Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device"

Transkript

1 SIDE "12 HR JURA SOMMER 2014 Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT ANDREAS EMDAL SØRENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Bring your own device eller BYOD er et begreb, som fra personligt ejede devices mindst én gang om ugen. dækker over den situation, at en virksomheds Realiteterne i 2012 oversteg langt disse forudsigelser. medarbejdere selv investerer i forskellige elektroniske enheder, eksempelvis smartphones, tablets eller Udtrykket Bring your own device opstod som følge af personlige ejede computere, og efterfølgende anvender denne udvikling og er, som ovenfor beskrevet, den disse, helt eller delvist, i arbejdsøjemed. I det følgende vil amerikanske betegnelse for en ordning, hvor en med- de forskellige elektroniske enheder tilsammen blive kaldt arbejder anvender sit personlige device i erhvervsøjemed. devices. Hvor elektroniske devices tidligere var forbeholdt de få, har Selvom det umiddelbart lyder attraktivt for en arbejdsgiver, den teknologiske udvikling medført, at tablets og smart- at medarbejderne selv står for indkøb af diverse devices, phones er blevet allemandseje. De forskellige telefoner, indeholder ordningen adskillige juridiske udfordringer. Der platforme og styresystemer mv., forældes til stadighed er nemlig både ansættelsesretlige, persondataretlige og hurtigere, hvorfor efterspørgslen efter nye devices er skatteretlige faldgruber ved indførslen af en BYOD- konstant. Hvis en virksomhed ønsker at holde sine ordning, hvis ikke ordningen implementeres sammen med medarbejdere opdaterede, kan det således hurtigt blive en en BYOD-politik. bekostelig affære. I det følgende vil vi gennemgå nogle af de væsentligste Den teknologiske udvikling har endvidere medført, at udfordringer, der kan opstå, og som en virksomhed bør virksomheder har et behov for øget tilgængelighed og overveje, før en BYOD-ordning implementeres, idet denne fleksibilitet hos de enkelte medarbejdere, således at artikel dog ikke har til formål at give en udtømmende vedkommende også kan kontaktes uden for den oversigt over problemstillingerne. almindelige arbejdstid. På samme tid efterlyser 1. Hvad er BYOD? medarbejdere en mere fleksibel hverdag med mulighed for at lægge arbejdstiden og arbejdsstedet efter eget ønske. I 2008 blev det i en amerikansk artikel1 anslået, at 30 procent af alle vidensmedarbejdere i USA og Europa i år I tilfælde hvor en virksomhed stiller faste devices til 2012 ville oprette forbindelse til virksomhedens database rådighed, tilvælger den enkelte medarbejder ofte alligevel

2 SOMMER 2014 HR JURA SIDE "13 andre eller yderligere devices. Dette valg kan enten bunde i et øget behov, andre ønsker eller blot det forhold, at det er nemmere at arbejde fra eksempelvis hjemmecomputeren/privat ipad, end det er at tage den bærbare computer med hjem fra kontoret. 2. Fordele ved en BYOD-ordning For arbejdsgiver anses BYOD-ordningen ofte som en kærkommen mulighed for besparelser på de store poster til indkøb af elektronisk udstyr. De enkelte medarbejdere kan anvende de devices, som de pågældende ønsker, uden at arbejdsgiveren tvinges til at indkøbe nye, og i visse tilfælde forskellige, devices til de enkelte medarbejdere, hver gang der eksempelvis lanceres en ny udgave af medarbejderens foretrukne smartphone. Endvidere efterspørger de enkelte medarbejdere en øget fleksibilitet i tilgangen til arbejdet, således at det bliver muligt at arbejde andre steder fra end i virksomheden. Det klassiske 8-til-16-job tiltrækker ikke den yngre generation, hvor arbejde og fritid i højere grad end tidligere smelter sammen. Hvis arbejdsgiver vil udnytte medarbejdernes fulde potentiale og effektivitet, og dermed tiltrække de bedste medarbejdere indenfor det enkelte arbejdsområde, kræver det, at arbejdsgiver anerkender og imødekommer medarbejdernes behov for, og ønske om, fleksibilitet og mobilitet. Ydermere indeholder ordningen den fordel, at medarbejdere ved at kunne nøjes med ét device, ofte har det med sig overalt, og dermed er langt mere tilgængelige for virksomheden. Med BYOD-ordningen kan den enkelte medarbejder få det/de device(s) som vedkommende gerne vil have, uden samtidig at skulle bære rundt på forskellige devices inden for samme kategori, for eksempel en arbejds- og en privat smartphone. BYOD-ordningen anses derfor ofte som et betydeligt medarbejdergode særligt hvor ordningen indeholder en aftale om arbejdsgivers (direkte eller indirekte) refusion af udgifter til køb, vedligeholdelse og opdatering af devices samt omkostninger til abonnement og mobil/dataforbrug, hvillet ofte er en del af BYODordningen. Derudover vil en medarbejder med den nyeste device også i højere grad have opdateret sikkerhedssoftwaren på devicet. Uden for normal arbejdstid anvender mange medarbejdere i dag deres private mobiltelefoner til at tjekke mails, tilgå data mv. hvilket kan medføre en sikkerhedsrisiko for arbejdsgiver. Indførelse af en BYODordning kan derfor anses som en sikring/regulering af det uundgåelige. 3. Risici ved en BYOD-ordning En BYOD-ordning indeholder imidlertid en række udfordringer, som den enkelte virksomhed bør forholde sig til ved indførelsen af BYOD. Sikkerhedsbrud Først og fremmest udgør den øgede tilgang til virksomhedens data fra private devices en risiko for spredning af virksomhedens erhvervshemmeligheder. Arbejdsgiver har ikke uden særskilt aftale med medarbejderen, mulighed for at vide, kontrollere eller sikre, at en medarbejder har downloadet fire-walls og sikkerhedssoftware inklusiv opdateringer, og således beskyttet sit device mod sikkerhedsbrud. Uanset dette, er det fortsat arbejdsgiver, der som udgangspunkt er ansvarlig for sikkerhedsbrud på dennes servere, hvad end sådanne er sket gennem den ansattes eller virksomhedens device. Tab af device Derudover er der væsentlige sikkerhedsmæssige risici forbundet med en medarbejders tab af et device. Alene i USA anslås det, at der bortkommer en smartphone hvert tredje sekund 2, og tallene er formentlig (forholdsmæssigt) de samme herhjemme. Et tab af for eksempel en smartphone, som anvendes erhvervsmæssigt af en medarbejder, kan medføre et tab af erhvervshemmeligheder for en virksomhed. Denne risiko ligger selvsagt også i tab af en firmaejet smartphone, men usikkerheden kan være større i den situation, hvor virksomheden ikke direkte har indflydelse på det sikkerhedssoftware, der ligger på den konkrete device. Hvis ikke der er implementeret en BYOD-politik, som indeholder bestemmelser herom, er virksomheden heller ikke berettiget til, via særligt software, eksternt at foretage sletning af erhvervsmæssige data, da en sådan sletning vil medføre, at alle lagrede data, herunder også private, slettes. Ved tab eller tyveri vil det formentlig være i medarbejderens interesse at slette alt indhold på et device, men en sådan sletning kræver fortsat medarbejderens samtykke, og kan om ikke andet

3 SIDE "14 HR JURA SOMMER 2014 forsinke en virksomheds begrænsning sit tab. Uhensigtsmæssig brug Et andet relevant spørgsmål er, om arbejdsgiver kan begrænse, hvad medarbejderen anvender sit device til, eksempelvis hvilke apps der må installeres. Arbejdsgiver har nemlig ofte en interesse i ikke at blive associeret med utilstedeligt, eller ligefrem ulovligt materiale på nettet, og idet medarbejderen i en lang række tilfælde optræder som arbejdsgivers repræsentant, vil arbejdsgiver ofte gerne kunne regulere, herunder sanktionere, sådan adfærd. Ved firmaudleverede telefoner kan adgangen begrænses ved en klar regulering heraf, men der må sættes spørgsmålstegn ved, om en sådan regulering kan gennemføres og håndhæves ved anvendelse af medarbejderens eget device. Tilsvarende vil en arbejdsgiver kunne opstille begrænsning for, hvilken persongruppe der må anvende arbejdsgiverens devices, mens billedet er langt mere uklart, når det gælder medarbejderens device. Ofte har en husstand flere brugere af eksempelvis en ipad. At andre end medarbejderen selv kan få adgang til virksomhedens data, udgør således både en sikkerhedsmæssig trussel udefra (risiko for virus, hacking etc.) og indefra (herunder idet medarbejderens familie, dvs. for virksomheden uvedkommende personer, vil have fri adgang til virksomhedens erhvervshemmeligheder). I praksis løses denne problemstilling ved at opdele devices i flere brugerflader, se mere nedenfor. Videresalg Ovenstående forhold gør sig ligeledes gældende, hvor en medarbejder investerer i et nyt device og i denne forbindelse ønsker at afhænde det gamle device. I denne situation foreligger der en reel risiko for, at virksomhedens data bliver spredt til uvedkommende, såfremt der ikke foretages en effektiv formatering af det pågældende device. Og med de muligheder der er for at genskabe slettede filer/software, vil en sådan sletning næsten aldrig være helt sikker. Grænserne for arbejdsgivers ledelsesret kontrolforanstaltninger Arbejdsgivers ledelsesret indeholder normalt en adgang til medarbejderens (arbejdsrelaterede) s, såfremt adgangen har et sagligt formål. Om en sådan adgang ligeledes omfatter s og øvrige arbejdsdokumenter på medarbejderens private devices er imidlertid ikke klart. Det er således i alle tilfælde en forudsætning, at de almindelige betingelser for at indføre kontorforanstaltninger er opfyldt, som eksempelvis angivet i DA/LO aftalen om kontrolforanstaltninger af den 27. oktober Herefter skal arbejdsgiver sikre, at kontrollen i vides muligt omfang ikke er krænkende, ikke er mere indgribende end nødvendigt samt at den er sagligt og driftsmæssigt begrundet. Som nævnt ovenfor er arbejdsgiver som udgangspunkt frataget muligheden for at kontrollere, overvåge, foretage backup og datalagring samt at vedligeholde et device, hvor dette er medarbejderens private ejendom. Hvor arbejdsgiver ikke har sikret sig sådan adgang gennem implementering af en BYOD-politk/indgåelse af aftale herom med medarbejderen, er det således alene medarbejderen som har adgang til devicet. Spørgsmålet er dog, om arbejdsgiver 1) kan kræve et bestemt sikkerhedsniveau på devicet, 2) kan forlange adgang til devicet for at kontrollere sikkerhedsniveauet og 3) efterfølgende kan sanktionere medarbejder, såfremt dette niveau ikke iagttages. For så vidt angår spørgsmål 1 skal et bestemt sikkerhedsniveau være en del af en aftale/byod-politik om medarbejderens brug af devicet, se nedenfor pkt. 6. Arbejdsgiver kan således ikke kræve, at medarbejderen af egen drift sikrer arbejdsgivers data. Da spørgsmål 2 må antages at have karakter af en kontrolforanstaltning, vil en sådan adgang som udgangspunkt skulle opfylde betingelserne herfor, se ovenfor. Hvor der er tale om forebyggende kontrolforanstaltninger skal disse endvidere være varslet med 6 ugers varsel indenfor DA/LO området, og med rimeligt varsel udenfor DA/LO s område. For så vidt angår spørgsmål 3, kan der næppe gives et generelt svar herpå, da det vil afhænge af den konkrete situations grovhed. Det forekommer dog givet, at det altid vil styrke en arbejdsgivers position i et sådan tilfælde, såfremt der er udarbejdet klare retningslinjer, som medarbejderne forudgående underrettes om og tiltræder, se videre nedenfor pkt. 6.

4 SOMMER 2014 HR JURA SIDE "15 Medarbejderens fratrædelse Der foreligger ligeledes en risiko for spredning af erhvervshemmeligheder ved en medarbejders fratræden. Hvor et arbejdsgiverejet device kan kræves tilbageleveret, er et device gennem en BYOD-ordning jo netop medarbejderens private ejendom. Der foreligger således ikke en adgang for arbejdsgiveren til for eksempel at kræve, at en privat smartphone indleveres til arbejdsgiveren med henblik på at sikre, at eventuelle erhvervshemmeligheder på devicet slettes, medmindre der er indgået særlig aftale herom. Hvis arbejdsgiver ikke har sikret sig ret til, eller adgang til, devicet i tilfælde af fratræden, stilles arbejdsgiver uden handlemuligheder i denne situation. Der foreligger derfor en øget risiko for misbrug af eksempelvis kundekartoteker efter fratrædelse. I forbindelse med en fratræden, vil virksomheden spærre medarbejderens adgang til mailkonti, server etc., men de mails, kontaktpersoner, dokumenter mv. som medarbejderen har downloadet på devicet, vil være tilgængelig på devicet også uden adgang til virksomhedens netværk og server. Det er disse oplysninger, som vil kunne misbruges af en medarbejder eller tredjemand (senere ejer, hacker mv.) efter fratræden. Muligheden for en arbejdsgivers bevissikring i forbindelse med en medarbejders misligholdelse er ligeledes begrænset, da devicet ikke umiddelbart kan kræves udleveret. Arbejdsgiveren vil som ovenfor nævnt i et vist omfang have adgang til medarbejderens mailkonto, men øvrige data, såsom opkaldslister, sms beskeder og den data, der er lagret på devicets harddisk, vil ikke være tilgængeligt. Det vil derfor være sværere om ikke umuligt - at dokumentere en illoyal adfærd. Arbejdsgivers eventuelle tiltag for at sikre virksomheden og dennes erhvervshemmeligheder mod sikkerhedsbrud vil - såfremt medarbejderen ikke har samtykket - kunne stride mod retten til privatlivets fred, der er sikret ved straffeloven kapitel 27. En anden udfordring af mere lavpraktisk natur er det forhold, at medarbejderen som udgangspunkt beholder sit hidtidige telefonnummer efter fratræden, da dette tilhører medarbejderen. Idet kunder og forretningsforbindelser ofte vil associere dette telefonnummer med virksomheden, har en tidligere medarbejdere frit spil til fortsat at fremstå som befuldmægtiget, ligesom virksomhedens kunder og forretningsforbindelser utilsigtet kan komme til at kontakte medarbejderen (og dermed dennes eventuelle nye arbejdsgiver) ved forsøg på kontakt til virksomheden. Dette er naturligvis uhensigtsmæssigt og kan være direkte tabsgivende for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver sikrer sig ret til at overtage medarbejderens telefonnummer i tilfælde af fratræden. 4. Persondataretlige problemstillinger BYOD-ordningen giver også visse persondataretlige udfordringer. Da der er tale om medarbejderens private device, risikerer arbejdsgiver nemlig, at få adgang til medarbejderens private, og dermed personfølsomme, oplysninger, eksempelvis ved opdatering mellem arbejdsgivers server/cloud. BYOD kan således medføre en utilsigtet grad af medarbejderovervågning og adgang til private data om medarbejderen. Særligt idet der er tale om private devices, kan det tænkes, at der i højere grad end ellers vil forefindes private data på det pågældende device. Virksomheden kan derfor komme i besiddelse af oplysninger, som den, uden medarbejderens samtykke, ikke ellers ville lovligt kunne registrere. Her tænkes eksempelvis på helbredsoplysninger, oplysninger om ikke-meddelt graviditet, familiemæssige forhold, billeder, kodeord, eller oplysninger om ansøgning af en stilling uden for virksomheden. 5. Skatteretlige problemstillinger Der opstår ligeledes en række spørgsmål af skatteretlig karakter i forbindelse med en BYOD-ordning. Arbejdsgiverbetalte devices er i dag almindeligt på de danske arbejdspladser. I henhold til ligningslovens 16, stk. 12, bliver medarbejderen beskattet af fri telefon og computer, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Efter ligningslovens ordlyd vil medarbejderens privat indkøbte device(s) ikke være stillet til rådighed for medarbejderen, da der er tale om medarbejderens eget device. Medarbejderen vil derfor som udgangspunkt ikke skulle beskattes af fri telefon mv. Det skal dog i den forbindelse holdes for øje, at der er tale om en enhedsbeskatning, og medarbejderen vil derfor blive beskattet med samme værdi, såfremt blot ét af de nævnte goder stilles til rådighed. Medarbejderen vil derfor blive

5 SIDE "16 HR JURA SOMMER 2014 beskattet, såfremt arbejdsgiver udleverer en bærbar computer, som medarbejderen må benytte privat, uden at dette nødvendigvis sker. Får medarbejderen en arbejdsgiverbetalt pc stillet til rådighed, skal han/hun således svare skat af et fast beløb på kr (2014) pr. år herfor. Derudover skal han/hun indkøbe og vedligeholde sit private device (omfattet af BYOD-ordningen), for beskattede midler. Medarbejderen vil således- rent skattemæssigt kunne blive ramt dobbelt. I tilfælde hvor en BYOD-ordning indføres ved ansættelsens påbegyndelse, er det ofte en del af ansættelsesvilkårene, at arbejdsgiver refunderer/giver et tilskud til medarbejderens omkostninger til køb af det device, som skal indgå i BYOD-ordningen. Spørgsmålet er dog hvorledes denne refusion/tilskud skal behandles skattemæssigt. Først og fremmest må det overvejes, om dette beløb kan omfattes af det skattefrie minimumsbeløb, som en arbejdsgiver hvert år har mulighed for at give en medarbejder, i henhold til Ligningslovens 16, stk. 3. Dette skattefrie minimumsbeløb udgør indtil kr pr. år (2014). Denne ordning omfatter en lang række personalegoder, herunder julegaver, deltagergebyr til motionsløb, adgang til fitnesscentre med videre. Såfremt der gives goder for et større beløb end dette, er medarbejderen som udgangspunkt A-skattepligtig af hele beløbet. Omkostninger til BYOD-ordningen må derfor antages at kunne omfattes heraf, såfremt medarbejderen ikke i forvejen modtager goder for dette beløb. Da omkostningerne til et device dog hurtigt vil overstige kr , vil det være relevant at overveje, om arbejdsgiver kan refundere medarbejderens udgifter skattefrit, med henvisning til, at der er tale om et arbejdsrelateret gode. I henhold til Ligningslovens 16, stk. 3, kan arbejdsgiver, forudsat at visse nærmere betingelser er opfyldt, give et årligt bidrag på indtil kr (2014) til nødvendige arbejdsrelaterede goder. Et gode betragtes som arbejdsrelateret, når det i overvejende grad skal anvendes til arbejdets udførelse. Såfremt det pågældende device har til formål, at medarbejderen skal kunne tilgå virksomhedens systemer og/ eller kunder andre steder end fra kontoret, vil det som hovedregel være at karakterisere som arbejdsrelateret. Det er dog vigtigt at påpege, at virksomheden ikke skattefrit på et generelt plan kan tilbyde alle medarbejdere en ordning, hvorefter de modtager tilskud ud over det almindelige skattefri minimumsbeløb (kr ). Hvis det pågældende gode ikke er nødvendigt i den konkrete medarbejders arbejde, kan virksomheden ikke, udover det ovennævnte minimumsbeløb, skattefrit stille det til rådighed. Skatterådet har således fastslået 3, at der ikke umiddelbart er en reel arbejdsmæssig begrundelse for både at stille en bærbar computer og en ipad til rådighed for medarbejderne. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at beløbsgrænsen på kr omfatter alt, dvs. også omkostninger til opdatering af eksempelvis antivirusprogrammer og sikkerhedssoftware, forsikring af devicet samt tilskud i forbindelse med genanskaffelse ved bortkomst. Medarbejderens omkostninger ud over kr ,- til BYOD-ordningen er A-skattepligtige. 6. BYOD-personalepolitik Som det anføres ovenfor er der adskillige udfordringer for såvel medarbejder og arbejdsgiver ved indførelsen af en BYOD-ordning. Langt størstedelen af disse udfordringer kan løses gennem implementering af en politik på området. Således bør der som en fast del af virksomhedens personalehåndbog udarbejdes klare retningslinjer vedrørende BYOD-ordingen. Sådanne bestemmelser ville være oplagt at optage som en del af virksomhedens IT-politik. En virksomhed, der aktivt har forholdt sig til ovenstående problemstillinger og har aftalt nogle klare vilkår for brug af devicet med medarbejderne, vil være bedre rustet til at håndtere eventuelt efterfølgende tvister med en medarbejder. Risikoen for en tvist vil også kunne minimeres, idet der gennem medarbejderens accept af en personalepolitik vil ske en forventningsafstemning mellem parterne om vilkårene for ordningen. En BYOD-politik vil således kunne have en præventiv effekt på medarbejderens adfærd, hvorved tvisters omfang vil kunne begrænses eller helt undgås. En BYOD-politik vil kun udgøre et effektivt værn, såfremt den er tilpasset den enkelte virksomhed og afspejler virkeligheden i de ansattes brug af devices. Det må derfor tilrådes, at en virksomhed udarbejder, eller får udarbejdet, klare individuelle standarder i forbindelse med implementeringen af en BYOD-ordning. Det er vigtigt, at en BYOD-politik er eller bliver en del af

6 SOMMER 2014 HR JURA SIDE "17 medarbejderens ansættelsesvilkår. Hvis en BYOD-politik implementeres efter en medarbejders tiltræden, vil det komme an på en konkret vurdering, om dette vil udgøre en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, som derfor skal varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel, med deraf følgende potentielle krav fra medarbejderen. Ved udarbejdelse af en BYOD-politik er det først og fremmest vigtigt at holde sig for øje, at gældende lovgivning skal overholdes. Hvor arbejdsgiver er en multinational virksomhed, skal retsreglerne i samtlige lande, hvor BYOD-politikken finder anvendelse, respekteres. Det vigtigste for en arbejdsgiver at regulere i forbindelse med indførelsen af en BYOD-ordning er sikkerheden. Der bør således aftales en pligt til løbende at opdatere sikkerhedssoftware og kryptering af arbejdsgiverens filer, således at arbejdsgivers data sikres i videst muligt omfang. Det skal i denne forbindelse gøres medarbejderen klart, at det kan have konsekvenser for ansættelsesforholdet, såfremt dette ikke sker, eller hvis arbejdsgivers data i øvrigt udsættes for fare, se endvidere nedenfor. Tilsvarende bør der foreligge en utvetydig adgang for arbejdsgiver til at tilgå medarbejderens device(s). Denne adgang er afgørende både for at sikre den tilstrækkelige sikkerhed, men også for at begrænse eventuelle risici for spredning af fortrolige oplysninger i forbindelse med tab eller tyveri af devicet, da arbejdsgiver kan slette alle oplysninger på devicet første gang devicet tændes. Der bør i den forbindelse aftales en pligt for medarbejderen til at meddele tab eller tyveri straks, således at sådanne tiltag bliver så effektive som muligt, samt en sanktionsadgang såfremt dette ikke sker. For at sikre virksomhedens sikkerhed, bør det endvidere i en BYOD-politik klart defineres, fra hvilke devices medarbejderen må tilgå virksomhedens data, samt hvilken persongruppe, der er berettiget til at benytte det pågældende device. På visse devices er der mulighed for at oprette flere forskellige profiler/brugere. Sådan adskillelse af brugere kan også sikres gennem arbejdsgivers udvikling af software, som netop sikrer adskillelse af brugerflader, som herefter downloades på medarbejderens device. Der findes en lang række udbydere af løsninger til adskillelse af privat og erhvervsmæssig brug af et device i dag. Èn mulighed er eksempelvis, at medarbejderen downloader en app på sit device, hvorfra medarbejderen opnår diretke adgang til virksomhedens server/cloud. Fordelen ved en sådan løsning er, at al erhvervsmæssig brug af devicet sker direkte på arbejdsgivers server/cloud og således ikke lagres på medarbejderens eget device. En opdeling af et device i flere brugere med klar adskillelse, vil sikre, at erhvervsdata endvidere bliver krypteret og sikkerhedskopieret uden at arbejdsgiver uforvarent kommer i besiddelse af private eller i øvrigt personfølsomme oplysninger. Derudover vil arbejdsgiver kunne nøjes med at slette den erhvervsmæssige del af devicet i tilfælde af tab/fratrædelse. Det er således en klar fordel for begge parter, såfremt arbejdsgiveren alene har adgang til den erhvervsmæssige del af devicet, således at der alene slettes, opdateres eller overvåges på denne del, mens medarbejderen får lov til at bevare sin private del utilgængelig for virksomheden. En opdeling har ligeledes den fordel, at virksomheden i forbindelse med medarbejderens misligholdelse har en umiddelbar adgang til at foretage bevissikring på den erhvervsmæssige del af det pågældende device. Det vil derfor være nemmere for virksomheden at dokumentere medarbejderens eventuelle illoyale adfærd. Indførelsen af et sådan system, hvor et medarbejderejet device opdeles i flere brugerflader, forudsætter naturligvis, at medarbejderen har samtykket hertil samt at en sådan opdeling respekteres i praksis. Opretholdes en sådan adskillelse ikke, og tilgår medarbejderen virksomhedens data fra den private (usikre) profil, foreligger der ikke en tilstrækkelig beskyttelse af arbejdsgiverens data. Sanktionerne ved medarbejderens manglende overholdelse af denne situation skal således også sikres i en politik. En lignende problemstilling opstår, hvor medarbejderen benytter en såkaldt cloud-løsning, dvs. der sker en automatisk sikkerhedskopiering af medarbejderens filer, og alle filer der lagres på devicet, herunder også arbejdsgiverens data, sikkerhedskopieres til en ekstern server (eksempelvis.icloud). Tilsvarende findes der apps, hvor brugeren selv kan uploade filer (for eksempel Dropbox). Fælles for disse systemer er, at der kan opnås tilgang hertil fra andre devices. En sådan model indeholder

7 SIDE "18 HR JURA SOMMER 2014 selvsagt en risiko for misbrug, ligesom der foreligger persondataretlige problemstillinger ved dette. Det bør derfor reguleres, hvilke sikre og godkendte løsninger, der må anvendes af medarbejderen. Tilsvarende skal det overvejes, om der skal indføres forskellige sikkerhedsniveauer alt efter hvilket netværk medarbejderen er logget på, afhængig af hvor sikkert dette netværk er. Denne model begrænser imidlertid medarbejderens frihed og dermed den fleksibilitet, som BYOD-ordningen har til formål at give. Nødvendigheden af en sådan opdeling skal derfor overvejes grundigt. De pligter som en BYOD-politik pålægger medarbejderen bør opvejes af tilsvarende pligter for arbejdsgiveren. Medarbejderen bør tilbydes supportløsninger og assistance, der hjælper med at sikre, at medarbejderen opfylder virksomhedens IT-politik. Traditionelt har virksomhedernes IT-afdelinger alene ydet support på virksomhedens devices, men såfremt en BYOD-politik skal fungere tilfredsstillende, er det ligeledes en forudsætning, at medarbejderen tilbydes support til sine private devices, der påtænkes at anvendes arbejdsmæssigt. Af sikkerhedsmæssige hensyn bør det endvidere overvejes, om det mellem parterne skal aftales, at arbejdsgiver har forkøbsret til udtjente eller forældede devices, alternativt at videresalg ikke er tilladt. En sådan forkøbsret, kan ligeledes være relevant, i forbindelse med medarbejderens fratræden, både af sikkerhedsmæssige årsager, samt for at sikre, at medarbejderen ikke fristes til at benytte eventuelle erhvervshemmeligheder, som er downloaded til devicet. Om en sådan ret efterfølgende kan håndhæves, hvis medarbejderen rent faktisk misligholder denne aftale og sælger til tredjemand, er uafklaret og vil afhænge af de konkrete omstændigheder. Tilsvarende er tilfældet i relation til arbejdsgiverens ret til at kræve det pågældende device indleveret med henblik på at foretage sletning af virksomhedens data i forbindelse med medarbejderens fratræden. På det persondataretlige område kræver en BYODordning, at det er aftalt og defineret (eksempelvis i en BYOD-politik), hvordan data kan tilgås og behandles, og at medarbejderen har samtykket til behandlingen. Tilsvarende bør der også af skattemæssige hensyn indføres klare regler om, hvilke devices der ydes tilskud til, således at det ikke efterfølgende får utilsigtede skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Slutteligt er det vigtigt, at en BYOD-politikken ikke blot fastsætter rammer for brugen, men ligeledes forholder sig til konsekvenserne af eventuelle brud herpå, dvs. hvilke handlinger som arbejdsgiver vil betragte som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det kan i denne forbindelse overvejes, om overtrædelse af visse for virksomheden særligt vigtige forhold - skal medføre, medarbejderens forpligtelse til at betale en konventionalbod i tillæg til det erstatningskrav, som arbejdsgiver vil kunne gøre gældende i henhold til dansk rets almindelige regler. Hvorvidt en sådan konventionalbods-bestemmelse vil kunne håndhæves i praksis vil altid afhænge af sagens konkrete omstændigheder. 7. Konklusion Den teknologiske udvikling, den hurtige forældelse og dermed den konstante efterspørgsel efter nyt elektronik kan ikke stoppes. Virksomhederne er derfor nødsaget til at følge nye tendenser, herunder at de ansatte i højere grad end tidligere anvender deres egne devices i erhvervsøjemed. Dette er på mange punkter en fordel for virksomheden, men indeholder også en række udfordringer, der nødvendiggør en øget regulering. Den teknologiske udvikling har således medført, at nye udfordringer er dukket op i det juridiske landsskab, som virksomheder ikke kan sidde overhørig. Det er nødvendigt, at den enkelte virksomhed har et til stadighed øget fokus på deres regulering af virksomhedens elektroniske forhold, herunder medarbejdernes devices, som anvendes erhvervsmæssigt. 1 Hiner, Jason - Sanity Check: Should it support user owned smart phones? TechRepublic, (10. marts 2008) 2 Fottrell, Quentin Lost Phones Cost Americans 30 Billion a Year, MarketWatch (23. marts 2012) 3 SKM

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondata og HR hverdagens udfordringer Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondataretlige udfordringer og HR Indhentelse af oplysninger om ansøgere Personalesagen Kontrol og overvågning af medarbejdere

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Hvordan sikrer I, at medarbejderne iagttager og overholder IT-sikkerheden?

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com

Sikker IT-Brug. En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål. sanistaal.com Sikker IT-Brug En kort introduktion til et sikkert online arbejdsmiljø og gode IT-vaner i Sanistål sanistaal.com Indhold 2 Kære kollega 4 Kom godt i gang 5 Logning 6 Kodeord 7 Mobile enheder 9 Dataopbevaring

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIE R SIDE 2 /

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01 Netbankforsikring Skjern Bank Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke IT-sikkerhed i Køge Kommune Indhold Din pc 4 Adgangskode 5 Virus 6 Sikkerhedskopiering 7 Medarbejder signatur 7 E-mail og sikkerhed 8 Internettet 9 Dine bærbare enheder 10 Mere om følsomme data 11 Denne

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE

FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE FORRETNINGSBETINGELSER OPLEVO 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Forretningsbetingelserne ( Betingelserne ) gælder for køb af Oplevelser online på https://oplevo.dk og via Oplevos mobile app ( Sitet ). Selskabet

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Du kan trygt bruge it i din hverdag

Du kan trygt bruge it i din hverdag Du kan trygt bruge it i din hverdag 6 gode råd til en it-sikker hverdag 1 Brug et langt kodeord, og log ind i to trin Dit brugernavn eller din e-mailadresse og dit kodeord fungerer tilsammen som nøglen

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS Netbankforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere