Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device"

Transkript

1 SIDE "12 HR JURA SOMMER 2014 Overvejelser og faldgruber ved Bring Your Own Device KATJA BRUNBJERG MUFF ADVOKAT ANDREAS EMDAL SØRENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG Bring your own device eller BYOD er et begreb, som fra personligt ejede devices mindst én gang om ugen. dækker over den situation, at en virksomheds Realiteterne i 2012 oversteg langt disse forudsigelser. medarbejdere selv investerer i forskellige elektroniske enheder, eksempelvis smartphones, tablets eller Udtrykket Bring your own device opstod som følge af personlige ejede computere, og efterfølgende anvender denne udvikling og er, som ovenfor beskrevet, den disse, helt eller delvist, i arbejdsøjemed. I det følgende vil amerikanske betegnelse for en ordning, hvor en med- de forskellige elektroniske enheder tilsammen blive kaldt arbejder anvender sit personlige device i erhvervsøjemed. devices. Hvor elektroniske devices tidligere var forbeholdt de få, har Selvom det umiddelbart lyder attraktivt for en arbejdsgiver, den teknologiske udvikling medført, at tablets og smart- at medarbejderne selv står for indkøb af diverse devices, phones er blevet allemandseje. De forskellige telefoner, indeholder ordningen adskillige juridiske udfordringer. Der platforme og styresystemer mv., forældes til stadighed er nemlig både ansættelsesretlige, persondataretlige og hurtigere, hvorfor efterspørgslen efter nye devices er skatteretlige faldgruber ved indførslen af en BYOD- konstant. Hvis en virksomhed ønsker at holde sine ordning, hvis ikke ordningen implementeres sammen med medarbejdere opdaterede, kan det således hurtigt blive en en BYOD-politik. bekostelig affære. I det følgende vil vi gennemgå nogle af de væsentligste Den teknologiske udvikling har endvidere medført, at udfordringer, der kan opstå, og som en virksomhed bør virksomheder har et behov for øget tilgængelighed og overveje, før en BYOD-ordning implementeres, idet denne fleksibilitet hos de enkelte medarbejdere, således at artikel dog ikke har til formål at give en udtømmende vedkommende også kan kontaktes uden for den oversigt over problemstillingerne. almindelige arbejdstid. På samme tid efterlyser 1. Hvad er BYOD? medarbejdere en mere fleksibel hverdag med mulighed for at lægge arbejdstiden og arbejdsstedet efter eget ønske. I 2008 blev det i en amerikansk artikel1 anslået, at 30 procent af alle vidensmedarbejdere i USA og Europa i år I tilfælde hvor en virksomhed stiller faste devices til 2012 ville oprette forbindelse til virksomhedens database rådighed, tilvælger den enkelte medarbejder ofte alligevel

2 SOMMER 2014 HR JURA SIDE "13 andre eller yderligere devices. Dette valg kan enten bunde i et øget behov, andre ønsker eller blot det forhold, at det er nemmere at arbejde fra eksempelvis hjemmecomputeren/privat ipad, end det er at tage den bærbare computer med hjem fra kontoret. 2. Fordele ved en BYOD-ordning For arbejdsgiver anses BYOD-ordningen ofte som en kærkommen mulighed for besparelser på de store poster til indkøb af elektronisk udstyr. De enkelte medarbejdere kan anvende de devices, som de pågældende ønsker, uden at arbejdsgiveren tvinges til at indkøbe nye, og i visse tilfælde forskellige, devices til de enkelte medarbejdere, hver gang der eksempelvis lanceres en ny udgave af medarbejderens foretrukne smartphone. Endvidere efterspørger de enkelte medarbejdere en øget fleksibilitet i tilgangen til arbejdet, således at det bliver muligt at arbejde andre steder fra end i virksomheden. Det klassiske 8-til-16-job tiltrækker ikke den yngre generation, hvor arbejde og fritid i højere grad end tidligere smelter sammen. Hvis arbejdsgiver vil udnytte medarbejdernes fulde potentiale og effektivitet, og dermed tiltrække de bedste medarbejdere indenfor det enkelte arbejdsområde, kræver det, at arbejdsgiver anerkender og imødekommer medarbejdernes behov for, og ønske om, fleksibilitet og mobilitet. Ydermere indeholder ordningen den fordel, at medarbejdere ved at kunne nøjes med ét device, ofte har det med sig overalt, og dermed er langt mere tilgængelige for virksomheden. Med BYOD-ordningen kan den enkelte medarbejder få det/de device(s) som vedkommende gerne vil have, uden samtidig at skulle bære rundt på forskellige devices inden for samme kategori, for eksempel en arbejds- og en privat smartphone. BYOD-ordningen anses derfor ofte som et betydeligt medarbejdergode særligt hvor ordningen indeholder en aftale om arbejdsgivers (direkte eller indirekte) refusion af udgifter til køb, vedligeholdelse og opdatering af devices samt omkostninger til abonnement og mobil/dataforbrug, hvillet ofte er en del af BYODordningen. Derudover vil en medarbejder med den nyeste device også i højere grad have opdateret sikkerhedssoftwaren på devicet. Uden for normal arbejdstid anvender mange medarbejdere i dag deres private mobiltelefoner til at tjekke mails, tilgå data mv. hvilket kan medføre en sikkerhedsrisiko for arbejdsgiver. Indførelse af en BYODordning kan derfor anses som en sikring/regulering af det uundgåelige. 3. Risici ved en BYOD-ordning En BYOD-ordning indeholder imidlertid en række udfordringer, som den enkelte virksomhed bør forholde sig til ved indførelsen af BYOD. Sikkerhedsbrud Først og fremmest udgør den øgede tilgang til virksomhedens data fra private devices en risiko for spredning af virksomhedens erhvervshemmeligheder. Arbejdsgiver har ikke uden særskilt aftale med medarbejderen, mulighed for at vide, kontrollere eller sikre, at en medarbejder har downloadet fire-walls og sikkerhedssoftware inklusiv opdateringer, og således beskyttet sit device mod sikkerhedsbrud. Uanset dette, er det fortsat arbejdsgiver, der som udgangspunkt er ansvarlig for sikkerhedsbrud på dennes servere, hvad end sådanne er sket gennem den ansattes eller virksomhedens device. Tab af device Derudover er der væsentlige sikkerhedsmæssige risici forbundet med en medarbejders tab af et device. Alene i USA anslås det, at der bortkommer en smartphone hvert tredje sekund 2, og tallene er formentlig (forholdsmæssigt) de samme herhjemme. Et tab af for eksempel en smartphone, som anvendes erhvervsmæssigt af en medarbejder, kan medføre et tab af erhvervshemmeligheder for en virksomhed. Denne risiko ligger selvsagt også i tab af en firmaejet smartphone, men usikkerheden kan være større i den situation, hvor virksomheden ikke direkte har indflydelse på det sikkerhedssoftware, der ligger på den konkrete device. Hvis ikke der er implementeret en BYOD-politik, som indeholder bestemmelser herom, er virksomheden heller ikke berettiget til, via særligt software, eksternt at foretage sletning af erhvervsmæssige data, da en sådan sletning vil medføre, at alle lagrede data, herunder også private, slettes. Ved tab eller tyveri vil det formentlig være i medarbejderens interesse at slette alt indhold på et device, men en sådan sletning kræver fortsat medarbejderens samtykke, og kan om ikke andet

3 SIDE "14 HR JURA SOMMER 2014 forsinke en virksomheds begrænsning sit tab. Uhensigtsmæssig brug Et andet relevant spørgsmål er, om arbejdsgiver kan begrænse, hvad medarbejderen anvender sit device til, eksempelvis hvilke apps der må installeres. Arbejdsgiver har nemlig ofte en interesse i ikke at blive associeret med utilstedeligt, eller ligefrem ulovligt materiale på nettet, og idet medarbejderen i en lang række tilfælde optræder som arbejdsgivers repræsentant, vil arbejdsgiver ofte gerne kunne regulere, herunder sanktionere, sådan adfærd. Ved firmaudleverede telefoner kan adgangen begrænses ved en klar regulering heraf, men der må sættes spørgsmålstegn ved, om en sådan regulering kan gennemføres og håndhæves ved anvendelse af medarbejderens eget device. Tilsvarende vil en arbejdsgiver kunne opstille begrænsning for, hvilken persongruppe der må anvende arbejdsgiverens devices, mens billedet er langt mere uklart, når det gælder medarbejderens device. Ofte har en husstand flere brugere af eksempelvis en ipad. At andre end medarbejderen selv kan få adgang til virksomhedens data, udgør således både en sikkerhedsmæssig trussel udefra (risiko for virus, hacking etc.) og indefra (herunder idet medarbejderens familie, dvs. for virksomheden uvedkommende personer, vil have fri adgang til virksomhedens erhvervshemmeligheder). I praksis løses denne problemstilling ved at opdele devices i flere brugerflader, se mere nedenfor. Videresalg Ovenstående forhold gør sig ligeledes gældende, hvor en medarbejder investerer i et nyt device og i denne forbindelse ønsker at afhænde det gamle device. I denne situation foreligger der en reel risiko for, at virksomhedens data bliver spredt til uvedkommende, såfremt der ikke foretages en effektiv formatering af det pågældende device. Og med de muligheder der er for at genskabe slettede filer/software, vil en sådan sletning næsten aldrig være helt sikker. Grænserne for arbejdsgivers ledelsesret kontrolforanstaltninger Arbejdsgivers ledelsesret indeholder normalt en adgang til medarbejderens (arbejdsrelaterede) s, såfremt adgangen har et sagligt formål. Om en sådan adgang ligeledes omfatter s og øvrige arbejdsdokumenter på medarbejderens private devices er imidlertid ikke klart. Det er således i alle tilfælde en forudsætning, at de almindelige betingelser for at indføre kontorforanstaltninger er opfyldt, som eksempelvis angivet i DA/LO aftalen om kontrolforanstaltninger af den 27. oktober Herefter skal arbejdsgiver sikre, at kontrollen i vides muligt omfang ikke er krænkende, ikke er mere indgribende end nødvendigt samt at den er sagligt og driftsmæssigt begrundet. Som nævnt ovenfor er arbejdsgiver som udgangspunkt frataget muligheden for at kontrollere, overvåge, foretage backup og datalagring samt at vedligeholde et device, hvor dette er medarbejderens private ejendom. Hvor arbejdsgiver ikke har sikret sig sådan adgang gennem implementering af en BYOD-politk/indgåelse af aftale herom med medarbejderen, er det således alene medarbejderen som har adgang til devicet. Spørgsmålet er dog, om arbejdsgiver 1) kan kræve et bestemt sikkerhedsniveau på devicet, 2) kan forlange adgang til devicet for at kontrollere sikkerhedsniveauet og 3) efterfølgende kan sanktionere medarbejder, såfremt dette niveau ikke iagttages. For så vidt angår spørgsmål 1 skal et bestemt sikkerhedsniveau være en del af en aftale/byod-politik om medarbejderens brug af devicet, se nedenfor pkt. 6. Arbejdsgiver kan således ikke kræve, at medarbejderen af egen drift sikrer arbejdsgivers data. Da spørgsmål 2 må antages at have karakter af en kontrolforanstaltning, vil en sådan adgang som udgangspunkt skulle opfylde betingelserne herfor, se ovenfor. Hvor der er tale om forebyggende kontrolforanstaltninger skal disse endvidere være varslet med 6 ugers varsel indenfor DA/LO området, og med rimeligt varsel udenfor DA/LO s område. For så vidt angår spørgsmål 3, kan der næppe gives et generelt svar herpå, da det vil afhænge af den konkrete situations grovhed. Det forekommer dog givet, at det altid vil styrke en arbejdsgivers position i et sådan tilfælde, såfremt der er udarbejdet klare retningslinjer, som medarbejderne forudgående underrettes om og tiltræder, se videre nedenfor pkt. 6.

4 SOMMER 2014 HR JURA SIDE "15 Medarbejderens fratrædelse Der foreligger ligeledes en risiko for spredning af erhvervshemmeligheder ved en medarbejders fratræden. Hvor et arbejdsgiverejet device kan kræves tilbageleveret, er et device gennem en BYOD-ordning jo netop medarbejderens private ejendom. Der foreligger således ikke en adgang for arbejdsgiveren til for eksempel at kræve, at en privat smartphone indleveres til arbejdsgiveren med henblik på at sikre, at eventuelle erhvervshemmeligheder på devicet slettes, medmindre der er indgået særlig aftale herom. Hvis arbejdsgiver ikke har sikret sig ret til, eller adgang til, devicet i tilfælde af fratræden, stilles arbejdsgiver uden handlemuligheder i denne situation. Der foreligger derfor en øget risiko for misbrug af eksempelvis kundekartoteker efter fratrædelse. I forbindelse med en fratræden, vil virksomheden spærre medarbejderens adgang til mailkonti, server etc., men de mails, kontaktpersoner, dokumenter mv. som medarbejderen har downloadet på devicet, vil være tilgængelig på devicet også uden adgang til virksomhedens netværk og server. Det er disse oplysninger, som vil kunne misbruges af en medarbejder eller tredjemand (senere ejer, hacker mv.) efter fratræden. Muligheden for en arbejdsgivers bevissikring i forbindelse med en medarbejders misligholdelse er ligeledes begrænset, da devicet ikke umiddelbart kan kræves udleveret. Arbejdsgiveren vil som ovenfor nævnt i et vist omfang have adgang til medarbejderens mailkonto, men øvrige data, såsom opkaldslister, sms beskeder og den data, der er lagret på devicets harddisk, vil ikke være tilgængeligt. Det vil derfor være sværere om ikke umuligt - at dokumentere en illoyal adfærd. Arbejdsgivers eventuelle tiltag for at sikre virksomheden og dennes erhvervshemmeligheder mod sikkerhedsbrud vil - såfremt medarbejderen ikke har samtykket - kunne stride mod retten til privatlivets fred, der er sikret ved straffeloven kapitel 27. En anden udfordring af mere lavpraktisk natur er det forhold, at medarbejderen som udgangspunkt beholder sit hidtidige telefonnummer efter fratræden, da dette tilhører medarbejderen. Idet kunder og forretningsforbindelser ofte vil associere dette telefonnummer med virksomheden, har en tidligere medarbejdere frit spil til fortsat at fremstå som befuldmægtiget, ligesom virksomhedens kunder og forretningsforbindelser utilsigtet kan komme til at kontakte medarbejderen (og dermed dennes eventuelle nye arbejdsgiver) ved forsøg på kontakt til virksomheden. Dette er naturligvis uhensigtsmæssigt og kan være direkte tabsgivende for virksomheden. Det er derfor vigtigt, at arbejdsgiver sikrer sig ret til at overtage medarbejderens telefonnummer i tilfælde af fratræden. 4. Persondataretlige problemstillinger BYOD-ordningen giver også visse persondataretlige udfordringer. Da der er tale om medarbejderens private device, risikerer arbejdsgiver nemlig, at få adgang til medarbejderens private, og dermed personfølsomme, oplysninger, eksempelvis ved opdatering mellem arbejdsgivers server/cloud. BYOD kan således medføre en utilsigtet grad af medarbejderovervågning og adgang til private data om medarbejderen. Særligt idet der er tale om private devices, kan det tænkes, at der i højere grad end ellers vil forefindes private data på det pågældende device. Virksomheden kan derfor komme i besiddelse af oplysninger, som den, uden medarbejderens samtykke, ikke ellers ville lovligt kunne registrere. Her tænkes eksempelvis på helbredsoplysninger, oplysninger om ikke-meddelt graviditet, familiemæssige forhold, billeder, kodeord, eller oplysninger om ansøgning af en stilling uden for virksomheden. 5. Skatteretlige problemstillinger Der opstår ligeledes en række spørgsmål af skatteretlig karakter i forbindelse med en BYOD-ordning. Arbejdsgiverbetalte devices er i dag almindeligt på de danske arbejdspladser. I henhold til ligningslovens 16, stk. 12, bliver medarbejderen beskattet af fri telefon og computer, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren. Efter ligningslovens ordlyd vil medarbejderens privat indkøbte device(s) ikke være stillet til rådighed for medarbejderen, da der er tale om medarbejderens eget device. Medarbejderen vil derfor som udgangspunkt ikke skulle beskattes af fri telefon mv. Det skal dog i den forbindelse holdes for øje, at der er tale om en enhedsbeskatning, og medarbejderen vil derfor blive beskattet med samme værdi, såfremt blot ét af de nævnte goder stilles til rådighed. Medarbejderen vil derfor blive

5 SIDE "16 HR JURA SOMMER 2014 beskattet, såfremt arbejdsgiver udleverer en bærbar computer, som medarbejderen må benytte privat, uden at dette nødvendigvis sker. Får medarbejderen en arbejdsgiverbetalt pc stillet til rådighed, skal han/hun således svare skat af et fast beløb på kr (2014) pr. år herfor. Derudover skal han/hun indkøbe og vedligeholde sit private device (omfattet af BYOD-ordningen), for beskattede midler. Medarbejderen vil således- rent skattemæssigt kunne blive ramt dobbelt. I tilfælde hvor en BYOD-ordning indføres ved ansættelsens påbegyndelse, er det ofte en del af ansættelsesvilkårene, at arbejdsgiver refunderer/giver et tilskud til medarbejderens omkostninger til køb af det device, som skal indgå i BYOD-ordningen. Spørgsmålet er dog hvorledes denne refusion/tilskud skal behandles skattemæssigt. Først og fremmest må det overvejes, om dette beløb kan omfattes af det skattefrie minimumsbeløb, som en arbejdsgiver hvert år har mulighed for at give en medarbejder, i henhold til Ligningslovens 16, stk. 3. Dette skattefrie minimumsbeløb udgør indtil kr pr. år (2014). Denne ordning omfatter en lang række personalegoder, herunder julegaver, deltagergebyr til motionsløb, adgang til fitnesscentre med videre. Såfremt der gives goder for et større beløb end dette, er medarbejderen som udgangspunkt A-skattepligtig af hele beløbet. Omkostninger til BYOD-ordningen må derfor antages at kunne omfattes heraf, såfremt medarbejderen ikke i forvejen modtager goder for dette beløb. Da omkostningerne til et device dog hurtigt vil overstige kr , vil det være relevant at overveje, om arbejdsgiver kan refundere medarbejderens udgifter skattefrit, med henvisning til, at der er tale om et arbejdsrelateret gode. I henhold til Ligningslovens 16, stk. 3, kan arbejdsgiver, forudsat at visse nærmere betingelser er opfyldt, give et årligt bidrag på indtil kr (2014) til nødvendige arbejdsrelaterede goder. Et gode betragtes som arbejdsrelateret, når det i overvejende grad skal anvendes til arbejdets udførelse. Såfremt det pågældende device har til formål, at medarbejderen skal kunne tilgå virksomhedens systemer og/ eller kunder andre steder end fra kontoret, vil det som hovedregel være at karakterisere som arbejdsrelateret. Det er dog vigtigt at påpege, at virksomheden ikke skattefrit på et generelt plan kan tilbyde alle medarbejdere en ordning, hvorefter de modtager tilskud ud over det almindelige skattefri minimumsbeløb (kr ). Hvis det pågældende gode ikke er nødvendigt i den konkrete medarbejders arbejde, kan virksomheden ikke, udover det ovennævnte minimumsbeløb, skattefrit stille det til rådighed. Skatterådet har således fastslået 3, at der ikke umiddelbart er en reel arbejdsmæssig begrundelse for både at stille en bærbar computer og en ipad til rådighed for medarbejderne. Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at beløbsgrænsen på kr omfatter alt, dvs. også omkostninger til opdatering af eksempelvis antivirusprogrammer og sikkerhedssoftware, forsikring af devicet samt tilskud i forbindelse med genanskaffelse ved bortkomst. Medarbejderens omkostninger ud over kr ,- til BYOD-ordningen er A-skattepligtige. 6. BYOD-personalepolitik Som det anføres ovenfor er der adskillige udfordringer for såvel medarbejder og arbejdsgiver ved indførelsen af en BYOD-ordning. Langt størstedelen af disse udfordringer kan løses gennem implementering af en politik på området. Således bør der som en fast del af virksomhedens personalehåndbog udarbejdes klare retningslinjer vedrørende BYOD-ordingen. Sådanne bestemmelser ville være oplagt at optage som en del af virksomhedens IT-politik. En virksomhed, der aktivt har forholdt sig til ovenstående problemstillinger og har aftalt nogle klare vilkår for brug af devicet med medarbejderne, vil være bedre rustet til at håndtere eventuelt efterfølgende tvister med en medarbejder. Risikoen for en tvist vil også kunne minimeres, idet der gennem medarbejderens accept af en personalepolitik vil ske en forventningsafstemning mellem parterne om vilkårene for ordningen. En BYOD-politik vil således kunne have en præventiv effekt på medarbejderens adfærd, hvorved tvisters omfang vil kunne begrænses eller helt undgås. En BYOD-politik vil kun udgøre et effektivt værn, såfremt den er tilpasset den enkelte virksomhed og afspejler virkeligheden i de ansattes brug af devices. Det må derfor tilrådes, at en virksomhed udarbejder, eller får udarbejdet, klare individuelle standarder i forbindelse med implementeringen af en BYOD-ordning. Det er vigtigt, at en BYOD-politik er eller bliver en del af

6 SOMMER 2014 HR JURA SIDE "17 medarbejderens ansættelsesvilkår. Hvis en BYOD-politik implementeres efter en medarbejders tiltræden, vil det komme an på en konkret vurdering, om dette vil udgøre en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, som derfor skal varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel, med deraf følgende potentielle krav fra medarbejderen. Ved udarbejdelse af en BYOD-politik er det først og fremmest vigtigt at holde sig for øje, at gældende lovgivning skal overholdes. Hvor arbejdsgiver er en multinational virksomhed, skal retsreglerne i samtlige lande, hvor BYOD-politikken finder anvendelse, respekteres. Det vigtigste for en arbejdsgiver at regulere i forbindelse med indførelsen af en BYOD-ordning er sikkerheden. Der bør således aftales en pligt til løbende at opdatere sikkerhedssoftware og kryptering af arbejdsgiverens filer, således at arbejdsgivers data sikres i videst muligt omfang. Det skal i denne forbindelse gøres medarbejderen klart, at det kan have konsekvenser for ansættelsesforholdet, såfremt dette ikke sker, eller hvis arbejdsgivers data i øvrigt udsættes for fare, se endvidere nedenfor. Tilsvarende bør der foreligge en utvetydig adgang for arbejdsgiver til at tilgå medarbejderens device(s). Denne adgang er afgørende både for at sikre den tilstrækkelige sikkerhed, men også for at begrænse eventuelle risici for spredning af fortrolige oplysninger i forbindelse med tab eller tyveri af devicet, da arbejdsgiver kan slette alle oplysninger på devicet første gang devicet tændes. Der bør i den forbindelse aftales en pligt for medarbejderen til at meddele tab eller tyveri straks, således at sådanne tiltag bliver så effektive som muligt, samt en sanktionsadgang såfremt dette ikke sker. For at sikre virksomhedens sikkerhed, bør det endvidere i en BYOD-politik klart defineres, fra hvilke devices medarbejderen må tilgå virksomhedens data, samt hvilken persongruppe, der er berettiget til at benytte det pågældende device. På visse devices er der mulighed for at oprette flere forskellige profiler/brugere. Sådan adskillelse af brugere kan også sikres gennem arbejdsgivers udvikling af software, som netop sikrer adskillelse af brugerflader, som herefter downloades på medarbejderens device. Der findes en lang række udbydere af løsninger til adskillelse af privat og erhvervsmæssig brug af et device i dag. Èn mulighed er eksempelvis, at medarbejderen downloader en app på sit device, hvorfra medarbejderen opnår diretke adgang til virksomhedens server/cloud. Fordelen ved en sådan løsning er, at al erhvervsmæssig brug af devicet sker direkte på arbejdsgivers server/cloud og således ikke lagres på medarbejderens eget device. En opdeling af et device i flere brugere med klar adskillelse, vil sikre, at erhvervsdata endvidere bliver krypteret og sikkerhedskopieret uden at arbejdsgiver uforvarent kommer i besiddelse af private eller i øvrigt personfølsomme oplysninger. Derudover vil arbejdsgiver kunne nøjes med at slette den erhvervsmæssige del af devicet i tilfælde af tab/fratrædelse. Det er således en klar fordel for begge parter, såfremt arbejdsgiveren alene har adgang til den erhvervsmæssige del af devicet, således at der alene slettes, opdateres eller overvåges på denne del, mens medarbejderen får lov til at bevare sin private del utilgængelig for virksomheden. En opdeling har ligeledes den fordel, at virksomheden i forbindelse med medarbejderens misligholdelse har en umiddelbar adgang til at foretage bevissikring på den erhvervsmæssige del af det pågældende device. Det vil derfor være nemmere for virksomheden at dokumentere medarbejderens eventuelle illoyale adfærd. Indførelsen af et sådan system, hvor et medarbejderejet device opdeles i flere brugerflader, forudsætter naturligvis, at medarbejderen har samtykket hertil samt at en sådan opdeling respekteres i praksis. Opretholdes en sådan adskillelse ikke, og tilgår medarbejderen virksomhedens data fra den private (usikre) profil, foreligger der ikke en tilstrækkelig beskyttelse af arbejdsgiverens data. Sanktionerne ved medarbejderens manglende overholdelse af denne situation skal således også sikres i en politik. En lignende problemstilling opstår, hvor medarbejderen benytter en såkaldt cloud-løsning, dvs. der sker en automatisk sikkerhedskopiering af medarbejderens filer, og alle filer der lagres på devicet, herunder også arbejdsgiverens data, sikkerhedskopieres til en ekstern server (eksempelvis.icloud). Tilsvarende findes der apps, hvor brugeren selv kan uploade filer (for eksempel Dropbox). Fælles for disse systemer er, at der kan opnås tilgang hertil fra andre devices. En sådan model indeholder

7 SIDE "18 HR JURA SOMMER 2014 selvsagt en risiko for misbrug, ligesom der foreligger persondataretlige problemstillinger ved dette. Det bør derfor reguleres, hvilke sikre og godkendte løsninger, der må anvendes af medarbejderen. Tilsvarende skal det overvejes, om der skal indføres forskellige sikkerhedsniveauer alt efter hvilket netværk medarbejderen er logget på, afhængig af hvor sikkert dette netværk er. Denne model begrænser imidlertid medarbejderens frihed og dermed den fleksibilitet, som BYOD-ordningen har til formål at give. Nødvendigheden af en sådan opdeling skal derfor overvejes grundigt. De pligter som en BYOD-politik pålægger medarbejderen bør opvejes af tilsvarende pligter for arbejdsgiveren. Medarbejderen bør tilbydes supportløsninger og assistance, der hjælper med at sikre, at medarbejderen opfylder virksomhedens IT-politik. Traditionelt har virksomhedernes IT-afdelinger alene ydet support på virksomhedens devices, men såfremt en BYOD-politik skal fungere tilfredsstillende, er det ligeledes en forudsætning, at medarbejderen tilbydes support til sine private devices, der påtænkes at anvendes arbejdsmæssigt. Af sikkerhedsmæssige hensyn bør det endvidere overvejes, om det mellem parterne skal aftales, at arbejdsgiver har forkøbsret til udtjente eller forældede devices, alternativt at videresalg ikke er tilladt. En sådan forkøbsret, kan ligeledes være relevant, i forbindelse med medarbejderens fratræden, både af sikkerhedsmæssige årsager, samt for at sikre, at medarbejderen ikke fristes til at benytte eventuelle erhvervshemmeligheder, som er downloaded til devicet. Om en sådan ret efterfølgende kan håndhæves, hvis medarbejderen rent faktisk misligholder denne aftale og sælger til tredjemand, er uafklaret og vil afhænge af de konkrete omstændigheder. Tilsvarende er tilfældet i relation til arbejdsgiverens ret til at kræve det pågældende device indleveret med henblik på at foretage sletning af virksomhedens data i forbindelse med medarbejderens fratræden. På det persondataretlige område kræver en BYODordning, at det er aftalt og defineret (eksempelvis i en BYOD-politik), hvordan data kan tilgås og behandles, og at medarbejderen har samtykket til behandlingen. Tilsvarende bør der også af skattemæssige hensyn indføres klare regler om, hvilke devices der ydes tilskud til, således at det ikke efterfølgende får utilsigtede skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Slutteligt er det vigtigt, at en BYOD-politikken ikke blot fastsætter rammer for brugen, men ligeledes forholder sig til konsekvenserne af eventuelle brud herpå, dvs. hvilke handlinger som arbejdsgiver vil betragte som en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det kan i denne forbindelse overvejes, om overtrædelse af visse for virksomheden særligt vigtige forhold - skal medføre, medarbejderens forpligtelse til at betale en konventionalbod i tillæg til det erstatningskrav, som arbejdsgiver vil kunne gøre gældende i henhold til dansk rets almindelige regler. Hvorvidt en sådan konventionalbods-bestemmelse vil kunne håndhæves i praksis vil altid afhænge af sagens konkrete omstændigheder. 7. Konklusion Den teknologiske udvikling, den hurtige forældelse og dermed den konstante efterspørgsel efter nyt elektronik kan ikke stoppes. Virksomhederne er derfor nødsaget til at følge nye tendenser, herunder at de ansatte i højere grad end tidligere anvender deres egne devices i erhvervsøjemed. Dette er på mange punkter en fordel for virksomheden, men indeholder også en række udfordringer, der nødvendiggør en øget regulering. Den teknologiske udvikling har således medført, at nye udfordringer er dukket op i det juridiske landsskab, som virksomheder ikke kan sidde overhørig. Det er nødvendigt, at den enkelte virksomhed har et til stadighed øget fokus på deres regulering af virksomhedens elektroniske forhold, herunder medarbejdernes devices, som anvendes erhvervsmæssigt. 1 Hiner, Jason - Sanity Check: Should it support user owned smart phones? TechRepublic, (10. marts 2008) 2 Fottrell, Quentin Lost Phones Cost Americans 30 Billion a Year, MarketWatch (23. marts 2012) 3 SKM

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E

Persondata og HR hverdagens udfordringer. Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondata og HR hverdagens udfordringer Advokat Jens Harkov Hansen, CIPP/E Persondataretlige udfordringer og HR Indhentelse af oplysninger om ansøgere Personalesagen Kontrol og overvågning af medarbejdere

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski og Benjamin Lundström Jan Trzaskowski og Benjamin Lundströms artikel og checkliste vedrørende

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Hvad er Mobile Device Management og hvad er udbyttet? Ejal Bracha eb@it2trust.com

Hvad er Mobile Device Management og hvad er udbyttet? Ejal Bracha eb@it2trust.com Hvad er Mobile Device Management og hvad er udbyttet? Ejal Bracha eb@it2trust.com Agenda Program 09.00-09.30 Registrering og morgenmad 09.30-09.40 edgemo byder velkommen 09.40-10.10 Hvad er Mobile Device

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING

SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING SIKKER PÅ NETTET - TRYG SELVBETJENING Din kontakt med det offentlige starter på nettet www.borger.dk DET OFFENTLIGE BLIVER MERE DIGITALT Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Symantec - Data Loss Prevention

Symantec - Data Loss Prevention Symantec beskyttelse af data/dokumenter Beskrivelsen af Symantecs bud på tekniske løsninger. I beskrivelsen indgår tre følgende løsninger fra Symantec: - Data Loss Prevention - Disk eller ekstern device

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer v/ partner Anne Buhl Bjelke & Den offentlige uddannelsesdag 2014 persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg Persondataretlige aspekter Personoplysninger kun

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Borgernes informationssikkerhed 2014

Borgernes informationssikkerhed 2014 Borgernes informationssikkerhed 2014 Januar 2015 1. Indledning Formålet med denne rapport er at afdække to sider af danskernes forhold til informationssikkerhed. Den ene side handler om, hvilke sikkerhedshændelser

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012 2 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere