INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET"

Transkript

1 INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik, der er udarbejdet i Anæstesiologisk Afdeling for plejepersonalet. (Den overordnede personalepolitik ligger på: Intranettet - HR-support politikker - personalepolitik for Regionsenheden Horsens). Værdigrundlag: Vi arbejder ud fra det fælles værdigrundlag i Anæstesiologisk Afdeling (sidder i personalemappe). Målsætning strategier og visioner: Hvert år i december januar gøres status i forhold til mål, strategier og visioner af ledelsen og afdelingssygeplejersken ud fra en løbende dialog med personalet, som præsenteres på temadag/et personalemøde/morgenmøde januar - februar. Ligeledes fremkommer denne status i årsrapporten for det anæstesiologiske område, der udarbejdes af ledelsen hvert år i første kvartal. Fravær: Vi følger den overordnede fraværspolitik, der ligger for hospitalerne Horsens og Brædstrup, samt den personalepolitik der er udarbejdet for anæstesiologisk område. Vi afholder omsorgssamtaler efter gældende politik. Rev. April 2009 af GT, LH, JB, LV, HS, TF, MLU 1

2 Sygemelding: Sygemelding meldes mellem kl og 7.45 på afdelingssygeplejerskens tlf. nr Raskmelding på samme nr. jf. den personalepolitik, der er for området (se i personalemappen). Går man syg hjem eller bliver kaldt hjem med barnets 1. eller 2. sygedag, skrives tidspunkt på afvigeplanen på afdelingssygeplejerskens kontor. Længerevarende sygdom eller orlov: Ved længerevarende sygdom har afdelingssygeplejersken løbende kontakt med den enkelte. Udover det skal den fraværende kollega tilbydes en kontaktperson. Ved orlov skal den fraværende kollega tilbydes en kontaktperson, som under fraværsperioden løbende informerer om sidste nyt fra afdelingen. Kontaktpersonen er ansvarlig for at holde kontakt, såvel skriftligt som mundtligt. Afdelingssygeplejersken har ansvaret for at tilbyde en kontaktperson. Gavekasse: Der er udarbejdet en liste over beløb og hvilke begivenheder, der gives til. Dette er besluttet på et personalemøde, og det er LL + KK, der har ansvaret for gavekassen (Listen er vedlagt som bilag 1). Kaffekasse: Bestyres af HS + KMB + LC 60 kr. pr. mdr. (kaffe + brød) 40 kr. pr. mdr. (kaffe brød) Rev. April 2009 af GT, LH, JB, LV, HS, TF, MLU 2

3 Nyhedsformidling: Nytkasse heri lægges alle skriftlige nyheder / informationer, som ikke er elektroniske. Cirka hver 2. måned ryddes der op i nytkassen. CJ er ansvarlig for denne opgave. Opslagstavlerne: Hos afdelingssygeplejersken: Her hænger arbejdstidsregistreringer, oversigt over ferie og afspadseringssaldo (ajourføres hver måned), oversigt over ferieønsker, ferieplan, oversigt over dato for personalemøder, undervisningsemner for onsdag morgener, dagsorden/opslag til personalemøder og sygemeldingssedler. I koordinatorcentralen: Nyt som skal ses, temamøder, undervisningsarrangementer, kurser der ikke er i kursusbogen m.m. Elektroniske nytbøger: (Findes på Intranettet via: Afdelinger Anæstesiologisk afdeling operationsafsnittet password) Nyt fra ledelsen: Her skrives nyt, der er relevant for hele personalegruppen. Sendt fra ledelsen. Nyt fra medarbejderne: Her skrives nyt, som har interesse for alle kollegaer. Sendt fra medarbejderne. Nyt i P5 regi: Her skrives nyt, der er relateret til det ortopædkirurgiske speciale. Nyt i P4 og P6 regi: Her skrives nyt, der er relateret til det kirurgiske og gynækologiske/obstetriske speciale. Referater fra personalemøderne. Aftaler med samarbejdspartnere. Funktionsbeskrivelser. Logbog for sikkerhedsrepræsentanten. Rev. April 2009 af GT, LH, JB, LV, HS, TF, MLU 3

4 Morgenmøder: Hver morgen fra er der orientering / information. Mandag og fredag er der orientering / information ved afdelingssygeplejersken i kaffestuen. Onsdag er der fælles orientering med Anæstesiafsnittet ved anæstesiafsnittets kontor. Tirsdag og torsdag er der specialerelateret information ved de specialeansvarlige sygeplejersker. P4 og P6 specialeinformation foregår i kaffestuen. P5 specialeinformation foregår i sygeplejerummet ved siden af forrummet til stue 10. Afdelingssygeplejersken er i P4 - P6 tirsdag og i P5 torsdage. Undervisning, kurser, uddannelse: Torsdag morgen fra 8-9 alle uger undtagen i nedlukningsperioderne. - Klinisk morgen 1 gang om måneden (Sidste torsdag i måneden). - Summemøde OP/Anæstesi 3. torsdag hver måned. - Sygeplejefortælling (Efter behov). - AP har ansvaret for tilrettelæggelsen af undervisningen på de øvrige torsdage, hvor der er fælles eller specialerelateret undervisning. - Kurser/studiebesøg prioriteres højt. Når personalet deltager i kurser/studiebesøg er man forpligtet til at dele sine oplevelser med sine kolleger på personalemøder, morgenmøder, skriftligt referat eller efter aftale med afdelingssygeplejersken. - Vedrørende kursusansøgning (ansøgningsskemaet ligger elektronisk på intranettet). Vi har ikke et økonomisk loft for kursusbudget i vores område. Så det er en prioritering hver gang, vurderet ud fra udviklingssamtalerne som personlig udvikling eller i afdelingens interesse. Vores kursusbudget afhænger af afdelingens økonomi i løbet af året. Man er selv ansvarlig for at undersøge kursusmuligheder. Et ansøgningsskema printes ud og afleveres til afdelingssygeplejersken sammen med en kursusbeskrivelse. Rev. April 2009 af GT, LH, JB, LV, HS, TF, MLU 4

5 Man er selv ansvarlig for at søge kurser. Afdelingssygeplejersken er ansvarlig for prioritering. Afdelingsledelsen er ansvarlig for bevilling. Studerende: Vi har studerende i afsluttende forløb og studiebesøg, samt radiografstuderende. Introduktions- og oplæringssygeplejersken har ansvaret for studieforløbene. Personaleudviklingssamtaler: Der afholdes personaleudviklingssamtaler ca. 1 gang om året. Afdelingssygeplejersken er ansvarlig for planlægning af disse. Der tages udgangspunkt i kompetencebeskrivelsen for de forskellige faggrupper. Der udarbejdes en handlingsplan/udviklingsplan for den enkelte medarbejder ved hver personaleudviklingssamtale. Til stede ved samtalerne er der den enkelte medarbejder og afdelingssygeplejersken. Personalemøder: Møderne afholdes hver 6 uge (undtagen juli og december). Skiftevis fra mandag-torsdag kl / Datoplan laves af afdelingssygeplejersken for 1 år ad gangen og hænger på opslagstavlen hos afdelingssygeplejersken. Møderne ligger i januar, marts, maj sidst på måneden. Midt i august, sidst i september og sidst i november. Honoreres med time for time til afspadsering. Afdelingssygeplejersken forventer, at alle deltager i personalemøderne. Rev. April 2009 af GT, LH, JB, LV, HS, TF, MLU 5

6 Der er temamøder hver gang på 2 timer + specialeopdelte møder på 1 time, hvor afdelingssygeplejersken cirkulerer mellem de 2 specialer. Der er en forretningsorden for ordstyrer og referentrollen (hænger på opslagstavlen på afdelingssygeplejerskekontoret). Godkendelse af referat fra møderne foregår som 1. punkt på efterfølgende møde. Hvis man er forhindret til et møde, er man selv ansvarlig for at medgive evt. kommentar til mødet. Referaterne og datoplan ligger i en mappe under de elektroniske Nyhedsbøger. Møderne er beslutningsdygtige uanset antal deltagere. Der afholdes ikke personalemøder uden afdelingssygeplejersken. Ansættelsesudvalg: Der vælges 2 personer, der sidder i 2 år. Udvalget er afhængigt af faggruppe som skal ansættes. Dog er én specialeansvarlig selvskrevne medlemmer udover afdelingssygeplejersken. (Se Ansættelsesprocedure ved operationsafsnittet ) Ved ansættelse af menigt personale i et specifikt speciale vil den specialeansvarlige for det specifikke speciale deltage og sygeplejerske/sygehjælper/social- og sundhedsassistent fra samme speciale. Arbejdsplanlægning: Der er en lokalaftale på en normperiode på 24 uger for alle faggrupper. Der er 3 vagtrul á 12 uger. De der ikke går i vagt, kører i et fast dagrul. Hvis man har behov for at blive fri for en vagt, bytter man internt. Aftenvagt er der fra mandag fredag ( ). Der er en ønskebog, hvor man kan skrive ønsker om frihed i både afspadseringsdage, enkelte Fe/FF-dage samt omsorgsdage. Ligeledes har Rev. April 2009 af GT, LH, JB, LV, HS, TF, MLU 6

7 man selv ansvar for at skrive kendte mødedatoer og kursusdage, der er bevilliget i ønskebogen. Hvis der er ønske om afspadsering eller Fe/FF/omsorgsdage på den plan, der er lagt frem, skal henvendelse ske til afdelingssygeplejersken der tager stilling ud fra situationen og bemandingen den dag. Hvis man ønsker ferie i en uge, hvor man har vagter fredag, lørdag, søndag sættes de til salg. De øvrige dage placeres hos ens kolleger af arbejdsplanlæggerne. Sommerferieplanen er en undtagelse. Her følger man ikke sit rul (uge 26-33). Arbejdsplanlægningen varetages af LR + LM. Det overordnede ansvar har afdelingssygeplejersken. Ved evt. problemstillinger sker henvendelse til afdelingssygeplejersken. De dage hvor der er mulighed for afspadsering, anden frihed, udviklingsopgaver, udveksling m.m. laves der en oversigt over disse dage. Den sidder forrest i arbejdsplanen. Afdelingssygeplejersken prioriterer hvem der afspadserer/laver udvikling m.m. og hvad der skal ske den enkelte dag samt prioriterer, hvis der er flere der ønsker i forhold til, hvad er muligt. Hvis man møder mere end 15 minutter senere end arbejdsplanens mødetid, afspadserer man - med mindre andet er aftalt med afdelingssygeplejersken. Hvis man afspadserer, er man selv ansvarlig for at skrive det på afvigerplanen, der hænger på afdelingssygeplejerskens. Ligeledes er man selv ansvarlig for at skrive overarbejde/mødeaktivitet m.m. på. Mandag fredag fra kan man ønske tid til udviklingsmøder, afspadsering eller andet ved koordinatoren eller afdelingssygeplejersken. Afdelingssygeplejersken eller koordinatoren har ansvar for at skrive på afvigerplanen, når der kaldes personale ind og ved sygdom samt sikre at afvigeplanen føres ved afspadsering og overarbejde m.m. Vi følger overenskomsten samt de lokalaftaler, der er lavet (jf. mappe med løn der står på Afdelingssygeplejerskens kontor). Rev. April 2009 af GT, LH, JB, LV, HS, TF, MLU 7

8 Ferie: Der er udarbejdet en ferieønskeplan. Den hænger på afdelingssygeplejerskens kontor. Der tages udgangspunkt i denne ved ferieplanlægning. Hvis man ikke følger denne plan eller har lavet individuelle aftaler med afdelingssygeplejersken, placeres personalet indenfor de perioder, der står i planen. Der udarbejdes hvert år en plan for nedlukningsperiode af afdelingsledelsen. Som udgangspunkt er der lukket ned i uge 26-33, uge 7, de 3 dage før påske, uge 42, uge 52/53. Planen sidder i mappen i koordinatorcentralen. Ønsker for ferie skal skrives på ferieoversigt på afdelingssygeplejerskens kontor. Hvis det er enkelte dage, så skrives det i ønskebogen. Afdelingssygeplejersken har ansvar for prioritering, hvis der er flere der ønsker ferie, end der er plads til. Socialt samvær: I afdelingen er der aktiviteter i form af P4-udflugt, julekaffe, bowling og spisning m.m. Der er ligeledes gå- og løbetursarrangementer. Det er selvfølgelig frivilligt, om man ønsker at deltage i dette. Vi har meget fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø og bevarelse af dette i henhold til vores værdigrundlag. Der er plads til individuelle hensyn og omsorg for hinanden. Vi lægger vægt på humor og positiv indgangsvinkel til tingene. Misbrug: Vi har fokus på håndtering af misbrug (se retningslinie for huset på Intranettet under HR perlekæden). Instruks i E-DOK. Ressourcebank: (er under udvikling) Rev. April 2009 af GT, LH, JB, LV, HS, TF, MLU 8

9 Vi har en ressourcebank i afdelingen, hvor personalets ressourcer er nedskrevet i. Den sidder i mappe i koordinatorcentralen og i nyhedsbogen elektronisk. Den revideres hvert år til udviklingssamtalerne. Der er en oversigt over arbejdsgrupper m.m., som sidder i ressourcebanken. Der er lavet en vidensbank i huset, hvor man har mulighed for at tilkendegive nogle ressourcer indenfor et sygeplejerelateret emne, hvor man kan videregive sin viden i form af undervisning. Ligger på H-drevet. De personaler fra afdelingen, der har tilkendegivet sine ressourcer sidder i personalepolitikmappe på afdelingssygeplejerskens kontor. Post: Alle personalemedlemmer har hver sin postkasse, hvor alt post afleveres i. Ligeledes bruges disse postkasser til materiale, der skal udleveres til alle. Alle personalemedlemmer har en adresse, som det er frivilligt at bruge. Lønpolitik: Der er mulighed for at blive indstillet til ny løn, hvis den enkelte medarbejder lever op til de krav, der er for dette. De opstillede kriterier følger overenskomstperioden (se bilag 3). Litteratur: Der er intet bibliotek på sygehuset. Hospitalet har lavet en biblioteksdatabase og har fået tilknyttet vore egne bibliotekar. Der er indgået en aftale med Fagbiblioteket på Regionshospitalet Viborg, således, at vi kan bruge bibliotekar Karin Velbæk fra Viborg, som konsulent. Karin Velbæk kan kontaktes på mail: eller telefon Rev. April 2009 af GT, LH, JB, LV, HS, TF, MLU 9

10 I afdelingen abonnerer vi på Klinisk Sygepleje og Ugeskrift for Læger, som er tilgængelige. Der er internetforbindelse på alle vore computere, hvor der er mulighed for at søge relevant litteratur. Ugeskrift for Læger ligger ved lægerne og klinisk sygepleje? står i reolen på gangen. Introduktion i afdelingen: Der er et omfattende oplæringsprogram til alle nyansatte, som varetages overordnet af introduktions- og oplæringssygeplejersken. Mål for sundhed og sygepleje i Operationsafdelingen: Sidder i oplæringsprogrammet. Målene er udarbejdet og diskuteret på et personalemøde. Revideres hvert år. Afdelingsprofil: Vi har en afdelingsprofil, der præsenterer vores afdeling. Revideres hvert år. Dokumentation i afdelingen: Vi dokumenterer i EPJ og i diverse registreringsbøger. Vi har en initialliste i afdelingen. Rev. April 2009 af GT, LH, JB, LV, HS, TF, MLU 10

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund

Ny medarbejder Velkommen til Marienlund Ny medarbejder Velkommen til Marienlund 1 Ny medarbejder - hvad så! Det er vigtigt, når du er ny medarbejder: at blive dus med lokaler og huse på Marienlund at kende procedure med buskørsel, booking af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere