Introduktion til HR-strategien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til HR-strategien"

Transkript

1 FORSVARSKOMMANDOEN 18. januar 2013 Introduktion til HR-strategien Indledning Denne introduktion er et dynamisk dokument, der jævnligt vil blive opdateret i takt med, at HR-strategien udvikles og implementeres. Dokumentet er endvidere et ud af flere HRstrategidokumenter, der med forskellige formål beskriver de overordnede elementer i det igangværende HR-strategiarbejde. En samlet oversigt over HR-strategidokumenterne kan ses i bilag 1. Baggrund Forsvaret og hjemmeværnet ønsker at fokusere de HR-strategiske indsatser og står samtidigt over for at skulle gennemføre betydelige budgettilpasninger. En væsentlig del af besparelserne skal findes inden for personale- og uddannelsesområdet både i form af lønsum, personalepolitiske tiltag, konkrete ændringer af de nuværende opgaver og deres udførelse samt den aktuelle struktur og organisering inden for HR-området. Forsvarets og hjemmeværnets kerneydelse er evnen til at kunne gennemføre den operative opgaveløsning. Det er målet, at denne kerneydelse i mindst muligt omfang rammes af besparelser. Den aktuelle HR-strategiske udfordring er derfor at skabe en bedre strategisk sammenhæng i den fremadrettede ledelse, udvikling og styring af forsvarets HR-indsatser. Samtidigt skal der findes et provenu inden for HR på en sådan balanceret måde, at det med mindst muligt ressourceforbrug er muligt at bevare evnen til fortsat at kunne udføre kerneopgaven på tilfredsstillende vis, herunder at fastholde det rette personel samt at bevare motivation, engagement og effektivitet. I stedet for generelt at imødekomme det pressende behov for besparelser via generelle nedskæringer og forringelser inden for den nuværende HR-ramme, sigtes der mod en HRstrategisk omlægning af hele området via innovative, men balancerede og velovervejede HR-løsninger. Det er således målsætningen, at HR i forsvaret og hjemmeværnet fremadrettet ikke alene kan gøres billigere, men tillige mere målrettet og fleksibelt og dermed mere effektivt. Ligeledes er det ønsket, at forsvarets HR-indsats i højere grad kan reguleres i forhold til konjunkturerne på arbejdsmarkedet. HR-strategien er gældende inden for Forsvarskommandoens og Hjemmeværnskommandoens myndighedsområder. 1

2 Organisering HR-strategien består af ti delstrategier, der alle er forankret i Forsvarskommandoens Personalestrategiske Afdeling (FKO-PSA). Målet for HR-strategien Det er målet for HR-strategien, at forsvaret og hjemmeværnet er meningsfulde arbejdspladser, der med de nødvendige omkostninger har personale i et sådant omfang og med sådanne tilstrækkelige kompetencer, at forsvaret og hjemmeværnet vedblivende kan opretholde de nødvendige operative kapaciteter og løse deres opgaver på professionel vis. Delstrategier Der er identificeret behov for følgende delstrategier: 1. HR-opgaver og organiseringsstrategi 2. Bemandings- og personeltilpasningsstrategi 3. Løn- og ansættelsesstrategi 4. Rekrutteringsstrategi 5. Fastholdelsesstrategi 6. Kompetenceudviklingsstrategi 7. Sundheds- og trivselsstrategi 8. Veteranstrategi 9. Strategi for frivilligt og reservepersonel 10. Strategi for HR-styring Disse delstrategier vurderes tilsammen at favne den komplekse synergi, der er nødvendig for at opnå målet for HR-strategien. Involvering af interessenter HR-strategiens indhold er indtil indgåelsen af forsvarsforliget blevet holdt i en relativt snæver kreds af interessenter. Der har været en tæt dialog med Forsvarets Personeltjeneste samt Økonomistaben og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben. Endvidere har uddannelses- og sundhedsområdet i en vis udstrækning været drøftet med henholdsvis Forsvarsakademiet og Forsvarets Sundhedstjeneste. Undervejs i udviklingsarbejdet har der været foretaget en høring af niveau II myndighederne i en lukket kreds. Primo 2012 gennemførte chefen for Personelstaben, chefen for Forsvarets Personeltjeneste, chefen for Forsvarskommandoens Personalestrategisk Afdeling og chefen for Forsvarets Personeltjenestes Løn- og strukturdivision en uformel præsentation og drøftelse med chefer og stabschefer ved hjemmeværnet, Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando, Forsvarets Materieltjeneste, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Forsvarsakademiet, Forsvarets Sundhedstjeneste og officersskolecheferne. Ultimo februar blev ovennævnte myndigheder samt Forsvarsakademiet, Forsvarets Sundhedstjeneste og officersskolerne samlet til et seminar for chefer, stabschefer samt HR- 2

3 chefer med henblik på drøftelse af de overordnede linjer i HR-strategien. Sidenhen har arbejdet med HR-strategien været præget af en række formelle og uformelle drøftelser på chefniveau. Forsvarsministeriet er løbende blevet orienteret. De faglige organisationer blev på møde i Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg ultimo maj 2012 i fortrolighed orienteret om det overordnede indhold af HR-strategien. Det blev ved denne lejlighed drøftet fremadrettet at involvere medarbejderrepræsentanterne (formændene) via etablering af en HR-strategi følgegruppe. En formel godkendelse af oprettelse af en sådan følgegruppe blev vedtaget på møde i Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg medio september I henhold til kommissoriet skal HR-strategi følgegruppe mødes på halvårlig basis med henblik på løbende at drøfte indhold og tiltænkte effekter af Forsvarskommandoens HR-strategi. For fremadrettet at sikre en løbende legitimering og medinddragelse af hovedinteressenter er der tillige oprettet en HR-ledelsesgruppe bestående af chefer og stabschefer for niveau II myndighederne, hjemmeværnet samt Forsvarskommandoens stabschefer, der på minimum halvårlig basis mødes for at drøfte udviklingen og træffe nødvendige overordnede beslutninger inden for det personalestrategiske område. Der er behov for, at forsvarets og hjemmeværnets chefgrupper har indsigt i, er klædt på til og går forrest i de forandringer, der kommer til at præge forsvaret og hjemmeværnet fremadrettet. Udviklingsforløb for chefer er som en del at delstrategi 6, Kompetenceudviklingsstrategien således et tiltag med det formål at tage det første skridt i denne retning. Endvidere arrangeres der som en del af delstrategi 10, Strategi for HR-styring en årlig HR-konference med deltagelse af HR-nøglepersonel fra niveau II og niveau III myndighederne samt hjemmeværnet med henblik på orientering om den strategiske udvikling, videndeling og drøftelse af relevante problemstillinger. Den første HR-konference afholdes ultimo februar Præmisser De grundlæggende præmisser for udarbejdelse af delstrategierne: Situationen på det nuværende arbejdsmarked med lavkonjunktur og overskud af arbejdskraft forventes at forblive uændret inden for en kortere årrække. På længere sigt vil arbejdsmarkedssituationen dog formentligt ændre sig, hvorfor forsvaret og hjemmeværnet kan få sværere ved at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. Den operative virksomhed og forudsætningerne herfor har højeste prioritet, og løsning af kerneopgaven skal så vidt muligt ikke forringes af de påtænkte indsatser. Udgifter til HR i forsvaret udgør omtrentligt halvdelen af forsvarets budget, og det er målet, at HRudgifterne fremadrettet reduceres i forhold til forsvarets samlede budget. Antallet af årsværk, der beskæftiger sig med HR i forsvaret og hjemmeværnet, skal nærme sig niveauet i den øvrige stat. Med afsæt i McKinseyrapporterne samt løn- og budgetanalysernes benchmarking med den øvrige offentlige sektor skal den nuværende ratio mellem HR-medarbejdere og samlet medarbejderantal ændres fra 1:24 til omtrentligt 1:40, som på længere sigt tænkes effektiviseret yderligere. 3

4 Der bør ikke være dublering af serviceydelser i forsvaret og hjemmeværnet i forhold til det omgivende samfund, hvorfor blandt andet uddannelseselementer, rådgivning og sundhedsydelser så vidt muligt erhverves uden for forsvaret eller hjemmeværnet. Der skal skabes en generel forøget gennemsigtighed og fleksibilitet inden for HR. Forsvaret og hjemmeværnet vil eksempelvis hurtigere kunne omstille sig til nye krav og opgaver, hvis der ændres på de mekanismer, der regulerer løn, ansættelse og bemandingen af stillinger. Den enkelte medarbejder skal have et større personligt ansvar i forhold til kompetenceudvikling og karriereforløb. Chefer i forsvaret og hjemmeværnet gives bl.a. derfor mere ansvar og større grad af frihed i relation til forvaltning af sine medarbejdere. Tværgående nytænkning inden for HR-området Den enkelte medarbejder pålægges et større personligt ansvar Personelforvaltningen med udstikkerfunktionen og karriereplaner, som vi kender det i dag, afskaffes (Delstrategi 1 og 5). Ansættelsesformer gøres mere fleksible og sammenlignelige med den øvrige offentlige sektor, og tjenestemandsansættelsen søges afskaffet (Delstrategi 3). Den fremadrettede bemanding af forsvaret og hjemmeværnet vil i stedet som udgangspunkt være baseret på et frit ansøgningssystem (et udbud/efterspørgsels-bestemt jobmarked ), hvor også militært ansatte selv søger ledige stillinger ved ønske om jobskifte. Dermed får medarbejderen bedre mulighed for at styre sin egen karriere. Muligheden for beordring fastholdes, men agtes anvendt mindst muligt (Delstrategi 4) Medarbejdere får også det primære ansvar for at tilrettelægge deres egen kompetenceudvikling med henblik på opkvalificering og eventuel udnævnelse eller avancement. Hvor medarbejdere i det nuværende system opnår orlov fra havende tjeneste til videre- og efteruddannelse, vil videreuddannelse fremadrettet i overvejende grad foregå sideløbende med varetagelse af havende tjeneste. Det gøres således nemmere at planlægge gennemførelse af videreuddannelse, idet det er muligt at tage højde for såvel enhedens/myndighedens aktivitetsplanlægning som den enkeltes private forhold. Forsvaret og hjemmeværnet tilnærmer sig dermed modus på det omkringliggende arbejdsmarked. (Delstrategi 6) Den enkelte medarbejders evner, kompetencer og kvalifikationer vil i højere grad blive afspejlet via en større spredning af tillægsdannelsen i retning af færre og mere differentierede tillæg. Tillæg søges endvidere i overvejende grad gjort midlertidigt gældende for 2-3 år af gangen, hvilket betyder, at medarbejdere skal indstille sig på tillige at kunne opleve en lønreduktion. Dette vil være en ændring i forhold til nuværende praksis, hvor mange tillæg er varige samt gives til personalegrupper og ikke individer, ligesom den generelle lønudvikling skal følge niveauet for den offentlige sektor. Endvidere vil udbetaling af merarbejde blive betydeligt mere restriktivt, hvilket for nogle medarbejdere vil kunne opleves som en reel lønnedgang. (Delstrategi 3) Der følger en højere grad af konsekvens ved misligholdelse af den enkeltes ansvar for at gøre fyldest i en stilling, hvor eksempelvis manglende efterlevelse af kravene i Sundhedstriaden kan medføre konsekvenser for den pågældende medarbejders fremtidige beskæftigelse i forsvaret og hjemmeværnet (Delstrategi 2). Der lægges i samme forbindelse op til, 4

5 at forsvarets og hjemmeværnets medarbejdere i højere grad anvender det offentlige sundhedssystem (Delstrategi 7). Endvidere bliver det gennem en udvidet adgang til it-portaler nemmere for den enkelte medarbejder selv at vedligeholde personlige oplysninger samt at søge information om karriererelevante fakta (Delstrategi 1), hvor der i dag er ansat administrativt personale til at varetage forvaltning og opdatering af data. Den enkelte chef pålægges større ansvar og øgede beføjelser Hvor ansvaret for HR-relationer og aktiviteter i dag er fordelt mellem Forsvarets Personeltjeneste, nærmeste chef samt eventuelt lokale enheder, vil en stor del af ansvaret fremadrettet tilfalde medarbejderens nærmeste chef på alle niveauer. Denne rolle inkluderer øgede beføjelser på en række områder, hvilket vil skulle understøttes af en målrettet kompetenceudvikling af chefgruppen (Delstrategi 4, 5 og 6). For at støtte op om chefernes varetagelse af dette ansvar arbejdes der med regel- og administrationsforenkling samt udvikling af metoder og redskaber til effektivisering af processer (Delstrategi 1). Som følge af overgangen til et fuldt ansøgningssystem vil det i langt de fleste tilfælde være den enkelte chef, der tager stilling til, om en ledig stilling skal besættes og dermed slås op. Efterfølgende er det chefen, der vælger blandt egnede ansøgere til en stilling. Ved udvælgelse af ansøgere til chefstillinger på et vist niveau, fx indtræden i chefstillinger i lønramme 37 og derover, vil Forsvarets Personeltjeneste, Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet tillige være involveret. (Delstrategi 1) Hvor Forsvarets Personeltjeneste i dag i kraft af ansættelses- og afskedigelseskompetencen træffer beslutninger om valg eller placering af egnede kandidater i en ledig stilling, vil denne rolle fremadrettet hovedsageligt være af rådgivende karakter. Forsvarets Personeltjeneste vil dog fortsat have mulighed for at placere medarbejdere med henblik på at sikre forsvarets og hjemmeværnets samlede opgaveløsning. Mandatet til forhandling bliver yderligere decentraliseret, hvormed medarbejderens nærmeste chef både er ansvarlig for lønsamtale og lønforhandling inden for de rammer, der er afsat i lønstrategien og givet af niveau II chefen. Derved optimeres mulighederne for at opnå en klar sammenhæng mellem arbejdsindsats og faktisk honorering af medarbejderne. Desuden opnås en større økonomisk bevidsthed, der sikrer en mere hensigtsmæssig anvendelse af lønmidlerne. (Delstrategi 3) Med medarbejderens større ansvar for egen karriere vil der være behov for en styrket dialog chef og medarbejder imellem vedrørende blandt andet tjenstlige muligheder for kompetenceuddannelsesforløb. Der vil derfor være tyngde på god ledelse, konsekvent gennemførelse af FOKUS-udviklingsdelen og et karrieresystem, der udover den traditionelle vertikale karriere også giver mulighed for specialiserede karriereforløb. Chefen skal derfor tillige kunne støtte og vejlede i relation til den enkelte medarbejders udvikling og fremadrettede karrieremuligheder. (Delstrategi 5 og 6) 5

6 Beskrivelse af de enkelte delstrategier I dette afsnit er hovedpunkterne i de ti delstrategier beskrevet. Delstrategi 1: HR-opgaver og organiseringsstrategi Formålet med delstrategien er ud fra et strategisk perspektiv at sætte rammerne for organisering og opgaveløsning af den fremadrettede HR, på den måde der ud fra en ressourcemæssig betragtning er mest hensigtsmæssig for forsvaret og hjemmeværnet. Hensigten i arbejdet med delstrategien er dermed bl.a. som følger: Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen er strategisk ansvarlig for HR i forsvaret og hjemmeværnet, hvorfor Forsvarets Personeltjeneste operationaliserer og implementerer de strategier på HR-området, der udvikles af Forsvarskommandoen. Forsvarets Personeltjeneste varetager HR-driften i forsvaret og hjemmeværnet. På denne baggrund tilknyttes nuværende HR-elementer ved niveau II og Hjemmeværnskommandoen fremadrettet Forsvarets Personeltjeneste, der således er decentralt til stede og kan støtte cheferne i forhold til deres medarbejdere gennem lokale HRpartnere. Den enkelte chef skal i højere grad være HR-ansvarlig for egne medarbejdere støttet decentralt af Forsvarets Personeltjeneste. Dette indebærer bl.a., at den enkelte chef tildeles flere kompetencer og beføjelser på HR-området. Den enkelte medarbejder har i konsultation med nærmeste chef selv det væsentligste ansvar for at skabe og varetage sin egen karriere. På denne baggrund etableres et fuldt ansøgningssystem, der bl.a. understøttes af HR-portal og HR-servicecenter, hvor chefer og ansatte kan indhente nødvendig information. Delstrategi 2: Bemandings- og personeltilpasningsstrategi Bemandings- og personeltilpasningsstrategien medvirker til at skabe grundlaget for, at forsvarets opgaver kan løses gennem en stor fleksibilitet og med det mindst mulige bemandingsmæssige ressourceforbrug. Der er tre tilgange til opnåelsen af dette formål: Bemanding, hvor chefen selv sætter holdet og får mere fleksibilitet i sin personalestruktur i takt med udviklingen i opgaverne og i samfundet. Den centrale styring af bemandingen og organisationen begrænses til et minimum, herunder controlling af strategimålsætninger og lønsum. Personaletilpasning, hvor chefen får mulighed og ansvar for at tilpasse sin bemanding i forhold til udviklingen i opgaver og effektivitetskrav. Tilpasningerne gennemføres i overensstemmelse med de regler og bestemmelser, der gælder for staten, idet særbestemmelser og særdirektiver, der kun gælder forsvaret, reduceres. Personaleanvendelse, hvor chefen kan effektivisere arbejdstilrettelæggelsen og derigennem sikre mindre optjening og mere afspadsering af frihed frem for udbetaling. Chefen får dermed øget fleksibilitet samt større bemandingsmæssig frihed i chefvirket, men får samtidig større ansvar i realiseringen af den fortsatte effektivisering af bemandingen, eksempelvis i forhold til merarbejde, variable ydelser, midlertidig tjeneste mv. 6

7 Delstrategi 3: Løn- og ansættelsesstrategi Løn- og ansættelsesstrategiens formål er at skabe de løn- og aftalemæssige forudsætninger for ansættelse og fastholdelse af kompetente medarbejdere. Dette sker ved at indgå overenskomster og aftaler, hvor: Løndannelsen er fleksibel, og lønmidlerne bliver anvendt effektivt. Lønniveauerne matcher det statslige niveau, hvor det giver mening. Lønnen er udtryk for en sammenhæng mellem medarbejderens kvalifikationer og opgaveløsningen. Lønstrategien skal kunne virke som et ledelsesredskab ved at frigøre flest mulige økonomiske ressourcer til decentral løn. Ansættelsesstrategien skal skabe fleksible ansættelsesformer, så forsvaret hurtigt kan tilpasse personellet til ændrede opgaver. Forsvaret ønsker bl.a. en udfasning af tjenestemandsansættelserne samt at indgå aftaler, hvor personellet ansættes på overenskomstvilkår uden øvrige bindinger. Delstrategi 4: Rekrutteringsstrategi Forsvaret skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kompetente og motiverede medarbejdere. Derfor skal forsvarets rekrutteringsstrategi medvirke til, at forsvaret rettidigt kan rekruttere det nødvendige personale i forhold til opgaveløsningen i forsvaret (både kvantitativt og kvalitativt). Forsvaret skal være konkurrencedygtigt nok til (både internt og eksternt) at kunne rekruttere og udvikle chefer med stærke lederkompetencer samt kompetente medarbejdere, der er fleksible og omstillingsparate, og som tager ansvar for egen karriere. Medarbejdere rekrutteres på baggrund af tilstrækkelige kompetencer til at bestride stillingen, og ikke på baggrund af ekstra kompetencer. Medarbejdere rekrutteres på baggrund af omstillingsparathed og fleksibilitet. Forsvaret vil prioritere lederegenskaber højt i chefrekrutteringen og arbejde aktivt med at rekruttere og udvikle ledertalenter. Fremtidens forsvar vil i stadig højere grad komme til at konkurrere med resten af samfundet i forhold til uddannelse og arbejdspladser. Derfor skal rekrutteringsstrategien kunne tilpasses ændringer i den demografiske udvikling og konjunktursvingninger i samfundet. Der etableres et udvidet ansøgningssystem. Rekrutteringssituationen følges bl.a. via early warning, it-systemer og HR-nøgletal. Rekrutteringsindsatsen i forhold til kvinder og etniske minoriteter fokuseres. Cheferne skal have øget fokus på mangfoldighedsledelse og nyttiggøre kompetencepotentialet i en mere blandet medarbejderskare. Delstrategi 5: Fastholdelsesstrategi Det overordnede formål med fastholdelsesstrategien er, at forsvaret og hjemmeværnet vedblivende kan være en meningsfuld arbejdsplads. Den enkelte medarbejder pålægges et større personligt ansvar for egen karriere- og kompetenceudvikling samtidig med, at den 7

8 nærmeste leder får et større ansvar for at støtte og vejlede medarbejderen. De eksisterende strategiske fastholdelsestiltag udfases, hvormed der opnås en højere grad at overensstemmelse med vilkårene i den øvrige offentlige sektor. Forsvarets og hjemmeværnets fastholdelsesstrategi skal sikre: Reduktion/fastholdelse af personaleomsætningen inden for alle personelkategorier gennem differentierede og lokale indsatser, der kan tilpasses situationsbestemt. Fokus på god ledelse og konsekvenser af dårlig ledelse. Herunder revitalisering af ledelsegrundlaget og inddragelse af konfliktrådgiverorganisationen. Udvikling af et ledelsesevalueringskoncept. Etablering af karriereudviklingsmuligheder for alle ansatte. Etablering af talentudviklingsprogrammer med det formål at tilgodese behovet for varetagelse af særlige strategiske og forretningskritiske kompetencer i forsvaret og hjemmeværnet. En gennemskuelig, realistisk og åben kommunikation omkring talent- og karrieremuligheder, løn- og aftaleforhold samt initiativer inden for arbejdsmiljø. Delstrategi 6: Kompetenceudviklingsstrategi Det overordnede formål med forsvarets og hjemmeværnets kompetenceudviklingsstrategi er at tilvejebringe, udvikle og løbende justere de nødvendige kompetencer ved personellet, således at forsvaret og hjemmeværnet kan levere sine kerneydelser. Kompetenceudviklingsstrategien favner alle medarbejdergrupper samt grund-, videre- og efteruddannelser i forsvaret og hjemmeværnet. Hovedtendensen i kompetenceudviklingsstrategien er, at forsvaret og hjemmeværnet skal fokusere på uddannelse inden for de militære kerneydelser og anvende det civile uddannelsessystem til at erhverve de civile kompetencer, der er nødvendige for den videre uddannelse. Derved skabes mulighed for, at det civile uddannelsessystem i højere grad kan nyttiggøres end tilfældet er i dag, eksempelvis i relation til: Omlægning af forsvarets og hjemmeværnets nuværende uddannelsesvirksomhed. Begrænsning af dubletuddannelse i staten. Uddannelserne vil være anerkendte. Målet med forsvarets og hjemmeværnets kompetenceudviklingsstrategi er dermed: At forsvarets og hjemmeværnets medarbejdere i rette tid, mængde og kvalitet har de fornødne kompetencer, hvorved forsvaret og hjemmeværnet fortsat kan levere sine kerneydelser (evnen til at kunne gennemføre militære operationer). At sikre en endnu større grad af ressourcebevidsthed i dimensioneringen af forsvarets og hjemmeværnets uddannelsesvirksomhed, således at uddannelsesvirksomheden alene retter sig mod forsvarets og hjemmeværnets kernekompetencer. At det civile uddannelsessystem anvendes maksimalt med henblik på at forsvarets og hjemmeværnets uddannelser fokuserer på de militære kernekompetencer. At effektivisere uddannelser bl.a. gennem øget anvendelse af fjernundervisning. Idet der har været særlig opmærksomhed omkring ændring af officersuddannelserne er dette beskrevet yderligere i nedenstående: 8

9 Ændring af officersuddannelserne For at tilgodese et krav om en mere effektiv og fleksibel officersuddannelse søges officersuddannelserne ændret. Fremtidens grundofficersuddannelse bygger på en model, der i højere grad drager fordel af det civile uddannelsessystem, hvorved officersuddannelsen efterfølgende kan fokuseres på de militære kernekompetencer. Modellen lægger op til et militært uddannelsesforløb af maksimalt 28 måneders varighed. Uddannelsesforløbet er baseret på, og gennemføres synkront med, en civil bachelor-, professionsbachelor eller kandidatuddannelse og er tilrettelagt i forhold til værnenes forskellige behov. Modellen understøtter forsvarets og hjemmeværnets behov for mangfoldige og varierende kompetencer hos officererne uden at kompromittere de militære kernekompetencer. Modellen sikrer, at forsvarets og hjemmeværnets personel fortsat uddannes efter metodikker og med en faglighed, som afspejler udviklingen uden for forsvaret og hjemmeværnet. Herudover vil den kortere uddannelseslængde medføre, at forsvaret og hjemmeværnet hurtigere kan tilpasse produktionen i forhold til de efterspurgte behov, ligesom den bedst lever op til de stillede krav om udnyttelse af det civile uddannelsessystem, jf. Forsvarsministeriets Cirkulære om personeluddannelse i forsvaret. Endeligt sikrer modellen, at officererne har en civil uddannelse, der sammenholdt med en lederuddannelse i forsvaret eller hjemmeværnet, giver dem et væsentligt bedre fundament til at kunne komme videre i arbejdslivet eller uddannelsessystemet, såfremt forsvaret eller hjemmeværnet ikke længere kan tilbyde ansættelse eller forsvaret/hjemmeværnet ikke længere findes attraktivt for den enkelte. De nuværende strukturbestemte videreuddannelser omlægges og udbydes fremadrettet i en modulariseret form. Omlægningen medfører, at det bliver muligt at gennemføre videreuddannelsen sideløbende med havende tjeneste. Dermed opnås større fleksibilitet samt en besparelse, idet uddannelsesinstitutionerne ikke længere tilskrives årsværk. Delstrategi 7: Sundheds- og trivselsstrategi Det overordnede formål med sundheds- og trivselsstrategien er at styrke de tre indsatsområder: Sundhedsindsats (inkl. idræt), trivselsindsats samt arbejdsmiljøindsats. Sundhedsindsatsen skal på det sundhedsfaglige område kun fokusere på at understøtte forsvarets og hjemmeværnets operative virke. Den øvrige del af de sundhedsfaglige ydelser forudsættes fremover løst af det civile sundhedssystem. For medarbejdere, der indgår i den operative struktur eller bestrider stillinger, som kan medføre udsendelse, oprettes et test- og træningssystem samt et helbredsundersøgelsesregime, der effektivt, konsekvent og fleksibelt kan understøtte, at den enkelte medarbejder er udsendelsesbar. For den øvrige del af forsvarets og hjemmeværnets medarbejdere bortfalder arbejdsgiverbetalte idræts- og sundhedsydelser. Sundhedsindsatsen indebærer bl.a.: At omfanget af sundhedstriaden fastlægges under hensyntagen til det fremadrettede operative planlægningsbehov. 9

10 Et samlet koncept for fysisk og mental træning. Fokus på den mentale og fysiske robusthed af de udsendelsesbare medarbejdere. Trivselsindsatsen rettes mod at skabe rammerne for, at forsvaret og hjemmeværnet kan arbejde målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, herunder øget trivsel, nedbringelse af sygefravær og arbejdsbetinget stress m.v. Det indebærer bl.a., at forsvarets og hjemmeværnets relevante ressourcepersoners opgaver tilpasses myndighedernes behov. Trivselsindsatsen indebærer bl.a.: Udarbejdelse af politik og direktiv vedrørende trivsel og forebyggelse af sygefravær. Iværksættelse af pilotprojekt vedrørende social kapital. Iværksættelse af tiltag vedrørende forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress. Arbejdsmiljøindsatsen skal styrke rammerne for myndighedernes arbejdsmiljøarbejde. Det gøres bl.a. ved at samle registrering og håndtering af forsvarets og hjemmeværnets arbejdsskader samt gennemførelse af arbejdspladsvurderingen (både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø) i ét it-system i form af Forsvarets Arbejdsmiljødatabase (FAD). Arbejdsmiljøindsatsen indebærer bl.a.: At arbejdsmiljødatabasen sikrer et omdrejningspunkt for et samlet og strategisk arbejdsmiljøarbejde. At forsvaret og hjemmeværnet lever op til arbejdsmiljøloven på ovennævnte centrale områder. Delstrategi 8: Veteranstrategi Det overordnede formål med veteranstrategien er gennem overordnet styring og prioritering at sikre sammenhæng i forsvarets og hjemmeværnets veteranindsats. Det skal sikres, at ressourcerne anvendes der, hvor der opnås størst mulig effekt og kvalitet på lavest mulige omkostningsniveau. Forsvarets og hjemmeværnets veteranstrategi skal medvirke til at sikre: At der sker en systematisk og helhedsorienteret støtte til veteraner med varige mén, hvor veteraner, der ikke kan varetage et job i forsvaret eller hjemmeværnet, støttes i processen frem til anden uddannelse eller job uden for forsvaret eller hjemmeværnet. At der som led i ovenstående ved Veterancentret etableres en rehabiliteringspulje (en central stillingsstruktur for medarbejdere, der har pådraget sig varige fysiske og psykiske mén under udsendelse) med henblik på at sikre en ensrettet og professionel håndtering af det videre forløb for denne gruppe. At samarbejdet og videndeling med den øvrige offentlige sektor intensiveres. At der opnås størst mulig effekt af samarbejdet mellem forsvaret, hjemmeværnet og faglige og frivillige organisationer inden for veteranområdet. At der sker en systematisk gennemgang af den samlede veteranindsats veteranpolitikkens initiativer (evaluering) og indsatser iværksat før denne (review) med henblik på at understøtte en effektiv anvendelse af ressourcerne med størst mulig sammenhæng, effekt og kvalitet i indsatsen til følge. 10

11 Delstrategi 9: Strategi for frivilligt og reservepersonel Strategien tager udgangspunkt i, at forsvaret og hjemmeværnet kan få bedre opgaveløsning og bedre operative kapaciteter ved bedre anvendelse af frivilligt og reservepersonel. Strategien planlægges og gennemføres som et joint venture mellem Hjemmeværnskommandoen og Forsvarskommandoen under inddragelse af Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD). Niveau II myndigheder i forsvaret med flere er blevet varslet om at stille med deltagere til projektorganisationen. Der er afholdt et kick-off seminar d december 2012 med deltagelse af bl.a. FKO, HJK, NIV II myndighederne, NRPD m.fl. Seminaret har givet input til et idékatalog og projektkommissorium til brug for det videre arbejde med udarbejdelse af en rapport indeholdende anbefalinger i forhold til bl.a.: Frivillige og reservepersonels bidrag til forsvarets og hjemmeværnets fremtidige opgaveløsning. Nye/alternative operative kapaciteter under anvendelse af frivilligt og reservepersonel med særligt fokus på nyttiggørelse af personellets realkompetencer. Fremtidige rammer, strukturer og øvrige vilkår for tjeneste. Rekruttering, herunder: Øget rekruttering blandt personel, der forlader den faste struktur. Uddannelse, herunder: At uddannelsen af reservepersonel fremadrettet skal gennemføres under størst mulig anvendelse af forsvarets og hjemmeværnets uddannelser for linjepersonel. At de særlige uddannelser for reservepersonel udfases i takt med indfasningen af den nye uddannelsesmodel for linjepersonel. At der kun i særlige tilfælde og som suppleringsuddannelse oprettes særskilt uddannelsesvirksomhed for reservepersonel. Muligheden for en øget anvendelse af hjemmeværnets efteruddannelsesstruktur. At ansvaret for reservepersonellets uddannelsesaktiviteter decentraliseres. Employer support Hvordan sikres en gensidig attraktiv og fleksibel udnyttelse af personel og kompetencer mellem den private/offentlige sektor og forsvaret/hjemmeværnet? Delstrategi 10: Strategi for HR-styring Delstrategi 1-9 er nedbrudt i en række konkrete indsatser, som i varierende grad vil medføre behov for opfølgende målinger. Der skal derfor etableres et styringssystem, som kan varetage evaluering og justering med udgangspunkt i de tilgængelige måledata og styringsinformationer, så forsvaret og hjemmeværnet fremadrettet kan være på forkant i relation til strategisk HR. Et andet mål er at skabe kontinuitet, åbenhed samt tværgående medindflydelse for diverse interessenter i den strategiske styring af HR i forsvaret og hjemmeværnet. Derfor inddrages både topchefniveauet, formændene for de faglige organisationer samt HRnøglepersonel i forskellige fora til jævnlig drøftelse af perspektiver og problemstillinger på det strategiske niveau: 11

12 HR-ledelsesgruppe (FKO stabschefer, NIV II chefer/stabschefer, chef/stabschef fra HJK). HR-strategi følgegruppe (formændene for de faglige organisationer). HR-konference (nøglepersonel inden for HR i forsvaret og hjemmeværnet). Alle relevante aktiviteter inden for styring skal identificeres og indarbejdes i en årshjulstruktur. 12

13 BILAG 1: HR-strategidokumenter HR-strategien består på nuværende tidspunkt af en forholdsmæssig stor mængde dokumemter, der beskriver alt fra overordnede intentioner og relationer til økonomi og konkrete implementeringsopgaver. Ovenstående skitse illustrerer dokumenternes status, formål og relative sammenhæng. De gule kasser er afsluttede dokumenter, de grønne har en overvejende statisk karakter, mens de blå er dynamiske dokumenter, som vil ændre sig i takt med udfoldelsen af HRstrategien. Dokumenter indenfor den røde streg indikerer, at disse dokumenter er tilgængelige for alle på HR-portalen. Denne introduktion er i skitsen markeret med grøn under overskriften: Forsvarets HRstrategi (generel beskrivelse + folder). Folderen er under udarbejdelse og vil være en ultra kort introduktion til forsvarets HR-strategi. Masterplanen (nedbrydning af delstrategierne) er en oversigt over de konkrete aktioner og tidsperspektiver i realisering af de enkelte delstrategier. HR-strategi 1-10 er en kort (2-4 sider) beskrivelse af hver af de ti delstrategier, som endnu ikke er udarbejdet. Der er her tale om en mere overordnet fremstilling af formål og hensigter end fremstillingen i masterplanen. 13

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

HR-strategi 2015-2018

HR-strategi 2015-2018 HR-strategi 2015-2018 10 1 HR-strategiens formål HR-strategien skal understøtte, at kommunen kan levere kerneopgaver af høj kvalitet og i overensstemmelse med de politiske målsætninger og gældende rammevilkår.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

HR-strategi masterdokument

HR-strategi masterdokument FORSVARSKOMMANDOEN 13. december 2013 HR-strategi masterdokument Delstrategi 1: HR-opgaver og organiseringsstrategi Det overordnede formål med delstrategi 1 er at understøtte, at Forsvaret løbende kan modernisere,

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 20. december 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Kommunikation Den 10. og 11. december afholdt Forsvarskommandoen en kommunikationskonference for hhv. chefer og kommunikationsmedarbejdere.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG

INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG INSPIRATION TIL DIALOG - SAMMENLIGNENDE SKEMA VÆRKTØJSKASSE CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG INSPIRATION TIL DIALOG Generelle henvendelse om Statens personale- og kan ske til: eller Personalestyrelsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 4. september 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Karriereudviklingskoncept Med HR-strategien følger en ny modus for karriereudvikling i Forsvaret og Hjemmeværnet. Det nye bemandingssystem

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Mannaz HR-uddannelsen

Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Mannaz HR-uddannelsen Grundlæggende teori og træning i HR-funktionens kerneopgaver Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 11. oktober 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Ledelsesevaluering Efter igennem flere år at have arbejdet med udviklingen af forskellige koncepter for ledelsesevaluering ser

Læs mere

Sundhedsplejen. Kontrakt Indledning. Østre Alle Støvring

Sundhedsplejen. Kontrakt Indledning. Østre Alle Støvring Kontrakt 2013-14 Sundhedsplejen Østre Alle 6 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere