Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje"

Transkript

1 BEK nr 395 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr /1 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje I medfør af 16, stk. 1 og 3, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2016, og efter forhandling med uddannelses- og forskningsministeren fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Formål 1. Formålet med specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er, at sygeplejersken udvider sin viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje. Kapitel 2 Sygeplejerskens ansvars- og funktionsområde 2. Anæstesisygeplejersken er ansvarlig for sin virksomhedsudøvelse i henhold til sin autorisation som sygeplejerske, jf. lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Stk. 2. Funktionsområdet for en anæstesisygeplejerske omfatter: 1) Klinisk anæstesiologisk sygepleje. 2) Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning. 3) Tværprofessionelt og tværsektorielt koordinering og samarbejde. Kapitel 3 Uddannelsen Adgangsbetingelser 3. Til specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser: 1) Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og metode på diplomniveau. 2) Dansk autorisation som sygeplejerske. 3) Bred klinisk erfaring svarende til minimum 2 års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb. Varighed 4. Den kliniske og teoretiske uddannelse skal finde sted under en 24 måneders fuldtidsansættelse. Den kliniske uddannelse varetages af anæstesiologiske afdelinger. Ansættelsesforholdet kan være forankret centralt i regionen eller på det enkelte hospital. Uddannelsen er svarende til 90 ECTS-point. Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet inden for 4 år efter påbegyndelse. 1

2 Indhold og mål 5. Specialuddannelsens mål er, at sygeplejersken erhverver sig den fornødne viden, færdigheder og kompetencer til at varetage funktionen som anæstesisygeplejerske, jf. kapitel 2. Stk. 2. Uddannelsen inddrager den for anæstesiforløbet særlige natur- og humanvidenskabelige viden om de sygeplejefaglige opgaver. I uddannelsen lægges vægt på kommunikation og teamsamarbejde. 6. Den kliniske uddannelse tilrettelægges som 4 perioder af 6 måneders varighed med stigende kompleksitet i de kliniske opgaver. I uddannelsen skal indgå 6 ugers praktik på opvågningsenhed og mindst 6 uger på anden anæstesiologisk enhed. Ved afslutningen af uddannelsen skal sygeplejersken være i stand til at medvirke i udvikling af pleje- og behandlingsprogrammer og vurdere og supplere eksisterende viden inden for området. Sygeplejersken skal være i stand til at kommunikere med og formidle sin viden til patienter og deres pårørende samt interne og eksterne samarbejdspartnere. Stk. 2. Uddannelsen indeholder 4 kliniske perioder: 1) 1. kliniske periode: Målet for perioden er, at sygeplejersken erhverver viden om og forståelse for de sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med ukomplicerede anæstesiforløb og gradvist varetager en række almindeligt forekommende kliniske opgaver. 2) 2. kliniske periode: Målet for perioden er, at sygeplejersken anvender sin viden om og forståelse for de sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med elektive og akutte anæstesiforløb og selvstændigt varetager en række almindeligt forekommende kliniske opgaver. 3) 3. kliniske periode: Målet for perioden er, at sygeplejersken kan analysere og udføre de sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med komplekse anæstesiforløb med stigende sværhedsgrad og selvstændighed samt varetage et bredt spekter af almindeligt forekommende kliniske opgaver. 4) 4. kliniske periode: Målet for perioden er, at sygeplejersken kan vurdere og udføre de sygeplejefaglige opgaver i forbindelse med anæstesiforløb, således at sygeplejersken bliver i stand til at varetage den langt overvejende del af de forekommende kliniske opgaver. Stk. 3. Formålet med praktik på en opvågningsenhed er 1) at sygeplejersken får forståelse for betydningen af det perioperative forløb i forhold til det samlede patientforløb og færdigheder i at forebygge og behandle kirurgiske og anæstesiologiske komplikationer, og 2) at sygeplejersken får viden om patienternes oplevelse af det samlede forløb og opøver kompetencer til at kunne samarbejde med pårørende og sygehusets øvrige afdelinger. Stk. 4. Formålet med praktik på anden anæstesiologisk enhed er, at sygeplejersken gennem kendskab til andre patientkategorier og arbejdsmetoder får mulighed for at øge bredden og variationen i den kliniske uddannelse. 7. Den teoretiske uddannelse består af: 1) To timers teoretisk undervisning ugentligt i klinisk praksis. 2) Et teoriforløb af ca. 200 timers varighed, som afsluttes med en individuel skriftlig teoretisk prøve i de naturvidenskabelige fag. 2

3 Kapitel 4 Bedømmelse m.v. Klinisk uddannelse 8. Sygeplejersken skal gennemføre de fire kliniske perioder med målopfyldelse for hver kliniske periode. Ved afslutning af hver klinisk periode udarbejder den uddannelsesansvarlige sygeplejerske en skriftlig evaluering. Opgaver 9. I løbet af den del af uddannelsen, hvor de teoretiske moduler er placeret, afvikles to obligatoriske refleksions- og formidlingsopgaver. Kriterier for opgavernes indhold, omfang og formidling udarbejdes af Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje. Prøve 10. Anden uddannelsesperiode afsluttes med en individuel skriftlig teoretisk prøve, der skal bestås. Bedømmelse sker efter 7-trins skalaen efter principperne i Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen). Stk. 2. Krav til prøvens indhold, omfang og bedømmelseskriterier udarbejdes af Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje i en uddannelsesordning. Afsluttende opgave 11. Inden for uddannelsens sidste 4 måneder udarbejder sygeplejersken en afsluttende individuel skriftlig opgave, som skal omhandle et klinisk, sygeplejefagligt problem inden for funktionsområdet. Det er en forudsætning, at sygeplejersken har bestået den teoretiske prøve og gennemført den kliniske del svarende til 22 måneder af uddannelsen tilfredsstillende, inden opgaven kan afleveres. Stk. 2. Opgaven bedømmes efter 7- trins skalaen efter principperne i Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen), og vurderes af ekstern censor fra en anden region end den, hvor uddannelsen er foregået. Stk. 3. Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje udarbejder kriterier for opgavens omfang, emne, indhold og bedømmelse. Stk. 4. I forbindelse med opgavens udarbejdelse tilbydes sygeplejersken 5 timers vejledning. Omprøve og sygeeksamen 12. Sygeplejersken kan indstilles til den teoretiske prøve tre gange. Den teoretiske prøve skal bestås senest tre måneder efter første forsøg. Såfremt dette ikke opfyldes, afbrydes uddannelsen. Stk. 2. Sygeeksamen tilbydes, såfremt der foreligger dokumentation for sygemelding i form af lægeerklæring. 13. Ved ikke bestået afsluttende individuel skriftlig opgave kan opgaven efter fornyet bearbejdelse indleveres igen til bedømmelse, eller en ny kan udarbejdes. Den afsluttende individuelle skriftlige opgave kan afleveres til bedømmelse i alt 3 gange med højst 3 måneders mellemrum. Stk. 2. Ved ikke bestået afsluttende individuel skriftlig opgave tilbydes op til 3 timers vejledning. Stk. 3. Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje kan ud fra en begrundet ansøgning godkende en forlængelse af afleveringsfristen for den afsluttende individuelle skriftlige opgave, såfremt der forekommer særlige forhold. Særlige forhold kan f.eks. være: Sygdom, dødsfald af nærmeste pårørende eller anden force majeure. Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist skal stiles til Specialuddannelsesrådet, hvor sagen behandles inden for 2 uger. 3

4 Stk. 4. Der kan ansøges om og gives dispensation for afleveringsfristen for den afsluttende individuelle skriftlige opgave én gang, og der kan gives højst 6 måneders dispensation fra afsluttet 2 års klinisk uddannelse. Fravær 14. Ved fravær bortset fra ferie i henhold til lovgivning eller overenskomst svarende til mere end 148 timer af den kliniske uddannelsesdel, dog ikke fra en enkelt klinisk periode, eller 10 procent af teoriforløbet forlænges uddannelsen med den samlede fraværsperiode. Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet senest to år efter bestået teoriprøve. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, er der krav om fornyet teoretisk prøve som selvstuderende. Stk. 3. Ved manglende kompetenceopnåelse kan ansættelsesstedet afbryde uddannelsen. Bevis og titel 15. Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje eller en af Specialuddannelsesrådet bemyndiget person udsteder et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesbevis for uddannelsens gennemførelse. Uddannelsens omfang af teori og klinisk uddannelse samt de opnåede resultater anføres i beviset. Stk. 2. Den, der har gennemført specialuddannelsen, gives betegnelsen anæstesisygeplejerske. Den engelske titel er Certified Registered Nurse Anesthetist (CRNA). Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed orienteres om og fører register over sygeplejersker, der har gennemført specialuddannelsen. Kapitel 5 Uddannelsesansvar 16. Specialuddannelsesrådet fastsætter en landsdækkende uddannelsesordning for specialuddannelsen. I uddannelsesordningen fastsættes, i overensstemmelse med denne bekendtgørelse med bilag, nærmere om 1) uddannelsens tilrettelæggelse i teoretiske og kliniske uddannelsesperioder, 2) læringsudbytte for de enkelte uddannelsesperioder, 3) oversigt over fag og timefordeling i teoriperioderne, 4) plan for afvikling af teoriprøve og opgaver, herunder tidspunkt, form, vilkår, sygeeksamen m.v., 5) plan for afvikling af evalueringer i klinisk praksis, 6) krav til medvirkende kliniske uddannelsessteder, 7) krav til den uddannelsesansvarlige anæstesisygeplejerske, 8) krav til undervisere og vejledere i klinisk praksis og teoretisk uddannelse, 9) krav til vejledere og censorer på den afsluttende opgave, 10) meritbestemmelser, 11) kriterier for dokumentation og evaluering i forhold til opnåelse af kliniske læringsmål, herunder beskrivelse af konsekvenser for manglende opnåelse af læringsmål, og 12) fravær, herunder regler om forlængelse af uddannelsen ved overskridelse af tilladeligt fravær. Stk. 2. Uddannelsesordningen indstilles af Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje til Sundhedsstyrelsens godkendelse. Optagelse af ansøgere til specialuddannelsen forudsætter, at Sundhedsstyrelsen har godkendt uddannelsesordningen. 17. Udgifterne ved gennemførelse af specialuddannelsen afholdes af regionerne. 4

5 Kapitel 6 Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje 18. Regionerne nedsætter i fællesskab et landsdækkende specialuddannelsesråd, som benævnes Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje. Specialuddannelsesrådet har 16 medlemmer. Stk. 2. Specialuddannelsesrådet består af personer med sagkundskab i forhold til anæstesiologisk sygepleje, herunder personer med sagkundskab i daglig sygeplejefaglig ledelse, repræsentanter for de kliniske uddannelsesansvarlige og de teoretiske uddannelsessteder. Specialuddannelsesrådets opgaver og sammensætning fremgår af bilag 3 og bilag 4. Stk. 3. Specialuddannelsesrådet kan indkalde særlige sagkyndige til belysning af specielle problemstillinger. Kapitel 7 Meritoverførsel 19. Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje kan efter en individuel vurdering give merit for teoriundervisning på baggrund af gennemført undervisning samt for erhvervede kliniske kompetencer fra anden uddannelsesstilling. Opnået merit for dele af uddannelsen kan medføre en tilsvarende tidsmæssig afkortning af den samlede uddannelse. Stk. 2. Merit skal søges forud for uddannelsens påbegyndelse. Stk. 3. Anæstesisygeplejersker, der har gennemført specialuddannelse i henhold til Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 93 af 26. juni 1997, kan varetage funktionsområdet i nærværende regelsæt. Kapitel 8 Klageadgang og tilsyn 20. Klager over afgørelser truffet af uddannelsesstederne, herunder klage over intern prøve, obligatoriske opgaver, den afsluttende eksamen, den teoretiske eller kliniske uddannelse kan indbringes for Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje senest to uger efter, at klageren er gjort bekendt med afgørelsen. 21. Klager over afgørelse truffet af Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje kan indbringes for Sundhedsstyrelsen senest 2 uger efter, at klageren er gjort bekendt med afgørelsen. Sundhedsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 22. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af specialuddannelsen. Stk. 2. Sundhedsstyrelsen kan som tilsynsmyndighed anmode Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje om indberetning af uddannelsesvirksomheden. Kapitel 9 Ikrafttræden 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj

6 Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 520 af 19. juni 1997 om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje og cirkulære nr. 93 af 26. juni 1997 om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje ophæves. Sundhedsstyrelsen, den 7. april 2017 SØREN BROSTRØM / Sigrid Paulsen 6

7 Bilag 1 Klinisk anæstesiologisk sygepleje Funktionsområdet for en anæstesisygeplejerske omfatter: Funktionen indebærer at yde sygepleje til patienter præ- per - og postanæstetisk. Herunder at: 1) Administrere anæstesi ud fra anæstesilægens ordination og/eller efter anæstesiafdelingens retningslinjer. 2) Observere, analysere og handle relevant ved forandringer i patientens tilstand samt iværksætte behandling i samarbejde med lægen. 3) Kunne anvende relevant apparatur efter gældende retningslinjer. 4) Drage omsorg for patient og pårørende samt tilpasse kommunikationen i forhold til den konkrete situation. 5) Sikre sufficient dokumentation og evaluering af udført anæstesiologisk sygepleje. 6) Varetage monitorering, observation og behandling samt drage omsorg for patienten i den postoperative fase. 7) Administrere en sufficient postoperativ smerte- og kvalmebehandling. 8) Medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed på tværs af afsnit og sektorer. 9) Kunne anvende anæstesiologisk erhvervet viden, færdigheder og kompetencer i forbindelse med assistance og beredskab uden for operations- og anæstesiafdelinger. Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning 1) Medvirke i den fortløbende kvalitetsudvikling af pleje- og behandlingsprogrammer. 2) Iværksætte og deltage i udviklings- og forskningsprojekter med fokus på den anæstesiologiske sygepleje. 3) Kunne tilegne sig og forholde sig kritisk analyserende til ny viden på området. 4) Medvirke ved uddannelse af sygeplejersker under uddannelse til anæstesisygeplejersker samt medvirke ved afsnittets øvrige uddannelsesopgaver. Koordinering, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 1) Kommunikere og samarbejde med andre fagpersoner i planlægning, koordinering, delegering, udførelse og evaluering af det anæstesiologiske forløb. 2) Indgå i teamsamarbejde under hensyntagen til anvendelsen af de menneskelige og økonomiske ressourcer. 3) Medvirke til at sikre sammenhængende patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed i samarbejde på tværs af afsnit og sektorer. 7

8 Bilag 2 Oversigt over emneområder i den teoretiske del af den anæstesiologiske specialuddannelse Centrale områder og emner: Almen farmakologi (farmakodynamik og farmakokinetik). Centralnervesystemets anatomi og fysiologi. Autonome nervesystems anatomi og fysiologi. Farmakas indflydelse på det autonome nervesystem. Inhalationsanæstetika (fysiske og kemiske egenskaber, farmakologi og administration). Neuromuskulær transmission/monitorering og muskelrelaxantia. Intravenøse anæstesimidlers farmakologi. Lokalanæstesi. Anæstesiapparatur og El-sikkerhed. Forurening og hygiejne. Cirkulation, kredsløbsmonitorering og EKG. Respiration, Monitorering (ET-CO2, ET-gas, tryk-volumenkurver) og Syre-base balance. Frie luftveje, intubation og akut indledning. Præanæstetisk vurdering og forberedelse til anæstesi. Lejring og lejringsskader. Awareness. Malign hypertermi. Væske- og elektrolytforstyrrelser. Blødning, hæmostase og blodkomponentbehandling. Shock. Stress-respons. Præhospitalbehandling og behandling af den multitraumatiserede patient. Anæstesiologisk behandling under transport. Hjertestopbehandling. Per- og postoperative komplikationer og utilsigtede hændelser. Perioperativ smertebehandling. Kvalmeprofylakse og behandling. Observation og behandling i opvågningsfasen. Temperaturregulering. Anæstesi til udvalgte relevante patientgrupper. Landsudvalget, eller en af Landsudvalget udpeget gruppe, fastsætter og ajourfører hvilke patientgrupper, der skal udvælges. Introduktion til teoriprøve. Dokumentation. Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling. Juridiske problemstillinger inden for anæstesiologien. Etik, moral og etiske dilemmaer. Den klinisk kontrollerede undersøgelse. 8

9 Kritisk læsning af videnskabelig litteratur. Patient- og pårørendeinddragelse. Tværprofessionel kommunikation. Ikke tekniske færdigheder. Introduktion til afsluttende skriftlige opgave. Litteratursøgning. Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje i anæstesiologisk sygepleje kan beslutte, at et eller flere af ovenstående emner suppleres af en klinisk test. 9

10 Bilag 3 Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygeplejes opgaver og ansvar Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje har følgende opgaver og ansvar: 1) Sikre at uddannelsen gennemføres i henhold til den godkendte nationale uddannelsesordning. 2) Indstilling af den nationale uddannelsesordning til Sundhedsstyrelsens godkendelse. 3) Ajourføring af den nationale uddannelsesordning. 4) Fastlæggelse af krav til teoretiske og kliniske undervisere. 5) Udarbejdelse af kriterier for godkendelse af kliniske uddannelsessteder og godkendelse af de kliniske uddannelsessteder. 6) Etablering og koordinering af censorvirksomhed og godkendelse af censorer. 7) Meritvurdering. 8) Medvirke til kortlægning af uddannelsesbehov. 9) Overblik over det samlede antal uddannelsespladser. 10) Behandling af klager inden for uddannelsesordningens rammer. 11) Vurdering af udenlandske uddannelser med henblik på anerkendelse til funktionen som anæstesisygeplejerske. 12) Indberetning til Styrelsen for Patientsikkerhed om sygeplejersker der har gennemført specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje. 13) Godkendelse af lærings- og evalueringsmetoder til opfyldelse af kliniske læringsmål. 14) Udarbejde uddannelsesbevis der godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed. 10

11 Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje Bilag 4 Repræsentanterne i Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje udpeges af de regionale ansættelsesmyndigheder og har følgende sammensætning. 1) 1 ledelsesrepræsentant fra hver af de fem regioner ansat på anæstesi/intensiv afsnit. 2) 1 repræsentant for de kliniske uddannelsesansvarlige fra hver af de fem regioner anæstesisygeplejerske ansat på godkendt klinisk uddannelsesafsnit. 3) 2 repræsentanter fra relevante faglige selskaber. 4) 2 anæstesiologiske speciallæger fra to forskellige regioner. 5) 1 repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne, der udbyder den teoretiske del af specialuddannelsen (kursusleder). 6) 1 repræsentant fra censorformandskabet, som er nedsat af Specialuddannelsesrådet for specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje. 11

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje BEK nr 1083 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-97/1 Senere ændringer

Læs mere

Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing

Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Specially trained nurse in anaesthetic nursing 1 Indhold Studieordning Specialuddannelsen for Sygeplejersker i anæstesiologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje BEK nr 396 af 07/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2-1012-98/1 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE

Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE Studieordning Specialuddannelsen For sygeplejersker i intensiv sygepleje Specially trained nurse in INTENSIVE CARE 1 Indhold INDHOLD... 2 1. PRÆAMBEL... 3 2. FORORD... 4 3. VARIGHED & TITEL... 5 Varighed...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi

Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi BEK nr 344 af 09/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-01-54/1

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8

Læs mere

Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje efterår 2011 januar 2012 C

Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje efterår 2011 januar 2012 C 1. modul (uge 35-36) 1.sept. 2011 2. sept. 2011 5. sept. 2011 6. sept. 2011 7. sept. 2011 KL. 09.00 15.15 KL. 09.00 15.15 KL. 09.00 15.15 KL. 09.00 15.15 KL. 09.00 15.15 09.00-15.15 Velkomst og introduktion

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD (Region Nordjylland og Region Midtjylland) SYD SJÆLLAND HOVEDSTADEN Godkendt af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST UDDANNELSESORDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST Godkendt af Sundhedsstyrelsen 15. juni 2015 på dispensation til at gælde for specialuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Region Syddanmark Uddannelsesordningen Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje HR Personaleudvikling Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...3 2.0 Formål med specialuddannelsen...3

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker

Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Funktionsbeskrivelse for intensivsygeplejersker Dansk Sygeplejeråd 2003 Forord De første intensivafdelinger i Danmark blev oprettet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje

Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Forretningsorden for Landsudvalget for Specialuddannelsesråd ved Uddannelsen i Anæstesiologisk sygepleje Side 1 af 5 1 Baggrund Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er fastsat

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

EFTERUDDANNELSE for specialuddannede anæstesisygeplejersker i Region Syddanmark

EFTERUDDANNELSE for specialuddannede anæstesisygeplejersker i Region Syddanmark Foreløbigt program Modul 1 Uge 35 Program Praktiske oplysninger Cirkulation og Respiration Mandag, den 29. august 2016 08.30 08.50 VELKOMST Introduktion til Sygehus Sønderjylland Sønderborg 08.50 15.00

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Informationsmateriale til Hold 19. Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 19 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2016-2017 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 24. juni 2011. Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske. 21. juni 2011. Nr. 680.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 24. juni 2011. Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske. 21. juni 2011. Nr. 680. Lovtidende A 2011 Udgivet den 24. juni 2011 21. juni 2011. Nr. 680. Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske I medfør af 16 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst

Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Informationsmateriale til Hold 18 Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst 2015-2016 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje

Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje Dansk Sygeplejeråd 2005 Dansk Sygeplejeråd 2005 Funktionsbeskrivelse for sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 21. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 21 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2018-2019 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Uddannelsesordning for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske Uddannelsesordning for Specialuddannelsen til sundhedsplejerske Godkendt af Specialuddannelsesrådet til sundhedsplejerske den 9. september 2014 Godkendt i Sundhedsstyrelsen den 9. december 2014 Indhold

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden

Informationsmateriale til Hold 20. Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden Informationsmateriale til Hold 20 Uddannelsesregion Nord, Syd, Sjælland og Hovedstaden 2017-2018 Information om specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Uddannelsen Specialuddannelsen for sygeplejersker

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse

Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse BEK nr 1256 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-701-30/1 Senere

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Østdanmark 1

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Østdanmark 1 Udarbejdet i samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland September 2009 1 Forord... 4 Organisation... 7 Oversigt over nedsatte råd vedr. Specialuddannelsen... 7 Rådene for Specialuddannelsen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. Kapitel 1. Uddannelsens formål og brancheudvalg

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. Kapitel 1. Uddannelsens formål og brancheudvalg Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 6. marts 2001 om uddannelsen til sundhedsassistent. I medfør af, 8, stk. 4, 22, stk. 2, 27, stk. 3, 28, stk. 4, 34 stk.2, og 52, stk. 2 samt 7, stk. 3 og 12, stk.

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker. sygepleje. Uddannelsesordning

Specialuddannelsen for sygeplejersker. sygepleje. Uddannelsesordning Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Uddannelsesordning Udarbejdet af specialuddannelsesrådet. Godkendt i Sundhedsstyrelsen oktober 2009, herefter løbende revideret, senest

Læs mere

Forord...3. Introduktion til Årsrapport...3. Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4

Forord...3. Introduktion til Årsrapport...3. Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4 24-3-214 Indholdsfortegnelse Forord...3 Introduktion til Årsrapport...3 Uddannelsesbehov og uddannelseskapacitet...4 Godkendte kliniske uddannelsesafsnit i regionerne pr. 1. januar 214...6 Teoristeder,

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Anerkendelsesudvalget inden for Specialuddannelsen i intensiv sygepleje Kommissorium for Anerkendelsesudvalget Baggrund: Landsudvalget har i december 2007 nedsat Anerkendelsesudvalget.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Praktik andet afsnit/ sygehus Praktik specialeafsnit Introduktionsprogram Velkommen i ekstern praktik i relation til Specialuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Årsrapport 2014. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd

Årsrapport 2014. Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 Regionale Specialuddannelsesråd Årsrapport 2014 Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Udarbejdet af Landsudvalget og De 5 ale Specialuddannelsesråd 2 14 Indholdsfortegnelse Forord...2 Introduktion til Årsrapport...2

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere