INDHOLD. Miljøudvalget L 44 Bilag 1 Offentligt. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3"

Transkript

1 Miljøudvalget L 44 Bilag 1 Offentligt GUDENÅKOMITEEEN LOKALØKONOMISKE EFFEKTER AF DET UDSÆTNINGSBASEREDE LAKSEFISKERI I GUDENÅEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD Konklusioner 2 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3 2 Laksefiskeri i Gudenåen Om Gudenåen Om udsætningerne Om lystfiskeriet efter laks 8 3 Undersøgelsens resultater Forudsætninger for analysen Den lokaløkonomiske effekt Øvrige effekter af laksefiskeriet Kan den lokal-økonomiske effekt øges? 17 PROJEKTNR. AO/Portal DOKUMENTNR. 2.0 VERSION B UDGIVELSESDATO 18. februar 2013 UDARBEJDET AR, JJD KONTROLLERET AR, JJD GODKENDT AR

2 2/18 Konklusioner Lystfiskeriet efter laks i nedre Gudenåen medfører 'et forbrug'. Lystfiskerne skal betale for at fiske i åen, tilrejsende lystfiskere overnatter i området og de køber ind i egnens butikker. Det rejser spørgsmålet: Er det en god investering, når de tre kommuner ved Gudenåen støtter laksefiskeriet ved at indkøbe laksesmolt til udsætning og dermed bidrager til at gøre Gudenåen til et attraktivt fiskevand? I forhold til dette spørgsmål viser denne undersøgelse: At der gennemføres i størrelsesordenen fiskedage/årligt ved nedre Gudenåen/Lilleåen. Dette antal vil blive mere end halveret uden laksefiskeri. Lystfiskeriet skaber ca overnatninger/årligt i området. At lystfiskeriet i Gudenåen med det nuværende omfang og kvalitet skaber et lokaløkonomisk forbrug på 7,7 millioner kr om året, og at det giver beskæftigelse til i størrelsesorden 5-9 fuldtidsarbejdspladser. At det lokaløkonomiske forbrug reduceres til ca. 3,5 millioner kroner om året og 3-7 fuldtidsarbejdspladser, såfremt der ikke udsættes laks. At den fælles-kommunale investering i lystfiskeriet på fremover årligt bidrager til en værditilvækst på 2 mio. kr./årligt.kr.og derfor fremstår som en god investering. At hver lystfiskerfanget laks skaber en lokaløkonomisk omsætning på ca kr. I det lys giver det laksen en pris per kilo på ca kroner/kg. Der udsættes årligt laksesmolt i Gudenåen. Det skønnes, at 4000 af disse vender tilbage til Gudenåen som voksne individer. Heraf skønnes det, at lystfiskerne fanger laks. Lakseopgangen og fangsterne varierer betydeligt fra år til år. At det udsætningsbaserede laksefiskeri har en række yderligere positive effekter som ikke er prisfastsat i undersøgelsen i form af at være en attraktionsfaktor for bosætning, bidrager til et positiv image af området, bidrager til det sociale liv i Bjerringbro og Langå, og bidrager som en motiverende faktor bag frivilligt miljøarbejde. At den lokaløkonomiske effekt af laksefiskeriet sandsynligvis kan øges ved at foretage flere laksesmoltudsætninger (- bedre fangstmuligheder og dermed flere tilrejsende lystfiskere) i kombination med et større udbud af overnatningsmuligheder.

3 3/18 Laks i Gudenåen tiltrækker lystfiskere 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse For at genindføre et rekreativt laksefiskeri - og ultimativt at skabe grundlaget for en 'ny', selvreproducerende laksestamme - blev lakseprojektet i Gudenåen startet i 1987 af Randers Kommune. I 1990 begyndte de første lakseudsætninger i Gudenåen. Dette udsætningsarbejde har båret frugt: Der trækker laks op i Gudenåen, og dét tiltrækker lystfiskere. At lystfiske i Gudenåen medfører samtidig 'et forbrug'. Lystfiskerne skal betale for at fiske i åen, tilrejsende lystfiskere overnatter i området og de køber ind i egnens butikker. Det vides ikke, hvor stor den lokaløkonomiske effekt er, og det har dermed ikke været muligt at sammenholde de økonomiske fordele af laksefiskeriet med den omkostning og investering som udsætning af lakseyngel udgør for de deltagende kommuner. Det skal dette projekt råde bod på. Formålet med projektet er at beskrive den lokaløkonomiske effekt af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen. Afgrænsning af den lokaløkonomiske analyse Den lokaløkonomiske effekt er summen af indkomstforøgelser og -reduktioner som det udsætningsbaserede laksefiskeri giver indenfor det område, hvorigennem den nedre del af Gudenåen løber. Dette område udgøres af Viborg, Favrskov og Randers Kommuner. Med den nedre del af Gudenåen forstås strækningen fra Tangeværket i Viborg Kommune til udløbet af Gudenåen i Randers Fjord ved Randers. Derudover er denne analyse afgrænset på disse måder: Der er tale om en lokaløkonomisk vurdering, og der ses således kun på effekter i lokalområder. Som eksempel: Hvis en forbedring af fiskeriet i Gudenåen blot flytter efterspørgsel fra Skjern å laksefiskeriet til Gudenåen er den samfundsøkonomiske effekt nul, men i en lokaløkonomisk analyse slår ændringen positivt igennem for det område som oplever en øget efterspørgsel. Det betyder, at det er vigtigt at vurdere, hvor stor en andel af den lystfiskerskabte omsætning som bliver indenfor området, og en sådan vurdering gøres løbende i forbindelse med, at vi gennemgår de enkelte elementer i undersøgelsen. For det andet indeholder den lokaløkonomiske analyse kun en vurdering af det markedsomsatte forbrug, dvs. det er en analyse af faktiske afholdte udgifter/indtægter. Vi ser bort fra ikke-brugsværdier (som eksistensværdi af laks i Gudenåen), vi undersøger ikke lystfiskernes reelle betalingsvilje for laksefiskeriet (som måske er højere end hvad adgangen til lystfiskeri i dag koster) og vi foretager ikke en prissætning af ikke-markedsomsatte værdier, eksempelvis lystfiskeriets betydning i forhold til trivsel og sundhed, betydningen af lystfiskeriet for lokal 'kulturel kapital' (eksempelvis foreningsarbejde rettet mod unge og ældre) eller lystfiskeriets betydning for opnåelse af gunstige tilstande i vandmiljøet, via det frivillige (ubetalte) miljøarbejde. En undersøgelse af alle ovennævnte forhold ligger udenfor undersøgelsens rammer. Samtidig skal det understreges, at det valgte omfang af undersøgelsen muliggør en dækkende beskrivelse af forholdet mellem de kommunale investeringer i lystfiskeriet og den opnåede lokaløkonomiske effekt. (Der henvises i øvrigt til EIFAC,

4 4/ , for en gennemgang af forskellige tilgange til samfundsøkonomiske vurdering af betydningen af fiskevande og lystfiskeri). Oversigt over undersøgelsens faktorer Tabellen nedenfor viser i overblik, hvordan de forskellige effekter behandles i undersøgelse. Det fremgår, at den lokaløkonomiske effekt rent kvantitativt findes ud fra disse forhold: Indtægter skabt af laksefiskeriet: Adgang til fiskeriet Overnatninger Omsætning i detailhandel Udgifter forbundet med laksefiskeriet (kommunale omkostninger til udsætning af laksesmolt) Tabel 1-1 Afgrænsning af effekter i den lokaløkonomiske analyse Effekt Datagrundlag Medtages effekt? Adgang til lystfiskeriet Turismeeffekt Forbrug i detailhandel Antal dag- og årskort udstedt til lystfiskere Antal lystfiskerskabte overnatninger per år Lystfiskerforbrug per fiskedag for tre typer af lystfiskere: - lokale lystfiskere uden overnatning - ikke-lokale lystfiskere uden overnatning - ikke-lokale lystfiskere med overnatning Ja Ja Ja Bosætning Vurderinger givet af lokale personer Nej. Men beskrives kvalitativt og med et skøn over omfanget Image Foreningsarbejde Bidrag til miljøarbejde Vurdering givet af repræsentanter for lokale lystfiskerforeninger Omkostninger til udsætninger Vurderinger givet af lokale personer omkring image-værdi af laks i Gudenåen Vurdering givet af lokale personer omkring værdien af det lystfisker-skabte foreningsarbejde/sociale aktiviteter Kommunernes omkostninger til køb af laksesmolt til udsætning i Gudenåen Nej. Men beskrives kort i forbindelse med bosætning Nej. Men beskrives kvalitativt Nej. Men beskrives kvalitativt Ja Derudover indgår også en beskrivelse af den beskæftigelsesmæssige effekt af laksefiskeriet. Bliver effekten indenfor kommunegrænsen? Med undersøgelsen afgrænset til de tre kommuner, er det vigtigt for hver af ovenstående effekter at vurdere om den lystfiskerskabte omsætning bliver indenfor undersøgelsesområdet. Hvis indtægten ved salg af årskort eksempelvis forsvinder ud af området (såfremt de berørte foreninger anvendte indtægten til at købe fisketure i

5 5/18 Norge) eller hvis de lystfiskerskabte overnatninger foretages udenfor området, ville den lokaløkonomiske effekt være stærkt reduceret. For hver effekt er der derfor foretaget en vurdering af, hvor stor en andel af forbruget, der 'bliver' i undersøgelsesområdet. Hvordan isoleres effekten af 'laksefiskeri'? For at kunne isolere effekten af et udsætningsbaseret laksefiskeri i forhold til et ikke-udsætningsbaseret laksefiskeri, skal effekterne af udsætningerne kunne afgrænses. Dette er imidlertid simpelt. Det er dokumenteret, at der foregår en yderst begrænset reproduktion af laks i selve Gudenåen (Miljøministeriet & Fødevareministeriet, 2002), hvilket endvidere er blevet bekræftet af Danmarks Center for Vildlaks i forbindelse med denne undersøgelse. Selvom der ikke er tvivl om, at opgangen af laks i Gudenåen skyldes udsætninger, og at laksefiskeriet har bidraget til at fremme lystfiskeriet og lystfiskerturismen ved nedre Gudenåen, er der omvendt heller ikke tvivl om, at der ville blive fisket i Gudenåen også selvom der ikke var opgang af laks. Det er naturligvis vigtigt, at undersøgelsen kun måler den effekt som laksefiskeriet har. Effekten af laksefiskeriet er blevet vurderet via ekspertudsagn hos personer med et indgående kendskab til lystfiskeriet og lystfiskerturismen ved Gudenåen. De har vurderet forskellen i lystfiskerintensitet i Gudenåen i et scenarie hvor åen ikke har opgang af laks og det nuværende laksefiskeri, som illustreret nedenfor. Lokaløkonomisk effekt af nuværende laksefiskeri i Gudenåen - Lokaløkonomisk effekt af fiskeriet i Gudenåen uden udsætninger af laksesmolt = Lokaløkonomisk effekt af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført i oktober-december 2012 af konsulenter fra COWI i et samarbejde med lokale personer med indgående kendskab til turisme, lystfiskeri og lakseudsætningsarbejde i området. Se bilag 1 for en oversigt over interviewpersoner. Undersøgelsen er gennemført i fire trin: Indsamling af materiale samt interview og besøg i området. Analyse af data og præsentation af undersøgelsens forudsætninger for interviewpersonerne ved et aftensmøde i Bjerringbro 5. december Udsendelse af rapportudkast til kommentering blandt interviewede personer. Udarbejdelse af endelig rapport.

6 6/18 2 Laksefiskeri i Gudenåen En vigtig habitat og en ressource for udvikling gennem flere århundreder Tidligere: Meget omfattende opgang af laks Siden 1934: Ingen laks i Gudenåen 2.1 Om Gudenåen 1 Gudenåen er Danmarks længste å og mest udviklede vandsystem. Den afvander på sit næsten 160 km. lange løb 2800 km2 opland. Selve hovedløbet opdeles normalt i tre afsnit: Det øvre løb fra kildeudspringet til indløbet i Mossø; mellemløbet i det midtjyske søhøjland til Kongensbro og det nedre løb fra Tange Sø til Randers fjord. Det er sidstnævnte strækning, der er i fokus i denne undersøgelse. Gudenåen har i det 19. århundrede haft stor betydning som transportvej for varer (pramfarten). Gudenåens vandkraft har været udnyttet siden middelalderen først til at drive vandmøller, senere under 1800-tallets industrialisering til at drive forskellige fabrikker og endelig siden 1. verdenskrig og frem til i dag til at producere elektricitet. Gudenåen er det eneste danske østvendte vandløb som har haft en betydelig laksebestand. Den totale fangst er - ud fra sparsomme beretninger om fangster i de mange såkaldte laksegårde af hvilke der har været mindst 38 fra Ulstrup og nedstrøms til Randers - blevet vurderet til 30 ton i gode år i forrige århundrede (Jensen, 1982). Et sådant fangstniveau svarer til det femdobbelte af det nuværende niveau, og det indikerer en meget stor lakseopgang. Men allerede i sidste halvdel af 1800-tallet skete der et fald i dette fiskeri. Det kan bl.a. forklares med et forudgående kraftigt fiskeri og uddybning af Gudenåen for at gøre pramfarten mulig. Det betød, at der forsvandt flere store gydeområder for laksefisk, bl.a. på strækningen nedstrøms Bjerringbro. I forbindelse med Tangeværkets opførelse blev der etableret en fisketrappe ved 'værket', der skulle sikre, at fiskene, herunder laks og ørred, fortsat kunne vandre frit i Gudenåen. Fisketrappen virkede dog ikke hensigtsmæssigt på grund af sin ringe vandføring (0,7%) i forhold til Gudenåens middelvandføring på ca l/sek., og senere forbedringer af fisketrappen har ikke haft den ønskede effekt. Konsekvenserne var katastrofale især for laksen. I 1934 blev den sidste laks fanget i Gudenåen, og siden er den oprindelige Gudenålaks blevet betragtet som uddød. Randers Kommune ønskede at genskabe bestanden 2.2 Om udsætningerne Lakseprojektet i Gudenåen blev startet i 1987 af Randers Kommune efter initiativ fra lokale lystfiskere og politikere. Randers Kommunes mål med lakseprojektet var ambitiøst: genetablering af en selvreproducerende laksebestand i Gudenåen, samt etablering af en bæredygtig lystfiskerturisme. I 1990 begyndte de første lakseudsætninger i Gudenåen. Lakseprojektet var fra starten primært baseret på smoltudsætninger. På Brusgård Produktionshøjskole blev der bygget et recirkuleret opdrætsanlæg som en del af produktionshøjskolen. Dengang var lakseprojektet bl.a. et aktiveringsprojekt for unge i Randers Kommune, så kommunen finansierede driften og dermed udsætningerne. 1 Dette afsnit bygger på Jensen (1982) og diverse hjemmesider om lystfiskeri i Gudenåen.

7 7/18 Opgiver troen på en selvreproducerende bestand, men fastholder udsætninger Fisketegnet blev indført i 1993 og med fisketegnsmidler blev der foretaget bestandsophjælpende udsætninger i hele Gudenåsystemet frem til undersøgelser i 1996 endeligt slog fast, at det var umuligt for laksesmolten at passere Tange Sø, og at der ligeledes var alt for få storlaks, der kunne passere fisketrappen opstrøms ved Tangeværket. Håbet om en selvreproducerende laksebestand i Gudenåen blev herefter opgivet, indtil der eventuelt opnås en brugbar passageløsning omkring Tange Sø. Fiskeplejen har siden 1996 givet et tilskud til smoltudsætningerne, fra 2008 på kr. årligt. I 1997 blev Produktionshøjskolen flyttet ind til Randers og opdrætsanlægget på Brusgård overgik til den nystiftede fond FOS-Laks, i dag Danmarks Center for Vildlaks (DCV). Randers Kommune støttede fortsat lakseudsætningerne med op til kr. årligt, men nu som et natur- og turismeprojekt. Tekstboks 2-1 Forskellige stammer af laks - nu udsættes kun 'danske' laks På DCV anvendte man fem forskellige laksestammer i opdrætsarbejdet og opnåede betydelig viden om stammernes forskellige adfærd - men dog ikke om den centrale adfærdsparameter, gydesucces, fordi det ikke kunne måles, da der ikke fandt gydning sted. Blandt de fem stammer indgik ikke danske fisk, da de på daværende tidspunkt ikke var tilgængelige, jf. den dengang udbredte antagelse, at de oprindelige vestjyske laks var uddø, bortset fra en lille bestand ved Skjern å. I 2000 startes opdrætsarbejdet omkring vestjyske laks (som følge af den nationale laksehandlingsplan). I 2002 overtager DCV Randers arbejdet med Storåens laks, og det aftales at overskydende smolt kan udsættes i Gudenåen - og på den måde kom der igen danske laks i Gudenåen. Fra og med 2012 udsættes der kun danske laks i Gudenåen. Finansiering af udsætninger Den årlige udsætning af laksesmolt har i en række år ligget på ca smolt til en værdi af kr. Tabellen nedenfor viser finansieringen af smoltudsætningerne. Det fremgår: At den kommunale finansering de sidste fem år har ligget på kr. Dette beløb skal ses i lyset af, at Randers Kommune tidligere har ydet et betydeligt højere årligt tilskud. I 2008 tog Randers Kommune kontakt til de øvrige kommuner langs Gudenåen for at få etableret en mere solidarisk betaling til lakseudsætningerne under overskriften "Natur- og Turistprojekt". At brugerbetalingen er øget betydeligt de senere år. Især sportsfiskerforeningerne har haft stor glæde af laksene i Gudenåen, og de har de senere år bidraget med op til kr. årligt ud fra et ønske om at fastholde et spændende sportsfiskeri i Gudenåen. Foreningerne opkræver støttebeløb solidarisk bl.a. via kontingentindbetalingerne og tillæg på dagkortpriserne. Lodsejerne afgiver i visse tilfælde en andel af lodsejerbetalingen for fiskeretten.

8 8/18 Tabel 2-1 Kommunal og øvrig finansering af lakseudsætninger (kilde: DCV) (budgettal) Randers Kommune Favrskov Kommune Viborg Kommune Kommunal finansering Lystfiskerforeningerne Fiskepleje Peter Smertefris Fond* Øvrige bidrag DCV egenfinansiering Samlet finansering Note*: Peter Smertefri Fonds giver ikke yderligere tilskud efter 2012 DCV oplyser, at man har haft regnskabsmæssig underskud gennem flere år, svarende til den medfinansiering DCV har bidraget med til Gudenåen, og som fremgår af tabellen ovenfor. Fordobling af kommunal støtte Det skal bemærkes, at for de kommende to år (2013, 2014) har de tre involverede kommuner aftalt en fordobling af den kommunale støtte, således at de tre kommuner disse år hver bidrager med kr. / årligt. Karakteristik af lystfiskeriet 2.3 Om lystfiskeriet efter laks Lystfiskeriet efter laks foregår på hele strækningen fra Tangeværket til Stevnsstrup nær Gudenåens udløb i Randers Fjord. Strækningen er kendetegnet ved, at vandløbet efter danske forhold er meget bredt (>20 meter), forholdsvis dybt 1-3 meter) og de fleste steder med en jævn strøm. Fiskeriet indeholder disse elementer: Laksefiskeriet foregår over en lang sæson, fra medio januar til medio november (10 mdr.). Reelt foregår laksefiskeriet dog fra medio marts, hvor de første forårslaks trækker op i åen og frem til sæsonafslutningen medio november (8 mdr.). Dermed er laksesæsonen betydeligt længere end i norske elve (3 mdr.) og de vestjyske laksevandløb (6,5 mdr.) En række forskellige fiskemetoder er tilladte og anvendes. Disse er: Spinnefiskeri med spinner, blink og wobler Medefiskeri med orm og rejer Fluefiskeri (hvor der anvendes en flueline som kastevægt) Det er et særkende ved fiskeriet i Gudenåen (i modsætning til de lakseførende vandløb i Vestjylland: Skjern å, Varde å, Storåen, Ribe å), at det ikke er reguleret af de bestemmelser, der følger af den nationale laksehandlingsplan. Det betyder:

9 9/18 at fiskeriet ikke er kvotebelagt (alle fangede laks kan hjemtages) at der er en længere fiskesæson (16. januar-15. november), og at der er færre restriktioner på tilladte fiskemetoder; eksempelvis er det tilladt at fiske med naturlig rejer og der er ikke påbud om fiskeri med modhageløse kroge. Lokale foreninger udbyder fiskeriet Et 'demokratisk' lystfiskeri Organiseringen af lystfiskeriet Lystfiskeriet ved åen er organiseret på samme måder som det kendes fra andre større vandløb i Danmark: Lokale lystfiskerforeninger, der opererer på et frivilligt og ikke-kommercielt grundlag lejer retten til at færdes og fiske ved vandløbet af lodsejerne (landbrugere). Dermed opstår et tæt samarbejde mellem de overvejende lokale medlemmer af lystfiskerforeningerne og lodsejerne. Lodsejerne modtager et årligt bidrag for at udleje fiskeriet (kroner per meter åbred) og indgår på forskellig vis i lystfiskerforeningernes arbejde, eks. ved at modtage foreningernes medlemsblade og deltage i lodsejerfest. Det er et velkendt forhold ved større danske vandløb, at de fleste strækninger udlejes på ovenstående vilkår til de lokale foreninger. Dog er det et særkende ved Gudenåen, at der på ingen af de mest attraktive strækninger er private grupper/konsortier, der har eksklusiv adgang til fiskeriet. Således tilbydes lystfiskeriet på vilkår som muliggør alles adgang til fiskeriet. Foreningerne har dog visse strækninger som er forbeholdt medlemmer, men alle foreninger sælger dagkort til turister og ved ingen af foreningerne udgør de 'lukkede' strækninger en stor andel af den samlede mængde vandløbsstrækning, som dagkort-fiskerne har adgang til. Laksefiskeriet i Gudenåen organiseres af tre lystfiskerforeninger, hvis afhængighed af laksefiskeriet varierer betydeligt (se nedenfor). De tre foreninger er: Bjerringbro & Omegns Sportsfiskerforening : Afhængig af laksefiskeriet Bjerringbro & Omegns Sportsfiskerforening (BSF) organiserer den øvre del af omtalte strækning og tilbyder fiskeri fra Tangeværket og til nær Åbro. Foreningen har et omfattende foreningsliv med foreningsaktiviteter for bl.a. juniorer og pensionister. Foreningen bidrager til vandløbsarbejde og dermed skabelse af gode forhold i vandløbene - en indsats, der ifølge foreningen ville være mindre, hvis ikke laksefiskeriet skabte opmærksomhed og opbakning omkring dette arbejde. Foreningen har et tæt samarbejde med lodsejere som generelt udviser stor imødekommenhed overfor foreningen. Lodsejerne bidrager økonomisk, idet de ud af en betaling på 8 kr/meter åbred/år donerer 2 kroner til lakseudsætninger. Foreningen er meget afhængig af laksefiskeriet, idet havørredfiskeriet er ganske begrænset, dels fordi der er få havørreder på strækningen, dels fordi opgangen af havørreder først sker sent på sæsonen til foreningens fiskevand. Det er således foreningens vurdering, at den er meget afhængig af laksefiskeriet og at dens medlemstal og aktivitetsniveau ville blive reduceret meget betydeligt uden laksefiskeriet, jf. tabellen nedenfor.

10 10/18 Tabel 2-2 Salg af års- og dagkort, med og uden laks (Bjerringbro & Omegns Sportsfiskerforening) Årskort Dagkort Med laks Uden laks Langå Lystfiskerforening: Delvist afhængig af laksefiskeriet Langå Lystfiskerforening er den anden store forening ved nedre Gudenåen. Foreningen tilbyder lystfiskeri på en række strækninger Åbro og til Stevnstrup, heriblandt Langåområdet som er et samlingssted for et stor del af lystfiskerturismen via Langå Camping. Foreningen tilbyder også et attraktivt havørredfiskeri, dels i selve Gudenåen, dels i Lilleåen som har udløb i Gudenåen ved Langå. Dermed er foreningen i mindre grad afhængig af laksefiskeriet, selvom foreningen dog vurderes, at salget af både årskort og dagkort vil falde markant uden laksefiskeriet. Tabel 2-3 Salg af års- og dagkort, med og uden laks (Langå Lystfiskerforening) Årskort Dagkort Med laks Uden laks Randers Sportsfiskerklub: Ikke afhængig af laksefiskeriet Randers Sportfiskerklub er en mindre forening som tilbyder fiskeri ved kortere strækninger ved Gudenåen. Foreningen er i mindre grad rettet mod Gudenåfiskeriet og er ikke særlig afhængig af laksefiskeriet. Tabel 2-4 Salg af års- og dagkort, med og uden laks (Randers Sportsfiskerklub) Årskort Dagkort Med laks Uden laks Uden laks: Lystfiskeriet vil blive mere end halveret Baseret på disse vurderinger vil lystfiskeriet i Gudenåen bliver mere end halveret, hvis laksefiskeriet ophører. Antallet af solgte årskort vil samlet set falde fra 1500 til 790 og dagkortsalget vil falde fra i dag ca årligt til 645. Men nedgangen i fiskeriet i selve Gudenåen vil være endnu større, idet en stor del af kortsalget i et ikke-laks scenarie vil være rettet mod havørredfiskeri i Lilleåen. Lystfiskerne fanger knap 5 ton laks årligt Fangster Lystfiskernes fangster af laks i Gudenåen varierer fra år til år afhængig af antal fisk, der trækker op i åen og vejrmæssige forhold. Hertil kommer, at der ikke findes et præcist (og obligatorisk) system til indrapportering af fangster. Repræsentanter for lystfiskerforeningerne skønner, at der i et gennemsnitsår bliver fanget ca laks af lystfiskere (ud af en samlet opgang på laks). Antages en gennemsnitsvægt på 4 kg/laks er den samlede fangst kg laks.

11 11/18 Tekstboks 2-2 Fangster i Gudenåen - sammenlignet med andre vandløb Årlige fangster af laks Gudenåen - ca laks Skjern å laks (2012) Varde å laks (2012) 3 Undersøgelsens resultater Dette kapitel indeholder først en række præciseringer af de forudsætninger som er lagt til grund for analysen, hvorefter undersøgelsens resultater præsenteres. 3.1 Forudsætninger for analysen Analysen beregner som nævnt effekten af udsætning af laks ved at sammenligne den lokaløkonomiske effekt, der er af den lystfiskerskabte aktivitet og forbrug med det nuværende niveau med den situation med mindre aktivitet, der ville være, hvis der ikke blev udsat laks. Følgende elementer inddraget i den lokaløkonomiske analyse: Efterspørgsel efter fiskekort, efterspørgsel efter overnatning og forbrug i detailhandel (henholdsvis ved fiskedage med og uden overnatning). Ændringer i efterspørgsel efter fiskekort Efterspørgslen efter fiskekort er baseret på interviewundersøgelse i lokalområdet. Den følgende tabel viser pris og antal fiskekort med og uden udsætning af laks i Gudenåen. Tabel 3-1 Oversigt over salg af års- og dagkort ved nedre Gudenåen Med det nuværende kvalitet i lystfiskeriet, dvs. med udsætninger af laks i Gudenåen Uden udsætninger af laks i Gudenåen Årskort Pris, kr. Dagkort Pris, kr. Årskort Dagkort Bjerringbro Sportsfiskerforening Langå Lystfiskerforening Randers Lystfiskerklub Antal fiskedage med overnatning Fra et turismeperspektiv er det centralt, at lystfiskeriet producerer overnatninger: Det er når lystfiskerne overnatter, at de for alvor bidrager til den lokale økonomi. Der er således foretaget en screening af de væsentligste overnatningssteder for lystfiskerovernatninger for at kende omfang og indhold i overnatninger. Disse resultater er efterfølgende valideret af det lokale VisitDK kontor i Randers. Det viser sig, at lystfiskerne helt overvejende overnatter på campingpladser og i langt mindre grad på hoteller og B&B. Den følgende tabel viser antallet af overnatninger henholdsvis med og uden udsætning af laks. Derudover er det gennemsnitlige forbrug til overnatning per dag angivet.

12 12/18 Tabel 3-2 Antal overnatninger, henholdsvis eksisterende situation og i scenarie uden laks Antal overnatninger med nuværende kvalitet i fiskeriet Antal overnatninger uden laksefiskeriet Forbrug til overnatning (Kr./dag) Langå Camping Bamsebo Camping Øvrige overnatningssteder I alt Note: Antal overnatninger baseret på interview. Forbrug til overnatning per dag er baseret på Visit- Danmark (2011), som opgiver 96 kr. per dag for udlændinge og 88 kr. per dag for dansker. Her er valgt 92 kr per dag i gennemsnit. Øvrige overnatningssteder er Fladbro Camping, Madsens Hotel, Pramdragerhuset, m.fl. Bemærk i øvrigt, at vi vurderer, at halvdelen af antal lystfiskerskabte overnatninger foretages af ledsagere til lystfiskere. 'Vi lever af laksen' Tekstboks 3-1 Vigtigheden af laksefiskeri for Langå Camping Laksefiskeriet er uhyre vigtigt for særligt Langå Camping som udtrykker, at 'Vi lever af laksen'. Lystfiskeriet er pladsens niche og 75% af dens overnatninger skyldes lystfiskeri. Mange gæster kommer til pladsen udelukkende på grund af fiskeriet. Langå Camping beskæftiger tofuldtidsbeskæftigede personer som bor i området. Man vurderer, at de lystfiskerskabte overnatninger som minimum vil blive halveret uden laksefiskeriet. Bamsebo Camping henvender sig til 'familie-fiskere', dvs. lystfiskere som laver fiskeri som en del af en aktiv familieferie, men hvor lystfiskeriet ikke nødvendigt er hovedaktiviteten. Pladsen er placeret tæt ved åen og tilbyder en række facilitater til aktiv ferie, såsom kano. Omfang af detailhandel ved fiskedage uden overnatning Også fiskedage uden overnatning skaber et forbrug i detailhandlen, men det er vigtigt at sondre mellem tre typer af lystfiskere/tre typer af fisketure: Personer, der fisker på dagkort Lokale årskortfiskere med køreafstand kortere end 70 km Ikke-lokale årskortfiskere med køreafstand længere end 70 km Antal årlige fiskedage for forskellige typer af lystfiskere er vurderet ud fra dialog med lokale lystfiskerforeninger og suppleret med viden fra disse undersøgelser: 'Lystfiskeri i Danmark ' (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2010) opstiller fem segmenter af danske lystfiskere, hvoraf de to typer 'Lystfisker i naturen' og 'Det aktive lystfiskerliv' formodes at minde mest om medlemmerne hos BSF og LSF. De to segmenter har hhv. 17 og 18 årlige fiskedage. Imidlertidig må medlemmerne formodes at have en årlig fiskeintensitet der er højere end gennemsnittet for de to segmenter, givet at der er tale om personer, der også har medlemskab af Danmark Sportsfiskerforbund. En anden undersøgelse viser således, at netop medlemmer af Danmark Sportfiskerforbund har en fiskeintensitet, der er langt højere end hovedparten af lystfiskere i Danmark (Artikel i 'Sportsfiskeren', nr. 3, 2010). 84% fisker mere end 21 dage om året, og af disse fisker 25% mellem dage om året. 11% har mere end 100 årlige fiskedage. På den baggrund er det vurderet, at lokale medlem-

13 13/18 mer af de to foreninger i gennemsnit har 25 årlige fiskedage i Gudenåen ved den nuværende kvalitet i lystfiskeriet. Opgørelsen af antal fiskedage i en scenerie uden laks er gennemført ved at se på antal forventede solgte årskort og dagkort. Det er antaget, at de personer, der køber årskort vil have den samme fiskeintensitet som i et scenarie med laks. Den antagelse tenderer mod at overvurdere antallet af fiskedage i et scenarie uden laksefiskeri. Det samlede antal fiskedage Tabel 3-3 Antal årlige, nuværende, fiskedage ved Gudenåen, ud fra typer af lystfiskere Type af lystfisker Antal Antal årlige fiskedage i Gudenåen Antal fiskedage - med laks Antal fiskedage - uden laks Dagkortfiskere Lokale årskortfiskere BSF LSF RSK Ikke-lokale årskortfiskere I alt Note: Det er oplyst, at RSF's medlemmer har en betydelig lavere fiskeintensitet i Gudenåen end medlemmer af de to øvrige foreninger. Omfanget af detailhandel En lystfisker på tur har ofte et mindre forbrug i lokalområdet, via besøg hos købmanden, tankstationen, eller bageren, som er knyttet til den enkelte fiskedag. Samtidig vil der også være en lokale personer, der tager på fisketur uden at have et forbrug overhovedet, ligesom der vil være besøgende med et noget større forbrug (resaurant, forplejning). Forudsætninger fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 3-4 Forbrug per fiskedag for kategorier af lystfiskere Type af lystfisker Forbrug per fiskedag Argumentation Lokale årskortfiskere med køreafstand kortere end 70 km Ikke-lokale årskortfiskere med køreafstand længere end 70 km 20 kr. Mange korte 'hverdags-fisketure' uden et stort forbrug. 100 kr. Ture af længere varighed, bl.a. en del heldagsture med større forbrug Personer, der fisker på dagkort 173 kr. Ture af længere varighed, bl.a. mange heldagsture med større forbrug. Kilde: Visitdanmark (2011) Note: Det skal understreges, at forbrug per fiskedag ikke indeholder omkostninger til indkøb af fiskegrej idet disse indkøb overvejende ikke foregår i undersøgelsesområdet Tabellen nedenfor viser, hvor meget nyskabt forbrug i lokalområdet laksefiskeriet er årsag til, dvs. forbrug som der ikke ville være sket i lokalområdet, hvis der ikke havde været laksefiskeri. Når de lokale fiskeres forbrug kun bidrager med 25% andel skyldes det en antagelse om, at deres forbrug for en stor del ville falde i området, også hvis der ikke længere var laksefiskeri.

14 14/18 Tabel 3-5 Forbrug per fiskedag for kategorier af lystfiskere Type af lystfisker Fiskedage Forbrug per dag Nyskabt forbrug Dagkortfiskere % Lokale årskortfiskere* BSF % LSF % RSK % Ikke-lokale årskortfiskere % Ledsagere på camping % Lokaløkonomisk effekt måles som 'værditilvækst' 3.2 Den lokaløkonomiske effekt Vi måler den lokaløkonomiske effekt i værditilvækst. Værditilvækst er en økonomisk term. Værditilvækst er et udtryk for, hvad erhvervene bidrager med til den danske samfundsøkonomi og beregnes som værdien af produktionen minus værdien af de råvarer, hjælpestoffer og serviceydelser, der er medgået til produktionen. Værditilvæksten anvendes til aflønning af arbejdskraft og kapitalapperat og profit. Værditilvæksten sammenfatter de positive gevinster fra øget omsætning og beskæftigelse i ét samlet tal. Vi beregner den lokaløkonomiske effekt som den værditilvækst, der falder indenfor undersøgelsesområdet. Der skelnes mellem direkte effekt og indirekte effekt. Den direkte effekt er den effekt, der sker umiddelbart som følge af øget aktivitet - som den forøgelse i beskæftigelse og værditilvækst butiksejeren oplever, fordi fiskerne køber ind i butikkerne. Den indirekte effekt er de afledte effekter af denne forøgelse i omsætning og beskæftigelse. Hvis der kommer én mere i beskæftigelse som direkte effekt, så er det en indirekte effekt, når vedkommende går til frisøren og bliver klippet. Bruger VisitDenmark 'standardtal' Ifølge VisitDenmarks genererer øget omsætning i turismeerhverv en direkte værditilvækst på ca kroner. Oven i denne gevinst er der en indirekte værditilvækst på ca kroner. De nævnte tal er i god overensstemmelse med lignende resultater fra andre undersøgelser 2. Vi har antaget, at den direkte effekt tilfalder lokalområdet, mens kun 25% af den indirekte effekt tilfalder lokalområdet. Disse antagelser er skønnet ud fra en nyere norsk undersøgelse (se. Peder Fiske, m.fl.,2012). De samlede lokaløkonomiske effekter af lystfiskeriet er beregnet nedenfor. 2 En norsk undersøgelse (Peder Fiske, m.fl. (2012) angiver en samlet værditilvækst på 25% til 45% for fiskeområderne i Buskerud, Telemark og Vestfold. Og 64% for Oslo. Det passer pænt med de tal som er angivet i VisitDenmarks rapport fra 2011, hvor den direkte værdiskabelse er angivet til 35% mens den samlede direkte og indirekte værdiskabelse er angivet til 65%. Det må antages, at den samlede lokale værdiskabelse i Olso også indeholder en stor del af de indirekte effekter, hvorimod den lokaløkonomiske effekt i mere tyndt befolkede områder stort set kun indeholder den direkte effekt.

15 15/18 Nuværende omsætning på 7,6 mio kr. Tabel 3-6 Det lokaløkonomiske forbrug (omsætning) som følge af lystfiskeriet Nuværende uden laks øvre Forskel Fiskekort Overnatning Omsætning I alt Værditilvækst af laksefiskeriet på ca. 2 mio. kr./årligt Tabel 3-7 Den årlige lokaløkonomiske gevinst af lystfiskeriet, målt som værditilvækst. Nuværende fiskeri med udsætning af laks Uden udsætning af laks Forskel Direkte værditilvækst Indirekte værditilvækst I alt Beskæftigelse 3,8 1,8 2,0 Beskæftigelse inkl. DCV ansatte 4,8-8,8 2,8 6,8 2-6 Note: Interval for beskæftigelse i tabellen angiver forskellige forudsætninger om, hvad der sker med DCV, hvis der ikke længere udsættes laks. Er lakseudsætninger krumtappen i centeret, således at et eventuelt stop af lakseudsætninger reelt vil føre til nedlukning af centeret med i dag ca. 5 medarbejdere? Eller vil centeret køre videre med øvrige aktiviteter og således kun miste ca. 1 årsværk, svarende til nuværende indsats for lakseudsætninger ved Gudenåen? God investering - fordi Gudenåen let kan modtage laks Den viste værditilvækst med det nuværende fiskeri fremkommer på baggrund af de finansieringskilder, der er nævnt i tabel 3.1, herunder et kommunalt tilskud, der gennem 2011 og 2012 har været på kroner om året (og i både 2013 og 2014 vil være på kr.). Grunden til at man kan opnå et så godt resultat (stor værditilvækst) for relativt få offentlige midler, skyldes for det første en relativt høj betalingsvilje for lystfiskeri samtidig med, at de lokale forhold giver gode muligheder for at skabe muligheder for lystfiskeri uden yderligere store omkostninger, end til produktion og udsætning af smolt. Sammenfatning Sammenfattende viser undersøgelsen:

16 16/18 At lystfiskeriet i Gudenåen med det nuværende omfang og kvalitet skaber et lokaløkonomisk forbrug på 7,7 millioner kr om året, og at det giver beskæftigelse til i størrelsesorden 5-9 fuldtidsarbejdspladser, afhængig af hvilke forudsætninger der opereres med omkring beskæftigelsen på Danmarks Center for Vildlaks. At det lokaløkonomiske forbrug ville blive reduceret til ca. 3,5 millioner kroner om året og 3-7 fuldtidsarbejdspladser, såfremt det udsætningsbaserede laksefiskeri ikke fandtes. At den fælles-kommunale investering i lystfiskeriet på tidligere årligt (for 2013 og 2014: kr) er en god investering, fordi den giver en gevinst i form af en værditilvækst på størrelsesorden 2 millioner kroner om året. ( i Tabel 3-7). At hver lystfiskerfanget laks genererer en omsætning i lokaløkonomien på ca kr., hvilket i det lys giver laksen en pris per kilo på ca kroner/kg. Det skal understreges, at den samlede omsætning per lystfiskerfanget laks er betydelig større, da denne undersøgelse ikke inddrager store udgiftsposter som indkøb af fiskegrej og de fulde transportomkostninger til fiskevandet. 3.3 Øvrige effekter af laksefiskeriet Laksefiskeri bidrager med andet end økonomisk omsætning og nedenfor giver vi en kort opremsning af øvrige effekter - effekter som har en reel økonomisk værdi, men som det vil kræve en mere omfattende analyse at kvantificere. Bosætning Bidrager til positivt image Det lokale liv (social-kulturel kapital) Miljøarbejde Der er påvist flere eksempler på personer, hvis valg af bopæl i lokalområdet skyldes den nemme tilgængelighed til laksefiskeriet. Det er naturligvis vanskeligt at vurdere, hvor mange personer der er tale om. Repræsentanter for de to lystfiskerforeninger mener, at det sandsynligvis er i størrelsesorden af 10 personer, hvor laksefiskeriet har været udslagsgivende for valg af bopæl. Om den laksefiskeribetingede bosætning er positiv ud fra et lokaløkonomisk perspektiv afhænger af de pågældende personers tilknytning til arbejdsmarkedet og forbrug af sociale ydelser. Repræsentanten for VisitRanders nævner, at 'laksen' bidrager til et positivt image, idet dens tilstedeværelse signalerer natur, friskhed og renhed. Det er derfor naturligt, at henvisninger til laks ofte optræder i den turistmæssige profilering af Randers-området. De to større lystfiskerforeninger i lokalområdet (Bjerringbro, Langå) tilbyder et foreningsliv rettet mod dets medlemmer, herunder særlige aktiviteter for seniorer og juniorer. Repræsentanter for begge foreninger fortæller, at aktivitetsniveauet (særligt for Bjerringbro-foreningen) vil blive reduceret betydeligt, hvis ikke laksefiskeriet skabte opmærksomhed og interesse for foreningerne. De lokale lystfiskerforeninger bidrager på et frivilligt grundlag til forskellige aktiviteter til fremme af vandløbenes trivsel, biodiversitet, m.v. Det sker i form af vandløbsforbedringer og forbedring af gydepladser. Foreningerne oplyser, at aktivitetsniveauet sandsynligvis ville være lavere, hvis ikke laksefiskeriet skabte opmærksomhed og interesse for foreningerne.

17 17/ Kan den lokal-økonomiske effekt øges? Den lokaløkonomiske effekt af laksefiskeriet i Gudenåen kan øges på flere måder, og dette afsnit nævner kort de muligheder som er bragt i forslag af repræsentanter for lystfiskeri og turisme i området. Indenfor de nuværende rammer (spærringen ved Tange sø opretholdes) Med Tangeværket som hindring for gydning og lakseopgang opstrøms Tange sø vil initiativer indenfor denne begrænsning være rettet mod at optimere lystfiskeriet, så det kan tiltrække yderligere lystfiskere. Mulige aktiviteter vil være: Bedre formidling af lystfiskeriet, herunder en samlet kommunikationsplatform for Gudenålaksefiskeriet med løbende opdateringer af fangster, formidling af laksefiskeriet i dag og historisk, etablering af 'Laksens Hus' ved Gudenåen, m.v. Supplerende aktiviteter som giver en større oplevelsesværdi omkring fiskeriet. Eksempler kunne være undervandskameraer ved strygområder ved åen, tilbud om guidning, pakkeløsninger med overnatning-guidning-madlavninginformation om fiskeriet, nye sammensætninger af lystfiskerture (såsom kombinationer af wellness, lystfiskeri, madlavning). Bredere udvalg af overnatningsmuligheder Øge laksebestandens størrelse. Antallet af opgangslaks kan øges på to måder: Udsætningerne kan øges og/eller mulighederne for reetablering af en selvreproducerende laksebestand kan forbedres. Der er en række eksempler på lokaliteter (eksempelvis i den sydsvenske elv Lagan og også islandske elve), hvor der udsættes et langt større antal laks end gydeforholdene i det pågældende vandsystem umiddelbart tilsiger. En fordobling af smoltudsætninger vil give en øget lakseopgang som sandsynligvis vil øge efterspørgslen efter laksefiskeriet. Ved sikring af passageforhold for laks/smolt omkring Tange sø Et langt mere radikalt scenarie består i at skabe passageforhold for laks/smolt omkring Tange sø, enten ved at reetablere å-strækningen eller på anden vis sikre opgangsforhold. Dette vil muliggøre en betydelig udvidelse af de strækninger, hvorved der kan udøvres laksefiskeri. Fiskeriet vil komme til at foregå på mere varierende vandløbsstrækninger, hvilket sandsynligvis vil tiltrække visse typer af lystfiskere i større grad, særligt fluefiskere. DTU Aqua (2011) har skitsemæssigt angivet den socio-økonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af forberede passageforhold ved Tangeværket. På baggrund af generelle data om værdien af lystfiskerfangede laks og havørreder i Danmark ( kr. pr. kg) og ud fra en vurdering af den forventede havørred- og lakseopgang ( individer) og en forventet fisketryk på denne opgang (10% af opgangsfiskene opfiskes) anslås en fremtidig værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen på 38,4-53,7 mio. kr. årligt.

18 18/18 Bilag 1: Interviewpersoner Anne-Mette Knattrup, Turistchef, VisitRanders, Randers Turistbureau Ervin Rokkjær, ejer, Langå Camping, Gert Holdensgaard, direktør, Danmarks Center for Vildlaks Henrik Leth, Brakvand.dk Jan Hyllested, formand, Randers Lystfiskerklub Lars Kielsgaard, Langå Sportsfiskerforening René Busk, ejer, Lystfisk.dk Steffen Toft, Formand, Bjerringbro & Omegns Sportsfiskerforening Steen Lindkvist Nielsen, formand, Hadsten Lystfiskerforening Steen Pedersen, ejer, Bamsebo Camping Thorbjørn Lager, formand, Gudenåsammenslutningen Bilag 2: Materiale FAO, Food and Agriculture Organisation of the United Nations (2010): Methodologies for assessing socio-economic benefits of European inland recreational fisheries. EIFAC Occational Paper No. 46 Fiske, Peder m.fl. (2012): Sluttrapport og evaluering av oppleieprosjektet i Trondheimsfjorden (korrigeret versjon av NINA rapport 546), NINA Rapport 854 Jensen, Frank (1982): Gudenålaksen. Natur og Museum, Naturhistorisk Museum, Århus. Koed, Anders (2012): 'Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet og Fødevareministeriet, Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt'. DTU Aqua. Miljøministeriet, Fødevareministeriet (2002): Gudenåens Passage ved Tangeværket sammenfatning af skitseprojekt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2010): 'Lystfiskeri i Danmark. Hvem? Hvor meget? Hvordan?'. Sammenfatning af undersøgelsen af den samfundsøkonomiske værdi af lystfiskeri i Danmark, foretaget af COWI og Fødevare- Økonomisk Institut Sportsfiskeren, Medlemsblad for Danmarks Sportsfiskerforbund, nr VisitDenmark (2011): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008, Visit- Denmark, 2011.

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

INDHOLD. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3

INDHOLD. Konklusioner 2. 1 Undersøgelsens formål og gennemførelse 3 GUDENÅKOMITEEEN LOKALØKONOMISKE EFFEKTER AF DET UDSÆTNINGSBASEREDE LAKSEFISKERI I GUDENÅEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å

Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 03, 2015 Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å Jordal-Jørgensen, Jørgen; Rønnest, Arne Kvist; Ladenburg, Jakob; Aarestrup, Kim; Skov, Christian; Koed,

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Envina Fagmøde Skarrild, den 1. november 2016 Samfundsøkonomiske gevinster ved større fiskebestande titeltypografi i undertiteltypografien i 06-11-2016 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat

Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat Møde om lystfiskeri ved Gudenåen ved Gudenåkomitéens sekretariat Tirsdag 13. maj 2014 kl. 15.00-17.30 på Viborg Rådhus Formål GudenåSamarbejdet er i færd med at udarbejde en Gudenå Helhedsplan, som blandt

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder

Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Grødeskæring Gydeforhold og skjulesteder Sammenfatning Generelle udfordringer ved forvaltning af fiskebestand Udfordringer og behov er forskellige afhængig af, hvor man er i Søhøjlandet eller vandløbene i henholdsvis nedre og øvre Gudenå, men

Læs mere

Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009.

Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009. Bjerringbro og Omegns sportsfiskerforening. Bestyrelsens beretning 2009. Så er der igen gået et år og det er tid til at gøre status. 2009 har budt på udfordringer i form af meget grøde i åen, sløjt sommerfiskeri

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2014 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune

Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Anbefalinger til udvikling af lystfiskerturismen i Herning Kommune Herning Kommune som attraktiv lystfiskerdestination Flotte laks, af oprindelig stamme, i Skjern Å, og meget store havørreder i Karup Å,

Læs mere

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Status for laksen i Danmark -siden 2004. Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Status for laksen i Danmark -siden 2004 Anders Koed, DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Indhold 1. Indledning 2. Historisk udvikling af laksebestanden indtil 2004 3. Udvikling efter National

Læs mere

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua

Ny Forvaltningsplan for Laks. Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Ny Forvaltningsplan for Laks Anders Koed, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen & Jan Steinbring Jensen NST og DTU Aqua Baggrund I 2004 udkom National Forvaltningsplan for Laks. En drejebog til genskabelse af

Læs mere

Den socioøkonomiske værdi af lys4iskeri på Sjælland

Den socioøkonomiske værdi af lys4iskeri på Sjælland Den socioøkonomiske værdi af lys4iskeri på Sjælland Socioøkonomisk værdi = Betydningen af lys,iskeri på Sjælland for Sjælland - - - Facts om lys,iskeri i Danmark/Sjælland ( hvor meget, hvordan, hvem )

Læs mere

DCV. Danmarks Center for Vildlaks

DCV. Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Forord Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2013 Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Stort fokus på laksefiskeriet

Stort fokus på laksefiskeriet Stort fokus på laksefiskeriet Turisme, udsætninger, hvilken vej skal vi? Hvorfor er opgangen i Skjern Å stagneret? Uklart vand skæmmer Skjern Å, hvorfor? Lystfiskerfangede laks 1500 1000 500 0 Laksefiskeriet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af

DANSKE LAKS OG HAVØRREDER. Udgivet af DANSKE LAKS OG HAVØRREDER Udgivet af Kolofon Titel: Udgiver: Illustrationer: Fotos: Forfattere: Layout: Konsulenter: Oversættere: Redaktør: Danske laks og havørreder Danmarks Sportsfiskerforbund Thomas

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

DCV Danmarks Center for Vildlaks

DCV Danmarks Center for Vildlaks DCV Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Danmarks Center for Vildlaks Aktivitetsrapport 2015 Forord Denne aktivitetsrapport er ment som information om Danmarks Center for Vildlaks (DCV)

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Maj Juni 2017 Vi har haft en fantastisk sstart på laksefiskeriet i Gudenå. Laks 13,23kg 108cm fanget af Søren Agesen 23. april 2017 årets største indtil videre.. Maj

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Red laksen i Varde Å!

Red laksen i Varde Å! Red laksen i Varde Å! Af Einar Eg Nielsen og Anders Koed Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri (Ferskvandsfiskeribladet 98(12), 267-270, 2000) Sportsfiskere og bi-erhvervsfiskere

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind.

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind. Referat fra BSF generalforsamling 2016 Generalforsamlingen blev afholdt torsdag 1. december 2016 kl. 19:00 i Bjerringbro Idrætspark, kantinen, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. Der var mødt i alt 55

Læs mere

Fiskeri i vandløb med bestande af laks

Fiskeri i vandløb med bestande af laks NOTAT Til NaturErhvervstyrelsen (Fødevareministeriet), Naturstyrelsen (Miljøministeriet) og fiskeriberettigede (grundejere og lystfiskerforeninger) Vedr. Ens regler for fiskeri i alle danske laksevandløb

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Hva kjennetegner en attraktiv sportsfiskedestinasjon - set med en danskers øjne? titeltypografi i undertiteltypografien i Hardangerfjordseminaret 8.- 9. maj 2015 Miljøkonsulent Lars Brinch Thýgesen, DSF

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Dagsorden Generalforsamlingen startede med et oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W Hansen. I oplægget

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Kaare Manniche Ebert Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Fevik, den 23. marts 2017 Forvaltning af havørrederne i Danmark titeltypografi i undertiteltypografien i 28-03-2017 1 Dansk-nordisk ordbog Lystfiskeri

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012

Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Modtagere: Gudenåkomiteen/VOS en 12. oktober 2012 Referat og dagsorden fra møde i Gudenåkomitéen 24. september 2012 Deltagere: Se side 6. Dagsorden 1. Velkomst v/ Charlotte Green (kl.: 09:00 09:10) Velkommen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 269 Offentligt Agenda Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Hvem og hvorfor

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

Skjern Å lakseprojektet

Skjern Å lakseprojektet Skjern Å lakseprojektet Ringkøbing Amts undersøgelse af vildfiskebestanden i Skjern Å-systemet i 1981 blev startskuddet til lakseprojektet i Skjern Å. Fundet af lakseyngel i Karstoft Å, var dengang overraskende

Læs mere

Storå langs sydsiden af vandkraftsøen - hvorfor og hvad er konsekvenserne?

Storå langs sydsiden af vandkraftsøen - hvorfor og hvad er konsekvenserne? Storå langs sydsiden af vandkraftsøen - hvorfor og hvad er konsekvenserne? Hvad er nødvendigheden af et omløb forbi vandkraftsøen? De små udvandrende laks dør i vandkraftsøer! Tange Sø ca. 85% Bygholm

Læs mere

Det socioøkonomiske potentiale for

Det socioøkonomiske potentiale for Det socioøkonomiske potentiale for lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning, CRT, www.crt.dk Indlæg på temadag på Hotel Søpark, Maribo,

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Jura J.nr. NST-400-00068 Ref. peran Den 16. oktober 2013 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om udnyttelse

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl i byrådssalen på det gamle rådhus

Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl i byrådssalen på det gamle rådhus Referat af generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 4. februar 2010 kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Orientering

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks

Varde Å 50 km forhindringsløb for laks Varde Å 50 km forhindringsløb for laks LAKS I VARDE Å Niels Jepsen (nj@dfu.min.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri Michael Deacon (mde@ribeamt.dk) Ribe Amt Laks, laks, laks...

Læs mere

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013]

Danmarks Sportsfiskerforbund. Kommissorium for Fishing Zealand. Version: [15.januar 2013] Danmarks Sportsfiskerforbund Kommissorium for Fishing Zealand Version: [15.januar 2013] Ændringsdato Kort beskrivelse af ændringerne Version Forfatter 1. Indledning Vi har i Danmark et fantastisk vandmiljø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl i byrådssalen på det gamle rådhus

Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl i byrådssalen på det gamle rådhus Referat af ordinær generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl. 19.00 i byrådssalen på det gamle rådhus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Smoltundersøgelse. på Fyns Laksefisk 2014

Smoltundersøgelse. på Fyns Laksefisk 2014 Smoltundersøgelse på Fyns Laksefisk 2014 Rapport skrevet af Karsten Bangsgaard, Fyns Laksefisk Elsesminde Odense Produktions-Højskole, september 2014. 1 Indholdsfortegnelse Side 3-5: Indledning Side 5-6:

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren

Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats masteren Klik for at redigere.teltypografi i Den frivillige indsats Klik for at redigere under.teltypografien i 11/14/14 1 Formålet med FZ Fishing Zealand har.l opgave at opbygge fiskebestande og en bæredyg.g udnycelse

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Juli-August 2016 Per Hougaard med laks fanget 16.juni 2016, 4,7kg og 78cm. Juli-August 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening er stort set gået

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 1- Juni 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren H Mogensen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

Undersøgelse af antallet af opgangslaks i Gudena en 2016

Undersøgelse af antallet af opgangslaks i Gudena en 2016 Undersøgelse af antallet af opgangslaks i Gudena en 2016 Viborg Kommune Favrskov Kommune Randers Kommune Undersøgelse af opgangen af gydelaks til Gudenåen 2016 Udført af Danmarks Center for Vildlaks for:

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET

GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET - SAMMENFATNING AF SKITSEPROJEKT MILJØMINISTERIET FØDEVAREMINISTERIET Titel Gudenåens passage ved Tangeværket - sammenfatning af skitseprojekt Udarbejdet af Miljøministeriet,

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA

Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Hvem skal have fisken? Effekten af prædationen NIELS JEPSEN, SENIOR RESEARCHER, DTU AQUA Seminar Fregatten, 2016 Overblik og historik Danmark Prædation på fisk pattedyr (däggdjur) Fugle - skarv Forvaltning

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Indhold PROJEKT HAVØRRED LIMFJORDEN 2

Indhold PROJEKT HAVØRRED LIMFJORDEN 2 Indhold Baggrunden for projektet... 4 Formål... 4 Hvorfor havørreden?... 5 Relevans og nyhedsværdi... 5 Målsætninger... 6 Strategi Havørred Limfjorden 2015-2018... 7 Projektets idegrundlag... 7 Forventede

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014

Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri Enheden for økonomisk analyse Den 13. marts 2014 Økonomien i pelsdyrproduktionen samt erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et forbud mod af mink Økonomien

Læs mere

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune

Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Samfundsregnskab Bornholms Regionskommune Notat Maj 2010 Manto A/s Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto-as.dk Indhold 1 De hårde facts...1 1.1

Læs mere

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Frederikssund Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere