Firkløverskolen. Det systemiske i elevperspektiv 22. Dialogorienteret konflikthåndtering 22. Flow, trivsel, motivation og mening 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Firkløverskolen. Det systemiske i elevperspektiv 22. Dialogorienteret konflikthåndtering 22. Flow, trivsel, motivation og mening 23"

Transkript

1 Firkløverskolen 21 Firkløverskolen Firkløverskolen er et specialiseret undervisnings- og kompetencecenter, der som del af Randers Kommunes skolevæsen, tilbyder elever med autismespektrumforstyrrelser og svær ADHD et fleksibelt specialpædagogisk helhedstilbud i overensstemmelse med folkeskoleloven. Med sin brede vifte af viden og kompetencer, løser Firkløverskolen ligeledes en række eksterne opgaver i kommuner og regioner for institutioner, forældre og professionelle omkring uddannelse, vejledning, testning og udredning. Skolen har 177 elever og placeret på 4 regionale afdelinger og modtager elever fra følgende kommuner: Favrskov, Mariager fjord, Norddjurs, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus. Firkløverskolen har egen uddannelses- og udviklingsafdeling bestående af psykologer, pædagogiske konsulenter og skolekonsulenter. Aftaler om evt. besøg, tilrettelæggelse af særlige uddannelses- og kursusforløb eller drøftelser omkring løsningen af andre opgaver kan rettes til skoleinspektør Ole Klinke på Det systemiske i elevperspektiv 22 Dialogorienteret konflikthåndtering 22 Flow, trivsel, motivation og mening 23 Læsning i fagene 24 Her kommer jeg 26 Ud af skolen og hvad så? 27 Praksisrettet neuropsykologi og specialpædagogik for elever med autisme og ADHD 27 ADHD og specialpædagogik, niveau 1 28 ADHD og specialpædagogik, niveau 2 28 ASF og specialpædagogik, niveau 1 29 ASF og specialpædagogik, niveau 2 29 Socialfag 31 Trin for Trin for børn i alderen 4-12 år 31 Firkløverskolen Apollovej Randers SØ Telefon: Web:

2 22 Firkløverskolen Firkløverskolen 23 Det systemiske i elevperspektiv På Firkløverskolen har man gennem flere år arbejdet ud fra en systemisk tilgang i forhold til udviklingen af organisationen, personalet og forældresamarbejdet. På dette kursus vil vi forholde os til, hvordan man kan arbejde med systemiske teorier forstået i forhold til eleverne. På kurset vil kursisterne komme til at forholde sig til følgende spørgsmål: Hvad vil det sige at arbejde anerkendende med elever, der har særlige forudsætninger? Hvilke systemiske redskaber kan man anvende, når man skal støtte eleverne i en positiv selvudvikling? Hvordan kan systemiske redskaber og en velstruktureret specialpædagogik komplementere hinanden? Arbejdsformen vil variere mellem: Teoretiske oplæg. Erfarings- og vidensdeling. Konkret arbejde med systemiske redskaber. Dialogorienteret konflikthåndtering Når mødet mellem elever eller medarbejder og elev udvikler sig i en konfliktfyldt retning, er en forståelse af elevens personlige forudsætninger væsentlige. Kurset vil sætte fokus på, hvordan man kan foregribe konflikters opståen, håndtere udviklingen af en konflikt, samt sikre en professionel opfølgning for både elev og medarbejder. Kurset vil derfor omhandle både elevens og medarbejderens perspektiv, hvor konflikten kan betragtes som en konsekvens af en ikke meningsgivende sammenhæng mellem parterne. Desuden vil der blive fokuseret på, hvordan man som medarbejder kan benytte specialpædagogiske strategier og derigennem støtte eleven i, at konflikter undgås eller håndteres hensigtsmæssigt, herunder at eleven i videst mulig omfang tilegner sig personlige strategier. Når der tales konflikthåndtering, vil der på kurset blive argumenteret for, at mål og middel ofte vil være sammenfaldne, og at elevernes trivsel og udvikling er tæt forbundet med det samlede arbejdsmiljø. Flow, trivsel, motivation og mening! Vi kender det alle. Når noget bliver for let og trivielt, keder vi os. Når noget bliver for svært og ikke giver mening, bliver vi opgivende. På helt tilsvarende måde har vore børn/unge det. De har behov for at se mening og finde motivation for at tilegne sig mest mulig læring. Keder de sig, ser vi flere ritualer eller adfærd, der forstyrrer og bliver til et problem for dem selv og deres omgivelser. Heldigvis kan medinddragelse af barnet/den unge hjælpe en del til selvindsigt og fælles målsætning. Men vi har samtidig børn/ unge, der ikke selv er i stand til at fortælle, hvad deres behov er, eller hvor deres behov direkte peger på, at undgå læring. Derfor må vi tage vores professionelle ansvar for den rette læring i forhold til den enkelte. Men vi må gøre det med respekt for den enkeltes individuelle styrker og interesser. Ved observationer, assesments og præcise iagttagelser er det muligt at få øje på deres personlige niveau og potentialer, og ud fra denne viden tilrettelægge deres hverdag, så vi opnår en konstant flow for den enkelte. Kurset vil præsentere disse metoder og vise hvordan iagttagelserne vil kunne omsættes til praksis. 1. kursusdag: Vi vil præsentere de forskellige iagttagelsesmetoder og i samarbejde finde pædagogiske metoder og struktur i de enkelte cases. Hjemmeopgave: Kursisterne vælger at arbejde med kursets tema i dagligdagen. 2. kursusdag: Vi tager udgangspunkt i kursisternes hjemme arbejde og arbejder med nye ideer til hverdagen Målgruppe: Lærere og pædagoger fi-01 (husk dato ved bestilling) Inge Lorenzen, psykolog, og Annette Nielsen, pædagogisk Kurset er et 1-dags kursus, der afholdes på følgende datoer: og Tilmeldingsfrist: og fi-02 (husk dato ved bestilling) Inge Lorenzen, psykolog, og Annette Nielsen, pædagogisk Tilmeldingsfrist: Tidsramme: fi-03 (husk dato ved bestilling) Psykolog Ann-Janet Hansen og konsulent Inger - Lis Jepsen, begge ansat ved Firkløverskolens Udviklings- og Undervisnings afdeling Kurset er et 2-dags kursus, der afvikles og ,- incl. forplejning Tilmeldingsfrist: Bindende tilmelding

3 24 Firkløverskolen Firkløverskolen 25 Læsning i fagene 1. kursusgang Generelt oplæg Mange elever har behov for at arbejde med læsning i tre faser: Før, under og efterlæsning. Det er med til at give en struktur på læsningen og hjælper i arbejdet med at forstå teksterne bedre da der arbejdes med ord-kendskab, genre, forforståelse, spørgsmål, måder at organisere viden på med mere. Oplæg om faglig læsning i de naturvidenskabelige fag Der er traditioner i de naturvidenskabelige fag om måden at opstille fagtekster, opgaver, instruktioner, mv. på. Målrettet arbejde med at kunne identificere og navigere i forskellige opstillinger kan støtte mange elever til bedre udbytte af tekster og forståelse af opgaver. Oplæg om faglig læsning i sprog Også i læsning i fremmedsprog kræver særlige forudsætninger. Der er brug for at sikre og styrke ordforrådet hos eleverne, så de mest almindelige og hyppige ord repeteres mange gange og lagres i hukommelsen og der er brug for at arbejde med genregenkendelsen, så eleverne opnår et bredt ordforråd. 1. dag vil bestå af 4 faser: et generelt oplæg om faglig læsning, og derefter tre oplæg om læsning: ét for de naturvidenskabelige fag, og ét for sprog (engelsk) og ét for de humanistiske fag. Efterfølgende arbejdes der med materialevurdering inden for de faglige områder og mere konkret hvordan materialerne kan bruges i den konkrete undervisning. Dagen afsluttes med at der laves aftaler om, hvad der skal arbejdes med inden 2. kursusgang. 2. kursusgang Deltagerne, lærere og pædagoger, skal formidle viden og erfaringer fra den mellemliggende periode. Teamet fra PU vil supplere med inspiration om læremidler, herunder digitale. Lydbøger og adgang til oplæs-ning af tekster vil også være et tema. Målgruppe: pædagoger og lærere Oplæg om faglig læsning i de humanistiske fag Oplægget vil særligt have fokus på genrebegrebet, og hvad der kendetegner en teksts læsbarhed, læselighed og læsevenlighed. Samtidig vil de multimodale tekster blive inddraget som en teksttype der stiller særlige krav til læsningen. fi-04 (husk dato ved bestilling) Janus Halkier, Lone Thomsen, Kirsten Mortensen alle tilknyttet Pædagogisk Udvikling Randers, Inge Lorenzen, psykolog ansat ved Firkløverskolens Udviklings- og undervisningsafdeling og Tilmeldingsfrist: 2300,- incl. forplejning Bindende tilmelding

4 26 Firkløverskolen Firkløverskolen 27 Her kommer jeg! Et kursus om udvikling af selvindsigt, sociale kompetencer og evnen til at blive sin egen bedste advokat. Det er i det sociale samspil med andre, vi mennesker primært lærer os selv at kende, udfordres og udvikles. Selvindsigt og den dertil knyttede udvikling af sociale kompetencer og evnen til at blive en god advokat for sig selv evnen til positiv selvhævdelse er således på mange måder hinandens forudsætninger. Når der er grundlæggende vanskeligheder inden for et eller flere af disse områder, vil det få en afsmittende effekt på de øvrige og således på hele den personlige udvikling. På kurset vil vi beskæftige os med sammenhængen mellem de tre begreber samt med forskellige pædagogiske redskaber og metoder, som er udviklet med det formål at understøtte udviklingen af disse. Herunder KAT-kassen og Ville-Vove-Vælge. Der vil i kursusformen blive lagt vægt på aktiv inddragelse af kursusdeltagerne samt praktiske erfaringer fra hverdagen og tid til fordybelse i arbejdet med de forskellige metoder. Ud af skolen og hvad så? UEA, Uddannelsesbøger, Uddannelses-samtaler og uddannelsesplaner/elevplaner er lovbestemte vejledningsredskaber. Disse redskaber skal alle anvendes i den proces, som starter allerede i 1. klasse, og som skal forberede/styrke eleverne i de valg, som skal træffes både i og efter folkeskolen. På kurset vil der være fokus på vejlednings- og udslusningsprocessen med eleven på Firkløverskolen hvor forældrene, skolen, sagsbehandler og PPR er aktive medspillere. Vi vil arbejde med de formelle krav vedr. UEA (Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering), Uddannelses-bøger, Uddannelsesplaner/Elevplaner, Vejlednings-samtaler, Praktik, Brobygning m.m. Samtidig vil vi forsøge at give kursisterne et billede af og eksempler på, hvordan vi arbejder med disse områder på Firkløverskolen f.eks. gennem Port Folio-metoden i tæt samarbejde med forældrene og eksterne samarbejdspartnere. Endelig vil vi på kurset have fokus på tiden efter folkeskolen. Hvilke tilbud kunne være relevante for elever med vanskeligheder indenfor ADHD og ASF? Hvilke støttemuligheder findes? Den nye ungdomsuddannelse STU m.m. Praksisrettet neuropsykologi og specialpædagogik for elever med autisme og ADHD Mennesker med autisme og ADHD har alle behov for en individualiseret specialpædagogisk støtte. Kursusforløbet lægger vægt på en vekselvirkning mellem de nyeste teorier og metoder og fokuserer endvidere på tydelighed, visuelle virkemidler, hyppig feed-back, kognitive metoder og en dialogform som medinddrager mennesket med autisme og i arbejdet med dets personlige som sociale udvikling. Da helhed i indsatsen mellem elevens miljøer er af afgørende betydning behandles samarbejdet med forældre og andre pårørende ligeledes. Værdigrundlaget for kursusforløbet har sit afsæt i en anerkendende tilgang og en systemisk tænkning. Der anbefales, at der deltager flere medarbejdere fra samme organisation, idet der ud over uddannelsens generelle indhold og deltagernes erfaringer med egne elever vil blive lagt vægt på udviklingen af samarbejdsformer, der styrker teamenes fremtidige samarbejde og pædagogiske indsats Der arbejdes med egne cases og projekter fra de teams deltagerne indgår i, og der ydes vejledning og supervision mellem undervisningsgangene. Ugekurset kan udover de planlagte datoer rekvireres af institutioner til afholdelse enten på Firkløverskolen eller på egen institution.kontakt Firkløverskolens leder Ole Klinke fi-05 (husk dato ved bestilling) Annette Nielsen, pædagogisk konsulent, og Stine Grotkjær, psykolog, begge ansat ved Firkløverskolens Uddannelsesog Udviklings-afdeling Tilmeldingsfrist: fi-06 (husk dato ved bestilling) Kurator Jane Bjerregaard, ansat ved Firkløverskolens Uddannelses- og udviklingsafdeling Tilmeldingsfrist: Bindende tilmelding fi-07 (husk dato ved bestilling) Tidsramme: 5 hele dage og Lis Jepsen, pædagogisk konsulent, og Inge Lorenzen, psykolog, begge ansat ved Firkløverskolens Uddannelsesog Udviklings Afdeling. Der kan evt. inddrages andre undervisere. Maks. 20 deltagere 4.500,- incl. forplejning Tilmeldingsfrist: Bindendende tilmelding til

5 28 Firkløverskolen Firkløverskolen 29 ADHD og specialpædagogik, niveau 1 ADHD og specialpædagogik, niveau 2 ASF og specialpædagogik, niveau 1 ASF og specialpædagogik, niveau 2 Kurset vil omhandle den grundlæggende viden vi i dag har om ADHD og disse børns vanskeligheder og vil være baseret på teori, eksempler og praksis. Ligeledes berøres grundlæggende specialpædagogiske metoder som struktur og andre visuelle metoder, der afhjælper vanskeligheder omkring tid, overblik og forståelse. Spørgsmål der berøres vil være: Hvad er det vi som medarbejdere skal være opmærksom på? Og hvordan vælger vi en pædagogik, der både er imødekommende, medinddragende og respektfuld? aktive kursister. Der er mulighed for udveksling af egne erfaringer i forbindelse med gruppearbejde. 1. dag: Kurset vil præsentere den nyeste teoretiske viden, vi i dag har om ADHD. Vi vil præsentere et bredere spektrum af forskellige forskningsfunderede teorier. Kurset vil være baseret på et neuropsykologisk grundlag. De specialpædagogiske metoder vil være åbne overfor nye ideer og som teorierne om ADHD lægge op til debat. Kurset forudsætter således erfaringer i forhold til grundlæggende viden og metoder, mindst svarende til kurset om ADHD og specialpædagogik, niveau 1. aktive kursister. Der er mulighed for at tune sig ind på, hvilket projekt man kan vælge at arbejde med imellem kursusgangene, sammen med andre eller alene. Kurset giver en mulighed for ny viden for personale, som har det grundlæggende kendskab til børn med ADHD. Desuden giver kurset deltagerne en mulighed for at få sparring om egne praksiserfaringer/og -ideer vedrørende arbejdet med børnene. Hvis man har ideer som man gerne vil arbejde med i sin praksis, kan man med fordel bruge drøftelserne fra 1. mødegang i sit arbejde mellem de to mødegange. Den anden mødegang vil give deltagerne mulighed for fortsat vejledning og tilbagemeldinger fra andre deltagere. Kurset vil omhandle den grundlæggende viden vi i dag har om ASF og disse børn og unges anderledes kognitive stil og vil være baseret på erfaringer, eksempler og praksis. Ligeledes berøres grundlæggende specialpædagogiske metoder som struktur og andre visuelle metoder, der afhjælper vanskeligheder omkring tid, overblik og forståelse. Spørgsmål der berøres vil være: Hvad er det vi som medarbejdere skal være opmærksom på? Og hvordan vælger vi en pædagogik, der både er imødekommende, medinddragende og respektfuld? aktive kursister. Der er mulighed for udveksling af egne erfaringer i forbindelse med gruppearbejde. 1. dag: Kurset vil præsentere den nyeste teoretiske viden, vi i dag har om ASF. Vi vil præsentere et bredere spektrum af forskellige forskningsfunderede teorier. Kurset vil være baseret på et neuropsykologisk grundlag. De specialpædagogiske metoder vil være åbne overfor nye ideer og som teorierne om ASF lægge op til debat. Kurset forudsætter således erfaringer i forhold til grundlæggende viden og metoder, mindst svarende til kurset om ASF og specialpædagogik, niveau 1. aktive kursister. Der er mulighed for at tune sig ind på, hvilket projekt man kan vælge at arbejde med imellem kursusgangene, sammen med andre eller alene. Kurset giver en mulighed for ny viden for personale, som har det grundlæggende kendskab til børn med ASF. Desuden giver kurset deltagerne en mulighed for at få sparring om egne praksiserfaringer/og -ideer vedrørende arbejdet med børnene. Hvis man har ideer som man gerne vil arbejde med i sin praksis, kan man med fordel bruge drøftelserne fra 1. mødegang i sit arbejde mellem de to mødegange. Den anden mødegang vil give deltagerne mulighed for fortsat vejledning og tilbagemeldinger fra andre deltagere. 2. dag: Dagen vil være bygget op over erfaringsudveksling og feedback mellem deltagerne, herunder at deltagerne får mulighed for at fremlægge sit praksisarbejde og få feed-back på dette og gode råd til hvordan man hver især arbejder videre med sine ønsker. 2. dag: Dagen vil være bygget op over erfaringsudveksling og feedback mellem deltagerne, herunder at deltagerne får mulighed for at fremlægge sit praksisarbejde og få feed-back på dette og gode råd til hvordan man hver især arbejder videre med sine ønsker.. Kurset kan søges af erfarent personale, der har en grundlæggende viden svarende til kurset ADHD og specialpædagogik, niveau 1. Kurset kan søges af erfarent personale, der har en grundlæggende viden svarende til kurset ASF og specialpædagogik, niveau 1. fi-08 (husk dato ved bestilling) Ann-Janet Hansen, psykolog, og Lis Jepsen, pædagogisk fi-09 (husk dato ved bestilling) fi-10 (husk dato ved bestilling) fi-11 (husk dato ved bestilling) Ann-Janet Hansen, psykolog, og Lis Jepsen, pædagogisk Stine Grotkjær, psykolog, og Lis Jepsen, pædagogisk Psykolog Stine Grotkjær og pædagogisk konsulent Lis Jepsen, begge tilknyttet Firkløverskolens Uddannelses- og Tidsramme: Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist: Kurset er et 2-dages kursus, der afvikles på følgende datoer: og ,- incl. forplejning Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfrist: Kurset er et 2-dagskursus, der afvikles og ,- incl. forplejning

6 30 Firkløverskolen Firkløverskolen 31 Socialfag Med afsæt i arbejdet med udvikling af social forståelse og social kompetence hos børn og unge med ASF eller ADHD vil kurset komme omkring socialfag - både som et skemalagt fag og som en integreret del af den pædagogiske hverdag. Der vil blive arbejdet med, hvordan undervisningen og den pædagogiske hverdag kan tilrettelægges med øje for udviklingen af den enkeltes livsressourcer og fremtidsperspektiver. Med udgangspunkt i eksempler fra den specialpædagogiske praksis vil der blive redegjort for erfaringer med bl.a. fælles undervisning, individuelle målsætninger og evalueringsredskaber, samt en række forskellige undervisningstemaer, materialer og metoder. Metoderne vil strække sig fra ydre systemer til indre strategier, herunder visuel støtte, sociale historier, strukturerede samtaler og kognitive strategier. Som konkret tema vil der blive arbejdet med relationskompetencer og kammeratskab. Kurset vil tage udgangspunkt i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, ligesom videndeling og tid til fordybelse i anvendelsen af udvalgte metoder vil være vigtige elementer i kurset. Trin for Trin for børn i alderen 4-12 år Kurset vil tage udgangspunkt i Trin for Trin og indeholde en grundig gennemgang af materialet, hvor man bliver gjort bekendt med dets indhold og systematik, herunder undervisningsteknikker. Der vil være en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser med mulighed for vidensdeling. Gennem Trin for Trin kan eleverne opnå forståelse for: Empati at sætte sprog på egne følelser at aflæse andres følelser. Impulskontrol og problemløsning at stoppe op og tænke muligheder, at beslutte sig og handle derefter, altså at udvikle de eksekutive funktioner. Selvkontrol at håndtere frustration. Der vil være fokus på: Læring af konkrete sociale færdigheder og strategier. Træning i neutrale budskaber. Hvordan man øver barnet i at identificere et problem og finde problemløsningsstrategier. fi-12 (husk dato ved bestilling) Annette Nielsen, pædagogisk konsulent, og Stine Grotkjær, psykolog, begge ansat ved Firkløverskolens Uddannelsesog Kurset er et 1-dags kursus, som afholdes på følgende datoer: og Tilmeldingsfrist: og fi-13 (husk dato ved bestilling) Annette Nielsen og Lis Jepsen, pædagogiske konsulenter. Begge ansat ved Firkløverskolens Uddannelses- og Tilmeldingsfrist:

7 60 Tilmeldingskupon - Langagerskolen la-01 ADHD la-11a I Deltagers navn: la-02a Boardmaker la-11b I la-02b la-03 la-04 Boardmaker At gå til afgangsprøve i dansk Lav selv opgaver på computeren la-12 la-13 la-14 II Kreative opgaver til undervisning Udviklingspsykologi Institution: Adresse: la-05 la-06 la-07 Faglig tests som pædagogisk redskab Idrætsundervisning Kognitiv pædagogiske værktøjer til børn og unge med ADHD la-15 la-16 la-17 Pubertet, seksualundervisning og udvikling Samtaler om seksualitet Forældresamarbejde Postnummer: By: la-08 Bliv klædt på til læsning og skrivning la-18 Udfordringer omkring søskende CVR-nr: la-09 Medbestemmelse og selvforvaltning la-19 Stress og stresshåndtering EAN-nr: la-10a la-10b la-10c la-20 UGEKURSUS: Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Telefon: la-10d Min tilknytning: Forælder Fagperson Andet Tilmeldingskupon - Firkløverskolen fi-01 Det systemiske i elevperspektiv og Deltagers navn: fi-02 Dialogorienteret konflikthåndtering fi-03 Flow, trivsel, motivation og mening! og fi-04 Læsning i fagene og fi-05 Her kommer jeg Institution: Adresse: fi-06 Ud af skolen og hvad så? fi-07 Praksisrettet neuropsykologi og specialpædagogik for elever med autisme og ADHD og fi-08 ADHD og specialpædagogik, niveau fi-09 ADHD og specialpædagogik, niveau og fi-10 ASF og specialpædagogik, niveau fi-11 ASF og specialpædagogik, niveau og fi-12 Socialfag fi-13 Trin for trin for børn i alderen 4-12 år Postnummer: By: CVR-nr: EAN-nr: Telefon: Min tilknytning: Forælder Fagperson Andet

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold Kursuskatalog 2013-14 Indhold Kom godt i gang som vejleder og supervisor... 2 Robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet!... 3 At lære -at være -sammen med... 4 ipad og struktur/kommunikation... 5 Digitale

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 KURSUSKATALOG Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 Autismecenter Fredensborg består af Ullerødskolen, specialbørnehaven Spiren og Kompetencecenteret. Ullerødskolen er en specialskole med et helhedstilbud

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Inklusionsstrategi Oplæg ved skoleleder Annika Bramming 16. januar 2017

Inklusionsstrategi Oplæg ved skoleleder Annika Bramming 16. januar 2017 Inklusionsstrategi 2017 Oplæg ved skoleleder Annika Bramming 16. januar 2017 Dagsorden 1. Generelt om inklusionsstrategien på Kobberbakkeskolen 2. SIAA-projektet Struktur Inklusion Autisme Almenforløb

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Bliv ekspert i at forstå børn

Bliv ekspert i at forstå børn Bliv ekspert i at forstå børn Ulla Dyrløv og Charlotte Bjerregård fra Familiepsykologisk Praksis på Frederiksberg tilbyder et kursus til lærere og pædagoger, der ønsker at blive eksperter i at forstå børn

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud.

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Struktur Indhold Tidshorisont Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling Kirsten Sørensen Århus

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre

Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Lindholm Brygge 2-4 9400 Nørresundby Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Derudover tilbyder vi Kursusklassen som er et særligt tilrettelagt kursus for enkeltintegrerede børn og unge med autisme.

Derudover tilbyder vi Kursusklassen som er et særligt tilrettelagt kursus for enkeltintegrerede børn og unge med autisme. Autismecenter Fredensborg består af Ullerødskolen og Kompetencecenteret. Ullerødskolen er en specialskole med et helhedstilbud for normaltbegavede elever med diagnoser indenfor autismespektret. Medarbejderne,

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Hvordan tænker i inklusion og hvilke erfaringer har i? Hvem er vi? Præsentation af Øen. Program. Beliggenhed

Hvordan tænker i inklusion og hvilke erfaringer har i? Hvem er vi? Præsentation af Øen. Program. Beliggenhed Hvem er vi? Hvad er formålet med at inkludere børn og unge med AFS i den almindelige folkeskole? Jane Sterup Pæd./konsulent Elina Sommer Pæd./konsulent Program Præsentation af Øen Tanker og erfaringer

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen

Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen Præsentation: Langagerskolen er en specialskole for elever med autismespektrumsforstyrrelser og/eller svær ADHD under Aarhus Kommune. Langagerskolen

Læs mere

DANSK FAMILIETERAPEUTISK INSTITUT. Kursuskatalog. til skoler og daginstitutioner 2. halvår 2015

DANSK FAMILIETERAPEUTISK INSTITUT. Kursuskatalog. til skoler og daginstitutioner 2. halvår 2015 DANSK FAMILIETERAPEUTISK INSTITUT Kursuskatalog til skoler og daginstitutioner 2. halvår 2015 Kære læser Velkommen til DFTI s kursuskatalog for skoler og daginstitutioner. Her har vi samlet en række kurser,

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Inklusionsstrategi 2017

Inklusionsstrategi 2017 Inklusionsstrategi 2017 Dagsorden 1. Inklusionsstrategien på Kobberbakkeskolen generelt 2. SIAA-projektet (Struktur, Inklusion, Autisme og almenforløb) 3. U og B tilbuddet (Undervisning og Behandling)

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Kursus ADHD & AUTISME

Kursus ADHD & AUTISME Start i 2017 Kursus ADHD & AUTISME PI/SPS søger AMA midler (I så fald AMA ansøgningen bliver godkendt, så er det PI/SPS opgave at bestille billet og hotelovernatning for kursister, som ifølge AMA midler

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

At fremme elevernes sociale færdigheder. Hjælpe til med at udvikle elevens forståelse af egen identitet og selvforståelse

At fremme elevernes sociale færdigheder. Hjælpe til med at udvikle elevens forståelse af egen identitet og selvforståelse Projekttitel Projekt Socialfag styrkelse af inklusionselevers sociale kompetencer. Skole Søndermarkskolen Projektleder og projektdeltagere Projektleder pædagog Flemming Christensen, der udover 3 pædagoger

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb overbygning

1-årigt uddannelsesforløb overbygning 1-årigt uddannelsesforløb overbygning i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Kommunikation, trivsel og læring

Kommunikation, trivsel og læring Overskrift: Kommunikation, trivsel og læring - et udviklingsforløb med udgangspunkt i en narrative samtalepraksis i skoleåret 2015-2017 Baggrund: Gødvad Efterskole er en specialefterskole for 95 unge mellem

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annita Baggesen, Centerchef, PPR Ishøj aba@ishoj.dk. IPAD som inklusionsværktøj til sårbare børn og unge i folkeskolen. Søges for 1 år.

Annita Baggesen, Centerchef, PPR Ishøj aba@ishoj.dk. IPAD som inklusionsværktøj til sårbare børn og unge i folkeskolen. Søges for 1 år. 26.juni 2013 Ansøgning om 15 IPADs, med tilhørende vejledningsforløb, som et værktøj til inklusion i almene folkeskoler i Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Ansøger Arbejdstitel Målgruppe og varighed Annita

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens 3-årige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2.

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Sorø Kommune Supercenter Smilehullet, Holbergskolen Holbergsvej 42 4293 Dianalund Tlf.:58264810 smilehullet@soroe.dk Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre,

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere