Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice"

Transkript

1 Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver Virksomheden, at den har læst og accepterer de efterfølgende Standardvilkår. Når anmodningen returneres, kontakter NemRefusion Support den angivne kontaktperson med henblik på aftale om tilslutning. Det bemærkes, at der kan gå ca. fem uger fra fremsendelse af denne anmodning til tilslutning, afhængigt af det aktuelle antal virksomheder under tilslutning. Virksomhedens ønsker vedrørende tilslutningsdato anføres i anmodningen om tilslutning. Anmodningen bedes underskrevet og returneret til NemRefusion Support. Returnering kan ske pr. til (anmodningen indskannes og vedhæftes en) eller pr. post til NemRefusion Support, Lauritzens Plads 1, 9000 Aalborg. Det anbefales altid, at Virksomheden opbevarer en kopi af anmodningen. Er der spørgsmål til vedlagte, er du velkommen til at kontakte NemRefusion Support pr. telefon på eller pr. på Version 1.0 Side 1 af 10

2 NemRefusion Anmodning om tilslutning Oplysninger om Virksomheden Tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice sker i henhold til de gældende Standardvilkår, den gældende Tilslutningsprøve-drejebog og den gældende Specifikation af Virksomhedsservice, som alle findes på Navn Type Afkrydses kun, hvis I også agerer som a-kasse eller lønservicebureau. A-kasse Lønservicebureau CVR-nummer Adresse 1 Adresse 2 Postnr. og by Navn (kontaktperson) Titel (kontaktperson) Telefon (kontaktperson) (kontaktperson) Offentliggørelse på Afkrydses, hvis I ønsker jeres navn offentliggjort på liste over virksomheder tilsluttet Virksomhedsservice. Bemærk: Varsling af ændringer meddeles på og udsendes samtidig som informationsmail til tilmeldte i kategorien Systemleverandør på Version 1.0 Side 2 af 10

3 NemRefusion Anmodning om tilslutning Systemoplysninger På denne side skal I udfylde information om det løn-, HR- eller fraværssystem, der ønskes tilsluttet NemRefusions Virksomhedsservice. Ønskes flere systemer tilsluttet, bedes der udfyldt en separat tabel for hvert system. Systemets navn Version nr. Systemleverandør Navn på leverandør, der har leveret systemet. Kontaktperson hos systemleverandør Det anbefales, at tilslutningen sker med assistance fra Virksomhedens systemleverandør. I bedes oplyse kontaktpersonen om, at Virksomheden evt. vil blive kontaktet af NemRefusion Support for aftale om testforløb. Telefon (kontaktperson) (kontaktperson) Tilslutningsdato Den dato jeres system første gang skal benytte NemRefusion. NemRefusion Support forbeholder sig ret til at fastsætte en anden dato, jf. Standardvilkårenes afsnit 9. Version 1.0 Side 3 af 10

4 NemRefusion Anmodning om tilslutning Faktureringsoplysninger Brug af NemRefusion er vederlagsfri. I forbindelse med den første tilslutning af Virksomhedens system(er) til Virksomhedsservice kan Virksomheden modtage op til 10 timers vederlagsfri support. Skulle tilslutning nødvendiggøre support i et større omfang end 10 timer, faktureres Virksomheden af NemRefusion Support efter forbrugt tid, i det omfang merforbruget skyldes Virksomhedens forhold. Iværksættelse af support, hvor der betales vederlag, fordrer Virksomhedens forudgående accept, jf. Standardvilkårenes afsnit 5. Udfyld jeres faktureringsoplysninger her på siden, så NemRefusion Support kan sende en korrekt faktura. Ordre-/rekvisitionsnummer Evt. EAN-lokationsnummer Evt. internt konteringsnummer Kontaktperson ifm. fakturering Telefon (kontaktperson) (kontaktperson) Vederlaget er baseret på en timepris på 865 kr. pr. time (2010) og reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor (information og kommunikation) for den foregående oktober måned. Version 1.0 Side 4 af 10

5 Underskrift Med underskriften tilkendegiver Virksomheden, at Standardvilkårene for tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice er læst og accepteret. Titel og navn på underskriver: Dato: For virksomheden: [Underskrift] Version 1.0 Side 5 af 10

6 Standardvilkår for NemRefusions Virksomhedsservice 1. Baggrund NemRefusion er udviklet på baggrund af lov nr. 283 om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven af 15. april NemRefusion er en digital indberetningsløsning for syge- og barseldagpenge, samt sygefraværssamtaler. Den forbinder virksomheder, selvstændige, A- kasser og kommuner og optimerer fælles arbejdsgange. 2. Virksomhederne Adgang til løsningen sker med digital signatur via erhvervsportalen, Virk.dk, eller via Virksomhedsservice fra en virksomheds løn-, HR- og/eller fraværssystemer. De typer af virksomheder, der kan søge tilslutning til Virksomhedsservice er: 1) Virksomheder (private og offentlige); 2) lønservicebureauer; og 3) a-kasser. Ved et Lønservicebureau forstås en virksomhed, der på opdrag fra en eller flere indberettende virksomheder (Lønservicebureauets kunder) indberetter oplysninger til NemRefusion på den eller de indberettende virksomheders vegne. I det følgende anvendes begrebet Virksomheder om alle tre typer af virksomheder. De steder, hvor der gælder særlige vilkår for lønservicebureauer, er dette fremhævet. Der gælder ikke særlige vilkår for a-kasser. 3. Leverandøren KOMBIT har ansvaret for at etablere, drive, vedligeholde og videreudvikle NemRefusion. Opgaven med at etablere, drive, vedligeholde og videreudvikle NemRefusion har været i EU-udbud, og der er efterfølgende indgået kontrakt med KMD A/S. Det vil således være KMD A/S (herefter NemRefusion Support), der leverer den nødvendige support til de Virksomheder, der ønsker tilslutning til NemRefusion. 4. Tilslutningen Virksomhedens systemer skal tilsluttes med angivelse af systemnavn, samt tilsluttet version. Tilsluttes flere systemer, skal systemnavn og version angives for hvert system. Tilslutning sker på grundlag af en Anmodning om tilslutning til NemRefusion fra Virksomheden. Efterfølgende underskrives en Dataudvekslingsaftale, som fastlægger de tekniske krav til kommunikationen mellem Virksomhedens systemer og NemRefusion. Tilslutning sker i henhold til den til enhver tid gældende Tilslutningsprøvedrejebog, som findes på Systemgrænsefladen for Virksomhedsservice er beskrevet i Specifikation af Virksomhedsservice, der kan findes på Tilslutningen gælder kun den pågældende Virksomhed, og kan derfor ikke overdrages til en anden virksomhed. 5. Vederlag Brug af NemRefusion er vederlagsfri. I forbindelse med den første tilslutning af Virksomhedens system(er) til Virksomhedsservice kan Virksomheden modtage op til 10 timers vederlagsfri support. Der kan opkræves vederlag for test forud for tilslutning til Virksomhedsservice, jf. lov nr. 283 om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefra- Version 1.0 Side 6 af 10

7 vær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven af 15. april 2009, 7, stk. 2. Der ydes support til bl.a. udformning af testmateriale, test-gennemførelse, forståelse af testens resultat og udbedring af fejl i testmaterialet. Skulle tilslutning til Virksomhedsservice nødvendiggøre support i større omfang end 10 timer, faktureres Virksomheden af NemRefusion Support efter forbrugt tid, i det omfang merforbruget skyldes Virksomhedens forhold, jf. pkt Iværksættelse af support, hvor der betales vederlag, fordrer Virksomhedens forudgående accept. Almindelige henvendelser fra Virksomheden til NemRefusion Support i forbindelse med den efterfølgende brug af NemRefusion er ikke underlagt vederlagt. Vederlaget er baseret på en timepris på 865 kr. pr. time (2010) og reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor (information og kommunikation) for den foregående oktober måned. 6. Support i forbindelse med tilslutning og anvendelse Der er adgang til NemRefusion Support via telefon eller via til i tidsrummet 8: på alle hverdage. Det tilstræbes, at Virksomhedsservice er tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, i mindst 99,3 pct. af tiden. Servicearbejde m.v. på systemet tilstræbes placeret på tidspunkter, hvor antallet af indberetninger er minimalt. Planlagte lukninger af NemRefusion på grund af servicearbejde offentliggøres i så god tid som muligt på 7. Indberetninger til NemRefusion Indberetninger til NemRefusion skal opfylde kravene til indhold, frister m.v., der kræves ifølge lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer og lov nr. 566 af 9. juni 2006 om ret til orlov og dagpenge ved barsel med senere ændringer. Virksomheden er forpligtet til at indberette i de tekniske formater, der til enhver tid er gældende, jf. den gældende Specifikation af Virksomhedsservice, der kan findes på I det omfang Virksomheden indberetter meget store datamængder, kan der mellem virksomheden og NemRefusion Support indgås aftale om, på hvilket tidspunkt af døgnet store leverancer bør finde sted af hensyn til NemRefusions svartider m.v. De indberettede oplysninger videregives til Arbejdsdirektoratet for kontrol. Resultatet af Arbejdsdirektoratets registersamkøring i kontroløjemed videregives til den kommune, der behandler sagen om retten til dagpenge, jf. 70 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge. Indberetning af urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge og lov nr. 566 af 9. juni 2006 om ret til orlov og dagpenge ved barsel eller fortielse af oplysninger af betydning for sådanne afgørelser kan straffes efter straffeloven. Den kommune, som modtager de indberettede oplysninger, har adgang til Virksomhedens lokaler og arbejdssteder med henblik på at kontrollere de lønudbetalinger, som danner grundlag for beregningen af syge- og barseldagpenge. Ved kontrolbesøg kan kommunen udspørge de ansatte om navn, adresse, fødselsdato, ansættelsesperiode, løn- og ansættelsesforhold og hvilke sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser, de modtager, og kommunen kan pålægge arbejdsgiveren at registrere de ansattes arbejdstider m.v., jf. 12a i bekendtgørelse nr af 10. december 2009 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Version 1.0 Side 7 af 10

8 Overtrædelse af 12a kan medføre bøde eller straf efter kapitel 5 i bekendtgørelse nr af 29. oktober 2009 af straffeloven, jf. 12b, stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2009 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 8. Korrektheden af data og datasikkerhed Al behandling af data skal ske i overensstemmelse med lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. Virksomheden er til enhver tid ansvarlig for korrektheden af de data, der indberettes. Virksomheden skal ved hjælp af fejlmeddelelser og kvitteringer fra NemRefusion kontrollere, at foretagne indberetninger accepteres i NemRefusion og sikre, at de eventuelle fejl og mangler, som NemRefusion giver meddelelse om, rettes. Ikke-signerede indberetninger ( kladder ) slettes fra NemRefusion efter 6 måneder fra Virksomhedens sidste anvendelse uden yderligere varsel. Signerede indberetninger slettes fra NemRefusion efter 24 måneder fra signeringstidspunktet uden yderligere varsel. 9. Virksomhedens øvrige forpligtelser Oplysningerne i Anmodning om tilslutning til NemRefusion danner grundlag for tilslutning og efterfølgende brug af Nem- Refusion. Virksomheden er ansvarlig for at tilse, at relevante opdateringer af oplysninger angivet i Anmodning om tilslutning til NemRefusion meddeles NemRefusion Support. Det er et krav, at Virksomheden har internet-opkobling. Det er et krav, at Virksomhedens løsning til generering af indberetninger kan anvende Virksomhedsservice. Den til enhver tid gældende Specifikation af Virksomhedsservice kan findes på Tidspunktet for tilslutning til Virksomhedsservice aftales altid individuelt og baseres på Virksomhedens ønske hertil, samt hvor mange virksomheder, der anmoder om tilslutning samtidig. Såfremt det måtte vise sig, at de stillede forudsætninger og krav til Virksomheden ikke opfyldes, er NemRefusion Support berettiget til i nødvendigt omfang at ændre tidspunktet for tilslutning af Virksomhedens systemer. I det omfang Virksomheden konstaterer fejl ved NemRefusion, såvel teknisk som indholdsmæssigt, skal dette meddeles NemRefusion Support. Virksomheden hæfter for anvendelse af underleverandører som for egne forhold. Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med eventuelle ændringer i Virksomhedens systemer eller i NemRefusion er beskrevet nedenfor i pkt Særlige vilkår for Lønservicebureauer Et Lønservicebureau er alene berettiget til at indberette data på vegne af en indberettende virksomhed (Lønservicebureauets kunde), som Lønservicebureauet har indgået aftale med herom. Lønservicebureauet er ansvarlig for, at der indberettes til NemRefusion i overensstemmelse med de data, som er modtaget fra virksomheden. NemRefusion Support kan anmode om, at Lønservicebureauet skriftligt dokumenterer sin adgang til at handle på vegne af en virksomhed (Lønservicebureauets kunde) gennem en gyldig kundeaftale eller lignende. Hvis Lønservicebureauets aftale med en virksomhed alene omfatter en del af Version 1.0 Side 8 af 10

9 virksomhedens medarbejdere (Lønservicebureauets kunde) skal Lønservicebureauet sikre, at Virksomhedsservice alene anvendes af Lønservicebureauet i relation til disse medarbejdere. Det indbyrdes forhold mellem Lønservicebureauet og den indberettende virksomhed, herunder ansvaret for korrektheden af de indberettede data, reguleres ved aftale mellem disse. Lønservicebureauet indestår for, at den indberettende virksomhed (Lønservicebureauets kunde) overholder Standardvilkårenes krav vedr. korrektheden af de indberettede data. 11. Ændringer i Virksomhedens systemer m.v. eller i NemRefusion Fremtidige ændringer af Virksomhedens systemer eller versionsskifte af samme kan medføre ny tilslutningsprøve. Det er Virksomhedens ansvar at vurdere om ændringer (f.eks. versionsskifte) har en sådan karakter, at en ny tilslutningsprøve er nødvendig. Bliver en ændring (f.eks. versionsskifte) i Virksomhedens systemer ikke testet via en tilslutningsprøve og der efterfølgende opstår systematiske fejl i NemRefusion, som viser sig at kunne relateres til ændringen, vil Virksomheden kunne faktureres efter forbrugt tid svarende til den nødvendige fejlretning i NemRefusion. Releases af nye versioner af NemRefusion og Virksomhedsservice kan ligeledes medføre ny tilslutningsprøve for Virksomheden. Virksomheden har selv ansvar for tilpasning af egne systemer og forbindelser, således disse er i overensstemmelse med nye versioner af NemRefusion og Virksomhedsservice. Enhver omkostning forbundet med tilpasning af Virksomhedens systemer samt forbindelser til NemRefusion, afholdes af Virksomheden. Alle ydelser i forbindelse med fremtidige tilslutningsprøver vil blive faktureret direkte til Virksomheden efter forbrugt tid, jf. pkt Ændringer i systemgrænsefladen Det tilstræbes, at ændringer i systemgrænsefladen varsles mindst 6 måneder i forvejen. Der tages dog forbehold for ændringer som følge af lovændringer og akutte system-nedbrud. Al varsling af ændringer meddeles på og udsendes samtidig som informationsmail til tilmeldte i kategorien Systemleverandør på 13. Opsigelse af tilslutningen Virksomheden er når som helst berettiget til at undlade at anvende Virksomhedsservice. Virksomheden kan når som helst opsige sin tilslutning til NemRefusion. KOMBIT er berettiget til at opsige tilslutningen uden varsel, såfremt Virksomheden væsentligt misligholder aftalen, herunder, men ikke begrænset til, hvis anvendelse af Virksomhedsservice ikke sker i henhold til den til enhver tid gældende Specifikation af Virksomhedsservice. Herefter vil indberetninger fra Virksomheden via Virksomhedsservice blive afvist. Opsigelse skal ske skriftligt. 14. Erstatning KOMBIT er alene forpligtet til at erstatte Virksomhedens tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en leverance eller anden væsentlig misligholdelse fra KOM- BIT s side. KOMBIT s erstatningspligt omfatter alene Virksomhedens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes. KOMBIT er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldes forsinkelser eller forrin- Version 1.0 Side 9 af 10

10 gede forbindelser i kommunikationsinfrastrukturen, som KOMBIT ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leverancer fra kommuner, forsyningsvirksomheder eller fremmede leverandører, der ikke er undergivet KOMBIT s instruktion, og hvis ydelser er en forudsætning for KOMBIT s leverance. KOMBIT s samlede erstatningspligt udgør maksimalt det beløb, som Virksomheden har betalt til KOMBIT i de seneste 12 måneder før kravets opståen. Virksomheden er ikke berettiget til at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, end de der er indeholdt i pkt Ændringer af Standardvilkårene Ændringer i disse Standardvilkår meddeles på med minimum 3 måneders varsel og udsendes samtidig som informationsmail til tilmeldte i kategorien Systemleverandør på Version 1.0 Side 10 af 10

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere