have teoretisk uddannelse inden for det pædagogiske område svarende til minimum 1/6 diplomuddannelse. 4.4 Kvalifikationskrav til opgavevejledere og censorer Dansk autorisation som sygeplejerske Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Minimum 2 års klinisk erfaring indenfor specialet Videreuddannelse på master- eller kandidatniveau Aktuelt fungerende censorer uden master- eller kandidatuddannelse har dispensation for perioden Tilknytning til anæstesiologisk afdeling indenfor de seneste to år Erfaring som opgavevejleder 5.0 Oversigt over et Specialuddannelsesforløb 6.0 Introduktionsperiode Introduktionsperioden har en varighed på 6 måneder. Godkendt introduktionsperiode er en forudsætning for at kunne påbegynde specialuddannelsen. Perioden indeholder minimum 45 timers teoretisk undervisning i klinisk praksis. 6.1 Formål gradvis indføres i det anæstesiologiske speciale 5 af 14

7 indlærer basal viden indenfor det anæstesiologiske speciale gradvis tilegner sig basale færdigheder i det anæstesiologiske speciale vurderer egen interesse i at påbegynde specialuddannelsen vurderes i forhold til egnethed til at påbegynde det formaliserede specialuddannelsesforløb 6.2 Mål At kursisten introduceres til specialuddannelsen og har kendskab til: Cirkulære og bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Anæstesisygeplejerskens funktions- og ansvarsområde Uddannelsesordningen i Region Syddanmark At kursisten inden for det anæstesiologiske speciale: tilegner sig basal fysiologisk, farmakologisk og teknisk viden indøver og gradvist selvstændigt - under vejledning og supervision - varetager en række almindeligt forekommende kliniske opgaver, hvor målgruppen er patienter til elektive indgreb, patienter (ASA-gruppe 1-2) og akutte patienter (ASA-gruppe 1-2) demonstrerer viden med henblik på fagligt at kunne begrunde sine sygeplejehandlinger dokumenterer sine sygeplejefaglige handlinger 6.3 Krav til introduktionsperioden Krav og betingelser jf. Uddannelsesordningens pkt. 4.0 skal opfyldes Forventningssamtale afholdes senest 14 dage efter at kursisten er påbegyndt introduktionsperioden Der afholdes midtvejsevaluering efter ca. 3 måneder Evalueringen ved periodens afslutning skal tilkendegive, at kursisten har opfyldt målene tilfredsstillende for perioden og skønnes egnet til at påbegynde et formaliseret uddannelsesforløb. Afdelingens uddannelsesansvarlige sygeplejerske opbevarer en kopi af evalueringen, indtil kursisten afslutter den samlede uddannelse 7.0 Specialuddannelsens 1. uddannelsesdel Specialuddannelsens 1. uddannelsesdel skal have en varighed på 6 måneder. 7.1 Formål erhverver indsigt i og overblik over de teoretiske forudsætninger for anæstesiologisk sygepleje får mulighed for at indøve og gradvist varetage en række almindeligt forekommende kliniske opgaver Mål gennemfører og består den teoretiske del af specialuddannelsen kan anvende teoretisk viden i klinisk praksis 3 Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap stk af 14

8 mere og mere selvstændigt - under supervision - varetager de almindeligt forekommende kliniske opgaver, hvor målgruppen er patienter til elektive/akutte indgreb i ASA-gruppe 1-3. kan planlægge, udføre, vurdere og justere de anæstesiologiske sygeplejeopgaver i forbindelse med ukomplicerede anæstesiforløb kan forebygge lejringsskader hos patienter i anæstesi dokumenterer sine sygeplejefaglige handlinger har forståelse for og viser medansvar for gode samarbejdsrelationer mono- og tværfagligt aktivt tager ansvar for egen uddannelse 7.3 Krav til 1. uddannelsesdel Krav og betingelser jf. Uddannelsesordningens pkt. 4.0 skal opfyldes Der afholdes midtvejsevaluering efter ca. 3 måneder Evalueringen ved periodens afslutning skal tilkendegive, at kursisten har opfyldt målene på tilfredsstillende vis. Målopfyldelse forudsætter et 6 måneders uddannelsesprogram inkl. ugentligt tilbud om 1-2 timers teoretisk undervisning samt vejledning og supervision Afdelingens uddannelsesansvarlige sygeplejerske opbevarer en kopi af evalueringen, indtil kursisten afslutter den samlede uddannelse 8.0 Specialuddannelsens teoretiske del Den teoretiske del af specialuddannelsen afvikles i 1. uddannelsesdel. Uddannelseskonsulent i Regionens HR Personaleudvikling er ansvarlig for planlægning, afvikling og gennemførelse af teoriforløbet. 8.1 Formål erhverver indsigt i og overblik over den teoretiske viden, som er en forudsætning for at kunne varetage funktionsområdet som anæstesisygeplejerske 8.2 Mål kan kombinere den tilegnede teoretiske viden med praktiske erfaringer og prioritere og anvende relevant viden i forhold til problemområder indenfor det anæstesiologiske sygeplejefaglige område på baggrund af et gennemført teoretisk uddannelsesforløb og den her erhvervede viden, sammen med den sideløbende kliniske teoriundervisning, kan bestå den landsdækkende teoretiske prøve på tilfredsstillende måde 8.3 Fag- og emneområder Den teoretiske del af uddannelsen afvikles i moduler i specialuddannelsens 1. uddannelsesdel. Fag og timefordeling følger Cirkulærets anbefalinger og fremgår af Indholds- og pensumbeskrivelsen. Denne er landsdækkende, og revideres og ajourføres som minimum hvert andet år. Denne opgave varetages af en arbejdsgruppe nedsat af landets Regionale Specialuddannelsesråd og Landsudvalget. 8.4 Simulationstræning Ud over de af Sundhedsstyrelsen anbefalede fag- og emneområder indgår 3 dages træning i et af Region Syddanmarks Centre for kliniske færdigheder. 7 af 14

9 Formålet At kursisten lærer at: koble teori fra pensum til praksisnære situationer styrke refleksions- og vurderingsevnen styrke handleberedskabet i det anæstesiologiske forløb blive fortrolig med hovedprincipperne indenfor kommunikation, samarbejde og adfærd på en operationsstue Mål Viden At kursisten får mulighed for at udvikle viden og kompetencer i forhold til det komplicerede anæstesiforløb Færdigheder At kursisten får mulighed for at træne konkrete færdigheder og procedurer uden risiko for patienten At kursisten får mulighed for at træne konkrete færdigheder af sjældent forekommende kliniske situationer Kompetencer At kursisten bliver placeret i en refleksionsramme, som understøtter koblingen mellem teori og praksis At kursisten bliver fortrolig med hovedprincipperne indenfor ABCDE tankegangen, kommunikation, samarbejde og adfærd og kan demonstrere disse i forhold til teamarbejdet på operationsstuen 8.5 Transportledsagelse I forbindelse med specialuddannelsens teoretiske del planlægges 1 dag med undervisning i patienttransport. Formålet med denne dag er: at kursisterne opnår indsigt i og viden om procedurer og forhold i forbindelse med patienttransporter mellem sygehusene at kursisterne opnår kendskab til deltagelse i akutfunktionen uden for sygehusene 8.6 Krav til lærerkræfter Underviserne på den teoretiske del af uddannelsen skal have en anerkendt uddannelse samt have viden og overblik over fagets teori og metode, som derved kan sættes i relation til formålet med det pågældende emne samt målgruppens ansvars- og funktionsområde. 8.7 Fravær i den teoretiske del af uddannelsen Det maximalt tilladte fravær på den teoretiske del af uddannelsen er 10 %. Ved en højere fraværsprocent skal der finde en individuel vurdering sted med henblik på, om kursisten kan gå op til den planlagte teoretiske prøve, eller om kursisten skal gennemføre de manglende lektioner på næstkommende teorikursus og dermed først gå til teoriprøven tilhørende dette teoriforløb. Denne vurdering varetages af Formanden for Det Regionale Specialuddannelsesråd i samråd med kursist, Uddannelseskonsulent i Region Syddanmarks HR Personaleudvikling samt sygehusafdelingens uddannelsesansvarlige sygeplejerske. 8.8 Teoriprøve Den teoretiske del af specialuddannelsen afsluttes med en national teoriprøve, som består af multiple choice spørgsmål samt tekst spørgsmål. Teoriprøven afholdes lokalt i regionerne med tilstedeværelse af kursusleder og en tilforordnet. Teoriprøven planlægges og gennemføres på landsplan 2 gange om året, i januar og juni. 8 af 14

10 Ansvaret for udarbejdelse og bedømmelse af den teoretiske prøve varetages af en arbejdsgruppe nedsat af landets Regionale Specialuddannelsesråd og Landsudvalget. Denne gruppe er sammensat af anæstesiologer, anæstesisygeplejersker fra klinisk praksis samt kursuslederne i hele landet 4. Teoriprøven bedømmes ved censur efter 7-trinsskalaen 5. Svaret på teoriprøven fremsendes til kursisten via plan2learn. Afdelingssygeplejersken/de uddannelsesansvarlige sygeplejersker orienteres efterfølgende, via mail, om egne kursisters karakterer for den teoretiske prøve Sygdom på teoriprøvedagen Ved sygdom på teoriprøvedagen skal dette straks meddeles telefonisk til Uddannelseskonsulenten i Region Syd, HR Personaleudvikling Der skal foreligge en lægeerklæring Sygeprøve tilbydes hurtigst muligt i samarbejde med landets andre regioner 8.9 Ikke bestået teoriprøve Ved ikke bestået teoretisk prøve tilbydes kursisten en gennemgang af prøven sammen med Uddannelseskonsulenten i Region Syd, HR Personaleudvikling og evt. formanden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. Afdelingssygeplejersken/den uddannelsesansvarlige sygeplejerske på kursistens uddannelsessted orienteres om eventuelle indsatsområder. Kursisten kan maksimalt indstilles til teoriprøven 3 gange. Hvis kursisten ikke består ved 3. forsøg, medfører dette at specialuddannelsen ikke kan gennemføres Udstedelse af bevis for gennemført teoriforløb Uddannelseskonsulenten i Region Syd, HR Personaleudvikling udsteder et bevis for gennemført teoriforløb. 9.0 Specialuddannelsens 2. Uddannelsesdel Specialuddannelsens 2. uddannelsesdel skal have en varighed på 12 måneder. 9.1 Formål At kursisten tilegner sig: yderligere viden og færdigheder og konsoliderer sin evne til at varetage opgaverne inden for funktionsområdet med henblik på dels opgaverne på samme uddannelsessted som i 1. del af uddannelsen, men med stigende sværhedsgrad og selvstændighed, dels opgaver på anden anæstesiologisk afdeling samt på opvågningsafdeling/afsnit. At kursisten bliver i stand til at: medvirke i kvalitetsudvikling af behandlings- og sygeplejeprogrammer, der tilbydes patienterne formidle sin viden og færdighed til kolleger og uddannelsessøgende samarbejde internt og eksternt om opgaverne 6. 4 Forretningsorden for pensum- og teoriprøveudvalget senest godkendt i Landsudvalget marts Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 262 af Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap stk. 3 9 af 14

11 9.2 Mål kan demonstrere sin forståelse for/viden om det fysiologiske, patofysiologiske og farmakologiske felt indenfor det anæstesiologiske speciale kan deltage i anæstesiologiske forløb til forskellige kirurgiske specialer på mindre og større sygehuse kan tilrettelægge egne arbejdsopgaver og kan omstille sig til andre opgaver kan deltage i anæstesiologisk bistand i akutte situationer indenfor og udenfor sygehuset, for eksempel i skadestue og under patienttransporter kan udføre individuelt tilpasset sygepleje i forbindelse med anæstesiologiske opgaver kan identificere og behandle komplikationer i samråd med anæstesilæge kan administrere den postoperative smertebehandling kan bevare overblikket og reagere hensigtsmæssigt i komplekse og akutte situationer dokumenterer sine sygeplejefaglige handlinger har forståelse for og viser medansvar for gode samarbejdsrelationer mono- og tværfagligt aktivt tager ansvar for egen uddannelse deltager i vejledning og supervision af yngre kursister i sygeplejefaglige opgaver har kvalificeret sig til at medvirke i kvalitetsudvikling af sygeplejen i det anæstesiologiske speciale 9.3 Krav til 2. uddannelsesdel Krav og betingelser jf. Uddannelsesordningens pkt. 4.0 skal opfyldes Perioden tilrettelægges med 6 ugers uddannelse på anden anæstesiologisk afdeling end i 1. uddannelsesdel, på et henholdsvis større eller mindre sygehus i forhold til hoveduddannelsesstedet bl.a. med henblik på deltagelse i patienttransporter Perioden tilrettelægges med 6 ugers uddannelse på opvågningsafdeling/afsnit med henblik på uddannelse i de specielle færdigheder, der er forbundet med observation og pleje i det postoperative forløb, herunder administration og observation af smertebehandling, videregivelse af information samt samarbejde med pårørende og sygehusets øvrige afdelinger Yderligere afdelinger kan valgfrit inddrages for at fremme bredde og variation 7 Der afholdes evalueringer efter de forskellige turnusophold Afdelingens uddannelsesansvarlige sygeplejerske opbevarer de underskrevne evalueringer, indtil kursisten afslutter sin uddannelse Evalueringen ved periodens afslutning skal tilkendegive, at kursisten har opfyldt målene på tilfredsstillende vis. Målopfyldelse forudsætter et 12 måneders uddannelsesprogram inkl. ugentligt tilbud om 1-2 timers teoretisk undervisning samt vejledning og supervision 2. uddannelsesdel afsluttes med en skriftlig opgave omhandlende et klinisk, anæstesiologisk sygeplejefagligt problem 8 Efter afsluttet uddannelse fremsendes udfyldt Attest for gennemført klinisk uddannelse til Uddannelseskonsulenten i Region Syd, HR Personaleudvikling, med henblik på udstedelse af bevis 10.0 Turnusophold praktik på opvågningsafsnit Turnusophold på et opvågningsafsnit skal have en varighed på 6 uger 9. 7 Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap stk. 3 8 Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap. 3 6 stk af 14

12 10.1 Formål Opnår forståelse for helheden i den anæstesiologiske sygepleje i det postoperative forløb 10.2 Mål selvstændigt kan observere, pleje og behandle patienter der har været i regional analgesi og/eller universel anæstesi kan observere og administrere den postoperative smertebehandling kan samarbejde med og videregive informationer til pårørende samt sygehusets øvrige afdelinger dokumenterer sine sygeplejefaglige handlinger har forståelse for og viser medansvar for gode samarbejdsrelationer mono- og tværfagligt planlægger og gennemfører et undervisningsforløb for afdelingens personale 10.3 Krav til opvågningsafsnittet Krav og betingelser jf. Uddannelsesordningens pkt. 4.0 skal opfyldes Der skal afholdes forventnings- og planlægningssamtale i den første uge af opholdet Evaluering ved periodens afslutning skal tilkendegive, at kursisten har opfyldt målene på tilfredsstillende vis. Opfyldelse af målene vil forudsætte et 6-ugers uddannelsesprogram inkl. ugentligt tilbud om 1-2 timers teoretisk undervisning samt vejledning og supervision Turnusophold praktik på andet sygehus Turnusophold på andet sygehus skal have en varighed på minimum 6 uger Formål Opnår bredde og variation i den kliniske del af specialuddannelsen 11.2 Mål opnår forståelse for andre anæstesiafdelingers arbejdsmetoder opnår kendskab til afdelingens specielle anæstesiologiske forhold om muligt deltager i patienttransporter 11.3 Krav til praktikopholdet på andet sygehus Krav og betingelser jf. Uddannelsesordningens pkt. 4.0 skal opfyldes Der afholdes forventnings- og planlægningssamtale i den første uge af opholdet Evaluering ved periodens afslutning skal tilkendegive, at kursisten har opfyldt målene på tilfredsstillende vis. Målopfyldelse forudsætter et minimum 6-ugers uddannelsesprogram inkl. ugentligt tilbud om 1-2 timers teoretisk undervisning samt vejledning og supervision 12.0 Afsluttende skriftlig opgave Det kliniske uddannelsesforløb afsluttes med en skriftlig opgave med et omfang på Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap. 3 6 stk 3 11 af 14

13 anslag. Udarbejdelsen af den afsluttende skriftlige opgave forudsætter bestået teoriprøve og tilfredsstillende gennemført klinisk uddannelse. Opgaven skal omhandle en klinisk anæstesiologisk sygeplejefaglig problemstilling Formål og mål Formål og mål med den afsluttende skriftlige opgave fremgår af Opgavekriterier for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Kriterier for opgaven Opgaven udarbejdes efter Opgavekriterier for afsluttende skriftlig opgave i specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, samt Redaktionelle retningslinjer for afsluttende skriftlig opgave i specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje 13, udarbejdet og godkendt af Landsudvalget Vilkår for udarbejdelse af den afsluttende opgave Kursistens vilkår for udarbejdelse af den afsluttende opgave fremgår at de gældende opgavekriterier og redaktionelle retningslinjer Aflevering af den skriftlige opgave Den afsluttende skriftlige opgave afleveres elektronisk samlet i en PDF-fil. Opgaven sendes til: Uddannelseskonsulenten i Region Syd, HR Personaleudvikling med henblik på opbevaring Afdelingens uddannelsesansvarlige sygeplejerske eller en anden bemyndiget person, som distribuerer opgaven til opgavevejleder og censor Afleveringsdatoer for de afsluttende skriftlige opgaver er ens på landsplan og fastlagt af Landsudvalget. Afleveringsdagene er den 3. mandag i maj og den 3. mandag i november Bedømmelse af skriftlig opgave Opgaven skal være bedømt ved uddannelsens afslutning. Ekstern censor, godkendt af Censorformandskabet ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, og opgavevejleder bedømmer opgaven ud fra de gældende opgavekriterier Fravær i den kliniske del af uddannelsen Ifølge Sundhedsstyrelsens cirkulære accepteres maksimalt 4 ugers fravær i alt fra klinisk uddannelse. Fraværet må dog ikke hidrøre fra en enkelt periode 14. I det anførte maksimale fravær medregnes alt fravær for eksempel, barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage samt overført ferie m.m. Ved for meget fravær aftales den fornødne forlængelse mellem parterne. Ved fravær > 2 dage i turnusopholdene skal der foregå en individuel vurdering mellem kursist og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske på stedet og fra den primære uddannelsesafdeling om evt. forlængelse af opholdet. 11 Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap Opgavekriterier ved afsluttende skriftlig opgave ved specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, senest revideret og godkendt af Landsudvalget senest marts Redaktionelle retningslinjer for afsluttende skriftlig opgave ved specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, senest revideret og godkendt af landsudvalget marts Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap af 14

14 Forlængelse af uddannelsen grundet andet fravær, for eksempel: Langtidssygemelding Barselsorlov Forældreorlov Strejke medfører at specialuddannelsen forlænges mindst svarende til fraværet. Hvis ikke kursisten kan afslutte sin uddannelse senest 2 år efter bestået teoriprøve skal forløbet godkendes i Det Regionale Specialuddannelsesråd Specialuddannelsens afslutning - udstedelse af bevis Når kursisten har fået godkendt sin kliniske uddannelse fremsendes Attest for gennemført klinisk uddannelse til Det Regionale Specialuddannelsesråd, att. Uddannelseskonsulenten i Region Syd, HR Personaleudvikling med henblik på udstedelse af bevis. I beviset er uddannelsens omfang af teori og klinisk uddannelse samt de opnåede resultater beskrevet. Sygeplejersken kan herefter kalde sig: Specialuddannet sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje (anæstesisygeplejerske). Det Regionale Specialuddannelsesråd er forpligtiget til at føre fortegnelse over de til uddannelsen optagne sygeplejersker samt en registrering af de udstedte beviser, så ledes at der i givet fald kan udstedes en gyldig kopi af et uddannelsesbevis 15. Uddannelseskonsulenten i Region Syd, HR Personaleudvikling indberetter hvert år i januar en liste med navn og CPR nummer til Sundhedsstyrelsen med henblik på at få registreret specialuddannelserne i Autorisationsregisteret Klageadgang 15.1 Klagemulighed og klagesagsbehandling i forbindelse med den teoretiske prøve Klagemulighed og klagesagsbehandling i forbindelse med den teoretiske prøve er beskrevet i Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve i relation til Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje 16. Forretningsgangen er tilgængelig på Region Syddanmarks hjemmeside: Klagemulighed og klagesagsbehandling i forbindelse med den afsluttende skriftlige prøve Klagemulighed og klagesagsbehandling i forbindelse med den afsluttende skriftlige prøve er beskrevet i de landsdækkende Opgavekriterier ved afsluttende skriftlig opgave ved specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Kriterierne er tilgængelige på Region Syddanmarks hjemmeside: Meritbestemmelser Efter specialuddannelsesrådets bestemmelse kan afkortning (merit) af teoriundervisning gives på baggrund af dokumentation for anden relevant undervisning. Afkortning kan i denne uddannelse gives til sygeplejersker med gennemført specialuddannelse i intensiv sygepleje. 15 Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve i relation til Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Udarbejdet og godkendt af Pensum- og teoriprøveudvalget juni 2008, senest revideret juni af 14

15 Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje kan ligeledes give merit i uddannelsen til perfusionist eller intensivsygeplejerske 17. Vurdering af en ansøgning om merit varetages af Det Regionale Specialuddannelsesråd på baggrund af en individuel skriftlig ansøgning Ikrafttræden og ændringer Denne Uddannelsesordning er godkendt på møde i Det Regionale Specialuddannelsesråd og efterfølgende fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Uddannelsesordningen skal revideres ved større ændringer, dog senest om 3 år gældende fra 28. februar Medlemmer i Det Regionale Specialuddannelsesråd Anders Gadegaard Jensen, Formand OUH Odense Universitetshospital Overlæge, Pernille Ibsgaard, Næstformand Sygehus Lillebælt Kolding Uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Helle Vibeke Andersen Sygehus Lillebælt Kolding Oversygeplejerske Alan Kimper-Karl Sygehus Lillebælt Vejle Ledende overlæge Inge-Lise Pedersen Sygehus Lillebælt Vejle Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Lars Demant Sygehus Sønderjylland Centerchef Bent Holt Sygehus Sønderjylland Aabenraa Klinikleder Marianne Høi Sygehus Sønderjylland Sønderborg Klinisk sygeplejelærer Arne Brehm Høj Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Oversygeplejerske Lisbet Andersen Sigaard Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Klinisk sygeplejelærer Ingeborg Moritz Hansen OUH Odense Universitetshospital Oversygeplejerske Martha Gosvig Iversen OUH Odense Universitetshospital Afdelingssygeplejerske Rikke Ilsø OUH Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Hans Erik Steiner-Johnsen OUH Svendborg Sygehus Uddannelses- og Udviklingssygeplejerske Inge-Marie Kristensen Region Syddanmark, HR Personaleudvikling Uddannelseskonsulent 17 Sundhedsstyrelsen, Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje, kap. 7 15, stk af 14

REFERAT Fra møde nr. 60 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

REFERAT Fra møde nr. 60 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@rsyd.dk Dato: 5. marts 2014 Telefon: 7663 1781 REFERAT Fra møde nr. 60 i Det Regionale Specialuddannelsesråd

Læs mere

Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing

Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing 1 Indhold Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Årsrapport 2014 HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 3 2.0 Årsrapportens formål... 3 3.0 Specialuddannelsens placering... 3 4.0 Det Regionale Specialuddannelsesråd... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje BEK nr 396 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-98/1 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje BEK nr 395 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-99/1 Senere ændringer til

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE

Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE 1 Indhold INDHOLD... 2 1. PRÆAMBEL... 3 2. FORORD... 4 3. VARIGHED & TITEL... 5 Varighed...

Læs mere

Referat fra møde nr. 63 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Referat fra møde nr. 63 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@rsyd.dk Dato: 10. december 2014 Telefon: 7663 1781 Referat fra møde nr. 63 i Det Regionale

Læs mere

P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen,

P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen, Afdeling: HR-Uddannelse og Udvikling Udarbejdet af: AGJ/IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 6. december 2010 Telefon: 7663 1781 REFERAT Mødereferat fra

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 3 2.0 Årsrapportens formål... 3 3.0 Specialuddannelsens

Læs mere

Mødereferat fra møde nr. 56 for Specialuddannelsesrådet ed Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark.

Mødereferat fra møde nr. 56 for Specialuddannelsesrådet ed Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark. Område: Human Resources Dato: 21. marts 2013 Afdeling: Personaleudvikling Udarbejdet af:inge-marie Kristensen Journal nr.: DSR ANÆSTESI E-mail: Inge-Marie.Kristensen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631781

Læs mere

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af IMK/HØ Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 9. februar 2012 Telefon: 7663 1781 Mødereferat for møde nr. 52 fra

Læs mere

REFERAT Fra møde nr. 59 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

REFERAT Fra møde nr. 59 i Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@rsyd.dk Dato: 21. november 2013 Telefon: 7663 1781 REFERAT Fra møde nr. 59 i Det Regionale

Læs mere

REFERAT fra møde nr. 55 for Specialuddannelsesrådet ved Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark.

REFERAT fra møde nr. 55 for Specialuddannelsesrådet ved Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 27. november 2012 Telefon: 7663 1781 REFERAT fra møde nr. 55 for

Læs mere

Region Syddanmark. Årsrapport 2009 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Region Syddanmark. Årsrapport 2009 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2009 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 2 RAPPORTENS FORMÅL... 2 SPECIALUDDANNELSENS

Læs mere

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 9. december 2011 Telefon: 7663 1781 Mødereferat for møde nr. 51 i Det

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Uddannelsesordning Udarbejdet af specialuddannelsesrådet. Godkendt i Sundhedsstyrelsen august 1998, herefter løbende revideret, senest maj 2013.

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

Mødereferat fra 44. møde for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark.

Mødereferat fra 44. møde for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark. Afdeling: HR Udd. og Udvikl. Udarbejdet af: IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail: inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 09.02.2010 Telefon 7663 1781 Mødereferat fra 44. møde for Specialuddannelsesrådet

Læs mere

REFERAT fra møde nr. 53 for Specialuddannelsesrådet ved Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark.

REFERAT fra møde nr. 53 for Specialuddannelsesrådet ved Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS - Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2012 Telefon: 7663 1781 REFERAT fra møde nr. 53 for Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Referat fra det 73. møde i Det Regionale Specialuddannelsesråd

Referat fra det 73. møde i Det Regionale Specialuddannelsesråd Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren Journal nr.: DRS Intensiv E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Dato: 26. januar 2016 Telefon: 6541 1718 2920 1963 Referat fra det 73. møde

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker. sygepleje. Uddannelsesordning

Specialuddannelsen for sygeplejersker. sygepleje. Uddannelsesordning Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Uddannelsesordning Udarbejdet af specialuddannelsesrådet. Godkendt i Sundhedsstyrelsen oktober 2009, herefter løbende revideret, senest

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker. sygepleje. Uddannelsesordning

Specialuddannelsen for sygeplejersker. sygepleje. Uddannelsesordning Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Uddannelsesordning Udarbejdet af specialuddannelsesrådet. Godkendt i Sundhedsstyrelsen oktober 2009, herefter løbende revideret, senest

Læs mere

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Side 1 af 5 1 Baggrund Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er fastsat

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 15. juni 2015 på dispensation til at gælde for specialuddannelsen

Læs mere

Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2011 Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Årsrapport 2011 1.0 Introduktion... 3 2.0 Rapportens formål...

Læs mere

Årsrapport 2014. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd

Årsrapport 2014. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 ale Specialuddannelsesråd 2 14 Indholdsfortegnelse Forord...2 Introduktion til Årsrapport...2

Læs mere

Mødereferat fra det 64. møde for Det regionale Specialuddannelsesråd i region Syddanmark

Mødereferat fra det 64. møde for Det regionale Specialuddannelsesråd i region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 17. september 2013 Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Telefon: 65411718 Mødereferat fra det 64.

Læs mere

Høringssvar fra Det Regionale Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje i Region Syddanmark.

Høringssvar fra Det Regionale Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje i Region Syddanmark. Chefkonsulent Helene Vestergaard Sørensen Sundhedsstaben, Planlægning og Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle Dato 29. august 2007 Sagsbeh. J.nr. Deres ref. Fil: Dokument 1 Sagsnr J.nr. og Sagsnr. bedes anført

Læs mere

Forord...3. Introduktion til Årsrapport...3. Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4

Forord...3. Introduktion til Årsrapport...3. Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4 24-3-214 Indholdsfortegnelse Forord...3 Introduktion til Årsrapport...3 Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4 Godkendte kliniske uddannelsesafsnit i regionerne pr. 1. januar 214...6 Teoristeder,

Læs mere

OUH. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje OUH. Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus. Oktober 2014

OUH. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje OUH. Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus. Oktober 2014 Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Oktober 2014 LokalUddannelsesRådet (LUR) Fyn OUH Stræber efter kvalitet i alt OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Specialuddannelsen

Læs mere

Marianne Høi, Pernille Ibsgaard, Bent Holt Tine Boesen Larsen, Afdelingschef HR Sundhedsuddannelser

Marianne Høi, Pernille Ibsgaard, Bent Holt Tine Boesen Larsen, Afdelingschef HR Sundhedsuddannelser Referat fra møde nr. 70 for Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Fredag, d. 9. september 2016 kl. 9.00 12.00 Mødelokale Storebælt, Sygehus

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Mødereferat fra 46. møde for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark.

Mødereferat fra 46. møde for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark. HR Uddannelse og Udvikling Udarbejdet af: IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail: inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 06.09.2010 Telefon 7663 1781 Mødereferat fra 46. møde for Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

REFERAT fra møde nr. 57 for Specialuddannelsesrådet ved Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark.

REFERAT fra møde nr. 57 for Specialuddannelsesrådet ved Specialuddannelse for sygeplejersker i Region Syddanmark. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af: IMK/AGJ Journal nr.: DRS - Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 30. maj 2013 Telefon: 7663 1781 REFERAT fra møde nr. 57 for Specialuddannelsesrådet

Læs mere

P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen

P.V. Tuxensvej 3-5, Middelfart, mødelokale 3B, kælderen Afdeling: HR-Personaleudvikling Udarbejdet af: AGJ/IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 16. februar 2011 Telefon: 7663 1781 REFERAT Mødereferat fra 48. møde

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi

Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi BEK nr 344 af 09/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-01-54/1

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Dansk Sygeplejeråd 2005 Dansk Sygeplejeråd 2005 Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Årsrapport Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd

Årsrapport Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd Årsrapport 215 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 ale Specialuddannelsesråd 2 15 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Introduktion til Årsrapport...

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Rapportens formål... 2 Specialuddannelsens placering...

Læs mere

Årsrapport 2015 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2015 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Region Syddanmark Årsrapport Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Introduktion... Rapportens formål... Specialuddannelsens placering... Det

Læs mere

Årsrapport Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Specialuddannelsesrådet i Region Nordjylland

Årsrapport Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Specialuddannelsesrådet i Region Nordjylland Årsrapport 2008 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Specialuddannelsesrådet i Region Nordjylland Denne årsrapport er udarbejdet af Specialuddannelsesrådet i Region Nordjylland Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Nordjylland, revideret oktober 2009/tko

Uddannelsesordning for Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Nordjylland, revideret oktober 2009/tko Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje UDDANNELSESORDNING Specialuddannelsesrådet for anæstesiologisk sygepleje i REGION NORDJYLLAND Side 1 af 29 Region Nordjylland, revideret

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

62. Møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

62. Møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje 62. Møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Den 29. januar 2013 kl. 9:00-12:30 Tilstede: Lynge Kirkegaard (LK), Ann Jorry

Læs mere

Årsrapport 2013 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2013 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 13 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Introduktion... Rapportens formål... Specialuddannelsens placering...

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Censorformandsudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Baggrund: Kommissorium for Censorformandsudvalget Landsudvalget nedsatte i 1999 et landsdækkende Censorformandsudvalg.

Læs mere

Lisbeth Juelsgaard, formand for Efteruddannelsens Styregruppe til punkt 3

Lisbeth Juelsgaard, formand for Efteruddannelsens Styregruppe til punkt 3 Referat fra møde nr. 69 for Det Regionale Specialuddannelsesråd ved Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Fredag, d. 3. juni 2016 kl. 9.00 12.00 Mødelokale Storebælt, Sygehus

Læs mere

Mødereferat fra møde nr. 50 for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark.

Mødereferat fra møde nr. 50 for Specialuddannelsesrådet i Anæstesiologisk sygepleje i Region Syddanmark. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 7. oktober 2011 Telefon: 7663 1781 Mødereferat fra møde nr. 50 for Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Mødereferat fra det 71. møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd. Tidspunkt: Tirsdag den 8. september 2015 kl Sted: Kolding Sygehus

Mødereferat fra det 71. møde for Det Regionale Specialuddannelsesråd. Tidspunkt: Tirsdag den 8. september 2015 kl Sted: Kolding Sygehus Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Dato: 14. september 2015 Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Telefon: 65411718/29201963 Mødereferat fra det 71. møde

Læs mere

Årsrapport 2012. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2012. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje 2012 Indholdsfortegnelse Forord...2 Introduktion...2 Region Sjællands Råd for intensiv specialuddannelse...2 Klassifikation af

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Østdanmark 1

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Østdanmark 1 Udarbejdet i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland September 2009 1 Forord... 4 Organisation... 7 Oversigt over nedsatte råd vedr. Specialuddannelsen... 7 Rådene for Specialuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Uddannelsesordning. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Uddannelsesordning Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje 3. udgave, endelig godkendt i Sundhedsstyrelsen juli 2008 Revideret september 2009 Indholdsfortegnelse Sidetal 1.0 Baggrund...2

Læs mere

November Evalueringer i Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

November Evalueringer i Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Evalueringer i Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje 1 Baggrund for tilblivelsen af evalueringsredskabet I forbindelse med etablering af blokstruktur i Specialuddannelsen i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD (Region Nordjylland og Region Midtjylland) SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN Godkendt af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 20 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2017-2018 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve i relation til Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve i relation til Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Pensum- og teoriprøveudvalget Juni 2008 Udarbejdet og godkendt juni 2008 Gældende fra januar 2009. Løbende revideret, sidst juli 2013 Forretningsgang ved udarbejdelse og bedømmelse af national teoriprøve

Læs mere

Bemærk at personfølsomme data (CPR-nr.) kun må opbevares 30 dage i Outlook

Bemærk at personfølsomme data (CPR-nr.) kun må opbevares 30 dage i Outlook Aftalebrev Kære Censor! Tak for dit tilsagn om at medvirke i censurering af denne afsluttende opgave. Efter at opgaven er modtaget bedes du snarest muligt pr. mail: Bekræfte modtagelsen til opgavevejlederen

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 21 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2018-2019 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Mødereferat fra det 67. møde for Det regionale Specialuddannelsesråd i region Syddanmark

Mødereferat fra det 67. møde for Det regionale Specialuddannelsesråd i region Syddanmark Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: Dato: 8. maj 2014 Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Telefon: 65411718/29201963 Mødereferat fra det

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Fraværende: Arne Brem Høj, Annette Reinholdt, Lisbeth Juulsgaard, Tove Nielsen, Susanne Kloster Fraværende uden afbud: Axel Lahoz

Fraværende: Arne Brem Høj, Annette Reinholdt, Lisbeth Juulsgaard, Tove Nielsen, Susanne Kloster Fraværende uden afbud: Axel Lahoz Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Dato: 7. december 2015 Udarbejdet af: Ann Jorry Liljegren E-mail: Ann.Jorry.Liljegren@rsyd.dk Telefon: 6541 1718 / 2920 1963 Mødereferat fra det 72.

Læs mere

Censorformandskabets årsberetning

Censorformandskabets årsberetning Censorformandskabets årsberetning 2009 Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af Censorformandskabet Godkendt i Landsudvalget 11. maj 2010 Censorformandskabets opbygning

Læs mere

Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Anerkendelsesudvalget Baggrund: Landsudvalget har i december 2007 nedsat Anerkendelsesudvalget.

Læs mere

Landsudvalget for Specialuddannelsesråd vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Landsudvalget for Specialuddannelsesråd vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Vurdering af udenlandsk erhvervet specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje med henblik på anerkendelse til funktion som anæstesisygeplejerske i Danmark Landsudvalget har udarbejdet nærværende vurderingskriterier

Læs mere

Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Årsrapport 2012 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Region Syddanmark Årsrapport 01 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse Introduktion... Rapportens formål... Specialuddannelsens placering...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje

FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje FAM-efteruddannelse FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje En sundhedsfaglig diplomuddannelse til sundhedsprofessionelle i FAM akutmodtagelse sundhedsprofessionelle AKUTSYGEPLEJE FAM klinik case sundhedsfaglig

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Årsrapport Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd

Årsrapport Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd Årsrapport 216 Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje udarbejdet af Landsudvalget og De 5 ale Specialuddannelsesråd 2 16 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Introduktion til årsrapport...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere