Movias organisation September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Movias organisation September 2013"

Transkript

1 Movias organisation September 2013 Maj 2013

2 Movias opgaver Trafikselskabet Movia løser opgaver for kommunerne og regionerne i Østdanmark. Movia varetager ifølge trafikselskabsloven busdriften, lokalbanedriften samt kørslen med handicappede kunder. Kommuner og regioner finansierer den ene del af Movias opgaver. Den anden del af finansieringen sker ved billetindtægter og ved egenbetaling i forbindelse med flextrafik. Movia fastsætter takster for den kollektive trafik i samarbejde med DSB, Metroselskabet og Trafikstyrelsen. Movia skal hjælpe kommunerne og regionerne med at sikre effektive transportløsninger for borgere med særlige transportbehov. Denne type opgaver løses som flextrafik og er i vækst i Movia. Flextrafik kan være en løsning på kommunernes transportopgaver fx inden for sundheds-, skole- og handicapområdet. Busserne, flextrafikken og lokalbanerne indgår som en integreret del af den kollektive trafik i Østdanmark. Mange af kunderne i busserne benytter også enten toget eller metroen på deres rejse Det er derfor vigtigt, at der er sammenhæng i hele det kollektive trafiksystem. Det gælder takstsystem, korrespondancer, trafikinformation og nemme skift på terminaler og stationer. Mere end 219 millioner gange i løbet af året benytter kunder busser og lokalbaner. Derudover udføres mere end to millioner rejser af handicappede, patienter, eller børn på specialskoler med flextrafik. Al bus- og flextrafikkørsel, som Movia udfører, er udbudt til private operatører på kontrakt. Udgifterne til bustrafikkontrakter beløber sig til mere end 3 milliarder kr. om året. Udgifter til flextrafik udgør lidt under ½ milliard kr. Movia har desuden indgået forhandlede kontrafkter med de to lokalbaneselskaber Lokalbanen A/S i Nordsjælland og Regionstog A/S i Syd- og Vestsjælland. Udgifterne til banekontrakterne beløber sig til lige under ½ milliard kr. om året. Her dækker kontrakterne både trafik og infrastruktur. 45 kommuner 2 regioner Lokalbanen A/S Rejsekort A/S Movia Regionstog A/S Rejseplanen A/S Bus/Togsamarbejdet Direktørsamarbejdet i Hovedstadsområdet Flexdanmarksamarbejdet 2

3 Bestyrelse og direktion Bestyrelse Finn Aaberg (A), kommunalbestyrelsesmedlem i Albertslund kommune (formand) Knud Larsen (V), kommunalbestyrelsesmedlem i Vordingborg kommune (næstformand) Kaj Petersen (A), kommunalbestyrelsesmedlem i Guldborgsund kommune Hans Toft (C), borgmester i Gentofte kommune Jørgen Glenthøj (C), borgmester i Frederiksberg kommune Thomas Bak (V), kommunalbestyrelsesmedlem i Fredensborg kommune Peter Thiele (F), borgerrepræsentant i Københavns kommune Jørn Christensen (F), regionsrådsmedlem i Region Sjælland Steen Olesen (F), regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden Direktion Dorthe Nøhr Pedersen, Administrerende direktør Søren Englund, Centerchef (Konstitueret), Marked Per Gellert, Centerchef, Trafik & rådgivning Niels Fugmann, Centerchef, Ressourcer Dorthe Nøhr Pedersen Administrerende direktør 3

4 Movias organisation Movias bestyrelse Administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen Ledelsessekretariat Markedscenter Søren Englund Konstitueret Trafik- & rådgivningscenter Per Gellert Ressourcecenter Niels Fugmann Kontrakter & operatører Jesper Kaas Petersen Konstitueret Rådgivning Storkøbenhavn Torsten Rasmussen HR & facility Thomas Damgaard Analyse & indtægter Peter Rosbak Juhl Rådgivning Sjælland Lars Richter Økonomi & budget Christian Kierkegaard Marketing Pernille Jørgensen Rådgivning Nordsjælland Tommy Frost IT Annette Heckscher Kundeservice Mogens Kjøller Projekter & infrastruktur Jeppe Gaard Trafikservice John Øllegaard Køreplaner Poul Bayer Flextrafik Jens Peter Langberg Flextrafik drift & udvikling Niels Agerbo Flextrafik kvalitet & operatører Kim Clausen 4

5 Markedscenter Markedscentret har det overordnede ansvar for kunderne i busserne. Markedscentret indgår aftaler med operatørerne og står for kvalitetsopfølgningen på busdriften. Det er ligeledes Markedscentret, der varetager samarbejdet med DSB, Metroselskabet og Trafikstyrelsen, samt forestår implementeringen af rejsekortet. Endelig har Markedscentret ansvaret for Movias indtægter, taksterne, rejsereglerne samt de digitale tjenester, som tilbydes til kunderne. Søren Englund Centerchef (Konstitueret), Marked Kontrakter & operatører Kontrakter & operatører varetager Movias udbud af buskørsel og Flextrafikkørsel på baggrund af aftaler med kommunerne og regionerne. Området forestår forsøg med nye miljøteknologier i både busmateriel og på brændstofområdet. Kontrakter & operatører indgår kørselsaftaler med busoperatørerne, og varetager udviklingen af samarbejdet med operatørerne bl.a. via Foreningen BUS. Analyse & indtægter Analyse & indtægter har ansvaret for Movias indtægter og indtægtsdelingen med de øvrige trafikselskaber. Analyse & indtægter er dermed også ansvarlig for dataindsamlingen fra busser, lokalbaner mv., der bl.a. anvendes i rute- og køreplanlægningen. Analyse & indtægter varetager endvidere takstfastsættelsen, Movias rejseregler samt gennemfører markedsanalyser. Jesper Kaas Petersen Områdechef (Konstitueret) Kontrakter Peter Rosbak Juhl Områdechef Analyser 5

6 Markedscenter Marketing Marketing sikrer en overordnet fælles linje i Movias kundeservice og -forståelse, produktudvikling, markedsføring i forhold til slutbrugere og erhvervskunder, design og kommunikation. Marketing varetager Movias kundeloyalitetsprogram MitMovia, Movias digitale kundetjenester samt salg af erhvervskort. Kundeservice Kundeservice varetager rejsevejledning i forhold til kunderne, kundeklager og bestilling af ture i Flextrafik. Kundeservice varetager endvidere henvendelser fra kunderne vedr. rejsekortet samt distribuerer billetter og kort til Movias kortsalg. Pernille Jørgensen Områdechef Marketing Mogens Kjøller Områdechef Kundeservice Trafikservice Trafikservice har ansvaret for opfølgningen på de løbende kontrakter med operatørerne, døgnovervågning af driften, teknisk ansvarlig for installation, service og support på billetterings- og andet udstyr, overvågning og omlægning af linjer i forbindelse med varslede og uvarslede hændelser, samarbejde med operatører og kommuner til sikring af hensigtsmæssig driftsafvikling og fremkommelighed. Trafikservice varetager endvidere billetkontrol, stoppesteds- og beredskabsarbejde i hele Movias område. Rejsekort implementering Rejsekort varetager implementeringen af Rejsekortet i Movias driftsorganisation og i Movias driftsenheder. John Øllegaard Områdechef Trafikservice 6

7 Trafik- & rådgivningscenter Trafik- & rådgivningscentret varetager rådgivningen af kommunerne og regionerne i forhold til indkøb af bus og lokalbanedrift samt flextrafik. Centret varetager endvidere køreplanlægningen, infrastrukturrådgivningen samt konceptudvikling af nye betjeningssystemer mv. Det er Trafik- & rådgivningscentret, der síkrer sammenhæng i rutenettet og samarbejdet mellem kommunerne om de tværgående busser. Per Gellert Centerchef, Trafik & rådgivning Rådgivningsområder Movia har tre rådgivingsområder, der tager sig af stort set samme funktioner i hvert deres geografiske område. Rådgivningsområderne varetager rådgivningen af kommunerne og regionerne i forbindelse med deres bestillinger af bus- og lokalbanetrafik samt sikrer den tværgående koordinering. Rådgivningsområderne udvikler endvidere trafiktilbudet i de enkelte områder i samarbejde med kommuner og regioner med nye betjeningskoncepter, incitamentsaftaler mv. Torsten Rasmussen Områdechef Storkøbenhavn Lars Richter Områdechef Sjælland Tommy Frost Områdechef Nordsjælland 7

8 Trafik- & rådgivningscenter Projekter & infrastruktur Projekter & infrastruktur varetager koordineringen af Movias ansøgninger til Statens Trafikinvesteringspuljer. Området støtter de tre rådgivningsområder i forbindelse med infrastrukturprojekter. Movias infrastrukturekspertise i forhold til fremkommelighed og trafikterminaler er samlet her. Endelig varetager området udarbejdelsen af og opfølgningen på Movias Trafikplan. Køreplaner Køreplaner udarbejder køreplaner for busserne. Området sikrer i samarbejde med rådgivningsområderne en løbende optimering af køreplanerne ud fra kommunernes ønsker og operatørernes tilbagemeldinger fra driften. Køreplaner samarbejder med jernbaneselskaberne om koordinering af køreplaner. Endelig leverer Køreplaner data til Rejsekort og alle de kundevendte informationssystemer så som Moviatrafik.dk og Rejseplanen. Jeppe Gaard Områdechef Projekter Poul Bayer Områdechef Køreplaner Flextrafik Flextrafik varetager administrationen af kørsel med kunder med funktionsnedsættelser, der ikke kan anvende de traditionelle busser og tog. Det er endvidere Flextrafik, der tilbyder Flextur, der er et tilbud, der kan sikre mobilitet i områder og/eller på tider, hvor der ikke kører traditionelle busser, samt forestår aftaler om kørsel af elever til specialskoler og institutioner. Flextrafik drift & udvikling Flex drift & udvikling varetager systemudviklingen af planlægningssystemet samt implementering, uddannelse og support i forhold til de opgaver, der løses for hhv. kommunerne og regionerne. Flex drift & udvikling har trafikovervågningsopgaven i forhold til den daglige drift, og løser driftsmæssige problemer i tæt dialog med operatører, chauffører, kunder og personale i kommuner og regioner. Jens Peter Langberg Områdechef Flextrafik Niels Agerbo Områdechef Flex drift & udvikling 8

9 Trafik- & rådgivningscenter Flextrafik kvalitet & operatører Flex kvalitet & operatører har den daglige kontakt til Flextrafiks operatører. Flex kvalitet & operatører foretager løbende kvalitetskontrol i forhold til operatørernes leverancer, og arbejder tæt sammen med operatørerne og deres brancheorganisationer om at udvikle chaufførernes kompetencer i relation til Flextrafiks behov, sikre god faglig information til chaufførerne om særlige kundegrupper samt højne den kundeoplevede kvalitet af kørslen. Kim Clausen Områdechef Flex kvalitet & operatører 9

10 Ressourcecenter Ressourcecentret varetager Movias administrative opgaver som HR, facilities, økonomi og IT. Resourcecentret er således ansvarlig for løbende effektivisering af administrationen, og er endvidere ansvarlig for servicefunktionerne i Movias administrationsbygning, trafiktjenesternes lokaler samt chaufførlokalerne. Ressourcecentret forestår miljøcertificeringen af Movia. Niels Fugmann Centerchef, Ressourcer HR & facility HR & facility varetager opgaver som rekruttering, personaleadministration, ledelses- og medarbejderudvikling samt CSR og miljøcertificering. Området tager sig endvidere af kompetenceudvikling samt koncepter for måling af medarbejdertrivsel og udviklingssamtaler. Endelig varetager området servicefunktionerne i Movias administrationsbygning. Økonomi & budget Movia har en centraliseret økonomi- og budgetfunktion, der sikrer det styringsmæssige overblik og varetager controlling i virksomheden, herunder økonomiske analyser, opfølgning på forretningsplan og benchmarking. Økonomi & budget forestår budget, regnskab, debitorstyring, bogføring, afregning mv. Området varetager endvidere Movias processekretariat. Thomas Damgaard Områdechef HR- & facility Christian Kierkegaard Områdechef Økonomi 10

11 Ressourcecenter IT IT varetager såvel udvikling, drift og support af Movias trafiksystemer og administrative systemer. IT er ansvarlig for Movias Dataware house samt datamanagement. IT varetager endvidere udviklingen af rejsekortet. Annette Heckscher Områdechef IT 11

12 Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet varetager udarbejdelsen af Movias forretningsgrundlag, forretningsplan og strategier Ledelsessekretariatet har ansvaret for udviklingen af Movias organisation, og varetager sekretærfunktioner i forhold til Movias repræsentantskab, bestyrelse, direktion og chefgruppe. Det er ligeledes Ledelsessekretariatet, der varetager eksterne kommunikation samt pressehåndtering. Endelig varetager Ledelsessekretariatet juridisk rådgivning. Michael Skov Chefkonsulent Forretningsplan Direktionsmøder Chefmøder Mads Lund Larsen Bestyrelsessekretær Bestyrelse Repræsentantskab KL, DR og ministerier Tina Cort Pedersen Koncernjurist Juridisk rådgivning Kontrakter Lov- og regelfortolkning Inge Banke Koncernjurist Juridisk rådgivning Kontrakter Lov- og regelfortolkning Søren Boss Christensen Pressekonsulent Pressehåndtering Rådgivning og beredskab i pressesager Operatørnyt Kunde- og markedsrelaterede sager Dorte Kofoed Pressekonsulent Pressehåndtering Rådgivning og beredskab i pressesager Kommunenyt Kommune- og regionsrelaterede sager 12

13 Ledelsessekretariatet Karen Nielsen Pressekonsulent Pressehåndtering Rådgivning og beredskab i pressesager Rejsekortrelaterede sager Samarbejde med DSB, Metro og Trafikstyrelsen Lisbeth Bekker Direktionssekretær Personlig assistent for administrerende direktør Afdelingsøkonomi Rejsebestilling Opfølgning på handlingsplaner 12

Overordnet indkøbspolitik

Overordnet indkøbspolitik Bilag 9.08 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Overordnet indkøbspolitik Formål

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Passagerer med særlige behov

Passagerer med særlige behov Passagerer med særlige behov Fuldmægtig Niels Harne, Transport- & Energiministeriet Seniorkonsulent Lykke Magelund, Tetraplan A/S Transport & Energiministeriet har gennemført en udredning af transportvilkårene

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

JHR og AKA FIA Juni 2015

JHR og AKA FIA Juni 2015 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Høringssvar til væksttemaet ildsjæle Tirsdag den 26. maj dannede repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter og en lang række organisationer

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere